NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet Johtoryhmä Yhteistyöryhmä 30.9.

2 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KULMAKIVET 1 4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstö toimialoittain vuonna Henkilöstön ikärakenne 3 5 PALVELUT JA TYÖNTEKIJÄT KUNNOSSA 4 6 ESIMIESTEN ROOLI OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ 4 7 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUSALAT/TAVOITTEET VUONNA HENKILÖSTÖPOLIITTISET LINJAUKSET 6 9 KOULUTUSSUUNNITELMA 6 10 SEURANTA 6 11 KOULUTUKSEN KRITEERIT 7 Postiosoite Nastolan kunta PL Nastola Käyntiosoite Kunnantalo Pekkalantie Nastola Sähköposti Puhelin (03) * Faksi (03) Pankki Päijät-Hämeen Op Nastola Y-tunnus ALV rek

3 KOULUTUSSUUNNITELMA (15) 1 YLEISTÄ Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, jonka laatiminen on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle. Lakia koulutuskorvauksesta ja elinkeinoverolain muutoksesta (1140/2013) sovelletaan kuntiin ja kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain soveltamisalan ulkopuolelle. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea koulutuskorvausta, joka olisi 10 % työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista ja sitä maksettaisiin enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Laki sisältää säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 ) ja korvausmäärän perusteista (5 ). Kunnille ja kuntayhtymille koulutuskorvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. Lisäksi kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin on lisätty uusi 4 a. Sen mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. 2 NYKYTILAN ARVIOINTI Seuranta toteutetaan vuosittain tehtävässä henkilöstökertomuksessa. Henkilöstökertomus käsitellään vuosittain yhteistyöryhmässä, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Henkilöstökertomus valmistuu maalis-huhtikuussa. 3 NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KULMAKIVET TASA-ARVO Työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti Saman vaativuustason työstä maksetaan sama palkka Jokaisella on yhtäläinen vastuu omasta työstään Ketään ei syrjitä työssä tai työnhaussa Määräaikaisia työsuhteita käytetään vain määräaikaisissa tarpeissa YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ Teemme töitä kuntalaisia varten Työkaveria saa ja pitää tarvittaessa auttaa: olemme yksi tiimi Arvostamme toistemme töitä Tiedottaminen kuuluu jokaiselle OSAAMISEN JA AKTIIVISUUDEN HUOMIOIMINEN ASIAKASPALVELUASENNE Välillä on hyvä tehdä töitä myös oman Asiakkaan ongelma on meidän kaikkien ongelma mukavuusalueen ulkopuolella Kuntalaisia tulee kohdella tasavertaisesti Lisäkouluttautuminen mahdollisuuksien mukaan Positiivinen asenne näkyy palkassa vuosittain Oman osaamisen kehittämistä kannustetaan

4 KOULUTUSSUUNNITELMA (15) 4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Nastolan kunnalla on päivittäin noin 560 työntekijää. Nastolan kunnan henkilöstön kokonaismäärä oli 565 henkilöä (kunta 527, vesihuoltolaitos 12, tilapalvelut 26). Kunnan henkilöstön määrä henkilötyövuosina laskettuna oli 529,4 Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 425 henkilöä. Sijaisia tai muita määräaikaisia oli 140 henkilöä. Vakinaisten suhteellinen osuus koko henkilöstöstä oli 75,2%. Henkilöstöstä naisia oli 462 ja miehiä 103. Naisten osuus oli 82 % henkilöstöstä. 4.1 Henkilöstö toimialoittain vuonna 2013 Vakituisen henkilöstön määrät kohdentuivat päätoimialoittain siten, että opetuksen osuus on suurin 37% henkilöstöstä. Päivähoidon osuus on toiseksi suurin 33%. Henkilöstö toimialoittain 2013 Toimiala vakinaiset määräaikaiset yhteensä N M Σ N M Σ Σ Kunnanhallitus yleishallinto työllistämistoiminta ruokahuolto ja siivous henkilöstöhallinto Sivistyspalvelut hallinto kirjastopalvelut lasten päivähoito peruskoulutus liikunta- ja nuorisotoimi Tekniset palvelut tekniset palvelut tilapalvelu vesihuoltolaitos Yhteensä Nastolan kunnan tavoitteena on, että henkilöstömäärä ei kasva lähivuosina. Tavoitteena on myös henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentaminen, hyödyntäen mm. eläköitymisen yhteydessä töiden uudelleenjärjestely mahdollisuudet. (YT-neuvottelujen päätös, kesä 2014) Henkilökuntaa Nastolan kunnalle voidaan palkata vain talousarvion määrärahojen mahdollisten ohjeiden (esim. täyttölupamenettely) puitteissa. Ennen henkilöstön rekrytointia on aina selvitettävä tehtävien tarkoituksenmukaisuus ja välttämättömyys kunnan palvelutoiminnan kannalta. Lisäksi on selvitettävä onko vaihtoehtoista tapaa hoitaa em. tehtävät ja tästä aiheutuvat kustannukset.

5 KOULUTUSSUUNNITELMA (15) 4.2 Henkilöstön ikärakenne Ikäjakaumaltaan yli 50-vuotiaiden ryhmässä on 44% vakituisesta henkilöstöstä. Ikäjakautuma kohdentaa odotukset entistä suunnitelmallisempaan ikäjohtamiseen. Tulevaisuuden eläköitymisennusteet ovat Nastolalle myönteiset siinä, että eläköitymiset tapahtuvat vuosittain suhteellisen tasaisesti ilman varsinaista eläkepommia. Virkasuhteessa henkilöstöstä oli 156 ja työsuhteessa 226. Henkilöstö ikäryhmittäin N M N M N M N M N M N M N M N M N M Kunta Tilapalvelu Vesihuolto Koko henkilökunnan keski-ikä oli 45 vuotta Naisista 6,57% ja miehistä 16,0% työskenteli esimiesasemassa. Periaate: Pääsääntönä on, että yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset koulutus- ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet koskevat kaikkia Nastolan kunnan työntekijöitä. Eri-ikäisten työntekijöiden johtamisessa huomioidaan mahdollisimman pitkälle työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Nastolan kunnalla on käytössä Ikäohjelma, joka on tarkoitettu 58 vuotta täyttäneille työntekijöille. Nastolan kunnalla on erillinen etätyöohje.

6 KOULUTUSSUUNNITELMA (15) 5 PALVELUT JA TYÖNTEKIJÄT KUNNOSSA Nastolan kunnan työntekijöiden työkykyä tuetaan vuosittain laadittavan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan. Työpaikkaselvityksissä ja sitä edeltävissä vaarojen ja haittojen arviointiselvityksissä kartoitetaan työpaikkojen vaara-, ja riskitekijät ja arvioidaan ennaltaehkäisevästä näkökulmasta henkilöstöä kuormittavat tekijät. Työpaikkaselvityksiä tehdään vähintään viiden vuoden välein. Nastolan kunnalla on varhaisen tuen toimintamalli, jonka tavoitteena on havaita ja ottaa puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdolliset työ ja toimintakyvyn ja osaamisen ongelmat. Esimiehet seuraavat työntekijän sairauspoissaoloja ja käyvät tarvittaessa keskustelun ja toimittavat muistion työterveyshuoltoon (30/60/90). Nastolan kunnassa on käytössä ikäohjelma, jonka tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen säilyttäisi työmotivaationsa, työskentelisi tuloksellisesti ja pysyisi työkykyisenä eläkeikään asti. Lisäksi johtamisessa tarvitaan hyvää vuorovaikutustaitoa kaikenikäisten työntekijöiden kanssa. 6 ESIMIESTEN ROOLI OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa esimiestyötä ja esimies vastaa säännöllisesti pidettävien kehityskeskusteluiden ja työpaikkakokousten järjestämisestä. Kehityskeskustelu on käytävä kerran vuodessa ja keskustelut on dokumentoitava ja raportoitava ylemmälle esimiehelle. Raportoidut kehityskeskustelut 2013 Vakinaiset työntekijät Käytyjä kehityskeskusluja % Keskushallinto Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yhteensä

7 KOULUTUSSUUNNITELMA (15) Käytyjen kehityskeskustelujen määrä on noussut edellisiin vuosiin verrattuna. Suosituksena on, että kehityskeskustelut käydään 100%:sesti. 7 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUSALAT/TAVOITTEET VUONNA 2014 Henkilöstön ammatillista osaamista pyritään ylläpitämään työnantajan järjestämällä koulutuksella sekä tukemalla eri tavoin omaehtoista ammattitaidon kehittämistä, mikäli lisäkoulutus liittyy työntekijän työtehtävään ja siinä tarvittavan osaamisen päivittämiseen. Vuonna 2013 kuntaan perustettiin palkkaustyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on arvioida kunnan tehtävien vaativuus ja määrittää henkilökohtaisen työn suoriutumisen painopistealueet. Ns. hiljaisen tiedon siirtämistä eläkkeelle siirtyvältä seniorilta ei ole kaikilta osin järjestelmällisesti hoidettu eikä ohjeistettu. Osaamisen johtamisessa tähän on kiinnitettävä huomiota, koska suurimmat eläkepoistumat tapahtuvat aivan lähivuosina ja tiedon siirrolla voidaan varmistaa osaamisen ja kokemusperäisen tiedon säilyminen organisaatiossa. Nastolan kunnalla ei ole osaamisen kehittämisen järjestelmää. Kukin palvelualue vastaa työntekijöidensä koulutuksesta. Vuodelle 2014 ei määritellä kuntatasoista koulutuspäivien lukumäärää. Koulutuksiin osallistutaan tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Painopiste tulee olemaan ammattialakohtaisissa ammatillisissa koulutuksissa. Vuoden 2014 koulutusteemoja ovat: ammatillinen koulutus (vaihtelee ammattialoittain) asiahallinto ensiapu hankinnat johtaminen ja esimiestyö tietojärjestelmät ja tietotekniikka projektinhallinta- ja prosessit

8 KOULUTUSSUUNNITELMA (15) tietoturva ja riskienhallinta Vuonna 2014 kiinnitetään erityistä huomiota eläköitymisen hallintaan. Koulutuspoissaolot 2013 euroa palkat työpäivät henkilöt Koulutus Luottamusm./työsuoj.koulutus Oppisopimuskoulutus Yhteensä HENKILÖSTÖPOLIITTISET LINJAUKSET Nastolan kunnan henkilöpoliittisiksi tavoitteiksi on hyväksytty seuraavat: 1. Laadun ja koko kunnan strategisten tavoitteiden edistäminen henkilöstöasioissa 2. Nastolan kunnalla hyvä maine työnantajana 3. Terveestä talouspohjasta huolehtiminen, että myös tulevaisuudessa on mahdollisuus laadukkaaseen palvelutoimintaan ja henkilöstöpolitiikkaan. Painopistealueet v henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöhallinto tukevat koko kunnan tavoitteiden toteutumista johtamisessa onnistuminen ja esimiestoiminnan kehittäminen työhyvinvoinnin aktiivinen edistäminen 9 KOULUTUSSUUNNITELMA Hallintokunnat vastaavat itse kunkin alan oman ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestämisestä. Henkilöstön koulutuksen suunnittelussa huomioidaan palveluiden kehittämistarpeet, työnantajan tarpeet sekä henkilöstön omat toiveet. Henkilöstön koulutuksen tulee olla linjassa yksikön, vastuu ja tulosalueen tavoitteiden kanssa. Palvelualueittain laaditut koulutussuunnitelmat ovat erillisenä liitteenä. 10 SEURANTA Nastolan kunnalla ei ole tietoa tämänhetkisestä osaamisen aloista, tasosta tai koulutustaustasta esim. perusosaaja ammattiosaaja huippuosaaja luokituksella määriteltynä. Voidaan todeta, että esim. toimistohenkilöstö on ammattiosaajia ja 85 % rekrytoiduista työntekijöistä täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kaikki koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset tulee kirjata populukseen koodilla X. Esimiehet huolehtivat kirjaamisesta/ohjeistavat henkilöstöä kirjaamisten tekemisestä.

9 KOULUTUSSUUNNITELMA (15) Koulutuskorvausta haetaan työttömyysvakuutusrahastosta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa keskimääräinen työntekijämäärä, työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevan palkkasumma ja korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä. Henkilötason seuranta on tarpeen, koulutuskorvausta voi hakea maksimissaan kolmen päivän ajalta/henkilö. Koulutuskorvausta voi hakea vasta kun koulutussuunnitelma on käsitelty yhteistyöryhmässä. Koulutusten seurantaa on tehty Populuksessa jo aikaisemmin, uuden suunnitelman mukaiset koulutukset voi kirjata yhteistoimintamenettelyn jälkeen eli alkaen. Kirjaamisen tärkeys tulee tiedostaa, jotta voimme seurata koulutusten toteutumista. Koulutussuunnitelmaa tarkastetaan tarpeen mukaan vuoden aikana. Koulutussuunnitelma on käsitelty yhteistoiminnassa, jossa se on hyväksytty Asiasta on neuvoteltu ammattijärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa ennen yt-menettelyä. 11 KOULUTUKSEN KRITEERIT Koulutuspäivä voi koostua useista vähintään yhden tunnin jaksoista, koulutuspäivä on kuusi tuntia. Koulutusajalta maksetaan palkkaa, eikä työnantaja saa palkkatukea koulutukseen osallistuvien henkilöiden osalta. Koulutus on työnantajan järjestämää ja sen tulee edistää/ylläpitää työntekijän ammatillista osaamista sekä tukea nykyistä/tulevaa työtehtävää. Koulutus voi olla myös sisäistä koulutusta. Koulutukseksi hyväksytään erilaiset työhön liittyvät seminaarit, konferenssit, verkkokoulutukset, lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi vaadittaviin lupiin tarvittava koulutus sekä uusien laitteiden käyttökoulutus/kurssi. Vuoden 2014 koulutussuunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää vuoden 2014 kuluessa.

10 KOULUTUSSUUNNITELMA (15) LIITE Kunnanhallituksen alainen toiminta Aihealueet Koulutuksen aihealue tarkemmin Arvioidut koulutuspäiv ät Lainsäädännön muutokset Kuntalain ja valtionosuuslainsäädännön muutosten edellyttämä koulutus Muut johtamis- ja Ammattitaidon ylläpitämistä edistävä esimieskoulutus esimieskoulutus Henkilöstöhallinnon Lainsäädännön mukanaan tuomat uudistukset kehittäminen Tietoturva Atk-asiantuntija osallistuu tietoturvaa käsittelevään koulutukseen Ohjelmistoihin liittyvät Versiokoulutukset, ym. 10 pv koulutukset Dynasty-asianhallintajärjestelmä Talous- ja palkkahallinnon Työehtosopimukset, tilinpäätöspäivät, Kevan 5 pv koulutukset koulutukset ym. Ruoka- ja siivouspalvelut Tavarantoimittajien järjestämät koulutukset 20 pv Sivistyspalvelut Aihealueet Koulutuksen aihealue tarkemmin Arvioidut koulutuspäiv ät Perusopetus Virkaehtosopimuksen määräämä koulutus Opetussuunnitelmakoulutus Oppilashuollon lainsäädäntöuudistus Muu lainsäädäntökoulutus Ohjelmistot, oppilashallinto Erityisopetus Johtamiskoulutus (hanke) 1 pv 5 pv 4 pv Varhaiskasvatus Sivistystoimenhallinto Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastopalvelut Työehtosopimuksen edellyttämä koulutus Opetussuunnitelmakoulutus Lainsäädännön muutokset Ohjelmistot Erityiskasvatus Ohjelmistot Lainsäädäntö Neuvottelupäivät Taloushallinto Lainsäädäntö Hankkeet Ohjelmistot, verkkokirjasto 1 pv 4 pv 1 pv

11 KOULUTUSSUUNNITELMA (15) Tekniset palvelut Aihealueet Koulutuksen aihealue tarkemmin Arvioidut koulutuspäivät Hankinnat Innovatiivisten ratkaisujen hankinta 1 pv Hankinnat Ympäristömyönteiset hankinnat 1 pv Tapaturmavaarat Hätäensiapukoulutus 1 pv Lainsäädännön muutokset Muutoksenhaku kunnallisessa päätöksenteossa 1 pv Lainsäädännön muutokset Veronumero, ilmoitusvelvollisuus sekä tilaajavastuulaki ja 1 pv arvonlisäverotus rakennusalalla Ohjelmistoihin liittyvä koulutus Sharepoint-koulutus 1 pv Ohjelmistoihin liittyvä koulutus Dynasty-koulutus 1 pv Kunnallistekniikka Aihealueet Koulutuksen aihealue tarkemmin Koulutuspäivät Ylläpito Talvitiepäivät Ylläpito/lainsäädäntö Romuajoneuvot Ohjelmistot Dynasty 1 pv Maankäyttö ja kaavoitus Aihealueet Koulutuksen aihealue tarkemmin Koulutuspäivät Kaavoitus Hevonen kaavoituksessa seminaari 1 pv Kaavoitus Maaseutu ja kaavoitus Kaavoitus Metsien käytön mahdollisuudet ja rajoitukset 1 pv yleiskaavoituksessa Kaavoitus Maankäyttö- ja rakennuslain ja erityislakien soveltaminen kaavoituksessa 1 pv Tilapalvelu Aihealueet Koulutuksen aihealue tarkemmin Koulutuspäivät Rakennuttaminen Kuntien Rakennuttamispäivä Hankinnat Ympäristömyönteiset hankinnat 1 pv Vesihuoltolaitos Aihealueet Koulutuksen aihealue tarkemmin Koulutuspäivät Vesihuoltopäivät Ajankohtaista vesilaitoksen

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot