FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :46: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3032. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto): Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 103 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Aineiston nimi englanniksi: Residents Image of the Town of Pieksämäki 2015 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat alueellinen identiteetti; alueellisuus; asuinympäristö; elinolot; julkiset palvelut; kaupunkikuva; kaupunkitila; kunnallispolitiikka; kunnat; kuntalaiset; rakennettu ympäristö; yksityiset palvelut 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: asuminen ja asunnot; lähiympäristö, kaupunki- ja maaseutuelämä Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Aineisto Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 on kerätty valtio-opin pro gradu -tutkielmaa, jossa tutkielmassa tarkastellaan miten kunnallishallintoa ja päätöksentekoelimiä koskevat arviot vaikuttavat kuntalaisten muodostamaan kuvaan kotipaikastaan. Tutkimuksessa on keskitytty erityisesti sisäiseen kuntakuvaan, joten aineistossa ovat esillä monipuolisesti vastaajien kokemukset omasta kotipaikkakunnastaan. Kohdekaupunkina on Pieksämäki. Kyselyn alussa vastaajia pyydettiin arvioimaan Pieksämäen kaupunkia koskevia väitteitä muun muassa kunnallispolitiikasta, työ- ja opiskelupaikoista sekä asumisviihtyvyydestä. Seuraavaksi vastaajat saivat luonnehtia Pieksämäen kaupungin rakennettua ympäristöä sekä maisemaa. Paikkatunteeseen liittyen kysyttiin samaistumisesta erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin, kuten kaupunginosaan tai maakuntaan. Seuraavaksi kysyttiin julkisen sektorin toimialueiden, kuten lasten päivähoidon, vapaa-ajan tapahtumien sekä vanhustenhuollon, järjestämisestä Pieksämäellä. Vastaajilta kysyttiin myös yksityisten palveluiden, erikoiskauppojen sekä kaupungin kauppapalveluiden tarjonnasta. Lisäksi kysyttiin mistä vastaajat hankkivat tarvitsemiaan hyödykkeitä. Seuraavaksi kysyttiin elinoloista, ihmisiin luottamisesta sekä erityisesti päätöksentekijöihin luottamisesta. Lisäksi kysyttiin Pieksämäen kaupungin päätöksentekoa koskevista asioista, kuten päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta, päätösvallan jakautumisesta sekä päätösten yksimielisyydestä. Vastaajilta kysyttiin myös Pieksämäkeä koskevaan julkiseen keskusteluun liittyen ajatuksia näkyvyydestä maakunnallisissa ja valtakunnallisissa tiedotusvälineissä sekä paikallislehden luomasta kaupunkikuvasta. Lopussa vastaajia pyydettiin luonnehtimaan Pieksämäkeä tai pieksämäkeläisiä kahdella parhaiten kuvaavalla sanalla. Taustatietoina ovat muun muassa syntymävuosi (luokiteltu), sukupuoli, alaikäisten lasten lukumäärä, koulutusaste, siviilisääty, työmarkkina-asema sekä puoluekanta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi, Pieksämäki 2

9 1.4. Aineiston käyttö Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Pieksämäen kaupungin täysi-ikäiset asukkaat Aineistonkeruun ajankohta: maaliskuu 2015 huhtikuu 2015 Kerääjät: Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu) Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2015 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 31,2 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 119 muuttujaa ja 312 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Väestörekisterikeskus poimi Pieksämäen täysi-ikäisistä asukkaista henkilön otoksen. Kyselylomake lähetettiin jokaiselle otokseen valitulle henkilölle kotiosoitteeseen vastauskuoren kanssa. Kyselyt lähetettiin maaliskuun lopulla ja viimeiset vastaukset vastaanotettiin huhtikuun puoliväliin mennessä. Yhteensä lomakkeita palautettiin 321. Näistä lomakkeista 9 jouduttiin hylkäämään muun muassa myöhäisen palautumisen tai epäselvien merkintöjen vuoksi. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Arkistoidusta aineistosta puuttuvat vastaukset taustatietoja (T15 - T27) koskevien kysymysten muu, mikä? -kohtien osalta. Arkistoinnin yhteydessä taustamuuttujia T15, T17_a, T17_b, T24 ja T26 on luokiteltu. Julkaisut Sipinen, Josefina (2015). Kuntalaisten kunnallisesta päätöksenteosta tekemien arvioiden vaikutus sisäiseen kuntakuvaan - esimerkkinä Pieksämäen kaupunki. Tampere: Tampereen yliopisto. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Sipinen, Josefina (2015). Kuntalaisten kunnallisesta päätöksenteosta tekemien arvioiden vaikutus sisäiseen kuntakuvaan - esimerkkinä Pieksämäen kaupunki. Tampere: Tampereen yliopisto. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 312 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 312 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 312 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [K1_A] Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Seuraan aktiivisesti kunnallispolitiikkaa Pieksämäellä? Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Seuraan aktiivisesti kunnallispolitiikkaa Pieksämäellä. Ei pidä lainkaan paikkansa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 K1_B (taulukko jatkuu ed. sivulta) Pitää täysin paikkaansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K1_B] Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Tiedän paljon kaupungin ajankohtaisista asioista? Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Tiedän paljon kaupungin ajankohtaisista asioista. Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkaansa tieto puuttuu (SYSMIS)

14 2. Muuttujat [K1_C] Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Olen tyytyväinen siihen että asun juuri Pieksämäellä? Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Olen tyytyväinen siihen että asun juuri Pieksämäellä. Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkaansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K1_D] Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Uskon, että Pieksämäeltä löytyy minulle tulevaisuudessa työ- tai opiskelupaikka? Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Uskon, että Pieksämäeltä löytyy minulle tulevaisuudessa työ- tai opiskelupaikka. 8

15 K1_E Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkaansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K1_E] Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Muuttaisin toiseen kuntaan, mikäli siihen tarjoutuisi mahdollisuus? Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Muuttaisin toiseen kuntaan, mikäli siihen tarjoutuisi mahdollisuus. Ei pidä lainkaan paikkansa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Pitää täysin paikkaansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K1_F] Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Suosittelisin Pieksämäkeä asuinpaikkana myös muille? Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Suosittelisin Pieksämäkeä asuinpaikkana myös muille. Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkaansa tieto puuttuu (SYSMIS)

17 K1_H [K1_G] Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Myös sukulaisteni ja ystävieni mielestä Pieksämäki on mukava asuinpaikka? Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Myös sukulaisteni ja ystävieni mielestä Pieksämäki on mukava asuinpaikka. Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkaansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K1_H] Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Pieksämäen kaupungin tavoite luoda 1000 uutta työpaikkaa vuoteen 2024 mennessä voi mielestäni toteutua? Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Pieksämäen kaupungin tavoite luoda 1000 uutta työpaikkaa vuoteen 2024 mennessä voi mielestäni toteutua. 11

18 2. Muuttujat Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkaansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K1_I] Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Pieksämäellä järjestetään mielenkiintoisia vapaa-ajan tapahtumia? Kuinka hyvin seuraavat Pieksämäen kaupunkia koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Pieksämäellä järjestetään mielenkiintoisia vapaa-ajan tapahtumia. Ei pidä lainkaan paikkansa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 K2_B (taulukko jatkuu ed. sivulta) Pitää täysin paikkaansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K2_A] Millaiseksi luonnehtisitte Pieksämäen kaupungin maisemaa ja rakennettua ympäristöä: Mielestäni kaupunki on siisti ja hyvin hoidettu? Millaiseksi luonnehtisitte Pieksämäen kaupungin maisemaa ja rakennettua ympäristöä? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Mielestäni kaupunki on siisti ja hyvin hoidettu. Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K2_B] Millaiseksi luonnehtisitte Pieksämäen kaupungin maisemaa ja rakennettua ympäristöä: Ydinkeskusta on mielestäni kaunis ja miellyttävä? Millaiseksi luonnehtisitte Pieksämäen kaupungin maisemaa ja rakennettua ympäristöä? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää 13

20 2. Muuttujat sopivin vaihtoehto. Ydinkeskusta on mielestäni kaunis ja miellyttävä. Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K2_C] Millaiseksi luonnehtisitte Pieksämäen kaupungin maisemaa ja rakennettua ympäristöä: Mielestäni kaupungin rakennettu ympäristö tarvitsee vielä paljon parantamista? Millaiseksi luonnehtisitte Pieksämäen kaupungin maisemaa ja rakennettua ympäristöä? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Mielestäni kaupungin rakennettu ympäristö tarvitsee vielä paljon parantamista. Ei pidä lainkaan paikkansa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 K2_D (taulukko jatkuu ed. sivulta) Pitää täysin paikkansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K2_D] Millaiseksi luonnehtisitte Pieksämäen kaupungin maisemaa ja rakennettua ympäristöä: Yritysten ja kauppojen näyteikkunat ovat mielestäni edustavia? Millaiseksi luonnehtisitte Pieksämäen kaupungin maisemaa ja rakennettua ympäristöä? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Yritysten ja kauppojen näyteikkunat ovat mielestäni edustavia. Ei pidä lainkaan paikkansa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Pitää täysin paikkansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K3] Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa on hyvä asua ja elää. Miten arvioisitte Pieksämäen sijoittuvan kilpailussa? Kuvitelkaa tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa on hyvä asua ja elää. Miten arvioisitte Pieksämäen sijoittuvan kilpailussa? Kertokaa mielipiteenne asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0 tarkoittaa, että Pieksämäki sijoittuisi erittäin huonosti ja 10 sitä, että Pieksämäki sijoittuisi erinomaisesti. Ympyröikää sopivin vaihtoehto. Pieksämäki sijoittuisi erittäin huonosti Pieksämäki sijoittuisi erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_A] Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta: Asuinalue (kortteli tai naapurusto)? Ihminen voi samaistua tai tuntea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Arvioikaa asteikolla 0 (en laisinkaan) - 10 (erittäin paljon) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. 16

23 K4_B Asuinalue (kortteli tai naapurusto) Ei laisinkaan Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_B] Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta: Kaupunginosa tai kylä? Ihminen voi samaistua tai tuntea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Arvioikaa asteikolla 0 (en laisinkaan) - 10 (erittäin paljon) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Kaupunginosa tai kylä Ei laisinkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_C] Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta: Asuinkaupunki? Ihminen voi samaistua tai tuntea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Arvioikaa asteikolla 0 (en laisinkaan) - 10 (erittäin paljon) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Asuinkaupunki Ei laisinkaan Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

25 K4_E [K4_D] Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta: Useamman kunnan muodostama seutukunta? Ihminen voi samaistua tai tuntea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Arvioikaa asteikolla 0 (en laisinkaan) - 10 (erittäin paljon) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Useamman kunnan muodostama seutukunta Ei laisinkaan Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_E] Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta: Etelä-Savon maakunta? Ihminen voi samaistua tai tuntea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Arvioikaa asteikolla 0 (en laisinkaan) - 10 (erittäin paljon) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Etelä-Savon maakunta 19

26 2. Muuttujat Ei laisinkaan Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_F] Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta: Suomi? Ihminen voi samaistua tai tuntea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Arvioikaa asteikolla 0 (en laisinkaan) - 10 (erittäin paljon) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Suomi Ei laisinkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 K4_H (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_G] Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta: Pohjoismaat? Ihminen voi samaistua tai tuntea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Arvioikaa asteikolla 0 (en laisinkaan) - 10 (erittäin paljon) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Pohjoismaat Ei laisinkaan Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_H] Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta: Euroopan unioni? Ihminen voi samaistua tai tuntea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuk- 21

28 2. Muuttujat siin? Arvioikaa asteikolla 0 (en laisinkaan) - 10 (erittäin paljon) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Euroopan unioni Ei laisinkaan Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_I] Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta: Eurooppa? Ihminen voi samaistua tai tuntea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Arvioikaa asteikolla 0 (en laisinkaan) - 10 (erittäin paljon) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Eurooppa Ei laisinkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 K5_A (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_A] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Elinkeinotoiminnan edistäminen? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Elinkeinotoiminnan edistäminen Erittäin huonosti Erittäin hyvin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_B] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Terveyskeskuspalvelut? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Terveyskeskuspalvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_C] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Lasten päivähoito? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. 24

31 K5_D Lasten päivähoito Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_D] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Vanhustenhuolto? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Vanhustenhuolto Erittäin huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_E] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Vuokra-asuntojen ja tonttien saanti? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Vuokra-asuntojen ja tonttien saanti Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

33 K5_G [K5_F] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Kouluolot (peruskoulu)? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Kouluolot (peruskoulu) Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_G] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Seutuopisto? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Seutuopisto 27

34 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_H] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Nuorison harrastusmahdollisuudet? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Nuorison harrastusmahdollisuudet Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

35 K5_J [K5_I] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Kulttuuripalvelut (kirjasto, museot, teatteri)? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Kulttuuripalvelut (kirjasto, museot, teatteri) Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_J] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Erilaiset vapaa-ajan tapahtumat? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Erilaiset vapaa-ajan tapahtumat 29

36 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_K] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Liikuntapaikat? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Liikuntapaikat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

37 K6_A [K5_L] Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa: Katujen ja teiden hoito? Miten hyvin mielestänne seuraavat julkisen sektorin toiminta-alueet on hoidettu Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Katujen ja teiden hoito Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K6_A] Miten hyvin seuraavia yksityisiä palveluja on mielestänne tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Ravintolat? Miten hyvin seuraavia yksityisiä palveluja on mielestänne tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Ravintolat 31

38 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K6_B] Miten hyvin seuraavia yksityisiä palveluja on mielestänne tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Kahvilat? Miten hyvin seuraavia yksityisiä palveluja on mielestänne tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Kahvilat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

39 K6_D [K6_C] Miten hyvin seuraavia yksityisiä palveluja on mielestänne tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Parturit ja kampaamot? Miten hyvin seuraavia yksityisiä palveluja on mielestänne tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Parturit ja kampaamot Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K6_D] Miten hyvin seuraavia yksityisiä palveluja on mielestänne tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Fysikaalinen hoito (esim. hieronta, fysioterapia)? Miten hyvin seuraavia yksityisiä palveluja on mielestänne tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Fysikaalinen hoito (esim. hieronta, fysioterapia) 33

40 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K6_E] Miten hyvin seuraavia yksityisiä palveluja on mielestänne tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Korjaus- ja huoltopalvelut? Miten hyvin seuraavia yksityisiä palveluja on mielestänne tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Korjaus- ja huoltopalvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

41 K7_B [K7_A] Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Vaate- ja kenkäkaupat? Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Vaate- ja kenkäkaupat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_B] Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Urheilu- ja vapaa-ajan tarvikkeet? Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Urheilu- ja vapaa-ajan tarvikkeet 35

42 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_C] Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Kodin sisustus? Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Kodin sisustus Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

43 K7_E [K7_D] Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Kodinkoneet? Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Kodinkoneet Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_E] Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Käsityö- ja lahjatavaratuotteet? Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Käsityö- ja lahjatavaratuotteet 37

44 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_F] Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa: Kauneus-, terveys- ja hyvinvointituotteet? Miten hyvin mielestänne seuraavia erikoiskaupan tuotteita on tarjolla Pieksämäen kaupungissa? Arvioikaa asteikolla 0 (erittäin huonosti) - 10 (erittäin hyvin) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Kauneus-, terveys- ja hyvinvointituotteet Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

45 K8_B [K8_A] Kuinka hyvin seuraavat kaupungin kauppapalveluja koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Löydän Pieksämäeltä kaikki tarvitsemani tuotteet ja yksityiset palvelut? Kuinka hyvin seuraavat kaupungin kauppapalveluja koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Löydän Pieksämäeltä kaikki tarvitsemani tuotteet ja yksityiset palvelut Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K8_B] Kuinka hyvin seuraavat kaupungin kauppapalveluja koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Saan kaupoissa ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua? Kuinka hyvin seuraavat kaupungin kauppapalveluja koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Saan kaupoissa ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua 39

46 2. Muuttujat Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K8_C] Kuinka hyvin seuraavat kaupungin kauppapalveluja koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Löydän Pieksämäen kaupoista uusimmat ja ajanmukaisimmat tuotteet? Kuinka hyvin seuraavat kaupungin kauppapalveluja koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Löydän Pieksämäen kaupoista uusimmat ja ajanmukaisimmat tuotteet Ei pidä lainkaan paikkansa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 K8_D (taulukko jatkuu ed. sivulta) Pitää täysin paikkansa tieto puuttuu (SYSMIS) [K8_D] Kuinka hyvin seuraavat kaupungin kauppapalveluja koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne: Ostan tarvitsemani tuotteet mieluummin verkkokaupasta? Kuinka hyvin seuraavat kaupungin kauppapalveluja koskevat väittämät pitävät paikkansa kohdallanne? Arvioikaa asteikolla 0 (ei pidä lainkaan paikkaansa) - 10 (pitää täysin paikkaansa) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Ostan tarvitsemani tuotteet mieluummin verkkokaupasta Ei pidä lainkaan paikkansa Pitää täysin paikkansa tieto puuttuu (SYSMIS)

48 2. Muuttujat [K9_A_1] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Päivittäistavarakauppa: Pieksämäki? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Päivittäistavarakauppa. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Pieksämäeltä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_A_2] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Päivittäistavarakauppa: Muu kunta? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Päivittäistavarakauppa. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Toisesta kunnasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

49 K9_B_1 [K9_A_3] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Päivittäistavarakauppa: Verkkokauppa? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Päivittäistavarakauppa. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Verkkokaupasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_B_1] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Vaate- ja kenkäkaupat: Pieksämäki? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Vaate- ja kenkäkaupat. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Pieksämäeltä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [K9_B_2] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Vaate- ja kenkäkaupat: Muu kunta? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Vaate- ja kenkäkaupat. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Toisesta kunnasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_B_3] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Vaate- ja kenkäkaupat: Verkkokauppa? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Vaate- ja kenkäkaupat. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Verkkokaupasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

51 K9_C_2 [K9_C_1] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Urheilu- ja vapaaajan tarvikkeet: Pieksämäki? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Urheilu- ja vapaa-ajan tarvikkeet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Pieksämäeltä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_C_2] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Urheilu- ja vapaaajan tarvikkeet: Muu kunta? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Urheilu- ja vapaa-ajan tarvikkeet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Toisesta kunnasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

52 2. Muuttujat [K9_C_3] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Urheilu- ja vapaaajan tarvikkeet: Verkkokauppa? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Urheilu- ja vapaa-ajan tarvikkeet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Verkkokaupasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_D_1] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Kodin sisustus: Pieksämäki? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Kodin sisustus. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Pieksämäeltä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

53 K9_D_3 [K9_D_2] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Kodin sisustus: Muu kunta? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Kodin sisustus. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Toisesta kunnasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_D_3] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Kodin sisustus: Verkkokauppa? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Kodin sisustus. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Verkkokaupasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

54 2. Muuttujat [K9_E_1] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Kodinkoneet: Pieksämäki? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Kodinkoneet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Pieksämäeltä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_E_2] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Kodinkoneet: Muu kunta? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Kodinkoneet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Toisesta kunnasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

55 K9_F_1 [K9_E_3] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Kodinkoneet: Verkkokauppa? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Kodinkoneet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Verkkokaupasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_F_1] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Käsityö- ja lahjatavaratuotteet: Pieksämäki? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Käsityö- ja lahjatavaratuotteet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Pieksämäeltä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

56 2. Muuttujat [K9_F_2] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Käsityö- ja lahjatavaratuotteet: Muu kunta? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Käsityö- ja lahjatavaratuotteet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Toisesta kunnasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_F_3] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Käsityö- ja lahjatavaratuotteet: Verkkokauppa? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Käsityö- ja lahjatavaratuotteet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Verkkokaupasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

57 K9_G_2 [K9_G_1] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Kauneus-, terveysja hyvinvointituotteet: Pieksämäki? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Kauneus-, terveys- ja hyvinvointituotteet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Pieksämäeltä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_G_2] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Kauneus-, terveysja hyvinvointituotteet: Muu kunta? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Kauneus-, terveys- ja hyvinvointituotteet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Toisesta kunnasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

58 2. Muuttujat [K9_G_3] Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet: Kauneus-, terveysja hyvinvointituotteet: Verkkokauppa? Mistä hankitte seuraavat tarvitsemanne tuotteet? Kauneus-, terveys- ja hyvinvointituotteet. Merkitkää ruksi sopivan vaihtoehdon kohdalle. Verkkokaupasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [K10] Kuinka tyytyväinen olette yleisesti ottaen elämäänne nykyisin? Kuinka tyytyväinen olette yleisesti ottaen elämäänne nykyisin? Arvioikaa asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettette ole lainkaan tyytyväinen ja 10 sitä, että olette erittäin tyytyväinen. Ympyröikää sopivin vaihtoehto. Ei lainkaan tyytyväinen Erittäin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 52

59 K12_A (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K11] Voiko mielestänne ihmisiin luottaa, vai onko niin, että ihmisten suhteen ei voi olla liian varovainen? Voiko mielestänne ihmisiin luottaa, vai onko niin, että ihmisten suhteen ei voi olla liian varovainen? Kertokaa mielipiteenne asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettei ihmisten kanssa voi olla liian varovainen ja 10 sitä, että useimpiin ihmisiin voi luottaa. Ympyröikää sopivin vaihtoehto. Ihmisten kanssa ei voi olla liian varovainen Useimpiin ihmisiin voi luottaa tieto puuttuu (SYSMIS) [K12_A] Missä määrin luotatte tai ette luota seuraaviin tahoihin: Kaupungin johto? Missä määrin luotatte tai ette luota seuraaviin tahoihin? Arvioikaa asteikolla 0 (en luota ollenkaan) ja 10 (luotan täydellisesti) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Kaupungin johto 53

60 2. Muuttujat En luota ollenkaan Luotan täydellisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [K12_B] Missä määrin luotatte tai ette luota seuraaviin tahoihin: Poliittiset puolueet? Missä määrin luotatte tai ette luota seuraaviin tahoihin? Arvioikaa asteikolla 0 (en luota ollenkaan) ja 10 (luotan täydellisesti) ja ympyröikää sopivin vaihtoehto. Poliittiset puolueet En luota ollenkaan Luotan täydellisesti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 54

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2272. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja

FSD2272. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja FSD2272 KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2673. Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut. Koodikirja

FSD2673. Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut. Koodikirja FSD2673 Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1048. Nuoret ja presidentinvaalit Koodikirja

FSD1048. Nuoret ja presidentinvaalit Koodikirja FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja presidentinvaalit 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3114. Naapuruuskysely Koodikirja

FSD3114. Naapuruuskysely Koodikirja FSD3114 Naapuruuskysely 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naapuruuskysely 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3032 PIEKSÄMÄKELÄISTEN KAUPUNKIKUVA 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3032 RESIDENTS IMAGE OF THE TOWN OF PIEKSÄMÄKI 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3032 PIEKSÄMÄKELÄISTEN KAUPUNKIKUVA 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3032 RESIDENTS IMAGE OF THE TOWN OF PIEKSÄMÄKI 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3032 PIEKSÄMÄKELÄISTEN KAUPUNKIKUVA 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3032 RESIDENTS IMAGE OF THE TOWN OF PIEKSÄMÄKI 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot