Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

2 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan kunnissa tulee vuosittain laatia henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Lain tavoitteena on edistää osaamisen kehittämistä, edistää varautumista muutoksiin, pidentää työuria ja vahvistaa työntekijän työllistymisedellytyksiä. Osaamista tulee kehittää nykyisessä tai mahdollisissa uusissa tehtävissä vaadittavaa osaamista ennakoiden. Lähtökohtana ovat työnantajan tarpeet sekä työntekijän pitkän aikavälin työllistymisen edistäminen. Perusteena ammatillisen osaamisen kehittämiseen ovat tuotannon ja palvelurakenteen muutokset, tuottavuuden parantaminen sekä työllistämisedellytysten vahvistaminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi: 1. toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä 2. periaatteet eri työsuhdemuotojen kehittymisestä 3. yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta 4. arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä 5. kohdissa 1 4 kohdissa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt Lisäksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin sekä joustaviin työaikajärjestelyihin. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, jonka laatiminen on taloudellisen tuen saamisen edellytys. Työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohti. Laissa on määritelty tukeen oikeuttava koulutus ja korvausmäärän perusteet. Koulutuskorvausta voi saada koulutuksesta - joka kestää yhtäjaksoisesti vähintään tunnin - jonka ajalta työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa - johon osallistuvan työntekijän palkkauskustannuksiin ei ole myönnetty palkkatukea (julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain mukaista) - Edellytys korvauksen saamiselle on voimassa oleva koulutussuunnitelma. Toteutuneita koulutuksia verrataan suunniteltuihin koulutuksiin vuoden lopussa, kun toteutumaraportti tehdään koulutuskorvauksen hakemista varten. Koulutuskorvausta haetaan Työttömyysvakuutusrahastosta (TVR) jälkikäteen edelliseltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä.

3 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on valmisteltu palvelukeskuksissa siten, että talousjohtaja hallintopalvelukeskuksessa ja talouspäälliköt sivistyspalvelukeskuksessa ja teknisessä palvelukeskuksessa ovat valmistelleet esimiesten kanssa toimialakohtaiset koulutussuunnitelmat. Nämä on hallintopalvelukeskuksessa koottu. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on käyty ay-palaverissa järjestöjen luottamusmiesten kanssa läpi. Sen jälkeen varsinainen yhteistoimintamenettelyn mukainen käsittely on tehty yhteistoimintaelimessä. Suunnitelman vahvistaa kaupunginhallitus. Henkilöstö Taulukko Vakinaiset/määräaikaiset Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain palvelussuhteen luonteen mukaisesti (vakinainen, sijainen, määräaikainen, oppisopimussuhteinen, työllistetty) vuodet Vakinainen Sijainen Määräaikainen Oppisopimus Työllistetty Hallintopalvelukeskus Perusturva Sivistystoimi Tekninentoimi Ympäristötoimi Yhteensä Taulukko Naiset miehet (ja prosenttijakautuma) Naiset Naisten osuus % Miehet Miesten osuus % Yhteensä , , , ,85 589

4 Henkilöstön ikärakenne vuosi 2014 (-20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 +) Yhteensä Henkilöstö Taulukko Kevan antama ennuste vanhuuseläkepoistumasta Vanhuuseläke Työttömyyseläke Eläkepoistuma yht. Eläkepoistuma, % , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Taulukko Henkilöstön keski-ikä Keski-ikä 46,23 45,99 46,06 46,36 46,53 46,83 47,15 47,35 Erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet Henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa. Kuntalain mukaisesti tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Muut tehtävät ovat työsopimussuhteisia.

5 Palvelussuhteen luonne Henkilöstö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan (vakinaiseen) tai määräaikaiseen virka-tai työsuhteeseen. Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ei voida valita henkilöä, joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja. Määräaikaista henkilöstöä palkattaessa tulee ottaa huomioon työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijain määräykset määräaikaisuuden perusteesta. Peruste on kirjattava työsopimukseen. Määräaikaisuuden peruste voi olla esim. harjoittelu, sijaisuus, kausiluonteinen työ, määrätty työ, avoimen viran/tehtävän täyttämiseen liittyvät työjärjestelyt, työllistämistukityö. Työntekijän pyynnöstä tehtävä määräaikainen työsopimus on peruste, jonka lisäksi ei tarvita muita perusteita (merkittävä työsopimukseen). Periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä Kaikkien Orimattilan kaupungin työntekijöiden työkykyä tuetaan vuosittain laadittavan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Terveystarkastuksilla ennakoidaan ja pyritään tunnistamaan työkykyä uhkaavia tekijöitä ja edistämään työntekijöiden työ- ja toimintakuntoa. Työterveyshuollossa seurataan osatyökuntoisten työtekijöiden terveydentilaa ja työssä selviytymistä. Orimattilan kaupungilla on varhaisen puuttumisen malli, jonka tavoitteena on havaita ja ottaa puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdolliset työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen ongelmat. Hallintopalveluista toimitetaan esimiehille listat alaistensa sairauspoissaoloista keskustelua varten niiden osalta, joilla poissaoloja on varhaisen puuttumisen mallin raja-arvoja enemmän. Osa-aikaeläkemahdollisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Vuorotteluvapaan pitämiseen suhtaudutaan myönteisesti työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä tukevana sekä työmotivaatiota kohottavana tekijänä. Henkilöstön terveysliikuntahanke on ollut käynnissä vuosina Hanke on järjestänyt ohjattua liikuntaa vähän liikkuville ja riskiryhmiin kuuluville. Työsuojelutoiminnassa pyritään kartoittamaan työpaikkojen vaara- ja riskitekijöitä sekä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta henkilöstöä kuormittavat tekijät. Hallintopalvelut toteuttaa joka toinen vuosi työhyvinvointikyselyn koko henkilöstölle. Vuonna 2014 ei toteutettu, joten vuonna 2015 kysely toteutetaan. Osaamisen kehittäminen ja tavoitteet 2015 Osaamisen kehittämisen toimintamallin kokonaisuus on kuvattu seuraavassa kaaviossa:

6 Tavoitteena on kehittää osaamista kaupungin palvelutoiminnan tarpeisiin, edistää muutoksiin varautumista sekä työurien pidentymistä. Näin työhyvinvointi ja toiminnan tuloksellisuus lisääntyvät. Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan koulutuksen lisäksi kaikkea työssä, työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa tapahtuvaa oppimista. Esimiehellä on keskeinen rooli sekä nykyisen osaamisen että tulevan osaamistarpeen kartoittamisessa. Vuosittain jokaisen työntekijän kanssa käydään läpi tehtävät, henkilökohtaiset tavoitteet, mahdolliset työn muutokset ja niihin liittyvä osaamisen kehittäminen ja koulutustarpeet. Koulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa; keskimäärin kolme päivää/työntekijä/vuosi. Koulutussuunnitelma henkilöstöryhmittäin vuodelle 2015 Mihin aihealueeseen liittyvää koulutusta suunnitellaan järjestettäväksi Hallintohenkilöstö/asiantuntijat: Maaseututoimi: Ruoka- ja siivouspalvelut: muuttuva lainsäädäntö, ajankohtaisasiat, ammattiosaamisen ylläpitäminen muuttuva lainsäädäntö ja tukiehdot työnopastus- ja työmenetelmät, siivousaineet, konekortti, ravitsemispassi, hätäensiapu Esimiehet: työlainsäädäntö, työ- ja virkaehtosopimusasiat, työhyvinvointi

7 Toimistohenkilöstö: Opetustoimi Päivähoito Vapaa-aikatoimi Tekninen toimi atk-koulutusta, työvälinekoulutusta, ammattiosaamisen ylläpitämiseen liittyvää koulutusta Opetussuunnitelman laatiminen ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen velvoittavan osaamisen lisääminen, lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen ja ensiapukoulutukset, koulujen yksikkökohtainen kehittäminen. Ensiapukoulutukset, esiopetuksen opetussuunnitelmakoulutus, lapsen kasvua ja kehitystä koskevat koulutukset, varhaiskasvatuksen terveys- ja liikuntakoulutukset Atk- ja ensiapukoulutukset, yksittäiset ammattiosaamisen ylläpitämiseen liittyvät koulutukset Hankinta-asiat ja lainsäädäntö tehtävien mukaan, työturvallisuuskoulutus, ammattiosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta Suunnitelmaa voidaan täydentää ja päivittää vuoden kuluessa vastaamaan todellisia tarpeita ja toteutumaa. Toteutuma raportoidaan vuoden päätyttyä tammikuussa koulutuskorvauksen hakemisen yhteydessä. Raportointi liitetään henkilöstökertomukseen.

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205 Harjavallan kaupunki 2 Sisällysluettelo Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205... 3 Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä... 4 Henkilöstön

Lisätiedot

Ohjeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen

Ohjeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 1 (10) Ohjeita henkilöstö ja koulutussuunnitelman laatimiseen Työntekijöiden osaamisen kehittämistä koskevat uudet lait, laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuksen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 1. Osaamisen Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa 2010-2020 osaamisen merkitystä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tarkoituksena tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstö- ja suunnitelmaa

Lisätiedot

Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017

Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017 Joutsan kunnan henkilöstösuunnitelma v. 2015-2017 16.6.2015 JOHDANTO Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta kunnissa säädetään yhteistoimintalaissa (449/2007). Vuoden 2014 alusta alkaen voimaantulleen

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1. Osaamisen Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa 2010-2020 osaamisen merkitystä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 21.1.2015 Henkilöstöjärjestöjen suunnittelukokous 18.2.2015 Yhteistyötoimikunta Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Henkilöstön määrä, osaaminen, koulutuksen tarve, suunnitellut

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa

Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa Osaamisen kehittäminen kumiteollisuudessa Teemaseminaarin yhteenvetoraportti 2014 Kumiteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Sisa lto LUKIJALLE...

Lisätiedot

Koulutuskorvaus ohje työnantajille

Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaus 1 (5) Ohjeita työnantajille 1.1.2014 alkaen Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaukseen oikeutetut työnantajat Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Koulutuskorvaus on taloudellinen

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 YHDESSÄ TEHDEN

LAUKAAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 YHDESSÄ TEHDEN YHDESSÄ TEHDEN Yhteistyöryhmä 22.04.2015 Kunnanhallitus 04.05.2015 Sisällys I JOHDANTO 3 Kuntatyönantajan on hyvä tuntea henkilöstövoimavaransa 3 Henkilöstö kunnan strategioissa 3 Kuntastrategia valtuustokaudelle

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot