Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio. Irma Väänänen-Tomppo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio. Irma Väänänen-Tomppo"

Transkriptio

1 Kaikki hyvin työssä? koko valtio Irma Väänänen-Tomppo

2 Kaikki hyvin työssä? otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä 1724, vastausaktiivisuus 47 % lopullisesta otoksesta; aikaisemmilla kuudella kyselykerralla vastausaktiivisuus ollut % naisia 952 (56 %), miehiä 758 (44 %); naiset vastaavat hieman miehiä aktiivisemmin alle 45-vuotiaita 623 (36 %), yli 45-vuotiaita 10 (64 %); vanhemmat vastaavat hieman nuoria aktiivisemmin johtoa ja ylempiä toimihenkilöitä 754 (44 %), alempia toimihenkilöitä 849 (50 %) ja työntekijöitä 7 (6 %); työntekijäasemassa olevat vastaavat hieman muita harvemmin kaikki hallinnonalat hyvin edustettuina suhteessa henkilöstönsä määriin esityksen kaikkien vuosien tiedot ovat ilman yliopistoja (poistuivat valtiolta 20 alusta lähtien) Irma Väänänen-Tomppo

3 Eri hallinnonalojen osuus vastaajista ja otoksesta Prosenttia ,1 17,2,4 18,2 14,8 13,8,0,3 12,8 11,2 8,9 8 7, ,9 1,5 3,2 2,7 4,2 3,3 5,5 5,0 1,2 1,6 1,9 1,1 0 EK, TP, VNK LVM MMM OKM OM PLM SM STM TEM UM VM YM Vastaajat Otos Kaikki hyvin työssä?

4 Psykososiaalisten työolojen kehitys - ja tilanne

5 Työn sisältö ja järjestelyt - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5* 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 kaikki miehet naiset 1,5 1,0 4,26 4,3 4,2 4,18 4,2 4,18 2,82 2,83 2,81 2,86 2,94 2,84 2,57 2,59 2,59 2,59 2,60 2,63 Tavoitteiden selvyys (ka. oman työn tavoitteiden + yksikön tavoitteiden selvyys) Vaikutusmahdoll.työssä (ka. vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön + työmäärään + töiden ajoitukseen tai järjestykseen + työpaikan toimintatapoihin) Työpaineet (ka. kiire + tekemättömien töiden paine) *Kaikissa tapauksissa alhainen arvo merkitsee huonoa ja korkea arvo hyvää tilannetta. Kaikki hyvin työssä? -

6 Esimiestyö ja työyhteisön toiminta - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5* 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3,21 3,23 3,24 3,33 3,36 3,40 3,14 3,21 3,23 3,19 3,27 3,34 3,28 3,24 3,25 3,27 3,26 3,30 3,76 3,81 3,78 3,80 3,84 3,88 kaikki miehet naiset 1,5 1,0 Esimiestyö (ka. tuen saaminen esimieheltä + palautteen saaminen esimieheltä + esimiehen kohtelun reiluus) ) Yhteiset keskustelut työstä (ka. yhteiset keskustelut työtehtävistä + työn tavoitteista) Tiedonkulku (ka. tiedonkulku omaa työtä koskien + tiedonkulku yksikön asioissa) *Kaikissa tapauksissa alhainen arvo merkitsee huonoa ja korkea arvo hyvää tilannetta. Yhteistyö työtovereiden kesken (ka. tuen saaminen työtovereilta + työn sujuminen omassa tiimissä, ryhmässä tms.) Kaikki hyvin työssä? -

7 Ilmapiiri ja tasa-arvo - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5* 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3,31 3,32 3,28 3,36 3,42 3,45 3,48 3,46 3,48 3,55 3,59 3,64 3,44 3,39 3,4 3,42 3,48 3,48 3,44 3,50 3,54 3,57 kaikki miehet naiset 1,5 1,0 Ilmapiiri (ka. ilmapiirin kilpailemattomuus + kannustavuus + ennakkoluulottomuus + leppoisuus + riidattomuus ) Tasa-arvo (ka. sukupuolten tasa-arvo + ikäryhmien tasa-arvo+ ammattiryhmien tasa-arvo) Oman työn koettu arvostus (vain yksi kysymys) Luottamus (ka. luottamus esimiesten ja alaisten välillä+ luottamus työtov. kesken) *Kaikissa tapauksissa alhainen arvo merkitsee huonoa ja korkea arvo hyvää tilannetta. Kaikki hyvin työssä? -

8 Uudistuminen ja muutos - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5* 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 2,73 2,70 2,88 2,84 2,84 2,88 2,83 2,70 2,67 2,64 2,65 2,62 4,11 3,95 3,88 3,84 3,95 3,78 2,69 2,50 2,23 2,53 2,42 2,31 kaikki miehet naiset 1,0 Uudistumishakuisuus (ka. jatkuvien parannusten tekeminen toimintaan + palautteen hankkiminen asiakkailta) Muutosten toteutus (ka. muutosten johtaminen + mahdollisuus osallistua muutosten suunnitteluun) Varmuus työpaikan pysyvyydestä (vain yksi kysymys) Vakinaiset Määräaikaiset *Kaikissa tapauksissa alhainen arvo merkitsee huonoa ja korkea arvo hyvää tilannetta. Kaikki hyvin työssä? -

9 Työjärjestelyt ja työn sisältö : työn sisältö Selvyys oman työn tavoitteista Selvyys yksikön tehtävistä ja tavoitteista Selvyys organisaation tehtävistä ja tavoitteista Työn vaihtelevuus erittäin/melko huono tilanne erittäin/ melko hyvä tilanne Työn tarjoamat mahdollisuudet kehittymiseen ja kasvuun Mahdollisuus hyödyntää osaamistaan* ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Työn liika vaikeus % * Sinisellä merkityt VATU-IPO-ryhmän toivomia lisäkysymyksiä Kaikki hyvin työssä?

10 Työjärjestelyt ja työn sisältö : vaikutusmahdollisuudet työssä Vaikutusmahdollisuudet omassa työssä: työn sisältöön työmäärään erittäin/melko huono tilanne työn toteutustapaan* töiden ajoittamiseen ja tekemisjärjestykseen oman työn uudistamiseen* erittäin/ melko hyvä tilanne ei selvästi hyvä eikä huono tilanne toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin työpaikalla % * Sinisellä merkityt VATU-IPO-ryhmän toivomia lisäkysymyksiä Kaikki hyvin työssä?

11 Työjärjestelyt ja työn sisältö : työpaineet Kiireen esiintyminen Tekemättömien töiden painetta erittäin/melko huono tilanne Keskeytyksiä ja häiriöitä työssä Joustavien työaikajärjestelyjen toimivuus 1* Joustavien työaikajärjestelyjen toimivuus 2* erittäin/ melko hyvä tilanne ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Työn ja ulkopuolisten aikavaateiden yhteensovittaminen % Joustavissa työaikajärjestelyissä 1-versiossa mukana vain kysymykseen vastanneet, 2- versiossa vastaamattomille (92 henk.) merkitty huono tilanne (= ei mahdollisuuksia?). * Sinisellä merkityt VATU-IPO-ryhmän toivomia lisäkysymyksiä Kaikki hyvin työssä?

12 Vuorovaikutus ja esimiestyö : johtaminen ja esimiestyö Johdon linjaukset tukevat työn tekoa Organisaation sisäiset rakenteet ja toimintatavat tukevat työn tekoa* Esimieheltä saa tukea tarvittaessa erittäin/melko huono tilanne Esimies antaa palautetta työssä onnistumisesta Esimies kohtelee reilusti erittäin/ melko hyvä tilanne Tulos-/kehityskeskusteluilla on vaikutusta niissä käsiteltyihin asioihin Työhyyvinvointiasioiden sisältyminen kehityskeskusteluun Tyytyväisyys kehityskeskusteluihin ei selvästi hyvä eikä huono tilanne (Kehken kohdalla jossain määrin ) Tuen antaminen esimiehelle Tuen saaminen alaisilta (esimiehet) % * Sinisellä merkityt VATU-IPO-ryhmän toivomia lisäkysymyksiä Kaikki hyvin työssä?

13 Vuorovaikutus ja esimiestyö : työyhteisön vuorovaikutus Keskustellaan yhteisesti työtehtävistä Keskustellaan yhteisesti työn tavoitteista ja niiden saavuttamisesta Tiedon kulku omaa työtä koskevissa asioissa erittäin/melko huono tilanne Tiedon kulku työyksikön asioissa erittäin/ melko hyvä tilanne Saa tukea työtovereilta tarvittaessa Työn sujuvuus omassa tiimissä/ ryhmässä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Työn sujuvuus eri tiimien/ryhmien välillä % Kaikki hyvin työssä?

14 Ilmapiiri : työyhteisön ilmapiiri ja tasa-arvo Ilmapiirin kilpailemattomuus, oman edun tavoittelemattomuus Ilmapiirin kannustavuus Ilmapiirin ennakkoluulottomuus Ilmapiirin leppoisuus Ilmapiirin riidattomuus erittäin/melko huono tilanne Luottamus esimiesten ja alaisten kesken Luottamus työtovereiden välillä erittäin/ melko hyvä tilanne Sukupuolten tasa-arvo Eri ikäisten tasa-arvo Ammattiryhmien välinen tasa-arvo ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Arvostuksen kokeminen omassa työssä Syrjityksi tulemisen tunne Kiusaamisen kokeminen* Asiakasväkivallan esiintyminen *harmaa=on kokenut aikaisemmin Kaikki hyvin työssä? %

15 Uudistuminen ja muutos Toiminnan jatkuva parantaminen Palautteen hankkiminen asiakkailta Muutosten hyvä johtaminen erittäin/melko huono tilanne Osallistuminen muutosten suunnitteluun Aseman ja tehtävien selkeys muutosten jälkeen (70 %) erittäin/ melko hyvä tilanne Työpaikan pysyvyys Mahdollisuudet työkiertoon työpaikalla tai valtiolla Haluaisiko käyttää laajemmin osaamistaan työssä (huono til.=ei, hyvä=kyllä) ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Kokemukset toiminnan lisääntyvästä sähköistymisestä % Kaikki hyvin työssä?

16 Keskeisten työnteon edellytysten kokeminen motivoiviksi tai vastenmielisyyttä herättäviksi - Työtehtävät Työilmapiiri Työyhteisön johtamistavat Palkkaus Herättää vastenmielisyyttä Ei herätä vastenmielisyyttä mutta ei varsinaisesti motivoikaan Motivoi ja kannustaa % Kaikki hyvin työssä? -

17 Mitkä työhön liittyvät asiat ovat voimakkaimmin yhteydessä motivoivuuden kokemuksiin? Yleisiä tuloksia Motivoivatko työtehtävät? Motivoiko työpaikan ilmapiiri? Korrel. kerroin Työn mielekkyys 0,605 Työn vaihtelevuus 0,443 Mahdollisuudet kehittymiseen ja kasvuun työssä 0,404 Mahdollisuus hyödyntää osaamistaan työssä 0,380 Oman työn koettu arvostus työyhteisössä 0,345 Vaikutusmahdollisuus työn sisältöön 0,331 Ilmapiirin kannustavuus 0,321 Selvyys oman työn tavoitteista 0,287 Organisaation sisäiset rakenteet ja toimintatavat tukevat työntekoa 0,283 Johdon linjausten tuki työnteolle 0,267 Ilmapiirin leppoisuus 0,6 Ilmapiirin riidattomuus 0,594 Kilpailemattomuus, oman edun tavoittelemattomuus 0,549 Ilmapiirin kannustavuus 0,534 Luottamus työtovereiden kesken 0,504 Luottamus esimiesten ja alaisten kesken 0,477 Ilmapiirin ennakkoluulottomuus 0,435 Syrjimättömyys työyhteisössä 0,413 Oman työn koettu arvostus työyhteisössä 0,399 Tuen saaminen työtovereilta tarvittaessa 0,394 Kaikki hyvin työssä? Motivoiko johtaminen? Muutosten hyvä johtaminen 0,583 Luottamus esimiesten ja alaisten välillä 0,564 Johdon linjaukset tukevat työntekoa 0,5 Reilu ja oikeudenmukainen kohtelu esimieheltä 0,487 Organisaation sisäiset rakenteet ja toimintatavat tukevat työntekoa 0,484 Tuen saaminen esimieheltä tarvittaessa 0,477 Tyytyväisyys kehityskeskusteluihin 0,465 Ilmapiirin kannustavuus 0,460 Tiedonkulku omaa työtä koskevissa asioissa 0,451 Kehityskeskusteluilla on vaikuttavuutta 0,443 17

18 Työssä viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtuneet ja odotettavissa olevat, vastaajan kannalta merkittävät muutokset - Organisaatiorakenne Työtehtävien määrä Työtehtävien sisältö Henkilöstön määrä Lähin johto Työvälineet tai -tilat Työnteon mielekkyys Odotettavissa olevat muutokset kielteisiä muutoksia myönteisiä muutoksia Kaikki hyvin työssä? %

19 Oman työhyvinvoinnin jakautuminen ja keskiarvot - asteikolla 0- Prosenttia Keskiarvo ,18 7,19 7,32 7,37 7, Työhyvinvointi 0- Kyselyvuosi (kaikki vuodet ilman 20 alusta poistuneita yliopistoja) Kaikki hyvin työssä? -

20 Terveys ja työkyky - Mittari Mittarin luokat 20 Vastaajien keski-ikä keskiarvo vuosina 45,2 45,9 46,7 46,8 46,8 47,5 Työkyky - työkykyindeksi erinomainen, % heikko/kohtalainen, % oma arvio työkyvystä 0- keskiarvo 7,9 7,6 7,7 7,8 7,9 7,8 Tuki- ja liikuntaelinoireet edell. 6 kk aikana ei oireita, % jatkuvia oireita, % Henkinen kuormittuneisuus (GHQ-12) ei kuormittunut, % on kuormittunut, % Arvio työssä selviytymisestä - 2 vuotta eteenpäin uskoo selviytyvänsä, % tuskin/ ei ole varma, % vähintään eläkeikään asti uskoo selviytyvänsä, % tuskin/ ei ole varma, % Kaikki hyvin työssä? -

21 Työolojen ja elintapojen yhteydet (korrelaatiot) työhyvinvointi- ja terveystekijöihin sekä niiden yhteydet työpanokseen valtion koko henkilöstöllä sekä yhteydet työssä jatkamiseen, jos ikä 45 v. ja oma eläkeikä 63 v. Psykosos. ja organisatoriset työolot r=0,14 r=0,24 r=0,62 r=0,50 r=0,42 r=-0,21 r=-0, Henkinen hyvinvointi Työn imu r=0,38 r=0,52 Korrelaatioissa sukupuoli, ikä ja sosioekonominen asema on vakioitu. Kaikki korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä vähintään tasolla p<0,01. r=0,56 Yksilöllinen työpanos r=0,27 Fyysisten työolojen haittaavuus r=-0,26 Työhyvinvointi r=0,20 r=0,39 Liikunta ja elintavat r=0,31 r=0,13 r=0,17 r=0,42 r=0,60 r=-0,25 r=-0,17 Terveydentila Fyysinen kunto r=0,38 r=0,38 r=0,28 r=0,32 r=0,43 Jatkaminen eläkeikään tai yli Viivan paksuus on suhteessa korrelaatioon: mitä paksumpi viiva, sitä vahvempi yhteys (alle 0,30 korrelaatiot merkitty vain katkoviivoin). Kaikki hyvin työssä?, n~1700

22 Työyksikön aikaansaavuus

23 Oma työpanos ja oman työyksikön aikaansaavuus asteikolla 0- Oman työpanoksen jakauma, prosenttia Yksikön aikaansaavuuden jakauma, prosenttia keskiarvo 8,1 arvio 8-80 % arvio 0-4 n. 3 % keskiarvo 7,6 arvio 8-64 % arvio 0-4 n. 6 % ,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,9 3, ,2 0,4 1,2 1,5 2,5 5,1 6, Millaisena pidät omaa työpanostasi asteikolla 0-? Miten aikaansaava oma yksikkösi on mielestäsi työssään keskimäärin asteikolla 0-? (yksikkö=yhteinen lähiesimies) Kaikki hyvin työssä?, N~1700

24 Työyksikön aikaansaavuuteen voimakkaimmin korreloivien työmuuttujan* keskiarvo asteikolla 1-5 työyksikön aikaansaavuuden eri tasoilla Aikaansaavuuteen voimakkaimmin korreloivien (=työyhteisön toimivuutta ja yhteistyötä kuvaavien) muuttujien keskiarvo asteikolla 1-5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,18 2,23 2,72 2,64 2, ,14 3,36 3,54 Yksikön aikaansaavuus työssä 0-3,80 3,95 Keskiarvossa mukana olevat muuttujat -ilmapiirin kannustavuus -työn sujuvuus omassa tiimissä/työryhmässä -oman työn koettu arvostus työyhteisössä -ilmapiirin riidattomuus -luottamus esimiesten ja alaisten kesken työyhteisössä -tuen saaminen esimieheltä tarvittaessa -luottamus työtovereiden kesken työyhteisössä -tiedonkulku omaa työtä koskevissa asioissa -ilmapiirin leppoisuus -tiedonkulku työyksikköä koskevissa asioissa *Korrelaatiotarkastelussa mukana alun perin yli 40 muuttujaa/asiaa. Kaikki hyvin työssä?, N~1700

25 Oma työpanos (0-) verrattuna oman työyksikön aikaansaavuuteen (0-) ja keskiarvot eri tilanteissa Prosenttia Keskiarvo ,3 5,6 6 oma työpanos väh. 2 pienempi 8,5 7,5 oma työpanos 1 numeron pienempi 8,3 38 oma työpanos ja yksikön aikaansaavuus samaa tasoa 8,6 8,6 7,6 22 oma työpanos 1 numeron suurempi 5,5 19 oma työpanos väh. 2 suurempi Kuuluminen eri ryhmiin, prosenttia Arvio omasta työpanoksesta 0- (ka 8,12) Arvio työyksikön aikaansaavuudesta 0- (ka. 7,62) Oma työpanos verrattuna työyksikön aikaansaavuuteen (molemmat asteikolla 0-) Kaikki hyvin työssä?, N~

26 Oma työpanos suhteessa työyksikön aikaansaavuuteen Eri tekijöiden motivoivuus työssä työpanosaikaansaavuus -suhteen mukaan Työtehtävät työpanos väh. 2 pienempi työpanos 1 pienempi työpanos yhtä suuri työpanos 1 suurempi työpanos väh. 2 suurempi herättää vastenmielisyyttä Työilmapiiri työpanos väh. 2 pienempi työpanos 1 pienempi työpanos yhtä suuri motivoi ja kannustaa työpanos 1 suurempi Johtaminen työpanos väh. 2 suurempi työpanos väh. 2 pienempi työpanos 1 pienempi ei herätä vastenmielisyyttä eikä motivoi työpanos yhtä suuri työpanos 1 suurempi työpanos väh. 2 suurempi % Kaikki hyvin työssä?, N~

27 Työhön ja työhyvinvointiin liittyvien asioiden tiloja työpanos-aikaansaavuus -suhteen mukaan Työtä ja työoloja kuvaavien asioiden keskiarvo yli mediaanin (>3,34 asteikolla 1-5) Työhyvinvointi 8- (asteikolla 0-) Työn imua vähintään muutaman kerran viikossa Motivaatio-ongelmat eivät haittaa työssä Oma työpanos vähintään 2 pienempi kuin yksikön aikaansaavuus Oma työpanos ja yksikön aikaansaavuus yhtä suuret On henkistä kuormittuneisuutta (GHQ-12) Työkykyindeksi heikko tai kohtalainen Oma työpanos vähintään 2 suurempi kuin yksikön aikaansaavuus Koherenssin tunne: kuuluu koko aineiston parhaaseen kolmannekseen (po. 33 %) % Kaikki hyvin työssä?, N~

28 Kaiku ja muu työhyvinvoinnin edistäminen

29 Kaikun tuntemus valtion henkilöstön keskuudessa % On vähintään kuullut Kaikusta Kaikun tuntemus % esimiehet muu henkilöstö kaikki 0 esimiehet muu henkilöstö tuntee vähintään jonkin verran on kuullut Kaikusta yhteensä kaikki Kaikki hyvin työssä? -

30 Kaiku- ja muiden työhyvinvointihankkeiden toteuttaminen työpaikoilla (ei aikarajoitusta) % % 36 56% 33 Kaiku-hanke/hankkeita Sekä Kaiku- että muita tyhyhankkeita Muu/muita tyhy-hankkeita Ei suunniteltu eikä toteutettu tyhy-hankkeita 5 Ei osaa sanoa 0 KHT? 20 KHT? Kaikki hyvin työssä?

31 Työhyvinvointihankkeiden toteuttaminen työpaikoilla (ei aikarajoitusta) ja arviot työhyvinvoinnista, omasta työpanoksesta ja työyksikön aikaansaavuudesta Keskiarvo asteikolla ,48 7, 8,18 7,99 7,71 7,40 ollut Kaiku- tai muu työhyvinvointihanke 5 4 ei mitään työhyvinvointihanketta Arvio omasta työhyvinvoinnista 0- Arvio omasta työpanoksesta 0- Arvio työyhteisön aikaansaavuudesta 0- Kaikki hyvin työssä?

32 Mikä sinua tällä hetkellä ilahduttaa työssäsi? Mistä olet työssäsi hyvilläsi tai peräti kiitollinen?

33 Mikä sinua tällä hetkellä ilahduttaa työssäsi? Mistä olet työssäsi hyvilläsi tai peräti kiitollinen? 1(2) Työ 59 % Työn sisältö (tehtävät mieluisia, sopivia, tarpeeksi haastavia tai vastuullisia, tärkeä työ/työn vaikuttavuus, vaihtelevuus työssä) Tehtävien hallinta/osaamisen tunne, tavoitteiden saavuttaminen, työn tulokset Voi vaikuttaa työn sisältöön ja tekemiseen, itsenäinen työ Saa kehittää osaamistaan, pääsee koulutuksiin, uralla etenemismahdollisuudet Asiakkaat + muiden sidosryhmien kanssa työskentely, palaute asiakkailta Työyhteisö 45 % Työyhteisö toimii hyvin, saa tukea työhönsä, työtä arvostetaan Hyvät työtoverit Hyvä työilmapiiri -Avokysymykseen vastasi 1137 henkilöä, 66 % kyselyyn vastanneista Työpaikka, toimeentuloon liittyvät asiat 28 % Työpaikan varmuus, on työpaikka, vakituinen työ Pitkä työura Palkka (hyvä / saa palkkaa) Kaikki hyvin työssä?

34 Kiitollisuuden aiheet työssä 2(2) Kaikki hyvin työssä? Työjärjestelyt 14 % Työaika, työaikajoustot/osa-aikatyö, etätyö tms., työn joustavuus, mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin, työn ja perheen yhteensovittaminen Riittävä/onnistunut resursointi ja tehtäväjako, sopiva työmäärä, sopiva työtahti Työkierto/työtehtävien vaihto on onnistunut/mahdollisuus vaihtoon Johtaminen, esimiestyö 11 % Selkeät linjaukset ja tavoitteet Hyvä esimies, tukea + arvostusta, luottamusta esimieheltä Hyvät/osaavat alaiset, heiltä saatu palaute Työnteon 'tukiasiat' 12 % Hyvä työterveyshuolto, tyky-asiat/ työhyvinvointi kunnossa, virkistystoiminta, liikunnan tukeminen, työpaikkaruokailu Hyvät työvälineet, työergonomia, työtilat, järjestelmät ym. Sopiva/ lyhyt työmatka Oma tilanne 5 % Jaksaminen työssä, oma terveydentila Eläkkeelle jääminen

35 Muutama esimerkkivastaus Siitä että on työpaikka, johon aamulla mennä. Sosiaalinen kanssakäyminen työkavereiden ja asiakkaiden kanssa on kiitoksen aihe. Työssä koen onnistumista. Myös esimiesten kanssa on helppo tulla toimeen. Kaikki hyvin, kiitos. Olen siirtymässä toiseen työpisteeseen ja olen saanut vilpitöntä tukea vertaisten ja esimiehen osalta siirtoon. Minulla on loistava vanhempi työtoveri. Työtilat ovat hyvät. Kaikki tietotekniset laitteet hyvät. Osa työkavereista on ollut pitkään samassa organisaatiossa ja meistä on tullut ystäviä, kiitoksen aihe. Varma toimeentulo, kohtalainen eläke. Kiitollinen, että on jaksanut eläkeikään saakka. Työaikojen joustavuus on pienten lasten kanssa tärkeää. Varmuus työpaikan säilymisestä luo turvallisuuden tunnetta. Kokonaisuus omassa työurassa ilahduttaa. On ollut monipuolisia tehtäviä. Mukavia ihmisiä. Innostuneet alaiset antavat virtaa myös omaan toimintaan. Mukavat työtoverit. Hyvä ilmapiiri. Asialliset työtilat ja -välineet. Uudistustarpeet otetaan huomioon. Itsensä kehittäminen onnistuu, koulutus. Osaava päällystö ja lähiesimiehet. Päätöksenteko selkeätä ja nopeaa. Työhyvinvointi huomioidaan päivittäin. Haasteet, joita minulle uskalletaan antaa ja kannustus ja kehut siitä, mitä olen tehnyt ja harjoitellut! Kannustus! Työtehtävien monipuolisuus ja haastavuus ilahduttaa, samoin kuin työilmapiiri. Olen kiitollinen, että saan tehdä työtä joka on tärkeää. Kaikki hyvin työssä?

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio Kaikki hyvin työssä? koko valtio Kaiku vuotta 11.12. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä 1724,

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ? Koko valtionhallinto

Kaikki hyvin työssä ? Koko valtionhallinto Kaikki hyvin työssä -? Koko valtionhallinto Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Luettelo esityksen dioista Dian otsikko Numero Dian otsikko Numero Riskipyramidi... 3 Työhyvinvointipuu..... 4 Kaikki hyvin

Lisätiedot

Koko valtionhallinto. Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo

Koko valtionhallinto. Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä -?? Koko valtionhallinto Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Luettelo esityksen dioista Dian otsikko Numero Dian otsikko Numero Riskipyramidi... 3 Töh Työhyvinvointipuu iti..... 4 Kaikki

Lisätiedot

Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta

Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta Veli-Matti Lehtonen, valtiovarainministeriö Irma Väänänen-Tomppo, Valtiokonttori Marika Tammeaid, Valtiokonttori Tehty ja tehollinen työaika vuonna

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä?

Kaikki hyvin työssä? Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi - Kuvioraportti 17.11. Irma Väänänen-Tomppo (irma.vaananen-tomppo@valtiokonttori.fi) Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2014 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2006-2014 2013-2014 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47 3,45

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ? koko valtio

Kaikki hyvin työssä ? koko valtio Kaikki hyvin työssä -? koko valtio Tulosten julkistus 11.. ja.. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? -kyselyn vastaajat otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä?

Kaikki hyvin työssä? Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina 00, ja Tuloskuvioita ja -taulukoita Irma Väänänen-Tomppo Erikoistutkija, VTL Diasarjan sisältö Dian numero Sisältö 3 4 Kaikki hyvin työssä?

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

VMBarosta. Lisätietoja:

VMBarosta. Lisätietoja: Sisältö Raportointipvm Raporttikokonaisuus sisältää v. 2017 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä (v.2016-2017) - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan,

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Yksilötutka - Työhyvinvoinnin tulokset

Yksilötutka - Työhyvinvoinnin tulokset YKSILÖTUTKAN YHTEENVETOA FIRMA OY 15.2.2019 Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com Yksilötutkan yhteenvetoraportti voidaan ladata yrityskohtaisen käyttäjälinkin kautta. Kuvassa 1 on yhteenveto

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä. Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä

Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä. Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä 1 Johdanto 2 3 Sisällys Esipuhe... 4 Julkaisija Valtiokonttori,

Lisätiedot

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006 Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkistamisseminaari 2.6.2006 Esityksen rakenne! Mitä työolotutkimukset ovat?! Artikkelijulkaisun syntyhistoria! Sisältöalueet! Seminaarista puuttuvat

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Henkilöstöjohtaja Erja Saari Kyselyn toteutus Kyselyn toteutus Kokonaisarvosanaksi saimme 7,05 (7,16 vuonna 2017). Kyselyn vastausprosentti oli 67 % (52

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro Valtion henkilöstötutkimus Julkaisuajankohta 1 Sisältö VMBaro v. 2018 Koko valtion infoluvut Innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit: koko

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä To be a Teacher Filmscreening ja keskustelutilaisuus 8.11.2017 Tarja Kantolahti, Jaana Vastamäki, työ- ja tasa-avo-osasto, STM 1 Sisaltö Psykososiaaliset

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA

TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA 6.2.2019 TYÖPAJAN TAVOITTEENA ON - Pohtia hyvinvoivan työyhteisön kulmakiviä - Jakaa kokemuksia ja keinoja työhyvinvoinnin rakentamiseksi erityisesti

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004 Työolotutkimus 3 Tiedotustilaisuus 5..4 13..4 Työolotutkimukset Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely - koetutkimus Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 75 työllistä - vastausprosentti 91 % - palkansaajia

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto Liite nro 17 5.3.2019 Khall 29 Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto KYSELYN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI Hausjärven kunta toteuttaa kahden vuoden välein työhyvinvointikyselyn, jonka avulla

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

Simo_suun_terveydenhuolto

Simo_suun_terveydenhuolto Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen

Lisätiedot

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA?

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? Terve yritys pulssikysely ennustaa työhyvinvoinnin tasoa kehityspäällikkö Sabina Brunou sabina.brunou@diacor.fi 5157 PALVELUMME TYÖPAIKOILLE Työhyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät 9. 10. 9. 2010 Henkilöstö- ja lakiasiat Eeva-Liisa Putkinen, hallinnollinen ylilääkäri Terhi Somerkallio,

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Vuolle Setlementti ry

Vuolle Setlementti ry Vuolle Setlementti ry Pikku-Syöte Työyhteisökysely 2019 Kokonaistulos Kyselyyn vastasi 10 henkilöä. 4.05 26% Kokonaiskeskiarvo Kaikkien likert-vastausten keskiarvo oli 4.05. Kehittämistarve 26 prosenttia

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Timo Kietäväinen 9.8.2018 / Kuntajohtajapäivät (Joensuu) Tausta Kuntajohtajien työhyvinvointikysely on toteutettu aikaisemmin Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteistyönä

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 #Kevatutkii #työkyky #työhyvinvointi Laura Pekkarinen työelämäasiantuntija Finlandia-talo 14.12.2018 Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus 2014 2018 Työolot ja

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari. Työkyky ja terveysjohtaminen. Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari. Työkyky ja terveysjohtaminen. Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari Työkyky ja terveysjohtaminen Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Mitä työkyky- ja terveysjohtaminen ovat Työkykyjohtaminen ja terveysjohtaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus Työhyvinvointikysely 2015 Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus 20.6.2016 Työhyvinvointikyselyn 2016 toteutus Työhyvinvointikysely toteutettiin 1.-30.4.2016 sähköisenä kyselynä (Webropol). Henkilökohtainen

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Hyvät työhyvinvointikäytännöt. Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari

Hyvät työhyvinvointikäytännöt. Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari Hyvät työhyvinvointikäytännöt Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari 4.10.17 Aineiston keruu Kyselytutkimus: Kerätty 13-15.9.16 Työhyvinvointimessuilla Tampereella Analysoinnissa

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Sosiaalityön työpaikkojen houkuttelevuus

Sosiaalityön työpaikkojen houkuttelevuus Sosiaalityön työpaikkojen houkuttelevuus Talentian selvitys 2017 Työ on mielenkiintoista, monipuolista ja sopivasti haastavaa. Työ on sovitettavissa yksityiselämään työmatkan ja -ajan, palkkauksen ja kuormittuvuuden

Lisätiedot

Työyhteisö. Viisas vastaus. Työyhteisöllisyys

Työyhteisö. Viisas vastaus. Työyhteisöllisyys Työyhteisö Hyvä kysymys Viisas vastaus? Työyhteisöllisyys Hyvä työyhteisö Hyvän työyhteisön rakentaminen on esimiesten ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, johon liittyvät työn ulkopuoliset yhteistyötahot

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 20.2.2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla edellisten toimintavuosien tapaan.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 14.12.2004 Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi 1. Henkilöstökyselyjärjestelmän yleiskuvaus Henkilöstökyselyjärjestelmä

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin Työ 2030 -kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018 Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin 14.8. 31.8.2018 TAUSTATIEDOT 2052 62 % 80 % 50 % 50 % :lla henkilöä vastasi kyselyyn kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Työhyvinvointiosaaminen ja työn muutos Elisa Mäkinen FT, yliopettaja

Työhyvinvointiosaaminen ja työn muutos Elisa Mäkinen FT, yliopettaja Työhyvinvointiosaaminen ja työn muutos Elisa Mäkinen FT, yliopettaja 8.3.2018 Muistele Mikä kohteeksi, kun tavoitteena on työhyvinvoinnin vahvistaminen? Työhyvinvointi on seurausta jostakin Työhyvinvointi

Lisätiedot