TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNITTELUOHJE ASUINPIENTALOJEN JA ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUEET Korttelit 52, 70-72, 74 ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNITTELUOHJE ASUINPIENTALOJEN JA ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUEET Korttelit 52, 70-72, 74 ja 184-202"

Transkriptio

1 YLÖJÄRVEN KAUPUNK - KAAVOTUS Mesäylä Työlänojan alueen asemaaava TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNTTELUOHJE ASUNPENTALOJEN JA ERLLSPENTALOJEN KORTTELALUEET Koreli, -, ja - Ympärisölauauna..

2 Sisällyslueelo Yleisä... Alue... Raennusen sijoiaminen onille... Raennuse... Koreliohaise ohjee... Kyläoreli (oreli, -)... Rinneoreli (oreli - ja -)... Puuarhaoreli (oreli -)... Muua... Suunnieluohjeisa poieaminen... LTTEET A Työläojan iäosan asemaaava B Työläojan iäosan asemaaavamerinnä ja määräyse C Työläojan länsiosan asemaaava D Työläojan länsiosan asemaaavamerinnä ja -määräyse E Havainnepiirros Jäehuolo Raenamisen neuvona A Työläojan iäosan osoienumero ja posilaaioiden paia A Työläojan länsiosan osoienumero ja posilaaioiden paia Ylöjärven aupungin Mesäylän TYLÖNOJAN ALUEEN SUUNNTTELUOHJE Ympärisölauauna...

3 Ylöjärvi, Mesäylä TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNTTELUOHJE Yleisä Suunnieluohjee äydenävä alueen asemaaavoja ja aavamääräysiä (liiee A-D). Ohjeen aroiusena on seä selvenää asemaaavassa esieyjä periaaeia eä äsmenää ne suunnieluperiaaee, joia asemaaavan lisäsi noudaeaan alueen ysiyisohaisessa jaosuunnielussa. Tavoieena on, eä asuinoreli ja julise aluee muodosaisiva yhenäisen ja orealaauisen oonaisuuden Mesäylän Työläojan alueen raenuessa asuinalueesi. Ohje uee haneen eri osapuolia yheisen oonaisavoieen saavuamisessa. Ohjeen aroiusena on osoiaa esimerein se vähimmäisaso, johon suunnielun avulla ulisi pyriä ja arjoa yöaluja ämän ason saavuamiseen. Ohjee eivä ole eseenä paremman laauason avoielemiselle. Laaduaan ja esävän ympärisön raenaminen edellyää suunnielijoiden, raennuajien, raenajien ja ulevien äyäjien yheisyöä. Tonin luovuusehojen muaan onin halijan ulee noudaaa näiä ympärisölauaunnan hyväsymiä suunnieluohjeia siovina. Raennussuunnielma ulee esiellä jo luonnosvaiheessa lupa-ariehdille, lupainsinöörille ai raennusarasajalle ennaoarasusa varen. Alue Toni Toni on säilyeävä mahdollisimman luonnonmuaisessa oreudessa. Suure pengerryse rinnemaasossa eivä ole salliuja. Tonin rajoilla ulee oaa huomioon naapuriraennusen piha-alueiden oreude, naapurin suunnielma seä adun mahdollinen poieaminen onin oreusasemasa. Raennusen sijoiamisa liian maalalle ulee välää. Pääperiaaeena on, eä sisäänäynierrosen laia on aina adun pinnan yläpuolella. Koreusasema ulee esiää raennussuunnielmien yheydessä. Toniliiymän raenaminen päällysysineen uuluu iineisön omisajalle. Toniliiymän enimmäisleveys on meriä. Miäli adun sivuojaneen vedenulu sadevesiviemäriin esyy oniliiymän aia, on liiymään asenneava halaisijalaan mm pui veden johamisesi. Puen maeriaalin on olava yseiseen äyöön aroieua muovia. Liiymän raenamisesa saa lisäieoja maanraennusinsinöörilä, puh. -.

4 Hulevede Perususen uivausvede johdeaan sadevesiviemäriin. Kaovede ja pinavede ohjaaan halliusi maasoon ai imeyeään onilla maaperään. Hulevesien imeyys ja viivyysraenee ulee esiää raennusluvan haemisen yheydessä. Asemaaavassa on vesien äsielyn aavamääräys : Toneilla ulee viivyää veäläpäisemäömilä pinnoila ulevia vesiä. Hulevesien imeyys- ja viivyysraenee ulee esiää raennusluvan haemisen yheydessä. Toneille sijoieavien viivyyspainaneiden, -alaiden ai -säiliöiden mioiusilavuuden ulee olla ysi uuiomeri joaisa saaa veäläpäisemäönä pinaneliömeriä ohden. Viivyysraeneiden ulee yhjenyä unnin uluessa äyymisesä ja niissä on olava suunnielu ylivuoo. Hulevesien hallinnan avoieena on viivyää sadevesiä orelialueilla niiden synypaioilla, joa ongelma eivä monineraisu alavirran puolella. Hulevesien hallinnalla pyriään siihen, eä alueen vesiase ei meriäväsi muuu maanäyön muuosesa huolimaa. Tonin pihasuunnieluraaisuilla vaiueaan meriäväsi äsielävien ja viivyeävien vesien määrään. Veä läpäisemäömien päällyseiden pina-ala ulee pyriä minimoimaan. Periaaeuva vesien äsielysä onilla Perusraaisuna on, eä onille raenneaan imeyys/viivyyspainanne ai allas, jonne onin päällyseyilä pinnoila uleva sadevede ohjaaan. Kaovede voidaan ohjaa aseluynnyrin aua painaneeseen/alaaseen. Tonille raenneavan vesien imeyys- ai viivyyspainaneen ai -alaan masimisyvyys on, meriä. Painanne ai allas voi olla ilmeelään luonnonmuainen ai esim. luonnonivillä reunuseu allas, jossa on äyey vesiasvillisuua. Allas voi olla myös esim. beoniraeneinen allas, miäli se sopii paremmin onin ilmeeseen. Allas/painanne ulee varusaan ylivuodolla, josa vede ohjaaan adun vesiraeneisiin. Alaan pohja salaojieaan ja salaoja johdeaan onin vesiaivoon ja siiä edelleen adun viemäriin.

5 Raennusen aovesille suosiellaan varaavasi aseluynnyri, jona vesiä voidaan hyödynää onin asvillisuuden ja asvimaan aseluun. Tynnyri ulee varusaa ylivuodolla, josa vede johdeaan vesialaaseen. Tynnyriä on yhjenneävä aina sadeapahumien välillä, joa ilavuus riiää uua sadeapahumaa varen. asemapiirususessa. suusen on olava valmii viimeisään raennusen loppuarasusessa. Puia isuaessa ulee äyää paialle luonaisesi uuluvia puulajeja. Omaoionilla ulee olla vähinään viisi suomalaisa lehi- ai havupuua. Puuarhaoreleiden - osalla voidaan äyää myös muia harvinaisempia puulajeja. Yhiömuooisena oeueavilla oneilla eli asemaaavan onialueilla ulee olla vähinään puu / raenamaon oni-m² ohden. Toni voidaan aidaa aujen vasaisila rajoila raeneellisella maalalla eninään, meriä orealla aidalla ai pensasaidalla. Alueella ulee noudaaa yhenäisä aiaamisapaa. Aiasuunnielma on esieävä raennusarasajalle. Jäehuolo Jäesäiliö voidaan sijoiaa auoallin ai -aosen yheyeen ai onin ajo-neuvoliiymän yheyeen. Jäesäiliö ulee sopeuaa raenneuun ympärisöön. Aida ja isuuse Tonilla oleva puuso on säilyeävä mahdollisimman hyvin. Raennuslupaa haiessa on esieävä onia oseva piha- ja isuussuunnielma, jossa naapuriraennuspaian pihajärjesely on oeu huomioon. Suunnielmaan ulee meriä myös säilyeävä ja isueava puu. Pihasuunnielma voidaan esiää myös Asemapiirrosessa ulee esiää puuarha- ja alousjäeen omposorin paia. Posilaaio Posilaaio sijoieaan onille sisäänäynnin yheyeen Posin osoiamaan paiaan, liie. Paia ova suunaa anavia ja arenuva oniliiymien lopullisen sijainnin varmisuua. Posi oivoo raennusaiaisen posin jaelua varen posilaaioa. Raennusen sijoiaminen onille Ohjeen asuinraennusen sijoiusesa onille ja raennusen harjan suunnasa anaa havainnepiirros. Asuinraennuse ulee sijoiaa onille asemaaavassa olevan raennusalan osoiamille paioille. Raennusen eäisyys aualueen reunasa on olava vähinään meriä ja alousraennusen meriä. Huoneen pääiunan edessä on olava meriä eseeönä ilaa luuun oamaa puia ja pensaia. Naapuriraennuspaiojen raennuse, joa sijaiseva uua meriä lähempänä rajoisa, ulee esiää asemapiirrosessa. Raaisuissa ulee iinniää eriyisä huomioa oman ja naapureien pihaalueien ja asuinilojen ysiyisyyden urvaamiseen. Kaualue Sisäänuloaualueen suunaan ulee osoiaa vähinään ysi suurempi valoauolaan vähinään yhden neliömerin iuna. Tällöin aualueen viihyisyys lisäänyy seä yleinen urvallisuus valvonnan uneen vaiuusesa.

6 Raennuse Kuin orelialue raenneaan julisivu- ja aomaeriaalien seä aomuodon suheen ysilöllisä raennusapaa ja oreliohaisia ohjeia noudaaen. Alueelle mahdolliseaan persoonallisen äyäjien näöisen raaisujen synyminen. Raennusen ariehuurin ulee olla seleän nyyaiaisa seä persoonallisa ja näin luoda unniseava uusi errosuma raennusannalaan alueelle. Raennusenisissä raaisuissa ja maeriaalien äyössä edellyeään esäviä raaisuja ja oreaa laaua. Julisivu Raennusmassojen ulee olla hahmolaan aupunimaisen seleiä ja ehjiä. Alueen sisäinen vaihelevuus ja orelien omaleimaisuus synyy raennusyyppien, massoiusien, auousien ja maeriaalien vaihelevuuden aua. Leveiä ja värilään muusa julisivuisa erouvia nuralauoja ei sallia. Mahdollise nuralauda ulee olla siroja eninään noin mm leveiä, luoden raennusesa seleän appalemaisen hahmon. Julisivussa iunaa saa reunusaa sivu- ja yläreunoilla ainoasaan mm leveä smyygilaua ai muu uloasulaan vasaava raenne. Kao Kao muodosi suosiellaan avallisa harjaaoa. Kaon väriysen ulee olla harmaa, vaihoehoina vaaleisa ummiin harmaan sävyihin. Kaiien raennusen ja raennelmien aoissa on olava avoräysää ja piuudelaan sopusuhaisia eveän ilmeen aia. Räysään osalaudoiusen masimi oreus on mm. Räysäiden alapinnan on olava vesiaon suunainen eli oeloinia ei sallia. Kaoon ei saa raenaa umpinaisa pääyolmioa. Raennusen harjansuuna ulee olla aina raennusen pidemmän julisivun suunainen. Talousraennuse Erillinen auosuoja ai alousraennus raenneaan samalla periaaeella uin pääraennusin. Kaomaeriaalin ulee olla sama uin pääraennusessa. Auosuojan julisivuväriys valiaan pääraennusen muaan sen sävyihin sopivasi. Muu raenee lmalämpöpumpu ja aurinoeräime lmalämpöpumpun ja aurinoeräimen sijoiamiseen raennuseen, raennelmaan ai pihamaalle ei arvia lupaa. Vaia oimenpide ei vaadi lupaa, sen oeuamisessa on oeava huomioon raenamisesa anneu määräyse ja raeneen soveluvuus ympärisöön. Miäli raennusen julisivu ehdään puuverhousella, on soelioreuden olava vähinään mm. Aurinoeräime ja ilmalämpöpumpu on suunnielava raennusen luoneeseen ja aupuniuvaan soveluvisi. Miäli oeueu oimenpide rumenaa ympärisöä, ei äyä uloasulaan ohuullisia vaaimusia ai ei sovellu ympärisöön, raennusvalvonaviranomainen voi velvoiaa iineisön halijan puramaan ai muuamaan ehdyn oimenpieen.

7 lmalämpöpumppu ulee asenaa omaoi- ja rivialon seinään pihanpuolelle sien, eä se ei näy adulle ai muulla avalla asenneu huomaamaomasi. Aurinoeräimien paneeli suosiellaan sijoieavasi raennusen aonlappeen suunaisesi ja sien eeivä iinniysraenee jää häiriseväsi näyviin. Harmaan erisävyjä Osoienumeroini Osoienumeroinnissa ulee iinniää pienalooreleissa huomioa samanalaisuueen, esimerisi samalle oreudelle adunvarsiraennusen seinään asenneu numerollinen valaisinuuio, uo adun vareen yhenäisyyä ja rymiyyä myös pimeän aiaan. Julisivuväri ja maeriaali Julisivuissa äyeävien värisävyjen ulee olla vahvoja värisävyjä ai harmaan eri sävyjä vaaleasa ummaan. Vahvoilla väreillä aroieaan puhaia ja ummia värisävyjä. Alueella ei sallia päävärilään vaaleia ns. pasellisävyjä. Vahva ai umma väri orosava ysiyisohia ja jäävä oisarvoise piiree varjoonsa, anava voimaaia elämysiä ja luova alueelle omanlaisensa unnelman. Yhiömuooisesi oeueavissa oreleissa raennusmassojen eriosissa suosiellaan äyeäväsi erisävyjä. Esimerisi rivialon eri asuinhuoneisojen julisivuissa voidaan äyää vaihelevia värisävyjä. Raaisulla mahdolliseaan persoonallisen asuinojen syny seä luodaan isompiin raennusmassoihin riasa vaihelua. Vahvoja ja ummia värisävyjä Tehoseväreinä voidaan äyää vapaasi raennusen pääväreihin sopivia värejä. Tehosee voiva olla esim. harmaan sävyjä ai vahvoja ja ummia värejä. Vaaleissa julisivuissa ehoseväreinä voidaan äyää esim. ummempaa sävyä ai harmaia sävyjä. Tummissa julisivuissa voidaan äyää vaaleia ehoseia. Nuralauojen ulee olla päävärin sävyisiä.

8 Koreliohaise ohjee Asemaaava-aluee on jaeu olmeen usean orelialueen muodosamaan osaan, joiden sisällä raennusen ulee muodosaa visuaalisesi yheensopiva oonaisuus. Korelialueiden visuaalinen ryhmäjao Kyläoreli (oreli, -) Yleisä Alue raenuu esuspuison (Työlänpuiso) ympärille ruuuaavamaiseen auveroon. Korelialueelle on mahdollisa raenaa julisivu- ja aomaeriaalien seä aomuoojen suheen ysilöllisiä raennusapoja noudaavia raennusia. Alue mahdollisaa persoonallisen äyäjien näöisen raaisujen synyminen luoden alueesa mieleniinoisen ja aupunimaisen raeneen. Raaisulla pyriään, eä raenneu ympärisö luo sellaisen ehysen, eä joainen naapuruso pysyy asvaamaan oman idenieeinsä. Siä aua asuas siouuu alueen yheisöön ja vaiuaa alueen ehiymiseen ja unoon. Raaisuissa ulee iinniää eriyisä huomioa oman ja naapureien piha-alueien ja asuinilojen ysiyisyyden urvaamisesi seä pihaadun luoneeseen osana joapäiväisä oiminaa ja oleselua. Kyläorelien alueohaise ohjee: - errosluu - julisivumaeriaali vapaa - auoaosen ja alousraennusen sijoius erilleen asuinraennusesa ai asuinraennusen runolinjasa - aomuoona suosiellaan harjaaoa, mua muunlaisein aomuodo ova salliuja - auopaiaa/asuno - alueilla ja, auopaiaa/asuno alueilla - Julisivun väreissä äyeään vahvoja värisävyjä ai harmaan eri sävyjä. Koreli (- ja -) Korelialueella asuinraennuse sijoiuva oneilla limiäin sien, eä vuoroellen asuinraennusala on onin eu ai aaosassa. Korelialueen asuinraennusien pohjoissivun iunoiden muodoissa ja sijoielussa ulee huomioida pohjoispuolen naapurin pihaalueen ysiyisyyden urvaaminen.

9 Koreli, - ja (- ja -) Korelialueella asuinraennuse ulee sijoiaa adunvareen rajaamaan auilaa. Korelialueella asuinraennuse ulee sijoiaa adunvareen rajaamaan auilaa. Koreli () Korelialueella raennusien asuinhuoneisojen sisäänulo ulisi olla ensisijaisesi pihaadun puolela. Pysäöinipaia suosiellaan osoieavasi hajaueuna huoneisojen eupihoille. Koreli () Korelia alue on aroieu yeyjen auosuojalla eroeujen asuinhuoneisojen orelialueesi. Auosuojien ulee porrasaa asuinraennusesa erouvasi, sien eä rajaaan asuinhuoneisojen pihaaluea. Suosielavaa on eä auosuoja eroaisi joaisen asuinhuoneison edellisesä, jolloin raeneesa ulisi hyvin pienalomainen. Auosuojalla eroeu osa ulee uienin olla vähinään ahden asuinhuoneison välein. Asuinhuoneiso suosiellaan olevan erilaisia niin muodolaan, oolaan uin väriyselään. Rinneoreli (oreli - ja -) Yleisä Alue sijoiuu Heiilänielä ohoavaan umpareeseen. Tavoieena on, eä raennusen sijoielussa huomioidaan maason oreusero, sien eä vaihelevasi sijoieu raennuse näyisivä oisensa lomise eri oreusasemissa luoden eomaisen raeneen maisemaan. Korelien - ja - aluee Osa-alueen erillispienalo oni sijoiuva suunnielullisesi haaseelliseen paiaan, joa vaai oneiain erilaisia raaisuja. Auoaosen ja alousraennusen sijoius ja harjasuuna suosiellaan ehäväsi havainneuvan muaisesi. Korelien, ja aluee Rinneorelien alueohaise ohjee: - errosluu, osiain rinneraaisuna - julisivumaeriaali puu ai rappaus - auoaosen ja alousraennusen sijoius erilleen asuinraennusesa ai asuinraennusen runolinjasa - aomuoona ulee olla harjaao - aoalevuuena on salliu - - errosissa raennusissa - (: :,). Kasierrosisissa asuinaloissa aoalevuus voi olla arviaessa - (:, :,). - auopaiaa/asuno - alueilla ja, auopaiaa/asuno alueilla - Julisivun väreissä äyeään vahvoja värisävyjä ai harmaan eri sävyjä. Yhiömuooisesi oeueavissa oreleissa avoiellaan aloyyppinä avallisen rivialoraaisujen rinnalle myös erillispienaloja, parialoja ai näiden yhdiselmiä. Taloyypisön muunelulla voidaan ehiää mm. monipuolisempia asunoja, piha-alueiden äyöä ja onin pysäöiniraaisuja seä isuaa raennuse luonevasi rinnemaasoon. Raennusen porrasamaon piuus saa olla masimissaan meriä ja oonaispiuus enimmillään meriä.

10 Puuarhaoreli (oreli -) Yleisä Alue sijoiuu Työlänojan vareen alavalle alueelle. Työlänojan luoeispuolella on peloalue. Alueelle mahdolliseaan maalien loivaharjaisen raennusien raenaminen. Alueen suunnielussa ulee iinniää puuarhamaiseen yleisilmeeseen. Alueen raenamisessa ulee suosia pergolaraeneia. Puuarhaorelien alueohaise ohjee: - errosluu - Julisivumaeriaalin ulee olla puu ai rappaus - aomuoona on harjaao ai asoispulpeiao - Korelin raennusissa aoalevuus ulee olla - (: :,). - auoaosen ja alousraennusen sijoius erilleen asuinraennusesa ai asuinraennusen runolinjasa - auopaiaa/asuno - alueilla ja, auopaiaa/asuno alueilla - Julisivun väreissä äyeään vahvoja värisävyjä ai harmaan eri sävyjä. Alueella ei sallia päävärilään vaaleia ns. pasellisävyjä. Muua Viemäröiävän laiaason alina oreusasoa oseva iedo ulee varmisaaunnallisenisesä suunnieluoimisosa, puh. -. Tonin halija vasaa onin raenamiselpoisuuden ysiyisohaisesa selviämisesä. Pohjauimusen arpeellisuudesa on varmisuava raennusarasajan (- ), lupainsinöörin (- ) ai lupa-ariehdin (- ) anssa. Raenajan ehävänä on suunniella onin oreude ja raennusen oreusasema seä esiää ne raennuslupasuunnielmien yheydessä. Sadevesiä ja onin uivausvesiä ei saa johaa yleiseen jäevesiviemäriverosoon eiä ilman ehyä sopimusa ja lupaviranomaisen hyväsymisä naapurin onille. Suunnieluohjeisa poieaminen Miäli raenajalla on näisä suunnieluohjeisa poieavia ajausia, asiasa on jo aluvaiheessa mahdollisuus neuvoella raennusarasajan anssa. Anna nämä suunnieluohjee raennusesi suunnielijalle. Seä suunnielussa, eä yyppialon valinnassa annaaa äyää ammaiaioisa suunnielijaa. Luonnosvaiheessa on hyvä äydä neuvoelemassa suunnielmisa lupa-ariehdin, lupainsinöörin ai raennusarasajan anssa. Radonsuojaus ulee oaa huomioon raeneia suunnielaessa.

11 Liiee

12 Heiilänie Huureilanie Hauauja arpusuja Kaariie Mesoie Rieonie Tiaisenie Peiponie Heiilänie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : rp rp e=, e=, e=, e=, ET VU- - HEKKLÄNTE REKONTE PEPONTE KHUTE KAJA VAN TE HAKNTE TRANTE TKLNTE p MK : -osainen ara..karttsa: Asemaaava ja asemaaavan muuos (.araosalla asemaaavamerinnä ja -määräyse) Ylöjärven aupunginvaluuso on hyväsyny ämän asemaaavan ja asemaaavan muuosen ououun. päivänä, Virallisesi TMO SAAR Timo Saari, hallinojohaja Koordinaai- ja oreusjärjeselmä ETRS GK ja N Pohjaara äyää aavoiusmiausaseusen vaaimuse. Ylöjärven aavoiusessa.. SEPPO RESKANEN Seppo Reisanen, aavoiusinsinööri

13 Ohjeellinen alueen ai osa-alueen raja. s p Roomalainen numero osoiaa raennusen, raennusen ai sen osan suurimman salliun errosluvun. Raennusala. Raennusala, jolle saa sijoiaa alousraennusen. sueava alueen osa. sueava alueen osa, joa on säilyeävä puusoisena. Kau. Ohjeellinen uloilureii. Jouoliieneelle varau au. Pihaau. Ohjeellinen pysäöimispaia. Maanalaisa johoa varen varau alueen osa. Kaualueen rajan osa, jona ohdala ei saa järjesää ajoneuvoliiymää. KORTTELALUETA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET: Alueelle ulee ehdä allas, ojanne ai suodain viivyämään veden uleuumisa valuma-alueelle ja paranamaan veden laaua. Viivyysalue ulee oeuaa painaneena sien, eä veden lammioiuminen on mahdollisa. Erillisen alousraennusen pohjapina-ala saa olla eninään m. Auopaioja ulee raenaa erillispienalojen orelialueella auopaiaa asunoa ohi ja rivialojen ja muiden yeyjen asuinraennusen seä errosalojen orelialueella, auopaiaa asunoa ohi. Korelialueella ulee raenaa vähinään m yhenäisä leiija oleseluilaa asunoa ohi. Naapurionin rajalle ai meriä siä lähemmäsi raenneaään cm oreudella huoneen van raennusen rajanpuoleiseen seinään ei saa ehdä muia auoja uin umpiovia ai iunoia, joiden alareuna on vähinlaiaasosa. Raennusen porrasamaon piuus saa olla eninään meriä. Jäehuoloila ulee sijoiaa aidauun aoseen. Talousraennusen saa sijoiaa raennusalueen rajojen ulopuovasa reunasa lelle. Talousraennusen eäisyys naapurionisa ulee olla vähinään meriä seä adun puoleisesa reunasa ja puisoon rajoiumeriä. Tonille saa sijoiaa asi erillisä alousraennusa. Ylöjärven aupungin aavoiusessa huhiuun. päivänä Riva Kangasniemi Vesa Yliapio aupunginariehi aavoiusariehi Ylöjärven aupunginvaluuso on hyväsyny ämän asemaaavan ja asemaaavan muuosen ououun. päivänä, Virallisesi TMO SAAR Timo Saari, hallinojohaja Kv.. Kh.. Ymp.l.. Toneilla ulee viivyää veäläpäisemäömilä pinnoila ulevia naneiden, -alaiden ai -säiliöiden mioiusilavuuden ulee olla ysi vesiä. Hulevesien imeyys- ja viivyysraenee ulee esiää raennusluvan haemisen yheydessä. Toneille sijoieavien viivyyspaiuuiomeri joaisa saaa veäläpäisemäönä pinaneliömeriä ohden. Viivyysraeneiden ulee yhjenyä unnin uluessa äyymisesä ja niissä on olava suunnielu ylivuoo. RTVA KANGASNEM VESA YLTO Ymp.l.. Kh.. MRL..-.. Ymp.l.. MRL..-.. YLÖJÄRVEN KAUPUNGNVRASTO KAAVOTUS METSÄKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖLÄNOJAN ALUEEN TÄOSA Suunnielija VY Piiräjä RJ.. Miaaava : Päiväys -osainen ara..karttsa: Asemaaavamerinnä ja -määräyse. (Asemaaava ja asemaaavan muuos.araosalla) YLÖJÄRV METSÄKYLÄ TYÖLÄNOJAN ALUEEN TÄOSA VU- Lähivirisysalue. Urheilu- ja virisyspalvelujen alue. Alueelle voidaan raenaa alueen päääyöaroiusa palvelevia raennusia ja raennelmia uienin eninään -m. Asemaaava ja asemaaavan muuos : Asemaaava osee oreleia - seä virisys-, eriyis- ja aualueia. ET Yhdysunaenisä huoloa palvelevien raennusen ja laiosen alue. m aava-alueen rajan ulopuolella oleva viiva. Asemaaavan muuos osee virisys- ja aualueia. Korelin, orelinosan ja alueen raja. Asemaaavalla ja asemaaavan muuosella muodosuu oreli - seä virisys-, eriyis- ja aualueia. Osa-alueen raja. ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinpienalojen orelialue. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,, ja. Ohjeellinen onin raja. Korelin numero. Ohjeellisen onin numero. - Erillispienalojen orelialue. Tonille saa raenaa yhden asunnon. KAJAVANTE Kadun, ien, auauion, orin, puison ai muun yleisen alueen nimi. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,, ja. Raennusoieus errosalaneliömereinä. - Erillispienalojen orelialue. Tonille saa raenaa vain asiasunoisia asuinraenusia seä alousraennusia. Raennusoieudesa saa raenaa eninään % yheen erroseen. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,, ja.

14 palloenä ie Miiluie Ahjouja Tervauja Hiiliie Mesäanaanie Mesäylänie Hieamaanie Varpu Auusinie Heiniie Mesäylänie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ar e=, e=, e=, e=, e=, e=, e=, e=, AR PL ET VP HEKKLÄNTE METSÄKY LÄNTE HENTE TYÖLÄNTE TYÖLÄNTE TYÖLÄNPUSTO UKUNTE SRRTE RÄYSKÄNTE pp/ MK : s s s s (.araosalla asemaaavamerinnä ja -määräyse). KARTTSA: Asemaaava ja asemaaavan muuos SEPPO RESKANEN TMO SAAR Timo Saari, hallinojohaja Virallisesi asemaaavan muuosen marrasuun. päivänä, Ylöjärven aupunginvaluuso on hyväsyny ämän asemaaavan ja Seppo Reisanen, aavoiusinsinööri Ylöjärven aupungin aavoiusessa.. Pohjaara äyää aavoiusmiausaseusen vaaimuse.

15 s pp/ Raennusoieudesa saa raenaa eninään % yheen erroseen. Roomalainen numero osoiaa raennusen, raennusen ai sen osan suurimman salliun errosluvun. Raennusala. Raennusala, jolle saa sijoiaa alousraennusen. sueava alueen osa. sueava alueen osa, joa on säilyeävä puusoisena. Kau. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä. Ohjeellinen uloilureii. Jalanululle ja polupyöräilylle varau au, jolla onille ajo on salliu. Jouoliieneelle varau au. Pihaau. Maanalaisa johoa varen varau alueen osa. Kaualueen rajan osa, jona ohdala ei saa järjesää ajoneuvoliiymää. KORTTELALUETA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET: Alueelle ulee ehdä allas, ojanne ai suodain viivyämään veden uleuumisa valuma-alueelle ja paranamaan veden laaua. Viivyysalue ulee oeuaa painaneena sien, eä veden lammioiuminen on mahdollisa. Täreä ai veden haninaan soveluva pohjavesialue. Kaualueiden sivuoja seä arviava auleiause ja penemineree ulee iivisää sien, eä voidaan esää mahdollisesi maahan valuneiden pohjavesien laadulle vaarallisen aineiden jouu- pohjaveeen. Auopaioja on varaava: - ap/ m liie- ja oimisoerrosalaa - ap/ m julisen lähipalveluilojen errosalaa Erillisen alousraennusen pohjapina-ala saa olla eninään m. Auopaioja ulee raenaa erillispienalojen orelialueella auopaiaa asunoa ohi ja rivialojen ja muiden yeyjen asuinraennusen seä errosalojen orelialueella, auopaiaa asunoa ohi. Korelialueella ulee raenaa vähinään m yhenäisä leiija oleseluilaa asunoa ohi. Naapurionin rajalle ai meriä siä lähemmäsi raenneaään cm oreudella huoneen van raennusen rajanpuoleiseen seinään ei saa ehdä muia auoja uin umpiovia ai iunoia, joiden alareuna on vähinlaiaasosa. Raennusen porrasamaon piuus saa olla eninään meriä. Jäehuoloila ulee sijoiaa aidauun aoseen. Alueen äyöä suunnielaessa ja raennus- ja oimenpidelupaa myönneäessä on varmiseava, eei raenamisen määrä, laau ja oiminnan sijoiuminen vaaranna pohjaveden laaua ja määrää. Talousraennusen saa sijoiaa raennusalueen rajojen ulopuovasa reunasa lelle. Talousraennusen eäisyys naapurionisa ulee olla vähinään meriä seä adun puoleisesa reunasa ja puisoon rajoiumeriä. Tonille saa sijoiaa asi erillisä alousraennusa. Ylöjärven aupungin aavoiusessa loauun. päivänä Riva Kangasniemi Vesa Yliapio aupunginariehi aavoiusariehi Ylöjärven aupunginvaluuso on hyväsyny ämän asemaaavan ja asemaaavan muuosen marrasuun. päivänä, Virallisesi Toneilla ulee viivyää veäläpäisemäömilä pinnoila ulevia naneiden, -alaiden ai -säiliöiden mioiusilavuuden ulee olla ysi vesiä. Hulevesien imeyys- ja viivyysraenee ulee esiää raennusluvan haemisen yheydessä. Toneille sijoieavien viivyyspaiuuiomeri joaisa saaa veäläpäisemäönä pinaneliömeriä ohden. Viivyysraeneiden ulee yhjenyä unnin uluessa äyymisesä ja niissä on olava suunnielu ylivuoo. RTVA KANGASNEM VESA YLTO TMO SAAR Timo Saari, hallinojohaja Kv.. Kh.. Ymp.l.. Raennusen julisivu ulee olla ympärisöuvallisesi orealaauisia. Kh.. MRL..-.. Ymp.l.. Ymp.l.. MRL..-.. YLÖJÄRVEN KAUPUNGNVRASTO KAAVOTUS METSÄKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖLÄNOJAN ALUEEN LÄNSOSA Suunnielija VY Piiräjä RJ.. Miaaava : Päiväys -osainen ara..karttsa: Asemaaavamerinnä ja -määräyse. (Asemaaava ja asemaaavan muuos.araosalla) YLÖJÄRV METSÄKYLÄ PL Lähipalveluraennusen orelialue. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä, ja. TYÖLÄNOJAN ALUEEN LÄNSOSA Asemaaava ja asemaaavan muuos : VP Puiso. Asemaaava osee oreleia - seä virisys-, eriyis- ja aualueia. Lähivirisysalue. Asemaaavan muuos osee oreleia, -, seä virisys- ja aualueia. Asemaaavalla ja asemaaavan muuosella muodosuu oreli, -,, - seä virisys-, eriyis- ja aualueia. ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinpienalojen orelialue. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,,, ja. - ET Lähivirisysalue. Alueella ei saa suoriaa oimenpieiä, joa olennaisesi muuava alueen luonnonympärisöä. Yhdysunaenisä huoloa palvelevien raennusen ja laiosen alue. m aava-alueen rajan ulopuolella oleva viiva. Korelin, orelinosan ja alueen raja. AR Rivialojen ja muiden yeyjen asuinraennusen orelialue. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,, ja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen alueen ai osa-alueen raja. Erillispienalojen orelialue. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,,, ja. Ohjeellinen onin raja. Korelin numero. - Erillispienalojen orelialue. Tonille saa raenaa yhden asunnon. Ohjeellisen onin numero. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,,, ja. UKUNTE Kadun, ien, auauion, orin, puison ai muun yleisen alueen nimi. - Erillispienalojen orelialue. Tonille saa raenaa vain asiasunoisia asuinraenusia seä alousraennusia. Raennusoieus errosalaneliömereinä. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,,, ja.

16 A Hiiliie uja Ahjo e=, ie n lä y sä Me : Tervauja Miil uie länie Arvoaa haava - ie län V arpu uja y sä - saha Hulevesi Hulevesi - e=, : - A- : Me säy / pp - ro ie : Hulevesi pp Pu Me Hulevesi e=, AR ar p Hulevesi e=, - sä i p Hulevesi "oseio" -py LA i sä -py LA e=, EN PL e=, puiso VP e=, A- olemassa oleva puuso TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNTTELUOHJEEN HAVANNEKUVA Hieamaanie ie aan an Mesä e % än reä siir e=, linja hö Sä e=, Hulevesi Hulevesi "oseio" e=, palloenä oulu Ympärisölauauna.. Hulevesi Pelienä xm VU- säily ini us Au iie e ily sa ein ä äv iie in He sä a os on in nino eävä o ie ie ari Ka Ruusinie A ET äi LA-pys - e=, Hulevesi i - sä y -p LA Me soie - Hulevesi "oseio" Tiiis ie e=, Pulamäi nie suj a e Varpu ni unie o Rie Man ajo Niilon ajo Huureilanie Hauauja enie Tiais ie on ip Pe ie ilä ilän Hei Hei rp Liie E

17 JÄTEHUOLTO Liie. Yleisä Jäelai pyrii esävään ehiyseen edisämällä luonnonvarojen järevää äyöä ja ehäisemällä jäeiden erveys- ja ympärisöhaioja. Ensisijaisena avoieena on jäeen synnyn ehäisy. Synynyin jäe pyriään hyödynämään ensisijaisesi raaa-aineena ja oissijaisesi energiana. Kaaopaialle sijoiaminen on vasa viimeinen vaihoeho jäeen äsielylle.. Raenamisaiainen jäehuolo Raenamisvaiheessa jäemäärää voidaan vähenää esim. äyämällä esomuoeja ilaamalla puuavara ja ipsilevy määrämiaisina suojaamalla raennusarviee ja -maeriaali hyvin raennusyömaan aiana ilaamalla odinonee ilman paausia äyämällä yömaalla esoasioia. Jäehuolo ulee perusua jäeiden lajieluun ja hyödynämiseen jo raenamisvaiheessa. Ainain seuraava jäelaji ulee oimiaa hyöyäyöön: raennuspuujäe: uudelleen äyö, polo puhaa pahvipaause: oulun hyöyjäepise pienmealli: oulun hyöyjäepise muu mealli: hyöyjäeesus (Toiminaie ) äyöelpoise raennusmaeriaali: alueen muu raenaja lasi: suure lasi hyöyjäeesus (Toiminaie ), piene lasi oulun hyöyjäepise jäemaa: pinamaa ja äyömassoisi soveluva maa hyödynneään iineisöllä ai muualla ongelmajäee: hyöyjäeesus (Toiminaie ) odinonee : hyöyjäeesus (Toiminaie ). Kiineisö- ja oreliohainen jäehuolo Mesäylän alueelle raenneaessa huomioidaan jäehuollon vaaimuse jo onin suunnielussa. Kiineisöohainen omposoini ja jäeiden lajielu ulee olla mahdollisa. Jäeasioiden ja omposoreiden määrä ulee ilmeä raennuslupa-asiairjoissa. Eloperäinen jäe suosiellaan omposoiavasi iineisöohaisesi. Paras sijoiuspaia omposorille on asvihuone, missä lämmön uoano voidaan hyödynää. Komposori voidaan sijoiaa myös läpäisevälle maapohjalle ai laiaaivolliseen ja vesipiseelliseen sisäilaan. Komposoria ei saa sijoiaa sien, eä siiä aiheuuu haiaa naapurille. Omaoialolle riiää asuasmääräsä riippuen - l omposori, seosaineasia ja jäliomposoiniehio. Nelihenisen perheen omposin sijoiaminen vaaii - m² isuusalueen (ai viljelypalsan).

18 . Jäehuollon ilavarause huoneisossa Huoneisojen suunnielussa varauduaan jäeiden lajieluun ja iineisöohaiseen omposoiniin. Keiiöisä varaaan ila: eloperäiselle jäeelle (n. l asia) hyöyäyöön elpaamaomalle seajäeelle ( l asia) lasille (pieni laaio) Tilaa ulee varaa lisäsi: aronipaausille pienmeallille palauuspulloille paperin ja pahvin eräyslaaiolle irppuoriavaralle ongelmajäeille luiu ila esim. varasossa poleavalle jäeelle (ierräyseen elpaamaon) ila esim. ulipesän vierellä muoville (varaus oisaisesi). Yheysiedo Ylöjärvellä jäeenuljeus on anneu Piranmaan jäehuolo Oy:n hoideavasi. Jäeen halijan on ehävä jäeenuljeussopimus yhiön anssa. Piranmaan Jäehuolo Oy Naulaau Tampere p. Kouujärven jäeenäsielyesus Kouujärvenie, Noia p. Keraluonoisen jäe-erien (vaiholavojen ja vasaavien) yhjennyseen löyyy useia yriäjiä esim. puhelinlueelon elaisila sivuila.

19 METSÄKYLÄN ALUEEN JÄTEHUOLTO Eloperäinen jäe Lasi Komposoini (vapaaehoinen omaoialoilla, yli alouden yhiöissä erilliseräys, sopimus Piranmaan Jäehuolo Oy:n anssa) Lähin hyöyjäepise: Mesäylän oulu una- ym. suuri lasi: Elovainion hyöyjäeesus (os. Toiminaie ) Palauuspullo: auppoihin, Aloon Käyöelpoise avara: Kierräysesus, Elovainion hyöyjäeesus Karoni (esim. maio- ja mehuöli) Hyöyjäepise: oulu Mealli Romumealli: Elovainion hyöyjäeesus Pienmealli: hyöyjäepise Mesäylän oululla Muovi ja syrox Ei eräysä oisaisesi Ongelmajäee Elovainion hyöyjäeesus Pariso: Mesäylän oulu Lääee: Ylöjärven apeei, os. Miolanie Paperi Lähin eräyspise: Mesäylän oulu Puhdas pahvi Polo Lähin hyöyjäepise: Mesäylän oulu Puu Seajäe Puhdas puu: polo, uudelleenäyö Käsiely puu: uudelleenäyö, Elovainion hyöyjäeesus ai puualan yriäjien eräyspisee Kouujärven jäeenäsielyesus, piene erä Elovainion hyöyjäeesus Sähö- ja eleroniiaromu: Elovainion hyöyjäeesus Vaaee, engä Mesäylän oulu Kirppuori, ierräysesus (Elovainion hyöyjäeesus)

20 LTE Raennuslupa-asioiden valmiselu, ohjaus ja neuvona lupa-ariehi Anja Kasi, puh. sähöposi Raennuslupa-asioiden valmiselu ja neuvona lupainsinööri Piro Ollila, puh. sähöposi RAKENTAMSEN NEUVONTA raennusvalvona Kurunie p. vaihde Raennusluvan myönäminen ja valvona raennusarasaja Peri Mäi, puh. sähöposi Raenamisen valvona ja aloiusoouse arasusinsinööri Pea Pohjanen, puh. sähöposi Raenamisen valvona ja aloiusoouse arasusenio Raimo Syvänen, puh. sähöposi Tonin miaus ja onien meriseminen miausenio Ani Haapalahi, puh. sähöposi Tonien esiely oniasiamies Jouo Salminen, puh. sähöposi Kunnallisenise suunnielma seä viemäri- ja vesiliiymäiedo suunnielija Tuija Salmenausa, puh. sähöposi Liiymissopimuse palvelusiheeri Leila Kivelä, puh. sähöposi Kaivuyö aualueella iemesari Kosinen, Jari, puh. sähöposi Tonipuiden poiso ja pihaisuuse aupungin puuarhuri Kimmo Joela, puh. sähöposi Maanraennus maanraennusinsinööri Riso Holmi, puh. sähöposi Kesävän raenamisen neuvona ympärisöpäälliö Peni Kesialo, puh. sähöposi Sähönjaelu: Elenia Oy Puhelin: Elisa Oyj

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2.

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2. 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No No No0 No0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0::0:M0 0:::M0 0:::M0 0:::M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liite 2.3. Varisto, Martinkyläntien meluselvitys välillä Vihdintie - Riihimiehentie Vantaan kaupunki

KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liite 2.3. Varisto, Martinkyläntien meluselvitys välillä Vihdintie - Riihimiehentie Vantaan kaupunki KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liie 2.3 Variso, Marinylänien eluselviys välillä Vihdinie - Riihiiehenie Vanaan aupuni Variso, Marinylänien eluselviys välillä Vihdinie Riihiiehenie, Vanaa 2(11) Meluselviys Vanaan

Lisätiedot

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013 RÄÄPÄLÄ AP-oni -5- Viikoiainen arjousaika.-..0 TONTTEN SJANT Rääpiälän alue sijaisee Vuorenaan kaupunginosassa, Vanhan Härkäien ja Marssiien kainalossa. Rääpiälään on makaa noin 5,7 ajokilomeriä Hämeenlinnan

Lisätiedot

Helpompaa korjausrakentamista HB-Priimalla s. 7 NEWS

Helpompaa korjausrakentamista HB-Priimalla s. 7 NEWS Helpompaa orjausraenamisa HB-Priimalla s. 7 NEWS Tuu ja urvallinen HB-PRIIMA -väliseinälevy Hiljaisuus vaiona HB-PRIIMA Silence -uoeperhe Laaduas ja miaara Turvallinen Edullinen Nopea ja helppo asenaa

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia 8/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 8: Yhen vapausaseen paovärähely, ransieniuormiusia JOHDANTO c m x () Kuva. Syseemi. Transieniuormiusella aroieaan uormiusheräeä, joa aiheuaa syseemiin lyhyaiaisen liieilan.

Lisätiedot

SELOSTUS. Dnro KAUS/112/2010 VP 3/25.1.2010 13.11.2013 RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS. Dnro KAUS/112/2010 VP 3/25.1.2010 13.11.2013 RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Dnro KAUS//00 VP /5..00..0 609 56 SELOSTUS RIESKALAN (7.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireille: 9..00 KH hyväksyny: KV hyväksyny: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi JLP:n äyämäömä mahdollisuude Juha Lappi LP ehävä p z = a x + b z 0 Max or Min (.) 0 0 = = subjec o he following consrains: c a x + b z C, =,, q p q K r (.2) = = m n i ij K (.3) i= j= ij x xw= 0, =,, p

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen kaupunginosan (22.) korttelia 50 ja osia siihen liittyvästä virkistysalueesta.

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen kaupunginosan (22.) korttelia 50 ja osia siihen liittyvästä virkistysalueesta. HENOLAN KAUPUNK /Akm. TÄHTNEM, Tähiniemen sauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS.0.0 Asemakaavan muuos koskee Tähiniemen kaupunginosan (.) korelia 0 ja osia siihen liiyväsä virkisysalueesa. Asemakaavan muuoksella

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI 632/Akm 22. TÄHTINIEMI, Tähtiniemen rantasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 16.02.2012

HEINOLAN KAUPUNKI 632/Akm 22. TÄHTINIEMI, Tähtiniemen rantasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 16.02.2012 HENOLAN KAUPUNK /Akm. TÄHTNEM, Tähiniemen ranasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS.0.0 Asemakaavan muuos koskee Tähiniemen kaupunginosan (.) korelia 0 ja osia siihen liiyväsä virkisysalueesa. Asemakaavan

Lisätiedot

KORTTELI Asemakaavamuutoksen viitesuunnitelma Espoon Laurinlahti, Ristiniementie

KORTTELI Asemakaavamuutoksen viitesuunnitelma Espoon Laurinlahti, Ristiniementie KORTTEL 34108 Asemakaavamuuoksen viiesuunnielma Espoon Laurinlahi, Risiniemenie 2..2016 SU 1/9 MA-arkkiehdi Oy Koreli 34108 Asemakaavamuuoksen viiesuunnielma Näkymä Risiniemenielä 2..2016 SU 2/9 Arkkiehdi

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

13. KAUPUNGINOSA GUNNARLA. KORTTELIT JA RAKENTAMISTAPAOHJEET Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa

13. KAUPUNGINOSA GUNNARLA. KORTTELIT JA RAKENTAMISTAPAOHJEET Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa . KAUPUNGNOSA GUNNARLA KORTTELT 7-7 JA 7-79 RAKENTAMSTAPHJEET Hyäsyy aupunisuunnielulauaunnassa 0..0 0 HYÖDYLLSÄ YHTEYSTETOJA Lohjan aupuni Ympärisöoimi PL 7, 080 Lohja p. 09 90 (aihde) Käyniosoie: Karsunie

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15.

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15. PEKSÄMÄEN KAUPUNK ASEMAKAAVAN MUUTOS HARJUKATU 41 (TONTT 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMNEN Asemakaavan muuos, joka koskee 2. kaupunginosan (Koniopuiso) korelin 16 onia 15. Asemakaavan muuoksella muodosuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Pitkärannan asemakaava (laajennus) ja asemakaavan muutos

ULVILAN KAUPUNKI. Pitkärannan asemakaava (laajennus) ja asemakaavan muutos ASMAKAAVASLOSTUS Pikärannan emakaava ja emakaavan muuos / ULVILA KAUPUKI Pikärannan emakaava (laajennus) ja emakaavan muuos Koreli 0-,,, ja 0-, osa koreleisa,,, sekä puiso-, lähivirkisys- ja kaualuee..0

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015 Ene-59.4130, Kuivaus- ja haihduusprosessi eollisuudessa, asuharjoius 5, sysy 2015 Tehävä 4 on ähiehävä Tehävä 1. eijuerrosilassa poleaan rinnain uora ja urvea. Kuoren oseus on 54% ja uiva-aineen ehollinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS Kravunlaakso I

ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS Kravunlaakso I SEMKVN SELOSTUS LUONNOS Kraunlaaso Hyinään auungin. auunginosan oreia osea asemaaaa : HYVNKÄÄN KUPUNK TEKNKK J YMPÄRSTÖ KVOTUS.. KRVUNLKSO semaaaa : SSÄLLYS: PERUS- J TUNNSTETEDOT.... TUNNSTETEDOT....

Lisätiedot

A 035/2012 Raivion asemakaavan muutos. Liite 8: Asemakaavakartan ja määräysten pienennös sekä havainnekuvia

A 035/2012 Raivion asemakaavan muutos. Liite 8: Asemakaavakartan ja määräysten pienennös sekä havainnekuvia ..0 A 0/0 Raivion asemakaavan muuos Liie : Asemakaavakan ja määräysen pienennös sekä havainnekuvia 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi Upoeavan Noor-valaisimen avulla kaoon voidaan luoda joko huomaamaomia ai ehokkaan huomioa herääviä ja yhenäisiä valaisinjonoja ilman minkäänlaisia varjosuksia. Pienesä koosaan huolimaa Noor arjoaa hyvin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010

ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta, Ympäristö- ja tekninen osasto Anne-Mari Kemppainen 2010 ESKOLANPELTO VIHERALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA Tyrnävän kuna, Ympärisö- ja ekninen osaso Anne-Mari Kemainen 00 SISÄLTÖ VIHERALUEIDEN HOITOLUOKAT ESKOLANPELOON ALUEELLA s.. Hoioluokkien välise ero s. 4. A

Lisätiedot

( ) 5 t. ( ) 20 dt ( ) ( ) ( ) ( + ) ( ) ( ) ( + ) / ( ) du ( t ) dt

( ) 5 t. ( ) 20 dt ( ) ( ) ( ) ( + ) ( ) ( ) ( + ) / ( ) du ( t ) dt SMG-500 Verolasennan numeerise meneelmä Ehdouse harjoiusen 4 raaisuisi Haeaan ensin ehävän analyyinen raaisu: dx 0 0 0 0 dx 00e = 0 = 00e 00 x = e + = 5e + alueho: x(0 = 0 0 x 0 = 5e + = 0 = 5 0 0 0 5

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja 9 Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2006 2 Finavian ympärisöyö 2006: Vesipääsöjen hallinaa ja ehokkaia prosesseja Jääneson aiheuama kuormius aseiain hallinaan Finavia vasaa maahuolinayriysen jäänesoon käyämän

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Arvio Suomen ei-päästökauppasektorin pitkän ajan tavoitteesta ja päästöistä vuoteen 2030 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01286-13

Arvio Suomen ei-päästökauppasektorin pitkän ajan tavoitteesta ja päästöistä vuoteen 2030 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01286-13 Arvio Suomen ei-pääsöauppaseorin piän ajan avoieesa ja pääsöisä vuoeen 2030 Kirjoiaja: Luoamusellisuus: Tomi J. Lindroos, Tommi Eholm, Ila Savolainen julinen 2 (29) Alusana Tämä rapori on osa ympärisöminiseriön

Lisätiedot

Tuottavuustutkimukset 2010 -menetelmäseloste

Tuottavuustutkimukset 2010 -menetelmäseloste Meneelmäselose 1(11) Tuoavuusuimuse 2010 -meneelmäselose ANSANTALOUDEN TILINPIDON TUOTTAVUUSMITTARIT 2 Toimialoen oonaisuooseen perusuva oonaisuoavuuden muuos 2 Toimialoen oonaisuooseen perusuva yön uoavuuden

Lisätiedot

KARHUNPÄÄN (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 39 TONTIN 395 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARHUNPÄÄN (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 39 TONTIN 395 ASEMAKAAVAN MUUTOS RHUNPÄÄN (.) UPUNGNOSN ORTTELN 9 TONTN 9 SEMVN MUUTOS 609 6 seaavan selosus Porin aupunisuunnielu 0.0.0 Vireilleulo 6.9.0 Luonnosvaihe nähävillä.9 0.9.0 H V. PERUS- J TUNNSTETEDOT. Tunniseiedo seaavan

Lisätiedot

SELOSTUS Eritasoliittymän_muutos 1 LIETO ASEMANSEUTU ERITASOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Eritasoliittymän_muutos 1 LIETO ASEMANSEUTU ERITASOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Eiasoliiymän_muuos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Aseman_eiaso_m.docx\PS ERITASOMÄN KAAVAN LAATIJA: ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoiusinsinööi Juha Mäki p. 0

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASOKINETIIKKA

6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASOKINETIIKKA Dyamiia 6. 6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASKINETIIKKA 6. Yleisä Jäyä appalee ieiiassa arasellaa appaleesee aiuaie uloise oimie ja seurausea olea liiee (raslaaio ja roaaio) älisiä yheysiä. Voimie äsielyssä ariaa

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä.

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä. Raentamistapaohje Näymä lännestä. Raentamistapaohje osee Ali-Tilan asemaaavan muaista raentamista Nurmijärven Klaualassa ortteleissa 08-0. Alue sijoittuu Klaualantien länsipuolelle Ropaotien ja Klaualan

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla Tehokasa alvipioa MICHELIN-renkailla y y 2014 www.michelinranspor.com 1 Lainsäädänö koskien kuorma- ja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Lainsäädänö koskien kuormaja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Seuraavassa

Lisätiedot

KAANAAN (61.) KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS, 1. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1626 KAAVASELOSTUS

KAANAAN (61.) KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS, 1. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1626 KAAVASELOSTUS KAANAAN (.) KAUPUNGNOSAN LAAJENNUS,. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 KAAVASELOSTUS Porin kaupunkisuunnielu..0 Vireilleulo..0 Kaavaluonnos nähävillä 0...0 KH KV . PERUS- JA TUNNSTETEDOT. Tunniseiedo.

Lisätiedot

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu Tilausohjaun uoannon areasuunnielu Tilausohjaussa uoannossa sarjojen muodosaminen ei yleensä ole relevani ongelma, osa uoevaihelu on suura, mä juuri onin peruse MTO-uoannolle Tuoe- ja valmisusraenee ova

Lisätiedot

Tekijä. ISBN 978-952-67277-5-2 (nid.) ISBN 978-952-67277-6-9 (PDF) 1. painos

Tekijä. ISBN 978-952-67277-5-2 (nid.) ISBN 978-952-67277-6-9 (PDF) 1. painos E O S J N W - - - - V - - - - M Teijä ISBN 978-952-67277-5-2 (nid.) ISBN 978-952-67277-6-9 (PDF) 1. painos Kansi: Johanna Viherä Kannen uva: Kari Delcos Uloasu ja aio: Olli Teräs ja Johanna Viherä -

Lisätiedot

-2, KV 2015-04-20 18:00

-2, KV 2015-04-20 18:00 -, KV -- : Kokousiedo Aika.. klo. Paikka Raaihuone, kaupunginvaluuson isunosali Päääjä Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Bosröm, Peer Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell, Bria Nyman, Kaj Englund, Conny Piippolainen,

Lisätiedot

Hausjärvellä on neljä taajamaa: Oitissa 2416 asukasta, Ryttylässä 1842 asukasta, Hikiässä 1135 asukasta ja Monnissa 800 asukasta.

Hausjärvellä on neljä taajamaa: Oitissa 2416 asukasta, Ryttylässä 1842 asukasta, Hikiässä 1135 asukasta ja Monnissa 800 asukasta. Hausjärven omakoioni 0 Hausjärvellä on neljä aajamaa: Oiissa 6 asukasa, Ryylässä 8 asukasa, Hikiässä 5 asukasa ja Monnissa 800 asukasa. Eäisyyde kaupunkeihin: Helsinkiin 85 km, Laheen 5 km, Hämeenlinnaan

Lisätiedot

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely Hevoosella vaan käyäjäkysely 1. Vasaajan ikä Vasaajien määrä: 126 Alle 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2035 yli 35 2. Tausa Vasaajien määrä: 126 Hevosyriäjä/hevosalan ammailainen (ravi ai

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön

Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön K a n s a n a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 2 / 2 0 1 0 Lyhy johdano Taylorin säänöön Juha Tervala Johaja Aboa Cenre for Economics 1. Johdano Taylorin säänö on sen kehiäjän

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali 7/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 7: Yhn vapausasn paovärähly, impulssiuormius ja Duhamlin ingraali IMPULSSIKUORMITUS Maanisn sysmiin ohisuva jasoon hrä on usin ajasa riippuva lyhyaiainn uormius. Ysinraisin

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA OPISKELIJANUMERO

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA OPISKELIJANUMERO YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA OPISKELIJANUMERO 1A/2010 PÄÄKIRJOITUS REILUA MENOA! Vuoa 2009 ova väriänee erilaise riisi ja niihin raaisujen haeinen. Uuisosioissa ää ei ole ovin poieavaa, ua riisi uen alouden aanua

Lisätiedot

Lammilla sijaitsee mm. terveysasema, apteekki, uima- ja liikuntahalli, kauppoja ja kirjasto. Untulanharju. Terv. keskus. Hakkalan koulu.

Lammilla sijaitsee mm. terveysasema, apteekki, uima- ja liikuntahalli, kauppoja ja kirjasto. Untulanharju. Terv. keskus. Hakkalan koulu. LAMMI M 9 0 8 8 7 8 9 0 Sijainti Lammin alueen vapaat tontit sijaitsevat Lammin kirkonkylällä Metsäpellon, Mäkipellon, Palkkisillan ja Rannanmaan alueella sekä Väkkäräismäen haja-asutusalueella. Lammilta

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5.

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5. Kertausosa. Sijoitetaan ja y suoran yhtälöön.. a) d, ( ) ( ),0... d, ( 0 ( ) ) ( ) 0,9.... Kodin oordinaatit ovat (-,0;,0). Kodin ja oulun etäisyys d, (,0 0) (,0 0),0,...,0 (m) a) Tosi Piste (,) on suoralla.

Lisätiedot

Seinämien risteyskohdat

Seinämien risteyskohdat CAE DS Painevalukappaleen suunnielu Sefan Fredriksson Seinämien riseyskohda Sefan Fredriksson SweCas Käännös: Pekka Savolainen ja Tuula Höök Tampereen eknillinen yliopiso Riseyskoha muodosuu kun kaksi

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

Seinämien risteyskohdat

Seinämien risteyskohdat CAE DS Painevalukappaleen suunnielu Seinämien riseyskohda Sefan Fredriksson - SweCas Käännös: Pekka Savolainen ja Tuula Höök - Tampereen eknillinen yliopiso Riseyskoha muodosuu kun kaksi kappaleen seinämää

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM- bsf infraoimialakunnan perusamiskokous, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista Rahoiusriski ja johdannaise Mai Esola lueno Sokasisisa prosesseisa . Markov ominaisuus Markov -prosessi on sokasinen prosessi, missä ainoasaan muuujan viimeinen havaino on relevani muuujan seuraavaa arvoa

Lisätiedot

K A T I S T E N K A R T A N O N R A N T A

K A T I S T E N K A R T A N O N R A N T A L Ä H Y M P Ä R S T Ö N Y L E S S U U N N T E L M A J A R A K E N N U S T A P A O H J E K A T S T E N K A R T A N O N R A N T A 546.0 KATSTEN KTANONRANTA HÄMEENLNNA 6.5.009 LÄHYMPÄRSTÖN YLESSUUNNTELMA

Lisätiedot

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli Työhön paluun uen ryhmäoiminnan malli, Kunouusalan ukimus- ja kehiämiskeskus Marja Oivo, projekisuunnielija/kunouusneuvoja Kunouuspäivä 12.-13.4.2011, yöryhmä 8 20.4.2011 1 Työhön paluun oiminamalli Yksilöuen

Lisätiedot

f x dx y dy t dt f x y t dx dy dt O , (4b) . (4c) f f x = ja x (4d)

f x dx y dy t dt f x y t dx dy dt O , (4b) . (4c) f f x = ja x (4d) Tehävä 1. Oleeaan, eä on käössä jakuva kuva, jossa (,, ) keroo harmaasävn arvon paikassa (, ) ajanhekenä. Dnaaminen kuva voidaan esiää Talor sarjana: d d d d d d O ( +, +, + ) = (,, ) + + + + ( ). (4a)

Lisätiedot

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus:

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus: KAUPPAKIRJA 1/4 MYYJÄ Passi, Maru Jaao henilötunnus: Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henilötunnus: osoite: OSTAJA Kauhavan aupuni y-tunnus 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM -projeki on saavuamassa visionsa, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra FINBIM?

Lisätiedot

HERRALAHDEN (14.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 19 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HERRALAHDEN (14.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 19 ASEMAKAAVAN MUUTOS HERRLHDEN (.) KUPUNGNOSN KORELN ONN 9 SEMKVN MUUOS 609 66 semaaavan selosus Yllä: havainnepiirros/riehioimiso R-Vasamäi Oy Porin aupunisuunnielu 6.0.05 Vireilleulo.6.05 Luonnosvaihe nähävillä.6 7.6.05

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

MÄNTTÄ KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2. 12. 2005 ARKKITEHTUURITOIMISTO HEIKKINEN- KOMONEN OY JWM- ENGINEERING OY, WSP LT- KONSULTIT OY

MÄNTTÄ KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2. 12. 2005 ARKKITEHTUURITOIMISTO HEIKKINEN- KOMONEN OY JWM- ENGINEERING OY, WSP LT- KONSULTIT OY MÄNTTÄ KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2. 12. 2005 ARKKITEHTUURITOIMISTO HEIKKINEN- KOMONEN OY JWM- ENGINEERING OY, WSP LT- KONSULTIT OY MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 3 Valaisinyypi

Lisätiedot

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Käyöohjee 51151911 03.13 s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

1. Harjoituskoe. Harjoituskokeet. 1. a) Valitaan suorilta kaksi pistettä ja määritetään yhtälöt. Suora s: (x 1, y 1 ) = (0, 2) (x 2, y 2 ) = (1, 2)

1. Harjoituskoe. Harjoituskokeet. 1. a) Valitaan suorilta kaksi pistettä ja määritetään yhtälöt. Suora s: (x 1, y 1 ) = (0, 2) (x 2, y 2 ) = (1, 2) . Harjoitusoe. a) Valitaan suorilta asi pistettä ja määritetään yhtälöt. Suora s: (, y ) = (0, ) (, y ) = (, ) 0 0 0 Suoran yhtälö on y. Suora t: (, y ) = (0, ) (, y ) = (, ) ( ) 0 Suoran yhtälö on y.

Lisätiedot

YHTIÖMUOTOISEEN ASUNTORAKENTAMISEEN JA PALVELURA- KENTAMISEEN LUOVUTETTAVAT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2018

YHTIÖMUOTOISEEN ASUNTORAKENTAMISEEN JA PALVELURA- KENTAMISEEN LUOVUTETTAVAT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2018 www.uru.fi/oni/ 7.11.017 YHTÖMUOTOSEEN ASUNTORAKENTAMSEEN JA PALVELURA- KENTAMSEEN LUOVUTETTAVAT TONTT KEVÄÄLLÄ 018 Toni Osoie Pina-ala m² Ra. oi. -m² Käyöaroius Ruohonää 8-7-9 osa Pryssinuja 11699 800

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä Dynaaminen opimoini ja ehdollisen vaaeiden meneelmä Meneelmien keskinäinen yheys S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 10 - Peni Säynäjoki Opimoiniopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Meneelmien yhäläisyyksiä

Lisätiedot

RIIHIKEDON (9.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 8 TONTIN 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIKEDON (9.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 8 TONTIN 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS RHKEDON (.) KAUPUNGNOSAN KORTTELN TONTN ASEMAKAAAN MUUTOS 0 Asemaaavan selosus Porin aupunisuunnielu 0..0 ireilleulo..0 Luonnosvaihe nähävillä 0...0 KH K. PERUS- JA TUNNSTETEDOT. Tunniseiedo Asemaaavan

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KNTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten aupuni (Y-tunnus 0006-) Kauniaistentie 0, 0700 KAUNIAINEN ja Asunto Oy Forsellesintie 8 (Y-tunnus 080-) c/o Kaallion huolto Oy

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

combimat 1400,1500,1600,1700,1800

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 HUOMIOITAVA! Älä käyä konea, ennenkuin ole huolellisesi lukenu ämän käyöohjeen ja ole ymmäräny sen. Säilyä käyöohjea koneen läheyvillä, joa se olisi aina arviaessa saaavilla. combima 1400,1500,1600,1700,1800

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa:

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa: ELEC-C Sääöeniia 7. lauharjoiu Vaaue. r - K u K C y a. Varinainen proei on uua ilaeiymuooa: A Bu y C Kuvaa nähdään, eä ilamallin iäänmenona on u r K. Salaaria ei voi vähenää mariiia, joen un on n -veori,

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 4.9.4 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vasausen piireiden, sisälöjen ja piseiysen luonnehdina ei sido ylioppilasukinolauakunnan arvoselua. Lopullisessa arvoselussa

Lisätiedot

7. Muut nostotarvikkeet

7. Muut nostotarvikkeet 7. Muu nosoarvikkee - akkeli - Nososilmuka - Vaniruuvi - Väkipyörä - eikari - Köysipyörä - Nosohaaruka - Tynnyrinnosolaiee - Nosoverko - Noso-orre akkeli akkeli /34 Rakenne: ilman sokkaa, 34 sokalla. Maeriaali:

Lisätiedot