Kaikki hyvin työssä?

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikki hyvin työssä?"

Transkriptio

1 Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi - Kuvioraportti Irma Väänänen-Tomppo

2 Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä/tahti-henkilötietojärjestelmästä, jolloin se vastaa rakenteeltaan valtion henkilöstörakennetta Vastaajamäärät eri kyselyvuosina - noin 1250 vuonna Otosta on kasvatettu vuosien - noin 00 vuonna - ja - välillä. - noin 30 vuonna Vastausaktiivisuus on ollut - noin 1830 vuonna kaikissa kyselyissä %. Aineistot ovat tyydyttävän edustavia huolimatta joistakin eroista otoksiin nähden: - naisia suhteellisesti hieman enemmän ja miehiä hieman vähemmän kuin otoksessa - vanhempia ikäryhmiä suhteellisesti hieman enemmän ja nuorempia vähemmän kuin otoksessa - vakinaisia suhteellisesti hieman enemmän ja määräaikaisia hieman vähemmän kuin otoksessa Eri vuosien aineistojen vertailtavuus - vastaajien keski-ikä on kohonnut vajaalla 2 vuodella - - naisten suhteellinen osuus vastaajista on kasvanut hieman vuosien myötä, mutta toisaalta miesten osuus valtion henkilöstöstä on myös hieman pienentynyt - koulutusrakenteeltaan aineistot ovat hyvin yhdenmukaisia (sosioekonomisen aseman rinnalla tärkein yksittäinen selittävä muuttuja)

3 Kaikki hyvin työssä? Kaikki hyvin työssä? kyselyn vastaajien ja valtion koko henkilöstön jakautuminen eri hallinnonaloille % Vastaajat Koko valtio (bj-valtio) TPK+EK +VN LVM MMM OM OPM PLM SM STM TEM UM VM YM Ei tietoa Hallinnonala kattaa kyseisen ministeriön alaisuuteen kuuluvat virastot ja laitokset sekä itse ministeriön TPK+EK+VN = Tasavallan presidentin kanslia+ OPM = Opetusministeriö UM = Ulkoasiainministeriö Eduskunta + Valtioneuvosto PLM = Puolustusministeriö VM = Valtiovarainministeriö LVM = Liikenne- ja viestintäministeriö SM = Sisäasiainministeriö YM = Ympäristöministeriö MMM = Maa ja metsätalousministeriö STM = Sosiaali- ja terveysministeriö OM = Oikeusministeriö TEM = Työ- ja elinkeinoministeriö

4 Työn sisältö ja järjestelyt (5-luokkaisen asteikon ääripäät 1-2 ja 4-5) TYÖPAINEET Kiire Tekemättömien töiden paine TYÖN SELKEYS JA SISÄLTÖ Selvyys oman työn tavoitteista Selvyys työyksikön tavoitteista ja tehtävistä Keskeytyksiä ja häiriöitä työssä Työn vaihtelevuus Kehittymismahdollisuudet VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET Työn sisältöön Työmäärään Töiden järjestykseen tai ajoitukseen Toimintaperiaatteisiin työpaikalla Tilanne melko/ erittäin huono Tilanne melko/ erittäin hyvä % Kaikki hyvin työssä? -

5 Kaikki hyvin työssä? - Työyhteisön tarjoama sosiaalinen pääoma (5-luokkaisen asteikon ääripäät 1-2 ja 4-5) ESIMIESTYÖ Tuen saaminen esimieheltä tarvittaessa Esimiehen reiluus ja oikeudenmukaisuus Luottamus esimiesten ja alaisten kesken SUHTEET TYÖTOVEREIHIN Tuen saanti työtovereilta tarvittaessa Luottamus työtovereiden kesken % Tilanne melko/ erittäin huono Tilanne melko/ erittäin hyvä

6 Esimiestyö ja vuorovaikutus (5-luokkaisen asteikon ääripäät 1-2 ja 4-5) JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ Johdon linjausten tuki työlle 32 Palautteen saaminen esimieheltä Yhteiset keskustelut työtehtävistä Yhteiset keskustelut työn tavoitteista KÄYTÄNNÖN TYÖSKENTELY Työn sujuvuus omassa ryhmässä Työn sujuvuus ryhmien välillä TIEDONKULKU Omaa työtä koskevissa asioissa Koko työyksikön asioissa Tilanne melko/ erittäin huono Tilanne melko/ erittäin hyvä % Kaikki hyvin työssä? -

7 Kaikki hyvin työssä? - Työilmapiiri (5-luokkaisen asteikon ääripäät 1-2 ja 4-5) TYÖILMAPIIRIN PIIRTEET Jännittyneisyys, kilpailevuus, oman edun tavoittelu Kannustavuus, uusien ideoiden tukeminen Ennakkoluuloisuus, vanhasta kiinni pitäminen Leppoisuus Riitaisuus ja eripuraisuus % Tilanne melko/ erittäin huono Tilanne melko/ erittäin hyvä

8 Kaikki hyvin työssä? - Tasa-arvo (5-luokkaisen asteikon ääripäät 1-2 ja 4-5) TASA-ARVO Sukupuolten välinen tasa-arvo Ikäryhmien välinen tasa-arvo Ammattiryhmien välinen tasa-arvo Henkilön työn arvostus työyhteisössä KIUSAAMINEN JA SYRJINTÄ Syrjinnän kokeminen työssä Henkisen väkivallan/ kiusaamisen kokeminen (Tässä puuttuva luokka = on kiusattu aikaisemmin.) Tilanne melko/ erittäin huono Tilanne melko/ erittäin hyvä %

9 Kaikki hyvin työssä? - Uudistushakuisuus ja muutos (5-luokkaisen asteikon ääripäät 1-2 ja 4-5) UUDISTUSHAKUISUUS Toiminnan jatkuva parantaminen Palautteen hankkiminen asiakkailta MUUTOSTEN TOTEUTUSTAPA Muutosten johtaminen Osallistuminen muutosten suunnitteluun MUUTOSMAHDOLLISUUDET JA PYSYVYYS Mahdollisuudet työkiertoon Varmuus työpaikan pysyvyydestä Toiminnan lisäänt. sähköistymisen vaikutus työhön 50 Tilanne melko/ erittäin huono Tilanne melko/ erittäin hyvä %

10 Kaikki hyvin työssä? - Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen riittävyys (v kysymys oli dikotominen) Sisältyykö työhyvinvoitia koskevia asioita Onko keskusteluilla ollut käytännön vaikutuksia Tyytyväisyys kehityskeskusteluihin kaikkiaan Kehityskeskustelujen määrä 0 krt/v 0,3 % 1 krt/v 79 % 2 krt/v % Ovatko työhyvinvointi- ja palkkakeskustelut erikseen? ei 73 % kyllä 27 % % Tilanne melko/ erittäin huono Jossain määrin Tilanne melko/ erittäin hyvä

11 Kaikki hyvin työssä? - Vuoden aikana työssä koetut myönteiset ja kielteiset muutokset (ei muutoksia tai ei osaa sanoa eivät mukana) KOETUT MUUTOKSET KOHTEITTAIN Organisaatiorakenne Työtehtävien määrä Työtehtävien sisältö Henkilöstön määrä Lähin johto Työvälineet tai tilat Työnteon mielekkyys ODOTETTAVISSA OLEVAT MUUTOKSET % Kielteisiä muutoksia Myönteisiä muutoksia

12 Henkisen kuormittuneisuuden esiintyminen eri asioita koskevissa kielteisissä ja myönteisissä muutoksissa (ei muutoksia ja ei osaa sanoa vaihtoehdot eivät mukana) Organisaatiorakenne 33 Työtehtävien määrä Työtehtävien sisältö Asiaa koskevat muutokset Henkilöstön määrä Lähin johto myönteisiä kielteisiä Työvälineet ja -tilat Työnteon mielekkyys Odotettavissa olevat muutokset KAIKKI 22, Kuormittuneiden osuus (GHQ-12), % Kaikki hyvin työssä?

13 Kaikki hyvin työssä? 00- Motivoivat ja vastenmielisyyttä aiheuttavat tekijät työssä Työtehtävät Työilmapiiri Työyhteisön johtamistavat Motivoi osuuden vaihtelu hallinnonaloittain* Työtehtävät % Työilmapiiri % Johtaminen 9 % Palkkaus % *(ei sis. EK, TP, VN, UM) Palkkaus % Herättää vastenmielisyyttä Neutraali Motivoi ja kannustaa

14 Kaikki hyvin työssä? - Työhyvinvointi ja työnteon mielekkyys Työhyvinvointi asteikolla 0-10, keskiarvo 7,2 7,2 7,3 Työhyvinvoinnin jakautuminen vuonna % Oma arvio asteikolla 0-10 % r=.548** Työnteon mielekkyyden jakautuminen vuonna 10 ei kovin/ lainkaan mielekästä neutraali kanta 52 melko mielekästä 23 hyvin mielekästä

15 Kaikki hyvin työssä? Työhyvinvointi ja työnteon mielekkyys sosioekonomisen aseman mukaan Työhyvinvointi eri % sosioekonomisissa ryhmissä % Työnteon mielekkyys eri sosioekonomisissa ryhmissä Johto ja ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt 26 Työntekijät p= Johto ja ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt hyvin mielekästä melko mielekästä neutraali kanta ei lainkaan/ei kovin mielekästä Työntekijät p=.000

16 Kaikki hyvin työssä? 00- Paras tulevaisuuden vaihtoehto työssä Jatkaminen samassa työssä entisellään 45 Työtehtävien vaihto tai työolojen järjestely 27 Työpaikan vaihto Siirtyminen opiskelemaan Siirtyminen osa-aikaeläkkeelle Siirtyminen työkyvyttömyys- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle Siirtyminen vanhuuseläkkeelle Jokin muu 1,4 4,6 2,3 2,5 1, Prosenttia

17 Kaikki hyvin työssä? - Ennallaan jatkamisen ja työpaikan vaihtamisen halukkuus eri ikäryhmissä - % Jatkaminen entisellään Työpaikan vaihto 10 0 alle 35 v. (25 % hlöstöstä) v. (25 % hlöstöstä) v. (30 % hlöstöstä) 55- v. ( % hlöstöstä) Ikäryhmä

18 Kaikki hyvin työssä? Työnteon mielekkyyden ja työhyvinvoinnin heijastuminen tulevaisuuden työtoiveisiin Työnteon mielekkyys ja % tulevaisuuden työtoive % Työhyvinvointi ja tulevaisuuden työtoive Ei lainkaan /ei kovin mielekästä 42 Neutraali kanta Melko mielekästä Työnteon mielekkyys Erittäin mielekästä Oma arvio työhyvinvoinnista Jatkaminen ennallaan Muutoksia samassa työpaikassa Pois (työpaikan vaihto, koulutus, eläkkeet ym.)

19 Kaikki hyvin työssä? 00- Terveys ja työkyky valtioyhteisössä vuosina 00- (ei ikävakiointia) Mittari Vastaajien keski-ikä, vuotta Mittarin luokitus 00 % % % % % 46,3 46,3 45,4 44,8 44,7 Työkyky - Työkykyindeksin arvo - Oma arvio asteikolla 0-10 Hyvä tai erinomainen Huono tai kohtalainen Keskiarvo , ,7 7,6 7,9 7,8 Tuki- ja liikuntaelinoireet edellisten 6 kk:n aikana Ei lainkaan oireita Tilapäisiä oireita Jatkuvia oireita Henkinen kuormittuneisuus (GHQ) Ei kuormittuneisuutta On kuormittuneisuutta Oma arvio työssä selviytymisestä - 2 vuotta eteenpäin Uskoo selviytyvänsä Ei ole varma selviytyykö - eläkeikään asti Uskoo selviytyvänsä Ei ole varma selviytyykö

20 Kaikki hyvin työssä? 00- Yksittäisten työssä jaksamista haittaavien tekijöiden yleisyys valtion henkilöstöllä 00- Mahdollinen haitta työssä Haittaa jonkin verran tai paljon, % 00 Pitkäaikainen sairaus tai vamma Koulutuksen tai ammattitaidon puutteet Henkinen rasittuneisuus Motivaatio-ongelmat, työhalujen väheneminen Työyhteisön vuorovaikutus- ja ihmissuhdeongelmat Työn ulkopuoliset vaikeudet (perheessä, taloudellisessa tilanteessa tms.)

21 Kaikki hyvin työssä? % Avokysymys: Millaiset ovat oman työpaikkasi tai toimialasi tulevaisuuden näkymät henkilöstön työhyvinvointiedellytysten näkökulmasta? Ei vastannut avokysymykseen Huonot Haasteelliset, huolestuttavat, epävarmat Huonoa ja hyvää Hyvät tai kohtalaiset Ei osaa sanoa; samalla tavalla, mutta ei suuntaa; yleisiä toiveita

22 Kaikki hyvin työssä? Työhyvinvoinnin (0-10) ja työnteon mielekkyyden (1-5) keskiarvot sen mukaan, millaisina henkilöstön tulevia työhyvinvointiedellytyksiä pidetään Keskiarvo ,4 6,7 7,5 7,7 8,0 7,4 Arvio omasta työhyvinvoinnista 0-10 tulevaisuuden työhyvinvointiedellytysten mukaan 3,9 3,7 3,9 4,0 4,2 3,8 Miten mielekkääksi kokee työnteon 1-5 tulevaisuuden työhyvinvointiedellytysten mukaan Työhyvinvointiedellytysten tulevaisuuden näkymät Ei vastannut kysymykseen (n=535) Huonot (n=562) Haasteelliset, huolestuttavat, epävarmat (n=236) Sekä huonoa että hyvää (n=79) Hyvät tai kohtalaiset (n=4) Ei osaa sanoa; samalla tavalla, ei suuntaa; yleisiä toiveita (n=183)

23 Kaikki hyvin työssä? Avokysymykseen vastanneiden tärkeimmät myönteiset ja kielteiset perustelut työhyvinvoinnin kehitysnäkymille MYÖNTEISET PERUSTELUT Jos työhyvinvoinnin kehitysnäkymiä pidettiin hyvinä, vain 37 % näin vastanneista esitti asialle perusteluja. Tuottavuusohjelma Johtaminen Työn mielekkyys Organisaatiomuutokset Perustelut, joita esiintyi vähintään 1 %:lla avoon vastanneista. Muutokset, organisaatiomuutokset, muutoksen uhka Henkilöstön vähentäminen, riittämättömät hlöstöresurssit Jos työhyvinvoinnin kehitysnäkymiä pidettiin huonoina, 92 % näin vastanneista esitti asialle perusteluja. KIELTEISET PERUSTELUT Työkuorma, kiire Epävarmuus Johtaminen Tuottavuusohjelma (nimeltä mainiten) Palkkaus(järjestelmä) Työn organisoinnissa haasteita Työilmapiiri yms % avokysymykseen vastanneista (n=1268) Perustelut, joita esiintyi vähintään 5 %:lla avoon vastanneista.

24 Kaikki hyvin työssä? Tyypillisiä kielteisten työhyvinvoinnin kehitysnäkymien perusteluja Ei se paranna työhyvinvointia, kun koko ajan puhutaan vain työpaikkojen vähentämisestä. Mies, v. Oman alani töitä siirretään jatkuvasti palvelukeskuksiin ympäri maata. Töiden loppumisesta ei ole tietoa, mutta työnkuvan jatkuva muuttuminen stressaa. Nainen, v. Organisaatiomuutos, aluehallintouudistus sekä valtion tuottavuusohjelma luovat kaikki levottomuutta. Huoli omasta työpaikasta ja koko organisaation tulevaisuudesta on suuri. Nainen, v. Paljon muutoksia tulossa, ei vaikutusmahdollisuuksia niihin, johto sanelee kaiken Nainen, v. Sparprogrammet har lett till att de unga känner sig osäkra och söker nya uppgifter. Högsta ledningen och administrationen ger motstridig info vilket medför mycket spekulerande. Mies, v. Ei ole tulevaisuuden näkymiä. Vedetään vähällä väellä niin kauan kuin jaksetaan ja pystytään, ja se on sitten siinä, kun ei enää jakseta Mies, v.

25 Kaikki hyvin työssä? Tyypillisiä kielteisten työhyvinvoinnin kehitysnäkymien perusteluja Valtion tuottavuusohjelma romahduttaa työntekijät Mies, v. Suuret muutokset ovat edessä vuodenvaihteessa. Huhut ja epäilyt eivät luo turvallista ilmapiiriä. Mikä meidän tehtävä ylipäätään on? Pitäisikö tuntea itsensä tärkeäksi yhteiskunnan kannalta, kun koko ajan supistetaan ja puhutaan irtisanomisista? Nainen, v. Työpaikkani aiotaan lakkauttaa ja siirtää tehtävät [kauas]. Jos siirryn, perhe hajoaa, jos en, jään työttömäksi. Mies, v. Melko suuret muutokset ovat alkaneet ja henkilöstön hyvinvointi on unohdettu. Monet ovat ahdistuneita muutosten paineissa. Myös johto on hämmentynyt. Tämä heijastuu työntekijöihin. Nainen v. ALKU-hanke huolestuttaa. Erityisesti sen kiire aikataulu. Nainen, v. [Työ]yhteisön odotukset ja valtionhallinnon tavoitteet ovat pahasti ristissä ja vastakkain keskenään. Harmittaa, kun koko ajan pitää alittaa rimaa [työnteossa]. Mies, v.

26 Kaikki hyvin työssä? Tyypillisiä osin toiveikkaita työhyvinvoinnin kehitysnäkymien perusteluja Toisaalta muutos on aina mahdollisuus, ja jokainen voi omalta osaltaan olla vaikuttamassa. Nainen, v. Jos käskyvaltaisesta tavasta johtaa päästään pois, tulevaisuus näyttää hyvältä, töitä riittää. Nainen, v. Tulossa isoja organisaatiomuutoksia. Itse en niitä murehdi, juna kulkee ja minä olen kyydissä. Nainen, v. laitoksia yhdistellään, työpaikka siirtyy toiseen kaupunkiin, tuottavuusohjelma. Ei se ainakaan alkuun paranna henkistä hyvinvointia, voi jopa huonontaa. Mutta kaikesta on selvitty tähänkin asti. Mies, v. Toivottavasti uusi, nuorempi sukupolvi tuo uudet kuviot tullessaan, Nainen, v. Muutokset ovat olleet suuria ja jatkuvat seuraavat vuodet. Itse olen iloinen muutoksista ja odotan muutoksen tuovan uusia haasteita. Mies, v.

27 Kaikki hyvin työssä? Tyypillisiä myönteisten työhyvinvoinnin kehitysnäkymien perusteluja Esimiehet todella välittävät alaistensa työhyvinvoinnista, joten edellytykset ovat hyvät. Nainen, v. Muutos on otettu riittävän ajoissa huomioon, tiedotus toimii erinomaisesti ja henkilöstölle annetaan mahdollisuus ottaa kantaa asioihin työpaikalla. Mies, v. Min arbetsplats och arbetsgivare är en sporre för mig. Jobbet är intressant och utrustning är toppen. För mig är jobbet alltid lika motiverande fastän jobbat i nästan 30 år. Tack. Ledningen och arbetskamraterna bra ocg jag får hjälp då det behövs. Tack. Mies, v. Henkilöstöä kuunnellaan, ilmapiiri on avoin ja luottamusta herättävä. Nainen, v. Organisaatiomuutoksen ja työntekijöiden vaihtuvuuden jälkeen katsotaan luottavaisina tulevaisuuteen. Uudet toimintatavat vaativat vielä aikaa sopeutua sekä vanhoille että uusille työntekijöille. Työhyvinvointi on ollut tapetilla ja siihen on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Mies, v. Parasta työhyvinvoinnin kannalta on, että ihmiset ovat innoissaan siitä mitä tekee. Ja meillä ihmiset on. Mies, v.

28 Kaikki hyvin työssä? - Työhyvinvoinnin edistäminen vaikuttaa työhyvinvointiin! Työhyvivoinnin keskiarvo asteikolla ,44 On ollut työhyvinvointihanke 6,95 Ei ole ollut hanketta Parhaimmillaan työhyvinvointia ylläpidetään ja edistetään noudattamalla työpaikkojen jokapäiväisessä työssä työhyvinvointia tukevia menettelytapoja ja käytäntöjä. Toimivien käytäntöjen löytämiseksi tai niiden edelleen kehittämiseksi monet organisaatiot toteuttavat hyöhyvinvointihankkeita. Kaikurahoitusta on myönnetty vuodesta 03 lähtien yli 350 hankkeelle, ja organisaatiot toteuttavat hankkeita myös täysin omalla rahoituksellaan tai joiltakin muilta tahoilta saamallaan rahoituksella. Niiden organisaatioiden työntekijöillä, joissa hankkeita on toteutettu, työhyvinvointi on keskimäärin selvästi korkeammalla tasolla kuin niissä, joissa hankkeita ei ole ollut. Selitys on osaksi hyvissä hankkeissa itsessään mutta myös siinä, että hankkeet voivat olla yksi osoitus organisaation jatkuvasta pyrkimyksestä huolehtia henkilöstönsä työhyvinvoinnista.

29

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ? Koko valtionhallinto

Kaikki hyvin työssä ? Koko valtionhallinto Kaikki hyvin työssä -? Koko valtionhallinto Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Luettelo esityksen dioista Dian otsikko Numero Dian otsikko Numero Riskipyramidi... 3 Työhyvinvointipuu..... 4 Kaikki hyvin

Lisätiedot

Koko valtionhallinto. Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo

Koko valtionhallinto. Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä -?? Koko valtionhallinto Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Luettelo esityksen dioista Dian otsikko Numero Dian otsikko Numero Riskipyramidi... 3 Töh Työhyvinvointipuu iti..... 4 Kaikki

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio Kaikki hyvin työssä? koko valtio Kaiku vuotta 11.12. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä 1724,

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä?

Kaikki hyvin työssä? Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina 00, ja Tuloskuvioita ja -taulukoita Irma Väänänen-Tomppo Erikoistutkija, VTL Diasarjan sisältö Dian numero Sisältö 3 4 Kaikki hyvin työssä?

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio. Irma Väänänen-Tomppo

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? koko valtio Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä 1724, vastausaktiivisuus 47

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2014 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2006-2014 2013-2014 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47 3,45

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

VMBarosta. Lisätietoja:

VMBarosta. Lisätietoja: Sisältö Raportointipvm Raporttikokonaisuus sisältää v. 2017 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä (v.2016-2017) - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan,

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä. Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä

Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä. Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä 1 Johdanto 2 3 Sisällys Esipuhe... 4 Julkaisija Valtiokonttori,

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt VaEL-eläke- ja etuuspäätökset lajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat, kpl 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet¹

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Pk-yritys hyvä työnantaja 10.12.2012 1

Pk-yritys hyvä työnantaja 10.12.2012 1 Pk-yritys hyvä työnantaja 2012 10.12.2012 1 Työajoista sovitaan 10.12.2012 2 Mahdollisuus vaikuttaa työtahtiin 10.12.2012 3 Työtahti ja kiire ovat viimeisen 12 kuukauden aikana 10.12.2012 4 Palkkauksesta

Lisätiedot

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ 2/23/2016 Ulla Peltola; OH lab.hoit., TtM, opettaja 1 SISÄLTÖ vuorotyö ja terveys vuorotyön edut ja haitat työvuorosuunnittelu esimiestyö työn ja perheen/muun elämän yhteensovittaminen

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Sisältö Yhteenveto Selvityksen toteutus ja tietoa vastaajista Selvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyky. Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL

Työ- ja toimintakyky. Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Työ- ja toimintakyky Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Mitä toimintakyky tarkoittaa? kykyä selviytyä itseään tyydyttävällä tavalla jokapäiväisen elämänsä toiminnoista omassa elinympäristössään toimintakyky

Lisätiedot

!"#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" %/!0#11!"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" 2 1& &!"1#!!(""#"-$(*#"" (!."((" 3 3 )4#!,##"!$(0""&," (!.

!#$%$%&'#()*(%&(+,&*&'#-$(*# (!.(( %/!0#11!##(+,&*&'#-$(*# (!.(( 2 1& &!1#!!(#-$(*# (!.(( 3 3 )4#!,##!$(0&, (!. "#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" %/0#11"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" 2 1& &"1#(""#"-$(*#"" (."((" 3 3 )4#,##"$(0""&," (."((" 3 %/%0"(,/$(0""&," (."((" %/'#"%/%.&),"/$(0""&," (."((" %/"($'&"%/'#"

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Yksilötutka - Työhyvinvoinnin tulokset

Yksilötutka - Työhyvinvoinnin tulokset YKSILÖTUTKAN YHTEENVETOA FIRMA OY 15.2.2019 Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com Yksilötutkan yhteenvetoraportti voidaan ladata yrityskohtaisen käyttäjälinkin kautta. Kuvassa 1 on yhteenveto

Lisätiedot

Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) Perustetaan

Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) Perustetaan Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) Perustetaan 1.1.2020 Mistä on kyse? 2 3 Työnjako kunta-maakunta-valtio Maakunta- ja sote - uudistuksen myötä Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla,

Lisätiedot

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Julkisen hallinnon rakenne ja työnjako muuttuu olennaisesti. Valtionhallinnon jako keskus, alue ja paikallishallintoon päättyy. Lapin aluehallintovirasto, johtaja

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta

Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta Veli-Matti Lehtonen, valtiovarainministeriö Irma Väänänen-Tomppo, Valtiokonttori Marika Tammeaid, Valtiokonttori Tehty ja tehollinen työaika vuonna

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI ESPOON KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA 2008

TYÖHYVINVOINTI ESPOON KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA 2008 TYÖHYVINVOINTI ESPOON KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA 2008 Tietoisku 13/2009 Kuva: Samu Mäkelä Tuula Miettinen Konserniesikunta Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Sinikka Niska-Virta Konsernipalvelut Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Mielenterveys ja työ. Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos

Mielenterveys ja työ. Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos Mielenterveys ja työ Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos Maailma muuttuu, työ muuttuu Nykypäivän työelämässä pitää koko ajan aloittaa alusta, näyttää jatkuvasti osaavansa ja olevansa hyvä. Työssä

Lisätiedot

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Työnteon monet muodot, kommentti Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Sisällys Työ elämän kokonaisuudessa Työsuhteiden ajalliset muutokset Työn laatu osa- ja määräaikaistyössä

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Joensuu 14.5.2007 Henkilöstöjärjestöjen edustaja Asiamies Satu Henttonen, Palkansaajajärjestö Pardia Lähteinä käytetty Valtioneuvoston periaatepäätös (VM

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIPYRAMIDI

TYÖHYVINVOINTIPYRAMIDI TYÖHYVINVOINTIPYRAMIDI Työhyvinvointi, työssä suoriutuminen ja työstä vetäytyminen valtiolla Loppuraportti Valtiokonttori 2009 Työhyvinvointipyramidi ja valtio 1 TUTKIMUSRYHMÄ Jaana Kuoppala epidemiologi,

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 #Kevatutkii #työkyky #työhyvinvointi Laura Pekkarinen työelämäasiantuntija Finlandia-talo 14.12.2018 Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus 2014 2018 Työolot ja

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Verkkolaskun lähetys valtiolla

Verkkolaskun lähetys valtiolla Verkkolaskun lähetys valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1 Q2 Verkkolaskujen lähetys

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro Valtion henkilöstötutkimus Julkaisuajankohta 1 Sisältö VMBaro v. 2018 Koko valtion infoluvut Innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit: koko

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Parempi Työyhteisö - kysely Kuntaliitto Tulosten esittely Heli Kuitunen ja Maarit Vartia Työyhteisöt ja -organisaatiot -osaamiskeskus Työterveyslaitos - Terveen työelämän edistäjä Edistämme

Lisätiedot

Suomalaisen ruoan edistämisohjelma

Suomalaisen ruoan edistämisohjelma Suomalaisen ruoan edistämisohjelma Ministeritason johtoryhmä (MMM, OPM, YM, STM, TEM, UM, VM) Ohjausryhmä (ministeriöt + osien johtajat) + Puhemiehistö Arvostuksen kohottaminen Kansainvälistymisen Luomuruoan

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista

Kirkon työolobarometri 2011. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Kirkon työolobarometri Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Sisällys Poimintoja Kirkon työolobarometrin tuloksista.... Tutkimuksen toteutus.... Taustatietoja vastanneista... Tutkimuksen tausta ja

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen. Palkeet foorumi Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM

Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen. Palkeet foorumi Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen Palkeet foorumi 13.9.2018 Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM Sisältö Ohjauksen ajattelukehikot Ohjauksen näkökulma

Lisätiedot

Mitä jokaisen työsuojelijan tulee tietää psykososiaalisesta stressistä?

Mitä jokaisen työsuojelijan tulee tietää psykososiaalisesta stressistä? Mitä jokaisen työsuojelijan tulee tietää psykososiaalisesta stressistä? tiimipäällikkö Kirsi Ahola, työterveyspsykologian dosentti Stressi on elimistön reaktio haasteisiin. haasteita sisältävä tilanne

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta Camilla Reinboth Organisaatiososiologi Sosiosolve VSSHP- 27.10.2015 Organisaatiokulttuuri Vuorovaikutus Rakenteet Arvot ja oletukset Organisaatiokulttuurin rattaat

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ? koko valtio

Kaikki hyvin työssä ? koko valtio Kaikki hyvin työssä -? koko valtio Tulosten julkistus 11.. ja.. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? -kyselyn vastaajat otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhdessä Pori

Työhyvinvointia yhdessä Pori Työhyvinvointia yhdessä 20.4.2018 Pori Työhyvinvointi ei synny sattumalta Terveys Hyvinvointi Toimintakyky Työkyky Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset. seurantatutkimuksen (2009 2012) valossa

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset. seurantatutkimuksen (2009 2012) valossa Terveys- ja hyvinvointivaikutukset seurantatutkimuksen (29 212) valossa -kokeilun arviointitutkimuksen päätösseminaari 26.11.213 Seurantatutkimus 29 212: Tavoite: kokeilun vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 14.12.2004 Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi 1. Henkilöstökyselyjärjestelmän yleiskuvaus Henkilöstökyselyjärjestelmä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa. Juha Kostiainen, VM, 09.11.2011, Säätytalo

Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa. Juha Kostiainen, VM, 09.11.2011, Säätytalo Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa Juha Kostiainen, VM, 09..20, Säätytalo Haasteet julkisen organisaation johtamisessa Kaikki vastaajat 5 Erittäin suuri haaste 4 Melko suuri haaste 3 Jonkin asteinen

Lisätiedot

Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus

Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus Yhdessä Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus 16.6.2017 1 Sisältö 1. VMBaro 2. Koko valtion infoluvut 3. Innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit: koko valtio

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Timo Kietäväinen 9.8.2018 / Kuntajohtajapäivät (Joensuu) Tausta Kuntajohtajien työhyvinvointikysely on toteutettu aikaisemmin Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteistyönä

Lisätiedot

HVS Kysely 0-20v Tulokset

HVS Kysely 0-20v Tulokset WORKING DRAFT Last Modified 2015-04-23 19:16 FLE Standard Time Printed HVS Kysely 0-20v Tulokset 04-2015 Harri Heliövaara Kimmo Karviala Harri Leiviskä Sisällysluettelo Kysymykset Vastaajaprofiili Tulokset

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto. Lapin maakunta- ja soteuudistuksen viestintäryhmälle

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto. Lapin maakunta- ja soteuudistuksen viestintäryhmälle Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Lapin maakunta ja soteuudistuksen viestintäryhmälle 12.10.2017 1 12.10.2017 Etunimi Sukunimi Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

23.4.2009 Ahvenanmaan osallistuminen EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuudet vaikuttaa niihin OM

23.4.2009 Ahvenanmaan osallistuminen EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuudet vaikuttaa niihin OM Valtioneuvoston kanslia Valtioneuvoston, jotka hyväksyttiin 9..20 Kataisen hallituskaudella voimassa oleviksi 9..20 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 Pääministeri Kataisen hallituskaudella voimassa olevat

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN HTV- ja tuottavuuskyselyn tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä Maileena Tervaportti, apulaisjohtaja Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Taloushallinnon

Lisätiedot

Kieku-henkilöstöhallinto. Jaana Mannonen

Kieku-henkilöstöhallinto. Jaana Mannonen Kieku-henkilöstöhallinto Jaana Mannonen 1.10.2010 Mitä Kieku mahdollistaa? Yhtenäiset ja virtaviivaiset prosessit tehostaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaa tukevat palvelukeskusmallia pohja

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Proaktiivisuus julkisella ja yksityisellä sektorilla

Proaktiivisuus julkisella ja yksityisellä sektorilla KAIKILLA MAUSTEILLA - Julkistamisseminaari Tilastokeskuksessa 2.6.2006 Proaktiivisuus julkisella ja yksityisellä sektorilla Juha Antila SAK Pekka Ylöstalo TM 1. Mitä tarkoitetaan proaktiivisella toimintatavalla?

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot