Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012"

Transkriptio

1 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhteistoimintaryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. Edellisen henkilöstösopimuksen arviointia Henkilöstösopimuksen soveltamisala Sopimuksen voimassaoloaika Henkilöstösopimuksen tavoitteet Seudullisten hyvien käytäntöjen edistäminen henkilöstötyössä Kuntakentän rakenteellisten muutosten hyödyntäminen Kaupunkikonsernin yhtenäisyyden vahvistaminen Yhteistoiminnalliset ja osallistavat toimintatavat Palvelussuhteen pysyvyys Tasapainoista taloutta edistävät toimintatavat Työhyvinvoinnin edistäminen Strateginen henkilöstöjohtaminen Seuranta Tiedottaminen Allekirjoitukset... 7

3 1. Edellisen henkilöstösopimuksen arviointia Henkilöstösopimuksen hyväksymisessä olemme lähdössä toiselle sopimuskaudelle. Edellinen henkilöstösopimus oli voimassa noin 3 vuotta eli vuodet Edellisen henkilöstösopimuksen arviointi tuotti paljon positiivisia kannanottoja, jonka johdosta jatkosopimuksen tekemiselle oli hyvät lähtökohdat olemassa. Sekä henkilöstöjärjestöjen, että työnantajan näkökulmasta henkilöstösopimuksen voimassaololla nähtiin monia hyviä puolia. Henkilöstösopimuksesta todettiin mm. seuraavasti: Arviointia Henkilöstösopimus on lisännyt sopijaosapuolten keskinäistä luottamusta Henkilöstösopimus on sitouttanut henkilöstöä Henkilöstösopimus on positiivinen paperi Henkilöstösopimus on antanut työrauhan Henkilöstösopimus on antanut luottamusta työn jatkuvuudelle Henkilöstösopimus on antanut rohkeutta ja intoa kehittämistoimenpiteisiin 2. Henkilöstösopimuksen soveltamisala Henkilöstösopimus koskee vakinaisesti kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä. Henkilöstösopimus on henkilöstöpoliittisia tavoitteita sisältävä asiakirja. Henkilöstösopimus ei ole lainsäädäntöön tai virka- tai työehtosopimukseen perustuva oikeudellinen sopimus 3. Sopimuksen voimassaoloaika Henkilöstösopimuksen on tarkoitus kestää nykyisen valtuustokauden loppuun. Henkilöstösopimus on voimassa vuodet Henkilöstösopimuksen tavoitteet Henkilöstösopimuksella pyritään vahvistamaan keskinäistä luottamusta ja sitoutumista, yhteistoimintaa ja vaikuttamista sekä yhteistä tahtotilaa kuten myös tätä kautta työhyvinvointia ja henkilöstön varmuutta tulevaisuuden suhteen. Uudistetussa henkilöstösopimuksessa on myös uusia avauksia ja tavoitteita. Uudet tavoitteet liittyvät keskeisesti sellaisten toimintatapojen edistämiseen, joilla nähdään olevan merkitystä Forssan kaupunkiorganisaation palvelutoiminnan, kilpailukyvyn ja työelämän laadun edistämisessä.. Tämä henkilöstösopimus omalta osaltaan toteuttaa valtuustossa hyväksyttyä henkilöstöstrategiaa.

4 4.1. Seudullisten hyvien käytäntöjen edistäminen henkilöstötyössä Henkilöstötyössä pyritään laajaan yhteistyöhön seudun muiden kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Yhteiset tarkoituksenmukaiset hyvät käytännöt ja linjaukset henkilöstötyössä edistävät työelämän laatua ja työhyvinvointia Forssan seudulla. Sopijaosapuolet edistävät toiminnallaan seudullista yhteistyötä henkilöstöasioissa. Yhteisillä seudullisilla hyvillä käytännöillä ja laadukkaalla henkilöstöjohtamisella vahvistetaan Forssan kaupungin hyvää imagoa työnantajana Kuntakentän rakenteellisten muutosten hyödyntäminen Kuntakentän rakenteelliset muutokset vaikuttavat myös Forssan kaupungin asemaan yhtenä kuntakentän toimijana. Kuntakentän rakenteelliset muutokset otetaan huomioon henkilöstötyössä. Sopijaosapuolet ovat aktiivisesti mukana kehityksessä ja sillä tavoin Forssan kaupunki turvaa asemansa seudullisesti vahvana ja vetovoimaisena toimijana. ja työnantajana Kaupunkikonsernin yhtenäisyyden vahvistaminen Kilpailukykyinen ja vahva kaupunkikonserni edistää työelämän laatua ja henkilöstön hyvinvointia. Samalla se lisää kaupungin vetovoimaa hyvänä työpaikkana, asuinpaikkana ja elinympäristönä. Kaupunkikonsernin toimijoiden yhteistyö kaupungin vetovoiman ja työnantajakuvan edistämiseksi on ensiarvoisen tärkeätä henkilöstötyötä. Sopijaosapuolet edistävät toiminnallaan kaupunkikonsernin toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta ja pyrkivät näin vahvistamaan kaupunkikonsernin asemaa työnantajana.

5 4.4. Yhteistoiminnalliset ja osallistavat toimintatavat Yhteistoiminta ja henkilöstön osallistuminen oman työnsä ja työelämän kehittämiseen edistävät parhaiten palvelutuotannon tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Tavoitteeseen päästään parhaiten yhteistoimintajärjestelmien toimivuutta edistämällä ja ottamalla yhteistoiminta luontevaksi osaksi organisaation toimintaa. Sopijaosapuolet kehittävät yhteistoiminnallisia toimintatapoja ja edistävät yhteistoiminnan luontevaa käyttöä organisaatiossa. Työpaikkakokoukset, työpalaverit, kehityskeskustelut, henkilöstötilaisuudet, työryhmätyöskentely, yhteistoimintaryhmän kokoukset ja muut vastaavat osallistumista lisäävät toimintatavat ovat käytössä koko organisaatiossa Palvelussuhteen pysyvyys Muuttuvassa ja kehittyvässä kuntakentässä ja työelämässä työsuhteen ja virkasuhteen pysyvyys on tärkeä asia. Muutos organisaatiossa tai palvelujen tehokkaampi järjestäminen ei Forssan kaupungissa tarkoita palvelussuhteen ja palkanmaksun päättymistä. Henkilöstöstään huolehtivana kuntatyönantajana Forssan kaupungilla on tahtotila ja mahdollisuus varmistaa henkilöstönsä palvelusuhteiden pysyvyys ja jatkuvuus myös muutosten aikana. Sopijaosapuolet edistävät Forssan kaupungin mainetta turvallisena ja henkilöstöstään huolehtivana työnantajana toimimalla siten, että vakituisia palvelussuhteita ei ohjelmakaudella irtisanota tuotannollisilla, taloudellisilla tai organisatorisilla perusteilla. Palvelussuhteiden päätyyppinä ovat toistaiseksi voimassa olevat eli pysyvät palvelussuhteet. Määräaikaisia palvelussuhdesopimuksia tehdään ainoastaan silloin, kun siihen on laissa tarkoitettu perusteltu syy.

6 4.6. Tasapainoista taloutta edistävät toimintatavat Forssan kaupungin talouden tasapainosta huolehtiminen varmistaa kuntalaisten palveluiden häiriöttömän tuottamisen ja henkilöstön työpaikkojen säilymisen tiukkoinakin aikoina. Talouden tasapainoon vaikutetaan parhaiten tuottavuutta ja tuloksellisuutta lisäävillä toimenpiteillä. Sopijaosapuolet aktiivisesti edistävät innovatiivisia ja luovia toimintatapoja, jotka ylläpitävät ja varmistavat kaupungin talouden tasapainon. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kehittämistoimenpiteitä, joilla lisätään palvelutoiminnan tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Jokainen työntekijä on vastuussa oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämisestä Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointi on keskeinen osa Forssan kaupungin henkilöstöstrategiaa ja sen toimintaohjelmaa. Työhyvinvointia edistetään Forssan kaupungin työhyvinvointiohjelman avulla. Sopijaosapuolet edistävät toimintatapoja, jotka ylläpitävät ja vahvistavat henkilöstön työhyvinvointia. Työhyvinvointia luodaan yhteistoiminnallisesti työn arjessa Strateginen henkilöstöjohtaminen Onnistuneen henkilöstöjohtamisen on todettu vaikuttavan organisaation tuloksellisuuteen, uudistumiskykyyn, palvelun laatuun ja henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstöstrategia määrittelee Forssan kaupungin henkilöstöpolitiikan linjauksia kaupungin pyrkiessä saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Henkilöstöstrategia liitetään johtamisjärjestelmiin ja kaupungin muihin strategioihin. Sopijaosapuolet käyttävät Forssan kaupungin henkilöstöstrategiaa kehittämisen ja johtamisen välineenä. Henkilöstöstrategiaa toteutetaan toimenpideohjelman mukaisesti operatiivisella tasolla henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön avulla.

7