FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2070 Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :30: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2070. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen [elektroninen aineisto]. FSD2070, versio 1.0 ( ). Tampere: Tampereen yliopiston rekrytointipalvelut [aineistonkeruu], Tampere: Tampereen yliopisto [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 49 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Aineiston nimi englanniksi: Employment Survey of Tampere University Postgraduates 1998 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden uraseurantasivut 1 Tekijät Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut) Palmroos, Pirjo (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat akateeminen työvoima; jatkokoulutus; jatkotutkinnot; korkeakoulututkinnot; tutkijakoulutus; tutkinnon suorittaneet; työhönsijoittuminen; työllistyminen; yliopistot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kasvatustiede; koulutustutkimus; sosiaalipolitiikka; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: toisen asteen ja ylempi koulutus; työllisyys Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut, suunnitteluyksikkö ja opintotoimisto ovat seuranneet vastavalmistuneiden työllistymistä nk. sijoittumisseurantatutkimuksilla, joissa tarkastellaan Tampereen yliopistosta valmistuneiden työllisyystilannetta noin vuoden kuluttua valmistumisesta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä on tutkittu vuodesta 1994 alkaen vuosittain kahdessa erässä: keväällä ja syksyllä valmistuneet erikseen. Siten perustutkinnon suorittaneet ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn vastattavakseen noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Jokaisessa aineistossa on useita nykyiseen työtilanteeseen, työnantajaan ja työnhakuun liittyviä kysymyksiä. Taustatietoina ovat mm. vastaajan sukupuoli, tutkinto, tutkinnon aloitusvuosi, tiedekunta, laitos, pääaine ja maakunta. Jatkotutkinnon suorittaneille on tehty vastaavia kyselyjä vuodesta 1996 alkaen. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Sisällönkuvaus Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistossa jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Opintohistoriasta tiedusteltiin muualla kuin Tampereen yliopistossa suoritettuja akateemisia tutkintoja sekä muita tutkintoja. Työllisyydestä tiedusteltiin tämänhetkistä työtilannetta, tietoja työnantajasta, ammattinimikettä ja työn luonnetta. Lisäksi kysyttiin, vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan jatkotutkintoa ja onko jatkotutkinto edellytys työlle. Edelleen tiedusteltiin ulkomailla opiskelusta ja työskentelystä sekä tutkijakouluun kuulumisesta. Perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välistä työhistoriaa kartoitettiin kysymällä eri työllisyystilanteiden kestoa, ansiotyön keskeyttämistä jatko-opintojen vuoksi, keskeytyksen rahoitusta, tutkijakouluun kuulumista sekä ulkomailla työskentelyä ja opiskelua. Työnhakuun liittyen kysyttiin, miten vastaajat saivat nykyisen työpaikkansa, mitä työnhakumenetelmiä he ovat käyttäneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen sekä mistä ja minkälaista työtä he ovat hakeneet. Edelleen tiedusteltiin jatkotutkinnon vaikutuksista työnhakuun, työnhaun ongelmista, työnhaun ajankohtaisuudesta ja miltä taholta vastaajat toivoisivat neuvoja työnhakuun liittyen. Jatkotutkinnon merkityksestä työelämässä kysyttiin mm. jatko-opiskelun syitä sekä onko jatkotutkinnosta hyötyä työuralla. Taustamuuttujina olivat vastaajan tutkinnon taso, tutkinto, tiedekunta, koulutusala, laitos, pääaine, tutkinnon suorittamisen aloitusaika, sukupuoli, asuinlääni ja -maakunta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneet henkilöt Aineistonkeruun ajankohta: syksy 1999 Aineiston kerääjät: Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut Aineiston tuottajat: Tampereen yliopisto Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1999 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 74 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 78 muuttujaa ja 99 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaistutkimus. Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneille Suomessa asuville henkilöille, joita oli yhteensä 134. Lähdeaineistot: Taustamuuttujat on saatu Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta puuttuvat "muu, mikä?" tyyppisten avokysymysten vastaukset, kysymysten 8.1 ja 15.1 vastaukset sekä kysymyksen 3 luokkaan 3, kysymyksen 13 luokkaan 1 ja kysymyksen 15 luokkaan 1 liittyvien avokysymysten vastaukset. Aineistosta on lisäksi poistettu arkistoinnin yhteydessä postinumeromuuttuja ja opiskelijanumero. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen (2000). Tampere: Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. Rajattu käyttöoikeus. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Lomakkeen numero Lomakkeen numero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1_1_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1_1] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittama akateeminen tutkinto (Avokysymys) Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. Tutkinto (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q1_1_2] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suoritusvuosi Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. Suoritusvuosi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 36 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

14 2. Muuttujat [Q1_1_3] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suorituskorkeakoulu tai -yliopi Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. Yliopisto tai Korkeakoulu (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q1_2_1] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittama akateeminen tutkinto (Avokysymys) Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. Tutkinto (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q1_2_2] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suoritusvuosi Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. Suoritusvuosi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q1_2_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_2_3] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suorituskorkeakoulu tai -yliopi Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. Yliopisto tai Korkeakoulu (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q1_3_1] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittama akateeminen tutkinto (Avokysymys) Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. Tutkinto (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q1_3_2] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suoritusvuosi Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. Suoritusvuosi 9

16 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 7.78 [Q1_3_3] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suorituskorkeakoulu tai -yliopi Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. Yliopisto tai Korkeakoulu (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q2] Vastaajan suorittama muu esim. keskiasteen tutkinto (Avokysymys) Oletko suorittanut muita, esimerkiksi keskiasteen tutkintoja? Mitä ja milloin? (Avokysymys) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä? Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä? 10

17 Q6 Vakituinen työ Määräaikainen työ Osa-aika- tai keikkatyö Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja Työskentely apurahalla Työtön työnhakija Työvoimapoliittinen tai vastaava koulutus Päätoim. opisk. (päämääränä tutkinto/arvos.) Muuten työelämän ulkopuolella, miten? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Nykyinen työnantajasi? (Avokysymys) Nykyinen työnantajasi (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q5] Työantajasektori Työantajasektori Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Ammattinimikkeesi? (Avokysymys) Ammattinimikkeesi (Avokysymys) 11

18 2. Muuttujat Ei valideja arvoja [Q7] Kuulutko tutkijakouluun? Kuulutko tutkijakouluun? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Tutkijakoulun nimi (Avokysymys) Tutkijakoulun nimi (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q8] Työskenteletkö/opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? Työskenteletkö/opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (Avokysymys) Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (Avokysymys) Ei valideja arvoja 12

19 Q12_1 [Q10] Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? Kyllä Osittain Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? Ehdottomasti kyllä Käytännössä kyllä, mutta alemmatkin tutkinnot kelpaavat Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_1] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Vakituisessa työssä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Vakituisessa työssä 13

20 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 49 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 9.10 [Q12_2] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Määräaikaisessa työssä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Määräaikaisessa työssä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 51 minimi 0.25 maksimi keskiarvo 5.03 keskihajonta 3.38 [Q12_3] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Osa-aika/keikkatyössä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Osa-aika/keikkatyössä Kuvailevat tunnusluvut 14

21 Q12_5 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 13 minimi 0.30 maksimi 6.50 keskiarvo 1.37 keskihajonta 1.64 [Q12_4] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Työskentely apurahalla Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Työskentely apurahalla Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 44 minimi 0.25 maksimi 6.00 keskiarvo 1.55 keskihajonta 1.18 [Q12_5] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Työttömänä työnhakijana Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Työttömänä työnhakijana Kuvailevat tunnusluvut 15

22 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 17 minimi 0.10 maksimi keskiarvo 2.01 keskihajonta 3.70 [Q12_6] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Muuten työelämän ulkopuolella Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Muuten työelämän ulkopuolella Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 11 minimi 0.30 maksimi 5.00 keskiarvo 1.84 keskihajonta 1.29 [Q13] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? Kyllä, vuodeksi Osittain, olin osa-aikaisesti virkavapaana En tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q14_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q13_1] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Olin toisessa työssä, jossa mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Tutkimusapurahalla Säästöilläni Työnant. sopi työaikajärjestelyistä Muuten tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1] Tutkijakoulun nimi (Avokysymys) Tutkijakoulun nimi (Avokysymys) Ei valideja arvoja 17

24 2. Muuttujat [Q15] Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Kyllä, yht. vuotta En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Miten sait nykyisen työpaikkasi? (Avokysymys) Miten sait nykyisen työpaikkasi? (Avokysymys) Ei valideja arvoja Kysymyksen jälkiteksti Mikäli et ole lainkaan hakenut töitä viimeisimmän jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen, ole hyvä ja siirry kysymykseen 24. [Q17_1] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Vastannut lehti-ilmoituksiin Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Vastannut lehti-ilmoituksiin 18

25 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q17_3 [Q17_2] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Ottanut yhteyttä entisiin työnantaj Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä/käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet hakemukset, keskustelukäynnit jne.) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_4] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt laitoksen/ohjaajien suhte Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Käyttänyt laitoksen/ohjaajien suhteita Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_5] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt yliopiston rekrytointipal Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Käyttänyt yliopiston rekrytointipalvelujen tarjontaa Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q17_7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_6] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt työvoimatoimiston palvelu Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_7] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Jotain muuta, mitä? Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Jotain muuta, mitä? Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_1] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö- ja uskonnollinen toiminta Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Järjestö- ja uskonnollinen toiminta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Julkinen hallinto ja maanpuolustus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Julkinen hallinto ja maanpuolustus Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q18_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_3] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Palvelut Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Palvelut Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_4] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Teollisuus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Teollisuus Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_5] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Koulutus ja tutkimus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Koulutus ja tutkimus Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_6] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Terveys- ja sosiaalipalvelut Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Terveys- ja sosiaalipalvelut Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q19_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_7] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu toimiala, mikä? Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Muu toimiala, mikä? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_1] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Yksityinen yritys Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Yksityinen yritys Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_2] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Kunta, kuntayhtymä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_3] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio, valtion liikelaitos Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Valtio, valtion liikelaitos Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q19_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_4] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu julkisen hallinnon orga Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Muu julkisen hallinnon organisaatio Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_5] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö tai vastaava Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Järjestö tai vastaava Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_6] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Oma yritys, vastaanotto tms Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Oma yritys, vastaanotto tms. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_7] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu, mikä? Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Muu, mikä? Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q22 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20] Mistä olet työtä hakenut? Mistä olet työtä hakenut? Suomesta Ulkomailta Sekä Suomesta että ulkomailta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? (Avokysymys) Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? Mitä? (Avokysymys) En Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? (Avokysymys) Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? Minkälaista? (Avokysymys) 29

36 2. Muuttujat En Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä haittaa työnhaussa? (Avokysymys) Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä haittaa työnhaussa? Minkälaista? (Avokysymys) En Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Onko työnhaku/työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? Onko työnhaku/työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

37 [Q25] Miltä taholta toivoisit saavasi neuvoja työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? (Avokysymys) Miltä taholta toivoisit saavasi neuvoja työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? (Avokysymys) Ei valideja arvoja Q28 [Q26] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? (Avokysymys) Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q27] Koetko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? Koetko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28] Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? Millaista suhtautuminen on pääasiass Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? Millaista suhtautuminen on pääasiassa ollut? 31

38 2. Muuttujat Positiivista Negatiivista Sekä positiivista että negatiivista/neutraalia tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29] Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrat Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrattuna perustutkinnon jälkeiseen aikaan? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [BV3] Vastaajan tutkinto Vastaajan tutkinto FL - Filosofian lisensiaatti FT - Filosofian tohtori HL - Hallintotieteiden lisensiaatti HT - Hallintotieteiden tohtori KL - Kasvatustieteen lisensiaatti KT- Kasvatustieteen tohtori KTL - Kauppatieteiden lisensiaatti KTT - Kauppatieteiden tohtori LT - Lääketieteen tohtori PsL - Psykologian lisensiaatti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 BV6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) PsT - Psykologian tohtori TtT - Terveystieteiden tohtori YTL - Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti YTT - Yhteiskuntatieteiden tohtori [BV4] Vastaajan tutkinnon taso Vastaajan tutkinnon taso Tohtori Lisensiaatti [BV5] Vastaajan tiedekunta Vastaajan tiedekunta Humanistinen tdk Kasvatustieteiden tdk Lääketieteellinen tdk Taloudellis-hallinnollinen tdk Yhteiskuntatieteellinen tdk [BV6] Vastaajan koulutusala Vastaajan koulutusala 33

40 2. Muuttujat Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Psykologia Terveydenhuollon Yhteiskuntatieteellinen [BV7] Vastaajan laitos Vastaajan laitos ALUE - Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos FIL1 - Filologian laitos I FIL2 - Filologian laitos I HALL - Hallintotieteen laitos HIST - Historiatieteen laitos HOITO - Hoitotieteen laitos IMT - Lääketieteellisen teknologian instituutti INF - Informaatiotutkimuksen laitos JO - Julkisoikeuden laitos KASV - Kasvatustieteiden laitos KPER - Kansanperinteen laitos KTAL - Kansantaloustieteen laitos LÄÄKL - Lääketieteen laitos MTF - Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos OKL - Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos POL - Politiikan tutkimuksen laitos PSYK - Psykologian laitos SOSIO - Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos SOSPOL - Sosiaalipolitiikan laitos TAIDE - Taideaineiden laitos TERV - Terveystieteen laitos TIED - Tiedotusopin laitos (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 BV10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) TKO - Tietojenkäsittelyopin laitos YRTTI - Yrityksen talouden ja yksityisoikeuden laitos [BV8] Vastaajan pääaine Vastaajan pääaine Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV9] Tutkinnon suorittamisen aloitusvuosi Tutkinnon suorittamisen aloitusvuosi Ei valideja arvoja [BV10] Vastaajan sukupuoli Vastaajan sukupuoli Mies Nainen

42 2. Muuttujat [BV12] Vastaajan asuinlääni Vastaajan asuinlääni Etelä-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Oulun lääni [BV13] Vastaajan asuinmaakunta Vastaajan asuinmaakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Itä-Uusimaa Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 BV13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ahvenanmaa

44

45 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakkeen numero [LOMAKE] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittama akateeminen tutkinto (Avokysymys) [Q1_1_1] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suoritusvuosi [Q1_1_2] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suorituskorkeakoulu tai -yliopi [Q1_1_3] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittama akateeminen tutkinto (Avokysymys) [Q1_2_1] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suoritusvuosi [Q1_2_2] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suorituskorkeakoulu tai -yliopi [Q1_2_3] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittama akateeminen tutkinto (Avokysymys) [Q1_3_1] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suoritusvuosi [Q1_3_2] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suorituskorkeakoulu tai -yliopi [Q1_3_3] Vastaajan suorittama muu esim. keskiasteen tutkinto (Avokysymys) [Q2] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä? [Q3]

46 3. Hakemistot Nykyinen työnantajasi? (Avokysymys) [Q4] Työantajasektori [Q5] Ammattinimikkeesi? (Avokysymys) [Q6] Kuulutko tutkijakouluun? [Q7] Tutkijakoulun nimi (Avokysymys) [Q7_1] Työskenteletkö/opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? [Q8] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (Avokysymys) [Q9] Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? [Q10] Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? [Q11] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Vakituisessa työssä [Q12_1] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Määräaikaisessa työssä [Q12_2] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Osa-aika/keikkatyössä [Q12_3] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Työskentely apurahalla [Q12_4] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Työttömänä työnhakijana [Q12_5] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Muuten työelämän ulkopuolella [Q12_6] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? [Q13] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? [Q13_1] Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? [Q14] Tutkijakoulun nimi (Avokysymys) [Q14_1] Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? [Q15] 18 Miten sait nykyisen työpaikkasi? (Avokysymys) [Q16] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Vastannut lehtiilmoituksiin [Q17_1] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Ottanut yhteyttä entisiin työnantaj [Q17_2] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä [Q17_3] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt laitoksen/ohjaajien suhte [Q17_4] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt yliopiston rekrytointipal [Q17_5]

47 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt työvoimatoimiston palvelu [Q17_6] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Jotain muuta, mitä? [Q17_7] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö- ja uskonnollinen toiminta [Q18_1] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Julkinen hallinto ja maanpuolustus [Q18_2] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Palvelut [Q18_3] 23 Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Teollisuus [Q18_4] 23 Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Koulutus ja tutkimus [Q18_5] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Terveys- ja sosiaalipalvelut [Q18_6] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu toimiala, mikä? [Q18_7] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Yksityinen yritys [Q19_1] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä [Q19_2] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio, valtion liikelaitos [Q19_3] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu julkisen hallinnon orga [Q19_4] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö tai vastaava [Q19_5] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Oma yritys, vastaanotto tms [Q19_6] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu, mikä? [Q19_7] Mistä olet työtä hakenut? [Q20] Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? (Avokysymys) [Q21].. 29 Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? (Avokysymys) [Q22] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä haittaa työnhaussa? (Avokysymys) [Q23] Onko työnhaku/työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? [Q24] Miltä taholta toivoisit saavasi neuvoja työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? (Avo- 41

48 3. Hakemistot kysymys) [Q25] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? (Avokysymys) [Q26] Koetko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? [Q27] Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? Millaista suhtautuminen on pääasiass [Q28] Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrat [Q29] Vastaajan tutkinto [BV3] Vastaajan tutkinnon taso [BV4] Vastaajan tiedekunta [BV5] Vastaajan koulutusala [BV6] Vastaajan laitos [BV7] Vastaajan pääaine [BV8] Tutkinnon suorittamisen aloitusvuosi [BV9] Vastaajan sukupuoli [BV10] Vastaajan asuinlääni [BV12] Vastaajan asuinmaakunta [BV13]

49 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Ammattinimikkeesi? (Avokysymys) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? 16 Koetko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? 31 Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? Kuulutko tutkijakouluun? Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (Avokysymys) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Lomakkeen numero Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? (Avokysymys) Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä? Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Miltä taholta toivoisit saavasi neuvoja työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? (Avokysymys) Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Julkinen hallinto ja maanpuolustus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö- ja uskonnollinen toiminta Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Koulutus ja tutkimus 24 Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu toimiala, mikä? 25 Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Palvelut Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Teollisuus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Terveys- ja sosiaalipalvelut Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö tai vastaava Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu julkisen hallinnon orga Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu, mikä? 43

50 3. Hakemistot 28 Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Oma yritys, vastaanotto tms Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio, valtion liikelaitos Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Yksityinen yritys Mistä olet työtä hakenut? Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? Millaista suhtautuminen on pääasiass Miten sait nykyisen työpaikkasi? (Avokysymys) Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Jotain muuta, mitä? Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt laitoksen/ohjaajien suhte Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt työvoimatoimiston palvelu Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt yliopiston rekrytointipal Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Ottanut yhteyttä entisiin työnantaj Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Vastannut lehtiilmoituksiin Nykyinen työnantajasi? (Avokysymys) Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? (Avokysymys) Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä haittaa työnhaussa? (Avokysymys) Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? (Avokysymys) Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? Onko työnhaku/työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrat Tutkijakoulun nimi (Avokysymys) , 17 Tutkinnon suorittamisen aloitusvuosi Työantajasektori

51 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Muuten työelämän ulkopuolella Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Määräaikaisessa työssä Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Osa-aika/keikkatyössä Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Työskentely apurahalla Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Työttömänä työnhakijana Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Vakituisessa työssä 13 Työskenteletkö/opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Vastaajan asuinlääni Vastaajan asuinmaakunta Vastaajan koulutusala Vastaajan laitos Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittama akateeminen tutkinto (Avokysymys) 7, 8, 9 Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suorituskorkeakoulu tai -yliopi , 9, 10 Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suoritusvuosi , 8, 9 Vastaajan pääaine Vastaajan sukupuoli Vastaajan suorittama muu esim. keskiasteen tutkinto (Avokysymys) Vastaajan tiedekunta Vastaajan tutkinnon taso Vastaajan tutkinto Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa?

52 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. [Q1_1_1] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittama akateeminen tutkinto (Avokysymys) [Q1_1_2] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suoritusvuosi [Q1_1_3] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suorituskorkeakoulu tai -yliopi [Q1_2_1] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittama akateeminen tutkinto (Avokysymys) [Q1_2_2] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suoritusvuosi [Q1_2_3] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suorituskorkeakoulu tai -yliopi [Q1_3_1] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittama akateeminen tutkinto (Avokysymys) [Q1_3_2] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suoritusvuosi [Q1_3_3] Vastaajan muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittaman akateemisen tutkinnon suorituskorkeakoulu tai -yliopi Muuttujaryhmä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. [Q12_1] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Vakituisessa työssä [Q12_2] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Määräaikaisessa työssä [Q12_3] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Osa-aika/ keikkatyössä [Q12_4] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Työskentely apurahalla [Q12_5] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Työttömänä työnhakijana [Q12_6] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja jatkotutkinnon välissä vuosina: Muuten työelämän ulkopuolella

53 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? [Q17_1] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Vastannut lehti-ilmoituksiin [Q17_2] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Ottanut yhteyttä entisiin työnantaj [Q17_3] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä [Q17_4] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt laitoksen/ohjaajien suhte [Q17_5] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt yliopiston rekrytointipal [Q17_6] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt työvoimatoimiston palvelu [Q17_7] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Jotain muuta, mitä? Muuttujaryhmä Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? [Q18_1] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö- ja uskonnollinen toiminta [Q18_2] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Julkinen hallinto ja maanpuolustus [Q18_3] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Palvelut.23 [Q18_4] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Teollisuus 23 [Q18_5] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Koulutus ja tutkimus [Q18_6] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Terveys- ja sosiaalipalvelut [Q18_7] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu toimiala, mikä? Muuttujaryhmä Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? [Q19_1] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Yksityinen yritys

54 3. Hakemistot [Q19_2] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä [Q19_3] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio, valtion liikelaitos [Q19_4] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu julkisen hallinnon orga [Q19_5] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö tai vastaava [Q19_6] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Oma yritys, vastaanotto tms [Q19_7] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu, mikä?

55 Liite A Kyselylomake 49

56 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2070 Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD2070 Employment Survey of Tampere University Postgraduates 1998 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

57 Tampereen yliopisto JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖLLISTYMISKYSELY Hyvä Tampereen yliopistossa jatkotutkinnon suorittanut Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme selvittämään Tampereen yliopistossa hiljattain jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työhön, eräitä työnhakuun liittyviä tekijöitä sekä jatkotutkinnon vaikutusta työelämässä. Kyselyn avulla pyritään hankkimaan ajan tasalla olevaa tietoa jatkotutkinnon suorittaneiden työllistymisestä. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa kasvua jatkotutkinnon suorittaneiden määrässä ja tästä johtuen myös kysymys lisensiaattien ja tohtorien työhön sijoittumisesta ja koulutuksen ja työn vastaavuudesta ajankohtaistuu entisestään. Systemaattinen jatkotutkinnon suorittaneiden työllistymisseuranta on käynnistynyt Tampereen yliopistossa vuonna Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuksi huomioon jo jatkokoulutusta suunniteltaessa. Palautetta antamalla voit vaikuttaa myös kyselylomakkeen edelleen kehittelyyn. I OPINTOHISTORIA 1. Muualla kuin Tampereen yliopistossa suorittamasi akateemiset tutkinnot. Tutkinto: Suoritusvuosi: Yliopisto tai Korkeakoulu: Tutkinto: Suoritusvuosi: Yliopisto tai Korkeakoulu: Tutkinto: Suoritusvuosi: Yliopisto tai Korkeakoulu: 2. Oletko suorittanut muita, esimerkiksi keskiasteen tutkintoja? Mitä ja milloin? Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen vastaajan antamat tiedot tule raportoinnissa ilmi siten, että vastaaja olisi tunnistettavissa. Aineiston analysointi ja raportointi eteenpäin tehdään pelkästään yhteenvetotietojen pohjalta. Odotamme vastaustasi viimeistään kahden viikon kuluessa oheisella palautuskuorella. Lisätietoja antavat rekrytointipalvelujen projektipäällikkö Jukka Mäkinen, p. (03) sekä amanuenssi Pirjo Palmroos, p. (03) Vastaa kysymyksiin kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan tai rengastamalla oikea vaihtoehto. Kiitos vaivannäöstäsi! 4. Nykyinen työnantajasi Osoitelähde: Tampereen yliopiston opiskelijarekisteri

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1326 Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Toukokuu 2002 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1996

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2004 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3059 Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2003 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1997

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2779 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot