FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :41: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2861. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Hyvärinen, Sanni & Suominen, Petteri: Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat [elektroninen aineisto]. FSD2861, versio 1.0 ( ). Helsinki: Asumispalvelusäätiö ASPA [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 61 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Aineiston nimi englanniksi: Safety of People in Supported Living 2012: Residents Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Suominen, Petteri (Asumispalvelusäätiö ASPA) Hyvärinen, Sanni (Asumispalvelusäätiö ASPA) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Suominen, Petteri (Asumispalvelusäätiö ASPA) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat asumispalvelut; kehitysvammaiset; luottamus; mielenterveyskuntoutujat; paloturvallisuus; palveluasunnot; pelot; sosiaalipalvelut; turvallisuus; turvattomuus; vammaiset Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: asuminen; sosiaalipolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Aineisto käsittelee vammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä muista syistä apua ja tukea tarvitsevien asumispalveluiden käyttäjien näkemyksiä turvallisuudesta. Kyselyssä tarkastellaan heidän tuen tarvettaan sekä asumisturvallisuuttaan. Aluksi kartoitettiin asukkaiden taustatekijöitä, kuten ikää, sukupuolta sekä syytä, joka ensisijaisesti aiheuttaa avun tai tuen tarvetta. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin, millaista tukea tai apua he saavat asumiseensa, kuinka turvalliseksi he tuntevat olonsa liikkuessaan asuinalueellaan päivällä ja illalla sekä mitkä asiat heitä huolestuttavat kotona asumisessa. Asukkailta tiedusteltiin, millaiset seikat, kuten palovaroitin, turvapuhelin tai henkilökohtainen apu, parantaisivat turvallisuutta kotona ja onko vastaajallaan kyseisiä tuotteita tai palveluita. Lisäksi kysyttiin, mitä asukas itse voisi tehdä, jotta kotona ja omalla asuinalueella olisi turvallista, sekä millaiset toimenpiteet, kuten valaistuksen tai liikennevalvonnan lisääminen, edistäisivät turvallisuutta asuinalueella. Luottamukseen liittyen vastaajilta kysyttiin, kuinka hyvin he luottivat yksikön työntekijöihin, avun ja tuen saantiin heiltä, muihin ihmisiin ylipäänsä sekä erilaisiin tahoihin, kuten sosiaalipalveluihin, mielenterveyspalveluihin ja poliisiin. Seuraavaksi tiedusteltiin avunsaamisesta ja osallistumisesta. Asukkaat kertoivat, kuinka usein mielestään tarvitsivat erilaista tukea, kuten kannustusta allapäin ollessa, apua asioiden hoitoon tai jotakuta, jolta saa neuvoja. Tämän jälkeen kysyttiin, kuinka usein vastaaja tapasi esimerkiksi ystäviään tai asumisyksikön työntekijöitä sekä syitä siihen, jos vastaaja ei voinut tavata läheisiään yhtä usein kuin haluaisi. Heiltä tiedusteltiin myös, olivatko he osallistuneet vuoden aikana jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan ja millaista tämä toiminta oli ollut. Mikäli vastaaja ei ollut osallistunut tällaiseen toimintaan, kysyttiin syitä tähän. Seuraavaksi tiedusteltiin osallistumista internetin keskustelu- tai muihin yhteisöihin kuten Facebookiin sekä syitä mahdolliseen osallistumattomuuteen. Lopuksi asukkailta kysyttiin vielä millaiset seikat toivat elämään iloa ja jaksamista sekä muita turvallisuuteen liittyviä asioita, jotka he haluaisivat kertoa. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Tuettujen asumispalvelujen käyttäjät Aineistonkeruun ajankohta: kesäkuu 2012 helmikuu 2013 Aineiston kerääjät: Suominen, Petteri (Asumispalvelusäätiö ASPA); Hyvärinen, Sanni (Asumispalvelusäätiö ASPA) Aineiston tuottajat: Asumispalvelusäätiö ASPA Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2012 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 42,5 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 88 muuttujaa ja 285 havaintoa. Otantamenetelmä: Harkinnanvarainen näyte. Kyselyssä vastaajina olivat yhteensä 33:n asumisyksikön asukkaat. Yksiköt valittiin siten, että mukana on eri syistä apua ja tukea tarvitsevien asumisyksiköitä eri puolilta Suomea. Asukaskysely lähetettiin noin 670 asumispalvelujen käyttäjälle ja vastauksia saatiin Aineiston käyttö Julkaisut Suominen, Petteri & Hyvärinen, Sanni (2013). Palovaroitin, parisuhde vai pamppu. Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Helsinki: Asumispalvelusäätiö ASPA. ASPA-julkaisuja 02/2013. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: omaiset FSD2863 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: työntekijät 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Suominen, Petteri & Hyvärinen, Sanni (2013). Palovaroitin, parisuhde vai pamppu. Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Helsinki: Asumispalvelusäätiö ASPA. ASPA-julkaisuja 02/2013. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 285 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 285 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 285 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Minkä ikäinen olet? Minkä ikäinen olet? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 284 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q2] Sukupuoli? Olen Mies Nainen tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q3_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3] Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Mielenterveysongelma Kehitysvamma Liikuntavamma Aivovamma Näkövamma Kuulovamma Asperger tai muu autismin kirjoon kuuluva oireyhtymä Pitkäaikaissairaus Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Pitkäaikaissairaus, mikä? (Avokysymys) Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Pitkäaikaissairaus, mikä? [Q3_2] Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Muu, mikä? (Avokysymys) Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Muu, mikä? 7

14 2. Muuttujat [Q4] Millaista apua tai tukea saat asumiseesi? Millaista apua tai tukea saat asumiseesi? En saa tai en tarvitse apua tai tukea asumiseeni Asun itsenäisesti ja saan apua tai tukea asumiseeni Saan henkilökunnalta apua tai tukea päivällä Saan henkilökunnalta apua tai tukea tarvittaessa ympäri vuorokauden Muuta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_1] Millaista apua tai tukea saat asumiseesi? Muuta, millaista? (Avokysymys) Millaista apua tai tukea saat asumiseesi? Muuta, millaista? [Q5] Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueella päivällä? Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueella päivällä? Turvalliseksi Melko turvalliseksi Melko turvattomaksi Turvattomaksi En uskalla liikkua yksin En koskaan liiku yksin En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueella illalla (pimeällä)? Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueella illalla (pimeällä)? Turvalliseksi Melko turvalliseksi Melko turvattomaksi Turvattomaksi En uskalla liikkua yksin En koskaan liiku yksin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Mitkä tilanteet tai asiat huolestuttavat sinua kotona asumisessasi? (Avokysymys) Mitkä tilanteet tai asiat huolestuttavat sinua kotona asumisessasi? [Q8A] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Palovaroitin Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. 9

16 2. Muuttujat Palovaroitin Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8B] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q8D [Q8C] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8D] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) Ei paranna lainkaan turvallisuutta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8E] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Turvapuhelin Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Turvapuhelin Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8F] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Riittävä valaistus Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. 12

19 Q8G Riittävä valaistus Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8G] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Asunnosta on tarvittaessa helppo poistua Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Asunnosta on tarvittaessa helppo poistua Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [Q8H] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Hyvät suhteet naapureihin Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Hyvät suhteet naapureihin Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8I] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus Ei paranna lainkaan turvallisuutta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q8K (taulukko jatkuu ed. sivulta) Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8J] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Henkilökohtainen apu Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Henkilökohtainen apu Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8K] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Luonani käy joku, jonka kanssa voin keskustella minua huolestuttavista asioista Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. 15

22 2. Muuttujat Luonani käy joku, jonka kanssa voin keskustella minua huolestuttavista asioista Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8L] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Muu Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Muu Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q9B [Q8L_1] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Muu, mikä? (Avokysymys) Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Muu, mikä? [Q9A] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: palovaroitin Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. palovaroitin Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9B] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) 17

24 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9C] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9D] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) 18

25 Q9F Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9E] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: turvapuhelin Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. turvapuhelin Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9F] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9G] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: henkilökohtainen apu Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. henkilökohtainen apu Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9H] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: muu Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. muu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q9H_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9H_1] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: muu, mikä? (Avokysymys) Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. muu, mikä? [Q10] Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta kotonasi olisi turvallista asua? (Avokysymys) Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta kotonasi olisi turvallista asua? [Q11A] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään valaistusta kaduilla Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. lisätään valaistusta kaduilla 21

28 2. Muuttujat Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11B] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muutetaan rakennettu ympäristö helpommaksi liikkua eli parannetaan esteettömyyttä Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. muutetaan rakennettu ympäristö helpommaksi liikkua eli parannetaan esteettömyyttä Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11C] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: parannetaan liikenneympäristön turvallisuutta Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. 22

29 Q11D parannetaan liikenneympäristön turvallisuutta Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään harrastusmahdollisuuksia Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. lisätään harrastusmahdollisuuksia Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [Q11E] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: järjestään erilaisia tapahtumia asuinyhteisössäsi Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. järjestään erilaisia tapahtumia asuinyhteisössäsi Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11F] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: osallistuminen asukastoimintaan Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. osallistuminen asukastoimintaan Ei paranna lainkaan turvallisuutta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q11H (taulukko jatkuu ed. sivulta) Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11G] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään liikennevalvontaa Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. lisätään liikennevalvontaa Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11H] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään poliisipartioiden / vartijoiden näkyvyyttä Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. 25

32 2. Muuttujat lisätään poliisipartioiden / vartijoiden näkyvyyttä Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11I] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään kameravalvontaa julkisilla paikoilla Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. lisätään kameravalvontaa julkisilla paikoilla Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS)

33 Q11K [Q11J] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään turvallisuusneuvontaa Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. lisätään turvallisuusneuvontaa Ei paranna lainkaan turvallisuutta Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11K] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muu Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. muu Ei paranna lainkaan turvallisuutta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Parantaa erittäin paljon turvallisuutta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11K_1] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muu, mikä? (Avokysymys) Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. muu, mikä? [Q12] Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta asuinalueellasi olisi turvallista? (Avokysymys) Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta asuinalueellasi olisi turvallista? [Q13] Miten hyvin luotat oman asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöihin? Miten hyvin luotat oman asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöihin? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Erittäin vähän (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q16 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Jos ympyröit edellisessä kysymyksessä numeron 1 tai 2, niin osaatko sanoa miksi luotat työntekijöihin vain vähän? (Avokysymys) Jos ympyröit edellisessä kysymyksessä numeron 1 tai 2, niin osaatko sanoa miksi luotat työntekijöihin vain vähän? [Q15] Kuinka hyvin luotat siihen, että saat asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöiltä tukea, apua ja neuvontaa tarvittaessa? Kuinka hyvin luotat siihen, että saat asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöiltä tukea, apua ja neuvontaa tarvittaessa? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Erittäin vähän Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Miten hyvin luotat ihmisiin, joita tapaat ulkona tai asioidessasi kaupoissa tai virastoissa? Miten hyvin luotat ihmisiin, joita tapaat ulkona tai asioidessasi kaupoissa tai virastoissa? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. 29

36 2. Muuttujat Erittäin vähän Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17A] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: sosiaalipalvelut Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten myös sinun parhaaksi? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. sosiaalipalvelut Erittäin vähän Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17B] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: terveyspalvelut Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten myös sinun parhaaksi? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. 30

37 Q17C terveyspalvelut Erittäin vähän Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17C] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: mielenterveyspalvelut Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten myös sinun parhaaksi? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. mielenterveyspalvelut Erittäin vähän Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [Q17D] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: vammaisten palvelut Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten myös sinun parhaaksi? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. vammaisten palvelut Erittäin vähän Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17E] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: poliisi Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten myös sinun parhaaksi? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. poliisi Erittäin vähän (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q17G (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17F] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: palo- ja pelastustoimi Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten myös sinun parhaaksi? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. palo- ja pelastustoimi Erittäin vähän Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17G] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: tekniset palvelut (teiden ja katujen hoito) Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten myös sinun parhaaksi? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. tekniset palvelut (teiden ja katujen hoito) 33

40 2. Muuttujat Erittäin vähän Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17H] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: kunnan päättäjät Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten myös sinun parhaaksi? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. kunnan päättäjät Erittäin vähän Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka kannustaa minua silloin, kun olen alla päin tai pahoilla mielin Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Joku, joka kannustaa minua silloin, kun olen alla päin tai pahoilla mielin 34

41 Q18C Hyvin usein Usein Joskus Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Puhekumppanin, jolla on ollut samanlaisia kokemuksia Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Puhekumppanin, jolla on ollut samanlaisia kokemuksia Hyvin usein Usein Joskus Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18C] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua hoitamaan asioitani esimerkiksi virastossa tai kaupassa Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. 35

42 2. Muuttujat Joku, joka auttaa minua hoitamaan asioitani esimerkiksi virastossa tai kaupassa Hyvin usein Usein Joskus Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18D] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, jonka kanssa voin rentoutua ja hassutella Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Joku, jonka kanssa voin rentoutua ja hassutella Hyvin usein Usein Joskus Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS)

43 Q18F [Q18E] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua arkiaskareissa Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Joku, joka auttaa minua arkiaskareissa Hyvin usein Usein Joskus Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18F] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua jaksamaan silloinkin, kun kaikki tuntuu liian raskaalta Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Joku, joka auttaa minua jaksamaan silloinkin, kun kaikki tuntuu liian raskaalta Hyvin usein Usein (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Joskus Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18G] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, jolta voin kysyä, kun tarvitsen neuvoja Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Joku, jolta voin kysyä, kun tarvitsen neuvoja Hyvin usein Usein Joskus Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18H] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka kertoo palveluista ja tukitoimista, joita voin saada Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Joku, joka kertoo palveluista ja tukitoimista, joita voin saada 38

45 Q19B Hyvin usein Usein Joskus Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19A] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Ystäviäsi Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Ystäviäsi En juuri koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Vähintään kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin tai lähes joka päivä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Sukulaisiasi Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Sukulaisiasi 39

46 2. Muuttujat En juuri koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Vähintään kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin tai lähes joka päivä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19C] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Naapureitasi Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Naapureitasi En juuri koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Vähintään kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin tai lähes joka päivä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19D] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöitä Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöitä 40

47 Q19E_1 En juuri koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Vähintään kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin tai lähes joka päivä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19E] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Muu Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Muu En juuri koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Vähintään kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin tai lähes joka päivä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19E_1] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Muu, ketä? (Avokysymys) Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Muu, ketä? 41

48 2. Muuttujat [Q20] Jos et voi tavata läheisiäsi niin usein kuin haluaisit, niin osaatko kertoa, mitkä asiat estävät? (Avokysymys) Jos et voi tavata läheisiäsi niin usein kuin haluaisit, niin osaatko kertoa, mitkä asiat estävät? [Q21] Oletko osallistunut jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan viimeisen vuoden aikana? Oletko osallistunut jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan viimeisen vuoden aikana? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1] Oletko osallistunut jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan viimeisen vuoden aikana: Minkälaiseen toimintaan? (Avokysymys) Oletko osallistunut jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan viimeisen vuoden aikana: Minkälaiseen toimintaan? [Q22A] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: oman liikkumisen vaikeus Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä? Halutessasi voit ympyröidä useamman vaihtoehdon. oman liikkumisen vaikeus 42

49 Q22C Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22B] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: en jaksa / ei huvita Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä? Halutessasi voit ympyröidä useamman vaihtoehdon. en jaksa / ei huvita Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22C] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: ei ole kiinnostavaa toimintaa Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä? Halutessasi voit ympyröidä useamman vaihtoehdon. ei ole kiinnostavaa toimintaa 43

50 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22D] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: tarvitsisin avustajan / henkilön tuekseni Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä? Halutessasi voit ympyröidä useamman vaihtoehdon. tarvitsisin avustajan / henkilön tuekseni Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22E] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: muu syy Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä? Halutessasi voit ympyröidä useamman vaihtoehdon. muu syy 44

51 Q23 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22E_1] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: muu syy, mikä? (Avokysymys) Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä? Halutessasi voit ympyröidä useamman vaihtoehdon. muu syy, mikä? [Q23] Kuinka usein osallistut Internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin yhteisöihin (esimerkiksi Facebook, twitter)? Kuinka usein osallistut Internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin yhteisöihin (esimerkiksi Facebook, twitter)? Päivittäin kertaa viikossa Kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Harvemmin kuin kerran kuukaudessa En osallistu tieto puuttuu (SYSMIS)

52 2. Muuttujat [Q24] Jos et osallistu lainkaan tai osallistut vain harvoin internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin yhteisöihin, niin mitkä ovat mielestäsi esteet osallistumisellesi? (Avokysymys) Jos et osallistu lainkaan tai osallistut vain harvoin internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin yhteisöihin, niin mitkä ovat mielestäsi esteet osallistumisellesi? (esimerkiksi ei huvita, ei ole konetta, tarvitsisin apua tietokoneen käytössä) [Q25] Millaiset asiat tuovat elämääsi iloa ja jaksamista? (Avokysymys) Millaiset asiat tuovat elämääsi iloa ja jaksamista? [Q26] Mitä muuta haluaisit sanoa turvallisuusasioista? (Avokysymys) Mitä muuta haluaisit sanoa turvallisuusasioista? 46

53 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Minkä ikäinen olet? [Q1] Sukupuoli? [Q2] Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? [Q3] Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Pitkäaikaissairaus, mikä? (Avokysymys) [Q3_1] Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Muu, mikä? (Avokysymys) [Q3_2] Millaista apua tai tukea saat asumiseesi? [Q4] Millaista apua tai tukea saat asumiseesi? Muuta, millaista? (Avokysymys) [Q4_1] Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueella päivällä? [Q5] 8 Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueella illalla (pimeällä)? [Q6] Mitkä tilanteet tai asiat huolestuttavat sinua kotona asumisessasi? (Avokysymys) [Q7] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Palovaroitin [Q8A] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) [Q8B] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) [Q8C] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) [Q8D] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Turvapuhelin [Q8E]

54 3. Hakemistot Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Riittävä valaistus [Q8F] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Asunnosta on tarvittaessa helppo poistua [Q8G] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Hyvät suhteet naapureihin [Q8H].. 14 Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus [Q8I] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Henkilökohtainen apu [Q8J] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Luonani käy joku, jonka kanssa voin keskustella minua huolestuttavista asioista [Q8K] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Muu [Q8L] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Muu, mikä? (Avokysymys) [Q8L_1] 17 Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: palovaroitin [Q9A] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) [Q9B] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) [Q9C] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) [Q9D] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: turvapuhelin [Q9E] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus [Q9F] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: henkilökohtainen apu [Q9G] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: muu [Q9H] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: muu, mikä? (Avokysymys) [Q9H_1] Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta kotonasi olisi turvallista asua? (Avokysymys) [Q10] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään valaistusta kaduilla [Q11A] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muutetaan rakennettu ympäristö helpommaksi liikkua eli parannetaan esteettömyyttä [Q11B] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: parannetaan liikenneympäristön turvallisuutta [Q11C] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään harrastusmahdollisuuksia [Q11D] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: järjestään erilaisia tapahtumia asuinyhteisössäsi [Q11E] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: osallistuminen asukastoimintaan [Q11F]

55 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään liikennevalvontaa [Q11G] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään poliisipartioiden / vartijoiden näkyvyyttä [Q11H] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään kameravalvontaa julkisilla paikoilla [Q11I] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään turvallisuusneuvontaa [Q11J] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muu [Q11K] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muu, mikä? (Avokysymys) [Q11K_1] Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta asuinalueellasi olisi turvallista? (Avokysymys) [Q12] Miten hyvin luotat oman asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöihin? [Q13] Jos ympyröit edellisessä kysymyksessä numeron 1 tai 2, niin osaatko sanoa miksi luotat työntekijöihin vain vähän? (Avokysymys) [Q14] Kuinka hyvin luotat siihen, että saat asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöiltä tukea, apua ja neuvontaa tarvittaessa? [Q15] Miten hyvin luotat ihmisiin, joita tapaat ulkona tai asioidessasi kaupoissa tai virastoissa? [Q16] 29 Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: sosiaalipalvelut [Q17A] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: terveyspalvelut [Q17B] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: mielenterveyspalvelut [Q17C] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: vammaisten palvelut [Q17D] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: poliisi [Q17E] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: palo- ja pelastustoimi [Q17F] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: tekniset palvelut (teiden ja katujen hoito) [Q17G] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: kunnan päättäjät [Q17H] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka kannustaa minua silloin, kun olen alla päin tai pahoilla mielin [Q18A] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Puhekumppanin, jolla on ollut samanlaisia kokemuksia [Q18B]

56 3. Hakemistot Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua hoitamaan asioitani esimerkiksi virastossa tai kaupassa [Q18C] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, jonka kanssa voin rentoutua ja hassutella [Q18D] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua arkiaskareissa [Q18E] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua jaksamaan silloinkin, kun kaikki tuntuu liian raskaalta [Q18F] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, jolta voin kysyä, kun tarvitsen neuvoja [Q18G] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka kertoo palveluista ja tukitoimista, joita voin saada [Q18H] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Ystäviäsi [Q19A] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Sukulaisiasi [Q19B] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Naapureitasi [Q19C] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöitä [Q19D] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Muu [Q19E] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Muu, ketä? (Avokysymys) [Q19E_1] Jos et voi tavata läheisiäsi niin usein kuin haluaisit, niin osaatko kertoa, mitkä asiat estävät? (Avokysymys) [Q20] Oletko osallistunut jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan viimeisen vuoden aikana? [Q21] Oletko osallistunut jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan viimeisen vuoden aikana: Minkälaiseen toimintaan? (Avokysymys) [Q21_1] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: oman liikkumisen vaikeus [Q22A] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: en jaksa / ei huvita [Q22B] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: ei ole kiinnostavaa toimintaa [Q22C] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: tarvitsisin avustajan / henkilön tuekseni [Q22D] 44 Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: muu syy [Q22E] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q22E_1] Kuinka usein osallistut Internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin yhteisöihin (esimer- 50

57 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä kiksi Facebook, twitter)? [Q23] Jos et osallistu lainkaan tai osallistut vain harvoin internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin yhteisöihin, niin mitkä ovat mielestäsi esteet osallistumisellesi? (Avokysymys) [Q24] 46 Millaiset asiat tuovat elämääsi iloa ja jaksamista? (Avokysymys) [Q25] Mitä muuta haluaisit sanoa turvallisuusasioista? (Avokysymys) [Q26]

58 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: ei ole kiinnostavaa toimintaa Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: en jaksa / ei huvita Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: muu syy Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: muu syy, mikä? (Avokysymys) Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: oman liikkumisen vaikeus Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: tarvitsisin avustajan / henkilön tuekseni Jos et osallistu lainkaan tai osallistut vain harvoin internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin yhteisöihin, niin mitkä ovat mielestäsi esteet osallistumisellesi? (Avokysymys) Jos et voi tavata läheisiäsi niin usein kuin haluaisit, niin osaatko kertoa, mitkä asiat estävät? (Avokysymys) Jos ympyröit edellisessä kysymyksessä numeron 1 tai 2, niin osaatko sanoa miksi luotat työntekijöihin vain vähän? (Avokysymys) Kuinka hyvin luotat siihen, että saat asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöiltä tukea, apua ja neuvontaa tarvittaessa? Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: kunnan päättäjät Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: mielenterveyspalvelut Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: palo- ja pelastustoimi Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: poliisi Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: sosiaalipalvelut Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: tekniset palvelut (teiden ja katujen hoito) Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: terveyspalvelut Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: 52

59 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä vammaisten palvelut Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueella illalla (pimeällä)? 9 Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueella päivällä? Kuinka usein osallistut Internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin yhteisöihin (esimerkiksi Facebook, twitter)? Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöitä 40 Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Muu Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Muu, ketä? (Avokysymys) Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Naapureitasi Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Sukulaisiasi Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Ystäviäsi Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua arkiaskareissa Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua hoitamaan asioitani esimerkiksi virastossa tai kaupassa Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua jaksamaan silloinkin, kun kaikki tuntuu liian raskaalta Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka kannustaa minua silloin, kun olen alla päin tai pahoilla mielin Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka kertoo palveluista ja tukitoimista, joita voin saada Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, jolta voin kysyä, kun tarvitsen neuvoja Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, jonka kanssa voin rentoutua ja hassutella Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Puhekumppanin, jolla on ollut samanlaisia kokemuksia Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Muu, mikä? (Avokysymys) Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? Pitkäaikaissairaus, mikä? (Avokysymys) Millaiset asiat tuovat elämääsi iloa ja jaksamista? (Avokysymys) Millaista apua tai tukea saat asumiseesi? Millaista apua tai tukea saat asumiseesi? Muuta, millaista? (Avokysymys) Minkä ikäinen olet? Miten hyvin luotat ihmisiin, joita tapaat ulkona tai asioidessasi kaupoissa tai virastoissa?

60 3. Hakemistot Miten hyvin luotat oman asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöihin? Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: järjestään erilaisia tapahtumia asuinyhteisössäsi Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään harrastusmahdollisuuksia Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään kameravalvontaa julkisilla paikoilla Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään liikennevalvontaa Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään poliisipartioiden / vartijoiden näkyvyyttä Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään turvallisuusneuvontaa Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään valaistusta kaduilla Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muu Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muu, mikä? (Avokysymys) Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muutetaan rakennettu ympäristö helpommaksi liikkua eli parannetaan esteettömyyttä Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: osallistuminen asukastoimintaan Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: parannetaan liikenneympäristön turvallisuutta Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Asunnosta on tarvittaessa helppo poistua Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Henkilökohtainen apu Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Hyvät suhteet naapureihin Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Luonani käy joku, jonka kanssa voin keskustella minua huolestuttavista asioista Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Muu

61 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Muu, mikä? (Avokysymys) Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Palovaroitin Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Riittävä valaistus Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Turvapuhelin Mitkä tilanteet tai asiat huolestuttavat sinua kotona asumisessasi? (Avokysymys) Mitä muuta haluaisit sanoa turvallisuusasioista? (Avokysymys) Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta asuinalueellasi olisi turvallista? (Avokysymys) Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta kotonasi olisi turvallista asua? (Avokysymys) Oletko osallistunut jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan viimeisen vuoden aikana? 42 Oletko osallistunut jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan viimeisen vuoden aikana: Minkälaiseen toimintaan? (Avokysymys) Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) 18 Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: henkilökohtainen apu Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: muu Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: muu, mikä? (Avokysymys) Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: palovaroitin Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: turvapuhelin Sukupuoli?

62 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. [Q8A] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Palovaroitin [Q8B] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) [Q8C] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) [Q8D] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) [Q8E] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Turvapuhelin [Q8F] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Riittävä valaistus [Q8G] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Asunnosta on tarvittaessa helppo poistua [Q8H] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Hyvät suhteet naapureihin [Q8I] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus [Q8J] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Henkilökohtainen apu [Q8K] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Luonani käy joku, jonka kanssa voin keskustella minua huolestuttavista asioista [Q8L] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Muu [Q8L_1] Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Muu, mikä? (Avokysymys)17 Muuttujaryhmä Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. [Q9A] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: palovaroitin [Q9B] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) [Q9C] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) [Q9D] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) [Q9E] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: turvapuhelin

63 3.3. Muuttujaryhmät [Q9F] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus [Q9G] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: henkilökohtainen apu [Q9H] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: muu [Q9H_1] Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluja: muu, mikä? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. [Q11A] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään valaistusta kaduilla [Q11B] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muutetaan rakennettu ympäristö helpommaksi liikkua eli parannetaan esteettömyyttä [Q11C] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: parannetaan liikenneympäristön turvallisuutta [Q11D] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään harrastusmahdollisuuksia [Q11E] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: järjestään erilaisia tapahtumia asuinyhteisössäsi [Q11F] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: osallistuminen asukastoimintaan [Q11G] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään liikennevalvontaa [Q11H] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään poliisipartioiden / vartijoiden näkyvyyttä [Q11I] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään kameravalvontaa julkisilla paikoilla [Q11J] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: lisätään turvallisuusneuvontaa [Q11K] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muu [Q11K_1] Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi: muu, mikä? (Avokysymys)

64 3. Hakemistot Muuttujaryhmä Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten myös sinun parhaaksi? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. [Q17A] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: sosiaalipalvelut [Q17B] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: terveyspalvelut [Q17C] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: mielenterveyspalvelut [Q17D] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: vammaisten palvelut [Q17E] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: poliisi [Q17F] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: palo- ja pelastustoimi [Q17G] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: tekniset palvelut (teiden ja katujen hoito) [Q17H] Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten - myös sinun - parhaaksi: kunnan päättäjät Muuttujaryhmä Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. [Q18A] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka kannustaa minua silloin, kun olen alla päin tai pahoilla mielin [Q18B] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Puhekumppanin, jolla on ollut samanlaisia kokemuksia [Q18C] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua hoitamaan asioitani esimerkiksi virastossa tai kaupassa [Q18D] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, jonka kanssa voin rentoutua ja hassutella [Q18E] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua arkiaskareissa [Q18F] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka auttaa minua jaksamaan silloinkin, kun kaikki tuntuu liian raskaalta [Q18G] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, jolta voin kysyä, kun tarvitsen neuvoja [Q18H] Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea: Joku, joka kertoo palveluista ja tukitoimista, joita voin saada

65 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. [Q19A] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Ystäviäsi [Q19B] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Sukulaisiasi [Q19C] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Naapureitasi [Q19D] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöitä [Q19E] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Muu [Q19E_1] Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä: Muu, ketä? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä? Halutessasi voit ympyröidä useamman vaihtoehdon. [Q22A] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: oman liikkumisen vaikeus [Q22B] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: en jaksa / ei huvita [Q22C] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: ei ole kiinnostavaa toimintaa [Q22D] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: tarvitsisin avustajan / henkilön tuekseni 44 [Q22E] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: muu syy [Q22E_1] Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä: muu syy, mikä? (Avokysymys)

66

67 Liite A Kyselylomake suomeksi 61

68 KYSELYLOMAKE: FSD2861 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2012: ASUKKAAT QUESTIONNAIRE: FSD2861 SAFETY OF PEOPLE IN SUPPORTED LIVING 2012: RESIDENTS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

69 Kehittyvää erityisryhmien asumista Kysely asumisturvallisuudesta Tämä kysely on osa Asumispalvelusäätiö ASPAn Turvallisuuden taitajat -projektia, jossa kehitetään vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisturvallisuutta. Projektissa kerätään kokemuksia ja ajatuksia asumisesta ja turvallisuudesta. Jokainen vastaus on tärkeä ja tarpeellinen. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti projektin työntekijöiden toimesta eikä yksittäisen vastaajan henkilöllisyys tule kenenkään tietoon. Lisätietoja tarvittaessa projektityöntekijä Sanni Hyväriseltä: sanni.hyvarinen(at)aspa.fi tai VASTAUSOHJE: Ympyröi jokaisesta kysymyksestä se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. Joidenkin kysymysten kohdalla voit ympyröidä useamman vaihtoehdon, siitä kerrotaan kysymyksen kohdalla. Huomioithan, että kysymysten 8, 9, 11, 17, 18 ja 19 kohdalla tulee vastata jokaiseen vaihtoehtoon erikseen. Vastauksesi voit kirjoittaa viivoille. 1. Minkä ikäinen olet? vuotta 2. Olen 1) mies 2) nainen 3. Mikä seuraavista ensisijaisesti aiheuttaa sinulle avun tai tuen tarvetta? a. mielenterveysongelma b. kehitysvamma c. liikuntavamma d. aivovamma e. näkövamma f. kuulovamma g. asperger tai muu autismin kirjoon kuuluva oireyhtymä h. pitkäaikaissairaus, mikä? i. muu, mikä?

70 Kehittyvää erityisryhmien asumista 4. Millaista apua tai tukea saat asumiseesi? a. en saa tai en tarvitse apua tai tukea asumiseeni b. asun itsenäisesti ja saan apua tai tukea asumiseeni c. saan henkilökunnalta apua tai tukea päivällä d. saan henkilökunnalta apua tai tukea tarvittaessa ympäri vuorokauden e. muuta, millaista? 5. Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueellasi päivällä? a. turvalliseksi b. melko turvalliseksi c. melko turvattomaksi d. turvattomaksi e. en uskalla liikkua yksin f. en koskaan liiku yksin g. en osaa sanoa 6. Kuinka turvalliseksi tunnet olosi silloin, kun liikut yksin omalla asuinalueellasi illalla (pimeällä)? a. turvalliseksi b. melko turvalliseksi c. melko turvattomaksi d. turvattomaksi e. en uskalla liikkua yksin f. en koskaan liiku yksin g. en osaa sanoa

71 Kehittyvää erityisryhmien asumista 7. Mitkä tilanteet tai asiat huolestuttavat sinua kotona asumisessasi? 8. Mitkä seuraavista parantaisivat turvallisuutta kotonasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. (1=ei paranna lainkaan turvallisuutta, 5=parantaa erittäin paljon turvallisuutta) a. palovaroitin b. alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) c. automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) d. sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) e. turvapuhelin f. riittävä valaistus g. asunnosta on tarvittaessa helppo poistua h. hyvät suhteet naapureihin i. asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus j. henkilökohtainen apu k. luonani käy joku, jonka kanssa voin keskustella minua huolestuttavista asioista l. muu, mikä?

72 Kehittyvää erityisryhmien asumista 9. Onko kotonasi seuraavia tuotteita tai palveluita? Arvioi jokaisen asian kohdalla sen toteutumista. a. palovaroitin 1) kyllä 2) ei b. alkusammutusvälineet (sammutin, sammutuspeite) 1) kyllä 2) ei c. automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkleri) 1) kyllä 2) ei d. sähkölaitteiden turvakatkaisijat (esimerkiksi liedessä, kahvinkeittimessä, pesukoneessa) 1) kyllä 2) ei e. turvapuhelin 1) kyllä 2) ei f. asumis- tai toimintayksikön työntekijöiden antama tuki, neuvonta ja ohjaus 1) kyllä 2) ei g. henkilökohtainen apu 1) kyllä 2) ei h. muu, mikä? 1) kyllä 2) ei 10. Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta kotonasi olisi turvallista asua?

73 Kehittyvää erityisryhmien asumista 11. Mitkä seuraavista ovat mielestäsi sellaisia toimenpiteitä, jotka parantaisivat turvallisuutta asuinalueellasi? Arvioi jokaisen vaihtoehdon kohdalla sitä, kuinka paljon se parantaisi turvallisuutta. Ympyröi se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. (1=ei paranna lainkaan turvallisuutta, 5=parantaa erittäin paljon turvallisuutta) a. lisätään valaistusta kaduilla ja puistoissa b. muutetaan rakennettu ympäristö helpommaksi liikkua eli parannetaan esteettömyyttä c. parannetaan liikenneympäristön turvallisuutta d. lisätään harrastusmahdollisuuksia e. järjestään erilaisia tapahtumia asuinyhteisössäsi f. osallistuminen asukastoimintaan g. lisätään liikennevalvontaa h. lisätään poliisipartioiden / vartijoiden näkyvyyttä i. lisätään kameravalvontaa julkisilla paikoilla j. lisätään turvallisuusneuvontaa k. muu, mikä? Mitä sinä itse voisit tehdä, jotta asuinalueellasi olisi turvallista?

74 Kehittyvää erityisryhmien asumista 13. Miten hyvin luotat oman asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöihin? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. (1= erittäin vähän, 5= erittäin paljon) Jos ympyröit edellisessä kysymyksessä numeron 1 tai 2, niin osaatko sanoa miksi luotat työntekijöihin vain vähän? 15. Kuinka hyvin luotat siihen, että saat asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöiltä tukea, apua ja neuvontaa tarvittaessa? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. (1= erittäin vähän, 5= erittäin paljon) Miten hyvin luotat ihmisiin, joita tapaat ulkona tai asioidessasi kaupoissa tai virastoissa? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. (1= erittäin vähän, 5= erittäin paljon)

75 Kehittyvää erityisryhmien asumista 17. Kuinka hyvin luotat siihen, että seuraavat tahot toimivat kansalaisten myös sinun parhaaksi? Arvioi luottamustasi ympyröimällä se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. (1= erittäin vähän, 5= erittäin paljon) a. sosiaalipalvelut b. terveyspalvelut c. mielenterveyspalvelut d. vammaisten palvelut e. poliisi f. palo- ja pelastustoimi g. tekniset palvelut (teiden ja katujen hoito) h. kunnan päättäjät Kuinka usein tarvitset omasta mielestäsi seuraavanlaista apua tai tukea? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. (1=hyvin usein, 2= usein, 3=joskus, 4= harvoin, 5= en koskaan) a. Joku, joka kannustaa minua silloin, kun olen alla päin tai pahoilla mielin b. Puhekumppanin, jolla on ollut samanlaisia kokemuksia c. Joku, joka auttaa minua hoitamaan asioitani esimerkiksi virastossa tai kaupassa d. Joku, jonka kanssa voin rentoutua ja hassutella e. Joku, joka auttaa minua arkiaskareissa f. Joku, joka auttaa minua jaksamaan silloinkin, kun kaikki tuntuu liian raskaalta g. Joku, jolta voin kysyä, kun tarvitsen neuvoja h. Joku, joka kertoo palveluista ja tukitoimista, joita voin saada

76 Kehittyvää erityisryhmien asumista 19. Kuinka usein tapaat seuraavia ihmisiä? Ympyröi jokaisen vaihtoehdon kohdalla se numero, joka parhaiten vastaa omaa tuntemustasi. (1=en juuri koskaan, 2=harvemmin kuin kerran kuukaudessa, 3=vähintään kerran kuukaudessa, 4=viikoittain, 5=päivittäin tai lähes joka päivä) a. Ystäviäsi b. Sukulaisiasi c. Naapureitasi d. Asumisyksikkösi tai toimintayksikkösi työntekijöitä e. Muu, ketä? Jos et voi tavata läheisiäsi niin usein kuin haluaisit, niin osaatko kertoa, mitkä asiat estävät? 21. Oletko osallistunut jonkin järjestön tai harrastusryhmän toimintaan viimeisen vuoden aikana? 1) Kyllä 2) En Minkälaiseen toimintaan?

77 Kehittyvää erityisryhmien asumista 22. Jos et ole osallistunut järjestön tai harrastusryhmän toimintaan tai et ole kiinnostunut osallistumaan, niin minkä arvelet olevan siihen syynä? Halutessasi voit ympyröidä useamman vaihtoehdon. a. oman liikkumisen vaikeus b. en jaksa / ei huvita c. ei ole kiinnostavaa toimintaa d. tarvitsisin avustajan / henkilön tuekseni e. muu syy, mikä? 23. Kuinka usein osallistut Internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin yhteisöihin (esimerkiksi Facebook, twitter)? a. Päivittäin b. 2-3 kertaa viikossa c. kerran viikossa d. vähintään kerran kuukaudessa e. harvemmin, kuin kerran kuukaudessa f. en osallistu 24. Jos et osallistu lainkaan tai osallistut vain harvoin internetin kautta toimiviin keskustelu- tai muihin yhteisöihin, niin mitkä ovat mielestäsi esteet osallistumisellesi? (esimerkiksi ei huvita, ei ole konetta, tarvitsisin apua tietokoneen käytössä)

78 Kehittyvää erityisryhmien asumista 25. Millaiset asiat tuovat elämääsi iloa ja jaksamista? 26. Mitä muuta haluaisit sanoa turvallisuusasioista? KIITOS VASTAUKSISTASI!

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET

KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET QUESTIONNAIRE: FSD2862 SAFETY OF PEOPLE IN SUPPORTED LIVING 2012: FAMILY MEMBERS Tämä kyselylomake on osa

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT

KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2861 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2012: ASUKKAAT

KYSELYLOMAKE: FSD2861 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2012: ASUKKAAT KYSELYLOMAKE: FSD2861 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2012: ASUKKAAT QUESTIONNAIRE: FSD2861 SAFETY OF PEOPLE IN SUPPORTED LIVING 2012: RESIDENTS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1110. Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely Koodikirja

FSD1110. Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely Koodikirja FSD1110 Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1211. Viestintäkasvatus perusopetuksessa Koodikirja

FSD1211. Viestintäkasvatus perusopetuksessa Koodikirja FSD1211 Viestintäkasvatus perusopetuksessa 1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Viestintäkasvatus perusopetuksessa 1998 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja FSD2481 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot