Kaikki hyvin työssä ? koko valtio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikki hyvin työssä ? koko valtio"

Transkriptio

1 Kaikki hyvin työssä -? koko valtio Tulosten julkistus 11.. ja.. Irma Väänänen-Tomppo

2 Kaikki hyvin työssä? -kyselyn vastaajat otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä, vastausaktiivisuus lopullisesta otoksesta; aikaisemmilla 7 kyselykerralla - vastausaktiivisuus ollut 50-54, paitsi 47 v. naisia 58, miehiä 42 ; naiset vastaavat yleensä hieman miehiä aktiivisemmin; (ei ilmoittanut sukupuolta 70 henk.!) alle 45-vuotiaita, yli 45-vuotiaita 64 ; vanhemmat vastaavat hieman nuoria aktiivisemmin johtoa ja ylempiä toimihenkilöitä 48, alempia toimihenkilöitä 45 ja työntekijöitä 7 ; joidenkin ammattien osalta luokituksessa pientä epätarkkuutta esimiehiä 18, muuta henkilöstöä 82 vakinaisessa virka-/työsuhteessa 89 ja määräaikaisessa ilman taustavirkaa 11 kaikki hallinnonalat hyvin edustettuina suhteessa henkilöstönsä määriin esityksen kaikkien vuosien tiedot ovat ilman yliopistoja (poistuivat valtiolta alusta lähtien)

3 Kaikki hyvin työssä? -vastausaktiivisuus vuonna Otoksen muodostuminen Vähennykset Otoskoko Otos Tahdista huhtikuun lopussa palveluksessa olleista 40 Osoitetiedot Väestörekisterikeskuksesta, kun poistettu: - täyttäneet 68 v ennen kuolleet 2 - tuntemattomat osoitteet tai luovutuskiellossa 1 - ulkomaisia asuinvaltioita 5 - poistetut yhteensä Postin palauttamat lomakkeet Ei enää valtion palveluksessa kyselyn toteutusaikaan 09/ tai eläkeiän täyttäneenä / (< henk.) 8 37 Palkattomalla virkavapaalla yhtäjaksoisesti ainakin -/ 1 84 Äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi (3 saamen- ja muunkielistä otokseen tehtävän perusteella) Vastaajia kyselyssä Vastausprosentti Jos otoskokona pidetään 37, vastausprosentti on 44,0 Jos otoskokona pidetään 84, vastausprosentti on 45,6 Jos otoskokona pidetään 57, vastausprosentti on 46,0

4 perusaste keskiaste alin korkea-aste alempi korkeakouluaste ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutus Vastaajajoukon ja otoksen rakenteellinen vertailu Sukupuoli Koulutustaso mies nainen 0 Ikä otos vastaajat 5 0 alle vuotta -44 vuotta vuotta 55- vuotta Kaikki hyvin työssä?

5 Eri hallinnonalojen osuus otoksesta ja vastaajista, n= Prosenttia 18 18,4,8,2,6,6,3,6,1 11,8 11, ,7 2,2 2,6 2,7 6,2 7,8 4,1 4,8 4,1 5,9 2,0 1,9 1,1 2,3 0 EK, TPK, VN LVM MMM OKM OM PLM SM STM TEM UM VM YM Otos Vastaajat Kaikki hyvin työssä?

6 Työolojen merkitys työn teossa Työolojen ja elintapojen yhteydet (korrelaatiot) työhyvinvointi- ja terveystekijöihin sekä niiden yhteydet työpanokseen valtion koko henkilöstöllä sekä yhteydet työssä jatkamiseen yli 45-vuotiailla, jos oma eläkeikä 63 v.; työolojen yhteys työyksikön aikaansaavuuteen Oman yksikön aikaansaavuus r=0,51 r=-0, Psykosos. ja organisatoriset työolot Fyysisten työolojen haittaavuus r=0, r=0, r=0,50 r=0,62 r=0,42 r=-0,21 r=-0, r=-0,26 Henkinen hyvinvointi Työn imu Työhyvinvointi Korrelaatioissa sukupuoli, ikä ja sosioekonominen asema on vakioitu. Kaikki korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä vähintään tasolla p<0,01. r=0,38 r=0,52 r=0,56 r=0,27 r=0, r=0,39 Yksilöllinen työpanos Liikunta ja elintavat r=0,31 r=0, r=0,17 r=0,42 r=0,60 r=-0, r=-0,17 Terveydentila Fyysinen kunto r=0,38 r=0,38 r=0,28 r=0, r=0,43 Jatkaminen eläkeikään tai yli Viivan paksuus on suhteessa korrelaatioon: mitä paksumpi viiva, sitä vahvempi yhteys (alle 0, korrelaatiot merkitty vain katkoviivoin). Kaikki hyvin työssä? -

7 Psykososiaaliset ja organisatoriset työolot -; eri asiaryhmien keskiarvovertailu koko jaksolla käytössä olleiden muuttujien avulla

8 4,21 4,26 4, 4, 4,18 4, 4,18 4,17 2,79 2,81 2,83 2,80 2,81 2,87 2,82 2,78 2,57 2,57 2,59 2,59 2,59 2,60 2,63 2,56 Työjärjestelyt: työn tavoitteet, vaikutusmahdollisuudet ja työpaineet - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5* 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 kaikki miehet naiset 2,5 2,0 Tavoitteiden selvyys (oman työn tavoitteiden + yksikön tavoitteiden selvyys) Vaikutusmahdoll.työssä (vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön + työmäärään + töiden ajoitukseen tai järjestykseen + työpaikan toimintatapoihin) Työpaineet (kiire + tekemättömien töiden paine) *Kaikissa tapauksissa alhainen arvo merkitsee huonoa ja korkea arvo hyvää tilannetta.

9 3,17 3,21 3, 3, 3, 3, 3,40 3,45 3, 3, 3,21 3, 3, 3,27 3, 3, 3,22 3,28 3, 3, 3,27 3,26 3, 3,29 3,62 3,76 3,81 3,78 3,80 3,84 3,88 3,91 Esimiestyö ja työyhteisön toiminta - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5* 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 kaikki miehet naiset 2,8 2,6 Esimiestyö (tuen saaminen esimieheltä + palautteen saaminen esimieheltä + esimiehen kohtelun reiluus) ) Yhteiset keskustelut työstä (yhteiset keskustelut työtehtävistä + työn tavoitteista ja niiden saavuttamisesta) Tiedonkulku (tiedonkulku omaa työtä koskien + tiedonkulku oman yksikön asioissa) Yhteistyö työtovereiden kesken (tuen saaminen työtovereilta + työn sujuminen omassa tiimissä, ryhmässä tms.) *Kaikissa tapauksissa alhainen arvo merkitsee huonoa ja korkea arvo hyvää tilannetta. Kaikki hyvin työssä? -

10 3,27 3,31 3, 3,28 3, 3,42 3,45 3,48 3,41 3,48 3,46 3,48 3,55 3,59 3,64 3,65 3, 3,44 3,39 3,40 3,42 3,48 3,48 3,52 3,44 3,50 3,54 3,57 3,59 Ilmapiiri ja tasa-arvo - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5* 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 3,0 kaikki miehet naiset 2,8 2,6 Ilmapiiri (ilmapiirin kilpailemattomuus + kannustavuus + ennakkoluulottomuus + leppoisuus + riidattomuus) Tasa-arvo (sukupuolten tasa-arvo + ikäryhmien tasa-arvo+ ammattiryhmien tasa-arvo) Oman työn koettu arvostus (vain yksi kysymys) Luottamus (luottamus esimiesten ja alaisten välillä + luottamus työtovereiden kesken) *Kaikissa tapauksissa alhainen arvo merkitsee huonoa ja korkea arvo hyvää tilannetta. Kaikki hyvin työssä? -

11 2,68 2,73 2,70 2,88 2,84 2,84 2,88 2,85 2,83 2,83 2,70 2,67 2,64 2,65 2,62 2,61 3,97 4,11 3,95 3,88 3,84 3,95 3,78 3,71 2,38 2,69 2,50 2, 2,53 2,42 2,31 2,07 Uudistuminen ja muutos - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5* 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 kaikki miehet naiset 2,0 1,5 Uudistumishakuisuus (jatkuvien parannusten tekeminen toimintaan + palautteen hankkiminen asiakkailta) Muutosten toteutus (muutosten johtaminen + mahdollisuus osallistua muutosten suunnitteluun) Varmuus työpaikan pysyvyydestä (vain yksi kysymys) Vakinaiset Määräaikaiset *Kaikissa tapauksissa alhainen arvo merkitsee huonoa ja korkea arvo hyvää tilannetta. Kaikki hyvin työssä? -

12 Psykososiaalisia ja organisatorisia työoloja kuvaavien yksittäisten muuttujien kehitys -

13 Työjärjestelyt ja työn sisältö -: työpaineet Toistuva kiire Tekemättömien töiden paine Keskeytykset ja häiriöt työssä tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Työajan ja työn ulkopuolisten aikavaateiden yhteensovittaminen Kaikki hyvin työssä? -

14 Työjärjestelyt ja työn sisältö -: tavoitteiden selvyys Selvyys oman työn tavoitteista Selvyys työyksikön tavoitteista ja tehtävistä tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Selvyys koko organisaation tehtävistä ja tavoitteista Kaikki hyvin työssä? -

15 Työjärjestelyt ja työn sisältö -: työn sisältö Työn vaihtelevuus Työn itsensä tarjoamat kehittymisen mahdollisuudet Mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista ja kokemusta työssä tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Työn liika vaikeus Kaikki hyvin työssä? -

16 Vaikka mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista työssä hyvä, paljon myös toiveita osaamisen laajemmasta käyttämisestä ei lainkaan ei kovin paljon en osaa sanoa melko paljon erittäin paljon Onko sinulla sellaisia taitoja tai osaamista, joita käyttäisit mielelläsi enemmän työssäsi? Kaikki hyvin työssä?

17 Työjärjestelyt ja työn sisältö -: vaikutusmahdollisuudet työssä Vaikutusmahdollisuudet Työn sisältöön Työmäärään Töiden ajoittamiseen tai tekemisjärjestykseen tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Oman työn uudistamiseen Toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin työpaikalla Kaikki hyvin työssä? -

18 Työjärjestelyt ja työn sisältö -: organisaation toimintatapojen ja johdon linjausten tuki työlle Organisaation sis. rakenteiden ja toimintatapojen tuki työnteolle (tilanne täysin sama kumpanakin vuonna) tilanne melko/ erittäin huono Tukevatko organisaation johdon linjaukset omaa työtä tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Kaikki hyvin työssä? -

19 Esimiestyö, ryhmä-/tiimityö -: esimiestyö Tuen saaminen esimieheltä tarvittaessa Palautteen saaminen esimieheltä siitä, miten on onnistunut työssä Esimiehen reiluus ja oikeudenmukaisuus tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Luottamus esimiehen ja alaisten kesken Kaikki hyvin työssä? -

20 Esimiestyö, ryhmä-/tiimityö -: työntekijöiden välinen yhteistyö Tuen saaminen työtovereilta tarvittaessa Luottamus työtovereiden kesken Työn sujuvuus omassa ryhmässä/ tiimissä Työn sujuvuus ryhmien/ tiimien välillä tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Kaikki hyvin työssä? -

21 Esimiestyö, ryhmä-/tiimityö -: yhteiset keskustelut, tiedonkulku Keskustellaan yhdessä työtehtävistä Keskustellaan yhdessä työn tavoitteista ja niiden saavuttamisesta Tiedonkulku omaa työtä koskevissa asioissa Tiedonkulku koko työyksikön asioissa tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Kaikki hyvin työssä? -

22 Esimiestyö, ryhmä-/tiimityö -: kehityskeskustelut Onko keskusteluilla ollut käytännön vaikutuksia niissä käsiteltyihin asioihin Käsitelläänkö työhyvinvoitia koskevia asioita tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä Tyytyväisyys kehityskeskusteluihin kaikkiaan ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Kehityskeskustelujen lkm vuodessa Kaikki hyvin työssä? ei lainkaan 1 krt/v 2 krt/v useammin 2 Käydäänkö myös ryhmäkehityskeskusteluja kyllä 55 ei

23 Ilmapiiri -: työyhteisön ilmapiiri Jännittynyt, kilpaileva, omaa etua tavoitteleva* Kannustava, uusia ideoita tukeva Ennakkoluuloinen, vanhoista kaavoista kiinni pitävä* Leppoisa ja mukava Riitaisa ja eripurainen* *Näissä huono tilanne on kuvatun mukainen ja hyvä tilanne päinvastainen. Kaikki hyvin työssä? tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne

24 Ilmapiiri -: tasa-arvo ja arvostus Sukupuolten välinen tasa-arvo Ikäryhmien välinen tasa-arvo Ammattiryhmien välinen tasaarvo puuttuu tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Henkilön työn arvostus työyhteisössä Kaikki hyvin työssä? -

25 Ilmapiiri -: syrjintä, kiusaaminen ja asiakasväkivalta Syrjinnän kokeminen työpaikalla tilanne melko/ erittäin huono (kiusaamisessa= kokee parhaillaan) Henkisen väkivallan tai kiusaamisen kokeminen Asiakasväkivalta tai uhkailu tilanne melko/ erittäin hyvä (kiusaamisessa= ei koe) ei selvästi hyvä eikä huono tilanne (kiusaamisessa= on kokenut aiemmin) Kaikki hyvin työssä? -

26 Muutos -: muutosten toteutus ja työpaikan varmuus Muutosten hyvä johtaminen Pääsy osallistumaan muutosten suunnitteluun tilanne melko/ erittäin huono Aseman ja tehtävien selkeys organisaatiomuutosten jälkeen (koskee eri vuosina n. 70 :a) Varmuus työpaikan pysyvyydestä tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Kaikki hyvin työssä? -

27 Muutos -: uudistushakuisuus Toiminnan jatkuva parantaminen Palautteen ja parannusideoiden hankkiminen asiakkailta tilanne melko/ erittäin huono tilanne melko/ erittäin hyvä ei selvästi hyvä eikä huono tilanne Toiminnan lisääntyvän sähköistymisen vaikutus työhön Kaikki hyvin työssä? -

28 Kehityssuunnat - Myönteinen kehitys kohdistunut selkeisiin työyhteisön toimintaan ja vuorovaikutukseen kuten esimiestyö, työtovereiden välinen yhteistyö, ilmapiiri- ja tasa-arvoasiat. Osa työoloista ennallaan hyvässä tilanteessa, osa huonossa, ja osa jakautunut molempiin; asiat eivät ryhmity niin selkeisiin kokonaisuuksiin kuin myönteisesti kehittyneet, mutta joukossa runsaammin toimintarakenteisiin liittyviä asioita, esim. vaikutusmahdollisuudet työssä, osallistuminen muutosten suunnitteluun. Vain harvat asiat muuttuneet selvästi huonompaan suuntaan; myös ne pitkälti toimintatapoihin liittyviä tai taloudellisen tilanteen / poliittisten tavoitteiden sanelemia kuten henkilöstön vähennyspaineet. Kaikki hyvin työssä? -

29 Myönteiset muutokset kaikkiaan Esimiestyö - tuen saaminen - palautteen saaminen - reilu ja oikeudenmukainen kohtelu - esimiesten ja alaisten välinen luottamus Työyhteisö - tuen saaminen työtovereilta - työntekijöiden välinen luottamus - työn sujuvuus omassa ryhmässä tms. - yhteiset keskustelut työtehtävistä sekä keskustelut työn tavoitteista (hieman) Ilmapiiri - kilpailemattomuus, oman edun tavoittelemattomuus - kannustavuus - leppoisuus - riidattomuus - sukupuolten, ikäryhmien, ammattiryhmien tasa-arvo - oman työn kokeminen arvostetuksi Kaikki hyvin työssä? -

30 Asiat pysyneet ennallaan Hyvässä tilanteessa - selvyys oman työn, yksikön ja organisaation tavoitteista - työn vaihtelevuus - mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista - työn ja muun elämän yhteensovittaminen - työn sopiva vaikeus (ei liian suuri) Sekä hyvässä että huonossa tilanteessa - työn itsensä tarjoamat kehittymismahdollisuudet - yhteistyö oman ja muiden ryhmien/tiimien tms. välillä - mahdollisuudet vaikuttaa töiden järjestykseen tai ajoitukseen - tiedonkulku omaan työhön ja työyhteisön asioihin liittyen - kehityskeskustelut kaikilta osin - ilmapiirin ennakkoluuloisuus, vanhasta kiinni pitäminen - syrjinnän tai kiusaamisen kokeminen, asiakasväkivalta (eivät yleisiä, mutta ilmiöinä vakavia) - aseman ja tehtävien selkeys organisaatiomuutosten jälkeen - toiminnan jatkuva parantaminen Huonossa tilanteessa - kiire ja tekemättömien töiden paineet - vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön, työmäärään, oman työn uudistamiseen - organisaation sisäisten rakenteiden tuki työnteolle - muutosten johtaminen - palautteen hankkiminen asiakkailta osana uudistumista Kaikki hyvin työssä? -

31 Muutosta huonompaan keskeytykset ja häiriöt työssä lisääntyneet hieman edelleen vaikutusmahdollisuudet toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin työpaikalla pääsy osallistumaan muutosten suunnitteluun varmuus työpaikan pysyvyydestä toiminnan lisääntyvän sähköistymisen vaikutusten kielteisyys Kaikki hyvin työssä? -

32 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,8 Henkilöstön jakautuminen psykososiaalisten ja organisatoristen työolojen keskiarvon 1-5 mukaan Henkilöstön jakautuminen eri keskiarvoluokkiin, Keskiarvo 3, Mediaani 3, Työolojen viidennesten keskiarvot asteikolla1-5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,58 heikoimpien työolojen viidennes 2,90 3,21 3,46 3,72 3, toiseksi heikoimpien työolojen viidennes 3, keskimmäinen viidennes 3,58 toiseksi parhaiden työolojen viidennes 3,93 parhaiden työolojen viidennes Kaikki hyvin työssä?

33 Keskeisten työnteon edellytysten kokeminen motivoiviksi tai vastenmielisyyttä herättäviksi - Työtehtävät Työilmapiiri Työyhteisön johtamistavat Herättää vastenmielisyyttä Neutraali Motivoi ja kannustaa Palkkaus Kaikki hyvin työssä? -

34 Työssä viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtuneet, vastaajan kannalta merkittävät, muutokset - ( ei muutoksia ja ei osaa sanoa osuudet eivät mukana kuviossa) Organisaatiorakenne Työtehtävien määrä Työtehtävien sisältö Henkilöstön määrä Lähin johto Työvälineet tai -tilat Työnteon mielekkyys kielteisiä muutoksia myönteisiä muutoksia Kaikki hyvin työssä?

35 Arviot odotettavissa olevista muutoksista yleensä ( ei muutoksia ja ei osaa sanoa osuudet eivät näy kuviossa) kielteisiä muutoksia myönteisiä muutoksia Kaikki hyvin työssä? -

36 Fyysisten työolojen kehitys -

37 Fyysiset haitat työssä -, Yksipuoliset liikkeet tai vaikeat työasennot Epämukavat lämpötilat, veto, ilman laatu tms Työvälineiden puutteet * Työympäristön ahtaus, melu tai rauhattomuus Pitkä työmatka ei esiinny/ ei haittaa haittaa jonkin verran haittaa paljon *Työympäristön ahtaus -kysymys oli jaettu erikseen ahtauteen ja meluun tai rauhattomuuteen. Kahden eri kysymyksen keskiarvon perusteella tehty jakauma voi antaa liian kielteisen tuloksen. Kaikki hyvin työssä? -

38 Työhyvinvointi ja aikaansaavuus

39 Työnteon mielekkyyden kokemukset ei lainkaa mielekästä ei kovin mielekästä neutraali kanta melko mielekästä hyvin mielekästä Kaikki hyvin työssä? -

40 Oma arvio työhyvinvoinnista asteikolla 0- Työhyvinvoinin jakauma, 40 Keskiarvo 0- vuosina ,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 7,42 7,37 7, 7,26 7,18 7, Kyselyvuosi 0 0, Työhyvinvointi 0- Työhyvinvointi 0- psykosos. ja organisatoristen työolojen mukaan ,7 7,0 7,6 8,1 8,7 4 4 heikoin V toinen V kolmas V neljäs V parasv Työolojen viidennekset Kaikki hyvin työssä? -

41 Työn imu Työn imu ja sen osatekijät Työn imu: tarmokkuus enintään kerran kuussa Työn imu: omistautuminen muutaman kerran/kk - kerran viikossa Työn imu: työhön uppoutuminen 37 muutaman kerran /vko päivittäin Työn imu yhteensä Työn imun kokemisen keskiarvo - päivittäin muutaman kerran / vko kerran viikossa muutaman kerran / kk kerran kuussa ,3 4,2 4,3 muutaman kerran / v 1 ei koskaan 0

42 Arvio omasta työpanoksesta ja työyksikön aikaansaavuudesta asteikolla 0-, - Keskiarvo 8,5 8,0 7,5 8,18 8, 8,21 7,62 7,75 7,0 6,5 6,0 Oma työpanos 0- Oman yksikön aikaansaavuus 0- Kaikki hyvin työssä? -

43 heikoin viidennes toiseksi heikoin V keskimmäinen V toiseksi paras V paras viidennes Työpanos työhyvinvoinnin mukaan ja työyksikön aikaansaavuus psykosos. ja organisatoristen työolojen mukaan Henkilön oma työpanos 0- Oman työyksikön aikaansaavuus 0-,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 6,6 7,7 8,0 8,3 8,9 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 6,4 7,4 7,9 8,1 8,6 5,5 5,5 5, ,0 Työhyvinvointi 0- Psykosos. työolojen viidennekset Kaikki hyvin työssä? -

44 Terveys, työkyky ja työssä jatkaminen

45 Eri tekijöiden haittaavuus työssä - Mahdollinen haittaava tekijä Haittaa työssä jonkin verran tai paljon, prosenttia Pitkäaikainen sairaus tai vamma Henkinen rasittuneisuus Koulutuksen tai ammattitaidon puutteet Työn kuormittavuus Motivaatio-ongelmat, työhalujen väheneminen Työyhteisön vuorovaikutus- ja ihmissuhdeongelmat Työn ulkopuoliset vaikeudet (perheessä, taloudellisessa tilanteessa ym.) Kaikki hyvin työssä? -

46 Terveys ja työkyky - Mittari Mittarin luokat Vastaajien keski-ikä keski-ikä, noin v. 45,0 45,2 45,9 46,7 46,8 46,8 47,5 48,5 Työkykyindeksi erinomainen, heikko/kohtalainen, Oma arvio työkyvystä 0- Tuki- ja liikuntaelinoireet edell. 6 kk aikana Henkinen kuormittuneisuus (GHQ-) Arvio työssä selviytymisestä 2 v eteenpäin Arvio selviytymisestä eläkeikään asti keskiarvo 7,8 7,9 7,6 7,7 7,8 7,9 7,8 8,0 ei oireita, jatkuvia oireita, ei kuormittunut, on kuormittunut, uskoo selviytyvänsä, tuskin/ ei ole varma, 11 uskoo selviytyvänsä, tuskin/ ei ole varma, Kaikki hyvin työssä? -

47 Odotukset työssä selviytymisestä eläkeikään asti - Prosenttia Uskoo jaksavansa työssä vähintään eläkeikään Lin. (Uskoo jaksavansa työssä vähintään eläkeikään) Kaikki hyvin työssä?

48 Sairauspoissaolokerrat (lyhyet + pitkät) ja sairaana työssäolokerrat edell. kk aikana ei kertaakaan kerran 2-3 kertaa 4 kertaa tai enemmän 0 ei kertaakaan kerran 2 kertaa 3 kertaa tai useammin Lyhyet + pitkät poissaolokerrat Sairaana työssäolokerrat Kaikki hyvin työssä?

49 Keskimääräiset poissaolokerrat kk aikana pitkäaikaissairauksien lukumäärän mukaan sellaisenaan ja lukumäärän mukaan psykososiaalisten työolojen eri viidenneksissä Poissaolokertoja keskimäärin 3,0 2,5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,1 1,4 Poissaolokertoja keskimäärin 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 1,6 1,5 1,0 0,5 1,8 1,6 1,2 Pitkäaikaissairauksien lukumäärä ei yhtään sairautta yksi sairaus väh. 2 sairautta 0,0 vähintään kaksi sairautta yksi sairaus ei yhtään sairautta 0,0 heikoimpien työolojen kolmannes keskimmäinen kolmannes parhaimpien työolojen kolmannes Pitkäaikaissairauksien lukumäärä Psykososiaalisten työolojen kolmannekset Kaikki hyvin työssä?

50 Henkilöstöstä huolehtiminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

51 Kokemukset työterveyshuollon palveluista - Miten hyvin työpaikan työterveyshuolto palvelee ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tarpeita tarpeita sairauksien hoidossa erittäin huonosti melko huonosti kohtalaisesti melko hyvin erittäin hyvin mahdollisia kuntoutustarpeita Kaikki hyvin työssä? -

52 Osaamisen tukeminen valtion työpaikoilla - Työpaikan tarjoamat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen Omaehtoisen opiskelun tukeminen tai kannustus työpaikalla melko / erittäin vähän kohtalaisesti melko / erittäin paljon

53 Työpaikan panostukset henkilöstön liikuntaan ja henkiseen työssä jaksamiseen - Työpaikan panostukset henkilöstön virkistystoimintaan, työpaikkaliikuntaan ja muiden liikuntamahdollisuuksien järjestämiseen Huolehtiminen henkisen työssä jaksamisen ja työyhteisöjen toimivuuden edistämisestä * Vuoteen asti kysymys koski vain henkisen työssä jaksamisen edistämistä, :sta eteenpäin myös työyhteisöjen toimivuutta. * melko / erittäin vähän kohtalaisesti melko / erittäin paljon Kaikki hyvin työssä? -

54 Kaiku- ja muiden työhyvinvointihankkeiden toteuttaminen työpaikoilla Kaikuhanke Sekä Kaikuettä muita hankkeita Jokin muu hanke Ei suunniteltu eikä toteutettu Ei osaa sanoa Kaikki hyvin työssä?

55 Työhyvinvointihankkeiden toteuttaminen työpaikoilla ja arviot työhyvinvoinnista, työkyvystä, omasta työpanoksesta ja työyksikön aikaansaavuudesta Keskiarvo asteikolla 0-8,6 8,4 8,3 8,2 8,1 8,1 8,0 7,9 7,9 7,8 7,6 7,6 7,5 7,4 7,2 7,1 7,0 6,8 6,6 6,4 Arvio omasta työhyvinvoinnista 0- Arvio työkyvystä asteikolla 0- Arvio omasta työpanoksesta 0- Arvio työyhteisön aikaansaavuudesta 0- Kaiku- tai muu tyhy-hanke ei suunniteltu eikä toteutettu hankkeita Kaikki hyvin työssä?

56 Kaikun tuntemus valtion henkilöstön keskuudessa On vähintään kuullut Kaikusta - Kaikun tuntemus esimiehet muu henkilöstö kaikki esimiehet muu henkilöstö kaikki tuntee vähintään jonkin verran on kuullut Kaikusta Kaikki hyvin työssä? -

57 Paras tulevaisuuden vaihtoehto työssä

58 Parhaana pidetty tulevaisuuden vaihtoehto työssä Kyselyvuosi jatkaminen entisellään muutoksia samassa työpaikassa (voi olla myös työn vakinaistaminen) työpaikan vaihto jokin eläke ml. osa-aikaeläke jokin muu Lähikuva eläketoiveista eri kyselyvuosina 4,0 1,0 4,1 4,3 1,7 4,0 4,9 1,8 3,1 4,9 2,4 2,3 5,0 2,7 2,9 5,4 3,0 1,7 5,0 3,5 1,2 5,5 4,1 1, osa-aikaeläke työkyvyttömyyseläke vanhuuseläke

59 Parhaana pidetty työvaihtoehto eri ikäryhmissä ja erilaisissa työoloissa Kaikki vastaajat jatkaminen ennallaan alle vuotta -44 vuotta muutoksia samassa työpaikassa (voi olla myös työn vakinaistaminen) vuotta työpaikan vaihtaminen vähintään 55 vuotta kaikki vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osaaikaeläke opiskelu tai jokin muu Heikoimpien työolojen kolmannes Parhaiden työolojen kolmannes alle alle Kaikki hyvin työssä?

60 Mistä työyhteisö muodostuu, mitä se merkitsee?

61 Avokysymys: Mitä pidät lähimpänä työyhteisönäsi? Mikä merkitys sillä on sinulle? avokysymykseen vastasi noin 60 kyselyyn vastanneista, yhteensä 943 vastausta eri ikäryhmien välillä ei eroa vastaamisessa, mutta naiset vastasivat hieman miehiä useammin, ja työntekijät vastasivat toimihenkilöitä harvemmin vastanneiden ja vastaamattomien välillä ei eroa keskimääräisessä työhyvinvoinnissa 0-, ja ero psykososiaalisten työolojen keskiarvossakin 1-5 erittäin pieni, sadasosien tasolla

62 Monenlaisia määrityksiä omasta työyhteisöstä 1) Työyhteisö muodostui useimmin organisatoristen rajojen mukaan: esimerkiksi oma ryhmä, tiimi, yksikkö, vastuualue, sektori, toimipiste, toimipaikka, toimiala, toimisto, laitos, virasto; työyhteisöön saattoi kuulua myös useampia yksiköitä horisontaalisesti, vertikaalisesti tai alueellisesti. 2) Työyhteisö määriteltiin myös niiden ihmisten mukaan, joiden kanssa oltiin tekemisissä: esimerkiksi lähimmät /päivittäiset työtoverit, samaa työtä tekevät, fyysisesti lähellä olevat työtoverit/ihmiset, muut esimiehet, alaiset, yhteisön jäsenet useassa toimipisteessä/usealla paikkakunnalla, työpari, laaja verkosto kollegoja oman työpaikan ulkopuolella Suomessa/ ulkomailla, lisäksi ne keiden kanssa käy kahvilla, vanhat työtoverit, asiakkaat, yhteistyökumppanit, oppilaat, potilaat. Työyhteisö saattoi sisältää organisaation perusteella määräytyviä henkilöitä ja/tai muiden suhteiden perusteella valittuja. Organisatorinen työyhteisö ei ollut aina sama kuin koettu, ihmisten perusteella määritelty yhteisö; joskus ihan käytännön syistä (sijainti), joskus se haluttiin sulkea pois ja valita tilalle merkityksellisten ihmisten joukko. Harvoja poikkeuksia (<2 ) lukuun ottamatta kysymykseen vastanneilla oli työssään jokin heille merkityksellinen yhteisö.

63 Työyhteisön merkityksen kielteisiä näkökulmia Kielteisiä merkityksiä tuli esiin vain vähän, mutta varteenotettavia: jotkut kokivat olevansa täysin yksin organisatorisessa yhteisössään eikä heillä myöskään ollut muuta yhteisöä, jolloin jäivät paitsi kaikesta työyhteisön tuesta työyhteisö saattoi olla organisatorisesti/ alueellisesti hajallaan silti tärkeä tai tukea joutui hakemaan lähellä olevista ihmisistä tai olemaan ilman organisaatiorakenteen perusteella määräytynyt yhteisö saattoi tarjota sekä myönteisiä merkityksiä että ristiriitoja; joskus se saattoi olla niin ristiriitainen, että oma liittymisyhteisö oli haettava sen ulkopuolelta; joskus oma yhteisö, organisaatiorakenteeseen tai muihin kontakteihin perustuva, oli sulkeutunut ja nähtiin suojana muuta organisaatiota vastaan

64 Työyhteisön positiivisia merkityksiä Koska työyhteisö oli vapaasti itse määritelty, sillä oli lähes poikkeuksetta vähintään jotain ja usein erittäin paljon positiivista merkitystä tavalla tai toisella: hyvä ilmapiiri, toimiva työyhteisö, huumori, mukavat työkaverit, hyvä henki avun saaminen ja antaminen, (vertais)tuki yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys, luottamus, avoimuus; turvallisuus, tuttuus tärkeää työn tekemisen kannalta, työn sujuvuus, yhdessä tekeminen, yhteistyö, aikaansaaminen, ammatillisuus, kehittäminen yhteisö, jossa voi keskustella työhön liittyvistä asioista, auttaa kehittymään yhteiset arvojen, päämäärien, tavoitteiden jakaminen, ponnistelu yhteisen eteen kannustus, motivointi, inspiraatio, innostus, arvostus kahvi- & ruokaseuraa, virkistys- ja harrastustoimintaa ym. kanssakäymistä; työtoverit myös ystäviä antaa voimia, lisää työhyvinvointia, työssä viihtymistä ja työssä jaksamista, lisää työn mielekkyyttä

65 Sitaatteja esimiesten työyhteisö-vastauksista Totta kai omaa lähintä organisaatiota: esimiehet, vertaiset ja alaiset. Lähin organisaatio on se, jonka kanssa päivittäiset työt tehdään, se on kaikki kaikessa, että välit ovat hyvät ja voidaan tehdä asioita joustavasti ja tehokkaasti ja ammattitaidolla. Oma ryhmä. Hieman iäkkäämpi ryhmä, jolla on raudanluja kokemus ja ammattitaito. Helppoa toimia lähiesimiehenä, enkä koe ongelmalliseksi kysyä myös alaisiltani neuvoa tarvitessani. Oman ryhmän hyvä henki on tämän vähän stressaavankin ja kiireisen työn parasta antia! Oman yksikköni jäseniä ja muiden yksiköiden esimiehiä. Vertaistuki, neuvonta, ideointi ja apu tulevat läheltä ja voin olla itse avuksi. Teemme työtä yhdessä. Lähin työyhteisöni on oma työyhteisöni jota vedän. Sen toimivuus ja henkilöstön työhyvinvointi on minulle kaikkein tärkein ja palkitsevin. Oma ryhmä, jonka esimies olen. Ainoa asia, joka saa jatkamaan työssä. Hieno porukka ja hyvät avoimet välit. Oma yksikköni, lähimmät työtoverit löytyvät kuitenkin vastaavilta päällikkötason paikoilta muualta työpaikaltani.

66 Sitaatteja muun henkilöstön työyhteisö-vastauksista Oma tiimi ja sen merkitys on todella suuri. Jaetaan tietoa, kaikki puhaltaa yhteen hiileen, tekemisen meininki. Omaa 'työtiimiä', joka työskentelee valtakunnallisesti eri paikkakunnille hajautettuna. Tuki ja turva työskentelyyn. Me jaamme huolet ja kannustamme toisiamme, puramme työasiat töissä - ei tarvitse viedä kotiin! Hyvillä työkavereilla ja ilmapiirillä on huikaiseva merkitys. Se on yks syy miksi en ole vaihtanut työpaikkaa - työkavereiden takia! työyhteisö antaa valtavan positiivisen potkun jokaiseen päivään. Oma osasto ja siellä oma yksikkö. Loistava esimies ja parhaat mahdolliset työkaverit. Paikka, jonne ei ole vastenmielistä mennä aamulla. Tuttua ja turvallista. Oma osasto, noin henkilöä. Mukava ja hyvähenkinen seura sekä vilpitön ja menestyksekäs pyrkimys tavoitteiden saavuttamiseksi. Oma ryhmä, nämä ihmiset ovat läheisempiä kuin muut ryhmät ja heihin on kiintyneempi, samoin heihin pystyy luottamaan. Oma tiimi ja muut samaa työtä tekevät kollegat. Saan heiltä tukea ja kiitosta enemmän kuin esimiehiltä. Kaikki kaikessa. Omaa yksikköä ja osastoja sekä tiimejä joissa toimin. Työyhteisön luottamus ja tuki on tehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä.

67 Työyhteisön ongelmia koskevia sitaatteja Monipaikkainen virasto Olen sijoitettuna yksin toisen valtion viraston toimitiloihin ja minulla ei ole viikoittainkaan kasvotusten tapahtuvaa keskustelua omiin työtovereihin. Toisaalta kuulen kahvi- ja lounaspöydissä puhetta, joka avartaa omaa näkemystä toisesta valtion virastosta ja sen toimintatavoista. Ei ole tällä hetkellä lähimpää työyhteisöä ja osittain se tekee työnteon raskaammaksi, kun ei voi kääntyä tietyn työyhteisön puoleen ja tuntuu ettei täysin kuulu mihinkään ryhmään. Työnteko onnistuu kuitenkin ilman sitäkin. Ei ole tällä hetkellä. Toiminnat hajallaan. Johto/johtamisen kasvottomuus. Tuo näköalattomuutta. Koen olevani täysin ulkopuolinen tiimissäni. Nykyinen lähityöyhteisö merkitsee minulle vuosia jatkunutta epäasiallista kohtelua. tuntuu että ennen oli jotenkin yhteisöllisempää, juteltiin ja muutenkin oltiin enemmän yhdessä. Nykyään ei välttämättä tarvitse edes puhua kenellekään -> sähköposti hoitaa hommat! ei ole mitään todellista yhteisöä tai työyhteisöä. Ei synny sellaista vuorovaikutusta joka hioisi työntekijöitä yhteen. Kaikki touhuavat yksin, ja tieto ei kulje. Työilmapiiriä kuvaa masentuneisuus, hiljaisuus ja ilottomuus. Työyhteisö merkitsee vain välttämätöntä pakkoa. N. hengen ryhmä, jonka sisällä eripuraa. Raskasta. Ryhmä ei toimiva.

68 Uusia työtila- ja työaikakysymyksiä sekä liikkuvuuskysymyksiä

69 Työtilat Erityyppisten työtilojen yleisyys valtion henkilöstöllä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan Johto ja ylemmät toimihenkilöt naiset miehet oma työhuone avokonttori Muut toimihenkilöt naiset 52 9 miehet kombi- /yhdistelmäkonttori/ monitoimitila Työntekijät naiset miehet jokin muu (sis.väh. 2 hh) Prosenttia Kaikki hyvin työssä?

70 Työtilat Joidenkin fyysisten haittatekijöiden yleisyys erityyppisissä työtiloissa Lämpötilat, veto, huono ilmanlaatu yms. oma työhuone avokonttori monitoimitila 44 jokin muu Ahtaus oma työhuone 85 3 ei esiinny/ ei haittaa avokonttori monitoimitila haittaa jonkin verran jokin muu haittaa paljon Melu, rauhattomuus oma työhuone 64 5 avokonttori 45 monitoimitila jokin muu Prosenttia Kaikki hyvin työssä?

71 Työtilat Erilaisten työtilojen hyvät puolet ja haitat sekä arviot parhaasta työtilasta (sanallisten vastausten perusteella) Mikä työtiloissa hyvää tai parasta? rauha, keskittyminen, oma huone itsessään Oma työhuone Nykyinen työtila Avokonttori Monitoimitila apu, tuki, vuorovaikutus, tiedonkulku 0,3 46 ajanmukaisuus, toimivuus, mukavuus 9 ilman laatu, lämpö, veto, home, valo Onko tiloissa jotain haittaavaa? oman rauhan puute, melu, tila itsessään, häiriöt, yksityisyyden puute erikseen mainittu, että ei haittoja Millaiset tilat olisivat parhaat? sama tai samantyyppinen tila kuin on parhaillaan selväsanaisena toiveena oma huone Kaikki hyvin työssä?

72 Työaikajoustot Liukuvan työajan ja etätyömahdollisuuksien yleisyys valtiolla Liukuva työaika Etätyömahdollisuus Työaikatyyppi päivätyö 91 muu työaika Sukupuoli miehet naiset 91 Sosioekonominen asema johto ja ylemm. toimih. muut toimih. työntekijät Esimiesasema esimiehet muu henkilöstö Kaikki kaikki Prosenttia Prosenttia

73 Työaikajoustot Etätyön tiheys ja säännöllisyys etätyötä tekevillä Etätyön tiheys kaksi krt/vko tai useammin 22 kerran viikossa krt/kk kerran kuukaudessa 1-6 krt/vuosi Etätyön säännöllisyys säännöllistä 21 epäsäänöllistä Kaikki hyvin työssä?

74 Työaikajoustot Työaikajoustojen toimivuus liukuvan työajan ja etätyön mukaan Liukuva työaika kyllä 7 73 Etätyömahdollisuus ei * Työaikajoustojen toimivuus erittäin tai melko huonosti vähintään viikottain 2 83 kohtalaisesti harvemmin erittäin tai melko hyvin ei lainkaan 61 kaikki *ei liukuvaa työaikaa -ryhmässä 60 :lla muu kuin päivätyö Kaikki hyvin työssä?

75 Työaikajoustot Työn ja sen ulkopuolisten aikavaateiden yhteensovittaminen liukuvan työajan ja etätyön mukaan Liukuva työaika ja ikä Mahdollisuus etätyöhön ja ikä alle v kyllä ei alle v kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Yhteensovittamismahdollisuudet: erittäin tai melko huonot mahdollisuudet erittäin tai melko hyvät mahdollisuudet kohtalaiset mahdollisuudet Liukuva työaika parantaa yhteensovittamismahdollisuuksia kaikissa ikäryhmissä. Etätyön osalta ainoastaan -44-vuotiailla ero yhteensovittamismahdollisuuksissa on tilastollisesti merkitsevä l. sattuman vaikutus jakaumaan suljettu pois riittävällä todennäköisyydellä; muissa ikäryhmissä erot eivät ole merkitseviä, mutta nuorimmassa saman suuntaisia kuin -44-vuotiailla. Koko aineistossa merkitsevä ero etätyötä vähintään viikoittain ja sitä harvemmin tekevien välillä, joista jälkimmäisillä tilanne heikompi. Kaikki hyvin työssä?

76 Työaikajoustot Työn kuormittavuuden kokeminen työssä jaksamista haittaavaksi etätyön ja psykosos. työolojen mukaan johdolla ja ylemmillä toimihenkilöillä Etätyö vähintään viikoittain harvemmin ei lainkaan Työn kuormittavuus Psykososiaaliset ja org. työolot parhaiden työolojen viidennes toiseksi paras viidennes keskimmäinen viidennes toiseksi heikoin viidennes heikoimpien työolojen viidennes haittaa ainakin jonkin verran ei haittaa Kaikki Kaikki hyvin työssä?

77 Työaikajoustot Työhön uppoutuminen (osa työn imua) ja työhyvinvointi johdolla ja ylemmillä toimihenkilöillä etätyön mukaan Työn imu: työhön uppoutuminen (asteikko 0-6!) esimiehet muut ylemmät toimihenkilöt 4,8 4,4 4,5 4,3 etätyö ei etätyötä Työhyvinvointi (asteikko 0-) esimiehet muut ylemmät toimihenkilöt 8,0 7,7 7,7 7, Kaikki hyvin työssä?

78 Työaikajoustot Työhyvinvointi etätyömahdollisuuden mukaan eri sosioekonomisissa ryhmissä kaikilla palkansaajilla (Lähdetiedot: Tilastokeskuksen Työolotutkimus ) Työhyvinvoinnin keskiarvo asteikolla 0-8,2 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,9 7,7 7,6 7,9 7,5 7,8 tekee parhaillaan etätyötä olisi kiinnostunut etätyöstä ei ole kiinnostunut etätyöstä 7,4 7,3 7,2 johto ja ylemmät toimihenkilöt muut toimihenkilöt työntekijät Sosioekonominen asema

79 Työaikajoustot Ylityöt (palkalliset ja palkattomat yhteensä) Ylityöt (tyhjät vastaukset merkitty nollaksi, hieman yli kaikista) Ylityöt keskimäärin - niitä tehneillä h / kk ,6,0 11,6 11,5 11,1,3 9,9, ei lainkaan 1-5 h/kk 6- h/kk yli h/kk 0 Ylitöiden määrä kuukaudessa Kyselyvuosi (kaikki ilman yliopistoja) Kaikki hyvin työssä? -

80 Työaikajoustot Henkinen kuormittuneisuus yli 5 tuntia/kk ylitöitä tekevillä (palkall.+palkat.) työn imun mukaan Työn imun kokeminen päivittäin 8 92 muutaman kerran / vko muutaman kerran / kk kerran / vko Henkinen kuormittuneisuus (GHQ-) on kuormittunut enintään kerran / kk 68 ei kuormittunut koko aineisto Kaikki hyvin työssä?

81 Liikkuvuus Valtion sisäinen liikkuvuus osaamisen edistäjänä Onko hakenut tehtävää toisesta valtion organisaatiosta osaamisen lisäämiseksi? Miten työ/-tehtäväkierto toimii oman työpaikan sisällä? on parhaillaan tai on ollut työtai tehtäväkierrossa on hakenut melko tai hyvin usein 3 2 erittäin hyvin melko hyvin kohtalaisesti on hakenut joitakin kertoja melko huonosti 28 ei ole toistaiseksi hakenut 48 erittäin huonosti 22 ei halua hakea ei osannut vastata Tehtäväkierrossa olleiden kokemukset osaamisen lisääntymisestä (n=8) osaaminen kehittyi paljon 40 osaaminen lisääntyi jonkin verran 50 ei oppinut kierron aikana riittävästi uutta Kaikki hyvin työssä?

82 Liikkuvuus Suurimmat esteet tehtäväkierron toteutumiselle tai tehtäviin hakeutumiselle ei löydy tietoa mahdollisista tehtävistä ei sopivaa tehtävää avoinna tehtävän vaatiman sisältöosaamisen puute 5 palkkaus 3 liikaa vaivaa, toteutuksen hankaluus oman rohkeuden puute 6 rekrytoivan esimiehen rohkeuden puute 2 jokin muu ei osannut vastata Kaikki hyvin työssä?

83 Liikkuvuus Mikä edistäisi valtionhallinnon sisäistä liikkuvuutta? Tiedon saaminen liikkuvuusmahdollisuuksista helpommaksi Työ-/tehtäväkiertomahdollisuuksien markkinointi ja tiedotus avoimista paikoista Vaihtoportaali tms., jossa tiedot vaihtoon tarjotuista paikoista ja jossa voi ilmoittautua halukkaaksi kiertoon; halukkuuskartoitukset Enemmän kannustusta liikkuvuuteen, työantajan ja esimiehen tukea, asenteiden muutosta; turvallista siirtymistä: esim. varmuus perehdytyksestä Yhteiset, mahdollisimman yksinkertaiset menettelytavat ja pelisäännöt; kiertoosaamisen kehittäminen Normaaliksi työkäytännöksi ( pakko ), osaksi henkilöstösuunnittelua, osaksi urasuunnittelua Enemmän mahdollisuuksia liikkuvuuteen, verkostojen välinen tiedon ja kokemusten vaihto, esimiesten ja hr-toimijoiden aktiivisuus Yhtenäiset palkkaus-, tieto- ym. järjestelmät; valtio yhtenä työnantajana Riittävät kannusteet, palkkaus; taloudellinen ja käytännön tuki tarvittaessa; etätyömahdollisuus Paluun turvaaminen (Määräaikaiset eivät voi hakea kiertoon)

84

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio. Irma Väänänen-Tomppo

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? koko valtio Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä 1724, vastausaktiivisuus 47

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio Kaikki hyvin työssä? koko valtio Kaiku vuotta 11.12. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä 1724,

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ? Koko valtionhallinto

Kaikki hyvin työssä ? Koko valtionhallinto Kaikki hyvin työssä -? Koko valtionhallinto Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Luettelo esityksen dioista Dian otsikko Numero Dian otsikko Numero Riskipyramidi... 3 Työhyvinvointipuu..... 4 Kaikki hyvin

Lisätiedot

Koko valtionhallinto. Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo

Koko valtionhallinto. Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä -?? Koko valtionhallinto Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Luettelo esityksen dioista Dian otsikko Numero Dian otsikko Numero Riskipyramidi... 3 Töh Työhyvinvointipuu iti..... 4 Kaikki

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä?

Kaikki hyvin työssä? Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi - Kuvioraportti 17.11. Irma Väänänen-Tomppo (irma.vaananen-tomppo@valtiokonttori.fi) Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla

Lisätiedot

Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta

Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta Veli-Matti Lehtonen, valtiovarainministeriö Irma Väänänen-Tomppo, Valtiokonttori Marika Tammeaid, Valtiokonttori Tehty ja tehollinen työaika vuonna

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä?

Kaikki hyvin työssä? Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina 00, ja Tuloskuvioita ja -taulukoita Irma Väänänen-Tomppo Erikoistutkija, VTL Diasarjan sisältö Dian numero Sisältö 3 4 Kaikki hyvin työssä?

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2014 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2006-2014 2013-2014 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47 3,45

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä. Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä

Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä. Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä 1 Johdanto 2 3 Sisällys Esipuhe... 4 Julkaisija Valtiokonttori,

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006 Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkistamisseminaari 2.6.2006 Esityksen rakenne! Mitä työolotutkimukset ovat?! Artikkelijulkaisun syntyhistoria! Sisältöalueet! Seminaarista puuttuvat

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Simo_suun_terveydenhuolto

Simo_suun_terveydenhuolto Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004 Työolotutkimus 3 Tiedotustilaisuus 5..4 13..4 Työolotutkimukset Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely - koetutkimus Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 75 työllistä - vastausprosentti 91 % - palkansaajia

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhdessä Pori

Työhyvinvointia yhdessä Pori Työhyvinvointia yhdessä 20.4.2018 Pori Työhyvinvointi ei synny sattumalta Terveys Hyvinvointi Toimintakyky Työkyky Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

VMBarosta. Lisätietoja:

VMBarosta. Lisätietoja: Sisältö Raportointipvm Raporttikokonaisuus sisältää v. 2017 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä (v.2016-2017) - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan,

Lisätiedot

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto Liite nro 17 5.3.2019 Khall 29 Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto KYSELYN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI Hausjärven kunta toteuttaa kahden vuoden välein työhyvinvointikyselyn, jonka avulla

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä To be a Teacher Filmscreening ja keskustelutilaisuus 8.11.2017 Tarja Kantolahti, Jaana Vastamäki, työ- ja tasa-avo-osasto, STM 1 Sisaltö Psykososiaaliset

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Timo Kietäväinen 9.8.2018 / Kuntajohtajapäivät (Joensuu) Tausta Kuntajohtajien työhyvinvointikysely on toteutettu aikaisemmin Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteistyönä

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 #Kevatutkii #työkyky #työhyvinvointi Laura Pekkarinen työelämäasiantuntija Finlandia-talo 14.12.2018 Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus 2014 2018 Työolot ja

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Asiantuntijatyön ajat ja paikat

Asiantuntijatyön ajat ja paikat Asiantuntijatyön ajat ja paikat Tutkija Joonas Miettinen Tiedotustilaisuus 1.3.1 Yhteenveto Asiantuntijat ja esimiehet joustavat työajoissa muita palkansaajia useammin työtehtävien vaatimuksesta, asiakkaiden

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Yksilötutka - Työhyvinvoinnin tulokset

Yksilötutka - Työhyvinvoinnin tulokset YKSILÖTUTKAN YHTEENVETOA FIRMA OY 15.2.2019 Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com Yksilötutkan yhteenvetoraportti voidaan ladata yrityskohtaisen käyttäjälinkin kautta. Kuvassa 1 on yhteenveto

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA

TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA 6.2.2019 TYÖPAJAN TAVOITTEENA ON - Pohtia hyvinvoivan työyhteisön kulmakiviä - Jakaa kokemuksia ja keinoja työhyvinvoinnin rakentamiseksi erityisesti

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kaupan alan esimiesten jaksamisbarometri. Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö

Kaupan alan esimiesten jaksamisbarometri. Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö Kaupan alan esimiesten jaksamisbarometri Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö Keskeiset tulokset Kyselyyn vastanneista 27 prosenttia tuntee työn aiheuttamaa stressiä. Työterveyslaitoksen mukaan neljännes

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK 12.2.2018 2/12/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa

Lisätiedot

Työelämä Toimintaympäristön seuranta. Maija Lyly-Yrjänäinen, Päivi Järviniemi

Työelämä Toimintaympäristön seuranta. Maija Lyly-Yrjänäinen, Päivi Järviniemi Työelämä 2020 Toimintaympäristön seuranta 2012 2017 Maija Lyly-Yrjänäinen, Päivi Järviniemi Työelämän toimintaympäristön kehitys hankkeen painopisteiden mukaan Kehittämistoimet työpaikalla Vaikutusmahdollisuudet

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Henkilöstöjohtaja Erja Saari Kyselyn toteutus Kyselyn toteutus Kokonaisarvosanaksi saimme 7,05 (7,16 vuonna 2017). Kyselyn vastausprosentti oli 67 % (52

Lisätiedot

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY 2003 perustettu Tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut it-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Asiakkaina

Lisätiedot

Henkilöstökysely

Henkilöstökysely Henkilöstökysely 2017 15.11.2017 Vastausprosentti kouluittain Yliopiston vastausprosentti oli 61%, 2327 vastaajaa. 205 193 221 361 367 401 579 Vastausprosentti henkilöstöryhmittäin Yliopiston vastausprosentti

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Työolobarometri 2017: Miltä työelämä näyttää palkansaajien silmin?

Työolobarometri 2017: Miltä työelämä näyttää palkansaajien silmin? Action Grant 2017 - Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP) Decision number - 2017-0842/001-001 Project Nr 586540-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus Työhyvinvointikysely 2015 Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus 20.6.2016 Työhyvinvointikyselyn 2016 toteutus Työhyvinvointikysely toteutettiin 1.-30.4.2016 sähköisenä kyselynä (Webropol). Henkilökohtainen

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet. Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU

KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet. Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU KYKYVIISARIkeskeiset käsitteet KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU www.ttl.fi 2 Mitä työkyky on? Työkyky rakentuu

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari. Työkyky ja terveysjohtaminen. Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari. Työkyky ja terveysjohtaminen. Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari Työkyky ja terveysjohtaminen Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Mitä työkyky- ja terveysjohtaminen ovat Työkykyjohtaminen ja terveysjohtaminen

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen

Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen 1 Tarve yhteiselle toimintaohjeelle Kaupungin työyhteisöt ovat hyvin toimivia. Kaikilla työpaikoilla esiintyy kuitenkin näkemyseroja ja ristiriitoja.

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Hankkeen tarve Idea hankkeeseen lähti yrittäjäjärjestöiltä -hanke Huoli yksinyrittäjien ja mikroyritysten henkilöstön jaksamisesta ja toimintaedellytysten turvaamisesta

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot