FSD2829. Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2829. Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2829 Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :55: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2829. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Myllys, Riikka (Kirkkohallitus): Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 117 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 Aineiston nimi englanniksi: Spiritual Well-Being of Church Workers 2012 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Hengellisen tyhy-työryhmän loppuraportti 1 Tutkimuksen päätulokset tiivistettynä Tekijät Myllys, Riikka (Kirkkohallitus) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Salomäki, Hanna (Kirkon tutkimuskeskus) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat evankelis-luterilainen kirkko; hengellinen ohjaus; hengellisyys; jaksaminen; sosiaalinen tuki; työhyvinvointi; työntekijät; työyhteisöt; uskonelämä Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: humanistiset tieteet; yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: työolot; uskonto ja arvot Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi aineistossa kartoitetaan evankelis-luterilaisen kirkon työtekijöiden hengellistä hyvinvointia ja siihen saatua tukea. Kysymysten teemat käsittelevät työtekijöiden uskonnollisuutta ja hengellisen tuen saamista työssä. Kysely kerättiin osana kirkon Pyhä-painopiste ( ) hanketta, jonka avulla pyrittiin kehittämään kirkon jumalanpalveluselämää. Kyselyn alussa vastaajalta kysyttiin urasta kirkollisessa työssä ja kartoitettiin työssäjaksamista. Sitten käsiteltiin vastaajan uskonnollista taustaa ja hengellisyyttä. Vastaajalta kysyttiin uskon ja hengellisen yhteisön tärkeydestä, saadun hengellisen tuen lähteistä ja kuinka usein hän harjoittaa eri uskonnollisuuden muotoja työtehtävissään ja työn ulkopuolella. Edelleen vastaajalta kysyttiin, kenen kanssa hän keskustelee hengellisistä kysymyksistä ja keneltä hän saa apua elämän kriiseissä. Vastaajalta myös tiedustellaan viime vuosien aikana hengellisyydessä tapahtuneista mahdollisista muutoksista ja niiden syistä, joita olivat mm. yhteiskunnan asenteet kirkkoa kohtaan ja kirkon erilaiset sisäiset muutokset. Lopuksi kartoitetaan vastaajien hengellisen elämän tukemisen tarpeita. Vastaajalta kysytään kokemuksia kirkossa työskentelystä, kirkon toivotusta roolista hengellisen elämän tukijana ja mahdollisuuksista saada kirkosta tukea. Häneltä kysyttiin muun muassa, tarvitseeko hän kirkkoa hengellisen elämän hoitamiseen, miten työaikaa voi käyttää eri uskonnon harjoittamisen muotoihin ja kuinka paljon hengelliset elementit ovat esillä työyhteisön kokouksissa. Lopuksi kysyttiin avokysymyksellä, mitä muuta haluaa kertoa hengellisestä elämästään ja sen tukemisen tarpeista. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Taustamuuttujina aineistossa ovat ikä, sukupuoli, työtehtävä, kuntaryhmitys, hiippakunta ja palvelusajan pituus. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen evankelisluterilaisen kirkon työntekijät Aineistonkeruun ajankohta: kevät 2012 Kerääjät: Kirkon tutkimuskeskus Aineiston tuottajat: Kirkkohallitus Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2012 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 20 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 178 muuttujaa ja 796 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta Kysely lähetettiin noin 4000 Suomen evankelisluterilaisen kirkon työntekijälle, mikä oli noin neljäsosa kirkon työntekijöistä. Kysely oli mahdollista tehdä niin suomen kuin ruotsin kielellä. Ruotsinkielisiä vastauksia tuli 62 kappaletta. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. 3

10 1. Aineiston kuvailu Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 796 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 796 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 796 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Ikäsi Ikäsi Vähemmän kuin 25 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Enemmän kuin 65 vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Sukupuolesi Sukupuolesi 6

13 Q4 Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Työtehtäväsi Työtehtäväsi Kirkkoherra Muu pappi Lehtori Kanttori Diakoniatyöntekijä Nuorisotyönohjaaja Lapsityönohjaaja Lastenohjaaja Lähetyssihteeri Talouspäällikkö (tai vast.) Muu talouden ja hallinnon työntekijä Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö Kirkon keskushallinnon tai hiippakunnan johto- tai asiantuntijatehtävä Muu kirkon keskushallinnon tai hiippakunnan tehtävä Jokin muu [Q4] Toimintaympäristösi Toimintaympäristösi 7

14 2. Muuttujat Kaupunkimainen Maaseutumainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Hiippakunta, jonka alueella työskentelet Hiippakunta, jonka alueella työskentelet Turku Tampere Oulu Mikkeli Porvoo Kuopio Lapua Helsinki Espoo En toimi seurakunnassa / hiippakunnassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Kuinka pitkään olet työskennellyt kirkossa tai kirkollisten järjestöjen palveluksessa? Kuinka pitkään olet työskennellyt kirkossa tai kirkollisten järjestöjen palveluksessa? Alle 3 vuotta vuotta vuotta vuotta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) vuotta Yli 30 vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Kuinka pitkään olet työskennellyt muun työnantajan palveluksessa? Kuinka pitkään olet työskennellyt muun työnantajan palveluksessa? Alle 5 vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 30 vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet työhösi kokonaisuudessaan? Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet työhösi kokonaisuudessaan? Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q9] Millainen on työmääräsi suhteessa jaksamiseesi? Millainen on työmääräsi suhteessa jaksamiseesi? Töitä on aivan liikaa, joten uuvun niiden alla Töitä on liikaa ja välillä en oikein jaksa Töitä on paljon, mutta enimmäkseen jaksan niiden kanssa Töitä on sopivasti Jaksaisin enemmänkin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Vanhoillislestadiolaisuus Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Vanhoillislestadiolaisuus En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q10_3 [Q10_2] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Muu lestadiolaisuus Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Muu lestadiolaisuus En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_3] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Evankelinen liike (SLEY) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Evankelinen liike (SLEY) En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q10_4] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Evankelinen liike (ELY) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Evankelinen liike (ELY) En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_5] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Länsi- Suomen rukoilevaisuus Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Länsi-Suomen rukoilevaisuus En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q10_7 [Q10_6] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Rukoilevaisen kansan yhdistys Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Rukoilevaisen kansan yhdistys En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_7] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Herännäisyys Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Herännäisyys En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [Q10_8] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Kansan Raamattuseura Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Kansan Raamattuseura En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_9] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Kansanlähetys Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Kansanlähetys En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

21 Q10_11 [Q10_10] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Suomen Raamattuopisto Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Suomen Raamattuopisto En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_11] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Opiskelija- ja Koululaislähetys Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Opiskelija- ja Koululaislähetys En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [Q10_12] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Muu ns. viides herätysliike Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Muu ns. viides herätysliike En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_13] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Karismaattinen liike Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Karismaattinen liike En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q10_15 [Q10_14] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Tuomasyhteisö Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Tuomasyhteisö En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_15] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Hiljaisuuden ystävät Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Hiljaisuuden ystävät En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [Q10_16] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Taizélaisuus Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Taizélaisuus En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_17] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Paavalin synodi Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Paavalin synodi En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q10_19 [Q10_18] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Luther säätiö Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Luther säätiö En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_19] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Tulkaa kaikki liike Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Tulkaa kaikki liike En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

26 2. Muuttujat [Q10_20] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Muu kristillinen yhteisö Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Muu kristillinen yhteisö En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_21] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi: Muu uskonnollinen traditio Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa hengellistä taustaasi? Muu uskonnollinen traditio En kuulu En kuulu, mutta ajattelussani on vaikutteita Kuulun jossain määrin Kuulun kiinteästi tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q12 [Q11] Miten tärkeä usko on sinulle? Miten tärkeä usko on sinulle? Ei ollenkaan tärkeä Vain vähän tärkeä Jonkin verran tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Tärkein hengellinen yhteisö sinulle on Tärkein hengellinen yhteisö sinulle on Oman kotiseurakuntani jumalanpalvelusyhteisö Muun ev. lut. seurakunnan jumalanpalvelusyhteisö Työpaikkani jumalanpalvelusyhteisö Herätysliikkeeni Hengellinen ystäväpiiri Muu kristillinen yhteisö Muu yhteisö Kirjat Verkkoyhteisö Jokin muu Ei mikään tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q13_1] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Työyhteisöstäni Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Työyhteisöstäni En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_2] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Työtehtävistäni Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Työtehtävistäni En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q13_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q13_3] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Kotiseurakunnastani Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Kotiseurakunnastani En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_4] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Rovastikunnastani Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Rovastikunnastani 23

30 2. Muuttujat En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_5] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Hiippakunnasta / tuomiokapitulilta Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Hiippakunnasta / tuomiokapitulilta En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_6] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Herätysliikkeistä Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Herätysliikkeistä 24

31 Q13_8 En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_7] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Muusta kristillisestä yhteisöstä Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Muusta kristillisestä yhteisöstä En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_8] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Verkkoyhteisöiltä ja -sivustoilta Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Verkkoyhteisöiltä ja -sivustoilta 25

32 2. Muuttujat En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_9] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Jumalanpalveluselämästä Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Jumalanpalveluselämästä En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_10] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Sakramenteista Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Sakramenteista 26

33 Q13_12 En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_11] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Raamatusta Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Raamatusta En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_12] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Rukouksesta Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Rukouksesta 27

34 2. Muuttujat En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_13] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Hengellisistä kokemuksista Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Hengellisistä kokemuksista En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_14] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Vaelluksilta tai matkoilta pyhille paikoille Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Vaelluksilta tai matkoilta pyhille paikoille 28

35 Q13_16 En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_15] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Hengellisilta kesäjuhlilta Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Hengellisilta kesäjuhlilta En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_16] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Retriiteistä Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Retriiteistä 29

36 2. Muuttujat En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_17] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Hengellisen ohjauksen ryhmästä Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Hengellisen ohjauksen ryhmästä En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_18] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Yksityisestä hengellisestä ohjauksesta Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Yksityisestä hengellisestä ohjauksesta 30

37 Q13_20 En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_19] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Pienpiireistä Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Pienpiireistä En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_20] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Sanan ja rukouksen illoista yms. Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Sanan ja rukouksen illoista yms. 31

38 2. Muuttujat En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_21] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Karismaattisista kokemuksista Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Karismaattisista kokemuksista En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_22] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Uushenkisyydestä Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Uushenkisyydestä 32

39 Q13_24 En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_23] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Muista uskonnollisista traditioista Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Muista uskonnollisista traditioista En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_24] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Musiikista ja laulusta Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Musiikista ja laulusta 33

40 2. Muuttujat En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_25] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Taiteesta (kuvataide, luova ilmaisu tms.) Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Taiteesta (kuvataide, luova ilmaisu tms.) En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_26] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Kirjallisuudesta Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Kirjallisuudesta 34

41 Q13_28 En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_27] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Luonnosta Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Luonnosta En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_28] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Perheestä Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Perheestä 35

42 2. Muuttujat En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_29] Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi: Ystävistä Missä määrin koet saavasi seuraavista tukea hengelliselle elämällesi Ystävistä En ollenkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Kuinka usein luet Raamattua työtehtäviin liittyen? Kuinka usein luet Raamattua työtehtäviin liittyen? Päivittäin Useamman kerran viikossa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q16 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Vähintään kerran puolessa vuodessa Vähintään kerran vuodessa Harvemmin tai ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Kuinka usein luet Raamattua työtehtävien ulkopuolella? Kuinka usein luet Raamattua työtehtävien ulkopuolella? Päivittäin Useamman kerran viikossa Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Vähintään kerran puolessa vuodessa Vähintään kerran vuodessa Harvemmin tai ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Kuinka usein luet muuta hengellistä kirjallisuutta työtehtäviin liittyen? Kuinka usein luet muuta hengellistä kirjallisuutta työtehtäviin liittyen? Päivittäin Useamman kerran viikossa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Vähintään kerran puolessa vuodessa Vähintään kerran vuodessa Harvemmin tai ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Kuinka usein luet muuta hengellistä kirjallisuutta työtehtävien ulkopuolella? Kuinka usein luet muuta hengellistä kirjallisuutta työtehtävien ulkopuolella? Päivittäin Useamman kerran viikossa Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Vähintään kerran puolessa vuodessa Vähintään kerran vuodessa Harvemmin tai ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18] Kuinka usein rukoilet työtehtäviin liittyen? Kuinka usein rukoilet työtehtäviin liittyen? Päivittäin Useamman kerran viikossa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q20 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Vähintään kerran puolessa vuodessa Vähintään kerran vuodessa Harvemmin tai ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19] Kuinka usein rukoilet työtehtävien ulkopuolella? Kuinka usein rukoilet työtehtävien ulkopuolella? Päivittäin Useamman kerran viikossa Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Vähintään kerran puolessa vuodessa Vähintään kerran vuodessa Harvemmin tai ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20] Kuinka usein osallistut jumalanpalvelukseen työtehtävissä? Kuinka usein osallistut jumalanpalvelukseen työtehtävissä? Päivittäin Useamman kerran viikossa Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähintään kerran puolessa vuodessa Vähintään kerran vuodessa Harvemmin tai ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Kuinka usein osallistut jumalanpalvelukseen työtehtävien ulkopuolella? Kuinka usein osallistut jumalanpalvelukseen työtehtävien ulkopuolella? Päivittäin Useamman kerran viikossa Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Vähintään kerran puolessa vuodessa Vähintään kerran vuodessa Harvemmin tai ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_1] Miten tärkeää sinulle on...: Rukous ja hiljainen mietiskely Miten tärkeää sinulle on...? Rukous ja hiljainen mietiskely 40

47 Q22_3 Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_2] Miten tärkeää sinulle on...: Messu ja muu jumalanpalveluselämä Miten tärkeää sinulle on...? Messu ja muu jumalanpalveluselämä Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_3] Miten tärkeää sinulle on...: Raamattu Miten tärkeää sinulle on...? Raamattu 41

48 2. Muuttujat Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_4] Miten tärkeää sinulle on...: Uskon sisällöt Miten tärkeää sinulle on...? Uskon sisällöt Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_5] Miten tärkeää sinulle on...: Ekumenia Miten tärkeää sinulle on...? Ekumenia 42

49 Q22_7 Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_6] Miten tärkeää sinulle on...: Seurakuntayhteys Miten tärkeää sinulle on...? Seurakuntayhteys Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_7] Miten tärkeää sinulle on...: Lähimmäisyys ja ihmissuhteet Miten tärkeää sinulle on...? Lähimmäisyys ja ihmissuhteet 43

50 2. Muuttujat Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_8] Miten tärkeää sinulle on...: Palvelu ja auttaminen Miten tärkeää sinulle on...? Palvelu ja auttaminen Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_9] Miten tärkeää sinulle on...: Vastuu luomakunnasta Miten tärkeää sinulle on...? Vastuu luomakunnasta 44

51 Q22_11 Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_10] Miten tärkeää sinulle on...: Ihmisoikeuskysymykset Miten tärkeää sinulle on...? Ihmisoikeuskysymykset Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_11] Miten tärkeää sinulle on...: Rauha ja globaali oikeudenmukaisuus Miten tärkeää sinulle on...? Rauha ja globaali oikeudenmukaisuus 45

52 2. Muuttujat Ei ollenkaan tärkeää Vähän tärkeää Jonkin verran tärkeää Melko tärkeää Erittäin tärkeää tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_1] Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä: Työtoverien Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä? Työtoverien En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_2] Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä: Esimiehen Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä? Esimiehen 46

53 Q23_4 En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_3] Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä: Seurakuntalaisten Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä? Seurakuntalaisten En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_4] Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä: Ystävien Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä? Ystävien 47

54 2. Muuttujat En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_5] Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä: Puolison/kumppanin Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä? Puolison/kumppanin En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_6] Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä: Ohjaajan (heng.ohjaaja/matkakumppani, työnohjaaja, mentori, sielunhoitaja jne.) Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä? Ohjaajan (heng.ohjaaja/matkakumppani, työnohjaaja, mentori, sielunhoitaja jne.) 48

55 Q23_8 En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_7] Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä: Hengellisen vertaisryhmän Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä? Hengellisen vertaisryhmän En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_8] Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä: Virtuaaliryhmän Kenen kanssa keskustelet itsellesi merkityksellisistä hengellisistä kysymyksistä? Virtuaaliryhmän 49

56 2. Muuttujat En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_1] Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana: Rukouksesta Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana? Rukouksesta En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_2] Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana: Jumalanpalveluksesta Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana? Jumalanpalveluksesta 50

57 Q24_4 En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_3] Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana: Raamatusta Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana? Raamatusta En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_4] Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana: Kristillisestä kirjallisuudesta Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana? Kristillisestä kirjallisuudesta 51

58 2. Muuttujat En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_5] Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana: Hengellisestä keskustelusta Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana? Hengellisestä keskustelusta En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_6] Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana: Hengellisestä musiikista Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana? Hengellisestä musiikista 52

59 Q24_8 En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_7] Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana: Verkkoyhteisöistä ja -sivustoilta Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana? Verkkoyhteisöistä ja -sivustoilta En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_8] Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana: Luonnosta Mistä etsit apua kriisin tai ahdistuksen aikana? Luonnosta 53

60 2. Muuttujat En koskaan Harvoin Silloin tällöin Melko usein Usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Jos etsit apua jostain muusta, niin mistä? (Avokysymys) Jos etsit apua jostain muusta, niin mistä? [Q26] Miten koet hengellisyytesi muuttuneen viime vuosien aikana? Miten koet hengellisyytesi muuttuneen viime vuosien aikana? Hengellisyyteni on syventynyt Olen etääntynyt hengellisyydestä Ei mainittavaa muutos - Jos valitset tämän, et vastaa seuraavaan kysymykseen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_1] Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana: Rukoilen Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana? Rukoilen 54

61 Q27_3 Paljon vähemmän kuin aiemmin Hieman vähemmän kuin aiemmin Ei muutosta Hieman enemmän kuin aiemmin Paljon enemmän kuin aiemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2] Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana: Luen Raamattua Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana? Luen Raamattua Paljon vähemmän kuin aiemmin Hieman vähemmän kuin aiemmin Ei muutosta Hieman enemmän kuin aiemmin Paljon enemmän kuin aiemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_3] Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana: Käyn jumalanpalveluksissa Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana? Käyn jumalanpalveluksissa 55

62 2. Muuttujat Paljon vähemmän kuin aiemmin Hieman vähemmän kuin aiemmin Ei muutosta Hieman enemmän kuin aiemmin Paljon enemmän kuin aiemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_4] Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana: Hiljaisuus ja mietiskely on minulle tärkeää Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana? Hiljaisuus ja mietiskely on minulle tärkeää Paljon vähemmän kuin aiemmin Hieman vähemmän kuin aiemmin Ei muutosta Hieman enemmän kuin aiemmin Paljon enemmän kuin aiemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_5] Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana: Autan lähimmäistä arjessa Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana? Autan lähimmäistä arjessa 56

63 Q27_7 Paljon vähemmän kuin aiemmin Hieman vähemmän kuin aiemmin Ei muutosta Hieman enemmän kuin aiemmin Paljon enemmän kuin aiemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_6] Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana: Kirkon usko on minulle tärkeää Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana? Kirkon usko on minulle tärkeää Paljon vähemmän kuin aiemmin Hieman vähemmän kuin aiemmin Ei muutosta Hieman enemmän kuin aiemmin Paljon enemmän kuin aiemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_7] Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana: Luomakunnan kysymykset ovat minulle tärkeitä Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana? Luomakunnan kysymykset ovat minulle tärkeitä 57

64 2. Muuttujat Paljon vähemmän kuin aiemmin Hieman vähemmän kuin aiemmin Ei muutosta Hieman enemmän kuin aiemmin Paljon enemmän kuin aiemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_8] Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana: Globaali oikeidenmukaisuus on minulle tärkeää Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana? Globaali oikeidenmukaisuus on minulle tärkeää Paljon vähemmän kuin aiemmin Hieman vähemmän kuin aiemmin Ei muutosta Hieman enemmän kuin aiemmin Paljon enemmän kuin aiemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_9] Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana: Ammennan uushenkisyydestä tai muiden uskontojen perinteestä Missä määrin seuraavat kuvaavat oman hengellisyytesi muutosta viime vuosien aikana? Ammennan uushenkisyydestä tai muiden uskontojen perinteestä 58

65 Q28_2 Paljon vähemmän kuin aiemmin Hieman vähemmän kuin aiemmin Ei muutosta Hieman enemmän kuin aiemmin Paljon enemmän kuin aiemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_1] Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi: Kirkon jäsenmäärän väheneminen Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi? Kirkon jäsenmäärän väheneminen Hyvin negatiivisesti Hieman negatiivisesti Ei ollenkaan Hieman positiivisesti Hyvin positiivisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_2] Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi: Kirkossa tapahtuvat rakennemuutokset Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi? Kirkossa tapahtuvat rakennemuutokset 59

66 2. Muuttujat Hyvin negatiivisesti Hieman negatiivisesti Ei ollenkaan Hieman positiivisesti Hyvin positiivisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_3] Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi: Kirkon keskusteluilmapiiri Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi? Kirkon keskusteluilmapiiri Hyvin negatiivisesti Hieman negatiivisesti Ei ollenkaan Hieman positiivisesti Hyvin positiivisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_4] Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi: Hengellisen tarjonnan moninaisuus Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi? Hengellisen tarjonnan moninaisuus 60

67 Q28_6 Hyvin negatiivisesti Hieman negatiivisesti Ei ollenkaan Hieman positiivisesti Hyvin positiivisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_5] Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi: Yhteiskunnan asenteet kirkkoa kohtaan Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi? Yhteiskunnan asenteet kirkkoa kohtaan Hyvin negatiivisesti Hieman negatiivisesti Ei ollenkaan Hieman positiivisesti Hyvin positiivisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_6] Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi: Uusateismin nousu Missä määrin seuraavat vaikuttavat omaan hengellisyyteesi? Uusateismin nousu 61

KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2029. Seurakuntien työntekijäkysely Koodikirja

FSD2029. Seurakuntien työntekijäkysely Koodikirja FSD2029 Seurakuntien työntekijäkysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Seurakuntien työntekijäkysely 2002

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2836. Pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten uskonnollisuus Koodikirja

FSD2836. Pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten uskonnollisuus Koodikirja FSD2836 Pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten uskonnollisuus 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja FSD3151 Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2988. Diakoniabarometri Koodikirja

FSD2988. Diakoniabarometri Koodikirja FSD2988 Diakoniabarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Diakoniabarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja FSD2257 Kirkkomonitor 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkkomonitor 2004 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja FSD3074 Amisbarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Amisbarometri 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3132. Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen Koodikirja

FSD3132. Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen Koodikirja FSD3132 Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3094. Gallup Ecclesiastica Koodikirja

FSD3094. Gallup Ecclesiastica Koodikirja FSD3094 Gallup Ecclesiastica 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Gallup Ecclesiastica 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2902. Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2902. Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2902 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2009 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2942. Kuntien innovaatiojärjestelmä Koodikirja

FSD2942. Kuntien innovaatiojärjestelmä Koodikirja FSD2942 Kuntien innovaatiojärjestelmä 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien innovaatiojärjestelmä 2011 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2830. Jumalanpalveluskysely Koodikirja

FSD2830. Jumalanpalveluskysely Koodikirja FSD2830 Jumalanpalveluskysely 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Jumalanpalveluskysely 2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2951. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja

FSD2951. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja FSD2951 Koulun hyvinvointiprofiili 2013-2014: henkilökunta Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2013-2014: henkilökunta [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3023. Tietokoneharrastamisen arkipäiväistyminen Koodikirja

FSD3023. Tietokoneharrastamisen arkipäiväistyminen Koodikirja FSD3023 Tietokoneharrastamisen arkipäiväistyminen 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietokoneharrastamisen arkipäiväistyminen 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2925. Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet Koodikirja

FSD2925. Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet Koodikirja FSD2925 Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD3178. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja

FSD3178. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja FSD3178 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: toisen asteen oppilaitokset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: toisen asteen oppilaitokset [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot