VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte"

Transkriptio

1 4/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 4: Yhden vaausaseen vaieneva akkvärähely, harninen kuriusheräe LIIKEYHTÄLÖN JOHTO JA RATKAISU Kuvassa n esiey visksisi vaienneun yhden vaausaseen harnisen akkvärähelijän erusalli. Siihen kuuluu jusi k, assa, vaiennin c sekä assaan vaikuava harninen akkvia F() = sin. Kuvasa (c) saadaan liikeyhälö k ( + ) g + c & F() = & () (a) g jusen leiuus k c k (b) k( (c) + ) c& saainen asaain F() g & & & g F() Yhälösä () seuraa edelleen & + c & + k = sin () Oaalla huin inaiskulaaajuuden ω ja vaiennussuheen ζ äärielä saadaan yhälö () kirjieua sandardiun F & 0 + ζ ω& + ω = sin (3) Yhälön (3) yleinen rakaisu n ua Kuva. Visksisi vaienneu värähelijä. = h +, issä h n hgeenisen yhälön & + ζ ω& + ω = 0 yleinen rakaisu ja äydellisen yhälön (3) jkin yksiyisrakaisu. Osa h n sessin VMS09 kaavan (7) ukaan alikriiisen vaiennuksen aauksessa h = Ce ζ ω sin( ω d + ψ ) (4) Osa h n inaisvärähelyä, jka häviää vaiennuksen ansisa neasi. Yksiyisrakaisu n akkvärähelyä ja se vidaan löyää yriefunkiilla

2 4/ = B sin + B cs ai = Xsin( φ ) (5) issä B ja B sekä X ja φ va vakiia. Yrieisä jälkiäinen n hiean käeväi, jen käyeään siä. Vaki X ja φ saadaan selville sijiaalla yrie liikeyhälöön (3). Neudelle ja kiihyvyydelle ulee derivialla lausekkee & = Xcs( φ ) & = Xsin( φ ) (6) jen sijius liikeyhälöön (3) anaa aluksi ( ω ) Xsin( φ ) + ζ ω Xcs( φ ) = sin (7) Käyäällä kaavassa (7) sinin ja csinin vähennyslaskukaavja saadaan edelleen ( ω ) X( sin csφ cs sinφ ) + + ζ ω X(cs cs φ + sin sinφ ) = sin (8) cs ker- Merkiseällä edellä levan yhälön eri ulilla esiinyvien erien ie uliain saiksi saadaan yhälöari sin ja ( ω ) Xcsφ + ζ ω Xsinφ = ( ω ) Xsinφ ζ ω Xcsφ = 0 (9) jisa saadaan rakaisua yksiyisrakaisussa leva vakiille X ja φ lausekkee ζ / k X = φ = arcan ω (0) + ζ ω ω ω Vaki X ja φ va akkvärähelyn = Xsin( φ) aliudi ja vaihekula. Liikeyhälön (3) yleinen rakaisu n alikriiisen vaiennuksen aauksessa näin llen () = C e ζ ω sin ( ω d + ψ ) + X sin( φ ) ()

3 4/3 jhn vaki X ja φ saadaan kaavasa (). Vaki C ja ψ ääräyyvä värähelijän alkuehdisa, ua eivä le sessin VMS09 kaavan (8) ukaise, sillä yksiyisrakaisu vaikuaa yös niiden arvihin. Rakaisuksi ulee ässä aauksessa C = & + ζω + ω ζ ω ζ ψ = arcan & + ζ ω () jssa = + Xsinφ ja & = & 0 Xcsφ. 0 VAHVISTUSKERROIN JA SIIRTYVYYS Kun erkiään d = / k ja r = / ω, va vahvisuskerrin M ja vaihekula φ X ζ r M = = φ = arcan (3) d ( r ) + ( ζ r) r Kuvassa n kaavan (3) vahvisuskerien M ja vaihekulan φ kuvaajia aajuussuheen r funkina uuailla vaiennussuheen ζ arvilla. Vahvisuskerien M käyräsösä nähdään, eä kaikki käyrä va nllavaiennusa vasaavan käyrän alaulella. Vaiennus ienenää akkvärähelyn aliudia ja eriyisesi resnanssin läheisyydessä ää ieneneinen n viakasa. Nähdään yös, eä käyrien aksii eivä le khdassa = ω. Ne eivä le yöskään khdassa = ωd = ω ζ, vaan hiean ään vasealla ulella khdassa = ωr = ω ζ, kuen kaavasa (3) vidaan dea esiällä vahvisuskerien M derivaaan nllakha. Arva ω r sanaan resnanssikulaaajuudeksi. Vaienevalla värähelyllä va siis inaiskulaaajuus ω, vaienneu inaiskulaaajuus ω d ja resnanssikulaaajuus ω r Kuva. Vahvisuskerrin.

4 4/4 erisuuria. Js vaiennussuhde ζ n ieni, va ne kuienkin hyvin lähellä isiaan ja rajaaauksessa ζ = 0 ne va saa. Maksiialiudiksi khdassa = ωr ulee X a / k = (4) ζ ζ ikä n lähes saa kuin inaiskulaaajuua ω vasaava aliudi X ω / k = ζ (5) Kuva 3. Vaihekula. Tisinaan yös inaiskulaaajuua ω sanaan resnanssiaajuudeksi, kska er va käyännössä hyvin ieniä. Vaihekulan φ käyräsösä nähdään, eä vaieneaassa aauksessa ζ = 0 vaihekula φ = 0 resnanssin alaulella ja φ = 80 resnanssin yläulella, jllin siis viaheräe ja siiryävase va vasaavasi saassa ai vasakkaisessa vaiheessa. Kun = ω, n φ = 90 riiuaa vaiennussuheen ζ arvsa. Tarkasellaan seuraavaksi viaa, jka kuvan allissa siiryy alusaan akkvian vaikuuksesa. Tään vian lauseke n kuvan (c) ja kaavjen (5) ja (6) eruseella F () = k + c & = k Xsin( φ) + c Xcs( φ) (6) a Vidaan helsi siaa, eä vian F a () suurin arv n F ( k X) + ( c X) = k X + ( ζ ω) = (7) A / jssa aliudi X saadaan kaavasa (0). Siiryvyydeksi T = FA / ulee lauseke T 0 ( ζ r) ( r ) + ( ζ r) FA + = = (8) F

5 4/5 Kuva 4. Vaienevan akkvärähelyn siiryvyys. Siiryvyys T n esiey kuvassa 4 aajuussuheen r funkina uuaalla vaiennussuheen ζ arvilla. Kaavasa 8 nähdään, eä T > alueella r < kaikilla vaiennussuheen ζ arvilla, jllin jusen käyö suurenaa siiryvää viaa. Alueessa r > n T <, ja jusen käyö ienenää siiryvää viaa. Huaaan yös, eä alueessa r > vaiennuksen lisääinen suurenaa siiryvää viaa, sillä käyrä enevä khdassa r = risiin. ESIMERKKI VMS4E A L d G θ M 0 sin I 0 c θ Kuvan väänövärähelysyseeissä yörän hiauseni n I0 = 0kg ja yöriisliikeä vasusavan vaienien vaiennusvaki c θ = 300N s. Akseli n eräsä ja sen iuus n L = ja halkaisija d 0 = 40. Teräksen liukuduuli n G = 80GPa. Pyörään vaikuaa harnisesi vaiheleva kuriuseni M 0 sin, jnka aliudi M 0 = kn. Pyörän akkvärähelyn kula-aliudin havaiaan ällöin levan. Määriä kuriusenin kula- aajuus ja suurin ukeen A siiryvä eni. Rakaisu: Akselin väänöneliöeniksi saadaan Iv = π d0 / 3 5,33 0 ja väänöjusivakiksi k = GIv /L 0,06kN. Oinaiskulaaajuudeksi ulee näin llen θ c θ ω = k θ /I0 44,840rad/ s. Vaiennussuheeksi saadaan ζ = 0, 335. I ω Pakkvian aliudia vasaava saainen kulanuus n d = M0 / k θ 0,04974rad ja vahvisuskerrin M = Θ / d 0, Kaavasa (3) seuraa yhälö ( r ) + ( ζ r) = M r, 433 = r ω 64,6rad/ s Siiryvyydeksi ulee kaavasa (8) T 0, 973 ja siiryvän enin aksiiarv n M T M M A 97,34N A = 0

6 4/6 HARJOITUS VMS4H Kuvan ukaisen syseein araeri va = 0kg, c = 0Ns / ja k = 4kN/. Pakkvian aliudi n F 0 = 00N ja kulaaajuus = 0rad/ s. Syseein alkuehd va 0 = 0,04 ja & 0 = 0,5 / s. Esiä kaavan () ukainen liikeyhälön yleinen rakaisu ja iirrä sen kuvaaja. Tarkisa ulkse liieenä levalla Mahcad-dkuenilla, jka iirää lisäksi syseein neuden ja kiihyvyyden kuvaaja. Vas. C 0,0578 ψ 33, X 0,0333 φ 3,8 Vihjee: HARJOITUS VMS4H Sähköri n asenneu erisinkaaleen äälle kuvan ukaisesi. Mrin assa n = 68kg ja erisinkaaleen assa M = 00kg. Syseein inaisaajuus n f =,67Hz ja vaiennussuhde n ζ = 0, 0. Rrin eäasaainsa synyy akkvia F () = (00N)sin(3,4 / s). Määriä syseein akkvärähelyn aliudi ja alusaan siiryvä via. Vas. X 0, F 4, N Vihjee: HARJOITUS VMS4H3 Jusi-assa-vaiennin syseeiin khdisuu akkviaheräe F() = sin. Syseein aliudiksi resnanssissa ω = ωr iaaan 5,8. Heräeen aajuuden llessa 80 % resnanssiaajuudesa ω r aliudiksi iaaan 4,6. Määriä syseein vaiennussuhde ζ. Vas. ζ 0, 7 Vihjee: Liieieds: Dkueni laskee ja iirää kaavan () siiryän () kuvaajan. Lisäksi iirreään kuvaaja neudesa v() ja kiihyvyydesä a().

HAJOAMISLAKI, AKTIIVISUUS JA RADIOHIILIMENETELMÄ

HAJOAMISLAKI, AKTIIVISUUS JA RADIOHIILIMENETELMÄ HJOMISLKI, KTIIVISUUS J RDIOHIILIMENETELMÄ Radiakiivisuus arkiaa amiyimien hajamisa Radiakiivise alkuainee hajava ajan kuluessa isiksi alkuaineiksi Hajaminen vi apahua useiden välivaiheiden kaua, jihin

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali 7/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 7: Yhn vapausasn paovärähly, impulssiuormius ja Duhamlin ingraali IMPULSSIKUORMITUS Maanisn sysmiin ohisuva jasoon hrä on usin ajasa riippuva lyhyaiainn uormius. Ysinraisin

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 13: Yhden vapausasteen vaimenematon pakkovärähtely, herätteenä roottorin epätasapaino tai alustan liike

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 13: Yhden vapausasteen vaimenematon pakkovärähtely, herätteenä roottorin epätasapaino tai alustan liike / VÄRÄHELYMEKANIIKKA SESSIO : Yhde vapausasee vaieeao paoväähely, heäeeä oooi epäasapaio ai alusa liie ROOORIN EPÄASAPAINO Haoisesi vaiheleva paovoia voi esiiyä pyöivie oeeosie yheydessä. aasellaa esieiä

Lisätiedot

YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ

YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ 1. LASKENTA BPW Kraatz Oy n timinut vetlaitteiden parissa j useamman vusikymmenen ajan ja edustamamme tutemerkit

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Todennäköisyyspohjainen käyttövarmuuden ja kunnossapidon suunnittelu

Todennäköisyyspohjainen käyttövarmuuden ja kunnossapidon suunnittelu Tonnäköisyyspojainn käyövarmuun ja kunnossapion suunnilu Hikki Prnu Tamprn knillinn yliopiso, Korkakoulunkau 6, Bo 589, 33 Tampr Pu. (3) 352628, la (3) 35237, ikki.prnu@u.i AVAINSANAT käyövarmuus, kunnossapio,

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä Physica 9 1. painos 1(7) : 18.1. a) Sähkökenttä on alue, jonka jokaisessa kohdassa varattuun hiukkaseen vaikuttaa sähköinen voia. b) Potentiaali on sähkökenttää kuvaava suure, joka on ääritelty niin, että

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta.

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta. DOSIS KIRJOITUSOHJEET Dsikseen kirjitettaessa nudatetaan tässä esitettyjä periaatteita. Js käsikirjituksessa ei le nudatettu alla mainittuja hjeita, se vidaan palauttaa tekijälle krjattavaksi j ennen arviintia.

Lisätiedot

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto Ryhmäteoria Markku Koppinen Turun yliopisto 6. toukokuuta 2011 Alkusanat Tämä ryhmäteorian kurssi käsittelee enimmäkseen ryhmien esitysteoriaa, mutta kuten tulemme näkemään, esitysteoria liittyy niin läheisesti

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

Raja-arvo ja jatkuvuus, L5

Raja-arvo ja jatkuvuus, L5 ja jatkuvuus, L5 1 Wikipedia: (http://fi.wikipedia.org/wiki/ ) 2 Funktion f () = 2 4 2 a ei voi laskea kohdassa = 2. Jos eroaa kahdesta ( 2), niin funktion voidaan laskea ja seuraavasta taulukosta nähdään,

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä

Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä 1 MAT-1345 LAAJA MATEMATIIKKA 5 Tampereen teknillinen yliopisto Risto Silvennoinen Kevät 9 Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöistä Yksi tavallisimmista luonnontieteissä ja tekniikassa

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka A

Insinöörimatematiikka A Insinöörimatematiikka A Demonstraatio 3, 3.9.04 Tehtävissä 4 tulee käyttää Gentzenin järjestelmää kaavojen johtamiseen. Johda kaava φ (φ ) tyhjästä oletusjoukosta. ) φ ) φ φ 3) φ 4) φ (E ) (E ) (I, ) (I,

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista.

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan.

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan. Jhdant: FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmä n liikuteltava ja helppkäyttöinen eikä se vaadi paristja tai sähköä. Virtausmäärää hjataan vain kahdella käyttönupilla sekä erityisellä tarkkuusletkustlla. FREEDOM60

Lisätiedot