Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto"

Transkriptio

1 Liite nro Khall 29 Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto KYSELYN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI Hausjärven kunta toteuttaa kahden vuoden välein työhyvinvointikyselyn, jonka avulla kartoitetaan työhyvinvointiin liittyviä asioita sekä vertaillaan tuloksia ja kehitystä edellisen kyselyn tuloksiin. Työhyvinvoitikysely 2018 tiedonkeruu toteutettiin välisenä aikana pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella, kyselyyn oli mahdollista vastata tarvittaessa myös paperilomakkeella. Kysely toteutettiin samalla kysymyspatteristolla kuin vuonna 2016, jotta kehittyminen olisi vertailtavissa. Kyselyn asteikko oli yhdestä viiteen, jossa vastausvaihtoehdot olivat: 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = en samaa enkä eri 4 = jokseenkin samaa 5 = täysin samaa Työhyvinvointikyselyn raportissa esitetyt prosenttiluvut on saatu laskemalla yhteen jokseenkin samaa ja täysin samaa olevien prosenttiosuudet, samoin raportointi oli toteutettu vuonna Kysely koostui kuudesta kohdennetusta osa-alueesta, joilla on vaikutusta koettuun työhyvinvointiin. Osa-alueet, joita tutkittiin, olivat: 1. Oma työ 2. Työyhteisön toimivuus 3. Osaaminen 4. Johtaminen ja esimiestyö 5. Työolosuhteet 6. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Työhyvinvointikysely keräsi 194 vastausta, vastausaktiivisuudeksi muodostui 50,3. Kansalaisopiston tuntiopettajat eivät olleet tässä kyselyssä mukana. Edellinen kysely vuonna 2016 keräsi 172 vastausta. Kyselyyn vastanneista naisia oli 82 ja miehiä 18. Vastaajista 87 on vakinaisessa ja 13 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Esimiesasemassa kyselyyn vastanneista on 12. Kyselyyn vastanneista 85 voisi suositella Hausjärven kuntaa työpaikkana myös muille. Vastaajien demografiset tiedot myötäilevät kunnan koko henkilöstön demografisia tietoja. Kuva 1. Työhyvinvointikyselyyn 2018 vastanneiden ikäjakauma Kuva 2. Vastaajien ammatillinen koulutustaso

3 Kuva 3. Vastausten jakautuminen toimialoittain Työhyvinvointikysely 2018 toteutettiin koko henkilöstölle lukuun ottamatta kansalaisopiston tuntiopettajia. Vastaajien määrä toimialoittain jakautui seuraavasti: Perusturvatoimi 35 Sivistystoimi 36 Tekninen toimi 11 Keskushallinto + ruoka ja siivouspalvelut 17 Vastaajista 1 ei kertonut toimialaa, millä työskentelee. Perusturvatoimen ja sivistystoimen palvelualueita tarkasteltiin lähemmin. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: Perusturvatoimen yksikkö: Vanhusten asumispalvelut 52 Vanhusten kotihoito 29 Vammaispalvelut 9 Muut perusturvatoimen tehtävät/ tulosalueet 17 Yhteenlaskettu prosenttiosuus ylittää 100 arvon, koska työntekijä on voinut määritellä toimipaikkansa kahteen eri palvelualueeseen työtehtävästä riippuen.

4 Sivistystoimen yksikkö: Varhaiskasvatus (lasten päivähoito) 38 Alakoulut 28 Yläkoulu ja lukio 29 Muut sivistystoimen tehtävät/ tulosalueet 9 Yhteenlaskettu prosenttiosuus ylittää 100 arvon, koska työntekijä on voinut määritellä toimipaikkansa kahteen eri palvelualueeseen työtehtävästä riippuen. TYÖHYVINVOINTIKYSELYN KESKEISIÄ TULOKSIA Koko kuntaa koskeva yhteenveto koostuu kaikkien toimialojen vastauksista. YHTEENVETO Työhyvinvointikyselyn mukaan parannusta keskeisillä henkilöstötyön osa-alueilla on kahden vuoden takaiseen tilanteeseen tapahtunut seuraavilla osa-alueilla: Toimenkuvat ovat selkiytyneet verrattuna aikaisempaan kyselyyn Resurssointi on parantunut, vaikka edelleen osa-alue vaatii kehittämistä. Henkilöstön osaaminen on ajan tasalla ja sitä ylläpidetään aktiivisesti. Kehityskeskustelujen säännöllisyyteen on kiinnitetty huomiota. Kokonaiskuva positiivinen. Kehittämistä vaativiksi osa-alueiksi kyselyn vastausten perusteella nousivat: Resurssointi; työprosessien edelleen kehittäminen, työn jakautuminen tasapuolisesti, työn kuormittavuustekijöihin puuttuminen Ongelmien ja ristiriitojen käsitteleminen rakentavasti sekä virheiden rakentava käsittely Toimiva työpalaverikäytäntö Palautteen ja kannustuksen antaminen työsuorituksesta Kehityskeskustelujen säännöllisyydestä huolehtiminen Työterveyshuollon palveluihin ollaan tyytymättömiä

5 1. OMA TYÖ Suurin osa vastaajista, 96 tietää työnsä tarkoituksen (2016: 97 ) ja 95 vastaajista pitää omaa työtään tärkeänä (2016: 97 ). Kyselyyn vastanneista 89 pitää työnkuvaansa selkeänä (2016: 87 ) ja 88 tietää, mitä häneltä työssään odotetaan (2016: 88 ). Vastaajista 71 kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä (2016: 70 ), ja 56 vastaajista kokee, että heillä on riittävästi resursseja (2016: 50 ). Vastaajista 73 kehittää aktiivisesti omaa työtään (2016: 73 ). 2. TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUS Vastaajista 73 oli sitä, että työyhteisön työilmapiiri oli hyvä (2016: 77 ). Työn arvostukseen liittyen 67 koki, että työyhteisössä arvostetaan kaikkien työntekijöiden työtä (2016: 72 ). Vastaajista 57 koki työyhteisön kannustavan uusien ideoiden esille tuomiseen (2016: 62 ). Vastaajista 86 koki, että he saivat tarvittaessa apua ja tukea työyhteisöjensä muilta jäseniltä (2016: 87 ) ja 98 vastasi tukevansa ja auttavansa työyhteisönsä muita jäseniä (2016: 97 ). Vastaajista 51 koki ongelmien ja riitojen rakentavan käsittelyn toteutuvan työyhteisössä (2016: 50 ). Vastaajista 83 mielsi omaan työhön liittyvän tiedon etsimisen ja työn kannalta tärkeiden tietojen saamisen olevan vaivatonta (2016: 77 ). Palaverikäytäntöjä piti toimivina tai lähes toimivina 55 vastaajista (2016: 56 ). Työyhteisön työnjakoa toimivana piti 55 vastaajista (2016: 62 ). 3. OMA OSAAMINEN Suurin osa vastaajista, 90 oli sitä, että heidän osaamisensa oli ajan tasalla ja vastaa työn vaatimuksia (2016: 84 ). Osaamistaan pystyi työssään hyödyntämään 92 vastaajista (2016: 91 ). Omaa osaamistaan ylläpiti tai kehitti 83 vastaajista (2016: 80 ) ja 67 vastaajista koki että esimies tai työyhteisö mahdollistaa ja kannustaa osaamisen kehittämiseen (2016: 64 ). Panostukset osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen näkyvät kyselyn tuloksissa. Oma osaaminen osa-alueen kaikkien vastausten kohdalla on tapahtunut positiivista kehitystä edellisen kyselyn vastauksiin verrattuna. 4. JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ Vastaajista 53 koki saavansa esimieheltään riittävästi palautetta ja kannustusta työsuorituksestaan (2016: 56 ) Tukea ja apua esimieheltään koki saavansa 71 vastaajista (2016: 76 ). Vastaajista 61 tunsi, että esimies käsittelee alaisten tekemiä virheitä rakentavasti (2016: 58 ). Esimiehensä arvostusta ja luottamusta koki saavansa 73 vastaajista (2016: 70 ).

6 Esimiehen toiminnan koki tasapuoliseksi ja oikeudenmukaiseksi 62 vastaajista (2016: 64 ) ja 58 käy esimiehensä kanssa säännöllisesti kehityskeskustelun (2016: 47 ). Vastaajista 63 koki, että heillä on mahdollisuus antaa palautetta ja tukea esimiehelleen (2016: 63 ). Kysyttäessä sitä, koittavatko muut kuin esimies johtaa vastaajien työtä, 35 vastaajista koki myös muiden tahojen kuin esimiesten puuttuvan heidän työnsä johtamiseen (2016: 30 ). Kehityskeskustelujen säännönmukaisuuteen on koko kunnan tasolla kiinnitetty huomiota ja kehityskeskustelujen säännönmukaisuuteen tulee pyrkiä. Johtamista ja esimiestyötä arvioitaessa koetaan, että esimies arvostaa ja luottaa henkilöstöön. 5. TYÖOLOSUHTEET Vastaajista 70 koki työvälineensä asianmukaisiksi (2016: 69 ) sekä 70 koki työskentelytilansa asianmukaisiksi (2016: 72 ). Vastaajista 72 koki työskentelyolosuhteensa turvallisiksi (2016: 72 ). Työnsä palkitsevaksi koki 82 vastaajista (2016: 79 ) ja kunnan henkilöstöedut palkitseviksi koki 33 (2016: 28 ). Työssä tulleista onnistumisista tunsi saavansa tunnustusta 51 vastaajista (2016: 50 ). Vastaajista 70 ymmärsi palkkansa määräytymisen perusteet (2016: 63 ) ja ammattinsa palkkauksen kilpailukykyyn Hausjärven kunnassa, verrattuna muihin työnantajiin, oli tyytyväinen 37 vastaajista (2016: 39 ). Työterveyshuollon toimintaan tyytyväisiä vastaajista oli 20 (2016: 76 ). Kysyttäessä sitä, kokivatko vastaajat tärkeäksi sairaanhoidollisten palveluiden sisällyttämisen työterveyshuoltoon, 89 vastaajista koki palveluiden sisällyttämisen tärkeänä (2016: 93 ). Työterveyshuollon palvelut vaativat kehittämistä, sillä niihin ollaan tyytymättömiä. Työvälineet, työskentelytilat ja työolosuhteet koetaan asianmukaisiksi ja turvallisiksi. 6. TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN Vastaajista 48 koki työnsä kuormituksen ja määrän sopivaksi (2016: 56 ). Työkykyisiksi itsensä koki 89 vastaajista (2016: 84 ). Muutoksia ja haasteita työssään oli valmis kohtaamaan 85 vastaajista (2016: 83 ). Työtovereiden kanssa hyvin toimeen tuli vastaajista 96 (2016: 95 ) ja esimiehen kanssa 86 (2016: 88 ). Vastaajista 86 oli yleensä tyytyväisiä työhönsä (2016: 84 ). Vastaajista 71 koki, että asiakkaat antavat palautetta, joka tukee työssä jaksamista (2016: 76 ). Asiakkailta tulevan palautteen koki kuormittavaksi 24 vastaajista (2016: 17 ). Kokonaisuudessaan työhyvinvointi ja työssä jaksaminen osa-alue on samalla tasolla verrattuna vuoteen 2016, mutta kuormitusta työssä koetaan enemmän kuin aikaisemmin.

7 Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely Palveluaika omassa kunnassa Vastaajien määrä: Sukupuoli Vastaajien määrä: 192 1/11

8 3. Ammatillinen koulutustasosi Vastaajien määrä: 193, valittujen vastausten lukumäärä: Ikäryhmäsi Vastaajien määrä: 193 2/11

9 5. Työsuhde Vastaajien määrä: Mihin toimialaan kuulut Vastaajien määrä: 193 3/11

10 7. Perusturvatoimi / Vanhusten asumispalvelut Vastaajien määrä: 66, valittujen vastausten lukumäärä: Sivistystoimi / Yksikkö Vastaajien määrä: 69, valittujen vastausten lukumäärä: 71 4/11

11 9. Voin suositella kuntaani työpaikkana myös muille Vastaajien määrä: 191, valittujen vastausten lukumäärä: Asemasi organisaatiossa Vastaajien määrä: 194, valittujen vastausten lukumäärä: 194 5/11

12 11. Oma työ Vastaajien määrä: 194 ylärivi 2016 alarivi 2018 eri eri En samaa enkä eri samaa samaa Keskiarvo Tiedän työni tarkoituksen Toimenkuvani on selkeä Tiedän mitä minulta työssäni odotetaan Käytössäni on riittävästi resursseja Voin riittävästi vaikuttaa omaan työhöni Kehitän aktiivisesti työtäni Pidän työtäni tärkeänä 0 1,74 1,16 20,93 76,16 4,72 1,55 2,06 0,52 24,23 71,65 4,62 1,17 7,6 4,68 44,44 42,11 4,19 1,56 7,25 2,59 52,33 36,27 4,15 0,58 3,51 7,6 45,03 43,27 4,27 1,55 6,19 4,12 48,45 39,69 4,19 7,6 32,75 9,94 40,35 9,36 3,11 6,15 21,54 15,39 47,18 9,74 3,33 1,16 21,51 6,98 51,74 18,6 3,65 3,08 15,38 10,77 52,82 17,95 3,67 1,16 8,14 16,86 50,58 23,26 3,87 2,08 4,69 19,79 42,19 31,25 3,96 0 1,17 1,75 19,88 77,19 4,73 1,04 1,56 2,07 21,24 74,09 4,66 6/11

13 12. Työyhteisön toimivuus Vastaajien määrä: 194 ylärivi 2016 alarivi 2018 Työyhteisöni ilmapiiri on hyvä Työyhteisössäni arvostetaan kaikkien työtä Työyhteisössäni kannustetaan uusien ideoiden esille tuomista Saan tarvittaessa työyhteisöni muilta jäseniltä apua ja tukea Tuen ja autan työyhteisöni muita jäseniä heidän sitä tarvitessaan Ongelmat ja ristiriidat työyhteisössäni käsitellään rakentavasti Osaan etsiä ja saan työni kannalta tarvittavan tiedon helposti Työyhteisössäni on toimiva työpalaverikäytäntö Työyhteisössäni työnjako on toimiva eri eri En samaa enkä eri samaa samaa Keskiarvo 2,33 11,05 9,3 52, ,87 2,06 12,37 12,89 43,3 29,38 3,86 2,91 18,02 7,56 47,67 23,84 3,72 2,59 18,13 12,44 44,04 22,8 3,66 2,33 18,02 17,44 39,53 22,67 3,62 5,18 16,58 20,73 31,79 21,24 3,52 1,18 4,12 7,65 45,88 41,18 4,22 1,55 5,67 7,22 40,72 44,84 4,22 0,58 1,16 1,74 36,63 59,88 4,54 0 0,52 1,03 37,11 61,34 4,59 2,33 26,74 20,93 37,79 12,21 3,31 5,67 21,13 22,17 36,6 14,43 3,33 1,17 6,43 15,2 53,8 23,39 3,92 1,04 5,73 9,89 59,9 23,44 3,99 5,23 22,67 15,7 37,79 18,6 3,42 9,69 20,92 14,29 36,22 18,88 3,34 3,51 19,3 15,2 43,86 18,13 3,54 4,57 20,31 20,3 39,59 15,23 3,41 7/11

14 13. Osaaminen Vastaajien määrä: 193 ylärivi 2016 alarivi 2018 eri eri En samaa enkä eri samaa samaa Keskiarvo Osaamiseni on ajan tasalla ja vastaa työni vaatimuksia Pystyn hyödyntämään osaamistani työssäni Ylläpidän ja kehitän aktiivisesti osaamistani Esimieheni tai työyhteisöni mahdollistaa ja kannustaa osaamisen kehittämiseen 0 7,6 8,77 60,23 23,39 3,99 0,52 2,59 6,22 61,66 29,01 4,16 2,33 2,91 4,07 47,67 43,02 4,26 0 3,63 3,63 45,59 47,15 4,36 0,6 8,33 11,31 52,38 27,38 3,98 1,56 2,6 13,02 47,92 34,9 4,12 4,65 13,95 17,44 37,79 26,16 3,67 4,15 12,95 15,54 31,61 35,75 3,82 8/11

15 14. Johtaminen ja esimiestyö Vastaajien määrä: 193 ylärivi 2016 alarivi 2018 Saan esimieheltäni riittävästi palautetta ja kannustusta työsuorituksestani Saan esimieheltä tarvittaessa tukea ja apua Esimies käsittelee tekemiäni virheitä rakentavasti Tunnen, että esimieheni arvostaa ja luottaa minuun Tunnen, että esimieheni toiminta on tasapuolista ja oikeudenmukaista Käyn säännöllisesti esimieheni kanssa kehityskeskustelun Koen, että minulla on mahdollisuus antaa palautetta ja tukea esimiehelleni Minusta tuntuu, että muut henkilöt kuin esimieheni yrittävät usein johtaa työtäni eri eri En samaa enkä eri samaa samaa Keskiarvo 5,81 19,19 18,6 36,63 19,77 3,45 7,73 23,71 15,47 31,44 21,65 3,36 2,33 12,79 9,3 37,21 38,37 3,97 6,67 12,31 9,74 34,36 36,92 3,83 2,94 9,41 28, ,82 3,72 5,18 9,85 23,83 29,02 32,12 3,73 2,33 12,21 15,7 29,07 40,7 3,94 5,67 9,28 11,85 34,54 38,66 3,91 5,26 15,2 15,79 32,75 30,99 3,69 8,72 12,82 16,41 30,26 31,79 3,64 21,64 13,45 17,54 20,47 26,9 3,18 15,55 7,25 19,69 27,46 30,05 3,49 2,96 18,34 15,98 38,46 24,26 3,63 4,64 14,95 17,01 32,47 30,93 3,7 25,15 28,65 16,37 23,98 5,85 2,57 21,87 23,44 18, ,94 2,8 9/11

16 15. Työolosuhteet Vastaajien määrä: 194 ylärivi 2016 alarivi 2018 eri eri En samaa enkä eri samaa samaa Keskiarvo Työvälineeni ovat asianmukaiset 1,17 18,71 11,11 43,86 25,15 3,73 0,52 18,56 10,82 46,39 23,71 3,74 Työskentelytilani ovat asianmukaiset Työskentelyolosuhteeni ovat turvalliset 3,51 12,28 12,28 45,61 26,32 3,79 3,09 15,98 10,82 44,85 25,26 3,73 0 9,82 18,4 42,33 29,45 3,91 4,13 11,34 12,37 48,45 23,71 3,76 Koen työni palkitsevaksi 1,17 7,02 12,87 47,37 31,58 4,01 2,56 5,13 10,77 49,74 31,8 4,03 Koen kunnan henkilöstöedut palkitseviksi Saan tunnustusta työssäni onnistumisesta Ymmärrän palkkani määräytymisen perusteet Ammattini palkkaus Hausjärven kunnassa on kilpailukykyinen muihin työnantajiin verrattuna Olen tyytyväinen työterveyshuollon toimintaan ja palveluiden saatavuuteen Pidän tärkeänä, että työterveyshuolto jatkossakin sisältää myös sairaanhoidolliset palvelut 19,16 29,34 23,95 21,56 5,99 2,66 12,37 29,38 25,26 23,2 9,79 2,89 7,69 19,53 22,49 37,87 12,43 3,28 5,21 20,31 23,44 36,98 14,06 3,34 5,33 13,02 18,34 39,64 23,67 3,63 4,14 11,4 13,99 45,6 24,87 3,76 13,61 23,67 23,67 25,44 13,61 3,02 10,88 23,32 28,5 24,87 12,43 3,05 0,58 6,4 17,44 37,21 38,37 4,06 38,46 23,59 17,95 13,85 6,15 2,26 0 1,18 5,88 16,47 76,47 4,68 1,55 1,03 8,25 20,1 69,07 4,54 10/11

17 16. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Vastaajien määrä: 194 ylärivi 2016 alarivi 2018 eri eri En samaa enkä eri samaa samaa Keskiarvo Työni kuormitus ja määrä on sopiva Tunnen olevani työkykyinen Olen valmis kohtaamaan muutoksia ja uusia haasteita työssäni Tulen hyvin toimeen työtovereideni kanssa Tulen hyvin toimeen esimieheni kanssa Olen yleensä tyytyväinen työhöni Asiakkaat antavat minulle palautetta, joka tukee työssäni jaksamista Asiakkailta tuleva palaute kuormittaa minua 5,85 26,9 11,7 42,69 12,87 3,3 6,7 28,35 16,5 39,69 8,76 3,15 1,16 9,3 5,81 38,95 44,77 4,17 0 5,67 5,15 44,85 44,33 4,28 0,58 6,98 9,3 45,93 37,21 4,12 0,52 3,61 10,82 46,91 38,14 4,19 0 1,74 2,91 37,79 57,56 4,51 0 0,52 3,61 40,21 55,67 4,51 0,58 0,58 10,47 31,98 56,4 4,43 1,56 7,25 5,18 31,09 54,92 4,31 0,58 6,4 8,72 44,77 39,53 4,16 0,52 6,19 7,73 49,48 36,08 4,14 2,92 9,94 11,11 40,35 35,67 3,96 3,66 9,42 15,71 42,41 28,8 3,83 26,16 38,95 18,02 12,79 4,07 2,3 25,39 31,09 19,17 20,72 3,63 2,46 11/11

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto 29.1.2016 Henkilöstöpalvelut 11.2.2016 1 Työyhteisön toimivuuskysely 2015 TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY 2015 Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin nyt kuudennen

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Aalto-yliopisto. Henkilöstökysely

Aalto-yliopisto. Henkilöstökysely Aalto-yliopisto Henkilöstökysely 2.-15.5.2011 Henkilöstökyselyn yhteenveto Pääviestit Aalto-yliopiston tulokset ovat suurelta osin linjassa muiden yliopistojen vastaavien tulosten keskiarvon kanssa. Useimmilla

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

Sosiaalityön työpaikkojen houkuttelevuus

Sosiaalityön työpaikkojen houkuttelevuus Sosiaalityön työpaikkojen houkuttelevuus Talentian selvitys 2017 Työ on mielenkiintoista, monipuolista ja sopivasti haastavaa. Työ on sovitettavissa yksityiselämään työmatkan ja -ajan, palkkauksen ja kuormittuvuuden

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä

työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - perusturvayhteensä 1. ikä Vastaajien määrä: 66 55 tai enemmän: 14% alle 35: 14% 35-44: 29% 45-54: 44% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 66 määräaikainen, työllistetty,

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely ympäristötoimiyhteensä

työtyytyväisyyskysely ympäristötoimiyhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - ympäristötoimiyhteensä 1. ikä alle 35: 5% 35-44: 5% 45-54: 25% 55 tai enemmän: 65% 2. työsuhteen laatu määräaikainen, työllistetty, harjoittelija: 10% vakituinen: 90% 3. työpaikkasi

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely KHyhteensä

työtyytyväisyyskysely KHyhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - KHyhteensä 1. ikä Vastaajien määrä: 28 alle 35: 11% 55 tai enemmän: 25% 35-44: 14% 45-54: 50% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 28 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija:

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Henkilöstökysely

Henkilöstökysely Henkilöstökysely 2017 15.11.2017 Vastausprosentti kouluittain Yliopiston vastausprosentti oli 61%, 2327 vastaajaa. 205 193 221 361 367 401 579 Vastausprosentti henkilöstöryhmittäin Yliopiston vastausprosentti

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Timo Kietäväinen 9.8.2018 / Kuntajohtajapäivät (Joensuu) Tausta Kuntajohtajien työhyvinvointikysely on toteutettu aikaisemmin Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteistyönä

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Vuolle Setlementti ry

Vuolle Setlementti ry Vuolle Setlementti ry Pikku-Syöte Työyhteisökysely 2019 Kokonaistulos Kyselyyn vastasi 10 henkilöä. 4.05 26% Kokonaiskeskiarvo Kaikkien likert-vastausten keskiarvo oli 4.05. Kehittämistarve 26 prosenttia

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Koulut vastaajaryhmittäin Yleistä Kysely toteutettiin syysloman jälkeisillä kolmella viikolla.

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointi osa-alueet kehitys

Yliopistojen työhyvinvointi osa-alueet kehitys Yliopistojen työhyvinvointi 2015 - osa-alueet 2010 2015 kehitys 10.11.2015 Osa-alueet vuosina 2010 2015 5 Yhteis et 2010 Yhteis et 2011 Yhteis et 2012 Yhteis et 2013 Yhteis et 2015 4,5 4 3,5 3 3,22 3,45

Lisätiedot

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Henkilöstöjohtaja Erja Saari Kyselyn toteutus Kyselyn toteutus Kokonaisarvosanaksi saimme 7,05 (7,16 vuonna 2017). Kyselyn vastausprosentti oli 67 % (52

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola MITTAREISTA Miten HAO /JEDU toimii Laatukoordinaattori Arto Veikkola JEDU/Hao oma toimintakäsikirja intrassa Mittaamista ohjaa vahvasti rahoitus, valtionosuudesta 3% otetaan kaikilta jaettavaksi tuloksellisuusrahana

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 #Kevatutkii #työkyky #työhyvinvointi Laura Pekkarinen työelämäasiantuntija Finlandia-talo 14.12.2018 Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus 2014 2018 Työolot ja

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa oleville nuorille Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta anonyyminä Surveypal-nettilinkkinä välitettäväksi

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Simo_suun_terveydenhuolto

Simo_suun_terveydenhuolto Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 #tulevaisuudenpeloton Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 Opiskelijakyselyn tulokset Taustatiedot Kysely toteutettiin ajalla 20.3.-8.4.2018 Vastaajia 2055 Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli naisia

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Sovari-mittari 217-218 työpajatoiminta Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA?

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? Terve yritys pulssikysely ennustaa työhyvinvoinnin tasoa kehityspäällikkö Sabina Brunou sabina.brunou@diacor.fi 5157 PALVELUMME TYÖPAIKOILLE Työhyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus Työhyvinvointikysely 2015 Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus 20.6.2016 Työhyvinvointikyselyn 2016 toteutus Työhyvinvointikysely toteutettiin 1.-30.4.2016 sähköisenä kyselynä (Webropol). Henkilökohtainen

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2018

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2018 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2018 Palveluvaliokunta 29.5.2018 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhti-toukokuun 2018 aikana Vastauksia yht. 1055 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk)

Lisätiedot

TYÖODOTUKSET-HANKE Voin luottaa esimieheni oikeudenmukaiseen johtamistapaan kanssa

TYÖODOTUKSET-HANKE Voin luottaa esimieheni oikeudenmukaiseen johtamistapaan kanssa TYÖODOTUKSET-HANKE Työodotukset-hankkeen yhtenä tavoitteena on kartoittaa osallistuvien yritysten henkilöstöltä heidän työodotusten toteutumista kuudessa eri näkökulmassa. Saatuja tuloksia hyödynnetään

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Kaupan alan esimiesten jaksamisbarometri. Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö

Kaupan alan esimiesten jaksamisbarometri. Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö Kaupan alan esimiesten jaksamisbarometri Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö Keskeiset tulokset Kyselyyn vastanneista 27 prosenttia tuntee työn aiheuttamaa stressiä. Työterveyslaitoksen mukaan neljännes

Lisätiedot

I L M A P I I R I K Y S E LY A N N A V A N H A L A

I L M A P I I R I K Y S E LY A N N A V A N H A L A I L M A P I I R I K Y S E LY 2 0 1 9 A N N A V A N H A L A Pelkkä kyselyn toistaminen ei takaa muutosta parempaan! I.Heilä / Bulls KOTKAN KAUPUNGIN ILMAPIIRIKYSELY 2019 - TTL:n Parempi Työyhteisö (ParTy)

Lisätiedot

Suomen Pankki 2013 Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn tulosten yhteenveto organisaatiotasolla

Suomen Pankki 2013 Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn tulosten yhteenveto organisaatiotasolla Suomen Pankki 2013 Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn tulosten yhteenveto organisaatiotasolla Saija Koskensalmi ja Heli Kuitunen Työterveyslaitos Suomen Pankki 2013 Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Yritysten määrän kehitys 1990-2012 2 Yritysten määrä kokoluokittain 2012 3 Yritysten henkilöstö kokoluokittain 2012 4 Työllisyyden kehitys yrityksen koon

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0)

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) ZEF Report - generated on 13.11.2010 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) Osasto D 5 5 (100.0) 4 (80.0) Osasto

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely. Oulun seurakuntayhtymä Vuosi 2017

Työhyvinvointikysely. Oulun seurakuntayhtymä Vuosi 2017 Työhyvinvointikysely Oulun seurakuntayhtymä Vuosi 2017 SUUNNITTELUVAIHE: Työhyvinvointikyselyn prosessikuvaus Työhyvinvointikysely toteutetaan sähköisesti 3 vuoden välein loka-marraskuussa. TOTEUTUSVAIHE:

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä To be a Teacher Filmscreening ja keskustelutilaisuus 8.11.2017 Tarja Kantolahti, Jaana Vastamäki, työ- ja tasa-avo-osasto, STM 1 Sisaltö Psykososiaaliset

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN Tätä henkisen kuormituksen kartoitusmenetelmää käytettäessä pitää ottaa huomioon seuraavaa: 1. Menetelmä on tarkoitettu henkisen kuormituksen kartoittamiseen

Lisätiedot

Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Sovari-mittaria

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

OA J:n Orimattilan paikallisyhdistyksen työhyvinvointikysely. Kysely järjestettiin nettikyselynä

OA J:n Orimattilan paikallisyhdistyksen työhyvinvointikysely. Kysely järjestettiin nettikyselynä OA J:n Orimattilan paikallisyhdistyksen työhyvinvointikysely Kysely järjestettiin nettikyselynä 22.3. - 12.5.2017 Taustatiedot Kyselyn laatimisesta vastasi Oopyn tekninen tiedottaja, Orimattilan yhteiskoulun

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Itä-Suomen yliopisto 8.0.0 Yhkan hallintopalvelukeskus verrattuna tiedekuntaan Työhyvinvointikysely Taustatiedot Kampus Joensuu % Kuopio % Savonlinna 7% Muu % Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012 Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 212 Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 212 1 Henkilöstökysely Kysely lähetettiin ruotsiksi ja suomeksi yhteensä 525 Kemiönsaaren kunnan työntekijälle

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot