FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :33: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1261. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen [elektroninen aineisto]. FSD1261, versio 1.0 ( ). Tampere: Tampereen yliopiston rekrytointipalvelut [aineistonkeruu], Tampere: Tampereen yliopisto [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 51 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Aineiston nimi englanniksi: Employment Survey of Tampere University Postgraduates 2001 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden uraseurantasivut 1 Tekijät Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut) Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos) Karvinen, Aija (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat akateeminen työvoima; jatkokoulutus; korkeakoulututkinnot; tutkijakoulutus; tutkinnon suorittaneet; työhönsijoittuminen; yliopistot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: koulutustutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: toisen asteen ja ylempi koulutus; työllisyys Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut, suunnitteluyksikkö ja opintotoimisto ovat seuranneet vastavalmistuneiden työllistymistä nk. sijoittumisseurantatutkimuksilla, joissa tarkastellaan Tampereen yliopistosta valmistuneiden työllisyystilannetta noin vuoden kuluttua valmistumisesta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä on tutkittu vuodesta 1994 alkaen vuosittain kahdessa erässä: keväällä ja syksyllä valmistuneet erikseen. Siten perustutkinnon suorittaneet ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn vastattavakseen noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Jokaisessa aineistossa on useita nykyiseen työtilanteeseen, työnantajaan ja työnhakuun liittyviä kysymyksiä. Taustatietoina ovat mm. vastaajan sukupuoli, tutkinto, tutkinnon aloitusvuosi, tiedekunta, laitos, pääaine ja maakunta. Jatkotutkinnon suorittaneille on tehty vastaavia kyselyjä vuodesta 1996 alkaen. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa selvitetään Tampereen yliopistossa jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään noin vuosi valmistumisen jälkeen. Kyselyssä kartoitettiin vastaajan opintohistoria, 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu tämänhetkinen työtilanne, työhistoria perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä ja työnhaku. Vastaajaa pyydettiin mm. erittelemään kuinka pitkään hän on ollut vakituisessa, osa-aikaisessa tai määräaikaisessa työssä, opiskelijana, työttömänä tai yrittäjänä. Lisäksi kysyttiin missä eri työnantajasektoreilla hän on työskennellyt, onko hän keskeyttänyt ansiotyön jatko-opiskelujen takia, miten hän rahoitti keskeytysajan ja työskentelikö hän ulkomailla. Työnhakuun liittyen kysyttiin miten vastaaja sai nykyisen työpaikkansa, mitä työnhakumenetelmiä hän on käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen, minkälaisia töitä hän on hakenut ja mistä. Edelleen kysyttiin onko jatkotutkinnosta ollut hyötyä vai haittaa työnhaussa, miksi vastaaja alkoi jatko-opiskella ja uskooko hän jatkotutkinnosta olevan hyötyä työuralla. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, jatkotutkinnon taso (tohtori, lisensiaatti) ja koulutusala. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneet henkilöt Aineistonkeruun ajankohta: kevät 2003 Aineiston kerääjät: Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut Aineiston tuottajat: Tampereen yliopisto Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2003 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 63 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 77 muuttujaa ja 94 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaistutkimus. Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneille (yht. 148 hlöä). Tiedot kerättiin alkukeväällä 2003, joten kohdehenkilöt saivat kyselyn vastattavakseen noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Lähdeaineistot: Sukupuoli- ja koulutusalamuuttujat on saatu Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä opintohistoriaan liittyvien kysymysten 1 ja 2 vastauksia eikä kaikkien avokysymysten vastauksia. 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineistossa on mukana kolme henkilöä, jotka ovat suorittaneet kaksi jatkotutkintoa vuonna 2001 ja joiden tiedot esitetään datassa kahdella rivillä. Julkaisut Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen (2003) [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen yliopisto. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen (2003) [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen yliopisto. Saatavissa: [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. Rajattu käyttöoikeus. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 94 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 94 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 94 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [INDEXNRO] Indeksinumero Indeksinumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 94 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 BV2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Lomakkeen numero Lomakkeen numero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 94 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV1] Tutkinnon taso Tutkinnon taso lisensiaatti tohtori [BV2] Sukupuoli Sukupuoli 7

14 2. Muuttujat nainen mies [BV3] Koulutusala Koulutusala humanistinen kasvatustieteellinen kauppatieteellinen luonnontieteellinen lääketieteellinen psykologian terveydenhuollon yhteiskuntatieteellinen Kysymyksen jälkiteksti II Työllisyystilanne [Q3] Työtilanne Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä? vakituinen työ määräaikainen työ osa-aika- / keikkatyö itsenäinen yrittäjä / ammatinharjoittaja työskentely apurahalla (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q4_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) työtön työnhaija työvoimapoliittinen tai vastaava koulutus muuten työelämän ulkopuolella, miten? [Q4_1] Nykyinen työnantaja (1/2) Nykyinen työnantajasi? Nykyinen työnantajasi? (1/2) yksityinen yritys kunta - ammattikorkeakoulu kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu valtio - yliopisto valtio - muu kuin yliopisto muu julkisen hallinnon organisaatio järjestö tai vastaava oma yritys, vastaanotto tms muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Nykyinen työnantaja (2/2) Nykyinen työnantajasi? Nykyinen työnantajasi? (2/2) 9

16 2. Muuttujat yksityinen yritys kunta - ammattikorkeakoulu kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu valtio - yliopisto valtio - muu kuin yliopisto muu julkisen hallinnon organisaatio järjestö tai vastaava oma yritys, vastaanotto tms muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Nykyinen ammattinimike Nykyinen ammattinimikkeesi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 92 minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6] Kuuluuko tutkijakouluun Kuulutko tutkijakouluun? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q8_2 [Q7] Työskentely / opiskelu ulkomailla Työskenteletkö / opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Tämänhetkisen päätyön luonne (1/3) Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Tämänhetkisen päätyön luonne (1/3) tutkimus opetus tai koulutus johto- ja esimiestehtävät konsultointi markkinointi ja myynti hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Tämänhetkisen päätyön luonne (2/3) Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? 11

18 2. Muuttujat Tämänhetkisen päätyön luonne (2/3) tutkimus opetus tai koulutus johto- ja esimiestehtävät konsultointi markkinointi ja myynti hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Tämänhetkisen päätyön luonne (3/3) Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Tämänhetkisen päätyön luonne (3/3) tutkimus opetus tai koulutus johto- ja esimiestehtävät konsultointi markkinointi ja myynti hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Nykyisen työtehtävän vastaaminen vaatimustasoltaan jatkotutkintoa Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? 12

19 Q11_1 kyllä osittain ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtävän hoidossa Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? ehdottomasti kyllä käytännössä kyllä, mutta alemmatkin tutkinnot kelpaavat ei tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti III Työhistoria perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä [Q11_1] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: vakituisessa työssä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Vakituisessa työssä Kuvailevat tunnusluvut 13

20 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 66 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 9.39 [Q11_2] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: määräaikaisessa työssä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Määräaikaisessa työssä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 49 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 4.69 keskihajonta 3.68 [Q11_3] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: osa-aika- / keikkatyössä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Osa-aika- / keikkatyössä Kuvailevat tunnusluvut 14

21 Q11_5 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 11 minimi 0.20 maksimi keskiarvo 3.42 keskihajonta 6.31 [Q11_4] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.60 keskihajonta 5.41 [Q11_5] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työskentely apurahalla Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Työskentely apurahalla Kuvailevat tunnusluvut 15

22 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 31 minimi 0.00 maksimi 4.00 keskiarvo 1.39 keskihajonta 1.26 [Q11_6] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työllistettynä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Työllistettynä Ei valideja arvoja Ei vastauksia. [Q11_7] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: lyhenn. työviikolla / lomautettuna Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Lyhennetyllä työviikolla / lomautettuna Ei valideja arvoja Ei vastauksia. [Q11_8] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työttömänä työnhakijana Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä 16

23 Q11_9 Työttömänä työnhakijana Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 12 minimi 0.20 maksimi 4.00 keskiarvo 0.78 keskihajonta 1.06 [Q11_9] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa Ei valideja arvoja Ei vastauksia. [Q11_10] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: päätoimisena opiskelijana Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Päätoimisena opiskelijana (päämääränä tutkinto tai arvosana) Kuvailevat tunnusluvut 17

24 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 14 minimi 0.00 maksimi 5.00 keskiarvo 1.57 keskihajonta 1.60 [Q11_11] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: muuten työelämän ulkopuolella Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Muuten työelämän ulkopuolella, miten? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 20 minimi 0.40 maksimi 5.20 keskiarvo 1.85 keskihajonta 1.07 [Q12_1] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): yksityisessä yrityksessä Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Yksityisessä yrityksessä Kuvailevat tunnusluvut 18

25 Q12_3 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 7.47 keskihajonta 8.00 [Q12_2] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): kuntasektorilla - ammattikorkeakoulussa Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Kuntasektorilla, kuntayhtymässä - ammattikorkeakoulussa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 22 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 4.68 keskihajonta 3.62 [Q12_3] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): kuntasektorilla - muualla Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Kuntasektorilla, kuntayhtymässä - muualla Kuvailevat tunnusluvut 19

26 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 39 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 8.67 [Q12_4] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): valtiosektorilla - yliopistossa Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Valtiosektorilla - yliopistossa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 40 minimi 0.30 maksimi keskiarvo 4.66 keskihajonta 3.63 [Q12_5] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): valtiosektorilla - muualla Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Valtiosektorilla - muualla Kuvailevat tunnusluvut 20

27 Q12_7 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 11 minimi 0.50 maksimi keskiarvo 8.43 keskihajonta 8.49 [Q12_6] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): muussa julk. hall. organis. Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Muussa julkisen hallinnon organisaatiossa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 6.20 keskihajonta 4.83 [Q12_7] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): järjestössä tai vastaavassa Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Järjestössä tai vastaavassa Kuvailevat tunnusluvut 21

28 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 12 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 7.17 keskihajonta 6.41 [Q12_8] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): omassa yrityksessä vastaanotolla tms. Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Omassa yrityksessä, vastaanotolla tms. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 9.33 keskihajonta 5.03 [Q12_9] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): muualla, missä? Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä Muualla, missä? Kuvailevat tunnusluvut 22

29 Q13_2 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 0.00 maksimi 9.00 keskiarvo 4.60 keskihajonta 3.85 [Q13_1] Keskeyttänyt ansiotyön väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi? kyllä osittain, olin osa-aikaisesti virkavapaana en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_2] Keskeytyksen pituus vuosina Kysymyksen esiteksti Jos q13_1 vaihtoehto 1 Keskeytyksen pituus vuosina Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 33 minimi 0.10 maksimi 4.00 keskiarvo 1.32 keskihajonta

30 2. Muuttujat [Q14_1] Keskeytysajan rahoitus (1/3) Mikäli vastasit edelliseen (q13) kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Keskeytysajan rahoitus (1/3) olin toisessa työssä, jossa mahdollisuus tehdä tutkimustyötä tutkimusapurahalla säästöilläni työnantajani sopi työaikajärjestelyistä muuten tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Keskeytysajan rahoitus (2/3) Mikäli vastasit edelliseen (q13) kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Keskeytysajan rahoitus (2/3) olin toisessa työssä, jossa mahdollisuus tehdä tutkimustyötä tutkimusapurahalla säästöilläni työnantajani sopi työaikajärjestelyistä muuten tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q15 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q14_3] Keskeytysajan rahoitus (3/3) Mikäli vastasit edelliseen (q13) kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Keskeytysajan rahoitus (3/3) olin toisessa työssä, jossa mahdollisuus tehdä tutkimustyötä tutkimusapurahalla säästöilläni työnantajani sopi työaikajärjestelyistä muuten tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Kuuluiko tutkijakouluun suorittaessaan viimeisintä jatkotutkintoa Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q16_1] Työskentely / opiskelu ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä Työskentelitkö / opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Ulkomailla työskentelyn / opiskelun kesto Kysymyksen esiteksti Jos q16_1 vaihtoehto 1 Ulkomailla työskentelyn / opiskelun kesto Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 11 minimi 0.00 maksimi 2.00 keskiarvo 0.73 keskihajonta 0.65 Kysymyksen jälkiteksti IV Työnhaku [Q17] Miten sai nykyisen työpaikan Miten sait nykyisen työpaikkasi? 26

33 Q18_2 normaalin hakumenettelyn kautta edellisen työn / henk. koht. suhteiden avulla omalla aktiivisuudella kutsumenettelyllä muuten, miten? tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Mikäli et ole lainkaan hakenut töitä viimeisimmän jatkotutkinnon jälkeen, ole hyvä ja siirry kysymykseen 25 [Q18_1] Työnhakumenetelmät jatkotutkinnon jälkeen (1/3) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Työnhakumenetelmät jatkotutkinnon jälkeen (1/3) vastannut lehti-ilmoituksiin ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini tehnyt akt. yhteydenottotyötä/käyttänyt henk.koht suhteita käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita käyttänyt työvoimatoimiston palveluja jotakin muuta, mitä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2] Työnhakumenetelmät jatkotutkinnon jälkeen (2/3) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 27

34 2. Muuttujat Työnhakumenetelmät jatkotutkinnon jälkeen (2/3) vastannut lehti-ilmoituksiin ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini tehnyt akt. yhteydenottotyötä/käyttänyt henk.koht suhteita käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita käyttänyt työvoimatoimiston palveluja jotakin muuta, mitä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_3] Työnhakumenetelmät jatkotutkinnon jälkeen (3/3) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Työnhakumenetelmät jatkotutkinnon jälkeen (3/3) vastannut lehti-ilmoituksiin ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini tehnyt akt. yhteydenottotyötä/käyttänyt henk.koht suhteita käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita käyttänyt työvoimatoimiston palveluja jotakin muuta, mitä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_1] Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (1/3) Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 28

35 Q19_3 Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (1/3) järjestö- ja uskonnollinen toiminta julkinen hallinto ja maanpuolustus palvelut teollisuus koulutus ja tutkimus terveys- ja sosiaalipalvelut muualta, mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_2] Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (2/3) Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (2/3) järjestö- ja uskonnollinen toiminta julkinen hallinto ja maanpuolustus palvelut teollisuus koulutus ja tutkimus terveys- ja sosiaalipalvelut muualta, mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_3] Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (3/3) Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 29

36 2. Muuttujat Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (3/3) järjestö- ja uskonnollinen toiminta julkinen hallinto ja maanpuolustus palvelut teollisuus koulutus ja tutkimus terveys- ja sosiaalipalvelut muualta, mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1] Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (1/4) Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (1/4) yksityinen yritys kunta - ammattikorkeakoulu kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu valtio - yliopisto valtio - muu kuin yliopisto muu julkisen hallinnon organisaatio järjestö tai vastaava oma yritys, vastaanotto tms muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS)

37 Q20_3 [Q20_2] Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (2/4) Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (2/4) yksityinen yritys kunta - ammattikorkeakoulu kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu valtio - yliopisto valtio - muu kuin yliopisto muu julkisen hallinnon organisaatio järjestö tai vastaava oma yritys, vastaanotto tms muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3] Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (3/4) Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (3/4) yksityinen yritys kunta - ammattikorkeakoulu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu valtio - yliopisto valtio - muu kuin yliopisto muu julkisen hallinnon organisaatio järjestö tai vastaava oma yritys, vastaanotto tms muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_4] Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (4/4) Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (4/4) yksityinen yritys kunta - ammattikorkeakoulu kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu valtio - yliopisto valtio - muu kuin yliopisto muu julkisen hallinnon organisaatio järjestö tai vastaava oma yritys, vastaanotto tms muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Mistä hakenut töitä Mistä olet työtä hakenut? 32

39 Q24 Suomesta ulkomailta sekä Suomesta että ulkomailta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? kyllä, mitä ongelmia? en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23] Kokenut jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? kyllä, minkälaista hyötyä en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Kokenut jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa? 33

40 2. Muuttujat kyllä, minkälaista haittaa en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Työnhaku / työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen Onko työnhaku / työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_1] Työnhaku / työpaikanvaihto ajankohtainen lähivuosina Mikäli työnhaku / työpaikanvaihto ei tällä hetkellä ole ajankohtainen, uskotko sen tulevan ajankohtaiseksi lähivuosina? kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_1] Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (1/4) Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? 34

41 Q26_3 Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (1/4) yliopistolta, rekrytointipalveluilta työvoimatoimistolta omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä ammattiliitolta muualta mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_2] Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (2/4) Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (2/4) yliopistolta, rekrytointipalveluilta työvoimatoimistolta omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä ammattiliitolta muualta mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_3] Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (3/4) Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? 35

42 2. Muuttujat Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (3/4) yliopistolta, rekrytointipalveluilta työvoimatoimistolta omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä ammattiliitolta muualta mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_4] Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (4/4) Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (4/4) yliopistolta, rekrytointipalveluilta työvoimatoimistolta omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä ammattiliitolta muualta mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti V Jatkotutkinnon merkitys työelämässä 36

43 Q27_2 [Q27_1] Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (1/5) Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (1/5) kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle oma kehittämistarve / halu näyttää itselle urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin luonnollinen jatke opinnoille / työlle huono työllisyystilanne valmistuessa muut syyt, mitkä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2] Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (2/5) Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (2/5) kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle oma kehittämistarve / halu näyttää itselle urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin luonnollinen jatke opinnoille / työlle huono työllisyystilanne valmistuessa muut syyt, mitkä? tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q27_3] Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (3/5) Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (3/5) kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle oma kehittämistarve / halu näyttää itselle urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin luonnollinen jatke opinnoille / työlle huono työllisyystilanne valmistuessa muut syyt, mitkä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_4] Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (4/5) Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (4/5) kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q28 (taulukko jatkuu ed. sivulta) oma kehittämistarve / halu näyttää itselle urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin luonnollinen jatke opinnoille / työlle huono työllisyystilanne valmistuessa muut syyt, mitkä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_5] Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (5/5) Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (5/5) kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle oma kehittämistarve / halu näyttää itselle urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin luonnollinen jatke opinnoille / työlle huono työllisyystilanne valmistuessa muut syyt, mitkä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28] Uskoo jatkotutkinnosta olevan hyötyä työelämän tai työuran kannalta Uskotko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? 39

46 2. Muuttujat kyllä, mitä hyötyä? en tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29] Miten kokee tulleensa vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? Onko suhtautuminen ollut pääasiassa positiivista vai negatiivista? myönteisesti kielteisesti myönteisesti ja kielteisesti neutraalisti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30] Onko näkemys työurasta muuttunut jatkotutkinnon jälkeen Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrattuna perustutkinnon jälkeiseen aikaan? kyllä ei tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Indeksinumero [INDEXNRO] Lomakkeen numero [LOMAKE] Tutkinnon taso [BV1] Sukupuoli [BV2] Koulutusala [BV3] Työtilanne [Q3] Nykyinen työnantaja (1/2) [Q4_1] Nykyinen työnantaja (2/2) [Q4_2] Nykyinen ammattinimike [Q5] Kuuluuko tutkijakouluun [Q6] Työskentely / opiskelu ulkomailla [Q7] Tämänhetkisen päätyön luonne (1/3) [Q8_1] Tämänhetkisen päätyön luonne (2/3) [Q8_2] Tämänhetkisen päätyön luonne (3/3) [Q8_3] Nykyisen työtehtävän vastaaminen vaatimustasoltaan jatkotutkintoa [Q9] Jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtävän hoidossa [Q10] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: vakituisessa työssä [Q11_1] 13 Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: määräaikaisessa työssä [Q11_2] 41

48 3. Hakemistot 14 Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: osa-aika- / keikkatyössä [Q11_3] 14 Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana [Q11_4] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työskentely apurahalla [Q11_5] 15 Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työllistettynä [Q11_6].. 16 Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: lyhenn. työviikolla / lomautettuna [Q11_7] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työttömänä työnhakijana [Q11_8] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa [Q11_9] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: päätoimisena opiskelijana [Q11_10] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: muuten työelämän ulkopuolella [Q11_11] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): yksityisessä yrityksessä [Q12_1] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): kuntasektorilla - ammattikorkeakoulussa [Q12_2] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): kuntasektorilla - muualla [Q12_3] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): valtiosektorilla - yliopistossa [Q12_4] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): valtiosektorilla - muualla [Q12_5] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): muussa julk. hall. organis. [Q12_6] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): järjestössä tai vastaavassa [Q12_7] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): omassa yrityksessä vastaanotolla tms. [Q12_8] Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): muualla, missä? [Q12_9] 22 Keskeyttänyt ansiotyön väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi [Q13_1] Keskeytyksen pituus vuosina [Q13_2] Keskeytysajan rahoitus (1/3) [Q14_1]

49 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Keskeytysajan rahoitus (2/3) [Q14_2] Keskeytysajan rahoitus (3/3) [Q14_3] Kuuluiko tutkijakouluun suorittaessaan viimeisintä jatkotutkintoa [Q15] Työskentely / opiskelu ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä [Q16_1]..26 Ulkomailla työskentelyn / opiskelun kesto [Q16_2] Miten sai nykyisen työpaikan [Q17] Työnhakumenetelmät jatkotutkinnon jälkeen (1/3) [Q18_1] Työnhakumenetelmät jatkotutkinnon jälkeen (2/3) [Q18_2] Työnhakumenetelmät jatkotutkinnon jälkeen (3/3) [Q18_3] Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (1/3) [Q19_1] Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (2/3) [Q19_2] Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (3/3) [Q19_3] Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (1/4) [Q20_1] Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (2/4) [Q20_2] Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (3/4) [Q20_3] Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (4/4) [Q20_4] Mistä hakenut töitä [Q21] Ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa [Q22] Kokenut jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa [Q23] Kokenut jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa [Q24] Työnhaku / työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen [Q25] Työnhaku / työpaikanvaihto ajankohtainen lähivuosina [Q25_1] Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (1/4) [Q26_1] Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (2/4) [Q26_2] Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (3/4) [Q26_3] Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (4/4) [Q26_4] Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (1/5) [Q27_1] Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (2/5) [Q27_2] Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (3/5) [Q27_3] Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (4/5) [Q27_4] Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (5/5) [Q27_5] Uskoo jatkotutkinnosta olevan hyötyä työelämän tai työuran kannalta [Q28] Miten kokee tulleensa vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena [Q29] Onko näkemys työurasta muuttunut jatkotutkinnon jälkeen [Q30]

50 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Indeksinumero Jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtävän hoidossa Keskeyttänyt ansiotyön väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi Keskeytyksen pituus vuosina Keskeytysajan rahoitus (1/3) Keskeytysajan rahoitus (2/3) Keskeytysajan rahoitus (3/3) Kokenut jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa Kokenut jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa Koulutusala Kuuluiko tutkijakouluun suorittaessaan viimeisintä jatkotutkintoa Kuuluuko tutkijakouluun Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Lomakkeen numero Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (1/5) Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (2/5) Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (3/5) Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (4/5) Miksi ryhtyi suorittamaan jatkotutkintoa (5/5) Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (1/4) Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (2/4) Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (3/4) Miltä taholta toivoisi tukea työnhaussa (4/4) Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (1/3) Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (2/3) Miltä toimialoilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (3/3) Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (1/4) Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (2/4) Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (3/4) Miltä työantajasektoreilta hakenut töitä jatkotutkinnon jälkeen (4/4)

51 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mistä hakenut töitä Miten kokee tulleensa vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena Miten sai nykyisen työpaikan Nykyinen ammattinimike Nykyinen työnantaja (1/2) Nykyinen työnantaja (2/2) Nykyisen työtehtävän vastaaminen vaatimustasoltaan jatkotutkintoa Ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa Onko näkemys työurasta muuttunut jatkotutkinnon jälkeen Sukupuoli Tutkinnon taso Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: lyhenn. työviikolla / lomautettuna Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: muuten työelämän ulkopuolella Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: määräaikaisessa työssä. 14 Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: osa-aika- / keikkatyössä 14 Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: päätoimisena opiskelijana 17 Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työllistettynä Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työskentely apurahalla..15 Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työttömänä työnhakijana 16 Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä: vakituisessa työssä Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): järjestössä tai vastaavassa Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): kuntasektorilla - ammattikorkeakoulussa Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): kuntasektorilla - muualla Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): muualla, missä?. 22 Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): muussa julk. hall. organis Työnantajasektori perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä (_vuotta _kk): omassa yrityksessä 45

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2070 Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Toukokuu 2002 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1996

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2004 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2003 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1997

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1326 Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3059 Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3052 Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3053 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3078. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD3078. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD3078 Tohtorin tutkinnon vuosina 2008-2009 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorin tutkinnon vuosina 2008-2009 suorittaneiden työelämään

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot