FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :28: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1258. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Suominen, Petteri: Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset [elektroninen aineisto]. FSD1258, versio 1.0 ( ). Sisäasiainministeriö. Pelastusosasto & Suomen Palosuojelurahasto [tuottajat]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 59 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Aineiston nimi englanniksi: Part-Time and Voluntary Fire Brigades 2002: Firefighters Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Suominen, Petteri (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos) Palokangas, Miia (Tutkimustie Consulting) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Suominen, Petteri (Etelä-Suomen lääninhallitus. Poliisiosasto) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat alueellistuminen; järjestöt; kansalaiset; kunnat; palokunnat; palomiehet; pelastustoimi; poliittisuus; sopimukset; taloudellisuus; vaikuttavuus; vapaaehtoisuus; yhteiskunta; yhteistyö Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: hallintotiede; politiikantutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Aineisto on osa vapaaehtoispalokuntien yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkittävyyttä tarkastelevaa tutkimusta, jonka kohteina ovat puolivakinaiset sekä kunnan kanssa sopimuksen tehneet vapaa- ja tehdaspalokunnat eli sopimuspalokunnat. Palokuntatyöhön liittyviä kokemuksia kartoitettiin kysymällä, kuinka kauan vastaajat ovat kuuluneet sopimuspalokuntaan, ovatko sukulaiset mukana toiminnassa, millaiseen palokuntaan vastaajat kuuluvat ja miksi he siihen alunperin liittyivät. Lisäksi tiedusteltiin, missä tehtävissä vastaajat toimivat nykyisin ja suunnittelevatko he jättävänsä palokuntatyön. Palomiesten piti eritellä palokuntatoiminnan myönteisimpiä ja kielteisimpiä puolia. Lisäksi he arvioivat väittämiä muun muassa sopimuspalokuntien poliittisesta sitoutumattomuudesta, yhteiskunnallisesta vastuuntunnosta, tunnettuudesta ja julkisuuskuvasta. Yhteiskunnallista osallistumista selvitettiin kysymällä, mihin yhdistyksiin tai järjestöihin vastaajat kuuluvat. Myös luottamustehtäviä eriteltiin. Vastaajat arvioivat omaa yhteiskunnallista aktiivisuuttaan ja palokuntatyön hyötyjä muussa järjestötoiminnassa. Sopimuspalokuntien yhteiskunnallista merkittävyyttä selvitettiin tiedustelemalla, kuinka merkittävinä vastaajat pitävät sopimuspalokuntia pelastustoimen kannalta, kuntalaiset pitävät kunnan kannalta sekä päättäjät kunnan ja sen talouden kannalta. Palomiesten piti arvioida eri tahojen (muun muassa poliisi, terveydenhoito- ja sosiaaliviranomaiset) sopivuutta sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi. Pelastustoimen alueuudistukseen liittyen palokuntalaiset pohtivat avovastauksissa sopimuspalokuntien tu- 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu levaisuuden tehtäviä sekä alueellisen pelastustoimen suurimpia hyötyjä ja haittoja. Taustamuuttujina olivat asuinpaikka, sukupuoli, ikä, siviilisääty, lasten lukumäärä, ammatillinen koulutus ja sosiaaliryhmä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Kajaani, Laihia, Loviisa, Muonio, Puumala, Valkeakoski Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Kuuden otoskunnan sopimuspalokuntalaiset Aineistonkeruun ajankohta: marraskuu 2001 tammikuu 2002 Aineiston kerääjät: Suominen, Petteri (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos) Aineiston tuottajat: Sisäasiainministeriö. Pelastusosasto; Suomen Palosuojelurahasto Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2002 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 52,10 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 99 muuttujaa ja 123 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaistutkimus Otoskunnat valittiin siten, että ne edustavat kattavasti Suomen eri alueita ja erilaisia pelastustoimen järjestämismuotoja. Kyselyn kohderyhmänä oli otoskuntien 236 sopimuspalokunnan jäsentä. Vastauksia palautettiin yhteensä 123, joten vastausprosentti oli 52,1. Kajaanilaisista vastasi 58 %, laihialaisista 70 %, loviisalaisista 32 %, muoniolaisista 64 %, puumalalaisista 59 % ja valkeakoskelaisista 59 %. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Suominen, Petteri (2002). Arvon mekin ansaitsemme: tutkimus vapaaehtoispalokuntien yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja merkittävyydestä. Tampere: Tampereen yliopisto. Poliitikan tutkimuksen laitos. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Liittyvät aineistot FSD1259 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Suominen, Petteri (2002). Arvon mekin ansaitsemme : tutkimus vapaaehtoispalokuntien yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja merkittävyydestä. Tampere : Tampereen yliopisto. Poliitikan tutkimuksen laitos. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 123 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 123 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 123 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Vastaajan asuinpaikka Mikä on asuinpaikkanne? Kajaani Laihia (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q4_A (taulukko jatkuu ed. sivulta) Loviisa Muonio Puumala Valkeakoski [Q2] Vastaajan sukupuoli Sukupuolenne? mies nainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Vastaajan ikä Ikänne? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 121 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q4_A] Vastaajan siviilisääty Perhesuhteenne? 7

14 2. Muuttujat naimaton avoliitossa naimisissa eronnut leski [Q4_B] Lasten lukumäärä Lasten lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 90 minimi 0.00 maksimi 4.00 keskiarvo 1.76 keskihajonta 1.14 [Q5] Vastaajan ammattikoulutus Minkä asteinen ammatillinen koulutus Teillä on? ei ammatillista koulutusta ammattikurssi/työn ohessa saatu koulutus ammattikoulu/kauppaopisto tai muu toisen asteen koulutus opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto yliopisto- tai korkeakoulututkinto

15 Q7 [Q6] Vastaajan sosiaaliryhmä Mihin seuraavista sosiaaliryhmistä katsotte lähinnä kuuluvanne? johtavassa asemassa, toisen palveluksessa ylempi toimihenkilö alempi toimihenkilö työntekijä yrittäjä tai ammatinharjoittaja maatalousyrittäjä opiskelija eläkeläinen työtön kotiäiti/isä tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Seuraavat kysymykset liittyvät toimintaanne sopimuspalokunnassanne [Q7] Kuinka kauan olette kuulunut sopimuspalokuntaan? Kuinka kauan olette kuulunut sopimuspalokuntaan? alle 5 vuotta vuotta vuotta vuotta yli 20 vuotta

16 2. Muuttujat [Q8_1] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Isä Kuuluuko sukulaisistanne joku tällä hetkellä tai onko aiemmin kuulunut sopimuspalokuntaan? Isä ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Äiti Kuuluuko sukulaisistanne joku tällä hetkellä tai onko aiemmin kuulunut sopimuspalokuntaan? Äiti ei mainittu mainittu [Q8_3] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Veli/veljiä Kuuluuko sukulaisistanne joku tällä hetkellä tai onko aiemmin kuulunut sopimuspalokuntaan? 10

17 Q8_5 Veli/veljiä ei mainittu mainittu [Q8_4] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Sisar/sisaria Kuuluuko sukulaisistanne joku tällä hetkellä tai onko aiemmin kuulunut sopimuspalokuntaan? Sisar/sisaria ei mainittu mainittu [Q8_5] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Poika/poikia Kuuluuko sukulaisistanne joku tällä hetkellä tai onko aiemmin kuulunut sopimuspalokuntaan? Poika/poikia 11

18 2. Muuttujat ei mainittu mainittu [Q8_6] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Tytär/tyttäriä Kuuluuko sukulaisistanne joku tällä hetkellä tai onko aiemmin kuulunut sopimuspalokuntaan? Tytär/tyttäriä ei mainittu mainittu [Q8_7] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Muu sukulainen Kuuluuko sukulaisistanne joku tällä hetkellä tai onko aiemmin kuulunut sopimuspalokuntaan? Muu sukulainen ei mainittu mainittu

19 Q10_1 [Q8_8] Sukulaiseni eivät ole kuuluneet sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin Kuuluuko sukulaisistanne joku tällä hetkellä tai onko aiemmin kuulunut sopimuspalokuntaan? Ei kuulu ei mainittu mainittu [Q9] Sopimuspalokuntatyyppi Minkä tyyppiseen sopimuspalokuntaan kuulutte? puolivakinainen palokunta vapaaehtoinen palokunta tehdas- tai laitospalokunta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Perheen tai suvun tapa Mitä oli tärkeimmät syyt siihen, että liityitte palokuntaan? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Perheen tai suvun tapa 13

20 2. Muuttujat ei mainittu mainittu [Q10_2] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Tuttavan ehdotus Mitä oli tärkeimmät syyt siihen, että liityitte palokuntaan? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Tuttavan ehdotus ei mainittu mainittu [Q10_3] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Kiinnostus harrastustehtäviin Mitä oli tärkeimmät syyt siihen, että liityitte palokuntaan? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Kiinnostus harrastustehtäviin ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q10_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu [Q10_4] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Halu auttaa lähimmäistä Mitä oli tärkeimmät syyt siihen, että liityitte palokuntaan? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Halu auttaa lähimmäistä ei mainittu mainittu [Q10_5] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Halu oppia tarpeellisia taitoja Mitä oli tärkeimmät syyt siihen, että liityitte palokuntaan? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Halu oppia tarpeellisia taitoja ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu [Q10_6] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Talkoohenki Mitä oli tärkeimmät syyt siihen, että liityitte palokuntaan? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Talkoohenki ei mainittu mainittu [Q10_7] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Muu syy -avovastaukset Mitä oli tärkeimmät syyt siihen, että liityitte palokuntaan? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Muu syy -avovastaukset Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. [Q11_A] Oletteko aikeissa luopua palokuntatehtävistä? Oletteko aikeissa luopua palokuntatehtävistä? 16

23 Q12_1 Oletteko aikeissa luopua palokuntatehtävistä? en mahdollisesti kyllä, miksi? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_B] Avovastaukset, jos aikoo luopua palokuntatehtävistä Oletteko aikeissa luopua palokuntatehtävistä? Avovastaukset, jos aikoo luopua palokuntatehtävistä Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. [Q12_1] Tehtävä palokunnassa: Nuorempi sammutusmies Missä tehtävässä toimitte nykyisin palokunnassasi? Nuorempi sammutusmies ei mainittu 0 mainittu 1 17

24 2. Muuttujat [Q12_2] Tehtävä palokunnassa: Vanhempi sammutusmies Missä tehtävässä toimitte nykyisin palokunnassasi? Vanhempi sammutusmies ei mainittu 0 mainittu 1 [Q12_3] Tehtävä palokunnassa: Alipäällystö Missä tehtävässä toimitte nykyisin palokunnassasi? Alipäällystö ei mainittu 0 mainittu 1 [Q12_4] Tehtävä palokunnassa: Päällystö Missä tehtävässä toimitte nykyisin palokunnassasi? Päällystö 18

25 Q12_6 ei mainittu 0 mainittu 1 [Q12_5] Tehtävä palokunnassa: Varallaolo palokunnassa Missä tehtävässä toimitte nykyisin palokunnassasi? Varallaolo palokunnassa ei mainittu 0 mainittu 1 [Q12_6] Tehtävä palokunnassa: Erilaiset tukitehtävät Missä tehtävässä toimitte nykyisin palokunnassasi? Erilaiset tukitehtävät ei mainittu 0 mainittu 1 19

26 2. Muuttujat [Q12_7] Tehtävä palokunnassa: Koulutustehtävät Missä tehtävässä toimitte nykyisin palokunnassasi? Koulutustehtävät ei mainittu 0 mainittu 1 [Q12_8] Tehtävä palokunnassa: Muu tehtävä Missä tehtävässä toimitte nykyisin palokunnassasi? Muu tehtävä ei mainittu 0 mainittu 1 [Q12_8A] Tehtävä palokunnassa: Muu tehtävä -avovastaukset Missä tehtävässä toimitte nykyisin palokunnassasi? Muu tehtävä -avovastaukset 20

27 Q13_3 Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. [Q13_1] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Muu pelastuspalveluun liittyvä järjestötoiminta Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? Muu pelastuspalveluun liittyvä järjestötoiminta ei mainittu 0 mainittu 1 [Q13_2] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Ammattijärjestöön Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? Ammattijärjestöön ei mainittu 0 mainittu 1 [Q13_3] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Maataloustuottajajärjestöön Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? 21

28 2. Muuttujat Maataloustuottajajärjestöön ei mainittu 0 mainittu 1 [Q13_4] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Yrittäjä- tai työnantajajärjestöön Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? Yrittäjä- tai työnantajajärjestöön ei mainittu 0 mainittu 1 [Q13_5] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Osuustoiminnalliseen järjestöön Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? Osuustoiminnalliseen järjestöön 22

29 Q13_7 ei mainittu 0 mainittu 1 [Q13_6] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Nuorisojärjestöön Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? Nuorisojärjestöön ei mainittu 0 mainittu 1 [Q13_7] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Kansalaisjärjestöön Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? Kansalaisjärjestöön ei mainittu 0 mainittu 1 23

30 2. Muuttujat [Q13_8] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Harrastusjärjestöön Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? Harrastusjärjestöön (esim. metsästys-, kalastus- tai urheiluseura) ei mainittu 0 mainittu 1 [Q13_9] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Kulttuuriin liittyvään järjestöön Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? Kulttuuriin liittyvään järjestöön ei mainittu 0 mainittu 1 [Q13_10] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Puolueeseen Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? 24

31 Q13_11A Puolueeseen ei mainittu 0 mainittu 1 [Q13_11] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Muuhun, mihin? Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? Muuhun, mihin? ei mainittu 0 mainittu 1 [Q13_11A] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Muuhun, mihin -avovastaukset Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? Muuhun, mihin -avovastaukset Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. 25

32 2. Muuttujat [Q13_12] En kuulu mihinkään muuhun järjestöön tai yhdistykseen Kuulutteko palokunnan lisäksi muihin yhdistyksiin tai järjestöihin? En kuulu mihinkään muuhun järjestöön tai yhdistykseen ei mainittu 0 mainittu 1 [Q14_1] Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Hyödyllisten taitojen oppiminen Mitä pidätte palokuntatoiminnan myönteisimpänä puolena? Hyödyllisten taitojen esimerkiksi kriisinhallinnan oppiminen ei mainittu mainittu [Q14_2] Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Hyvä harrastus ja yhteistoiminta Mitä pidätte palokuntatoiminnan myönteisimpänä puolena? 26

33 Q14_4 Hyvä harrastus ja yhteistoiminta ei mainittu mainittu [Q14_3] Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Palokunta-aate Mitä pidätte palokuntatoiminnan myönteisimpänä puolena? Palokunta-aate ei mainittu mainittu [Q14_4] Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Lähimmäisen auttaminen Mitä pidätte palokuntatoiminnan myönteisimpänä puolena? Lähimmäisen auttaminen 27

34 2. Muuttujat ei mainittu mainittu [Q14_5] Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Muu, mikä -avovastaukset Mitä pidätte palokuntatoiminnan myönteisimpänä puolena? Muu, mikä -avovastaukset Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. [Q15_1] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Tehtävien vaarallisuus Mitä pidätte palokuntatoiminnan kielteisimpänä tai ei-toivottuna puolena? Tehtävien vaarallisuus ei mainittu 0 mainittu 1 [Q15_2] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Harrastuksen sitovuus Mitä pidätte palokuntatoiminnan kielteisimpänä tai ei-toivottuna puolena? Harrastuksen sitovuus 28

35 Q15_4 ei mainittu 0 mainittu 1 [Q15_3] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Sisäänpäin lämpiävyys Mitä pidätte palokuntatoiminnan kielteisimpänä tai ei-toivottuna puolena? Sisäänpäin lämpiävyys ei mainittu 0 mainittu 1 [Q15_4] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Huonot suhteen kunnan päättäjiin Mitä pidätte palokuntatoiminnan kielteisimpänä tai ei-toivottuna puolena? Huonot suhteen kunnan päättäjiin ei mainittu 0 mainittu 1 29

36 2. Muuttujat [Q15_5] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Työnantajan kielteinen suhtautuminen sopimuspalokuntatoimintaan Mitä pidätte palokuntatoiminnan kielteisimpänä tai ei-toivottuna puolena? Työnantajan kielteinen suhtautuminen sopimuspalokuntatoimintaan ei mainittu 0 mainittu 1 [Q15_6] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Henkilösuhteet Mitä pidätte palokuntatoiminnan kielteisimpänä tai ei-toivottuna puolena? Henkilösuhteet ei mainittu 0 mainittu 1 [Q15_7] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Vaikea yhteen sovittaa ammatin ja/tai muiden harrastusten kanssa Mitä pidätte palokuntatoiminnan kielteisimpänä tai ei-toivottuna puolena? 30

37 Q15_8A Vaikea yhteen sovittaa ammatin ja/tai muiden harrastusten kanssa ei mainittu 0 mainittu 1 [Q15_8] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Muu, mikä? Mitä pidätte palokuntatoiminnan kielteisimpänä tai ei-toivottuna puolena? Muu, mikä? ei mainittu 0 mainittu 1 [Q15_8A] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Muu, mikä -avovastaukset Mitä pidätte palokuntatoiminnan kielteisimpänä tai ei-toivottuna puolena? Muu, mikä -avovastaukset Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. 31

38 2. Muuttujat [Q16_1] Sopimuspalokunnat ovat poliittisesti sitoutumattomia Seuraavassa on esitelty palokuntatoimintaa koskevia väittämiä. Rengasta kunkin väittämän kohdalta mielestäsi sopivin vaihtoehto. Sopimuspalokunnat ovat poliittisesti sitoutumattomia täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Sopimuspalokunnat huolehtivat hyvin jäsentensä koulutuksesta Seuraavassa on esitelty palokuntatoimintaa koskevia väittämiä. Rengasta kunkin väittämän kohdalta mielestäsi sopivin vaihtoehto. Sopimuspalokunnat huolehtivat hyvin jäsentensä koulutuksesta täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q16_4 [Q16_3] Sopimuspalokuntatoimintaan (VPK) on uusien jäsenten vaikea tulla mukaan Seuraavassa on esitelty palokuntatoimintaa koskevia väittämiä. Rengasta kunkin väittämän kohdalta mielestäsi sopivin vaihtoehto. Sopimuspalokuntatoimintaan (VPK) on uusien jäsenten vaikea tulla mukaan täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Sopimuspalokunnat ovat yhteiskunnallisesti vastuuntuntoisia Seuraavassa on esitelty palokuntatoimintaa koskevia väittämiä. Rengasta kunkin väittämän kohdalta mielestäsi sopivin vaihtoehto. Sopimuspalokunnat ovat yhteiskunnallisesti vastuuntuntoisia täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q16_5] Nuoret eivät ole kiinnostuneita palokuntatoiminnasta Seuraavassa on esitelty palokuntatoimintaa koskevia väittämiä. Rengasta kunkin väittämän kohdalta mielestäsi sopivin vaihtoehto. Nuoret eivät ole kiinnostuneita palokuntatoiminnasta täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_6] Tavalliset kansalaiset eivät tunne riittävästi palokuntatoimintaa Seuraavassa on esitelty palokuntatoimintaa koskevia väittämiä. Rengasta kunkin väittämän kohdalta mielestäsi sopivin vaihtoehto. Tavalliset kansalaiset eivät tunne riittävästi palokuntatoimintaa täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q16_8 [Q16_7] Sopimuspalokuntia ei arvosteta riittävästi kunnan päättävissä elimissä Seuraavassa on esitelty palokuntatoimintaa koskevia väittämiä. Rengasta kunkin väittämän kohdalta mielestäsi sopivin vaihtoehto. Sopimuspalokuntia ei arvosteta riittävästi kunnan päättävissä elimissä täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä [Q16_8] Palokuntatoiminnasta on myönteinen kuva julkisuudessa Seuraavassa on esitelty palokuntatoimintaa koskevia väittämiä. Rengasta kunkin väittämän kohdalta mielestäsi sopivin vaihtoehto. Palokuntatoiminnasta on myönteinen kuva julkisuudessa täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä Kysymyksen jälkiteksti Seuraavat kysymykset liittyvät aktiivisuuteen erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa. 35

42 2. Muuttujat [Q17_1] Luottamustehtävät: Kunnanvaltuusto, -hallitus, lautakunta Toimitteko tällä hetkellä tai oletko toiminut jossain luottamustehtävissä? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Kunnanvaltuusto, -hallitus, lautakunta ei mainittu 0 mainittu 1 [Q17_2] Luottamustehtävät: Kuntayhtymän valtuusto, hallitus Toimitteko tällä hetkellä tai oletko toiminut jossain luottamustehtävissä? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Kuntayhtymän valtuusto, hallitus ei mainittu 0 mainittu 1 [Q17_3] Luottamustehtävät: Maakuntaliiton luottamuselimissä Toimitteko tällä hetkellä tai oletko toiminut jossain luottamustehtävissä? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) 36

43 Q17_5 Maakuntaliiton luottamuselimissä ei mainittu 0 mainittu 1 [Q17_4] Luottamustehtävät: Ammattiyhdistyksen eri tasoisissa luottamustehtävissä Toimitteko tällä hetkellä tai oletko toiminut jossain luottamustehtävissä? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Ammattiyhdistyksen eri tasoisissa luottamustehtävissä ei mainittu 0 mainittu 1 [Q17_5] Luottamustehtävät: Kirkollisissa luottamustoimissa Toimitteko tällä hetkellä tai oletko toiminut jossain luottamustehtävissä? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Kirkollisissa luottamustoimissa 37

44 2. Muuttujat ei mainittu 0 mainittu 1 [Q17_6] Luottamustehtävät: Jonkin puolueen luottamustehtävissä Toimitteko tällä hetkellä tai oletko toiminut jossain luottamustehtävissä? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Jonkin puolueen luottamustehtävissä ei mainittu 0 mainittu 1 [Q17_7] Luottamustehtävät: Jonkin yhdistyksen tai järjestön luottamustehtävissä Toimitteko tällä hetkellä tai oletko toiminut jossain luottamustehtävissä? (voit rengastaa useamman vaihtoehdon) Jonkin yhdistyksen tai järjestön luottamustehtävissä ei mainittu 0 mainittu 1 38

45 Q20 [Q18] Kuinka aktiivisena pidätte itseänne yhteiskunnallisissa tai kunnallisissa asioissa? Kuinka aktiivisena pidätte itseänne yhteiskunnallisissa tai kunnallisissa asioissa? en ole kovin aktiivinen osallistun aika paljon osallistun vastuu/johtohenkilönä [Q19] Onko palokunnassa toimimisesta hyötyä muussa järjestötoiminnassa tai kunnallispoliittisessa toiminnassa? Onko mielestänne palokunnassa toimimisesta hyötyä muussa järjestötoiminnassa tai kunnallispoliittisessa toiminnassa? ei jonkin verran melko paljon hyvin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Seuraavat kysymykset liittyvät sopimuspalokuntien yhteiskunnalliseen merkittävyyteen. [Q20] Kuinka merkittävänä pidätte sopimuspalokuntia pelastustoimen kannalta? Kuinka merkittävänä itse pidätte sopimuspalokuntia pelastustoimen kannalta? 39

46 2. Muuttujat hyvin merkittävä melko merkittävä melko vähäinen hyvin vähäinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Kuinka merkittävänä kuntalaiset pitävät sopimuspalokuntaa kunnan kannalta? Kuinka merkittävänä mielestänne kuntanne asukkaat pitävät sopimuspalokuntaa kunnan kannalta? hyvin merkittävä melko merkittävä melko vähäinen hyvin vähäinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Kuinka merkittävänä kuntanne päättäjät pitävät sopimuspalokuntia koko kunnan ja sen talouden kannalta? Entä kuinka merkittävänä mielestänne kuntanne päättäjät (luottamusmiehet, virkamiehet) pitävät sopimuspalokuntia koko kunnan ja sen talouden kannalta? hyvin merkittävä melko merkittävä melko vähäinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 Q23 (taulukko jatkuu ed. sivulta) hyvin vähäinen tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Seuraavat kysymykset liittyvät sopimuspalokuntien tulevaisuuteen ja toiminnan kehittämiseen. [Q23] Minkälaisia tehtäviä sopimuspalokunnat voisivat tulevaisuudessa hoitaa? (Avokysymys) Alueuudistuksen yhteydessä on puhuttu siitä, että sopimuspalokuntien pitäisi tulevaisuudessa erikoistua johonkin tehtävään. Minkälaisia tehtäviä mielestänne sopimuspalokunnat voisivat tulevaisuudessa hoitaa? (Avokysymys) Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. [Q24_1] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Poliisi Seuraavassa on lueteltu erilaisia viranomaisia ja organisaatioita. Miten hyvin ne sopisivat mielestänne sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi? Poliisi ei sopisi lainkaan sopisi huonosti sopisi melko hyvin sopisi erittäin hyvin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_2] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Terveydenhoitoviranomaiset Seuraavassa on lueteltu erilaisia viranomaisia ja organisaatioita. Miten hyvin ne sopisivat mielestänne sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi? Terveydenhoitoviranomaiset ei sopisi lainkaan sopisi huonosti sopisi melko hyvin sopisi erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_3] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Sosiaaliviranomaiset Seuraavassa on lueteltu erilaisia viranomaisia ja organisaatioita. Miten hyvin ne sopisivat mielestänne sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi? Sosiaaliviranomaiset 42

49 Q24_5 ei sopisi lainkaan sopisi huonosti sopisi melko hyvin sopisi erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_4] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Kouluviranomaiset Seuraavassa on lueteltu erilaisia viranomaisia ja organisaatioita. Miten hyvin ne sopisivat mielestänne sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi? Kouluviranomaiset ei sopisi lainkaan sopisi huonosti sopisi melko hyvin sopisi erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_5] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Muut pelastusalan järjestöt Seuraavassa on lueteltu erilaisia viranomaisia ja organisaatioita. Miten hyvin ne sopisivat mielestänne sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi? Muut pelastusalan järjestöt 43

50 2. Muuttujat ei sopisi lainkaan sopisi huonosti sopisi melko hyvin sopisi erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_6] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Urheiluseurat Seuraavassa on lueteltu erilaisia viranomaisia ja organisaatioita. Miten hyvin ne sopisivat mielestänne sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi? Urheiluseurat ei sopisi lainkaan sopisi huonosti sopisi melko hyvin sopisi erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_7] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Ympäristöjärjestöt Seuraavassa on lueteltu erilaisia viranomaisia ja organisaatioita. Miten hyvin ne sopisivat mielestänne sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi? Ympäristöjärjestöt 44

51 Q24_9 ei sopisi lainkaan sopisi huonosti sopisi melko hyvin sopisi erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_8] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Muut kansalaisjärjestöt Seuraavassa on lueteltu erilaisia viranomaisia ja organisaatioita. Miten hyvin ne sopisivat mielestänne sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi? Muut kansalaisjärjestöt ei sopisi lainkaan sopisi huonosti sopisi melko hyvin sopisi erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_9] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Muu, mikä? Seuraavassa on lueteltu erilaisia viranomaisia ja organisaatioita. Miten hyvin ne sopisivat mielestänne sopimuspalokuntien toiminnallisiksi yhteistyökumppaneiksi? Muu, mikä? Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. 45

52 2. Muuttujat [Q25] Miten sopimuspalokuntien toimintaa pitäisi kehittää? (Avokysymys) Pelastustoimen alueuudistus toteutuu muutaman lähivuoden aikana, mikä saattaa vaikuttaa sopimuspalokuntien tehtäväkuvaan. Miten mielestänne sopimuspalokuntien toimintaa pitäisi kehittää? (Avokysymys) Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. [Q26] Mitkä ovat alueellisen pelastustoimen suurimmat uhkat? (Avokysymys) Mitkä ovat mielestänne alueellisen pelastustoimen suurimmat uhkat? (Avokysymys) Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. [Q27] Mitkä ovat alueellisen pelastustoimen suurimmat hyödyt? (Avokysymys) Mitkä ovat mielestänne alueellisen pelastustoimen suurimmat hyödyt? (Avokysymys) Ei valideja arvoja Taulukkoa ei esitetä, koska kyseessä on luokittelematon avovastaus. 46

53 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Vastaajan asuinpaikka [Q1] Vastaajan sukupuoli [Q2] Vastaajan ikä [Q3] Vastaajan siviilisääty [Q4_A] Lasten lukumäärä [Q4_B] Vastaajan ammattikoulutus [Q5] Vastaajan sosiaaliryhmä [Q6] Kuinka kauan olette kuulunut sopimuspalokuntaan? [Q7] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Isä [Q8_1] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Äiti [Q8_2] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Veli/veljiä [Q8_3] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Sisar/sisaria [Q8_4] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Poika/poikia [Q8_5] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Tytär/tyttäriä [Q8_6] Sukulaisten kuuluminen sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin: Muu sukulainen [Q8_7] Sukulaiseni eivät ole kuuluneet sopimuspalokuntaan nyt tai aiemmin [Q8_8] Sopimuspalokuntatyyppi [Q9] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Perheen tai suvun tapa [Q10_1]

54 3. Hakemistot Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Tuttavan ehdotus [Q10_2] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Kiinnostus harrastustehtäviin [Q10_3] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Halu auttaa lähimmäistä [Q10_4] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Halu oppia tarpeellisia taitoja [Q10_5] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Talkoohenki [Q10_6] Tärkeimmät syyt palokuntaan liittymiselle: Muu syy -avovastaukset [Q10_7] Oletteko aikeissa luopua palokuntatehtävistä? [Q11_A] Avovastaukset, jos aikoo luopua palokuntatehtävistä [Q11_B] Tehtävä palokunnassa: Nuorempi sammutusmies [Q12_1] Tehtävä palokunnassa: Vanhempi sammutusmies [Q12_2] Tehtävä palokunnassa: Alipäällystö [Q12_3] Tehtävä palokunnassa: Päällystö [Q12_4] Tehtävä palokunnassa: Varallaolo palokunnassa [Q12_5] Tehtävä palokunnassa: Erilaiset tukitehtävät [Q12_6] Tehtävä palokunnassa: Koulutustehtävät [Q12_7] Tehtävä palokunnassa: Muu tehtävä [Q12_8] Tehtävä palokunnassa: Muu tehtävä -avovastaukset [Q12_8A] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Muu pelastuspalveluun liittyvä järjestötoiminta [Q13_1] 21 Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Ammattijärjestöön [Q13_2] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Maataloustuottajajärjestöön [Q13_3] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Yrittäjä- tai työnantajajärjestöön [Q13_4] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Osuustoiminnalliseen järjestöön [Q13_5] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Nuorisojärjestöön [Q13_6] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Kansalaisjärjestöön [Q13_7] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Harrastusjärjestöön [Q13_8] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Kulttuuriin liittyvään järjestöön [Q13_9] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Puolueeseen [Q13_10] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Muuhun, mihin? [Q13_11] Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Muuhun, mihin -avovastaukset [Q13_11A] En kuulu mihinkään muuhun järjestöön tai yhdistykseen [Q13_12] Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Hyödyllisten taitojen oppiminen [Q14_1] Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Hyvä harrastus ja yhteistoiminta [Q14_2] Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Palokunta-aate [Q14_3] Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Lähimmäisen auttaminen [Q14_4]

55 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Muu, mikä -avovastaukset [Q14_5] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Tehtävien vaarallisuus [Q15_1] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Harrastuksen sitovuus [Q15_2] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Sisäänpäin lämpiävyys [Q15_3] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Huonot suhteen kunnan päättäjiin [Q15_4] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Työnantajan kielteinen suhtautuminen sopimuspalokuntatoimintaan [Q15_5] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Henkilösuhteet [Q15_6] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Vaikea yhteen sovittaa ammatin ja/tai muiden harrastusten kanssa [Q15_7] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Muu, mikä? [Q15_8] Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Muu, mikä -avovastaukset [Q15_8A] Sopimuspalokunnat ovat poliittisesti sitoutumattomia [Q16_1] Sopimuspalokunnat huolehtivat hyvin jäsentensä koulutuksesta [Q16_2] Sopimuspalokuntatoimintaan (VPK) on uusien jäsenten vaikea tulla mukaan [Q16_3] Sopimuspalokunnat ovat yhteiskunnallisesti vastuuntuntoisia [Q16_4] Nuoret eivät ole kiinnostuneita palokuntatoiminnasta [Q16_5] Tavalliset kansalaiset eivät tunne riittävästi palokuntatoimintaa [Q16_6] Sopimuspalokuntia ei arvosteta riittävästi kunnan päättävissä elimissä [Q16_7] Palokuntatoiminnasta on myönteinen kuva julkisuudessa [Q16_8] Luottamustehtävät: Kunnanvaltuusto, -hallitus, lautakunta [Q17_1] Luottamustehtävät: Kuntayhtymän valtuusto, hallitus [Q17_2] Luottamustehtävät: Maakuntaliiton luottamuselimissä [Q17_3] Luottamustehtävät: Ammattiyhdistyksen eri tasoisissa luottamustehtävissä [Q17_4] Luottamustehtävät: Kirkollisissa luottamustoimissa [Q17_5] Luottamustehtävät: Jonkin puolueen luottamustehtävissä [Q17_6] Luottamustehtävät: Jonkin yhdistyksen tai järjestön luottamustehtävissä [Q17_7] Kuinka aktiivisena pidätte itseänne yhteiskunnallisissa tai kunnallisissa asioissa? [Q18] Onko palokunnassa toimimisesta hyötyä muussa järjestötoiminnassa tai kunnallispoliittisessa toiminnassa? [Q19] Kuinka merkittävänä pidätte sopimuspalokuntia pelastustoimen kannalta? [Q20] Kuinka merkittävänä kuntalaiset pitävät sopimuspalokuntaa kunnan kannalta? [Q21] Kuinka merkittävänä kuntanne päättäjät pitävät sopimuspalokuntia koko kunnan ja sen talouden kannalta? [Q22] Minkälaisia tehtäviä sopimuspalokunnat voisivat tulevaisuudessa hoitaa? (Avokysymys) [Q23] 41 49

56 3. Hakemistot Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Poliisi [Q24_1] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Terveydenhoitoviranomaiset [Q24_2] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Sosiaaliviranomaiset [Q24_3] 42 Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Kouluviranomaiset [Q24_4] 43 Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Muut pelastusalan järjestöt [Q24_5] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Urheiluseurat [Q24_6] Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Ympäristöjärjestöt [Q24_7] 44 Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Muut kansalaisjärjestöt [Q24_8] 45 Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Muu, mikä? [Q24_9] Miten sopimuspalokuntien toimintaa pitäisi kehittää? (Avokysymys) [Q25] Mitkä ovat alueellisen pelastustoimen suurimmat uhkat? (Avokysymys) [Q26] Mitkä ovat alueellisen pelastustoimen suurimmat hyödyt? (Avokysymys) [Q27]

57 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Avovastaukset, jos aikoo luopua palokuntatehtävistä En kuulu mihinkään muuhun järjestöön tai yhdistykseen Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Kouluviranomaiset Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Muu, mikä? Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Muut kansalaisjärjestöt.. 45 Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Muut pelastusalan järjestöt 43 Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Poliisi Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Sosiaaliviranomaiset Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Terveydenhoitoviranomaiset 42 Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Urheiluseurat Eri tahojen sopivuus sopimuspalokuntien yhteistyökumppaniksi: Ympäristöjärjestöt Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuinka aktiivisena pidätte itseänne yhteiskunnallisissa tai kunnallisissa asioissa? Kuinka kauan olette kuulunut sopimuspalokuntaan? Kuinka merkittävänä kuntalaiset pitävät sopimuspalokuntaa kunnan kannalta? Kuinka merkittävänä kuntanne päättäjät pitävät sopimuspalokuntia koko kunnan ja sen talouden kannalta? Kuinka merkittävänä pidätte sopimuspalokuntia pelastustoimen kannalta? Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Ammattijärjestöön Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Harrastusjärjestöön Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Kansalaisjärjestöön Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Kulttuuriin liittyvään järjestöön Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Maataloustuottajajärjestöön Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Muu pelastuspalveluun liittyvä järjestötoiminta Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Muuhun, mihin? Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Muuhun, mihin -avovastaukset Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Nuorisojärjestöön Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Osuustoiminnalliseen järjestöön Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Puolueeseen Kuuluminen muihin yhdistyksiin: Yrittäjä- tai työnantajajärjestöön

58 3. Hakemistot Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Lasten lukumäärä Luottamustehtävät: Ammattiyhdistyksen eri tasoisissa luottamustehtävissä Luottamustehtävät: Jonkin puolueen luottamustehtävissä Luottamustehtävät: Jonkin yhdistyksen tai järjestön luottamustehtävissä Luottamustehtävät: Kirkollisissa luottamustoimissa Luottamustehtävät: Kunnanvaltuusto, -hallitus, lautakunta Luottamustehtävät: Kuntayhtymän valtuusto, hallitus Luottamustehtävät: Maakuntaliiton luottamuselimissä Minkälaisia tehtäviä sopimuspalokunnat voisivat tulevaisuudessa hoitaa? (Avokysymys) Miten sopimuspalokuntien toimintaa pitäisi kehittää? (Avokysymys) Mitkä ovat alueellisen pelastustoimen suurimmat hyödyt? (Avokysymys) Mitkä ovat alueellisen pelastustoimen suurimmat uhkat? (Avokysymys) Nuoret eivät ole kiinnostuneita palokuntatoiminnasta Oletteko aikeissa luopua palokuntatehtävistä? Onko palokunnassa toimimisesta hyötyä muussa järjestötoiminnassa tai kunnallispoliittisessa toiminnassa? Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Harrastuksen sitovuus Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Henkilösuhteet Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Huonot suhteen kunnan päättäjiin Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Muu, mikä? Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Muu, mikä -avovastaukset Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Sisäänpäin lämpiävyys Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Tehtävien vaarallisuus Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Työnantajan kielteinen suhtautuminen sopimuspalokuntatoimintaan Palokuntatoiminnan kielteisin puoli: Vaikea yhteen sovittaa ammatin ja/tai muiden harrastusten kanssa Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Hyvä harrastus ja yhteistoiminta Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Hyödyllisten taitojen oppiminen Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Lähimmäisen auttaminen Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Muu, mikä -avovastaukset Palokuntatoiminnan myönteisin puoli: Palokunta-aate Palokuntatoiminnasta on myönteinen kuva julkisuudessa Sopimuspalokunnat huolehtivat hyvin jäsentensä koulutuksesta

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja FSD2481 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Energia-asennetutkimus 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot