Kaikki hyvin työssä?

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikki hyvin työssä?"

Transkriptio

1 Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina 00, ja Tuloskuvioita ja -taulukoita Irma Väänänen-Tomppo Erikoistutkija, VTL

2 Diasarjan sisältö Dian numero Sisältö 3 4 Kaikki hyvin työssä? kyselyn kuvaus 5 11 Aineiston kuvaus Työ ja työolot 23 Terveys ja työkyky 24 Yksittäisten asioiden haittaavuus työssä 25 Tulevaisuuden työtoive Työhyvinvointi Mikä auttaisi valtion henkilöstöä jaksamaan työssä? Tilastokeskuksen Työolotutkimus 03 aineistosta tehtyjä sektorivertailuja

3 Kaikki hyvin työssä? kysely Valtiokonttori panostaa valtion vakuutuslaitoksena jatkuvasti valtion henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn sekä hyvien toimintatapojen edistämiseen työpaikoilla. Esimerkkinä tästä on syksyllä käynnistynyt valtion toimintayksiköille suunnattu Kaikki kunnossa eli KAIKU-työhyvinvointiohjelma, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa työhyvinvointinäkökulma ja työhyvinvointitoiminta osaksi johtamista ja jokapäiväistä työntekoa valtion työpaikoilla. Valtion henkilöstön hyvinvointia, työssä suoriutumista ja niihin vaikuttavia tekijöitä on seurattu Kaikki hyvin työssä? -henkilöstökyselyn avulla kahden vuoden välein vuosina 00, ja. Vastaajajoukko on poimittu kunakin vuonna satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä siten, että se edustaa valtion koko henkilöstöä. Kyselyn tuloksia käytetään valtion henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä sekä työorganisaatioiden toimivuutta ja tuloksellisuutta tukevan toiminnan kehittämiseen. Tulokset tarjoavat tietoa myös yleisemmin valtion työnantajapolitiikan kehittämiseksi henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista tukevaksi.

4 Kaikki hyvin työssä? kysely vuosina 00, ja Perustiedot kyselystä Kaikki hyvin työssä? kysely sisältää yhteensä viisi osa-aluetta: 1) henkilöä ja työtä kuvaavat taustatiedot, 2) työtä ja työyhteisön toimintaa kuvaavat arviot, 3) omaa terveyttä ja työkykyä koskevat arviot, 4) yksilöllisiä kuormitustekijöitä ja voimavaroja koskevat arviot ja 5) arviot työhyvinvointia ja työkykyä edistävien toimenpiteiden tarpeellisuudesta. Kyselyn vastaajajoukko on kunakin vuonna poimittu satunnaisesti valtion henkilörekisteristä. Otoskokoa on eri kyselykerroilla hieman suurennettu. Kyselyyn vastasi vuonna 00 yhteensä 1005 henkilöä, vuonna 1259 henkilöä ja vuonna 06 henkilöä. Vastausprosentti on kaikilla kyselykerroilla ollut noin 53. Naiset ovat olleet jonkin verran aktiivisempia vastaamaan kuin miehet, ja vanhemmat jonkin verran aktiivisempia kuin nuoremmat. Vastaajajoukon profiili on eri vuosina ollut hyvin yhdenmukainen, joskin vuonna yli 55-vuotiaita oli vastaajajoukossa aikaisempaa runsaammin. Vastaajajoukon valtion koko henkilöstön keski-ikää korkeampi keski-ikä johtuu osittain otosteknisistä syistä: otos poimitaan valtion henkilörekisteristä, joka päivitetään lähes vuosi ennen kyselyä. Tällöin vastaushetkellä otosjoukko on vastaavasti vanhentunut noin vuodella. Henkilöstön keskimääräinen vanheneminen on uusiutumisen vuoksi huomattavasti hitaampaa. Otostekniikan vuoksi myös määräaikaisten osuus vastaajajoukossa on pienempi kuin valtiolla todellisuudessa. Osa otokseen tulleista määräaikaisista ei kyselyhetkellä enää ole ollut valtion palveluksessa.

5 Kaikki hyvin työssä? kyselyt: vastaajien sukupuolijakaumat eri vuosina ,5 47,3 46,4 52,5 52,7 53, Kyselyvuosi 00, N~1000, N~1250, N~ Valtion henkilöstön sukupuolijakauma vuonna 03 Miehet Naiset ,6 48, Miehet Naiset Lähdetiedot: Valtion henkilörekisteri Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kyselyt 00, ja

6 Kaikki hyvin työssä? kyselyt: vastaajien ikäjakaumat eri vuosina ,0 17,5 17,1 27,4 28,7 25,8 37,7 35,033,9 18,9 16,9 23,2 Kyselyvuosi 00, N~1000, N~1250, N~ Alle 35 vuotta vuotta vuotta Väh. 55 vuotta Valtion henkilöstön ikäjakauma vuonna ,1 29, , , Alle Lähdetiedot: Valtion henkilörekisteri Vuoden vastaajajoukossa oli vähintään 55 vuotta täyttäneitä suhteellisesti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Eri vuosien vastaajien keski-iät eivät kuitenkaan poikenneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Tutkimusaineistossa vastaajien keski-ikä oli vuosina 00 ja 44,8 vuotta ja vuonna 45,5 vuotta. Valtion koko henkilöstön keski-ikä oli vuonna 03 42,7 vuotta. Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kyselyt 00, ja

7 Kaikki hyvin työssä? kyselyt: vastaajien sosioekonominen asema eri vuosina ,7 47,7 50,4 38,6 43,2 42,4 Kyselyvuosi 00, N~ ,7 9,0 7,2, N~1250, N~00 0 Työntekijät Alemmat toimihenkilöt Johto ja ylemmät toimihenkilöt Palkansaajat jaetaan sosioekonomiselta asemaltaan toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Toimihenkilöt käsittelevät työssään symboleja, kuten rahaa, informaatiota tai tietovälineitä, tai työn kohteena on ihminen. Ruumiillinen työ, tavarantuotanto, tavaroiden tai ihmisten kuljetus sekä fyysisiä suorituksia vaativat suojelu- ja vartiointitehtävät katsotaan työntekijätyöksi. Toimihenkilöt jaotellaan vielä alempiin ja ylempiin toimihenkilöihin. Ylempiin toimihenkilöihin luetaan kaikki johtotehtävissä toimivat, suunnittelu-, tutkimus ja esittelytehtävissä toimivat, opetustehtävissä toimivat sekä muut, yleensä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet toimihenkilöt. Alempiin toimihenkilöihin luetaan työnjohtotehtävissä sekä toimisto-, myynti-, hoito- tms. tehtävissä toimivat toimihenkilöt. (Lisätietoja: Tilastokeskus/luokitukset) Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kyselyt 00, ja

8 Kaikki hyvin työssä? kyselyt: vastaajien koulutustaso eri vuosina Valtion henkilöstön koulutustasojakauma vuonna ,4 32, , ,5 5 0 Perusaste Keskiaste Alempi korkeaaste 5 0 Ylempi korkeaaste Lähdetiedot: Valtion henkilörekisteri 12,7 9,7 9,3 18,7 17,0 16,4 Perusaste Keskiaste Alempi korkeaaste = kansakoulu, keskikoulu, peruskoulu = ammattikoulutasoinen ja alempi opistotason koulutus, pelkkä ylioppilastutkinto = ylemmät opistotutkinnot, yliopistojen välitutkinnot ja ammattikorkeakoulu- tutkinnot = yliopistojen ja korkeakoulujen ylemmät tutkinnot sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Perusaste Keskiaste Alempi korkea-aste Ylempi korkea-aste 38,0 38,6 36,4 34,6 34,7 34,0 Ylempi korkeaaste Kyselyvuosi 00, N~1000, N~1250, N~00 Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kyselyt 00, ja

9 Kaikki hyvin työssä? kyselyt: vastaajien palvelussuhteen laatu eri vuosina ,2 82,3 82, ,8 17,7 17,2 Kyselyvuosi 00, N~1000, N~1250, N~00 0 Vakinainen Määräaikainen Palvelussuhteen laatu valtiolla vuonna 03 72,8 Vakinainen 27,2 Määräaikainen (ei taustavirkaa) Lähdetiedot: Valtion henkilörekisteri Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kyselyt 00, ja

10 Kaikki hyvin työssä? kyselyt: vastaajien jakautuminen eri hallinnonaloille eri vuosina Osuus vastaajista, 25 23,6 22,9 21,7 16,7,6,5 13,6 12,1 12,7 Kyselyvuosi 00, N~1000, N~1250, N~ ,1 0,60,8 TPK+EK+ VN 6,1 5,6 4,1 5,9 6,1 5,7 5,6 3,3 3,2 9,7 9,2 8,5 5,5 4,7 3,4 3,8 4,1 4,4 0,9 1,1 0,3 9,6 9,39,0 3,3 3,3 2,5 2,5 2,6 2,1 KTM LVM MMM OM OPM PLM SM STM TM UM VM YM Ei tietoa Hallinnonala kattaa kyseisen ministeriön alaisuuteen kuuluvat virastot ja laitokset sekä itse ministeriön TPK+EK+VN = Tasavallan presidentin kanslia + OM = Oikeusministeriö TM = Työministeriö Eduskunta + Valtioneuvosto OPM = Opetusministeriö UM = Ulkoasiainministeriö KTM = Kauppa- ja teollisuusministeriö PLM = Puolustusministeriö VM = Valtiovarainministeriö LVM = Liikenne- ja viestintäministeriö SM = Sisäasiainministeriö YM = Ympäristöministeriö MMM = Maa ja metsätalousministeriö STM = Sosiaali- ja terveysministeriö Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kyselyt 00, ja

11 Valtion henkilöstön jakautuminen eri hallinnonaloille vuonna 03 (vertailutieto) Osuus henkilöstöstä, ,0 Valtion henkilöstömäärä 03: henkilöä (ilman liikelaitoksia),7, ,9 0 TPK+EK+ VN 8,9 7,9 5,5 4,5 3,5 3,2 3,5 2,6 1,3 KTM LVM MMM OM OPM PLM SM STM TM UM VM YM Hallinnonala kattaa kyseisen ministeriön alaisuuteen kuuluvat virastot ja laitokset sekä itse ministeriön TPK+EK+VN = Tasavallan presidentin kanslia + OM = Oikeusministeriö TM = Työministeriö Eduskunta + Valtioneuvosto OPM = Opetusministeriö UM = Ulkoasiainministeriö KTM = Kauppa- ja teollisuusministeriö PLM = Puolustusministeriö VM = Valtiovarainministeriö LVM = Liikenne- ja viestintäministeriö SM = Sisäasiainministeriö YM = Ympäristöministeriö MMM = Maa ja metsätalousministeriö STM = Sosiaali- ja terveysministeriö Lähdetiedot: Valtion henkilörekisteri

12 TYÖPAINEET Kiire Työn sisältö ja järjestelyt (5-luokkaisen asteikon ääripäät) Tekemättömien töiden paine TYÖN SELKEYS JA SISÄLTÖ Selvyys oman työn tavoitteista Selvyys työyksikön tehtävistä ja tavoitteista Selvyys organisaation tehtäv. ja tavoitteista Työn liika vaikeus Työn vaihtelevuus ja monipuolisuus Mahdoll. henkilökohtaiseen kehitykseen VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET Työn sisältöön Työmäärään Työn ajoitukseen tai tekemisjärjestykseen Toimintaperiaatteisiin työpaikalla Tilanne melko/erittäin huono 00 Tilanne melko/erittäin hyvä Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

13 Esimiestyö ja vuorovaikutus (5-luokkaisen asteikon ääripäät) ESIMIESTYÖ Esimiehen reiluus ja oikeudenmukaisuus Tuen saaminen lähimmältä esimieheltä Palautteen saaminen lähimmältä esimieheltä KÄYTÄNNÖN TYÖSKENTELY Yhteiset keskustelut työtehtävistä Yhteiset keskustelut tavoitteista ja niiden saavutt. Yht. kesk. tehtävistä ja tavoitteista ( ja 00) Tuen saanti työtovereilta tarvittaessa Työskentelyn sujuvuus omassa ryhmässä/tiimissä Työskentelyn sujuvuus tiimien/ryhmien välillä TIEDONKULKU Tiedonkulku omaa työtä koskevissa asioissa Tiedonkulku koko työyksikön asioissa Tilanne melko/erittäin huono 00 Tilanne melko/erittäin hyvä Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

14 ILMAPIIRI Ilmapiiri ja tasa-arvo (5-luokkaisen asteikon ääripäät) Ilmapiirin jännittyneisyys ja kilpailevuus Ilmapiirin kannustavuus Ilmapiirin ennakkoluuloisuus Ilmapiirin leppoisuus Ilmapiirin riitaisuus ja eripuraisuus TASA-ARVON TOTEUTUMINEN Eri ikäisten välinen tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvo Eri ammattiryhmien välinen tasa-arvo Oman työn arvostetuksi kokeminen SYRJINTÄ JA KIUSAAMINEN Syrjinnän kokeminen työssä Henkisen väkivallan/kiusaamisen kokeminen Tilanne melko/erittäin huono 00 Tilanne melko/erittäin hyvä Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

15 Uudistushakuisuus ja muutos (5-luokkaisen asteikon ääripäät) UUDISTUSHAKUISUUS Toiminnan jatkuva parantaminen Palautteen hankkiminen asiakkailta MUUTOSTEN TOTEUTUS Tyytyväisyys muutosten johtamiseen Onko päässyt osallistumaan suunnitteluun Muutosten suunnittelu ja toteutus ( ja 00) MUUTOSMAHDOLLISUUDET JA PYSYVYYS Mahdollisuudet työkiertoon* Varmuus työpaikan pysyvyydestä 00 Tilanne melko/erittäin huono 00 Tilanne melko/erittäin hyvä * Vastaajista kolmannes haluaisi työkiertoon ja toinen kolmannes ei haluaisi. Kierrossa olevien osuus on alentunut 7 prosentista viiteen prosenttiin. Edelleen puolet vastaajista haluaisi nykyistä monipuolisempiin/laaja-alaisempiin tehtäviin. Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

16 Työn psyykkisten, sosiaalisten ja organisatoristen tekijöiden* yhteys työhyvinvointiin Keskimmäinen kolmannes KAIKKI Työn eri tekijöitä myönteisimmin arvioiva kolmannes 13,8 45,4 43,2 86,2 54,6 56,8 Arvio omasta työhyvinvoinnista asteikolla Työn eri tekijöitä kielteisimmin arvioiva kolmannes 79,3, *Eri tekijöistä on muodostettu summapistemäärä, jonka perusteella vastaajajoukko on jaettu kolmanneksiin. Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

17 MUUTOKSET Työssä vuoden aikana koetut myönteiset ja kielteiset muutokset organisaatiorakenteessa työtehtävien määrässä työtehtävien laadussa henkilöstön/työtovereiden määrässä henkilöstön työtovereiden laadussa lähimmässä johdossa työvälineissä tai tiloissa ODOTETTAVISSA OLEVAT MUUTOKSET Kielteisiä muutoksia 00 Myönteisiä muutoksia Prosenttia Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

18 UPJ ja kehityskeskustelut Onko työn vaativuuden arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä On käytössä On tulossa Ei ole KAIKKI 37 * * UPJ:n piirissä on todellisuudessa 40,5 henkilöstöstä Luku- määrä Kehityskeskustelujen määrä UPJ:n olemassaolon mukaan 0 krt/v 1 krt/v 2+ krt/v Kehityskeskustelujen riittävyys* Käsitelläänkö työhyvinvointiin liittyviä asioita? Onko keskusteluilla ollut konkr. vaikutuksia? Tyytyväisyys käytyihin keskusteluihin* *Näistä vain asteikon ääripäät Eritt./melko huono/vähän 40 Jossain määrin Eritt./melko hyvä/paljon Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

19 Suhtautuminen palkkaukseen eri henkilöstöryhmissä 00- Johto ja ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Herättää vastenmielisyyttä Neutraali Motivoi ja kannustaa Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

20 Motivoivat ja vastenmielisyyttä aiheuttavat tekijät työssä Työtehtävät Työilmapiiri Johtamistavat Palkkaus Herättää vastenmielisyyttä Neutraali Motivoi ja kannustaa Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

21 Motivaation ja vastenmielisyyden kokeminen eri henkilöstöryhmissä Koetaanko 1) työtehtävät, 2) johtaminen ja 3) ilmapiiri motivoivina vai vastenmielisyyttä herättävinä?* Ainakin jokin motivoi eikä mikään herätä vastenmielisyyttä Kaikki neutraaleita Ainakin jokin herättää vastenmielisyyttä 0 Työntekijät Alemmat toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt ja johto *Tässä ovat mukana selkeästi jokapäiväiseen työntekoon liittyvät motivaatio-vastenmielisyystekijät. Palkkaus poikkeaa vaikutusmekanismeiltaan näistä. Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

22 Fyysisen työympäristön haittaavuus Haittatekijä Haittaa ainakin jonkin verran, Yksipuoliset liikkeet, hankalat työasennot Työympäristön ahtaus, melu tai rauhattomuus Epämukavat lämpötilat, vetoisuus, heikko ilman laatu Työvälineiden puutteet Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely, ja 00

23 Osaamisen ja työkyvyn tukeminen Osaamisen ja työkyvyn tukeminen Henkilöstökoulutuksen järjestäminen Omaehtoisen opiskelun tukeminen Virkistys- ja liikuntatoiminnan järjestäminen Miten erilaisia toimia toteutetaan tai miten ne palvelevat vastaajia Henkisen työssäjaksamisen tukeminen Työhyvinvoinnin huomioiminen johtamisessa Jossain määrin Melko/erittäin hyvin Työterveyshuollon palvelut Sairauksien hoito Kuntoutuspalvelut Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kyselyt ja

24 Mittari Terveys ja työkyky valtioyhteisössä vuosina, ja 00, ikävakioituna¹ Mittarin antama tulos (N 00) 00 (N 1 000) Työkykyindeksi Huono tai kohtalainen työkyky Hyvä tai erinomainen työkyky Tuki- ja liikuntaelinoireet Jatkuvia oireita edellisten 6 kk:n aikana Tilapäisiä oireita Ei lainkaan oireita Henkinen kuormittuneisuus On kuormittuneisuutta (GHQ) Ei kuormittuneisuutta Oma arvio työssä selviytymisestä - 2 vuotta eteenpäin Ei ole varma selviytyykö*) Uskoo selviytyvänsä eläkeikään asti Ei ole varma selviytyykö**) Uskoo selviytyvänsä *) Kokonaisuudesta keskimäärin 2,5 arvioi, että tuskin selviää ja noin 8 oli muuten epävarmoja. **) Kokonaisuudesta keskimäärin 8 arvioi, että tuskin selviää, 24 oli muuten epävarmoja. (N 1250) ¹ Eri vuosien aineistoissa ikärakenne on vakioitu vastaamaan vuoden aineiston ikärakennetta. Erot muuttujien jakaumissa eri vuosina eivät ole tilastollisesti merkitseviä lukuun ottamatta henkistä kuormittuneisuutta, joka on lisääntynyt. Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely, ja 00

25 Eri tekijöiden haittaavuus työssä Mahdollinen haittatekijä Haittaa ainakin jonkin verran, 00 Pitkäaikainen sairaus tai vamma Epämääräiset oireet Henkinen rasittuneisuus Mielenterveyden ongelmat Päihdeongelmat Puutteellinen ammattitaito/koulutus Motivaatio-ongelmat Työyhteisön vuorovaikutus- tai ihmissuhdeongelmat Työn ulkopuoliset vaikeudet Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely, ja 00

26 Paras tulevaisuuden vaihtoehto työssä - Jatkaminen samassa työssä entisellään 48,3 48,4 48,4 Työtehtävien vaihto tai työolojen järjestely 27,2 27,9 24,7 Työpaikan vaihto Siirtyminen opiskelemaan Siirtyminen osa-aikaeläkkeelle Siirtyminen työkyvyttömyys- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle 1,4 1,9 2,1 5,0 4,9 6,0 2,8 3,4 3,5 11,7 10,6 12,7 Kyselyvuosi ja vastaajamäärä*, n=76, n= , n=985 *Vastaajamäärän erot johtuvat otoskoon eroista Siirtyminen vanhuuseläkkeelle 1,8 1,2 1,7 Jokin muu 2,0 1,7 0, Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely, ja 00

27 Koettu työhyvinvointi ja johtamisen työhyvinvointivaikutusten huomioiminen Erittäin huonosti (19 ) Melko huonosti (34 ) Kohtalaisesti (32 ) Melko/erittäin hyvin (16 ) Kaikki (n=74) Arvio omasta työhyvinvoinnista asteikolla Miten työpaikalla tiedostetaan ja otetaan huomioon johtamisen vaikutukset henkilöstön hyvinvointiin? Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

28 Työhyvinvointi ja työkyky: keskimääräinen arvio työkyvystä asteikolla 0-10 ja keskimääräinen työkykyindeksin arvo eri työhyvinvointiluokissa Keskimääräinen arvio työkyvystä asteikolla 0-10 Keskimääräinen työkykyindeksin arvo ,9 8,1 7,4 5, Erinomainen 43 Hyvä 36 Kohtalainen 27 Huono 7 44,2 41,3 38,5 31, Arvio työhyvinvoinnista asteikolla 0-10 Arvio työhyvinvoinnista asteikolla 0-10 Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

29 Työhyvinvointi ja tulevaisuuden työtoive Arvio työhyvinvoinnista asteikolla 0-10 Henkilön parhaana pitämä vaihtoehto työssään: Jatkaminen ennallaan Muutoksia samassa työpaikassa Pois (työpaikan vaihto, eläkkeet, muut) Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

30 Kaiku ja johtamisen työhyvinvointivaikutusten huomioiminen Miten työpaikalla tiedostetaan ja otetaan huomioon johtamisen vaikutukset henkilöstön hyvinvointiin? melko/erittäin hyvin kohtalaisesti melko huonosti 0 22 Ei tunne lainkaan Kaiku-ohjelmaa tai tuntee tiedotusvälineistä (69 ) Työpaikalla on puhuttu Kaikusta/ toteutettu Kaiku-hanke (31 ) Millä tavoin tuntee Kaiku-ohjelman? erittäin huonosti Jos työpaikoilla oli puhuttu Kaikusta tai toteutettu Kaikuhanke, vastaajien arvio omasta työhyvinvoinnistaan oli 7,5 asteikolla Muilla työhyvinvointi sai keskimäärin arvon 7,0. Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

31 Valtion henkilöstön arviot erilaisten työssä jaksamista tukevien tekijöiden tärkeydestä Työssä jaksamista tukeva tekijä Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä Varmuus työpaikan säilymisestä 3,1 6,8 22,1 68,0 Palkan lisääminen 1,7,4 38,2 44,7 Johtamistapojen parantaminen 2,5 17,8 36,2 43,5 Työmäärän ja kiireen vähentäminen 4,0 25,9 38,7 31,4 Työhyvinvointihankkeiden toteuttaminen* 4,4 21,0 46,9 27,7 Työympäristön parantaminen 3,2 27,1 43,7 26,0 Työterveyshuollon kehittäminen 6,3 25,4 45,6 22,6 Kuntoutusmahdollisuuksien parantaminen 9,5 27,4 42,1,9 Koulutusmahdollisuuksien lisääminen 4,9 32,9 44,9 17,2 Joustavammat työajat 17,5 34,6 31,7 16,2 Sapatti- / vuorotteluvapaa 23,3 34,1 27,0,6 Osa-aikaeläke 39,2 27,7 18,1,1 * Kysymykset ovat tätä lukuun ottamatta samoja kuin Tilastokeskuksen Työolotutkimuksessa 03. Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

32 Mikä auttaisi eri sukupuolta olevaa valtion henkilöstöä jaksamaan työssään? Varmuus työpaikan säilymisestä Palkan lisääminen Johtamistapojen parantaminen Työmäärän ja kiireen vähentäminen Työhyvinvointihankkeiden toteuttaminen* Sukupuoli Naiset Miehet Työympäristön parantaminen Työterveyshuollon kehittäminen Kuntoutusmahdollisuuksien parantaminen Koulutusmahdollisuuksien lisääminen Joustavammat työajat Sapatti- / vuorotteluvapaa Osa-aikaeläke * Kysymykset ovat tätä lukuun ottamatta samoja kuin Tilastokeskuksen Työolotutkimuksessa Asiaa erittäin tärkeänä pitäneiden osuudet Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

33 Mikä auttaisi eri ikäistä valtion henkilöstöä jaksamaan työssään? Varmuus työpaikan säilymisestä Palkan lisääminen Johtamistapojen parantaminen Työmäärän ja kiireen vähentäminen Työhyvinvointihankkeiden toteuttaminen* Työympäristön parantaminen Työterveyshuollon kehittäminen Ikäryhmä Alle 35 v v v Yli 55 v Kuntoutusmahdollisuuksien parantaminen Koulutusmahdollisuuksien lisääminen Joustavammat työajat Sapatti- / vuorotteluvapaa Osa-aikaeläke * Kysymykset ovat tätä lukuun ottamatta samoja kuin Tilastokeskuksen Työolotutkimuksessa Asiaa erittäin tärkeänä pitäneiden osuudet Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

34 Mikä auttaisi valtion eri henkilöstöryhmiä jaksamaan työssään? Varmuus työpaikan säilymisestä Palkan lisääminen Johtamistapojen parantaminen Työmäärän ja kiireen vähentäminen Työhyvinvointihankkeiden toteuttaminen* Työympäristön parantaminen Työterveyshuollon kehittäminen Henkilöstöryhmä Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Kuntoutusmahdollisuuksien parantaminen Koulutusmahdollisuuksien lisääminen Joustavammat työajat Sapatti- / vuorotteluvapaa Osa-aikaeläke * Kysymykset ovat tätä lukuun ottamatta samoja kuin Tilastokeskuksen Työolotutkimuksessa Asiaa erittäin tärkeänä pitäneiden osuudet Lähdetiedot: Kaikki hyvin työssä? kysely

35 Mikä auttaisi eri sektoreiden vuotiaita palkansaajia jaksamaan työssään pidempään? Varmuus työpaikan säilymisestä Kuntoutusmahdollisuuksien parantaminen Työterveyshuollon kehittäminen Palkan lisääminen Työmäärän ja kiireen vähentäminen Työympäristön parantaminen Joustavammat työajat Johtamistapojen parantaminen Osa-aikaeläke Sapatti- / vuorotteluvapaa Koulutusmahdollisuuksien lisääminen Palkan lisääminen Työnantajasektori Valtio Kunta Yksityinen Asiaa erittäin tärkeänä pitäneiden osuudet Lähdetiedot: Työolotutkimus 03, Tilastokeskus, n~1800

36 Ikääntyvien työssä pysymisen edistäminen vuotiaiden palkansaajien mielestä eri sektoreilla Prosenttia ,4, , ,8 30, , ,8 48,5 36, Valtio Kunta Yksityinen Edistetäänkö työpaikallanne ikääntyvän työvoiman työssä pysymistä nykyistä pidempään? Edistetään voimakkaasti tai jossain määrin Ei edistetä erityisesti Ei edistetä juuri lainkaan Lähdetiedot: Työolotutkimus 03, Tilastokeskus, n~1800

37 Aiottu eläkkeellesiirtymisikä vuotiailla palkansaajilla eri työnantajasektoreilla Prosenttia Valtio Kunta Yksityinen Missä iässä arvelette itse jäävänne kokoaikaiselle eläkkeelle? (Vastaus annettu vuoden tarkkuudella) Aikaisintaan 64-vuotiaana vuotiaana Viimeistään 60-vuotiaana Lähdetiedot: Työolotutkimus 03, Tilastokeskus, n~1800

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ? Koko valtionhallinto

Kaikki hyvin työssä ? Koko valtionhallinto Kaikki hyvin työssä -? Koko valtionhallinto Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Luettelo esityksen dioista Dian otsikko Numero Dian otsikko Numero Riskipyramidi... 3 Työhyvinvointipuu..... 4 Kaikki hyvin

Lisätiedot

Koko valtionhallinto. Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo

Koko valtionhallinto. Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä -?? Koko valtionhallinto Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Luettelo esityksen dioista Dian otsikko Numero Dian otsikko Numero Riskipyramidi... 3 Töh Työhyvinvointipuu iti..... 4 Kaikki

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä?

Kaikki hyvin työssä? Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi - Kuvioraportti 17.11. Irma Väänänen-Tomppo (irma.vaananen-tomppo@valtiokonttori.fi) Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio Kaikki hyvin työssä? koko valtio Kaiku vuotta 11.12. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä 1724,

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio. Irma Väänänen-Tomppo

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? koko valtio Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä 1724, vastausaktiivisuus 47

Lisätiedot

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004 Työolotutkimus 3 Tiedotustilaisuus 5..4 13..4 Työolotutkimukset Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely - koetutkimus Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 75 työllistä - vastausprosentti 91 % - palkansaajia

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2014 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2006-2014 2013-2014 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47 3,45

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006 Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkistamisseminaari 2.6.2006 Esityksen rakenne! Mitä työolotutkimukset ovat?! Artikkelijulkaisun syntyhistoria! Sisältöalueet! Seminaarista puuttuvat

Lisätiedot

Henkilöstöpäällikön päänsärky: Kun työntekijä on kyvykäs mutta haluton tai halukas mutta kyvytön

Henkilöstöpäällikön päänsärky: Kun työntekijä on kyvykäs mutta haluton tai halukas mutta kyvytön Henkilöstöpäällikön päänsärky: Kun työntekijä on kyvykäs mutta haluton tai halukas mutta kyvytön Ikääntyminen, työsuorituskyky ja subjektiivinen eläköitymisikä. Mikä ja kuka motivoi eri ikäisiä työntekijöitä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

VMBarosta. Lisätietoja:

VMBarosta. Lisätietoja: Sisältö Raportointipvm Raporttikokonaisuus sisältää v. 2017 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä (v.2016-2017) - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan,

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ? koko valtio

Kaikki hyvin työssä ? koko valtio Kaikki hyvin työssä -? koko valtio Tulosten julkistus 11.. ja.. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? -kyselyn vastaajat otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Työeläkepäivä 14.11.2012, Seminaari 2 Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Eila Tuominen Vanhuuseläkkeelle siirtyminen yleistynyt v. 2000 2011 Vuonna 2000 kolmasosa

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Työolojen kehityslinjoja

Työolojen kehityslinjoja Työolojen kehityslinjoja Anna-Maija Lehto anna-maija.lehto@stat.fi Työolotutkimukset! Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely, koetutkimus! Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 7500 työllistä - vastausprosentti

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Timo Kietäväinen 9.8.2018 / Kuntajohtajapäivät (Joensuu) Tausta Kuntajohtajien työhyvinvointikysely on toteutettu aikaisemmin Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteistyönä

Lisätiedot

Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta

Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta Veli-Matti Lehtonen, valtiovarainministeriö Irma Väänänen-Tomppo, Valtiokonttori Marika Tammeaid, Valtiokonttori Tehty ja tehollinen työaika vuonna

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Artikkeleita työolotutkimuksesta Tilastokeskus

Artikkeleita työolotutkimuksesta Tilastokeskus Artikkeleita työolotutkimuksesta Tilastokeskus Julkistamisseminaari 2.6.26 Työelämän tutkija Ulla Aitta AKAVA Artikkelissa käytetyt vertailuasetelmat Ylemmät toimihenkilönaiset 1) ylemmät ylemmät toimihenkilönaiset

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Kaupan alan esimiesten jaksamisbarometri. Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö

Kaupan alan esimiesten jaksamisbarometri. Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö Kaupan alan esimiesten jaksamisbarometri Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö Keskeiset tulokset Kyselyyn vastanneista 27 prosenttia tuntee työn aiheuttamaa stressiä. Työterveyslaitoksen mukaan neljännes

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

työkyvyttömyyseläkkeistä

työkyvyttömyyseläkkeistä FINNISH CENTRE FOR PENSIONS KANSAINVÄLINEN VAMMAISNAISSEMINAARI 12.3.2008 Kuvitettua Naisten tietoa työkyky ja työkyvyttömyyseläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeet Raija Gould Raija Gould Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 #Kevatutkii #työkyky #työhyvinvointi Laura Pekkarinen työelämäasiantuntija Finlandia-talo 14.12.2018 Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus 2014 2018 Työolot ja

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018 Kouluttautuminen ja työurat Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 1 Aineiston piirteet Akava selvitti akavalaisten näkemyksiä työuralla kouluttautumisesta ja tulevaisuuden työurista toukokuussa

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Yksilötutka - Työhyvinvoinnin tulokset

Yksilötutka - Työhyvinvoinnin tulokset YKSILÖTUTKAN YHTEENVETOA FIRMA OY 15.2.2019 Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com Yksilötutkan yhteenvetoraportti voidaan ladata yrityskohtaisen käyttäjälinkin kautta. Kuvassa 1 on yhteenveto

Lisätiedot

Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla

Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla VTT, dosentti Pauli Forma Keva Työelämän tutkimuspäivät 7.11.2014 7.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohdat Keskustelu työurien pidentämisestä ja tukemisesta jatkuu,

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Hankkeen tarve Idea hankkeeseen lähti yrittäjäjärjestöiltä -hanke Huoli yksinyrittäjien ja mikroyritysten henkilöstön jaksamisesta ja toimintaedellytysten turvaamisesta

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 20.2.2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla edellisten toimintavuosien tapaan.

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS

KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS TIEDOTE KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS Kansalaisten kuntatyönantajalle antama yleisarvosana

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia

Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia AIKUISKOULUTUS KANTAA JHL:n koulutuspoliittinen seminaari Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin verkkokyselynä 26.11. 7.12.2018 Vastaajiksi kutsuttiin satunnaisotannalla

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Henkilöstöjohtaja Erja Saari Kyselyn toteutus Kyselyn toteutus Kokonaisarvosanaksi saimme 7,05 (7,16 vuonna 2017). Kyselyn vastausprosentti oli 67 % (52

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt VaEL-eläke- ja etuuspäätökset lajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat, kpl 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet¹

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä. Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä

Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä. Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä 1 Johdanto 2 3 Sisällys Esipuhe... 4 Julkaisija Valtiokonttori,

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhdessä Pori

Työhyvinvointia yhdessä Pori Työhyvinvointia yhdessä 20.4.2018 Pori Työhyvinvointi ei synny sattumalta Terveys Hyvinvointi Toimintakyky Työkyky Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot