Henkilöstöraportti 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2013"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2013 Pääluottamusmiehet Johtoryhmä Yhteistyöryhmä Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus

2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöpäällikön katsaus Henkilöstöstrategia ja toimintaohje Henkilöstön määrä ja ammattirakenne Henkilöstö toimialoittain vuonna Henkilöstön ikärakenne Vakinaisen henkilöstön kesto ja vaihtuvuus Eläkkeelle siirtyminen Palkkaus- ja henkilöstökustannukset Johtaminen Osaamisen kehittäminen Henkilöstöpoliittiset linjaukset Kehityskeskustelut Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta Yhteistoiminta Luottamusmiestoiminta Työsuojelu Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi Työhyvinvointi Työterveyshuollon toiminta Sairauspoissaolot Työtapaturmat Tilastointi ja tunnusluvut Postiosoite Nastolan kunta PL Nastola Käyntiosoite Kunnantalo Pekkalantie Nastola Sähköposti Puhelin (03) * Faksi (03) Pankki Päijät-Hämeen Op Nastola Y-tunnus ALV rek

3 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) 1 Henkilöstöpäällikön katsaus Nastolan kunta on laatinut vuosittain kunnan henkilöstöraportin, joka esitetään tilinpäätöksestä erillisenä asiakirjana ja joka hyväksytään kunnanvaltuustossa. Henkilöstöraportti on katsaus vuoden 2013 henkilöstöasioihin. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta sekä henkilöstön tilasta. Henkilöstöraporttiin kootaan lisäksi vuosittain tietoa henkilöstökustannuksista sekä työnantajan panostuksesta henkilöstöön ja sen hyvinvointiin. Tiedot perustuvat pääasiassa tilanteeseen. Edellisen vuoden vertailutiedot ovat pääsääntöisesti vuoden viimeiseltä päivältä. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kunnan strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen sekä parantaminen. Arviointi sisältää myös varautumista tulevaan ja auttaa päätösten vaikutusten ennakoinnissa. Kunnanhallitus on hyväksynyt henkilöstöpoliittiset linjaukset vuodelle Henkilöstöpoliittisissa linjauksissa tavoitteiksi on asetettu laadun ja koko kunnan strategisten tavoitteiden edistäminen henkilöstöasioissa, hyvän työnantajamaineen ylläpitäminen, toimivan yhteistyön edistäminen keskeisten toimijoiden välillä sekä terveestä talouspohjasta huolehtiminen. On tärkeää, että tuetaan määrätietoisesti jatkossakin henkilöstön työssä jaksamista ja edellytyksiä hyvien työtulosten saavuttamiseksi. Tämän tavoitteen edistämiseksi hyvän johtamisen, ennaltaehkäisevien toimien ja myönteisen, avoimen toimintakulttuurin merkitys korostuu. Vuosittain järjestetään henkilöstölle yhteistä ja omaehtoista tyky-toimintaa. Tyky-toimintana järjestettiin vuonna 2013 työhyvinvointitapahtumia, esimiesvalmennusta, liikuntaryhmiä, minkä lisäksi liikkumista ja kulttuuriharrastusta tuettiin myöntämällä alennuksia uimahalli- ja kuntosalikäynteihin sekä jakamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Kunnon laiva risteilylle osallistui 48 työntekijää. Työterveyshuoltopalveluita on hyödynnetty hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi mm. ensiapukoulutusta ja työpaikkakäyntejä järjestämällä. Varhaisen tuen malli otettiin käyttöön ja esimiehiä koulutettiin mm. hälytysmerkkien tunnistamiseen, työkykyisyyskeskusteluun, pitkältä sairauslomalta työhön paluuseen ja seurantaan. Kunnassa otettiin käyttöön ikäohjelma ja aloitettiin työnvaativuuden arviointi projekti. Mahdollisuudet etätyön tekemiseen aloitettiin keväällä ja etätyösopimuksen tekivät kuusi henkilöä. Kunnan sisäilmatyöryhmä perustettiin v Sisäilmatyöryhmässä on edustus mm. henkilöstöpalveluista, työterveyshuollosta ja kiinteistöjen kunnosta vastaavasta tilapalvelusta. Em. työryhmän vetäjänä toimii työsuojelupäällikkö. Henkilöstön hyvinvointia selvitetään joka toinen vuosi tehtävillä työyhteisökyselyillä. Työyhteisökyselyn kohteena on koko henkilöstö ja siinä mitataan henkilöstön kokemuksia työhönsä, osaamiseen, esimiestoimintaan, työskentelyolosuhteisiin ja jaksamiseen liittyvissä asioissa. Kunta on ostanut työterveyshuoltopalvelut vuodesta 2010 alkaen Päijät-Hämeen kuntien omistamalta Työterveyshuolto Wellamolta. Osaavan henkilöstön saatavuudessa on isoja haasteita edessä eläköitymisten myötä. Kevan ennusteen perusteella vuoteen 2020 mennessä kunnan palveluksesta on jäämässä eläkkeelle n. 135 henkilöä, joka on 25 % kunnan henkilöstöstä. Pidän tärkeänä, että henkilöstö kokee, että heidän työpanoksellaan on merkitystä, ja että nastolalaiset saavat kunnan tarjoamat palvelut nyt ja tulevaisuudessa mahdollisimman laadukkaina.

4 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) 2 Henkilöstöstrategia ja toimintaohje Henkilöstöstrategia on kunnan arvojen ja visioiden pohjalta laadittu pidemmän ajan strateginen ohjausväline. Toimintaohjelmassa on ne toimenpiteet, joilla strategiset päämäärät saavutetaan. Henkilöstöstrategian arvot ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus ja tuloksellisuus. Strategiset päämäärät ovat: Hyvä johtaminen, joka saavutetaan johtamisen ja esimiestyön jatkuvalla kehittämisellä. Osaaminen ja ammattitaito, johon päästään varmistamalla henkilöstön osaaminen ja koulutus Oikeudenmukainen palkka ja palkitseminen, huolehditaan kilpailukykyisestä palkasta. Hyvä työhyvinvointi saavutetaan huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja kehittymällä hyväksi työnantajaksi Turvallinen palvelusuhde saavutetaan henkilöstön määrän ja rakenteen oikealla, ennakoivalla mitoituksella, joka vastaa asetettuja tavoitteita ja palvelustrategiaa. 3 Henkilöstön määrä ja ammattirakenne Nastolan kunnan henkilöstön kokonaismäärä oli 565 (2012: 558) henkilöä (kunta 527, vesihuoltolaitos 12, tilapalvelut 26). Kunnan henkilöstön määrä henkilötyövuosina laskettuna oli 529,4 (2012: 534,8). Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 425 henkilöä (2012: 433 henkilöä). Sijaisia tai muita määräaikaisia oli 140 henkilöä (2012: 125). Vakinaisten suhteellinen osuus koko henkilöstöstä oli 75,2% (2012:77,6 %). Sopimusaloittain vakinainen henkilöstö jakautui seuraavasti: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 217 perhepäivähoitajat/kvtes 46 opetusalan virka- ja työehtosopimus 119 teknisten sopimus 29 tuntipalkkaisten työehtosopimus 14

5 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) Henkilöstö sopimusaloittain 7 % 3 % kunnallinen yleinen virkaja työehtosopimus perhepäivähoitajat kvtes 28 % 51 % opetusalan virka- ja työehtosopimus teknisten sopimus 11 % tuntipalkkaisten työehtosopimus Henkilöstöstä naisia oli 462 (2012:452) ja miehiä 103 (2012: 106). Naisten osuus oli 82 % henkilöstöstä. Vuorotteluvapaita oli vuoden aikana 15 henkilöllä (2012:10). 3.1 Henkilöstö toimialoittain vuonna 2013 Vakituisen henkilöstön määrät kohdentuivat päätoimialoittain siten, että opetuksen osuus on suurin 37% henkilöstöstä. Päivähoidon osuus on toiseksi suurin 33%. Henkilöstö toimialoittain 2013 Toimiala vakinaiset määräaikaiset yhteensä N M Σ N M Σ Σ Kunnanhallitus yleishallinto työllistämistoiminta ruokahuolto ja siivous henkilöstöhallinto Sivistyspalvelut hallinto kirjastopalvelut lasten päivähoito peruskoulutus liikunta- ja nuorisotoimi Tekniset palvelut tekniset palvelut tilapalvelu vesihuoltolaitos Yhteensä

6 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) 2 % 3 % 5 % 2 % Henkilöstö toimialoittain 2 % 9 % 7 % ruokahuolto ja siivous muu keskushallinnon henkilöstö lasten päivähoito peruskoulutus liikunta- ja nuorisotoimi 38 % 32 % muu sivistys- palveluiden henkilöstö tekniset palvelut tilapalvelu vesihuoltolaitos Taulukko: Henkilöstö toimialoittain 3.2 Henkilöstön ikärakenne Ikäjakaumaltaan yli 50-vuotiaiden ryhmässä on 44% (2012:38%) vakituisesta henkilöstöstä. Ikäjakautuma kohdentaa odotukset entistä suunnitelmallisempaan ikäjohtamiseen. Henkilöstöstrategiatyön myötä ikäjohtamisen sisältöä, kuten rekrytointisuunnitelmiakin tulisi tarkentaa. Toisaalta tulevaisuuden eläköitymisennusteet ovat Nastolalle myönteiset siinä, että eläköitymiset tapahtuvat vuosittain suhteellisen tasaisesti ilman varsinaista eläkepommia. Virkasuhteessa henkilöstöstä oli 156 ja työsuhteessa 226. Henkilöstö ikäryhmittäin N M N M N M N M N M N M N M N M N M Kunta Tilapalvelu Vesihuoltol Suuremmat muutokset ovat ryhmässä 55-59, jossa miesten osuus on kasvanut 8 henkilöllä ja ryhmässä naisten osuus on kasvanut 11 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna.

7 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) Henkilöstö ikäryhmittäin Naiset Miehet Koko henkilökunnan keski-ikä oli 45 vuotta (2012: 45) Vakinaisen henkilökunnan osalta naisten keski-ikä oli 47 ja miesten keski-ikä oli 48 vuotta vuoden 2013 lopussa. Määräaikaisten keski-ikä oli 39 vuotta. Nastolan kunnan nuorin ja iäkkäin työntekijä työskentelee sivistyspalveluissa. vuosi keski-ikä naisten keski-ikä miesten keski-ikä Henkilöstön ikärakenne ja korkea keski-ikä asettavat lähivuosina haasteita työkyvyn ylläpitämiseksi, työhyvinvoinnin lisäämiseksi sekä osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa. Koko kunta-alan keski-ikä oli tilanteen tietojen mukaan 45,8 v. Määräaikaisten 38,6 v. Naisista 6,57% (23/350)ja miehistä 16,00% (13/75)työskenteli esimiesasemassa.

8 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) 3.3 Vakinaisen henkilöstön kesto ja vaihtuvuus Vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteen kesto oli keskimäärin 11v 9 kk. Palvelussuhteessa olevien kesto vuosina Palvelussuhteessa olevat < 2 v v v v v v v 37 > 30 v 33 9 % 8 % 5 % 14 % 8 % 18 % 29 % 9 % < 2 v 2-4 v 5-9 v v v v v > 30 v Suurimmat vähennykset edelliseen vuoteen verrattuna ovat ryhmissä 2-4 v 12 henkilöä ja v 16 henkilöä. Vuoden 2013 aikana palkattiin vakinaiseen palvelukseen 27 henkilöä (24 naista ja 3 miestä), mikä on 6,4 % vuoden lopussa vakinaisessa palvelusuhteessa olleiden määrästä. Vakinaisesta palvelussuhteesta lähti pois muutoin kuin eläkkeelle 10 henkilöä (2012: 18), mistä saadaan lähtövaihtuvuudeksi 2,4 % (2012: 4,2%) vastaavasti verrattuna vakinaisessa palvelusuhteessa olevien määrään. 3.4 Eläkkeelle siirtyminen Kunnan palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2013 aikana yhteensä 20 henkilöä (2012:18), luku sisältää sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet. Eläkkeelle siirtyneistä 6 jäi eläkkeelle omaa eläkeikäänsä vanhempana, 12 jäi eläkkeelle omassa eläkeiässään ja 2 alle oman eläkeikänsä. Kuntien eläkevakuutuksen ennuste eläkkeelle jäävistä vuosina yhteensä Palkkaus- ja henkilöstökustannukset Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Kunnan henkilöstöstä 62% kuului KVTES:n sopimusalaan, 28% OVTES:n sopimusalaan ja 10% teknisten sopimusalaan. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimusalalla tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksia tehtiin 58 henkilölle ja henkilökohtaisten palkkojen tarkistuksia 80 henkilölle, yhteensä 3.495,19.

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sopimusalalla tehtäväkohtaisten palkkoja tarkistuksia tehtiin 6 henkilölle ja henkilökohtaisen palkkojen tarkistuksia 7 henkilölle, yhteensä 632,07. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sopimusalalla tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksi tehtiin 15 henkilölle, yhteensä 1.437,15. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen sopimusalalla tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksia tehtiin 11 henkilölle ja henkilökohtaisten palkkojen tarkistuksia 5 henkilölle, yhteensä 1,47 /h. Sopimuskorotusten ja palkkaohjelman kustannusvaikutus kunta-alalla v oli keskimäärin 2,2%. Henkilöstön kokonaispalkkakulut olivat , palkkasivukulut olivat Vakituisen henkilöstön palkkakulut olivat (ilman erillisiä sivukuluja). Tasa-arvonäkökulmasta tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo oli miehillä /kk ja naisilla kk/kk. Kaikkien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo oli /kk. Tuntipalkkaisten tehtäväkohtainen keskituntiansio oli 12,34. Palkoissa näkyy keskitettyjen virka- ja työehtosopimusten vaikutus sekä perinteinen ammattijako ja se aiheuttaa haasteita paikalliselle tasa-arvosuunnittelulle. Tosin kuntasektorilla samassa ammatissa työstä pääsääntöisesti maksetaan sama palkka sukupuolesta riippumatta. Saman ryhmän sisällä voidaan työskennellä työn vaativuudelta ja sisällöltä eritasoisissa tehtävissä, jolloin palkkaus myös vaihtelee. Henkilökohtaiset työsuoritukseen perustuvat lisät sopimusaloittain Vakituinen henkilöstö Henkilökohtaisia lisiä saavat Keskiarvo N M N % M % N M KVTES ,3 % 8 66,7 % 42,44 44,18 Perhepäiväh ,5 % 52,69 OVTES ,3 % 7 23,3 % 23,74 18,87 Tekniset ,6 % % 118,21 182,33 Tekniset, tunti ,3 % 0,62

10 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) Henkilökohtaisia lisiä saavat Miehet Naiset KVTES Perhepäiväh OVTES Tekniset Tekniset, tunti 23,3 % 39,3 % 66,7 % 67,3 % 56,6 % 55,6 % 92,3 % 100,0 % Taulukko: Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvat lisät Henkilöstökustannukset euroa Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökustannukset yht Maksetut palkat ja palkkiot, sis. seuraavat erät euroa Sairausajan palkat Lomat, lomarahat ja lomakorv Työtapaturmat Koulutuspoissaolot euroa palkat työpäivät henkilöt Koulutus Luottamusm./työsuoj.koulutus Oppisopimuskoulutus Yhteensä

11 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) Sekalaiset poissaolot palkat työpäivät henkilöt Tilapäinen hoitovapaa Äitiysloma, palkallinen Isyysvapaat ja 60-vuotispäivät Vihkimiset Omaisen siunaamiset Kertausharjoitukset Opintovapaalla Yhteensä Tilapäisten hoitovapaiden, äitiyslomien ja isyysvapaiden palkkamenot olivat yhteensä /v. 5 Johtaminen Hyvä johtaminen on yksi Nastolan kunnan strategisista päämääristä. Se saavutetaan johtamisen ja esimiestyön jatkuvalla kehittämisellä. Kehittämiskeinoja ovat mm. kehityskeskustelut, esimiesvalmennus, ylimmän johdon tapaamiset, palautteen antaminen ja sisäisen tiedottamisen tehostaminen. Kunnanhallituksen hyväksymien henkilöstöpoliittisten linjauksien painopistealueiksi v määriteltiin johtamiseen liittyen: henkilöstöjohtaminen/ - hallinto tukee koko kunnan tavoitteiden toteutumista johtamisessa onnistuminen ja esimiestoiminnan kehittäminen. 5.1 Osaamisen kehittäminen Henkilöstön ammatillista osaamista pyritään ylläpitämään työnantajan järjestämällä koulutuksella sekä tukemalla eri tavoin omaehtoista ammattitaidon kehittämistä, mikäli lisäkoulutus liittyy työntekijän työtehtävään ja siinä tarvittavan osaamisen päivittämiseen. Vuonna 2013 kuntaan perustettiin palkkaustyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on arvioida kunnan tehtävien vaativuus ja määrittää henkilökohtaisen työn suoriutumisen painopistealueet. Ns. hiljaisen tiedon siirtämistä eläkkeelle siirtyvältä seniorilta ei ole kaikilta osin järjestelmällisesti hoidettu eikä ohjeistettu. Osaamisen johtamisessa tähän on kiinnitettävä huomiota, koska suurimmat eläkepoistumat tapahtuvat aivan lähivuosina ja tiedon siirrolla voidaan varmistaa osaamisen ja kokemusperäisen tiedon säilyminen organisaatiossa. 5.2 Henkilöstöpoliittiset linjaukset Nastolan kunnan henkilöpoliittisiksi tavoitteiksi on hyväksytty seuraavat: 1. Laadun ja koko kunnan strategisten tavoitteiden edistäminen henkilöstöasioissa 2. Nastolan kunnalla hyvä maine työnantajana 3. Terveestä talouspohjasta huolehtiminen, että myös tulevaisuudessa on mahdollisuus laadukkaaseen palvelutoimintaan ja henkilöstöpolitiikkaan.

12 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) 5.3 Kehityskeskustelut Painopistealueet v henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöhallinto tukee koko kunnan tavoitteiden toteutumista johtamisessa onnistuminen ja esimiestoiminnan kehittäminen työhyvinvoinnin aktiivinen edistäminen Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa esimiestyötä ja esimies vastaa säännöllisesti pidettävien kehityskeskusteluiden ja työpaikkakokousten järjestämisestä. Henkilöstöstrategian suosituksen mukaan kehityskeskustelu on käytävä kerran vuodessa ja keskustelut on dokumentoitava ja raportoitava ylemmälle esimiehelle. Raportoidut kehityskeskustelut 2013 Vakinaiset työntekijät Käytyjä kehityskeskusluja % Keskushallinto Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yhteensä Raportoidut kehityskeskustelut Keskushallinto Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Vakinaiset työntekijät Käytyjä kehityskeskusluja Käytyjen kehityskeskustelujen määrä on noussut edellisiin vuosiin verrattuna. Suosituksena on, että kehityskeskustelut käydään 100%:sesti.

13 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) 6 Yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta 6.1 Yhteistoiminta Välitöntä yhteistoimintaa toteutettiin työpaikoilla mm. kehityskeskusteluin, työpaikkapalaverein ja muulla suoralla viestinnällä. Nastolan kunnassa työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistyöryhmä ja työsuojelutoimikunta yhdistyivät loppuvuodesta Nimenä käytetään yhteistyöryhmää. Kunnanhallituksen edustaja, Niemi Harri, pj Kunnanhallituksen edustaja, Savurinne Reijo Kunnanhallituksen edustaja, Hannu Rahkonen Kunnanjohtaja, esittelijä Syyrakki Pauli Henkilöstöpäällikkö Riitta Nilsson-Lindén JHL, Forsgren Erkki JHL, Koivula Marita JHL, Laaksonen Esa JUKO, Laitinen Seija JUKO, Larinen Piia JUKO, Rantanen Hanna KTN, Lehto Jouni JYTY, Kärkkäinen Leena JYTY, Pinonummi Marjo TNJ, Ikonen Katja Sihteeri Irmeli Kosonen Yhteistyöryhmä kokoontui 5 kertaa vuonna 2013 (2012:6) ja se käsitteli yhteensä 36 asiaa antaen lausuntoja ja esityksiä kunnanhallitukselle. 6.2 Luottamusmiestoiminta 6.3 Työsuojelu Pääluottamusmiehet järjestöittäin: JUKO, Jussi Anttila JHL, Marita Koivula /kuukausipalkkaiset JHL, Esa Laaksonen /tuntipalkkaiset TNJ, Leila Hiltunen asti KTN, Jouni Lehto JYTY, Tuula Tanninen. Kunnan ja luottamusmiesten välisiä tapaamisia on pidetty säännöllisesti. Terveellinen ja turvallinen työympäristö on työhyvinvoinnin tärkeä osa-alue. Työsuojeluorganisaatio koordinoi mm. toimitilojen terveellisyyttä, kartoittaa riskejä ja ohjaa varautumaan väkivaltatilanteisiin ja niiden uhkiin. Työsuojelun haasteellisimpia asioita olivat henkisen työsuojelun yksittäiset esiin tulleet työyhteisöongelmat sekä eräiden kiinteistöjen sisäilmaan liittyvät ongelmat. Näissä käytettiin apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Sisäilmatyöryhmän tarkoituksena on panna toimeen, antaa suosituksia ja koordinoida sisäilma-asioiden viranomaisviestintää. Työryhmä kokoontui 6 kertaa ja se raportoi työsuojelutoimikunnalle.

14 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) Näyttää siltä, että Nastolan kunta on tasa-arvoasenneilmapiirinsä puolesta monin tavoin melko tyypillinen suomalainen työpaikka. Tasa-arvotilannetta pidetään yleensä hyvänä, mikäli yksittäisiä sukupuolesta johtuvia törkeitä syrjintätapauksia ei esiinny. Nastolan kunnassa tasaarvotilanne nähdään yleisesti hyvänä. Kunnan työsuojeluhenkilöstö 2013: Työsuojelupäällikkö, Nilsson-Lindén Riitta Työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt, Lehto Jouni Työsuojeluvaltuutettu, työntekijät Juutilainen Risto Työsuojeluvaltuutettu, työntekijät Holopainen Päivi I työsuojeluvaravaltuutettu, toimihenkilöt Mönttinen Eija I työsuojeluvaravaltuutettu, työntekijät Häyrinen Tiina I työsuojeluvaravaltuutettu, työntekijät Salo Paula II työsuojeluvaravaltuutettu, työntekijät Laaksonen Esa Työsuojelutoimikuntaan, joka yhdistyi yhteistyöryhmän kanssa syksyllä, ovat kuuluneet työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojelupäällikkö ja tekninen johtaja Risto Helander työnantajan toisena edustajana sekä puheenjohtajana kunnanjohtaja Pauli Syyrakki. Asiantuntijoina työsuojelutoimikunnassa ovat olleet työterveyslääkäri Sari Federley ja työterveyshoitaja Tarja Vesikko. Työsuojelutoimikunta kokoontui erillisenä ryhmänä viimeisen kerran kesäkuussa ja kokoontui 3 kertaa vuonna 2013 (2011:6) ja se käsitteli yhteensä 15 asiaa. Vuoden 2013 aikana työsuojelutoimikunta käsitteli mm: työterveyden suorittamien työpaikkakäyntien tuloksia Kanervan koulu, Urheilukeskus, Vesihuoltolaitoksen työpisteet, Tapiolan koulu, Nuorisotila Vaijeri). Työsuojeluvaltuutetut ovat raportoineet oman toimialueensa ajankohtaisista asioista ja toimenpiteistä ongelmien korjaamiseksi sekä suorittamistaan käynneistä työpaikoille. Työterveyshuollon edustajat ovat raportoineet ajankohtaisista asioista työterveyshuollon näkökulmasta sekä tulevasta toiminnastaan työsuojelun toimintaohjelma lausunto työterveyshuollon korvaushakemuksesta ikäohjelma sisäilmaan liittyviä asioita eräiden haastavien oppilastilanteiden seuranta koulujen henkilöturvallisuuteen liittyviä asioita 7 Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi 7.1 Työhyvinvointi Nastolan kunnassa oli vuonna 2013 seuraavaa työhyvinvoinnin kehittämistoimintaa: Vuonna 2013 aloitti viisi fyysisesti raskasta työtä tekevien (tekniset palvelut) Aslakkuntoutusryhmän (ammatillisesti syvennetty lääkinnällinen kuntoutus). Työkykyä ylläpitävänä toimintana toteutettiin viikoittaiset jumpparyhmät. Tukea kohdistettiin myös uimalippuihin, hierontaan, kuntosalilippuihin, kulttuuri- ja liikuntaseteleihin sekä osal-

15 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) listumisesta Kunnon Laiva risteilyyn. Lisäksi Pajulahdessa järjesttiin kunnan työntekijöille tyky-päivä. Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi. Työnohjausta on järjestetty sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. Ohjausta on saanut 25 henkilöä ja ohjaukseen on käytetty yhteensä 18 tuntia. Nastolan kunnanhallitus hyväksyi ( ) toimenpideohjelman, jonka tavoite on kunnan työpaikkojen muuttaminen savuttomaksi lukien. Työterveyshuolto on mukana toimenpideohjelman toteuttamisessa, mm. kunnan tarjoaman tukipaketti toteutettiin yhdessä työterveyshuollon kanssa. Muita toimenpideohjelman toimenpiteitä ovat: - tupakointi ei ole sallittu sisätiloissa eikä keskeisien ovien läheisyydessä. - savuton kunta- merkki asetetaan näkyville työpaikoille - tupakointi kielletty työaikana - rekrytointi-ilmoituksissa suositaan Savuton Nastolan kunta ilmaisua. 7.2 Työterveyshuollon toiminta Henkilöstön työterveyshuollon toteuttamisesta on sopimus Työterveys Wellamo Oy:n kanssa. Työterveyspalvelut järjestetään alkaennastolan virastotalon tiloissa. Työterveyshuoltoa toteutetaan hyväksytyn työterveyden toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon (korvaus-luokka I) ja sairaanhoidon (korvausluokka II). Työterveyshuollon kustannukset olivat työterveyshuollossa (korvausluokka I) vuonna 2013 yhteensä euroa ,55 (2012: ,78 euroa). Sairaanhoidossa (korvausluokka II) kustannukset vuonna 2013 olivat yhteensä ,28 euroa (2012: ,84 euroa). Koko henkilöstön työterveyshuolto kustannukset /henkilö korvausluokka I korvausluokka II Vuosi 2011 Vuosi ,71 81,91 205,71 225,84 Vuosi ,58 256,65 Työkykyindeksi on työterveyshuollon apuväline, jonka avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin työntekijä pystyy suoriutumaan työstään. Työkykyindeksi on yksi työhyvinvoinnin arviointikeino. Se koostuu sarjasta kysymyksiä, joissa otetaan huomioon työn henkiset ja ruumiilliset vaatimukset sekä työntekijän oma terveydentila ja omat voimavarat. Vastaukset pisteytetään ja niiden tuloksena saadaan luku Luku kuvaa työntekijän omaa käsitystä työkyvystään. Sen mukaan työkyvyn taso ja tarvittavat toimenpiteet luokitellaan seuraavasti: pisteet työkyky toimenpide 7-27 alentunut työkyvyn palauttaminen kohtalainen työkyvyn edistäminen hyvä työkyvyn vahvistaminen erinomainen työkyvyn ylläpitäminen

16 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) 7.3 Sairauspoissaolot Työkykyindeksi-kyselyn pohjalta harkitaan mm. tarvitaanko täydentäviä tutkimuksia, kuten fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn mittauksia tai laboratorio-tutkimuksia. Terveystarkastuksissa tehdyt työkykyindeksi-kyselyt, prosentuaalinen jakauma: Alentunut työkyky 3 % 1 % Kohtalainen työkyky 21 % 15 % Hyvä työkyky 46 % 59 % Erinomainen työkyky 30 % 25 % Henkilökunnan työkyvyn kokonaistilannetta arvioidaan henkilöstökyselyjen ohella myös sairauspoissaolotilastojen kautta. Sairauspäiviä oli koko henkilöstöön suhteutettuna keskimäärin 10,2 tpv /henkilö ja vuonna 2012 oli 11,1 tpv/henkilö. Vakituisen henkilökunnan sairauspoissaolot olivat yhteensä kalenteripäivää eli 13,6 päivää/hlö ja työpäivinä laskettuna 10,3 työpäivää/hlö. Vakituisesta henkilöstöstä 166 henkilöllä (39,1 %) ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä työpäivää 1409/1746 kalenteripäivää. Kaikista kunnan henkilöstön sairauspoissaolopäivistä 1-3 poissaoloja, joista ei edellytetty lääkärintodistusta oli 26%, 4-10 päivän poissaoloja oli 22% ja päivän poissaoloja oli 34%. Yli 60 päivän sairauslomia oli 10 henkilöllä, 19%. Sairausajalta maksetut palkat olivat , johon kunta osittain sai kelan päivärahakorvauksen ( ). Sairauspoissaolot Yhteensä työpäiviä tpv (kaikista) tpv (kaikista) tpv (kaikista) tpv (kaikista) tpv (kaikista) tpv (kaikista) poissaolopäivät/henkilöstö ,1 11,1 10,2

17 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) Sairauspoissaolot % 9 % 7 % 26 % 1 3 tpv (kaikista) 4 10 tpv (kaikista) tpv (kaikista) tpv (kaikista) 34 % 22 % tpv (kaikista) tpv (kaikista) 7.4 Työtapaturmat Sairaanhoitokäynnit työterveyshuollossa vuonna 2013: - lääkärillä 369 henkilöä, 1058 käyntiä - työterveyshoitajalla 243 henkilöä, 279 käyntiä Käydyt työkykyneuvottelut työterveyshuollossa vuonna 2013: - työterveyslääkäri 27 henkilöä, 66 käyntiä - työterveyshoitaja 15 henkilöä, 39 käyntiä Luvut eivät sisällä työtapaturmista aiheutuneita käyntejä. Lähtökohtana Nastolan kunnassa on 0-tapaturmaa ja kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päivä terveenä kotiin. Työtapaturmia ja työmatkatapaturmia sattui yhteensä 11 (naiset 6, miehet 5). Tapaturmista johtuvia sairauspäiviä oli 59 (2012:126). Työssä sattuneita tapaturmia oli yhteensä 11 ja työmatkatapaturmia 0. Tapaturmat koostuivat pääosin kaatumisista ja niistä aiheutui venähdyksiä. Työtapaturmista johtuvat poissaolot Työpäivät Henkilöt Riskien ja vaarojen arviointeja on tehty ja päivitetty mm. tilapalvelun, ruoka- ja siivouspalveluiden ja kunnantalon henkilöstön keskuudessa. Raporttien tuloksia on käyty läpi ko. henkilöstön kanssa ja niissä ei ilmennyt hälyyttävää.

18 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKU- JA HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstö lkm Palkkasumma Palkkasivukulut (eläke+muut hlöstösivukulut) Henkilöstökorvaukset HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työterveyshuolto Työterveyshuoltokorvaukset Koulutus Päivärahat ja km-korvaukset Virkistystoiminta Palveluvuosilahjat TYÖVOIMAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ /asukas HENKILÖSTÖN TILA Henkilöstön keski-ikä vuotta 45,0 45,0 Vanhuuseläke (+ varhennettu ve) lkm Osa-aikaeläkkeet lkm Työkyvyttömyys-, osatke, yksilöll.ve lkm 5 3 Sairauspoissaolot (vakituiset) pv Sairauspoissaolopv:t /hlö, kal.pv pv 13,9 13,6 Kaikki poissaolot yhteensä (vsl, äl jne) pv (tp )

19 HENKILÖSTÖRAPORTTI (15) 8 Tilastointi ja tunnusluvut Henkilöstöraportin tiedot on pyritty keräämään kunnallisen henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti. Henkilökunnan lukumäärätiedot on pääosin ilmoitettu tilanteen mukaisesti eli tällöin palvelussuhteessa kuntaan olevien määrä, ml. virkavapaalla tai työvapaalla olevat. Vakituisen henkilöstön lukumäärätiedot eivät sisällä näin ollen esim. avointen vakanssien tietoja. Teoreettinen henkilötyövuosi/vuosityöntekijä = palveluksessaolopäivien lkm kalenteripäivinä/365x (osa-aikaprosentti/100). Teoreettinen vuosityöaika = kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. Tehty vuosityöaika, tehty henkilötyövuosi = Teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään vuosilomat ja muut poissaolot (Opetusalan kesäkeskeytys vääristää jonkin verran työpanoksen laskentaa). Poissaoloprosentti = Poissaoloaika/Teoreettinen vuosityöaika x 100

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot