SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

2 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka Toiminta-ajatus Henkilöstöpoliittinen visio Työyhteisön kehittämisperiaatteet 3 3 Työsuojeluvastuut ja velvollisuudet Työsuojeluvastuun jakaminen Työsuojeluorganisaatio 5 4 Työterveyshuolto 6 5 Työympäristön kuvaus 6 6 Työpaikan sisäiset työ- ja turvallisuusohjeet 6 7 Työsuojeluasioiden huomiointi työpaikan perustoiminnoissa Perehdyttäminen Koulutus ja tiedotus Työhyvinvointia tukeva toiminta Tapaturmat ja niistä ilmoittaminen 8 8 Kehittämiskohteet ja niiden seuranta 8 9 Toimintaohjelman seuranta ja päivitys 8 1

3 3 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet Työsuojelu on lakisääteistä toimintaa, jolla järjestetään työympäristö työyhteisölle turvalliseksi ja terveelliseksi. Työsuojelulla pyritään vaikuttamaan henkilöstön työ- ja toimintakyvyn säilymiseen ja parantamiseen. Työsuojelutoiminnan tulee olla osa työyhteisöjen toimintaa ja toiminnan suunnittelua. Työsuojelun toimintaohjelma toimii käytännön työsuojelun perustana työyksiköissä. Lisäksi työpaikoilla tulee olla oma vuosittain päivitettävä työsuojelun toimintasuunnitelma aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Suunnitelman tehtävänä on työpaikan vaarojen selvittäminen ja arviointi ja sen perusteella yhteistyössä toteutettavat käytännön toimenpiteet. 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 2.1 Toiminta-ajatus Suomussalmen kunta järjestää laadukkaita kuntalaisten hyvinvointia tukevia palveluja ja luo edellytyksiä yritystoiminnalle, jotta kuntalaiset saavuttavat mahdollisimman hyvän elämän. 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio Suomussalmen kunnassa työskentelee kunnanvaltuuston määrittelemän palvelutuotannon edellyttämä ammattitaitoinen, motivoitunut ja työkykyinen henkilöstö, joka tuottaa laadukkaita palveluja. 2.3 Työyhteisön kehittämisperiaatteet Suomussalmen kunnanvaltuusto on määritellyt työyhteisön kehittämisperiaatteet, joihin sisältyy osaamisen parantaminen johtamisen ja yhteistyön kehittäminen motivaation lisääminen työhyvinvoinnin parantaminen uusien osaajien saannin varmistaminen. Kehittämisperiaatteiden mukaan parannamme työhyvinvointia 1. mielekkäällä työllä sekä viihtyisällä ja turvallisella työympäristöllä 2. huolehtien yhdessä työilmapiiristä 3. käyttäen henkilöstövoimavaroja tarkoituksenmukaisesti 4. kannustaen henkilökohtaisen työkyvyn ylläpitämiseen.

4 4 3 Työsuojeluvastuut ja velvollisuudet Työsuojelusta huolehtiminen on jokaisen velvollisuus. Työnantajalla on ensisijainen, yleinen huolehtimisvelvoite, mutta sen lisäksi työpaikkojen turvallisuudesta ovat vastuussa kaikki siellä työskentelevät. Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. 3.3 Työsuojeluvastuun jakaminen Luottamushenkilöjohto Luottamushenkilöjohtoon kuuluvat kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus. Sen tehtävänä on työsuojelun toteuttamisen rakenteellisten edellytysten turvaaminen määrärahojen myöntäminen suuret investoinnit työsuojeluun liittyvät periaatepäätökset ja toimeenpano yleinen valvonta Ylin johto Ylimpään johtoon kuuluvat kunnanjohtaja ja vastuualueiden johtajat. Sen tehtävänä on yleisten työsuojelun järjestämistä koskevien ohjeiden antaminen suunnittelu ja hankinnat muiden esimiesasemassa olevin ohjaaminen ja valvominen työpaikkojen yleinen valvonta ja seuranta esitysten tekeminen luottamuselimille Keskijohto Keskijohtoon kuuluvat palveluyksiköiden johtajat. Sen tehtävänä on suunnittelu ja hankinnat työpaikkojen turvallisuusohjeiden antaminen välittömän työsuojelutoiminnan organisointi työsuojelutietouden välittäminen työpaikkojen yleinen valvonta ja tarkkailu epäkohtien ilmoittaminen ylimmälle johdolle Työnjohto Työnjohtoon kuuluvat vastaavat esimiehet, jotka päivittäin valvovat työtehtävien suorittamista. Sen tehtävänä työsuojelussa on työsuojelumääräysten noudattamisen välitön valvonta henkilöstön perehdyttäminen, ohjaus ja neuvonta työympäristön jatkuva tarkkailu epäkohtien ilmoittaminen ylimmälle johdolle

5 5 Työntekijä/viranhaltija Jokaisella Suomussalmen kunnan palveluksessa työskentelevällä henkilöllä on velvollisuus noudattaa työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä käyttää hänelle annettuja turvavarusteita noudattaa turvallisia työtapoja käyttäytyä asiallisesti muita työntekijöitä kohtaan ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista esimiehelle 3.4 Työsuojeluorganisaatio Suomussalmen kunnan työsuojeluorganisaatioon kuuluu työsuojelupäällikkö, kaksi työsuojeluvaltuutettua ja työsuojelutoimikunta, johon edellisten lisäksi kuuluu neljä henkilöstön keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja kunnanhallituksen edustaja. Työsuojeluorganisaatio nimetään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Liitteenä yhteystiedot. Työsuojelupäällikkö Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa. Hänen tehtäviinsä kuuluu avustaa työnantajaa ja esimiehiä työsuojelun asiantuntemuksen hankinnassa yhteistyön järjestäminen työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa Työsuojeluvaltuutetut Työsuojeluvaltuutetut edustavat työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Työsuojeluvaltuutettujen keskinäinen työnjako sovitaan toimikausittain. Heidän tehtäviinsä kuuluu työntekijöiden edustaminen työnantajan ja työsuojeluviranomaisten kanssa käytävässä yhteistoiminnassa perehtyä työpaikkansa työympäristöön, työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin ja työsuojelulainsäännöksiin osallistua työsuojelutarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoimikunta käsittelee mm. työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat ja muutokset riskien arvioinnin periaatteet, tulokset ja johtopäätökset työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden oleellisiin muutoksiin liittyvät asiat, joilla on merkitystä työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn työntekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt tilasto- ja seurantatiedot, jotka liittyvät työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan tai kuvaavat niitä edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta työhyvinvointiin liittyvät asiat, tyhy-etuudet

6 6 4 Työterveyshuolto Suomussalmen kunnalla on voimassa oleva työterveyshuollon järjestämissopimus Kainuun työterveys -liikelaitoksen kanssa. Sopimuksessa on sovittu lakisääteistä laajemmista työterveyshuollon palveluista, johon kuuluvat yleislääkäritasoinen sairauksien hoito ja siihen kuuluvat laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä fysioterapia. Lisää tietoa löytyy työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta (liite). Työterveyshuollon toiminnan lakisääteisenä tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö, työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta. Suomussalmen kunnan tavoitteet työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi: 1. Työpaikan ristiriitatilanteiden selvittely otetaan heti käsittelyyn niiden ilmaannuttua ja tarvittaessa pyydetään apua työterveyshuollosta. 2. Terveystarkastukset toteutetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti 3. Työpaikkaselvityksistä erillinen suunnitelma 4. Työssä jaksamisen tukeminen 5 Työympäristön kuvaus Kunnassa on monia erityyppisiä työpaikkoja ja -tehtäviä, joiden työympäristöt poikkeavat suuresti toisistaan. Kunnan työpaikoilla on suoritettu vaarojen kartoitus ja riskien arviointi. Arvioinnin perusteella on tehty toimenpidesuunnitelmat. Jokainen työpaikka käy nämä läpi vuosittain päivittäessään työsuojelun toimintasuunnitelmansa. Hallintopalvelut tekee vuosittain henkilöstöraportin, johon sisältyy joka toinen vuosi työtyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Raportti käsitellään myös työsuojelutoimikunnassa. 6 Työpaikan sisäiset työ- ja turvallisuusohjeet Koko henkilöstöä koskevia ohjeita: Suomussalmen kunnan päihdeohjelma (kh ) Suomussalmen kunnan henkilöstön työhyvinvointia lisäävä ja edistävä ohjelma (kh ) Savuton Suomussalmi -toimintaohjelma (kh ) Henkilöstöpoliittinen ohjelma (kh ) Tasa-arvosuunnitelma (kh ) Ohjeet näyttöpäätetyössä tarvittavien erityistyölasien hankkimisesta (kh )

7 7 Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla (kh ) Toimintaohjeet työssä uupumisen varalle ( ) Useilla työpaikoilla on lisäksi työpaikkakohtaiset turvallisuussuunnitelmat. Kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista on oltava voimassa olevat käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelot saatavilla. 7 Työsuojeluasioiden huomiointi työpaikan perustoiminnoissa 7.3 Perehdyttäminen Uudet ja uusiin tehtäviin siirtyvät työntekijät perehdytetään työhönsä. Esimies nimeää perehdytettävälle työopastajan, joka käytännössä neuvoo ja ohjaa tulokasta. Esimies huolehtii siitä, että opastajalle varataan myös työaikaa perehdyttämiseen. Päävastuu perehdyttämisestä on esimiehellä, jonka tulee seurata ja arvioida, onko perehdyttäminen ollut riittävää. Seurantaan käytetään lomaketta, johon merkitään, mitkä asiat on käyty läpi. 7.4 Koulutus ja tiedotus Mikäli henkilön työpaikan olosuhteissa, työnkuvassa tai työmenetelmissä tapahtuu muutoksia, esimiehen velvollisuus on järjestää työntekijälle koulutusta ko. muutoksen takia. Henkilöstön omaehtoista täydennys- ja uudelleenkoululutusta tuetaan koulutusrahastosta. Koulutusrahaston säännöt ja hakuohjeet löytyvät intranetistä. Henkilöstölle järjestetään ensiapukoulutusta tarpeen mukaan. Koulutustarve kartoitetaan vuosittain työpaikoilla työsuojelun toimintaohjelman päivityksen yhteydessä ja ilmoitetaan työsuojelupäällikölle, joka huolehtii koulutuksen tilaamisesta. Työsuojelutoimikunta tiedottaa työsuojelua koskevista asioista työntekijöille sähköpostilla. Työsuojeluvaltuutetut ja/tai työsuojelupäällikkö tulevat pyydettäessä työpaikkapalavereihin, joissa käsitellään työsuojeluun liittyviä asioita. 7.5 Työhyvinvointia tukeva toiminta Työsuojelutoimikunta kehittää työhyvinvointia tukevaa toimintaa Henkilöstön työhyvinvointia lisäävän ja edistävän ohjelman mukaisesti. Tällaista toimintaa ovat mm. virkistyspäivät, virkistyskylpylän käytön ja Kianta-Opiston ryhmiin osallistumisen tukeminen. Hallintosihteeri tiedottaa toiminnasta henkilöstölle.

8 8 7.6 Tapaturmat ja niistä ilmoittaminen Kaikista työtapaturmista, ns. läheltä piti -tilanteista ja väkivaltatilanteista on ilmoitettava aina lähimmälle esimiehelle. Esimiesten on ilmoitettava asiasta työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan velvollisuus on ilmoittaa vaikeanlaatuiseen vammaan tai kuolemaan johtaneesta tapaturmasta työsuojeluviranomaiselle ja poliisille. 8 Kehittämiskohteet ja niiden seuranta Työsuojelun kehittämisen täytyy olla jatkuvaa ja suunnitelmallista. Kehittämiskohteita vuosille ovat: 1. Vaarojen arvioinnin perusteella tehtyjen toimenpidesuunnitelmien toteutus ja seuranta Työyksiköt kirjaavat vuosittain työsuojelun toimintasuunnitelmansa päivityksen yhteydessä toimenpiteiden toteutumisen. 2. Työsuojelullisten näkökohtien huomioon ottaminen kunnan päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa Työsuojelutoimikunta ja hepo-ryhmä käynnistävät yhteistoiminnan. Suunnitelmiin ja päätöksiin kirjataan, miten työsuojelu on niissä huomioitu. 3. Tiedottamisen tehostaminen Työsuojeluasioista tiedottamista tehostetaan intranetin ja sähköpostin avulla. Työsuojelutoimikunnan sihteeri päivittää työsuojelusivut intranettiin. 9 Toimintaohjelman seuranta ja päivitys Työsuojelutoimikunta seuraa tämän toimintaohjelman toteutumista. Toimintaohjelman päivitys tehdään kahden vuoden välein. Päivittämisen käytännön toteuttamisesta huolehtivat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut.

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Työsuojelun toimintaohjelma 2011 2014 MYÖ ja TYÖ Kädessäsi on PKSSK:n ensimmäinen työhyvinvointisopimus.

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot