SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio

2 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELULLE Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Lain lähtökohtana ja keskeisenä tavoitteena on työpaikan oma-aloitteinen turvallisuuden hallinta, jonka avulla työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työntekijöiden työkykyä voidaan tehokkaimmin edistää ja ylläpitää. Turvallisuuden parantaminen ja ylläpito ovat koko organisaation tehtäviä. Tässä toimintaohjelmassa tarkoitetaan työntekijällä kaikkia kunnan palveluksessa olevia, niin työ- kuin virkasuhteisiakin. 2. TYÖSUOJELUASIOIDEN HOITAMINEN JA VASTUUN JAKAUTUMINEN Työsuojelu on yhteistyötä ja se koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Työnsä ja työympäristönsä vaarat on tunnettava ja tiedettävä miten niiltä suojaudutaan. Työpaikan turvallisuusohjeita tulee noudattaa, vaaratekijät huomioida ja ilmoittaa työympäristössä havaittavista puutteista esimiehelle, työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työpaikan ja työympäristön turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti työnantaja eli Savitaipaleen kunta. Linjaorganisaation esimiehillä on toiminnallinen ja taloudellinen vastuu ja päätösvalta työsuojeluasioissa. Työsuojeluhenkilöstö tekee yhteistyötä esimiesten ja työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa. Työsuojeluhenkilöstö tarvitsee perustietoja laajempaa työsuojelutietoutta, jotta he voivat toteuttaa työpaikan henkilöstön työsuojelua ja valvontaa. 3. TYÖSUOJELUORGANISAATIO VUONNA 2015 Savitaipaleen kunnan työsuojeluorganisaatioon kuuluu työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelutoimikunta. Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio Työsuojeluvaltuutetut Toimihenkilöasemassa olevat: Tea Loisa, rehtori työsuojeluvaltuutettu

3 3 Anne Hertz, ruokapalvelupäällikkö ensimmäinen varavaltuutettu Virve Niemelä, varhaiskasvatuspäällikkö toinen varavaltuutettu Työntekijöiden edustaja Petri Nisonen, lehtori työsuojeluvaltuutettu Anne Hömppi-Keränen, biologian ja maantiedon lehtori ensimmäinen varavaltuutettu Timo Mikkola, liikuntatoimen ohjaaja/liikunnan lehtori toinen varavaltuutettu Asta Paakko, maatalouslomittaja työsuojeluvaltuutettu Miia Timperi, maatalouslomittaja varavaltuutettu Työsuojelutoimikunta Tea Loisa Petri Nisonen Asta Paakko Timo Rötkö Pirkko Bilen varajäsen Anne Hertz varajäsen Anne Hömppi-Keränen varajäsen Miia Timperi varajäsen Brita Satovainio varajäsen Sirpa Hyrkkänen Kunnanhallituksen edustaja Juhana Liimatainen varalla Liisa Kilpi 4. TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle Toimintasuunnitelmaa uusitaan tarpeen mukaan. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan työsuojelutoimikunnassa vuosittain. Kansaneläkelaitos korvaa osan kustannuksista, joita työterveyshuolto aiheuttaa työnantajalle. Työterveyshuollon järjestää Etelä-Karjalan Työkunto Oy. Työterveyshuollon henkilöstöön kuuluu työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja Annukka Koistinen Maatalouslomittajat voivat halutessaan käyttää heitä lähinnä olevan Työkunto Oy:n toimipisteen palveluja. Työterveyshuoltoon sisältyvät lakisääteiset tehtävät ovat työpaikkaselvitysten teko, tietojen antaminen ja ohjaus, työterveystarkastukset, työkykyä ylläpitävä toiminta, vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilan seuranta sekä ensiapuvalmiuden suunnittelu ja ylläpitäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään ennalta ehkäisevään toimintaan ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon.

4 4 Työterveyshuollon sisältö on määritelty työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. 5. TYÖOLOJEN SEURANTA Työolojen seuranta kuuluu kaikille kunnan palveluksessa oleville, mutta erityisesti esimiehille. Työntekijän on ilmoitettava välittömästi havaitsemistaan vioista, puutteista sekä turvallisuutta tai terveellisyyttä uhkaavista vaaroista omalle esimiehelleen. Esimiehen on annettava kohtuullisessa ajassa vastaus siitä, mihin toimiin ja missä aikataulussa ilmoituksen johdosta ryhdytään. Työoloja ja työhyvinvointia seurataan vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä. Seurannan mittareina voi olla sairauspoissaolot, työtapaturmat ja läheltä pititilanteet, työkyvyn arviointi, väkivallan uhkatilanteet sekä työilmapiirikartoitus. Kolmen vuoden välein toteutetaan henkilöstökysely työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehityksestä. Kysely on suoritettu edellisen kerran v ja se toteutetaan v aikana. Kysely suoritetaan samoilla kysymyksillä kuin kaksi edelliskertaa on tehty. Kunnan kiinteistöpäällikön tulee raportoida mahdollisista kunnan kiinteistön turvaongelmista (mm. kosteusvauriot, sisäilmaongelmat, kulunvalvonta) työsuojelupäällikölle. 6. TYÖTAPATURMIEN, AMMATTITAUTIEN JA VAARATILANTEIDEN TUTKINTA JA EHKÄISY Työpaikan linjaorganisaation esimies yhdessä henkilöstön kanssa tunnistaa työpaikan vaarat ja kirjaa ne vaarojen tunnistaminen lomakkeelle. Mikäli tunnistetun vaaratekijän riskiluvuksi saadaan 3-5, tehdään sen vaaran osalta riskin arviointi. Työpaikan vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioinnin lomakkeet esimies säilyttää työpaikalla. Esimies päivittää tarpeen mukaan työpaikan riskinarviointia. Esimies voi aina tarvittaessa käyttää työsuojeluvaltuutetun asiantuntemusta apuna. Tavoitteena on, että riskinhallinta saadaan tehtyä kaikilla työpaikoilla. Tapahtuneet työtapaturmat ja ilmenneet ammattitaudit tutkitaan työterveyshuollossa, ja sieltä ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Syyt selvitetään esimiehen ja työsuojelupäällikön johdolla yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun ja henkilöstön kanssa. Tarvittaessa selvitystyössä käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

5 5 7. KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMINEN Merkittävien rakennushankkeiden suunnitelmat tulee esitellä hyvissä ajoin työsuojelutoimikunnalle. Työsuojelupiiri käsittelee suunnitelmat saatuaan työsuojelutoimikunnan lausunnon. Suunnitteluvaiheessa kuullaan myös tiloissa työskenteleviä työntekijöitä. Korjaus- ja uudisrakentamiskohteissa tehtävissä työsuojelutarkastuksissa on mukana työsuojeluorganisaatiosta työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. 8. PEREHDYTTÄMINEN Uusille työntekijöille lähimmän esimiehen on ennen työn aloittamista annettava tiedot työpaikasta ja sen toimintatavoista työsuojelu- ja työsuhdeasioissa. Omaan työhön liittyvät vaarat ja haitat sekä niiden välttämiseksi tarvittavat toimet selvitetään tässä yhteydessä. Kuntaan on laadittu perehdyttämisohje, jota käytetään hyväksi työhön opastamisessa. 9. TYÖNOHJAUS Työnohjauksen tehtävänä on ammatillisen taidon edistäminen, mutta myös tietoisuuden ylläpitäminen oman ammattialan erityisluonteesta, tehtävistä ja rajoista. Työnohjauksen tavoitteena on aina palvelun paraneminen. Työnohjaus voi olla johdon ja esimiesten työnohjausta, työyhteisön työnohjausta, ryhmätyönohjausta tai yksilötyönohjausta. Työterveyshuolto auttaa tarvittaessa työnohjaukseen hakeutumisessa. 10.TOIMINTA TULIPALO- JA MUISSA HÄTÄTILANTEISSA Kunnan kiinteistöpäällikkö laatii yhteistyössä kiinteistön käyttäjien kanssa pelastussuunnitelman niille kunnan kiinteistöille, joille pelastusviranomaiset sen vaativat. Siinä sisältää mm. ohjeet, joita varaudutaan noudattamaan erilaisissa hätä- ja onnettomuustilanteissa. 10. TYÖSUOJELUN KEHITTÄMISALUEET Työsuojelutoimikunnan toimintakaudella kunnan työsuojelutoiminnassa korostetaan seuraavia kehittämisalueita: - Työpaikkojen vaarojen ja haittojen tunnistaminen, riskinarviointi ja ehkäisy Työn aiheuttamien henkisten kuormitustekijöiden hallinta ja siihen liittyen mm. asiantuntijaluennot, ryhmätyönohjaus työpaikkakohtaisesti Esimies-työntekijäkeskustelut Esimiestyö työhyvinvoinnin näkökulmasta

6 6 Varautuminen työntekijöiden ikääntymiseen Työpaikkaväkivaltatilanteiden ja sen uhan kartoitus sekä kiinteistöpäällikön toimesta suunnitelman laatiminen työpaikkaväkivallan uhkatilanteiden vähentämiseksi Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy 11. TIEDOTUS JA KOULUTUS Työsuojelupäällikkö yhdessä muun työsuojeluhenkilöstön kanssa lisää aktiivista kunnan sisäistä tiedottamista työsuojeluasioista. Myös esimiehillä on oman työyhteisönsä osalta tiedottamisvastuu. Työnantaja varaa vuosittain määrärahan työsuojeluhenkilöstön tarpeelliseen koulutukseen. Työsuojelutoimikunta ja työsuojelupäällikkö järjestävät henkilöstölle työsuojelukoulutusta. Asiassa keskeiset yhteistyökumppanit ovat työsuojelupiiri ja työterveyshuolto. 12.TOIMINTAOHJELMAN SEURANTA JA YLLÄPITO Työsuojelun toimintaohjelman vahvistaa työsuojelutoimikunnan esityksestä kunnanhallitus. Ohjelma tarkistetaan vuosittain. Toimintaohjelman seurannasta ja ylläpidosta vastaa työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö yhteistyössä linjaorganisaation esimiesten kanssa. Savitaipale Virpi Kallio Työsuojelupäällikkö

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Työsuojelun toimintaohjelma 2011 2014 MYÖ ja TYÖ Kädessäsi on PKSSK:n ensimmäinen työhyvinvointisopimus.

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN Tätä henkisen kuormituksen kartoitusmenetelmää käytettäessä pitää ottaa huomioon seuraavaa: 1. Menetelmä on tarkoitettu henkisen kuormituksen kartoittamiseen

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot