TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNITTELUOHJE ASUINPIENTALOJEN JA ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUEET Korttelit 52, 70-72, 74 ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNITTELUOHJE ASUINPIENTALOJEN JA ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUEET Korttelit 52, 70-72, 74 ja 184-202"

Transkriptio

1 YLÖJÄRVEN KAUPUNK - KAAVOTUS Mesäylä Työlänojan alueen asemaaava TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNTTELUOHJE ASUNPENTALOJEN JA ERLLSPENTALOJEN KORTTELALUEET Koreli, -, ja - Ympärisölauauna..

2 Sisällyslueelo Yleisä... Alue... Raennusen sijoiaminen onille... Raennuse... Koreliohaise ohjee... Kyläoreli (oreli, -)... Rinneoreli (oreli - ja -)... Puuarhaoreli (oreli -)... Muua... Suunnieluohjeisa poieaminen... LTTEET A Työläojan iäosan asemaaava B Työläojan iäosan asemaaavamerinnä ja määräyse C Työläojan länsiosan asemaaava D Työläojan länsiosan asemaaavamerinnä ja -määräyse E Havainnepiirros Jäehuolo Raenamisen neuvona A Työläojan iäosan osoienumero ja posilaaioiden paia A Työläojan länsiosan osoienumero ja posilaaioiden paia Ylöjärven aupungin Mesäylän TYLÖNOJAN ALUEEN SUUNNTTELUOHJE Ympärisölauauna...

3 Ylöjärvi, Mesäylä TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNTTELUOHJE Yleisä Suunnieluohjee äydenävä alueen asemaaavoja ja aavamääräysiä (liiee A-D). Ohjeen aroiusena on seä selvenää asemaaavassa esieyjä periaaeia eä äsmenää ne suunnieluperiaaee, joia asemaaavan lisäsi noudaeaan alueen ysiyisohaisessa jaosuunnielussa. Tavoieena on, eä asuinoreli ja julise aluee muodosaisiva yhenäisen ja orealaauisen oonaisuuden Mesäylän Työläojan alueen raenuessa asuinalueesi. Ohje uee haneen eri osapuolia yheisen oonaisavoieen saavuamisessa. Ohjeen aroiusena on osoiaa esimerein se vähimmäisaso, johon suunnielun avulla ulisi pyriä ja arjoa yöaluja ämän ason saavuamiseen. Ohjee eivä ole eseenä paremman laauason avoielemiselle. Laaduaan ja esävän ympärisön raenaminen edellyää suunnielijoiden, raennuajien, raenajien ja ulevien äyäjien yheisyöä. Tonin luovuusehojen muaan onin halijan ulee noudaaa näiä ympärisölauaunnan hyväsymiä suunnieluohjeia siovina. Raennussuunnielma ulee esiellä jo luonnosvaiheessa lupa-ariehdille, lupainsinöörille ai raennusarasajalle ennaoarasusa varen. Alue Toni Toni on säilyeävä mahdollisimman luonnonmuaisessa oreudessa. Suure pengerryse rinnemaasossa eivä ole salliuja. Tonin rajoilla ulee oaa huomioon naapuriraennusen piha-alueiden oreude, naapurin suunnielma seä adun mahdollinen poieaminen onin oreusasemasa. Raennusen sijoiamisa liian maalalle ulee välää. Pääperiaaeena on, eä sisäänäynierrosen laia on aina adun pinnan yläpuolella. Koreusasema ulee esiää raennussuunnielmien yheydessä. Toniliiymän raenaminen päällysysineen uuluu iineisön omisajalle. Toniliiymän enimmäisleveys on meriä. Miäli adun sivuojaneen vedenulu sadevesiviemäriin esyy oniliiymän aia, on liiymään asenneava halaisijalaan mm pui veden johamisesi. Puen maeriaalin on olava yseiseen äyöön aroieua muovia. Liiymän raenamisesa saa lisäieoja maanraennusinsinöörilä, puh. -.

4 Hulevede Perususen uivausvede johdeaan sadevesiviemäriin. Kaovede ja pinavede ohjaaan halliusi maasoon ai imeyeään onilla maaperään. Hulevesien imeyys ja viivyysraenee ulee esiää raennusluvan haemisen yheydessä. Asemaaavassa on vesien äsielyn aavamääräys : Toneilla ulee viivyää veäläpäisemäömilä pinnoila ulevia vesiä. Hulevesien imeyys- ja viivyysraenee ulee esiää raennusluvan haemisen yheydessä. Toneille sijoieavien viivyyspainaneiden, -alaiden ai -säiliöiden mioiusilavuuden ulee olla ysi uuiomeri joaisa saaa veäläpäisemäönä pinaneliömeriä ohden. Viivyysraeneiden ulee yhjenyä unnin uluessa äyymisesä ja niissä on olava suunnielu ylivuoo. Hulevesien hallinnan avoieena on viivyää sadevesiä orelialueilla niiden synypaioilla, joa ongelma eivä monineraisu alavirran puolella. Hulevesien hallinnalla pyriään siihen, eä alueen vesiase ei meriäväsi muuu maanäyön muuosesa huolimaa. Tonin pihasuunnieluraaisuilla vaiueaan meriäväsi äsielävien ja viivyeävien vesien määrään. Veä läpäisemäömien päällyseiden pina-ala ulee pyriä minimoimaan. Periaaeuva vesien äsielysä onilla Perusraaisuna on, eä onille raenneaan imeyys/viivyyspainanne ai allas, jonne onin päällyseyilä pinnoila uleva sadevede ohjaaan. Kaovede voidaan ohjaa aseluynnyrin aua painaneeseen/alaaseen. Tonille raenneavan vesien imeyys- ai viivyyspainaneen ai -alaan masimisyvyys on, meriä. Painanne ai allas voi olla ilmeelään luonnonmuainen ai esim. luonnonivillä reunuseu allas, jossa on äyey vesiasvillisuua. Allas voi olla myös esim. beoniraeneinen allas, miäli se sopii paremmin onin ilmeeseen. Allas/painanne ulee varusaan ylivuodolla, josa vede ohjaaan adun vesiraeneisiin. Alaan pohja salaojieaan ja salaoja johdeaan onin vesiaivoon ja siiä edelleen adun viemäriin.

5 Raennusen aovesille suosiellaan varaavasi aseluynnyri, jona vesiä voidaan hyödynää onin asvillisuuden ja asvimaan aseluun. Tynnyri ulee varusaa ylivuodolla, josa vede johdeaan vesialaaseen. Tynnyriä on yhjenneävä aina sadeapahumien välillä, joa ilavuus riiää uua sadeapahumaa varen. asemapiirususessa. suusen on olava valmii viimeisään raennusen loppuarasusessa. Puia isuaessa ulee äyää paialle luonaisesi uuluvia puulajeja. Omaoionilla ulee olla vähinään viisi suomalaisa lehi- ai havupuua. Puuarhaoreleiden - osalla voidaan äyää myös muia harvinaisempia puulajeja. Yhiömuooisena oeueavilla oneilla eli asemaaavan onialueilla ulee olla vähinään puu / raenamaon oni-m² ohden. Toni voidaan aidaa aujen vasaisila rajoila raeneellisella maalalla eninään, meriä orealla aidalla ai pensasaidalla. Alueella ulee noudaaa yhenäisä aiaamisapaa. Aiasuunnielma on esieävä raennusarasajalle. Jäehuolo Jäesäiliö voidaan sijoiaa auoallin ai -aosen yheyeen ai onin ajo-neuvoliiymän yheyeen. Jäesäiliö ulee sopeuaa raenneuun ympärisöön. Aida ja isuuse Tonilla oleva puuso on säilyeävä mahdollisimman hyvin. Raennuslupaa haiessa on esieävä onia oseva piha- ja isuussuunnielma, jossa naapuriraennuspaian pihajärjesely on oeu huomioon. Suunnielmaan ulee meriä myös säilyeävä ja isueava puu. Pihasuunnielma voidaan esiää myös Asemapiirrosessa ulee esiää puuarha- ja alousjäeen omposorin paia. Posilaaio Posilaaio sijoieaan onille sisäänäynnin yheyeen Posin osoiamaan paiaan, liie. Paia ova suunaa anavia ja arenuva oniliiymien lopullisen sijainnin varmisuua. Posi oivoo raennusaiaisen posin jaelua varen posilaaioa. Raennusen sijoiaminen onille Ohjeen asuinraennusen sijoiusesa onille ja raennusen harjan suunnasa anaa havainnepiirros. Asuinraennuse ulee sijoiaa onille asemaaavassa olevan raennusalan osoiamille paioille. Raennusen eäisyys aualueen reunasa on olava vähinään meriä ja alousraennusen meriä. Huoneen pääiunan edessä on olava meriä eseeönä ilaa luuun oamaa puia ja pensaia. Naapuriraennuspaiojen raennuse, joa sijaiseva uua meriä lähempänä rajoisa, ulee esiää asemapiirrosessa. Raaisuissa ulee iinniää eriyisä huomioa oman ja naapureien pihaalueien ja asuinilojen ysiyisyyden urvaamiseen. Kaualue Sisäänuloaualueen suunaan ulee osoiaa vähinään ysi suurempi valoauolaan vähinään yhden neliömerin iuna. Tällöin aualueen viihyisyys lisäänyy seä yleinen urvallisuus valvonnan uneen vaiuusesa.

6 Raennuse Kuin orelialue raenneaan julisivu- ja aomaeriaalien seä aomuodon suheen ysilöllisä raennusapaa ja oreliohaisia ohjeia noudaaen. Alueelle mahdolliseaan persoonallisen äyäjien näöisen raaisujen synyminen. Raennusen ariehuurin ulee olla seleän nyyaiaisa seä persoonallisa ja näin luoda unniseava uusi errosuma raennusannalaan alueelle. Raennusenisissä raaisuissa ja maeriaalien äyössä edellyeään esäviä raaisuja ja oreaa laaua. Julisivu Raennusmassojen ulee olla hahmolaan aupunimaisen seleiä ja ehjiä. Alueen sisäinen vaihelevuus ja orelien omaleimaisuus synyy raennusyyppien, massoiusien, auousien ja maeriaalien vaihelevuuden aua. Leveiä ja värilään muusa julisivuisa erouvia nuralauoja ei sallia. Mahdollise nuralauda ulee olla siroja eninään noin mm leveiä, luoden raennusesa seleän appalemaisen hahmon. Julisivussa iunaa saa reunusaa sivu- ja yläreunoilla ainoasaan mm leveä smyygilaua ai muu uloasulaan vasaava raenne. Kao Kao muodosi suosiellaan avallisa harjaaoa. Kaon väriysen ulee olla harmaa, vaihoehoina vaaleisa ummiin harmaan sävyihin. Kaiien raennusen ja raennelmien aoissa on olava avoräysää ja piuudelaan sopusuhaisia eveän ilmeen aia. Räysään osalaudoiusen masimi oreus on mm. Räysäiden alapinnan on olava vesiaon suunainen eli oeloinia ei sallia. Kaoon ei saa raenaa umpinaisa pääyolmioa. Raennusen harjansuuna ulee olla aina raennusen pidemmän julisivun suunainen. Talousraennuse Erillinen auosuoja ai alousraennus raenneaan samalla periaaeella uin pääraennusin. Kaomaeriaalin ulee olla sama uin pääraennusessa. Auosuojan julisivuväriys valiaan pääraennusen muaan sen sävyihin sopivasi. Muu raenee lmalämpöpumpu ja aurinoeräime lmalämpöpumpun ja aurinoeräimen sijoiamiseen raennuseen, raennelmaan ai pihamaalle ei arvia lupaa. Vaia oimenpide ei vaadi lupaa, sen oeuamisessa on oeava huomioon raenamisesa anneu määräyse ja raeneen soveluvuus ympärisöön. Miäli raennusen julisivu ehdään puuverhousella, on soelioreuden olava vähinään mm. Aurinoeräime ja ilmalämpöpumpu on suunnielava raennusen luoneeseen ja aupuniuvaan soveluvisi. Miäli oeueu oimenpide rumenaa ympärisöä, ei äyä uloasulaan ohuullisia vaaimusia ai ei sovellu ympärisöön, raennusvalvonaviranomainen voi velvoiaa iineisön halijan puramaan ai muuamaan ehdyn oimenpieen.

7 lmalämpöpumppu ulee asenaa omaoi- ja rivialon seinään pihanpuolelle sien, eä se ei näy adulle ai muulla avalla asenneu huomaamaomasi. Aurinoeräimien paneeli suosiellaan sijoieavasi raennusen aonlappeen suunaisesi ja sien eeivä iinniysraenee jää häiriseväsi näyviin. Harmaan erisävyjä Osoienumeroini Osoienumeroinnissa ulee iinniää pienalooreleissa huomioa samanalaisuueen, esimerisi samalle oreudelle adunvarsiraennusen seinään asenneu numerollinen valaisinuuio, uo adun vareen yhenäisyyä ja rymiyyä myös pimeän aiaan. Julisivuväri ja maeriaali Julisivuissa äyeävien värisävyjen ulee olla vahvoja värisävyjä ai harmaan eri sävyjä vaaleasa ummaan. Vahvoilla väreillä aroieaan puhaia ja ummia värisävyjä. Alueella ei sallia päävärilään vaaleia ns. pasellisävyjä. Vahva ai umma väri orosava ysiyisohia ja jäävä oisarvoise piiree varjoonsa, anava voimaaia elämysiä ja luova alueelle omanlaisensa unnelman. Yhiömuooisesi oeueavissa oreleissa raennusmassojen eriosissa suosiellaan äyeäväsi erisävyjä. Esimerisi rivialon eri asuinhuoneisojen julisivuissa voidaan äyää vaihelevia värisävyjä. Raaisulla mahdolliseaan persoonallisen asuinojen syny seä luodaan isompiin raennusmassoihin riasa vaihelua. Vahvoja ja ummia värisävyjä Tehoseväreinä voidaan äyää vapaasi raennusen pääväreihin sopivia värejä. Tehosee voiva olla esim. harmaan sävyjä ai vahvoja ja ummia värejä. Vaaleissa julisivuissa ehoseväreinä voidaan äyää esim. ummempaa sävyä ai harmaia sävyjä. Tummissa julisivuissa voidaan äyää vaaleia ehoseia. Nuralauojen ulee olla päävärin sävyisiä.

8 Koreliohaise ohjee Asemaaava-aluee on jaeu olmeen usean orelialueen muodosamaan osaan, joiden sisällä raennusen ulee muodosaa visuaalisesi yheensopiva oonaisuus. Korelialueiden visuaalinen ryhmäjao Kyläoreli (oreli, -) Yleisä Alue raenuu esuspuison (Työlänpuiso) ympärille ruuuaavamaiseen auveroon. Korelialueelle on mahdollisa raenaa julisivu- ja aomaeriaalien seä aomuoojen suheen ysilöllisiä raennusapoja noudaavia raennusia. Alue mahdollisaa persoonallisen äyäjien näöisen raaisujen synyminen luoden alueesa mieleniinoisen ja aupunimaisen raeneen. Raaisulla pyriään, eä raenneu ympärisö luo sellaisen ehysen, eä joainen naapuruso pysyy asvaamaan oman idenieeinsä. Siä aua asuas siouuu alueen yheisöön ja vaiuaa alueen ehiymiseen ja unoon. Raaisuissa ulee iinniää eriyisä huomioa oman ja naapureien piha-alueien ja asuinilojen ysiyisyyden urvaamisesi seä pihaadun luoneeseen osana joapäiväisä oiminaa ja oleselua. Kyläorelien alueohaise ohjee: - errosluu - julisivumaeriaali vapaa - auoaosen ja alousraennusen sijoius erilleen asuinraennusesa ai asuinraennusen runolinjasa - aomuoona suosiellaan harjaaoa, mua muunlaisein aomuodo ova salliuja - auopaiaa/asuno - alueilla ja, auopaiaa/asuno alueilla - Julisivun väreissä äyeään vahvoja värisävyjä ai harmaan eri sävyjä. Koreli (- ja -) Korelialueella asuinraennuse sijoiuva oneilla limiäin sien, eä vuoroellen asuinraennusala on onin eu ai aaosassa. Korelialueen asuinraennusien pohjoissivun iunoiden muodoissa ja sijoielussa ulee huomioida pohjoispuolen naapurin pihaalueen ysiyisyyden urvaaminen.

9 Koreli, - ja (- ja -) Korelialueella asuinraennuse ulee sijoiaa adunvareen rajaamaan auilaa. Korelialueella asuinraennuse ulee sijoiaa adunvareen rajaamaan auilaa. Koreli () Korelialueella raennusien asuinhuoneisojen sisäänulo ulisi olla ensisijaisesi pihaadun puolela. Pysäöinipaia suosiellaan osoieavasi hajaueuna huoneisojen eupihoille. Koreli () Korelia alue on aroieu yeyjen auosuojalla eroeujen asuinhuoneisojen orelialueesi. Auosuojien ulee porrasaa asuinraennusesa erouvasi, sien eä rajaaan asuinhuoneisojen pihaaluea. Suosielavaa on eä auosuoja eroaisi joaisen asuinhuoneison edellisesä, jolloin raeneesa ulisi hyvin pienalomainen. Auosuojalla eroeu osa ulee uienin olla vähinään ahden asuinhuoneison välein. Asuinhuoneiso suosiellaan olevan erilaisia niin muodolaan, oolaan uin väriyselään. Rinneoreli (oreli - ja -) Yleisä Alue sijoiuu Heiilänielä ohoavaan umpareeseen. Tavoieena on, eä raennusen sijoielussa huomioidaan maason oreusero, sien eä vaihelevasi sijoieu raennuse näyisivä oisensa lomise eri oreusasemissa luoden eomaisen raeneen maisemaan. Korelien - ja - aluee Osa-alueen erillispienalo oni sijoiuva suunnielullisesi haaseelliseen paiaan, joa vaai oneiain erilaisia raaisuja. Auoaosen ja alousraennusen sijoius ja harjasuuna suosiellaan ehäväsi havainneuvan muaisesi. Korelien, ja aluee Rinneorelien alueohaise ohjee: - errosluu, osiain rinneraaisuna - julisivumaeriaali puu ai rappaus - auoaosen ja alousraennusen sijoius erilleen asuinraennusesa ai asuinraennusen runolinjasa - aomuoona ulee olla harjaao - aoalevuuena on salliu - - errosissa raennusissa - (: :,). Kasierrosisissa asuinaloissa aoalevuus voi olla arviaessa - (:, :,). - auopaiaa/asuno - alueilla ja, auopaiaa/asuno alueilla - Julisivun väreissä äyeään vahvoja värisävyjä ai harmaan eri sävyjä. Yhiömuooisesi oeueavissa oreleissa avoiellaan aloyyppinä avallisen rivialoraaisujen rinnalle myös erillispienaloja, parialoja ai näiden yhdiselmiä. Taloyypisön muunelulla voidaan ehiää mm. monipuolisempia asunoja, piha-alueiden äyöä ja onin pysäöiniraaisuja seä isuaa raennuse luonevasi rinnemaasoon. Raennusen porrasamaon piuus saa olla masimissaan meriä ja oonaispiuus enimmillään meriä.

10 Puuarhaoreli (oreli -) Yleisä Alue sijoiuu Työlänojan vareen alavalle alueelle. Työlänojan luoeispuolella on peloalue. Alueelle mahdolliseaan maalien loivaharjaisen raennusien raenaminen. Alueen suunnielussa ulee iinniää puuarhamaiseen yleisilmeeseen. Alueen raenamisessa ulee suosia pergolaraeneia. Puuarhaorelien alueohaise ohjee: - errosluu - Julisivumaeriaalin ulee olla puu ai rappaus - aomuoona on harjaao ai asoispulpeiao - Korelin raennusissa aoalevuus ulee olla - (: :,). - auoaosen ja alousraennusen sijoius erilleen asuinraennusesa ai asuinraennusen runolinjasa - auopaiaa/asuno - alueilla ja, auopaiaa/asuno alueilla - Julisivun väreissä äyeään vahvoja värisävyjä ai harmaan eri sävyjä. Alueella ei sallia päävärilään vaaleia ns. pasellisävyjä. Muua Viemäröiävän laiaason alina oreusasoa oseva iedo ulee varmisaaunnallisenisesä suunnieluoimisosa, puh. -. Tonin halija vasaa onin raenamiselpoisuuden ysiyisohaisesa selviämisesä. Pohjauimusen arpeellisuudesa on varmisuava raennusarasajan (- ), lupainsinöörin (- ) ai lupa-ariehdin (- ) anssa. Raenajan ehävänä on suunniella onin oreude ja raennusen oreusasema seä esiää ne raennuslupasuunnielmien yheydessä. Sadevesiä ja onin uivausvesiä ei saa johaa yleiseen jäevesiviemäriverosoon eiä ilman ehyä sopimusa ja lupaviranomaisen hyväsymisä naapurin onille. Suunnieluohjeisa poieaminen Miäli raenajalla on näisä suunnieluohjeisa poieavia ajausia, asiasa on jo aluvaiheessa mahdollisuus neuvoella raennusarasajan anssa. Anna nämä suunnieluohjee raennusesi suunnielijalle. Seä suunnielussa, eä yyppialon valinnassa annaaa äyää ammaiaioisa suunnielijaa. Luonnosvaiheessa on hyvä äydä neuvoelemassa suunnielmisa lupa-ariehdin, lupainsinöörin ai raennusarasajan anssa. Radonsuojaus ulee oaa huomioon raeneia suunnielaessa.

11 Liiee

12 Heiilänie Huureilanie Hauauja arpusuja Kaariie Mesoie Rieonie Tiaisenie Peiponie Heiilänie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : rp rp e=, e=, e=, e=, ET VU- - HEKKLÄNTE REKONTE PEPONTE KHUTE KAJA VAN TE HAKNTE TRANTE TKLNTE p MK : -osainen ara..karttsa: Asemaaava ja asemaaavan muuos (.araosalla asemaaavamerinnä ja -määräyse) Ylöjärven aupunginvaluuso on hyväsyny ämän asemaaavan ja asemaaavan muuosen ououun. päivänä, Virallisesi TMO SAAR Timo Saari, hallinojohaja Koordinaai- ja oreusjärjeselmä ETRS GK ja N Pohjaara äyää aavoiusmiausaseusen vaaimuse. Ylöjärven aavoiusessa.. SEPPO RESKANEN Seppo Reisanen, aavoiusinsinööri

13 Ohjeellinen alueen ai osa-alueen raja. s p Roomalainen numero osoiaa raennusen, raennusen ai sen osan suurimman salliun errosluvun. Raennusala. Raennusala, jolle saa sijoiaa alousraennusen. sueava alueen osa. sueava alueen osa, joa on säilyeävä puusoisena. Kau. Ohjeellinen uloilureii. Jouoliieneelle varau au. Pihaau. Ohjeellinen pysäöimispaia. Maanalaisa johoa varen varau alueen osa. Kaualueen rajan osa, jona ohdala ei saa järjesää ajoneuvoliiymää. KORTTELALUETA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET: Alueelle ulee ehdä allas, ojanne ai suodain viivyämään veden uleuumisa valuma-alueelle ja paranamaan veden laaua. Viivyysalue ulee oeuaa painaneena sien, eä veden lammioiuminen on mahdollisa. Erillisen alousraennusen pohjapina-ala saa olla eninään m. Auopaioja ulee raenaa erillispienalojen orelialueella auopaiaa asunoa ohi ja rivialojen ja muiden yeyjen asuinraennusen seä errosalojen orelialueella, auopaiaa asunoa ohi. Korelialueella ulee raenaa vähinään m yhenäisä leiija oleseluilaa asunoa ohi. Naapurionin rajalle ai meriä siä lähemmäsi raenneaään cm oreudella huoneen van raennusen rajanpuoleiseen seinään ei saa ehdä muia auoja uin umpiovia ai iunoia, joiden alareuna on vähinlaiaasosa. Raennusen porrasamaon piuus saa olla eninään meriä. Jäehuoloila ulee sijoiaa aidauun aoseen. Talousraennusen saa sijoiaa raennusalueen rajojen ulopuovasa reunasa lelle. Talousraennusen eäisyys naapurionisa ulee olla vähinään meriä seä adun puoleisesa reunasa ja puisoon rajoiumeriä. Tonille saa sijoiaa asi erillisä alousraennusa. Ylöjärven aupungin aavoiusessa huhiuun. päivänä Riva Kangasniemi Vesa Yliapio aupunginariehi aavoiusariehi Ylöjärven aupunginvaluuso on hyväsyny ämän asemaaavan ja asemaaavan muuosen ououun. päivänä, Virallisesi TMO SAAR Timo Saari, hallinojohaja Kv.. Kh.. Ymp.l.. Toneilla ulee viivyää veäläpäisemäömilä pinnoila ulevia naneiden, -alaiden ai -säiliöiden mioiusilavuuden ulee olla ysi vesiä. Hulevesien imeyys- ja viivyysraenee ulee esiää raennusluvan haemisen yheydessä. Toneille sijoieavien viivyyspaiuuiomeri joaisa saaa veäläpäisemäönä pinaneliömeriä ohden. Viivyysraeneiden ulee yhjenyä unnin uluessa äyymisesä ja niissä on olava suunnielu ylivuoo. RTVA KANGASNEM VESA YLTO Ymp.l.. Kh.. MRL..-.. Ymp.l.. MRL..-.. YLÖJÄRVEN KAUPUNGNVRASTO KAAVOTUS METSÄKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖLÄNOJAN ALUEEN TÄOSA Suunnielija VY Piiräjä RJ.. Miaaava : Päiväys -osainen ara..karttsa: Asemaaavamerinnä ja -määräyse. (Asemaaava ja asemaaavan muuos.araosalla) YLÖJÄRV METSÄKYLÄ TYÖLÄNOJAN ALUEEN TÄOSA VU- Lähivirisysalue. Urheilu- ja virisyspalvelujen alue. Alueelle voidaan raenaa alueen päääyöaroiusa palvelevia raennusia ja raennelmia uienin eninään -m. Asemaaava ja asemaaavan muuos : Asemaaava osee oreleia - seä virisys-, eriyis- ja aualueia. ET Yhdysunaenisä huoloa palvelevien raennusen ja laiosen alue. m aava-alueen rajan ulopuolella oleva viiva. Asemaaavan muuos osee virisys- ja aualueia. Korelin, orelinosan ja alueen raja. Asemaaavalla ja asemaaavan muuosella muodosuu oreli - seä virisys-, eriyis- ja aualueia. Osa-alueen raja. ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinpienalojen orelialue. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,, ja. Ohjeellinen onin raja. Korelin numero. Ohjeellisen onin numero. - Erillispienalojen orelialue. Tonille saa raenaa yhden asunnon. KAJAVANTE Kadun, ien, auauion, orin, puison ai muun yleisen alueen nimi. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,, ja. Raennusoieus errosalaneliömereinä. - Erillispienalojen orelialue. Tonille saa raenaa vain asiasunoisia asuinraenusia seä alousraennusia. Raennusoieudesa saa raenaa eninään % yheen erroseen. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,, ja.

14 palloenä ie Miiluie Ahjouja Tervauja Hiiliie Mesäanaanie Mesäylänie Hieamaanie Varpu Auusinie Heiniie Mesäylänie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ar e=, e=, e=, e=, e=, e=, e=, e=, AR PL ET VP HEKKLÄNTE METSÄKY LÄNTE HENTE TYÖLÄNTE TYÖLÄNTE TYÖLÄNPUSTO UKUNTE SRRTE RÄYSKÄNTE pp/ MK : s s s s (.araosalla asemaaavamerinnä ja -määräyse). KARTTSA: Asemaaava ja asemaaavan muuos SEPPO RESKANEN TMO SAAR Timo Saari, hallinojohaja Virallisesi asemaaavan muuosen marrasuun. päivänä, Ylöjärven aupunginvaluuso on hyväsyny ämän asemaaavan ja Seppo Reisanen, aavoiusinsinööri Ylöjärven aupungin aavoiusessa.. Pohjaara äyää aavoiusmiausaseusen vaaimuse.

15 s pp/ Raennusoieudesa saa raenaa eninään % yheen erroseen. Roomalainen numero osoiaa raennusen, raennusen ai sen osan suurimman salliun errosluvun. Raennusala. Raennusala, jolle saa sijoiaa alousraennusen. sueava alueen osa. sueava alueen osa, joa on säilyeävä puusoisena. Kau. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä. Ohjeellinen uloilureii. Jalanululle ja polupyöräilylle varau au, jolla onille ajo on salliu. Jouoliieneelle varau au. Pihaau. Maanalaisa johoa varen varau alueen osa. Kaualueen rajan osa, jona ohdala ei saa järjesää ajoneuvoliiymää. KORTTELALUETA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET: Alueelle ulee ehdä allas, ojanne ai suodain viivyämään veden uleuumisa valuma-alueelle ja paranamaan veden laaua. Viivyysalue ulee oeuaa painaneena sien, eä veden lammioiuminen on mahdollisa. Täreä ai veden haninaan soveluva pohjavesialue. Kaualueiden sivuoja seä arviava auleiause ja penemineree ulee iivisää sien, eä voidaan esää mahdollisesi maahan valuneiden pohjavesien laadulle vaarallisen aineiden jouu- pohjaveeen. Auopaioja on varaava: - ap/ m liie- ja oimisoerrosalaa - ap/ m julisen lähipalveluilojen errosalaa Erillisen alousraennusen pohjapina-ala saa olla eninään m. Auopaioja ulee raenaa erillispienalojen orelialueella auopaiaa asunoa ohi ja rivialojen ja muiden yeyjen asuinraennusen seä errosalojen orelialueella, auopaiaa asunoa ohi. Korelialueella ulee raenaa vähinään m yhenäisä leiija oleseluilaa asunoa ohi. Naapurionin rajalle ai meriä siä lähemmäsi raenneaään cm oreudella huoneen van raennusen rajanpuoleiseen seinään ei saa ehdä muia auoja uin umpiovia ai iunoia, joiden alareuna on vähinlaiaasosa. Raennusen porrasamaon piuus saa olla eninään meriä. Jäehuoloila ulee sijoiaa aidauun aoseen. Alueen äyöä suunnielaessa ja raennus- ja oimenpidelupaa myönneäessä on varmiseava, eei raenamisen määrä, laau ja oiminnan sijoiuminen vaaranna pohjaveden laaua ja määrää. Talousraennusen saa sijoiaa raennusalueen rajojen ulopuovasa reunasa lelle. Talousraennusen eäisyys naapurionisa ulee olla vähinään meriä seä adun puoleisesa reunasa ja puisoon rajoiumeriä. Tonille saa sijoiaa asi erillisä alousraennusa. Ylöjärven aupungin aavoiusessa loauun. päivänä Riva Kangasniemi Vesa Yliapio aupunginariehi aavoiusariehi Ylöjärven aupunginvaluuso on hyväsyny ämän asemaaavan ja asemaaavan muuosen marrasuun. päivänä, Virallisesi Toneilla ulee viivyää veäläpäisemäömilä pinnoila ulevia naneiden, -alaiden ai -säiliöiden mioiusilavuuden ulee olla ysi vesiä. Hulevesien imeyys- ja viivyysraenee ulee esiää raennusluvan haemisen yheydessä. Toneille sijoieavien viivyyspaiuuiomeri joaisa saaa veäläpäisemäönä pinaneliömeriä ohden. Viivyysraeneiden ulee yhjenyä unnin uluessa äyymisesä ja niissä on olava suunnielu ylivuoo. RTVA KANGASNEM VESA YLTO TMO SAAR Timo Saari, hallinojohaja Kv.. Kh.. Ymp.l.. Raennusen julisivu ulee olla ympärisöuvallisesi orealaauisia. Kh.. MRL..-.. Ymp.l.. Ymp.l.. MRL..-.. YLÖJÄRVEN KAUPUNGNVRASTO KAAVOTUS METSÄKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖLÄNOJAN ALUEEN LÄNSOSA Suunnielija VY Piiräjä RJ.. Miaaava : Päiväys -osainen ara..karttsa: Asemaaavamerinnä ja -määräyse. (Asemaaava ja asemaaavan muuos.araosalla) YLÖJÄRV METSÄKYLÄ PL Lähipalveluraennusen orelialue. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä, ja. TYÖLÄNOJAN ALUEEN LÄNSOSA Asemaaava ja asemaaavan muuos : VP Puiso. Asemaaava osee oreleia - seä virisys-, eriyis- ja aualueia. Lähivirisysalue. Asemaaavan muuos osee oreleia, -, seä virisys- ja aualueia. Asemaaavalla ja asemaaavan muuosella muodosuu oreli, -,, - seä virisys-, eriyis- ja aualueia. ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinpienalojen orelialue. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,,, ja. - ET Lähivirisysalue. Alueella ei saa suoriaa oimenpieiä, joa olennaisesi muuava alueen luonnonympärisöä. Yhdysunaenisä huoloa palvelevien raennusen ja laiosen alue. m aava-alueen rajan ulopuolella oleva viiva. Korelin, orelinosan ja alueen raja. AR Rivialojen ja muiden yeyjen asuinraennusen orelialue. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,, ja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen alueen ai osa-alueen raja. Erillispienalojen orelialue. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,,, ja. Ohjeellinen onin raja. Korelin numero. - Erillispienalojen orelialue. Tonille saa raenaa yhden asunnon. Ohjeellisen onin numero. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,,, ja. UKUNTE Kadun, ien, auauion, orin, puison ai muun yleisen alueen nimi. - Erillispienalojen orelialue. Tonille saa raenaa vain asiasunoisia asuinraenusia seä alousraennusia. Raennusoieus errosalaneliömereinä. Korelialuea osevia määräysiä on jäljempänä :ssä,,,,, ja.

16 A Hiiliie uja Ahjo e=, ie n lä y sä Me : Tervauja Miil uie länie Arvoaa haava - ie län V arpu uja y sä - saha Hulevesi Hulevesi - e=, : - A- : Me säy / pp - ro ie : Hulevesi pp Pu Me Hulevesi e=, AR ar p Hulevesi e=, - sä i p Hulevesi "oseio" -py LA i sä -py LA e=, EN PL e=, puiso VP e=, A- olemassa oleva puuso TYÖLÄNOJAN ALUEEN SUUNNTTELUOHJEEN HAVANNEKUVA Hieamaanie ie aan an Mesä e % än reä siir e=, linja hö Sä e=, Hulevesi Hulevesi "oseio" e=, palloenä oulu Ympärisölauauna.. Hulevesi Pelienä xm VU- säily ini us Au iie e ily sa ein ä äv iie in He sä a os on in nino eävä o ie ie ari Ka Ruusinie A ET äi LA-pys - e=, Hulevesi i - sä y -p LA Me soie - Hulevesi "oseio" Tiiis ie e=, Pulamäi nie suj a e Varpu ni unie o Rie Man ajo Niilon ajo Huureilanie Hauauja enie Tiais ie on ip Pe ie ilä ilän Hei Hei rp Liie E

17 JÄTEHUOLTO Liie. Yleisä Jäelai pyrii esävään ehiyseen edisämällä luonnonvarojen järevää äyöä ja ehäisemällä jäeiden erveys- ja ympärisöhaioja. Ensisijaisena avoieena on jäeen synnyn ehäisy. Synynyin jäe pyriään hyödynämään ensisijaisesi raaa-aineena ja oissijaisesi energiana. Kaaopaialle sijoiaminen on vasa viimeinen vaihoeho jäeen äsielylle.. Raenamisaiainen jäehuolo Raenamisvaiheessa jäemäärää voidaan vähenää esim. äyämällä esomuoeja ilaamalla puuavara ja ipsilevy määrämiaisina suojaamalla raennusarviee ja -maeriaali hyvin raennusyömaan aiana ilaamalla odinonee ilman paausia äyämällä yömaalla esoasioia. Jäehuolo ulee perusua jäeiden lajieluun ja hyödynämiseen jo raenamisvaiheessa. Ainain seuraava jäelaji ulee oimiaa hyöyäyöön: raennuspuujäe: uudelleen äyö, polo puhaa pahvipaause: oulun hyöyjäepise pienmealli: oulun hyöyjäepise muu mealli: hyöyjäeesus (Toiminaie ) äyöelpoise raennusmaeriaali: alueen muu raenaja lasi: suure lasi hyöyjäeesus (Toiminaie ), piene lasi oulun hyöyjäepise jäemaa: pinamaa ja äyömassoisi soveluva maa hyödynneään iineisöllä ai muualla ongelmajäee: hyöyjäeesus (Toiminaie ) odinonee : hyöyjäeesus (Toiminaie ). Kiineisö- ja oreliohainen jäehuolo Mesäylän alueelle raenneaessa huomioidaan jäehuollon vaaimuse jo onin suunnielussa. Kiineisöohainen omposoini ja jäeiden lajielu ulee olla mahdollisa. Jäeasioiden ja omposoreiden määrä ulee ilmeä raennuslupa-asiairjoissa. Eloperäinen jäe suosiellaan omposoiavasi iineisöohaisesi. Paras sijoiuspaia omposorille on asvihuone, missä lämmön uoano voidaan hyödynää. Komposori voidaan sijoiaa myös läpäisevälle maapohjalle ai laiaaivolliseen ja vesipiseelliseen sisäilaan. Komposoria ei saa sijoiaa sien, eä siiä aiheuuu haiaa naapurille. Omaoialolle riiää asuasmääräsä riippuen - l omposori, seosaineasia ja jäliomposoiniehio. Nelihenisen perheen omposin sijoiaminen vaaii - m² isuusalueen (ai viljelypalsan).

18 . Jäehuollon ilavarause huoneisossa Huoneisojen suunnielussa varauduaan jäeiden lajieluun ja iineisöohaiseen omposoiniin. Keiiöisä varaaan ila: eloperäiselle jäeelle (n. l asia) hyöyäyöön elpaamaomalle seajäeelle ( l asia) lasille (pieni laaio) Tilaa ulee varaa lisäsi: aronipaausille pienmeallille palauuspulloille paperin ja pahvin eräyslaaiolle irppuoriavaralle ongelmajäeille luiu ila esim. varasossa poleavalle jäeelle (ierräyseen elpaamaon) ila esim. ulipesän vierellä muoville (varaus oisaisesi). Yheysiedo Ylöjärvellä jäeenuljeus on anneu Piranmaan jäehuolo Oy:n hoideavasi. Jäeen halijan on ehävä jäeenuljeussopimus yhiön anssa. Piranmaan Jäehuolo Oy Naulaau Tampere p. Kouujärven jäeenäsielyesus Kouujärvenie, Noia p. Keraluonoisen jäe-erien (vaiholavojen ja vasaavien) yhjennyseen löyyy useia yriäjiä esim. puhelinlueelon elaisila sivuila.

19 METSÄKYLÄN ALUEEN JÄTEHUOLTO Eloperäinen jäe Lasi Komposoini (vapaaehoinen omaoialoilla, yli alouden yhiöissä erilliseräys, sopimus Piranmaan Jäehuolo Oy:n anssa) Lähin hyöyjäepise: Mesäylän oulu una- ym. suuri lasi: Elovainion hyöyjäeesus (os. Toiminaie ) Palauuspullo: auppoihin, Aloon Käyöelpoise avara: Kierräysesus, Elovainion hyöyjäeesus Karoni (esim. maio- ja mehuöli) Hyöyjäepise: oulu Mealli Romumealli: Elovainion hyöyjäeesus Pienmealli: hyöyjäepise Mesäylän oululla Muovi ja syrox Ei eräysä oisaisesi Ongelmajäee Elovainion hyöyjäeesus Pariso: Mesäylän oulu Lääee: Ylöjärven apeei, os. Miolanie Paperi Lähin eräyspise: Mesäylän oulu Puhdas pahvi Polo Lähin hyöyjäepise: Mesäylän oulu Puu Seajäe Puhdas puu: polo, uudelleenäyö Käsiely puu: uudelleenäyö, Elovainion hyöyjäeesus ai puualan yriäjien eräyspisee Kouujärven jäeenäsielyesus, piene erä Elovainion hyöyjäeesus Sähö- ja eleroniiaromu: Elovainion hyöyjäeesus Vaaee, engä Mesäylän oulu Kirppuori, ierräysesus (Elovainion hyöyjäeesus)

20 LTE Raennuslupa-asioiden valmiselu, ohjaus ja neuvona lupa-ariehi Anja Kasi, puh. sähöposi Raennuslupa-asioiden valmiselu ja neuvona lupainsinööri Piro Ollila, puh. sähöposi RAKENTAMSEN NEUVONTA raennusvalvona Kurunie p. vaihde Raennusluvan myönäminen ja valvona raennusarasaja Peri Mäi, puh. sähöposi Raenamisen valvona ja aloiusoouse arasusinsinööri Pea Pohjanen, puh. sähöposi Raenamisen valvona ja aloiusoouse arasusenio Raimo Syvänen, puh. sähöposi Tonin miaus ja onien meriseminen miausenio Ani Haapalahi, puh. sähöposi Tonien esiely oniasiamies Jouo Salminen, puh. sähöposi Kunnallisenise suunnielma seä viemäri- ja vesiliiymäiedo suunnielija Tuija Salmenausa, puh. sähöposi Liiymissopimuse palvelusiheeri Leila Kivelä, puh. sähöposi Kaivuyö aualueella iemesari Kosinen, Jari, puh. sähöposi Tonipuiden poiso ja pihaisuuse aupungin puuarhuri Kimmo Joela, puh. sähöposi Maanraennus maanraennusinsinööri Riso Holmi, puh. sähöposi Kesävän raenamisen neuvona ympärisöpäälliö Peni Kesialo, puh. sähöposi Sähönjaelu: Elenia Oy Puhelin: Elisa Oyj

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013 RÄÄPÄLÄ AP-oni -5- Viikoiainen arjousaika.-..0 TONTTEN SJANT Rääpiälän alue sijaisee Vuorenaan kaupunginosassa, Vanhan Härkäien ja Marssiien kainalossa. Rääpiälään on makaa noin 5,7 ajokilomeriä Hämeenlinnan

Lisätiedot

KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liite 2.3. Varisto, Martinkyläntien meluselvitys välillä Vihdintie - Riihimiehentie Vantaan kaupunki

KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liite 2.3. Varisto, Martinkyläntien meluselvitys välillä Vihdintie - Riihimiehentie Vantaan kaupunki KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liie 2.3 Variso, Marinylänien eluselviys välillä Vihdinie - Riihiiehenie Vanaan aupuni Variso, Marinylänien eluselviys välillä Vihdinie Riihiiehenie, Vanaa 2(11) Meluselviys Vanaan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

SELOSTUS. Dnro KAUS/112/2010 VP 3/25.1.2010 13.11.2013 RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS. Dnro KAUS/112/2010 VP 3/25.1.2010 13.11.2013 RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Dnro KAUS//00 VP /5..00..0 609 56 SELOSTUS RIESKALAN (7.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireille: 9..00 KH hyväksyny: KV hyväksyny: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI 632/Akm 22. TÄHTINIEMI, Tähtiniemen rantasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 16.02.2012

HEINOLAN KAUPUNKI 632/Akm 22. TÄHTINIEMI, Tähtiniemen rantasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 16.02.2012 HENOLAN KAUPUNK /Akm. TÄHTNEM, Tähiniemen ranasauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS.0.0 Asemakaavan muuos koskee Tähiniemen kaupunginosan (.) korelia 0 ja osia siihen liiyväsä virkisysalueesa. Asemakaavan

Lisätiedot

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015 Ene-59.4130, Kuivaus- ja haihduusprosessi eollisuudessa, asuharjoius 5, sysy 2015 Tehävä 4 on ähiehävä Tehävä 1. eijuerrosilassa poleaan rinnain uora ja urvea. Kuoren oseus on 54% ja uiva-aineen ehollinen

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15.

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15. PEKSÄMÄEN KAUPUNK ASEMAKAAVAN MUUTOS HARJUKATU 41 (TONTT 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMNEN Asemakaavan muuos, joka koskee 2. kaupunginosan (Koniopuiso) korelin 16 onia 15. Asemakaavan muuoksella muodosuu

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Pitkärannan asemakaava (laajennus) ja asemakaavan muutos

ULVILAN KAUPUNKI. Pitkärannan asemakaava (laajennus) ja asemakaavan muutos ASMAKAAVASLOSTUS Pikärannan emakaava ja emakaavan muuos / ULVILA KAUPUKI Pikärannan emakaava (laajennus) ja emakaavan muuos Koreli 0-,,, ja 0-, osa koreleisa,,, sekä puiso-, lähivirkisys- ja kaualuee..0

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

KAANAAN (61.) KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS, 1. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1626 KAAVASELOSTUS

KAANAAN (61.) KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS, 1. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1626 KAAVASELOSTUS KAANAAN (.) KAUPUNGNOSAN LAAJENNUS,. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 KAAVASELOSTUS Porin kaupunkisuunnielu..0 Vireilleulo..0 Kaavaluonnos nähävillä 0...0 KH KV . PERUS- JA TUNNSTETEDOT. Tunniseiedo.

Lisätiedot

Seinämien risteyskohdat

Seinämien risteyskohdat CAE DS Painevalukappaleen suunnielu Sefan Fredriksson Seinämien riseyskohda Sefan Fredriksson SweCas Käännös: Pekka Savolainen ja Tuula Höök Tampereen eknillinen yliopiso Riseyskoha muodosuu kun kaksi

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista Rahoiusriski ja johdannaise Mai Esola lueno Sokasisisa prosesseisa . Markov ominaisuus Markov -prosessi on sokasinen prosessi, missä ainoasaan muuujan viimeinen havaino on relevani muuujan seuraavaa arvoa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA OPISKELIJANUMERO

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA OPISKELIJANUMERO YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA OPISKELIJANUMERO 1A/2010 PÄÄKIRJOITUS REILUA MENOA! Vuoa 2009 ova väriänee erilaise riisi ja niihin raaisujen haeinen. Uuisosioissa ää ei ole ovin poieavaa, ua riisi uen alouden aanua

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Lammilla sijaitsee mm. terveysasema, apteekki, uima- ja liikuntahalli, kauppoja ja kirjasto. Untulanharju. Terv. keskus. Hakkalan koulu.

Lammilla sijaitsee mm. terveysasema, apteekki, uima- ja liikuntahalli, kauppoja ja kirjasto. Untulanharju. Terv. keskus. Hakkalan koulu. LAMMI M 9 0 8 8 7 8 9 0 Sijainti Lammin alueen vapaat tontit sijaitsevat Lammin kirkonkylällä Metsäpellon, Mäkipellon, Palkkisillan ja Rannanmaan alueella sekä Väkkäräismäen haja-asutusalueella. Lammilta

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit

Tietoliikennesignaalit ieoliikennesignaali 1 ieoliikenne inormaaion siiroa sähköisiä signaaleja käyäen. Signaali vaiheleva jännie ms., jonka vaiheluun on sisällyey inormaaioa. Signaalin ominaisuuksia voi ukia a aikaasossa ime

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa:

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa: ELEC-C Sääöeniia 7. lauharjoiu Vaaue. r - K u K C y a. Varinainen proei on uua ilaeiymuooa: A Bu y C Kuvaa nähdään, eä ilamallin iäänmenona on u r K. Salaaria ei voi vähenää mariiia, joen un on n -veori,

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka Maahanmuuajanuoren ohjaushanke MANO 2010 2013 Aueu 16 25 vuoiaia myöhään maahanmuuaneia nuoria löyämään heille soveluva opiskelu ai yö(harjoielu/kokeilu)paikka Kehiey oppivelvollisuusiän yliäneille maahanmuuajille

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 4.9.4 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vasausen piireiden, sisälöjen ja piseiysen luonnehdina ei sido ylioppilasukinolauakunnan arvoselua. Lopullisessa arvoselussa

Lisätiedot

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p)

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p) LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II:.5.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015

Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 01/2015 Asennus-, käyö- ja huolo-ohje 0/05 Asennus Palopeli ETCE ulee asenaa ämän asennusohjeen mukaan, ks. sivu 5. Käyö ja oiminnan esaus CE-merkinnän mukaan palopeli ulee aina varusaa lämpöilaan perusuvalla

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9)

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo (49-7--9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo ievitalo Oy esittää, että Espoon kaupunki vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustettavalle asunto-osakeyhtiölle kiinteistön

Lisätiedot

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY Värähelymeaa 8. 8 USEAN VAPAUSASEEN SYSEEMIN VAIMENEMAON PAKKOVÄRÄHELY 8. Normaalmuoomeeelmä Usea vapausasee syseem leyhälöde (7.) raaseme vaa aava (7.7) a (7.8) homogeese yhälö ylese raasu { } lsäs paovomaveora

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005 Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihelu Suomessa vuosina 1776 2005 Heli Elina Haapalainen (157 095) 26.11.2007 Joensuun Yliopiso Maemaais- luonnonieeiden iedekuna Tieojenkäsielyieeen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

KANGASNIEMI 2 SUUNNITTELUOHJEET

KANGASNIEMI 2 SUUNNITTELUOHJEET METSÄKYLÄN ASEMAKAAVA KANGASNIEMI 2 SUUNNITTELUOHJEET ASUINPIENTALOJEN JA ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUEET Korttelit 150, 151, 156-175 Ymp.ltk 7.9.2010 Tark. 27.9.2011 Sisällysluettelo SUUNNITTELUOHJEET

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

HERRALAHDEN (14.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 19 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HERRALAHDEN (14.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 19 ASEMAKAAVAN MUUTOS HERRLHDEN (.) KUPUNGNOSN KORELN ONN 9 SEMKVN MUUOS 609 66 semaaavan selosus Yllä: havainnepiirros/riehioimiso R-Vasamäi Oy Porin aupunisuunnielu 6.0.05 Vireilleulo.6.05 Luonnosvaihe nähävillä.6 7.6.05

Lisätiedot

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I MS-A00 Disreetin matematiian perusteet Esimerejä ym., osa I G. Gripenberg Jouo-oppi ja logiia Todistuset logiiassa Indutioperiaate Relaatiot ja funtiot Funtiot Aalto-yliopisto. maalisuuta 0 Kombinatoriia

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 2 (viikko 6) Tehävä 1 Sovelleaan luenokalvojen sivulla 46 anneua kaavaa: A A Y Y K α ( 1 α ) 0,025 0,5 0,03 0,5 0,01 0,005 K Siis kysyy Solowin

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121 LIITE MUUTETTAVA KAAVAN OSA TAAJAMANOSAN RAJA POISTUU MUUTETTAVA KAAVAN OSA Haapakylä Liite. Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma LIITE MAANIITUNLAHTI lv W lv :8 luo- RA 9 hu :9 ol 88: 8 aj o TY : L MAANIITTU

Lisätiedot

Käyttöohje HN22329SK

Käyttöohje HN22329SK Käyöohje FI 50005416 HN9SK Suomi Täsä laadukkaasa liedesä Sinulla on vuosikausia paljon iloa ja hyöyä. Lue käyöohjee huolellisesi, joa opi unemaan lieden kaikki oiminno. Käyöohjeen alussa on ärkeää ieoa

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Diskreetillä puolella impulssi oli yksinkertainen lukujono:

Diskreetillä puolella impulssi oli yksinkertainen lukujono: DEE-00 ineaarise järjeselmä Harjoius 5, rakaisuehdoukse [johdano impulssivaseeseen] Jakuva-aikaisen järjeselmän impulssivase on vasaavanlainen järjeselmäyökalu kuin diskreeillä puolellakin: impulssivase

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

RIIHIKEDON (9.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 8 TONTIN 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIKEDON (9.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 8 TONTIN 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS RHKEDON (.) KAUPUNGNOSAN KORTTELN TONTN ASEMAKAAAN MUUTOS 0 Asemaaavan selosus Porin aupunisuunnielu 0..0 ireilleulo..0 Luonnosvaihe nähävillä 0...0 KH K. PERUS- JA TUNNSTETEDOT. Tunniseiedo Asemaaavan

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Kimmo Laaunen RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Piloipäivä nro 9 Kimmo Laaunen, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering 6.2.2014 Kimmo Laaunen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

KANTOAALTOMODULOIDUN KAISTANPÄÄSTÖSIGNAALIN (BANDPASS) JA KANTATAAJUISEN (BASEBAND) SIGNAALIN AMPLITUDISPEKTRIT

KANTOAALTOMODULOIDUN KAISTANPÄÄSTÖSIGNAALIN (BANDPASS) JA KANTATAAJUISEN (BASEBAND) SIGNAALIN AMPLITUDISPEKTRIT KANOAALOMODULOIDUN KAISANPÄÄSÖSINAALIN BANDPASS JA KANAAAJUISEN BASEBAND SINAALIN AMPLIUDISPEKRI 536A ieoliienneeniia II Osa 5 Kari Käräinen Sysy 05 EHOIHEYSSPEKRI & KAISANLEVEYS Edellä arasellu modulaaio

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

järjestelmät Luento 4

järjestelmät Luento 4 DEE- Lineaarise järjeselmä Lueno 4 Lineaarise järjeselmä Riso Mionen 3.7.4 Lueno 3 - Recap Lineaarisen differenssiyhälöiden raaiseminen Impulssivaseen äsie Impulssivase ja onvoluuiosumma Lineaarise järjeselmä

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN

LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN 1. Tämän luvun määräykse koskeva poikkileikkaukselaan suorakaieen muooisen kivilohkojen kuormausa ja kiinniysä maalalaiaisiin avovaunuihin,

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

SELOSTUS. Dnro KAUS/463/2014 VP 12/6.4.2004 11.3.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS (KÄPPÄRÄ 22. JA MUSA 23.) VALTATIE 2 JA 8 UUSI LIITTYMÄ JA RINNAKKAISTIE

SELOSTUS. Dnro KAUS/463/2014 VP 12/6.4.2004 11.3.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS (KÄPPÄRÄ 22. JA MUSA 23.) VALTATIE 2 JA 8 UUSI LIITTYMÄ JA RINNAKKAISTIE Dnro KUS//0 VP /..00..0 0 SELOSTUS SEMKVN MUUTOS (KÄPPÄRÄ. J MUS.) VLTTE J UUS LTTYMÄ J RNNKKSTE Vireille:..00 KH hyväsyny: KV hyväsyny: SEMKVN MUUTOS (KÄPPÄRÄ. J MUS.) VLTTE J UUS LTTYMÄ J RNNKKSTE PERUS-

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Vanhan Porvoon rakennustapaohje

Vanhan Porvoon rakennustapaohje Vanhan Porvoon raennustapaohje Porvoon aupuni 0 Kaupunisuunnittelu Testi Anne Rihtniemi Rauh ja Emilia Saatsi Toimitus ja taitto Emilia Saatsi Vanhan valouvat Porvoon museo, Museovirasto Uudet valouvat

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Hulevesien hallinta Lahden kaupungissa ja hallintokoneistossa Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut

Hulevesien hallinta Lahden kaupungissa ja hallintokoneistossa Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Hulevesien hallinta Lahden kaupungissa ja hallintokoneistossa Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Kuntien 7. ilmastokonferenssi 8.-9.5.2014 Tampere-talo Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalta,

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI 3 Leppoiaa ja huolonta elämää Launeen maiemia Lahdea ol eeieä aemaa Lahti ijaitee ainutlaatuiella paialla Salpauelän harjujen ja Veijärven yhtymädaa. Järvenrantaaupungia aii

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Ojalan osayleiskaava. Lähtökohtaraportti 31.1.2011. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos/ Suunnittelupalvelut

Ojalan osayleiskaava. Lähtökohtaraportti 31.1.2011. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos/ Suunnittelupalvelut Ojalan osayleisaava Lähtöohtaraportti..0 Tampereen Infratuotanto Liielaitos/ Suunnittelupalvelut Kannen uva: Lampi Vaarinsuon pohjoispuolella. Kari Korte 008. Raportin taitto: Satu Arvonen 0 Ojalan osayleisaava,

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = =

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = = 2 Lasuarjoitus 2 21 Kytentäimpedanssin asenta Mitä taroittaa ytentäimpedanssi? 5 ma:n suuruinen äiriövirta oasiaaiaapein vaipassa (uojoto) aieuttaa 1 mv:n suuruisen äiriöjännitteen 1 m:n mataa Miä on ytentäimpedanssin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta Miausekniikan perusee, piirianalyysin kerausa. Ohmin laki: =, ai = Z ( = ännie, = resisanssi, Z = impedanssi, = vira). Kompleksiluvu Kompleksilukua arviaan elekroniikassa analysoiaessa piireä, oka sisälävä

Lisätiedot

Lorentz-muunnos L(v) on operaatio, joka voidaan esittää myös matriisina

Lorentz-muunnos L(v) on operaatio, joka voidaan esittää myös matriisina Lorenz-muunnos L on operaaio, joka oidaan esiää myös mariisina L / / mariisi L muodosaa ryhmän: kaksi peräkkäisä Lorenz-muunnosa on myös Lorenz-muunnos, ja on olemassa myös kääneinen Lorenz- muunnos 3

Lisätiedot

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Riitta Tornivaara Ruikka Hulevesifoorumi/ SYKE, Helsinki 1 Verkkojulkaisuna http://www.ymparisto.fi/uus/julkaisut Painettuna Edita Publishing Oy, www.edita.fi/netmarket

Lisätiedot

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 VATT-TUTKIMUKSIA 94 VATT-RESEARCH REPORTS Pekka Parkkinen Hoivapalvelu ja eläkemeno vuoeen 25 Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic Research Helsinki 22 ISBN 951-561-425-2 ISSN

Lisätiedot