Kaikki hyvin työssä ? Koko valtionhallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikki hyvin työssä ? Koko valtionhallinto"

Transkriptio

1 Kaikki hyvin työssä -? Koko valtionhallinto Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo

2 Luettelo esityksen dioista Dian otsikko Numero Dian otsikko Numero Riskipyramidi... 3 Työhyvinvointipuu Kaikki hyvin työssä? -tutkimus Yhteenveto päätuloksista.... Eri hallinnonalojen osuus valtion henkilöstöstä vuosien 09 ja lokakuussa. Eri hallinnonalojen osuus kyselyn otoksesta ja vastaajista... Kyselyyn vastanneiden sosiodemografiset piirteet, % 9 Työn sisältö ja järjestelyt - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5)..... Esimiestyö ja työyhteisön toiminta - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) 11 Ilmapiiri ja tasa-arvo - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5).. Uudistuminen ja muutos - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5).. Työpaineet ja tavoitteiden selkeys - Työn sisältö ja vaikutusmahdollisuudet työssä Sosiaalinen pääoma työyhteisöissä -. Käytännön työskentely Tulos- ja kehityskeskustelut Työilmapiiri Tasa-arvon toteutuminen -. Uudistushakuisuus ja muutos -.. Työssä viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtuneet, vastaajan kannalta kielteiset ja myönteiset muutokset ja muutosodotukset -.. Mikä tuottavuusohjelman tavoitteista on useimmin esillä työpaikallasi?. Keskeisten työnteon edellytysten kokeminen motivoiviksi tai vastenmielisyyttä herättäviksi - Työn imu, työhyvinvointi ja työpanos.. Fyysiset haitat työssä -.. Eri tekijöiden haittaavuus työssä -... Sairaana poissa ja sairaana työssä edellisten kk aikana.. 2 Terveys ja työkyky -... Työpaikan tarjoamia henkilöstön kehittymispalveluita -... Parhaana pidetty tulevaisuuden vaihtoehto työssä -... Kaikki hyvin työssä? 2

3 Riskipyramidi: työyhteisön hyvä toimivuus ja tarpeelliset toimenpiteet eri tilanteissa ehkäisevät ongelmia ja pienentävät työkykyriskejä Työyhteisökriisit työkyvyttömyys, tuottavuuden aleneminen Korjaava tilanne Työyhteisöongelmat, sairauspoissaolot, työpanoksen heikkeneminen Varhainen puuttuminen Organisatorinen, psykososiaalinen ja fyysinen työympäristö Toimivuudesta huolehtiminen Organisaatio Työyhteisö Yksilö Kaikki hyvin työssä? 3

4 Työhyvinvointipuu: motivoivat työtehtävät, työyhteisön hyvä toimivuus ja henkilöstön kannustus, tukeminen ja luottamus luovat työn imua ja työhyvinvointia sekä lisäävät tuottavuutta Intensiivinen innostaminen, tukeminen, kannustus, luottamus, valtuutus Työn imu, innovatiivisuus, tuottavuus, hyvinvointi Myönteinen huomioiminen ja palaute, arvostus Työhön keskittymisen, työpanoksen ja tuottavuuden paraneminen Hyvän toimivuuden ylläpito, tärkeäksi koettu, motivoiva työ Organisatorinen, psykososiaalinen ja fyysinen työympäristö Organisaatio Työyhteisö Yksilö Kaikki hyvin työssä? 4

5 Kaikki hyvin työssä? -tutkimus Kaikki hyvin työssä? tutkimus on seurannut valtion henkilöstön työhyvinvointia ja sen muodostumista joka toinen vuosi vuodesta alkaen (toteutus syys-lokakuu). Tarkastelun kohteena ovat organisatoriset, psykososiaaliset ja fyysiset työolot, työhyvinvointi laajassa mielessä, terveys, työkyky ja henkilökohtaiset voimavarat sekä eri tekijöiden väliset suhteet. Kysely on laadittu alun perin yhteistyössä eri tutkimuslaitosten kanssa (mm. TTL, Kuntoutussäätiö, yliopistoja) ja vuosittain täydennetty uusien tutkimusten esiin tuomilla teemoilla ja mittareilla (nyt uutta esim. työn imun mittari). Kyselyn vastaajajoukko on poimittu satunnaisotannalla työnantajan henkilöstötietojärjestelmästä, nykyisin Tahdista, jolloin koko valtionhallinnon ja eri hallinnonalojen edustavuus on hyvä. Aineisto on kerätty postikyselyllä, ja oli mahdollista vastata myös sähköisesti. Vastaajia oli kaikkiaan 1 henkilöä, 51% otoksesta, mitä voi pitää tyydyttävänä. Vastausprosentti on ollut kaikilla kyselykerroilla samalla tasolla, joskus pari prosenttiyksikköä korkeampi. Postikyselyissä vastausaktiivisuus on yleensä alhaisempi kuin puhelin- tai käyntihaastatteluissa. Seuraavat vuosien - tulokset esitetään kaikki ilman yliopistoja, jotka poistuivat valtion budjettitalouden piiristä vuoden alusta. Kun otoskoko on vuosittain vaihdellut, eri vuosille on jäänyt yliopistojen vastaajien poistamisen jälkeen vastaajia seuraavasti: :, : 03, :, : 11 ja :. Vastaajajoukko on kaikkina vuosina ollut vähän naisvaltaisempi kuin otos, mikä myös nostaa hieman vastaajajoukon keski- ikää. Otoksen ja vastaajien koulutustaso ja sosioekonominen asema sekä hallinnonalajakauma ovat hyvin yhdenmukaiset. Rakenteellisten poikkeamien vaikutus tuloksiin on hyvin pieni. Kaikki hyvin työssä? 5

6 Yhteenveto päätuloksista Mittari Mittarin luokat Koko valtio Vastaajamäärä ja keski-ikä Lukumäärä / ikä vuosina 1 / 4, Työn psykososiaaliset ja organisatoriset piirteet (4 muuttujan summamuuttuja) Työn imu (9 muuttujan summamuuttuja) Alimpaan kolmannekseen kuuluvat / ylimpään kolmannkseen kuuluvat¹, % Keskiarvo asteikolla 1-5 Työn imua muutaman kerran viikossa tai päivittäin kokevat, % / 3, 53 Henkinen kuormittuneisuus (GHQ-; muuttujan seulamuuttuja) Tuki- ja liikuntaelinoireet edellisten kk aikana On kuormittunut / ei ole kuormittunut, % / 0 Esiintynyt jatkuvasti / ei esiintynyt lainkaan, % 2 / Työkykyindeksi Ääripäiden %-osuudet: heikko tai kohtalainen / erinomainen työkyky Oma arvio työkyvystä 0- Keskiarvo 0-,9 Työhyvinvointi asteikolla 0 (oma arvio) 0- / -, %-osuudet Keskiarvo asteikolla 0- / / 0,4 Työpanos asteikolla 0- (oma arvio) Oma arvio kyvystä jatkaa työssä vähintään eläkeikään asti 0- / -, %-osuudet Keskiarvo asteikolla 0- Tuskin pystyy tai ei ole varma / melko varmasti pystyy jatkamaan, % / 1,2 / ¹Koko aineisto on asetettu työn piirteitä koskevien arvioiden mukaan paremmuusjärjestykseen ja jaettu sen mukaan kolmeen yhtä suureen osaan. (Käytännössä pistemäärien mukaiset kolmannekset eivät aivan täsmänneet,3 prosenttiin.) Jos hallinnonalojen ja mahdollisten alakokonaisuuksien tilanne olisi samanlainen kuin koko valtiolla, eri kolmannesten osuuksien pitäisi olla samat kuin valtiolla. Kaikki hyvin työssä?

7 Eri hallinnonalojen osuus valtion henkilöstöstä vuosien 09 ja lokakuussa Osuus valtion budjettitalouden henkilöstöstä, prosenttia* EK, TP, VNK LVM MMM OM OPM/ OKM MMM SM STM TEM UM VM YM * Pylväiden lähtöarvot desimaalien tarkkuudella, mutta näkyvissä vain kokonaisluvuiksi pyöristetyt arvot (jotkut samanarvoiset pylväät voivat näyttää hieman eri korkuisilta). Lähdetiedot: Netra

8 Eri hallinnonalojen osuus kyselyn otoksesta ja vastaajista Prosenttia* Otos Vastaajat EK, TP, VN LVM MMM OKM OM PLM SM STM TEM UM VM YM * Pylväiden lähtöarvot desimaalien tarkkuudella, mutta näkyvissä vain kokonaisluvuiksi pyöristetyt arvot (jotkut samanarvoiset pylväät voivat näyttää hieman eri korkuisilta). Kaikki hyvin työssä? kysely

9 Kyselyyn vastanneiden sosiodemografiset piirteet koko valtiolla, % Sukupuoli Ikä 43 5 Miehet Naiset Alle vuotta -44 vuotta vuotta Väh. 55 vuotta Esimiesasema Virka-/työsuhde 9 On esimies Ei ole esimies 91 9 Vakinainen Määräaikainen Koulutus Perusaste Keskiaste Alin korkea-/alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste/ tutkijakoul Kaikki hyvin työssä? kysely 9

10 .. Työn sisältö ja järjestelyt - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5 5,0 4,5 4,0 4, 4, 3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2, 2,94 Kaikki Miehet Naiset 1,5 1,0 Työpaineet (ka. kiire + tekemättömien töiden paine) ) Tavoitteiden selvyys (ka. oman työn tavoitteiden + yksikön tavoitteiden selvyys) Vaikutusmahdollisuudet työssä (ka. vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön + työmäärään + töiden ajoitukseen tai järjestykseen + työpaikan toimintatapoihin) Huom. Kaikissa tapauksissa alhainen arvo tarkoittaa huonompaa tilannetta kuin korkea. Kaikki hyvin työssä? -

11 .. Esimiestyö ja työyhteisön toiminta - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,2 3,4 Kaikki Miehet Naiset 1,0 Esimiestyö (ka. tuen saaminen esimieheltä + palautteen saaminen esimieheltä + esimiehen kohtelun reiluus) ) Yhteiset keskustelut työstä ja sen tavoitteista (ka. yhteiset keskustelut työtehtävistä + keskustelut työn tavoitteista) Tiedonkulku (ka. tiedonkulku omaa työtä koskien + tiedonkulku yksikön asioissa) Yhteistyö työtovereiden kesken (ka. tuen saaminen työtovereilta + työn sujuminen omassa tiimissä, ryhmässä tms.) Huom. Kaikissa tapauksissa alhainen arvo tarkoittaa huonompaa tilannetta kuin korkea. Kaikki hyvin työssä? - 11

12 .. Ilmapiiri ja tasa-arvo - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 3, 3,42 3,39 3,59 3, 3,4 Kaikki Miehet Naiset 1,0 Ilmapiiri (ka. ilmapiirin jännittyneisyys + kannustavuus + ennakkoluuloisuus + leppoisuus + riitaisuus ) Tasa-arvo (ka. sukupuolten tasa-arvo + ikäryhmien tasa-arvo+ ammattiryhmien tasa-arvo) Oman työn koettu arvostus (vain yksi kysymys) Huom. Kaikissa tapauksissa alhainen arvo tarkoittaa huonompaa tilannetta kuin korkea. Kaikki hyvin työssä? -

13 .. Uudistuminen ja muutos - (summamuuttujien keskiarvot asteikolla 1-5) Keskiarvo asteikolla 1-5* 5,0 4,5 4,0 3,5 3,9 3,95 3,0 Kaikki 2,5 2,0 2, 2,4 2,3 2,4 2, 2,42 Miehet Naiset 1,5 1,0 Uudistumishakuisuus (ka. jatkuvien parannusten tekeminen toimintaan + palautteen hankkiminen asiakkailta) Muutosten toteutus (ka. muutosten johtaminen + mahdollisuus osallistua muutosten suunnitteluun) Varmuus työpaikan pysyvyydestä (vain yksi kysymys) Vakinaiset Määräaikaiset Huom. Kaikissa tapauksissa alhainen arvo tarkoittaa huonompaa tilannetta kuin korkea. Kaikki hyvin työssä? -

14 Työpaineet ja tavoitteiden selkeys - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) TYÖPAINEET Kiire Tekemättömien töiden paine Työssä keskeytyksiä ja häiriöitä Tilanne erittäin/ melko huono Tilanne melko/ erittäin hyvä Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen TAVOITTEIDEN SELKEYS Selvyys oman työn tavoitteista Ei selvästi kumpaakaan Selvyys työyksikön tavoitteista ja tehtävistä Kaikki hyvin työssä? - Selvyys organisaation tavoitteista Prosenttia

15 Työn sisältö ja vaikutusmahdollisuudet työssä - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) TYÖN SISÄLTÖ Työn vaihtelevuus Kehittymismahdollisuudet VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET Tilanne erittäin/ melko huono Tilanne melko/ erittäin hyvä Työn sisältöön Ei selvästi kumpaakaan Työmäärään Töiden järjestykseen tai ajoitukseen Kaikki hyvin työssä? - Toimintaperiaatteisiin työpaikalla Prosenttia

16 Sosiaalinen pääoma työyhteisöissä - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) ESIMIES-ALAISVUOROVAIKUTUS Esimiehen kohtelun reiluus ja oikeudenmukaisuus Tuen saaminen esimieheltä tarvittaessa Tuen antaminen esimiehelle* Tuen saaminen alaisilta (esimiehet) Luottamus esimiehen ja alaisten kesken SUHTEET TYÖTOVEREIHIN Tuen saanti työtovereilta tarvittaessa Luottamus työtovereiden kesken Tilanne erittäin/ melko huono Tilanne melko/ erittäin hyvä Ei selvästi kumpaakaan * Tässä hyvä tilanne merkitsee, että antaa tukea esimiehelle ja huono päinvastaista. Kaikki hyvin työssä? Prosenttia

17 Käytännön työskentely - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) ESIMIESTYÖ Organisaation johdon linjaukset tukevat työntekoa Kaikki hyvin työssä? - Palautteen saaminen esimieheltä KÄYTÄNNÖN TYÖSKENTELY Yhteiset keskustelut työtehtävistä Yhteiset keskustelut työn tavoitteista Työn sujuvuus omassa ryhmässä Työn sujuvuus ryhmien välillä TIEDONKULKU Omaa työtä koskevissa asioissa Koko työyksikön asioissa Prosenttia Tilanne erittäin/ melko huono Tilanne melko/ erittäin hyvä Ei selvästi kumpaakaan 1

18 Tulos- ja kehityskeskustelut Sisältyykö keskusteluun työhyvinvointia koskevia asioita Tilanne erittäin/ melko huono Onko keskusteluilla ollut käytännön vaikutuksia Tilanne melko/ erittäin hyvä Tilanne neutraali/ jossain määrin Tyytyväisyys kehityskeskusteluihin kaikkiaan Prosenttia Kaikki hyvin työssä? - 1

19 Työilmapiiri - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) ILMAPIIRI Jännittynyt, kilpaileva, omaa etua tavoitteleva* Kannustava Ennakkoluuloinen, vanhasta kiinni pitävä* Leppoisa Tilanne erittäin/ melko huono Tilanne melko/ erittäin hyvä Ei selvästi kumpaakaan Riitaisa ja eripurainen* * Tähdellä merkityissä hyvä tilanne tarkoittaa, ettei kyseistä kielteistä ilmiötä esiinny ja huono, että sitä esiintyy Prosenttia Kaikki hyvin työssä? -

20 Tasa-arvon toteutuminen - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) TASA-ARVO Sukupuolten välinen tasa-arvo Ikäryhmien välinen tasa-arvo Ammattiryhmien välinen tasa-arvo Henkilön työn arvostus työyhteisössä SYRJINTÄ, KIUSAAMINEN Syrjinnän kokeminen työssä Tilanne erittäin/ melko huono Tilanne melko/ erittäin hyvä Ei selvästi kumpaakaan Henkisen väkivallan/ kiusaamisen kokeminen työyhteisössä* Asiakasväkivallan kokeminen * Tässä neutraali = on kokenut aikaisemmin Kaikki hyvin työssä? Prosenttia

21 Uudistushakuisuus ja muutos - (pl. yliopistot) UUDISTUSHAKUISUUS Toiminnan jatkuva parantaminen Palautteen hankkiminen asiakkailta MUUTOSTEN TOTEUTUSTAPA Muutosten hyvä johtaminen Tilanne erittäin/ melko huono Osallistuminen muutosten suunnitteluun MUUTOSMAHDOLLISUUDET JA PYSYVYYS Mahdollisuudet työkiertoon Tilanne melko/ erittäin hyvä Ei selvästi kumpaakaan Työpaikan pysyvyys Aseman ja tehtävien selkeys muutosten jälkeen Toiminnan lisääntyvän sähköistymisen vaikutus työhön (hyvä tilanne =myönteinen vaikutus, huono =kielteinen) Kaikki hyvin työssä? Prosenttia 1 1

22 Työssä viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtuneet ja odotettavissa olevat, vastaajan kannalta merkittävät muutokset - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) Organisaatiorakenne Työtehtävien määrä Työtehtävien sisältö Henkilöstön määrä Lähin johto Työvälineet tai -tilat Työnteon mielekkyys Odotettavissa olevat muutokset Kielteisiä muutoksia Myönteisiä muutoksia Kaikki hyvin työssä? Prosenttia

23 Mikä tuottavuusohjelman tavoitteista on useimmin esillä työpaikallasi? Koko valtio 5 Henkilötyövuosien vähentäminen Esimiehet 5 11 Tuottavuutta edistävien toimintatapojen kehittäminen Muu henkilöstö 5 1 Molemmat yhtä usein Prosenttia Kaikki hyvin työssä?

24 Keskeisten työnteon edellytysten kokeminen motivoiviksi tai vastenmielisyyttä herättäviksi - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) Työtehtävät Työilmapiiri Herättää vastenmielisyyttä Neutraali Työyhteisön johtamistavat 5 5 Motivoi ja kannustaa Palkkaus Prosenttia Kaikki hyvin työssä? -

25 Työn imu, työhyvinvointi ja työpanos (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) Työn imun kokeminen (tarmokkuus, omistautuminen, uppoutuminen työssä) enintään kerran kuukaudessa muutaman kerran kuukaudessa/kerran viikossa muutaman kerran viikossa % päivittäin Työhyvinvointi asteikolla 0- (oma arvio) (ka.,) (ka.,) (ka.,) (ka.,1) % Työpanos asteikolla 0- (oma arvio) % Kaikki hyvin työssä? -

26 Fyysiset haitat työssä - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) Lämpötilat, veto, huono ilma yms Toistuvat liikkeet, vaikeat työasennot Ei esiinny/ ei haittaa Haittaa jonkin verran Ahtaus, melu, rauhattomuus Haittaa paljon Työvälineiden puutteet Prosenttia Kaikki hyvin työssä? -

27 Eri tekijöiden haittaavuus työssä - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) Haittaa työssä, prosentilla vastaajista Mahdollinen haittaava tekijä haittaa vähint. jonkin verran¹ 03 haittaa paljon haittaa vähint. jonkin verran¹ haittaa paljon haittaa vähint. jonkin verran¹ haittaa paljon haittaa vähint. jonkin verran¹ haittaa paljon haittaa vähint. jonkin verran¹ haittaa paljon haittaa vähint. jonkin verran¹ haittaa paljon Pitkäaikainen sairaus tai vamma 2 2 Epämääräiset oireet Henkinen rasittuneisuus Puutteellinen koulutus tai ammattitaito Motivaatio-ongelmat, työhalujen väheneminen Työyhteisön vuorovaikutus- tai nihmissuhdeongelmat Työn ulkopuoliset vaikeudet (perheessä, taloudellisessa tilanteessa ym.) ¹ Sisältää myös osuuden "haittaa paljon", joka on lisäksi esitetty erikseen. Kaikki hyvin työssä? -

28 Sairaana poissa ja sairaana työssä edellisten kk aikana Ollut sairaana pois työstä Ei yhtään päivää 53 9 Enintään 9 pv - pv -5 pv % Ollut sairaana työssä 42 1 Ei yhtään kertaa Yhden kerran Kaksi kertaa Vähintään 3 kertaa % Kaikki hyvin työssä? 2

29 Terveys ja työkyky - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) Mittari Mittarin luokat Vastaajien keski-ikä keskiarvo vuosina 45,0 45,2 45,9 4, 4, 4, Työkyky - työkykyindeksi erinomainen, % heikko/kohtalainen, % - oma arvio työkyvystä 0- keskiarvo,,9,,,,9 Tuki-ja liikuntaelinoireet ei oireita, % edell. kk aikana jatkuvia oireita, % 2 2 Henkinen kuormittuneisuus ei kuormittunut, % (GHQ-) on kuomittunut, % Arvio työssä selviytymisestä - 2 vuotta eteenpäin uskoo selviytyvänsä, % tuskin/ ei ole varma, % - vähintään eläkeikään asti uskoo selviytyvänsä, % tuskin/ ei ole varma, % Kaikki hyvin työssä? -

30 Työpaikan tarjoamia henkilöstön kehittymispalveluita - (pl. yliopistot) Työpaikan tarjoamat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen¹ Omaehtoisen opiskelun tukeminen Melko/ erittäin vähän Kohtalaisesti Melko/ erittäin paljon % Työpaikan panostus virkistystoimintaan, liikuntaan yms. Työpaikan panostus henkisen jaksamisen ja työyhteisöjen toimivuuden edistämiseen² ¹ Vuosina - Miten henkilöstökoulutus järjestetty: 1 erittäin huonosti 5 erittäin hyvin. ² Vuosina - vain henkisen työssä jaksamisen tukeminen Melko/ erittäin vähän Kohtalaisesti Melko/ erittäin paljon % Kaikki hyvin työssä? -

31 Parhaana pidetty tulevaisuuden vaihtoehto työssä - (Kaikki vuodet ilman yliopistoja) 49 2,0 4,9 1, 3,1 2,3 jatkaminen entisellään 4 1, 4,9 2,4 2,, muutoksia samassa työpaikassa 49 1,1 5,0 2, 2, 1,9 työpaikan vaihto siirtyminen opiskelemaan 50 1,3 5,4 3,0 1,2,3 osa-aikaeläke työkyvyttömyyseläke ,9 5,0 3,5 1,, vanhuuseläke jokin muu 50 1,9 5,5 4,1 1,91, Prosenttia 2,0 4,9 1, 3,1 2,3 siirtyminen opiskelemaan 1, 1,1 1,3 1,9 1,9 5,0 4,9 5,4 5,0 5,5 2,4 2, 3,0 3,5 4,1 2,3 2, 1, 1,2 1, 1,9 2,3 1, 1,9 1,0 osa-aikaeläke työkyvyttömyyseläke vanhuuseläke jokin muu 0 5 Prosenttia Kaikki hyvin työssä? -

Koko valtionhallinto. Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo

Koko valtionhallinto. Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä -?? Koko valtionhallinto Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Luettelo esityksen dioista Dian otsikko Numero Dian otsikko Numero Riskipyramidi... 3 Töh Työhyvinvointipuu iti..... 4 Kaikki

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio Kaikki hyvin työssä? koko valtio Kaiku vuotta 11.12. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä 1724,

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio. Irma Väänänen-Tomppo

Kaikki hyvin työssä 2012? koko valtio. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? koko valtio Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä vastaajamäärä 1724, vastausaktiivisuus 47

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä?

Kaikki hyvin työssä? Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi - Kuvioraportti 17.11. Irma Väänänen-Tomppo (irma.vaananen-tomppo@valtiokonttori.fi) Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2014 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2006-2014 2013-2014 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47 3,45

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä?

Kaikki hyvin työssä? Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina 00, ja Tuloskuvioita ja -taulukoita Irma Väänänen-Tomppo Erikoistutkija, VTL Diasarjan sisältö Dian numero Sisältö 3 4 Kaikki hyvin työssä?

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

VMBarosta. Lisätietoja:

VMBarosta. Lisätietoja: Sisältö Raportointipvm Raporttikokonaisuus sisältää v. 2017 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä (v.2016-2017) - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan,

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006 Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkistamisseminaari 2.6.2006 Esityksen rakenne! Mitä työolotutkimukset ovat?! Artikkelijulkaisun syntyhistoria! Sisältöalueet! Seminaarista puuttuvat

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ? koko valtio

Kaikki hyvin työssä ? koko valtio Kaikki hyvin työssä -? koko valtio Tulosten julkistus 11.. ja.. Irma Väänänen-Tomppo Kaikki hyvin työssä? -kyselyn vastaajat otos poimittu satunnaisotannalla Tahti-rekisteristä edustaa hyvin valtion henkilöstöä

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta

Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta Fiksulla johtamisella viidennes lisää aikaansaavuutta Veli-Matti Lehtonen, valtiovarainministeriö Irma Väänänen-Tomppo, Valtiokonttori Marika Tammeaid, Valtiokonttori Tehty ja tehollinen työaika vuonna

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004

Työolotutkimus 2003. Tiedotustilaisuus 5.10.2004 Työolotutkimus 3 Tiedotustilaisuus 5..4 13..4 Työolotutkimukset Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely - koetutkimus Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 75 työllistä - vastausprosentti 91 % - palkansaajia

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Yksilötutka - Työhyvinvoinnin tulokset

Yksilötutka - Työhyvinvoinnin tulokset YKSILÖTUTKAN YHTEENVETOA FIRMA OY 15.2.2019 Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com Yksilötutkan yhteenvetoraportti voidaan ladata yrityskohtaisen käyttäjälinkin kautta. Kuvassa 1 on yhteenveto

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 #Kevatutkii #työkyky #työhyvinvointi Laura Pekkarinen työelämäasiantuntija Finlandia-talo 14.12.2018 Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus 2014 2018 Työolot ja

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari. Työkyky ja terveysjohtaminen. Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari. Työkyky ja terveysjohtaminen. Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari Työkyky ja terveysjohtaminen Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Mitä työkyky- ja terveysjohtaminen ovat Työkykyjohtaminen ja terveysjohtaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus Työhyvinvointikysely 2015 Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus 20.6.2016 Työhyvinvointikyselyn 2016 toteutus Työhyvinvointikysely toteutettiin 1.-30.4.2016 sähköisenä kyselynä (Webropol). Henkilökohtainen

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhdessä Pori

Työhyvinvointia yhdessä Pori Työhyvinvointia yhdessä 20.4.2018 Pori Työhyvinvointi ei synny sattumalta Terveys Hyvinvointi Toimintakyky Työkyky Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja

Lisätiedot

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto Liite nro 17 5.3.2019 Khall 29 Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto KYSELYN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI Hausjärven kunta toteuttaa kahden vuoden välein työhyvinvointikyselyn, jonka avulla

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Timo Kietäväinen 9.8.2018 / Kuntajohtajapäivät (Joensuu) Tausta Kuntajohtajien työhyvinvointikysely on toteutettu aikaisemmin Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteistyönä

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

työkyvyttömyyseläkkeistä

työkyvyttömyyseläkkeistä FINNISH CENTRE FOR PENSIONS KANSAINVÄLINEN VAMMAISNAISSEMINAARI 12.3.2008 Kuvitettua Naisten tietoa työkyky ja työkyvyttömyyseläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeet Raija Gould Raija Gould Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 20.2.2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla edellisten toimintavuosien tapaan.

Lisätiedot

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki, VaTu - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Esityksen materiaali kerätty ja muokattu TyKen aineistosta: ver JPL 12.3.2013 Työturvallisuuslaki Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä To be a Teacher Filmscreening ja keskustelutilaisuus 8.11.2017 Tarja Kantolahti, Jaana Vastamäki, työ- ja tasa-avo-osasto, STM 1 Sisaltö Psykososiaaliset

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin taloudellinen näkökulma

Työhyvinvoinnin taloudellinen näkökulma Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät SAKU r.y. 1-2-12.2010 Vierumäki Työhyvinvoinnin taloudellinen näkökulma Guy Ahonen tutkimusprofessori Työtapaturman kustannukset 1 4 Välittömät henkilökulut Välilliset

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus

Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus Yhdessä Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus 16.6.2017 1 Sisältö 1. VMBaro 2. Koko valtion infoluvut 3. Innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit: koko valtio

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA

TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA TERVETULOA TYÖPAJAAN! TYÖHYVINVOINTI SYNTYY ARJEN TEOILLA 6.2.2019 TYÖPAJAN TAVOITTEENA ON - Pohtia hyvinvoivan työyhteisön kulmakiviä - Jakaa kokemuksia ja keinoja työhyvinvoinnin rakentamiseksi erityisesti

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Simo_suun_terveydenhuolto

Simo_suun_terveydenhuolto Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen

Lisätiedot

Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä. Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä

Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä. Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä Hyvä työ ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tekijöinä Hyvä työpanos, aikaansaavuus ja pitkät työurat Valtion henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä 1 Johdanto 2 3 Sisällys Esipuhe... 4 Julkaisija Valtiokonttori,

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla Tehy, Työsuojelun teemaseminaari 7.11.2017, Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Työkyvyn hallinta; Varhainen tuki työpaikalla Työhyvinvoinnin lähtökohdat

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen

Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen 1 Tarve yhteiselle toimintaohjeelle Kaupungin työyhteisöt ovat hyvin toimivia. Kaikilla työpaikoilla esiintyy kuitenkin näkemyseroja ja ristiriitoja.

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro Valtion henkilöstötutkimus Julkaisuajankohta 1 Sisältö VMBaro v. 2018 Koko valtion infoluvut Innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit: koko

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi Hyvinvointia työstä Henkiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä työssä (Lähde: Kaikkea stressistä, Salla Toppinen-Tanner & Kirsi Ahola toim. Työterveyslaitos) Jalmari Heikkonen, MScPH (licentiat i

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Henkilöstöjohtaja Erja Saari Kyselyn toteutus Kyselyn toteutus Kokonaisarvosanaksi saimme 7,05 (7,16 vuonna 2017). Kyselyn vastausprosentti oli 67 % (52

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot