Henkilöstöraportti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2011"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2011 Nastolan kunnan henkilöstö ikäryhmittäin Miehet Naiset v v. -24-v Pääluottamusmiehet Tarkastuslautakunta Johtoryhmä Kunnanhallitus Yhteistyöryhmä Valtuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Hallintojohtajan katsaus 2 2. Henkilöstöstrategia ja toimintaohje 4 3. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön kokonaismäärä ja ammattirakenne 3.2. Henkilöstö toimialoittain vuonna Henkilöstön ikärakenne 3.4. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 3.5. Eläkkeelle siirtyminen 4. Palkkaus ja henkilöstökustannukset Henkilöstömenot 5. Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi Sairauspoissaolot 5.2. Työtapaturmat 5.3. Työterveyshuollon toiminta 5.4. Työhyvinvointi ja sen seuranta 6. Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta Yhteistoiminta 6.2. Luottamusmiestoiminta 6.3. Työsuojelu ja sen organisaatio 7. Johtaminen Osaamisen kehittäminen 7.2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset 7.3 Kehityskeskustelut 1

3 1. Hallintojohtajan katsaus Nastolan kunta on laatinut vuosittain kunnan henkilöstöraportin, joka esitetään tilinpäätöksestä erillisenä asiakirjana ja joka hyväksytään kunnanvaltuustossa. Henkilöstöraportti on katsaus vuoden 2011 henkilöstöasioihin. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta sekä henkilöstön tilasta. Henkilöstöraporttiin kootaan lisäksi vuosittain tietoa henkilöstökustannuksista sekä työnantajan panostuksesta henkilöstöön ja sen hyvinvointiin. Tiedot perustuvat pääasiassa tilanteeseen. Myös kahden edellisen vuoden vertailutiedot ovat pääsääntöisesti vuoden viimeiseltä päivältä. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kunnan strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen sekä parantaminen. Arviointi sisältää myös varautumista tulevaan ja auttaa päätösten vaikutusten ennakoinnissa. Raportin tunnuslukujen tulee olla henkilöstöjohtamisen kehittämisen perustana sekä osana vuosittaisen talousarvion laadinnan lähtökohtaa. Henkilöstöraportissa seurataan kunnan henkilöstöstrategian tavoitteiden toteuttamista. Kunnanhallitus on hyväksynyt henkilöstöpoliittiset linjaukset vuodelle Henkilöstöpoliittisissa linjauksissa tavoitteiksi on asetettu laadun ja koko kunnan strategisten tavoitteiden edistäminen henkilöstöasioissa, hyvän työnantajamaineen ylläpitäminen, toimivan yhteistyön edistäminen keskeisten toimijoiden välillä sekä terveestä talouspohjasta huolehtiminen. Vuonna 2011 kunnan palveluksessa olevan henkilöstön kokonaismäärä henkilövuosina oli 508,6 htv (v. 2010: 490,7 htv). Vakinaisten osuus tästä oli 77,9 % (v. 2010: 80,8 %). Kunnan henkilöstömäärä on kasvanut etenkin uuden päiväkodin ja työllistämistoimien (tuki- ja velvoitetyöllistetyt) myötä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 naisilla ja miehillä 47 vuotta (v. 2010: miehillä 48 v ja naisilla 47 v). Sairauspoissaolojen määrän vähenemisessä on tapahtunut jo toisena vuonna peräkkäin myönteistä kehitystä, mihin yhtenä selittävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että Nastolan kunta työnantajana on aktiivisesti pyrkinyt edistämään eri toimin henkilöstönsä työhyvinvointia. Vuonna 2011 oli sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin 10,1 päivää/ henkilö, mikä on kuntastrategian ja budjetin tavoitteiden mukainen. Edellisinä vuosina sairauspoissaolot olivat 10,3 päivä/ henkilö (v. 2010) ja 12,3 päivää/ henkilö (v. 2009). Poissaolotilastot kertovat, että sairauspoissaolot ovat tällä hetkellä valtakunnallisesti vertailtuna normaalilla tasolla. On tärkeää, että tuetaan määrätietoisesti jatkossakin henkilöstön työssä jaksamista ja edellytyksiä hyvien työtulosten saavuttamiseksi. Tämän tavoitteen edistämiseksi hyvän johtamisen, ennaltaehkäisevien toimien ja myönteisen, avoimen toimintakulttuurin merkitys korostuu. Vuosittain järjestetään henkilöstölle yhteistä ja omaehtoista tyky-toimintaa. Tyky-toimintana järjestettiin vuonna 2011 työhyvinvointitapahtumia, esimiesvalmennusta, liikuntaryhmiä, minkä lisäksi liikkumista ja kulttuuriharrastusta tuettiin myöntämällä alennuksia uimahalli- ja kuntosalikäynteihin sekä jakamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Työterveyshuoltopalveluita on hyödynnetty hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi mm. ensiapukoulutusta ja työtyöpaikkakäyntejä järjestämällä. Säännöllisillä riskikartoituksilla, ohjeistuksilla ja perehdytyksillä vähennetään riskejä. Fyysiset työskentelypuitteet on pidettävä kunnossa. Työsuojelutoimikunta on kokoontunut vuoden 2011 aikana 7 kertaa. Työsuojelutarkastuksissa v painopisteenä olivat päiväkodit ja koulut. Tarkastukset osoittivat, että osan työpaikkojen fyysiset puitteet eivät olleet kunnossa: mm. Erstan päiväkodin Meirami-kiinteistö jouduttiin sulkemaan kokonaan ja tekemään suuret korjaustoimet ennen kuin toimintaa voitiin ko. kiinteistössä jatkaa. Myös nuorisopalveluiden henkilöstö joutui loppuvuonna 2011 väistötiloihin Nuokun huonon kunnon vuoksi. Kunta on suunnittelemassa uusia tiloja nuorisotoiminnalle v Samoin on nähty tarpeellisena, että perustetaan v kunnan sisäilmatyöryhmä, 2

4 jossa on edustus mm. henkilöstöpalveluista, työterveyshuollosta ja kiinteistöjen kunnosta vastaavasta tilapalvelusta. Em. työryhmän vetäjänä toimii työsuojelupäällikkö. Henkilöstön hyvinvointia selvitetään joka toinen vuosi tehtävillä työyhteisökyselyillä. Työyhteisökyselyn kohteena on koko henkilöstö ja siinä mitataan henkilöstön kokemuksia työhönsä, osaamiseen, esimiestoimintaan, työskentelyolosuhteisiin ja jaksamiseen liittyvissä asioissa. Huolimatta rohkaisevista tiedoista viime vuosina sairauspoissaolojen vähentymisessä ja hyvät tulokset työhyvinvointikyselyssä vuodelta 2010, työterveyshuoltokustannukset ovat kasvaneet silti merkittävästi. Syinä tähän on ollut mm. työterveyshuoltopalveluiden käytön yleinen kallistuminen, työterveyspalveluita tarvitsevien työntekijöiden määrän kasvu ja toisaalta myös se, että työterveyslääkäripalveluja on ollut riittävien henkilöresurssien myötä aiempia vuosia paremmin saatavilla. Lääkäripalveluiden käyttö onkin kasvanut tuntuvasti: v lääkärikäyntejä oli yli 1700, kun edellisenä vuonna jäätiin alle 1200:n. Kustannusten kasvua oli lääkäripalveluissa ja laboratorio- ja radiologikustannuksissa Toimintaa on myös uudistettu. Vuonna 2011 työterveyshuollon toiminnassa työpsykologin palvelut ovat tulleet mahdolliseksi. Kunta on ostanut työterveyshuoltopalvelut vuodesta 2010 alkaen Päijät- Hämeen kuntien omistamalta Työterveyshuolto Wellamolta. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä ja kunnan toiminnan kehittämiseen on edistetty mm. ottamalla v käyttöön uusi sähköinen ideointijärjestelmä, Idearumpu. Ensimmäiset kokemukset uudesta vaikutusväylästä ovat olleet lupaavia. Nastolan kunnan työpaikat ovat olleet toista vuotta kokonaan savuttomia. Savuttomuuden myötä on pyritty edistämään mm. terveellisiä elämäntapoja, vähentämään tupakointia ja vahvistamaan Nastolan mainetta hyvinvointipitäjänä. Tupakoinnin lopettamiseksi henkilöstölle on lisäksi tarjolla tukipaketti, jota toteutetaan yhteistyötyössä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi Nastolassa on otettu loppuvuonna käyttöön Varhaisen puuttumisen toimintamalli, jossa yhteistä työhyvinvointia ovat edistämässä esimiehet, työterveyshuolto, henkilöstöpalvelut ja työkaverit. Osaavan henkilöstön saatavuudessa on isoja haasteita edessä eläköitymisten myötä. Vuonna 2011 eläkkeelle siirtyi 18 henkilöä (v. 2010: 10), ja siten myös suuri määrä kokemusta ja osaamista. Vakinaisen väen vaihtuvuus oli n. 12 %. Osaavan ja muodollisesti kelpoisen henkilöstön rekrytointi on toistaiseksi toteutunut hyvin ja kelpoisia hakijoita/ työpaikka on ollut keskimäärin 10. Kevan ennusteen perusteella vuoteen 2020 mennessä kunnan palveluksesta on jäämässä eläkkeelle n. 160 henkilöä, joka on yli 25 % kunnan henkilöstöstä. Pidän tärkeänä, että henkilöstö kokee, että heidän työpanoksellaan on merkitystä, ja että nastolaiset saavat kunnan tarjoamat palvelut nyt ja tulevaisuudessa mahdollisimman laadukkaina. Jatkuva laadun parantaminen edellyttää, että talouteen, johtamisessa onnistumiseen ja henkilöstön osaamispääoman hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kun on osaamista ja yhteinen tavoite selvä ja yhteistyö aidosti toimivaa, tulokset ovat hyviä. Kiitos kunnan koko henkilöstölle kuluneen vuoden 2011 arvokkaasta työpanoksestanne nastolalaisten ja Nastolan kunnan hyväksi. Mika Itänen Hallintojohtaja 3

5 2. Henkilöstöstrategia ja toimintaohje Henkilöstöstrategia on kunnan arvojen ja visioiden pohjalta laadittu pidemmän ajan strateginen ohjausväline. Toimintaohjelmassa on ne toimenpiteet, joilla strategiset päämäärät saavutetaan. Henkilöstöstrategian arvot ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus ja tuloksellisuus. Strategiset päämäärät ovat: - Hyvä johtaminen, joka saavutetaan johtamisen ja esimiestyön jatkuvalla kehittämisellä. - Osaaminen ja ammattitaito, johon päästään varmistamalla henkilöstön osaaminen ja koulutus - Oikeudenmukainen palkka ja palkitseminen, huolehditaan kilpailukykyisestä palkasta. - Hyvä työhyvinvointi saavutetaan huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja kehittymällä hyväksi työnantajaksi - Turvallinen palvelusuhde saavutetaan henkilöstön määrän ja rakenteen oikealla, ennakoivalla mitoituksella, joka vastaa asetettuja tavoitteita ja palvelustrategiaa. 3. Henkilöstön määrä ja rakenne 3.1. Henkilöstön kokonaismäärä ja ammattirakenne Nastolan kunnan henkilöstön kokonaismäärä oli (2010: 516) henkilöä (kunta 523, vesihuoltolaitos 11, tilapalvelut 26). Kunnan henkilöstön määrä henkilötyövuosina laskettuna oli 508,6 henkilötyövuotta vuonna (2010:490,7). Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 436 henkilöä (2010:417 henkilöä). Sijaisia tai muita määräaikaisia 124 henkilöä (2010:99). Vakinaisten suhteellinen osuus koko henkilöstöstä oli 77,9 % (v. 2010: 80,8 %). Sopimusaloittain vakinainen henkilöstö jakautuu seuraavasti: - kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus perhepäivähoitajat/kvtes 56 - opetusalan virka- ja työehtosopimus teknisten sopimus 29 - tuntipalkkaisten työehtosopimus 15 Nastolan kunnan henkilöstöstä 80 % on naisia, koko kunta-alalla naisten osuus on 79 %. Henkilöstöstä naisia oli 449 (2010:413) ja miehiä 111 (2010: 103) Henkilöstö toimialoittain vuonna 2011 Toimiala vakinaiset määräaikaiset yhteensä N M yht. N M yht. Kunnanhallitus yleishallinto työllistämistoiminta ruokahuolto ja siivous

6 henkilöstöhallinto maaseututoimi Sivistyspalvelut hallinto kirjastopalvelut lasten päivähoito peruskoulutus liikunta- ja nuorisotoimi Tekniset palvelut tekniset palvelut tilapalvelu vesihuoltolaitos Yhteensä Henkilöstön ikärakenne Koko henkilöstö ikäryhmittäin Naiset Miehet N M N M N M N M N M N M N M N M Kunta Vesihuoltol Tilapalvelu Koko henkilökunnan keski-ikä oli 45 vuotta (2010:46) Vakinaisen henkilökunnan osalta sekä naisten että miesten keski-ikä oli 47 vuotta vuoden 2011 lopussa. Määräaikaisten keski-ikä oli 39 vuotta. vuosi keski-ikä naisten keski-ikä miesten keski-ikä Henkilöstön ikärakenne ja korkea keski-ikä asettavat lähivuosina haasteita työkyvyn ylläpitämiseksi, työhyvinvoinnin lisäämiseksi sekä osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Vuoden 2011 aikana palkattiin vakinaiseen palvelukseen 54 henkilöä (45 naista ja 9 miestä), mikä on 12,4 % vuoden lopussa vakinaisessa palvelusuhteessa olleiden 5

7 määrästä. Vakinaisesta palvelussuhteesta lähti pois muutoin kuin eläkkeelle 16 henkilöä (2010:7), mistä saadaan lähtövaihtuvuudeksi 3,7 % vastaavasti verrattuna vakinaisessa palvelusuhteessa olevien määrään Eläkkeelle siirtyminen Kunnan palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2011 aikana yhteensä 18 henkilöä (2010:10), luku sisältää sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet. Kuntien eläkevakuutuksen ennuste eläkkeelle jäävistä vuosina : yht Palkkaus- ja henkilöstökustannukset 4.1. Henkilöstömenot Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökustannukset yht Maksetut palkat ja palkkiot, sis. seuraavat erät Sairausajan palkat Lomat, lomarahat ja lomakorv Työtapaturmat Koulutuspoissaolot palkat työpäivät henkilöt Koulutus Luottamusm./työsuoj.koulutus Oppisopimuskoulutus

8 Yhteensä Sekalaiset poissaolot palkat työpäivät henkilöt Tilapäinen hoitovapaa Äitiysloma, palkallinen ja 60-vuotispäivät Vihkimiset Omaisen siunaamiset Kertausharjoitukset Yhteensä Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi 5.1. Sairauspoissaolot Sairauspäiviä oli koko henkilöstöön suhteutettuna keskimäärin 10,1 tpv /henkilö, vuonna ,3 tpv/henkilö ja ,3 tpv/henkilö. Sairauspoissaolot Yhteensä työpäiviä tpv (kaikista) tpv (kaikista) tpv (kaikista) tpv (kaikista) tpv (kaikista) tpv (kaikista) poissaolopäivät/henkilöstö ,3 10,3 10,1 7

9 5.2. Työtapaturmat Työtapaturmista johtuvat poissaolot Työpäivät Henkilöt Työterveyshuollon toiminta Henkilöstön työterveyshuollon toteuttamisesta on sopimus Työterveys Wellamo Oy:n kanssa. Työterveyspalvelut järjestetään Nastolan terveysaseman tiloissa. Työterveyshuoltoa toteutetaan hyväksytyn työterveyden toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon (korvausluokka I) ja sairaanhoidon (korvausluokka II). Työterveyshuollon kustannukset olivat työterveyshuollossa (korvausluokka I) vuonna 2011 yhteensä ,15 euroa (2010: ,38 euroa). Sairaanhoidossa (korvausluokka II) kustannukset vuonna 2011 olivat yhteensä ,38 euroa (2010: ,49 euroa). Työterveyshuollon kustannukset/henkilö olivat (koko henkilöstö): korvausluokka I korvausluokka II Vuosi ,60 183,68 Vuosi ,40 185,06 Vuosi ,64 216,54 Työkykyindeksi on työterveyshuollon apuväline, jonka avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin työntekijä pystyy suoriutumaan työstään. Työkykyindeksi on yksi työhyvinvoinnin arviointikeino. Se koostuu sarjasta kysymyksiä, joissa otetaan huomioon työn henkiset ja ruumiilliset vaatimukset sekä työntekijän oma terveydentila ja omat voimavarat. Vastaukset pisteytetään ja niiden tuloksena saadaan luku Luku kuvaa työntekijän omaa käsitystä työkyvystään. Sen mukaan työkyvyn taso ja tarvittavat toimenpiteet luokitellaan seuraavasti: pisteet työkyky toimenpide 7-27 huono työkyvyn palauttaminen kohtalainen työkyvyn edistäminen hyvä työkyvyn vahvistaminen erinomainen työkyvyn ylläpitäminen 8

10 Työkykyindeksi-kyselyn pohjalta harkitaan mm. tarvitaanko täydentäviä tutkimuksia, kuten fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn mittauksia tai laboratoriotutkimuksia. Terveystarkastuksissa käyneiden työntekijöiden työkykyindeksit olivat seuraavat: 2009 vuosien 2010 ja 2011 tietoja ei saatu organisaatio- / ohjelmistomuutoksesta johtuen. Seuraavat tiedot vuodesta 2012 Hallinto- ja talouspalvelut 40 Sivistyspalvelut 39 Tekniset palvelut 39 Vesihuoltolaitos Työhyvinvointi Nastolan kunnassa oli vuonna 2011 seuraavaa työhyvinvoinnin kehittämistoimintaa: ASLAK (ammatillisesti syvennetty lääkinnällinen kuntoutus) kursseilla olleiden seuranta jatkui. Vuonna 2011 päiväkotien henkilöstöä (4) osallistui Aslak-kuntoutukseen, joka jatkuu vuonna Työkykyä ylläpitävänä toimintana toteutettiin viikoittaiset jumpparyhmät. Tukea kohdistettiin myös uimalippuihin, hierontaan, kuntosalilippuihin sekä kulttuuri- ja liikuntaseteleihin. Liikunta- ja terveys, Kunnonlaiva-risteilylle osallistui 45 kunnan työntekijää. Kunnan miestyöntekijöillä oli mahdollisuus osallistua Suomi Mies seikkailee tapahtumaan, joka järjestettiin Lahdessa. Kunnantalolla järjestettiin mahdollisuus testauttaa kuntoaan ja testeissä kävi reilu 50 työntekijää. Lisäksi jokaisella työyhteisöllä oli mahdollisuus järjestää oman yksikkönsä tyky-päivä. Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi. Seuraava työhyvinvointikysely tehdään vuonna Nastolan kunnanhallitus hyväksyi ( ) toimenpideohjelman, jonka tavoite on kunnan työpaikkojen muuttaminen savuttomaksi lukien. Työterveyshuolto on mukana toimenpideohjelman toteuttamisessa, mm. kunnan tarjoaman tukipaketti toteutettiin yhdessä työterveyshuollon kanssa. Muita toimenpideohjelman toimenpiteitä ovat: - tupakointi ei ole sallittu sisätiloissa eikä keskeisien ovien läheisyydessä. - savuton kunta- merkki asetetaan näkyville työpaikoille - tupakointi kielletty työaikana - rekrytointi-ilmoituksissa suositaan Savuton Nastolan kunta ilmaisua. 9

11 6. Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta Nastolan kunnassa työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Yhteistoiminta Yhteistyöryhmä vuonna 2011 Kunnanhallituksen edustaja Niemi Harri Kunnanhallituksen edustaja Savurinne Reijo, pj Kunnanhallituksen edustaja Koivusaari Elma Kunnanjohtaja, esittelijä Syyrakki Pauli Hallintojohtaja Itänen Mika JHL Forsgren Erkki JHL Koivula Marita JHL Laaksonen Esa JUKO Laitinen Seija JUKO Pynssi Sirpa JUKO Rantanen Hanna KTN Lehto Jouni JYTY Kärkkäinen Leena JYTY Unelius Jari TNJ Ikonen Katja Sihteeri Kääriäinen Carita asti Nilsson-Lindén Riitta alkaen Yhteistyöryhmä kokoontui 6 kertaa vuonna 2011 (2010:5) Luottamusmiestoiminta Pääluottamusmiehet järjestöittäin JUKO Jussi Anttila JHL Marita Koivula/ kuukausipalkkaiset JHL Esa Laaksonen/ tuntipalkkaiset TNJ Leila Hiltunen KTN Pekka Viitaniemi JYTY Tuula Tanninen. Pidetty säännöllisesti kunnan ja luottamusmiesten välisiä tapaamisia Työsuojelu ja sen organisaatio Terveellinen ja turvallinen työympäristö on työhyvinvoinnin tärkeä osa-alue. Työsuojeluorganisaatio koordinoi mm. toimitilojen terveellisyyttä, kartoittaa riskejä ja ohjaa varautumaan väkivaltatilanteisiin ja niiden uhkiin. Kunnan työsuojeluorganisaatio 2011 Työsuojelupäällikkö, Tiainen Reima asti Nilsson-Lindén Riitta alkaen Työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt, Lehto Jouni Työsuojeluvaltuutettu, työntekijät Juutilainen Risto 10

12 Työsuojeluvaltuutettu, työntekijät Holopainen Päivi I työsuojeluvaravaltuutettu, toimihenkilöt Mönttinen Eija I työsuojeluvaravaltuutettu, työntekijät Häyrinen Tiina I työsuojeluvaravaltuutettu, työntekijät Salo Paula II työsuojeluvaravaltuutettu, toimihenkilöt Unelius Jari II työsuojeluvaravaltuutettu, työntekijät Laaksonen Esa Työsuojelutoimikuntaan ovat kuuluneet työsuojeluvaltuutetut sekä I varavaltuutetut, työsuojelupäällikkö ja tekninen johtaja Risto Helander työnantajan toisena edustajana ja puheenjohtajana toimiva hallintojohtaja Mika Itänen. Asiantuntijoina työsuojelutoimikunnassa ovat olleet työterveyslääkäri Sari Federley ja työterveyshoitaja Tarja Vesikko. Työsuojelutoimikunta kokoontui 7 kertaa vuonna 2011 (2010:5). Vuoden 2011 aikana työsuojelutoimikunta käsitteli mm: - työterveyden suorittamien työpaikkakäyntien tuloksia (Kunnan varikko, Villähteen koulu, Kirkonkylän koulu, Huokokujan päiväkoti, Rakokiven koulu, Ruuhijärven koulu) - ensiapukoulutuksen järjestämistä - kirjaston henkilöstön työturvallisuutta - työsuojelun toimintaohjelmaa vuosille tarjottiin kunnan henkilöstölle mahdollisuutta ottaa sikainfluenssarokote työterveyden kautta - sisäilmaan liittyviä asioita. 7. Johtaminen Hyvä johtaminen on yksi Nastolan kunnan strategisista päämääristä. Se saavutetaan johtamisen ja esimiestyön jatkuvalla kehittämisellä. Kehittämiskeinoja ovat mm. kehityskeskustelut, esimiesvalmennus, ylimmän johdon tapaamiset, palautteen antaminen ja sisäisen tiedottamisen tehostaminen. Kunnanhallituksen hyväksymien henkilöstöpoliittisten linjauksien painopistealueiksi v määriteltiin johtamiseen liittyen: - henkilöstöjohtaminen/ - hallinto tukee koko kunnan tavoitteiden toteutumista - johtamisessa onnistuminen ja esimiestoiminnan kehittäminen Osaamisen kehittäminen Henkilöstön ammatillista osaamista pyritään ylläpitämään työnantajan järjestämällä koulutuksella sekä tukemalla eri tavoin omaehtoista ammattitaidon kehittämistä, mikäli lisäkoulutus liittyy työntekijän työtehtävään ja siinä tarvittavan osaamisen päivittämiseen. Ns. hiljaisen tiedon siirtämistä eläkkeelle siirtyvältä seniorilta ei ole kaikilta osin järjestelmällisesti hoidettu eikä ohjeistettu. Osaamisen johtamisessa tähän on kiinnitettävä huomiota, koska suurimmat eläkepoistumat tapahtuvat aivan lähivuosina ja tiedon siirrolla voidaan varmistaa osaamisen ja kokemusperäisen tiedon säilyminen organisaatiossa. 11

13 7.2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset Kunnanhallitus hyväksyi Nastolan kunnan henkilöpoliittiset linjaukset, jotka tulivat voimaan alkaen. Henkilöpoliittisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin seuraavat: 1. Laadun ja koko kunnan strategisten tavoitteiden edistäminen henkilöstöasioissa 2. Nastolan kunnalla hyvä maine työnantajana 3. Terveestä talouspohjasta huolehtiminen, että myös tulevaisuudessa on mahdollisuus laadukkaaseen palvelutoimintaan ja henkilöstöpolitiikkaan. Painopistealueet v henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöhallinto tukee koko kunnan tavoitteiden toteutumista - johtamisessa onnistuminen ja esimiestoiminnan kehittäminen - työhyvinvoinnin aktiivinen edistäminen 7.3. Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa esimiestyötä ja esimies vastaa säännöllisesti pidettävien kehityskeskusteluiden ja työpaikkakokousten järjestämisestä. Henkilöstöstrategian suosituksen mukaan kehityskeskustelu on käytävä kerran vuodessa ja keskustelut on dokumentoitava ja raportoitava ylemmälle esimiehelle. ( Raportoidut kehityskeskustelut 2011 Vakinaiset työntekijät Käytyjä kehityskeskusteluja % Sivistyspalvelut Keskushallinto Tekniset palvelut Yhteensä

14 Nastolan kunta Pekkalantie 5, PL 4, Nastola Puh , 13

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Khall liite 4 Kh 20.12.2016 1 SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Hyväksytty kunnanhallituksessa xx.xx.xxxx SISÄLTÖ: 1. TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA 2. HENKILÖSTÖPOLIITTINEN

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä 1. kokous Pöytäkirja Aika 10.11.2016 klo 12:00 15:00 Paikka Pohjois-Savon liitto / maakuntasali Läsnä Janne Niemeläinen (pj) Terttu Ruotsalainen Nina Holopainen Tuula

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2016-2019 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 3.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Kehityskeskustelut kerran vuodessa Vaihtoehtona yksilö/ryhmäkeskustelu

Kehityskeskustelut kerran vuodessa Vaihtoehtona yksilö/ryhmäkeskustelu 1 TYÖHÖNSÄ MOTIVOITU JA OSAAVA HENKILÖSTÖ ON KAUPUNGIN TÄRKEIN VOIMAVARA Tehtäväkuvat ajan tasalla ja tehtävät tarpeeksi haastavia (osaaminen, ammattitaito ja koulutus vastaavat tehtäviä) Kehityskeskusteluiden

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot