PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008"

Transkriptio

1 PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008

2 PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET HENKILÖSTÖRAKENNE Henkilöstön ikärakenne Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Savusukelluskelpoisten määrä suhteessa operatiivisen alipäällystön ja miehistön määrään Eläkkeelle siirtyminen TYÖAIKA JA TYÖPANOS Työvoimakustannukset Poissaolojen määrä Työaika OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Koulutustaso Osaamisen kehittäminen TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Sairauspoissaolot Työtapaturmista johtuvat poissaolot Työterveyshuollon toiminta YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUTOIMINTA Yhteistyötoimikunta Työpaikkakokous Välitön yhteistoiminta Luottamusmiestoiminta Työsuojeluorganisaatio : PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Virka ja työehtosopimusten palkkamääräykset Palkkaus Henkilöstökustannukset

3 PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2008 Johdanto Päijät Hämeen pelastuslaitoksen Arvot, visio ja strategiset tavoitteet määrittelee pelastuslaitoksen tärkeimmät strategiset tavoitteet ja samalla menetelmät, joilla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan käyttöön otetun strategian tavoitteena on selkeyttää pelastuslaitoksen toimintaa, saada henkilöstö omaksumaan yhteiset arvot sekä ohjata toimintaa yhteisesti valittuun suuntaan Strategiassa on otettu neljä (4) eri näkökulmaa, joissa kussakin on määritelty kriittiset menestystekijät ; asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi näkökulma on uudistuminen ja henkilöstön työkyky, jolle on asetettu useita kriittisiä menestystekijöitä; henkilöstön osaaminen, koulutus ja kyky uusiutua ovat kohdallaan, henkilöstön työmotivaatio, työtyytyväisyys ja työkyky ovat hyvät sekä henkilöstöjohtaminen on osaavaa ja kannustavaa. Asioita mitataan eri mittareilla ja tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson ajan ja mittareista saadun informaation perusteella miettiä yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Käytössä olevasta Personec palkkahallinto ohjelmasta ja Promeron henkilöstöhallinto ohjelmistosta saatavien raporttien avulla uskon saavamme melko kattavaa tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2008 toiminnasta. Tehtäviemme hoitamisen onnistumisen paras tae on tyytyväinen, ammattitaitoinen, motivoitunut, omaaloitteinen ja työhönsä ja laitoksen strategiaan sitoutunut ammattiylpeä henkilökunta. Lahdessa Jari Hyvärinen 3

4 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET Päijät Hämeen pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 224 ( 2) henkilöä, palvelussuhteisia maäräaikaisia tai sijaisia oli 29 (+13) henkilöä. Sivutoimista (sopimuspalokunnat sekä puolivakinainen) henkilöstöä, jonka palkan maksun hoitaa pelastuslaitos oli yhteensä 217 ( 1) henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta kuuluu kunnallisen virka ja työehtosopimuksen piiriin 44 henkilöä ja teknisten sopimuksen piiriin 180 henkilöä. Pelastuslaitoksen henkilökunta on varsin miesvaltainen. Vakinaisesta henkilöstöstä oli miehiä 91,52, % (205 henkilöä) ia naisia 8,48 % (19 henkilöä). Päijät Hämeen pelastuslaitoksen henkilökuntaluettelo on liitteenä (liite 1) henkilöstöraportin lopussa. 2. HENKILÖSTÖRAKENNE 2.1. Henkilöstön ikärakenne Henkilökunnan keski ikä : Naiset 41,1 Miehet 41,9 Kaikki 41,8 Vakinaisen henkilökunnan Keski ikä oli vuoden 2008 lopussa 41,8 vuotta, naisten 41,1 vuotta ja miesten 41,9 vuotta. Keski ikä verrattuna edelliseen vuoteen on noussut 6 kk. Syynä nousuun on suhteellisen vähäinen henkilöstön vaihtuvuus. 4

5 Henkilöstö ikäryhmittäin : v v v v v v v Henkilöstön ikärakenne ja korkea keski ikä asettavat tulevina vuosina erityisiä haasteita työkyvyn ylläpitämisen lisäksi myös osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa. Henkilöstö ikäryhmittäin: v v v v v v v v Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin Päätoiminen henkilöstö 224 henkilöä Määräaikainen henkilöstö 29 henkilöä Puolivakinaiset/toimenpidepalkkaiset 78 henkilöä Sopimuspalokuntalaiset (hälytysosasto) 506 henkilöä 2.3. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Päätoimisen henkilöstön vaihtuvuus suhteessa kokonaishenkilöstön määrään. Eläkkeelle on jäänyt 7 henkilöä = 3,125 % päätoimisen henkilöstön kokonaismäärästä Irtisanoutumisia ei vuoden aikana ollut ainuttakaan. 5

6 2.4. Savusukelluskelpoisten määrä suhteessa operatiivisen alipäällystön ja miehistön määrään % Savusukelluskelpoisen henkilöstön (ruiskumestarit palomiehet) määrä on 140 kpl /150 kpl = 93,33 %, henkilöstön määrän kasvu huomioiden suhteellinen osuus on hieman laskenut edellisvuodesta. Osaltaan syynä tähän on pitkillä sairaslomilla olevien henkilöiden suuri määrä. 2.5 Eläkkeelle siirtyminen Vuonna 2008 siirtyi eläkkeelle 5 henkilöä. Ennuste eläkkeelle siirtymisestä vuosina hlöä 3 hlöä 2 hlöä 4 hlöä 3 hlöä 3. TYÖAIKA JA TYÖPANOS 3.1. Työvoimakustannukset /vuosi Nykyisessä työaikajärjestelmässä ongelmana on suhteellisen suuri ylitöiden määrä. Ylitöiden määrä vuonna 2008 oli 7621 h (4 805 h), jossa on lisäystä edellisvuoteen verrattuna h = 58,5 %. Ylitöiden määrän karsimiseen tulee kehittää uusia keinoja Poissaolojen määrä Sairauksista johtuvien poissaolopäivien määrä vakinaisella henkilöstöllä vuonna 2008 on kasvanut edellisvuodesta jonkin verran. Sairauksista johtuvia muutos poissaolopäiviä 3294 kalpv 2939 kalpv kalpv työtapaturmasta 305 kalpv 367 kalpv 62 kalpv yhteensä kalpv 3306 kalpv kalpv henkilöä kohden 16,07 kalppv/hlö 14,63 kalpv/hlö + 1,44 kalpv 3.3. Työaika Pelastuslaitoksella noudatetaan operatiivisessa toiminnassa poikkeusluvan mukaista keskimäärin 42 h/vko työaikaa enintään neljän viikon aikana ja palvelusvuoron pituus on 24 tuntia. Päivätyö ajassa oleva henkilöstö on joko 38, 25 h/vko tai toimistotyöajassa, jossa säännöllinen työaika on 36,25 h/viikko. 6

7 4. OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN 4.1. Koulutustaso Ammatillinen tutkinto/viran/toimen pätevyysvaatimus Palomies/pelastajatutkinto Alempi päällystötutkinto Alipäällystötutkinto Paloesimiestutkinto Palomestaritutkinto Palopäällystötutkinto Maalaiskuntien palopäällikkökurssi Pät amk Insinööri Rakennusinsinööri Teknikko Turvallisuusalan tradenomi Ensihoitaja amk naiset miehet yht. Muutos Sairaanhoitaja Lähihoitaja Lääkintävahtimestari sairaankuljettaja Perushoitaja Kauppatieteiden maisteri Tietokoneasentaja Merkonomi Merkantti Muu ammatillinen koulutus Yhteensä Henkilöstön koulutustaso on luokiteltu pelastustoimen koulutustasojen mukaisesti. Pelastuslaitoksen henkilökunta on aktiivisesti hakeutunut oman alansa jatkokoulutukseen, jota toimintaa on pyritty tukemaan erilaisin toimenpitein. Päällystön Amk tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi vuoden 2008 aikana huomattavasti. 1 7

8 4.2. Osaamisen kehittäminen Henkilöstöjohtamisen yhtenä haasteena on huomion kiinnittäminen henkilöstön osaamiseen organisaation tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Osaamisen kehittämisellä voidaan parantaa työtehtävien vaatimustason ja osaamistason vastaavuutta. Osaamisen kehittämisellä pyritään sekä työhön liittyvän osaamisen kehittämiseen että työyhteisön uudistumiskyvyn lisäämiseen. Oppimistarpeet selvitetään vuosittain esimiehen kanssa käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä. Työantajan kustantaman henkilöstökoulutuksen painopiste on ammatilliseen osaamiseen ja kehittämiseen tähtäävässä koulutuksessa. Pelastuslaitos tuki henkilöstön ammatillista koulutusta vuonna 2008 antamalla palkallista koulutusvapaata seuraavasti: henkilömäärä palkallinen vapaa päällystön amk opiskelu 3 51 pv alipäällystö 1 17 pv Yhteensä: 4 68 pv 8

9 5. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI 5.1 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot Muutos Yhteensä kalenteripäiviä kalpv Kaikista 1 2 kalenteripäivää Osuus kaikista 242 7,35 % 272 7,7 % 30 kalpv Kaikista 3 7 kalenteripäivää Osuus kaikista ,92 % ,7 % kalpv Kaikista 8 14 kalenteripäivää Osuus kaikista ,94 % ,0 % + 50 kalpv Kaikista kalenteripäivää Osuus kaikista ,79 % ,0 % 17 kalpv Yli 30 kalenteripäivää Osuus kaikista ,00 % ,6 % kalpv 5.2 Työtapaturmista johtuvat poissaolot Työtapaturmista johtuvia poissaoloja 2008 aikana oli yhteensä 305 kalpv (367 kalpv), jossa vähennystä edellisvuoteen 62 kalpv:ää, tosin osa poissaolopäivistä on edellisvuonna sattuneista työtapaturmista aiheutuvia poissaoloja. Työtapaturmia sattui yhteensä 23 kappaletta (23) 22:lle (23:lle) eri henkilölle. Työtapaturmista11 (5) tapahtui liikuntakoulutuksessa, jota määrää on pidettävä lian korkeana. Liikuntakoulutuksessa tapahtuneista työtapaturmista aiheutui 119 työstä poissaolopäivää. Työtapaturmien määrä on 0,10 kpl (0,10) / vakinainen työntekijää. 5.3 Työterveyshuollon toiminta Henkilöstön työterveydenhuollon toteuttamisesta on sopimus kunkin kunnan työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuoltoa toteutetaan hyväksytyn työterveyden toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon. Työterveyshuollon kustannukset v olivat ,35 (78 376,02 ). Kelan korvauksia saatiin ,90. Kuluiksi vuoden 2008 osalta jäi 280,62 /hlö (211,36 /vakinainen henkilöstö). 9

10 6 YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUTOIMINTA Päijät Hämeen pelastuslaitoksessa työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty yhteistoiminnasta annetun yleissopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. 6.1 Yhteistyötoimikunta Yleissopimuksen mukaisena yhteistoimintaelimenä toimii YT toimikunta. Yhteistoimintaelimen tehtävät määritellään KVTES:n liitteenä olevassa allekirjoitetussa yleissopimuksessa yhteistoimintamenettelystä ( 3). YT toimikunta kokoontui vuoden 2008 aikana 4 kertaa (3). Yt toimikunnan kokoonpano: Jari Hyvärinen työnantajan edustaja 4 kokousta Merja Saasmo työnantajan edustaja 4 kokousta Juha Murtonen Spal 4 kokousta Jukka Laine Tehy 3 kokousta Petri Marjamäki Spal 4 kokousta Tero Kujala Spal 3 kokousta Petteri Lehtinen JHL 4 kokousta Mikko Kautonen JHL 3 kokousta Hannu Kukkonen JHL 4 kokousta Arja Nikkanen JYTY 1 kokous Tuija Salonen toimikunnan sihteeri 4 kokousta 6.2 Työpaikkakokous Työpaikkakokouksia pidetään toimipaikoittain. Työpaikkakokouksia suositetaan pidettäväksi vähintään neljännesvuosittain, kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tulee toimittaa henkilökunnan nähtäväksi. 6.3 Välitön yhteistoiminta Jokaiselle vakinaiselle henkilölle on laadittu toimenkuvat sekä käyty kehityskeskustelut. 6.4 Luottamusmiestoiminta Eri järjestöjen luottamismiehinä ovat toimineet seuraavat henkilöt: Mikko Kautonen Petteri Lehtinen Juha Metso Tero Kujala Juha Murtonen Petri Marjamäki Arja Nikkanen Sakari Kopperoinen Jukka Laine Hannu Kukkonen JHL JHL KTN SPAL SPAL SPAL KVL TNJ TNJ JHL 10

11 6.5 Työsuojeluorganisaatio : Työntekijöiden edustajat Työsuojeluvaltuutetut Nimi _Mika Sottinen Työpaikka Lahden paloasema Työsuojeluvaravaltuutettu Nimi _Jori Hakala Työpaikka Heinolan paloasema 2. Työsuojeluvaravaltuutettu Nimi _Esa Heinonen Työpaikka Hollolan paloasema Työsuojelutoimikunnan lisäjäsen Työsuojelutoimikunnan jäsen Nimi Erkki Koho Työpaikka Lahden paloasema Varajäsen Nimi _Juhani Korpela Työpaikka Heinolan paloasema Työsuojeluasiamies Nimi _Raimo Hoikkala Työpaikka Ahtialan VPK Toimihenkilöiden edustajat Työsuojeluvaltuutettu Nimi _Petteri Lehtinen Työpaikka Hartolan paloasema Työsuojeluvaravaltuutettu Nimi Sakari Perkola Työpaikka Orimattilan paloasema 2. Työsuojeluvaravaltuutettu Nimi Matti Toivonen Työpaikka Nastolan paloasema Työsuojelutoimikunta kokoontui kuluneen vuoden aikana 4 kertaa. 11

12 7. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 7.1 Virka ja työehtosopimusten palkkamääräykset Vuonna 2008 noudatettiin Kunnallista yleistä virka ja työehtosopimusta sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka ja työehtosopimusta sekä tuntipalkkaisten työntekijöiden sopimusta. 7.2 Palkkaus Vuoden 2008 aikana ei henkilökohtaisen palkanosan arviointia suoritettu, vaan se siirrettiin yhteisymmärryksessä henkilöstöjärjestöjen kanssa keväälle Henkilöstökustannukset Päijät Hämeen pelastuslaitoksen palkkakustannukset vuonna 2008 olivat ,27. Lakisääteisiä sosiaali ja eläkevakuutusmaksuja maksettiin em. palkoista yhteensä ,10. Palkkausmenot lakisääteisine kuluineen olivat yhteensä ,37. Henkilöstökustannukset vuonna 2008: Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Työterveyshuolto Työnantaja on osallistunut ruokailukustannusten tukemisiin vuonna 2008 yhteensä ( ). Henkilöstökulujen osuus pelastuslaitoksen kokonaismenoista ilman korkokuluja ja tuottoja sekä poistoja oli 78,1 % (80,6 % vuonna 2007.) 12

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 Henkilöstöraportti 2011 Nastolan kunnan henkilöstö ikäryhmittäin 31.12.2011 Miehet Naiset 60-55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34-v. 25-29-v. -24-v. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Pääluottamusmiehet

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Työsuojelutoimikunnassa 11.3.2014 Johtoryhmässä 13.3.2014 YT-toimikunnassa 27.03.2014 Kunnanhallituksessa 31.03.2014 Kunnanvaltuustossa 26.05.2014 Toivakan kunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 Kyha 2.3.2010 22 Liite Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 2015 Henkilöstökertomus 2014 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuvat: Janne Harju Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISBN 978-952-317-082-7 Liikennevirasto PL 33 00521

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2003

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2003 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2003 I II III IV KUNNAN TULEVAISUUDENKUVA TOIMINTAMME SUUNNANANTAJANA HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön määrä ja rakenne Palkka- ja muut henkilöstökulut HENKILÖSTÖN TILA Sairauspoissaolot

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta Henkilöstökertomus 204 Köyliön kunta SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 204. HENKILÖSTÖRAKENNE...2.. Henkilöstön määrä...2.2. Henkilöstö osastoittain...3.3. Henkilöstön ikärakenne...4.4. Henkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Hollolan kunta Virastotie 3 15870 Hollola puh. (03) 880 111 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2000

Hollolan kunta Virastotie 3 15870 Hollola puh. (03) 880 111 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2000 Hollolan kunta Virastotie 3 15870 Hollola puh. (03) 880 111 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2000 Yhteistyötoimikunta 26.3.2001 Kunnanhallitus 2.4.2001 Valtuusto 18.6.2001 HOLLOLAN KUNTA 2 I II III IV

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot