FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :23: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2151. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Mäkelä, Pertti: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 1996 [elektroninen aineisto]. FSD2151, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kuntaliitto [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Aineiston nimi englanniksi: Finnish Local Government 2004 : Youth Affairs 1996 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Mäkelä, Pertti (Vaasan yliopisto) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Pekola-Sjöblom, Marianne (Kuntaliitto) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat ajankäyttö; kehittäminen; kilpailuttaminen; kunnat; luottamushenkilöt; nuoret; nuorisotilat; nuorisotoimi; palvelut; palvelutuotanto; päätösvalta; tyytyväisyys Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kunnallistiede; nuorisotutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: hallitus, hallinto, poliittiset instituutiot, järjestelmät ja organisaatiot; nuoret Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: KuntaSuomi 2004 KuntaSuomi 2004-tutkimusohjelma on Kuntaliiton, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteinen tutkimuskokonaisuus, jossa analysoidaan kuntien kehitystä ajanjaksolla Ohjelmassa oli mukana 47 kuntaa, jotka edustivat mahdollisimman hyvin suomalaista kuntakenttää. Tutkimusohjelman rahoituksesta vastasivat tutkimukseen osallistuneet kunnat yhdessä Kuntaliiton kanssa. Tutkimusohjelma jakaantuu 14 tutkimusmoduuliin. Useimpien moduulien tieto kerättiin kirjekyselyillä. Tiedot ovat yhdistettävissä toisiinsa (horisontaalisuus). Tiedot voi yhdistää myös aikasarjoittain (vertikaalisuus). Sisällönkuvaus Nuorisotoimelle suunnattu kysely kartoittaa kuntien nuorisotoimen palvelujen laajuutta, tuottamista, ohjausta ja johtamista sekä kehittämistä. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 tutkimusohjelman liikunta- ja vapaa-aikasektorin moduulia. Nuorisotoimea on tutkittu myös vuosina 1999 ja 2002 ja vastaaja on kunnan nuorisotoimesta vastaava viranhaltija. Aluksi kartoitettiin perustietoa nuorisotoimesta. Kysyttiin, montako työntekijää kunnan nuorisotoimessa on tällä hetkellä ja miten he ovat jakautuneet eri tehtäviin. Tiedusteltiin myös, minkälaisia toimintoja kuuluu kunnan nuorisotoimen tehtäviin ja miten ne ovat sijoittuneet kunnan alueelle. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan, miten suuret olivat kunnan nuorisotoimen käyttö- ja henkilöstömenot, jaettujen nuorisotoiminnan avustusten sekä käyttötalouden tulojen määrä vuonna 1994 sekä kertomaan, maksaako kunnan nuorisotoimi vuokraa tiloistaan ja millainen on vuokran luonne. Perustieto-osuudessa tiedusteltiin vielä, mitä nuorisotiloja kunnassa on ja kuinka tyytyväinen vastaaja on niiden toimivuuteen. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Palvelutuotantoa kartoittava osio aloitettiin kysymällä, millaisia nuorisopalveluita kunta tarjoaa, mikä taho toimii palvelun järjestäjänä ja mikäli järjestäjä on jokin muu taho kuin kunta itse, tukeeko kunta palvelun tuottajaa erilaisin avustuksin. Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan nuorisotoimen volyymia sekä sitä, paljonko käyttäjiä nuorisopalveluilla oli vuonna Vastaajalle lueteltiin myös erilaisia nuorisojärjestöjä, joista pyydettiin arvioimaan, montako niistä toimii kunnassa, paljonko seuroilla on aktiivisia harrastajia sekä montako kunkin nuorisotoiminnan järjestöä tai harrastajaryhmää kunta tukee avustuksin. Lisäksi tiedusteltiin, hoidetaanko osa kunnan nuorisopalveluista ostopalveluina, mikä taho tekee päätöksen siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön, kuka päättää miltä tuottajalta ne ostetaan sekä kilpailutetaanko tuottajia ennen ostopäätöstä. Ostopalveluihin liittyen kysyttiin myös tyytyväisyyttä nykyisten palveluiden toimintaan sekä tiedusteltiin vastaajan mielipidettä siitä, pitäisikö ostopalveluiden käyttöä lisätä tai vähentää kunnan nuorisopalveluissa. Lisäksi tiedusteltiin vielä, myykö kunta nuorisopalveluja muille kunnille, peritäänkö kunnan nuorisotoimen järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista käyttömaksua ja peritäänkö nuorisotilojen käytöstä maksuja sekä millainen on mahdollisen maksun luonne. Seuraavaksi kysyttiin, onko kunnassa sijaitsevien nuorisotilojen omistusjärjestelyissä tapahtunut muutoksia vuoden 1992 jälkeen, miten kunnan nuorisotoimi on järjestänyt palveluiden tuottamiseen liittyvät oheistoiminnot, miten tyytyväinen vastaaja on oheistoimintojen toimivuuteen, onko toimintojen tuottajia kilpailutettu ja mikäli oheistoiminnot järjestetään ostopalveluin, kuka päättää niiden käyttämisestä ja siitä, miltä tuottajalta palvelut ostetaan. Kyselyn toiseksi viimeinen osio käsitteli nuorisotoimen ohjausta ja johtamista. Ensimmäisenä osiossa kysyttiin, mikä luottamushenkilöelin kunnassa käsittelee nuorisotointa koskevat asiat ja miten vastaaja arvioisi nuorisotoimesta vastaavaa luottamushenkilöelintä. Kysyttiin myös, mitä asioita kuuluu tällä hetkellä vastaajan päätösvaltaan, onko kunnan nuorisotoimessa tehty asiakkaille suunnattuja kyselyitä tai haastatteluja palveluiden arvioimiseksi sekä miten vastaaja arvioisi lueteltujen tahojen vaikutusta kunnan nuorisopalveluiden toimintaan. Seuraavaksi tiedusteltiin, onko nuorisotoimessa otettu käyttöön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta, laatua ja vaikuttavuutta kuvaavia sekä muita tulosarviointiin liittyviä tulosmittareita. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan edistävätkö vai estävätkö erilaiset tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä kunnassa sekä miten tarpeelliseksi vastaaja näki tuloksellisuuden mittaaman tiedon käyttömahdollisuudet. Palveluiden kilpailuttamiseen liittyen kysyttiin, estävätkö vai edistävätkö eri tekijät palveluiden välistä kilpailuttamista kunnassa. Nuorisopalveluiden kehittämispolitiikka aloitettiin kysymällä, onko kunnan nuorisotoimessa tapahtunut muutoksia toimintaa ja laajuutta kuvaavilla osa-alueilla ja onko nuorisotoimessa toteutettu joitakin lueteltuja muutoksia. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan nuorisotoimen toimintaan liittyviä tekijöitä, resursointikohteiden tärkeyttä sekä sitä, millaisiin asioihin kunnan nuorisotoimen kehittämisen tulisi kohdistua lähivuosina. Taustatiedot vastaajasta olivat mm. hänen sukupuolensa, ikänsä, koulutuksensa, työkokemuksensa nuorisotoimen tehtävissä sekä tieto siitä, kuuluuko vastaajan vastuualueeseen nuorisotoimen lisäksi muita toimialoja. Lisäksi kysyttiin, toimiiko vastaaja tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi 3

10 1. Aineiston kuvailu Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Kunta Perusjoukko/otos: Suomen kunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: 1996 Aineiston kerääjät: Mäkelä, Pertti (Vaasan yliopisto) Aineiston tuottajat: Suomen Kuntaliitto Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1996 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 96 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 424 muuttujaa ja 46 havaintoa. Otantamenetelmä: Kaksivaiheinen ositettu otanta KuntaSuomi-projektikuntien valinnassa. Kuntaotokset valittiin erikseen alle asukkaan kunnista (28 kuntaa) ja yli asukkaan kunnista (19 kuntaa). Valinnassa pyrittiin edustavuuteen kummankin kuntajoukon sisällä suhteessa kokoluokan kaikkiin kuntiin. Suurten kuntien lukumäärä on tapausjoukossa suurempi kuin niiden osuus kaikista kunnista, koska niissä asuu 70 prosenttia maan väestöstä. Edustavuuskriteereinä käytettiin lisäksi mm. alueellista sijaintia, väestön ikä- ja koulutusrakennetta, elinkeinorakennetta ja kuntatalouden tunnuslukuja, poliittisia voimasuhteita sekä kunnan toimintapolitiikkaa kuvaavia muuttujia. Ahvenanmaan kunnat jätettiin valinnan ulkopuolelle niiden maakunnallisesta itsehallinnosta johtuvien erityispiirteiden takia. Nuorisotoimen kysely kohdistettiin kuntien nuorisotoimen vastaavalle viranhaltijalle (N=48). Vastaukset saatiin 46 kunnasta. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu kunta- ja postinumeromuuttujat. Julkaisut Mattila, Juha & Ikola-Norrbacka, Rinna (2004). Vaihtelevat vapaa-aikapalvelut. Tutkimus kuntien kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista [verkkodokumentti]. Helsinki: Kuntaliitto. [viitattu ]. Mäkelä, Pertti (1998). Kunnallinen vapaa-aikatoimi - palvelujen tuottajasta sponsoriksi? Raportti KuntaSuomi kuntien kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimelle suunnatuista kyselyistä. Helsinki: Kuntaliitto. KuntaSuomi tutkimuksia; nro 14 & Acta nro

11 1.4. Aineiston käyttö Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2153 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 2002 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Mäkelä, Pertti (1998). Kunnallinen vapaa-aikatoimi - palvelujen tuottajasta sponsoriksi? Raportti KuntaSuomi kuntien kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimelle suunnatuista kyselyistä. Helsinki : Kuntaliitto. KuntaSuomi tutkimuksia; nro 14 & Acta nro 101. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 46 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 46 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 46 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_2] Kunnan asukasluku Kunnan asukasluku Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 46 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_4] Kunnan asukasluku2 (Luokiteltu) Kunnan asukasluku2 (Luokiteltu) Alle Yli [Q1_5] Kunnan asukasluku3 (Luokiteltu) Kunnan asukasluku3 (Luokiteltu) Alle asukasta Yli asukasta [Q2] Vastaajan sukupuoli Vastaajan sukupuoli 9

16 2. Muuttujat Nainen Mies [Q3] Vastaajan äidinkieli Vastaajan äidinkieli suomi ruotsi muu [Q4] Vastaajan syntymävuosi Vastaajan syntymävuosi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 46 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 8.56 [Q4_1] Vastaajan ikä Vastaajan ikä Kuvailevat tunnusluvut 10

17 Q5 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 46 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 8.56 [Q5] Vastaajan virkanimike (Avokysymys) Vastaajan virkanimike (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q5_1] Vastaajan virkanimike (Luokiteltu) Vastaajan virkanimike (Luokiteltu) Kulttuuritoimenjohtaja Kulttuurisihteeri Nuoriso- ja kulttuurisihteeri Kirjastovirkailija Kirjastotoimenjohtaja Kirjastosihteeri Sivistystoimen sihteeri Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimialajohtaja Kirjastonjohtaja Vapaa-aikasihteeri Nuoriso- ja raittiussihteeri Kulttuurisihteeri-museoamanuenssi Sivistystoimen johtaja Kulttuuriohjaaja Koulutoimenjohtaja Kirjasto- ja kulttuurisihteeri Kirjanpitäjä Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntasihteeri Nuoriso-, raittius- ja kulttuurisihteeri Liikuntatoimenjohtaja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Liikuntasihteeri Nuoriso-ohjaaja Liikunnanopettaja Nuorisosihteeri Nuorisotoimenjohtaja Liikunta-nuorisosihteeri Erityisnuorisotyöntekijä Liikunnanohjaaja Liikuntapaikkamestari Liikunta-raittiussihteeri Osastopäällikkö Nuorisotyöntekijä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Kuuluuko vastuualueeseenne nuorisotoimen lisäksi muita toimialoja? Kuuluuko vastuualueeseenne nuorisotoimen lisäksi muita toimialoja? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1_1] Nuorisotoimen osuus (prosenttia) Nuorisotoimen osuus (prosenttia) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q6_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2] Vastuualueeseen kuuluu myös muita toimialoja, 1. maininta Vastuualueeseen kuuluu myös muita toimialoja, 1. maininta Nuorisotoimi Matkailu Kirjasto Liikuntatoimi Opetustoimi Museotoimi Asuntotoimi Neuvonta Maaseututoimi Raittiustoimi Keskushallinto Kansalaisopisto Projektit Elokuva Palvelukeskus Vaalit Taloustoimi Työllistämistoimi Kulttuuritoimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Työsuojelu Sovittelu Sosiaalitoimi Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2_1] Muun toimialan osuus (prosenttia), 1. maininta Muun toimialan osuus (prosenttia), 1. maininta Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_3] Vastuualueeseen kuuluu myös muita toimialoja, 2. maininta Vastuualueeseen kuuluu myös muita toimialoja, 2. maininta 14

21 Nuorisotoimi Matkailu Kirjasto Liikuntatoimi Opetustoimi Museotoimi Asuntotoimi Neuvonta Maaseututoimi Raittiustoimi Keskushallinto Kansalaisopisto Projektit Elokuva Palvelukeskus Vaalit Taloustoimi Työllistämistoimi Kulttuuritoimi Työsuojelu Sovittelu Sosiaalitoimi Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS) Q6_3_1 [Q6_3_1] Muun toimialan osuus (prosenttia), 2. maininta Muun toimialan osuus (prosenttia), 2. maininta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_4] Vastuualueeseen kuuluu myös muita toimialoja, 3. maininta Vastuualueeseen kuuluu myös muita toimialoja, 3. maininta Nuorisotoimi Matkailu Kirjasto Liikuntatoimi Opetustoimi Museotoimi Asuntotoimi Neuvonta Maaseututoimi Raittiustoimi Keskushallinto Kansalaisopisto Projektit Elokuva Palvelukeskus Vaalit Taloustoimi Työllistämistoimi Kulttuuritoimi Työsuojelu Sovittelu Sosiaalitoimi Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q6_5 [Q6_4_1] Muun toimialan osuus (prosenttia), 3. maininta Muun toimialan osuus (prosenttia), 3. maininta Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_5] Vastuualueeseen kuuluu myös muita toimialoja, 4. maininta Vastuualueeseen kuuluu myös muita toimialoja, 4. maininta Nuorisotoimi Matkailu Kirjasto Liikuntatoimi Opetustoimi Museotoimi Asuntotoimi Neuvonta Maaseututoimi Raittiustoimi Keskushallinto Kansalaisopisto Projektit Elokuva Palvelukeskus Vaalit Taloustoimi Työllistämistoimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kulttuuritoimi Työsuojelu Sovittelu Sosiaalitoimi Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_5_1] Muun toimialan osuus (prosenttia), 4. maininta Muun toimialan osuus (prosenttia), 4. maininta Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_6] Vastuualueeseen kuuluu myös muita toimialoja, 5. maininta Vastuualueeseen kuuluu myös muita toimialoja, 5. maininta Nuorisotoimi Matkailu Kirjasto Liikuntatoimi Opetustoimi Museotoimi Asuntotoimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q7_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Neuvonta Maaseututoimi Raittiustoimi Keskushallinto Kansalaisopisto Projektit Elokuva Palvelukeskus Vaalit Taloustoimi Työllistämistoimi Kulttuuritoimi Työsuojelu Sovittelu Sosiaalitoimi Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_6_1] Muun toimialan osuus (prosenttia), 5. maininta Muun toimialan osuus (prosenttia), 5. maininta Ei muita tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Minkälainen työkokemus teillä on nuorisotoimen työtehtävissä: Nuorisotoimen tehtävissä (vuotta) Minkälainen työkokemus Teillä on nuorisotoimen työtehtävissä? 19

26 2. Muuttujat Nuorisotoimen tehtävissä (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 41 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 8.88 [Q7_2] Minkälainen työkokemus teillä on nuorisotoimen työtehtävissä: Nykyisessä tehtävässä (vuotta) Minkälainen työkokemus Teillä on nuorisotoimen työtehtävissä? Nykyisessä tehtävässä (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 44 minimi 0.50 maksimi keskiarvo 9.48 keskihajonta 6.97 [Q8A] Mikä on koulutustasonne? Mikä on koulutustasonne? 20

27 Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa Alempi ammatillinen keskiasteen koulutus (esim merkantti) Ylioppilas Ylempi ammatillinen keskiasteen koulutus (esim merkonomi) Alempi korkea-aste tai ammattikorkeakoulu Ylempi korkea-aste tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8B_1] Mikä on koulutustasonne? 1. maininta (Avokysymys) Mikä on koulutustasonne? 1. maininta (Avokysymys) Ei valideja arvoja Q8B_1 [Q8B_2] Mikä on koulutustasonne? 2. maininta (Avokysymys) Mikä on koulutustasonne? 2. maininta (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q8B_3] Mikä on koulutustasonne? 3. maininta (Avokysymys) Mikä on koulutustasonne? 3. maininta (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q9_1] Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä?: Valtuusto Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Kunnalliset luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Valtuusto 21

28 2. Muuttujat Ei Kyllä, jäsenenä Kyllä, puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_2] Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä?: Hallitus Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Kunnalliset luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Hallitus Ei Kyllä, jäsenenä Kyllä, puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_3] Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä?: Lautakunta Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Kunnalliset luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Lautakunta 22

29 Q9_5 Ei Kyllä, jäsenenä Kyllä, puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_4] Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä?: Kuntayhtymä Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Kunnalliset luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Kuntayhtymä Ei Kyllä, jäsenenä Kyllä, puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_5] Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä?: Kunnan yhtiö/liikelaitos Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Kunnalliset luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Kunnan yhtiö/liikelaitos 23

30 2. Muuttujat Ei Kyllä, jäsenenä Kyllä, puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_6] Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä?: Yksityisten yritysten luottamustehtävät Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Kunnalliset luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Yksityisten yritysten luottamustehtävät Ei Kyllä, jäsenenä Kyllä, puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_7] Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä?: Etu- ja ammattijärjestöjen luottamustehtävät Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Kunnalliset luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Etu- ja ammattijärjestöjen luottamustehtävät 24

31 Ei Kyllä, jäsenenä Kyllä, puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) Q10_1_1 [Q9_8] Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä?: Muiden yhteisöjen luottamustehtävät Toimitteko tällä hetkellä kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Kunnalliset luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Muiden yhteisöjen luottamustehtävät Ei Kyllä, jäsenenä Kyllä, puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1_1] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Henkilökuntaa yhteensä - Kokoaikaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Henkilökuntaa yhteensä - Kokoaikaiset 25

32 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 5.17 keskihajonta [Q10_1_2] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Henkilökuntaa yhteensä - Osa-aikaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Henkilökuntaa yhteensä - Osa-aikaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 1.60 keskihajonta 4.44 [Q10_1_3] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Henkilökuntaa yhteensä - Edellisistä ei vakinaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toi- 26

33 Q10_1_4 mihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Henkilökuntaa yhteensä - Edellisistä ei vakinaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 0.96 keskihajonta 3.84 [Q10_1_4] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Henkilökuntaa yhteensä - Työllisyysvaroin palkatut Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Henkilökuntaa yhteensä - Työllisyysvaroin palkatut Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 44 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.99 keskihajonta

34 2. Muuttujat [Q10_2_1] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Hallinto- ja toimistotyö - Kokoaikaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Hallinto- ja toimistotyö - Kokoaikaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 44 minimi 0.00 maksimi 5.00 keskiarvo 0.93 keskihajonta 1.17 [Q10_2_2] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Hallinto- ja toimistotyö - Osa-aikaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Hallinto- ja toimistotyö - Osa-aikaiset Kuvailevat tunnusluvut 28

35 Q10_2_4 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi 2.00 keskiarvo 0.13 keskihajonta 0.41 [Q10_2_3] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Hallinto- ja toimistotyö - Edellisistä ei vakinaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Hallinto- ja toimistotyö - Edellisistä ei vakinaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi 0.30 keskiarvo 0.01 keskihajonta 0.04 [Q10_2_4] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Hallinto- ja toimistotyö - Työllisyysvaroin palkatut Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) 29

36 2. Muuttujat Hallinto- ja toimistotyö - Työllisyysvaroin palkatut Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi 2.00 keskiarvo 0.16 keskihajonta 0.41 [Q10_3_1] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Nuoriso-ohjaajat ja nuorisotyöntekijät - Kokoaikaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Nuoriso-ohjaajat ja nuorisotyöntekijät - Kokoaikaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 44 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.13 keskihajonta

37 Q10_3_3 [Q10_3_2] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Nuoriso-ohjaajat ja nuorisotyöntekijät - Osa-aikaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Nuoriso-ohjaajat ja nuorisotyöntekijät - Osa-aikaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi 7.00 keskiarvo 0.81 keskihajonta 1.70 [Q10_3_3] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Nuoriso-ohjaajat ja nuorisotyöntekijät - Edellisistä ei vakinaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Nuoriso-ohjaajat ja nuorisotyöntekijät - Edellisistä ei vakinaiset Kuvailevat tunnusluvut 31

38 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi 6.00 keskiarvo 0.49 keskihajonta 1.31 [Q10_3_4] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Nuoriso-ohjaajat ja nuorisotyöntekijät - Työllisyysvaroin palkatut Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Nuoriso-ohjaajat ja nuorisotyöntekijät - Työllisyysvaroin palkatut Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 0.72 keskihajonta 2.32 [Q10_4_1] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Oma kiinteistönhoitohenkilöstö - Kokoaikaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) 32

39 Q10_4_2 Oma kiinteistönhoitohenkilöstö - Kokoaikaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi 9.00 keskiarvo 0.44 keskihajonta 1.50 [Q10_4_2] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Oma kiinteistönhoitohenkilöstö - Osa-aikaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Oma kiinteistönhoitohenkilöstö - Osa-aikaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi 3.50 keskiarvo 0.32 keskihajonta

40 2. Muuttujat [Q10_4_3] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Oma kiinteistönhoitohenkilöstö - Edellisistä ei vakinaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Oma kiinteistönhoitohenkilöstö - Edellisistä ei vakinaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi 2.00 keskiarvo 0.07 keskihajonta 0.33 [Q10_4_4] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Oma kiinteistönhoitohenkilöstö - Työllisyysvaroin palkatut Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Oma kiinteistönhoitohenkilöstö - Työllisyysvaroin palkatut Kuvailevat tunnusluvut 34

41 Q10_5_2 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi 3.00 keskiarvo 0.07 keskihajonta 0.45 [Q10_5_1] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Muu henkilökunta - Kokoaikaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Muu henkilökunta - Kokoaikaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 0.96 keskihajonta 3.38 [Q10_5_2] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Muu henkilökunta - Osaaikaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) 35

42 2. Muuttujat Muu henkilökunta - Osa-aikaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 1.02 keskihajonta 3.03 [Q10_5_3] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Muu henkilökunta - Edellisistä ei vakinaiset Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Muu henkilökunta - Edellisistä ei vakinaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 0.69 keskihajonta

43 Q11_1 [Q10_5_4] Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin?: Muu henkilökunta - Työllisyysvaroin palkatut Montako työntekijää on kuntanne nuorisotoimessa tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin? (Mikäli nuorisotoimella on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa, merkitkää nuorisotoimen tehtävien hoitoon kuuluva osuus. Esim. Kunnassa on nuorisosihteeri ja lisäksi yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitään hallinto- ja toimihenkilöstön kokoaikaisten määräksi 1,5.) Muu henkilökunta - Työllisyysvaroin palkatut Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.11 keskihajonta [Q11_1] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Nuorisotyön koordinointi Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Nuorisotyön koordinointi Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q11_2] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Palveluista tiedottaminen Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Palveluista tiedottaminen Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin [Q11_3] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Avustusten jakaminen Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Avustusten jakaminen Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q11_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q11_4] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Ohjatun toiminnan järjestäminen Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Ohjatun toiminnan järjestäminen Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin [Q11_5] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Työmarkkina-asiat Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Työmarkkina-asiat Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Koulutusmahdollisuudet Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Koulutusmahdollisuudet Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Tilojen ylläpito Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Tilojen ylläpito Kunnassa ei ole toimintoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 Q11_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin [Q11_8] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Harrastusmahdollisuudet Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Harrastusmahdollisuudet Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin [Q11_9] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Tapahtumat ja tilaisuudet Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Tapahtumat ja tilaisuudet Kunnassa ei ole toimintoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin [Q11_10] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Perheneuvonta ym. Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Perheneuvonta ym. Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Vaikuttamiskanavien luominen Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Vaikuttamiskanavien luominen 42

49 Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin Q11_13 [Q11_12] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Henkilökohtaiset ongelmat Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Henkilökohtaiset ongelmat Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Nuorten ja aikuisten suhteet Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Nuorten ja aikuisten suhteet Kunnassa ei ole toimintoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Aloitteet ja esitykset Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Aloitteet ja esitykset Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin [Q11_15] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Tiedon tuottaminen Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Tiedon tuottaminen 44

51 Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_17 [Q11_16] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Kasvattaminen vastuuseen Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Kasvattaminen vastuuseen Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_17] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Sovittelu Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Sovittelu 45

52 2. Muuttujat Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_18] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Kansainvälisyyskasvatus Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Kansainvälisyyskasvatus Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_19] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Työntekijöiden kouluttaminen Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Työntekijöiden kouluttaminen 46

53 Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_21 [Q11_20] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Omaehtoisen toiminnan tukeminen Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Omaehtoisen toiminnan tukeminen Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_21] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Muu, 1. maininta Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Muu, 1. maininta 47

54 2. Muuttujat Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_22] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Muu, 2. maininta Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Muu, 2. maininta Kunnassa ei ole toimintoa Kuuluu osittain tehtäviin Kuuluu kokonaan tehtäviin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_21_1] Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin?: Muu, mikä? 1. maininta (Avokysymys) Minkälaisia toimintoja kuuluu kunnassanne nuorisotoimen tehtäviin? Muu, mikä? 1. maininta (Avokysymys) Ei valideja arvoja 48

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja FSD2165 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2157. KuntaSuomi 2004 : koulutoimi Koodikirja

FSD2157. KuntaSuomi 2004 : koulutoimi Koodikirja FSD2157 KuntaSuomi 2004 : koulutoimi 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : koulutoimi 1995

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1174. Kuntien ympäristökysely Koodikirja

FSD1174. Kuntien ympäristökysely Koodikirja FSD1174 Kuntien ympäristökysely 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien ympäristökysely 1994 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1193. KuntaSuomi 2004 : kuntatyöyhteisötutkimus Koodikirja

FSD1193. KuntaSuomi 2004 : kuntatyöyhteisötutkimus Koodikirja FSD1193 KuntaSuomi 2004 : kuntatyöyhteisötutkimus 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kuntatyöyhteisötutkimus

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD1194. KuntaSuomi 2004 : luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus Koodikirja

FSD1194. KuntaSuomi 2004 : luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus Koodikirja FSD1194 KuntaSuomi 2004 : luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2095 Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2265. KuntaSuomi 2004 : luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus Koodikirja

FSD2265. KuntaSuomi 2004 : luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus Koodikirja FSD2265 KuntaSuomi 2004 : luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot