FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :10: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1021. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Borg, Sami: Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: ehdokkaat [elektroninen aineisto]. FSD1021, versio 2.0 ( ). Tampere: Sami Borg [aineistonkeruu], Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Puolueista käytetyt lyhenteet 129 B Kyselylomake 131 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Aineiston nimi englanniksi: Parties and Municipal Democracy 1996 : Candidates Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Borg, Sami (Tampereen yliopisto) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Borg, Sami (Tampereen yliopisto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat demokratia; edustuksellinen demokratia; julkiset palvelut; kunnallishallinto; kunnallispolitiikka; kunnallispolitiikka; kunnallisvaalit; kunnanvaltuustot; kunnat; poliittinen toiminta; poliittiset asenteet; puolueet; tiedonvälitys; vaikuttaminen Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kunnallistiede; politiikantutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: hallitus, hallinto, poliittiset instituutiot, järjestelmät ja organisaatiot; poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet; vaalit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tässä tutkimuksessa vertailtiin kunnallisvaalien 1996 ehdokkaita vaalien valitsijoihin, puoluejäseniin ja valtuutettuihin. Suuri osa kysymyksistä suunnattiin sekä puolueiden että valitsijayhdistysten ehdokkaille, mutta yksi kysymyssarja sitoutumattomien roolista ja suhteesta puolueisiin oli suunnattu vain valitsijayhdistysten ehdokkaille. Kunnallisvaaliehdokkaita pyydettiin kertomaan, olivatko he olleet aiemmin kunnallisvaaliehdokkaina ja olivatko he tulleet valituiksi. Aineisto sisältää myös ehdokkaiden mielipiteitä tiedotusvälineiden roolista vaalikampanjan aikana ja tietoja siitä, millä tavalla ehdokkaat ovat hankkineet tietoja kuntalaismielipiteestä. Ehdokkailta kysyttiin myös puoluejäsenyyttä sekä mahdollisia luottamustehtäviä. Lisäksi heille esitettiin kunnallispolitiikkaan ja politiikkaan yleensä liittyviä väitteitä. Ehdokkaiden mielipiteitä tiedusteltiin kunnallis- ja europarlamenttivaalien yhtäaikaisesta järjestämisestä, kunnan-/ kaupunginvaltuutettujen työn arvostuksesta ja kunnallisdemokratiasta. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, ammatillinen koulutus ja työnantajan tyyppi. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Vuoden 1996 kunnallisvaalien ehdokkaat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Borg, Sami (Tampereen yliopisto) Aineiston tuottajat: Borg, Sami Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1996 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto, osa yhdistelmäaineistoa Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 174 muuttujaa ja 2150 havaintoa. Otantamenetelmä: Ositettu otanta vaalien ehdokasrekisteristä, ehdokkaita otoksessa yhteensä 123 kunnasta. Tavoiteltu määrä 4000, saavutettu määrä Aineiston käyttö Julkaisut Borg, Sami (1998). Puolueet ja edustuksellinen kunnallisdemokratia: tutkimus poliittisesta edustautumisesta ja legitimiteetistä. Tampere: Tampereen yliopisto. Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden laitos. Julkaisusarja; 1/1998. Puolueet 1990-luvulla: näkökulmia suomalaiseen puoluetoimintaan (1997). Toim. Sami Borg. Turku: Turun yliopisto. Valtio-opillisia tutkimuksia; 53. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD1022 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : puoluejäsenet FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta FSD1024 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : yhdistetty aineisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2150 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2150 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2150 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [KUNTA] Kunta Kunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2143 minimi 4.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1B_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Kunnallisvaalit ja europarlamenttivaalit järjestetään samanaikaisesti lokakuussa. Onko tästä järjestelystä Teidän mielestänne hyötyä vaiko haittaa kunnallisvaaleille? Kunnallisvaalit ja europarlamenttivaalit järjestetään samanaikaisesti lokakuussa. Onko tästä järjestelystä Teidän mielestänne hyötyä vaiko haittaa kunnallisvaaleille? Etupäässä hyötyä Etupäässä haittaa Yhtä paljon kumpaakin Ei hyötyä eikä haittaa En osaa sanoa tieto puuttuu [Q1B_1] Jos hyötyä, millaista? Kunnallisvaalit ja europarlamenttivaalit jarjestetään samanaikaisesti lokakuussa. Onko tästä jär- estelystä Teidän mielestänne hyötyä vaiko haittaa kunnallisvaaleille? Jos hyötyä, millaista? Kustannussäästöt (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Äänestämässä käynnin helpottuminen Vaalivilkkauden kohoaminen Muun poliittisen kiinnostuksen kohoaminen Hyöty eurovaaleille Jokin muu tieto puuttuu [Q1B_2] Jos haittaa, millaista? Kunnallisvaalit ja europarlamenttivaalit jarjestetään samanaikaisesti lokakuussa. Onko tästä jär- estelystä Teidän mielestänne hyötyä vaiko haittaa kunnallisvaaleille? Jos haittaa, millaista? Kunnallisvaalien huomioarvon väheneminen Kunnallisvaalien huomioarvon väheneminen eurovaalien vuoksi Äänestämisen tekninen vaikeutuminen Kunnallisvaalien äänestysprosentin lasku Jokin muu tieto puuttuu [Q2] Oletteko ollut aiemmin kunnallisvaaliehdokkaana? Oletteko ollut aiemmin kunnallisvaaliehdokkaana? 8

15 En Kyllä tieto puuttuu Q3B [Q2B] Montako kertaa aikaisemmin ehdokkaana Montako kertaa aikaisemmin olette olleet ehdokkaana? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1352 minimi 1.00 maksimi 9.00 keskiarvo 2.33 keskihajonta 1.52 [Q3] Jos olette ollut ehdokkaana, oletteko joskus tullut valituksi ja kuinka kauan olette toiminut valtuutettuna? Jos olette ollut ehdokkaana, oletteko joskus tullut valituksi ja kuinka kauan olette toiminut valtuutettuna? Ollut ehdokkaana, ei tullut valituksi Ollut ehdokkaana ja tullut valituksi tieto puuttuu [Q3B] Toiminut valtuutettuna (vuotta) Toiminut valtuutettuna (vuotta) 9

16 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 590 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 8.89 keskihajonta 6.30 [Q4A_1] Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Tiedotusvälineet yleensä Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana? Arvioikaa viestimiä kouluarvosanoin Tiedotusvälineet yleensä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1956 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.09 keskihajonta 1.24 [Q4A_2] Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Alueen suurin sanomalehti Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana? Arvioikaa viestimiä kouluarvosanoin Alueen suurin sanomalehti 10

17 Q4A_4 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1943 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.41 keskihajonta 1.31 [Q4A_3] Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Alueen/kunnan muut tilattavat lehdet Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana? Arvioikaa viestimiä kouluarvosanoin Alueen/kunnan muut tilattavat lehdet Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1890 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.55 keskihajonta 1.36 [Q4A_4] Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Ilmaisjakelulehdet Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana? Arvioikaa viestimiä kouluarvosanoin Ilmaisjakelulehdet 11

18 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1492 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.92 keskihajonta 1.50 [Q4A_5] Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? YLEn valtakunnalliset ja alueradiolähetykset Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana? Arvioikaa viestimiä kouluarvosanoin YLEn valtakunnalliset ja alueradiolähetykset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1807 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.04 keskihajonta 1.34 [Q4A_6] Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Paikallisradiot Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana? Arvioikaa viestimiä kouluarvosanoin Paikallisradiot 12

19 Q4A_8 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1460 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.86 keskihajonta 1.39 [Q4A_7] Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Valtakunnalliset TV-lähetykset Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana? Arvioikaa viestimiä kouluarvosanoin Valtakunnalliset TV-lähetykset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1852 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.01 keskihajonta 1.38 [Q4A_8] Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Kaapeli-/paikallistelevisio Kuinka paljon eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana? Arvioikaa viestimiä kouluarvosanoin Kaapeli-/paikallistelevisio 13

20 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 350 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.16 keskihajonta 1.53 [Q4B_1] Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Tiedotusvälineet yleensä Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Tiedotusvälineet yleensä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1913 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.89 keskihajonta 1.41 [Q4B_2] Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Alueen suurin sanomalehti Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Alueen suurin sanomalehti 14

21 Q4B_4 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1903 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.76 keskihajonta 1.56 [Q4B_3] Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Alueen/kunnan muut tilattavat lehdet Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Alueen/kunnan muut tilattavat lehdet Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1838 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.14 keskihajonta 1.55 [Q4B_4] Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Ilmaisjakelulehdet Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Ilmaisjakelulehdet 15

22 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1445 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.79 keskihajonta 1.59 [Q4B_5] Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? YLEn valtakunnalliset ja alueradiolähetykset Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? YLEn valtakunnalliset ja alueradiolähetykset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1756 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.11 keskihajonta 1.45 [Q4B_6] Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Paikallisradiot Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Paikallisradiot 16

23 Q4B_8 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1407 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.00 keskihajonta 1.48 [Q4B_7] Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Valtakunnalliset TV-lähetykset Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Valtakunnalliset TV-lähetykset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1798 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.99 keskihajonta 1.48 [Q4B_8] Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Kaapeli-/paikallistelevisio Kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet ovat mielestänne välittäneet tietoa kunnallisasioista tähän mennessä käydyn vaalikampanjan aikana (kouluarvosanoin 4-10)? Kaapeli-/paikallistelevisio 17

24 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 338 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 6.51 keskihajonta 1.63 [Q5_1] Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Oma osallistuminen puolueen järjestötoimintaan Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Oma osallistuminen puolueen järjestötoimintaan Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu [Q5_2] Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Oma osallistuminen muuhun järjestötoimintaan Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? 18

25 Q5_3 Oma osallistuminen muuhun järjestötoimintaan Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu [Q5_3] Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Lähipiirin välittämien viestien vastaanottaminen Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Lähipiirin välittämien viestien vastaanottaminen Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu

26 2. Muuttujat [Q5_4] Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Viestit suoraan ystäviltä, tuttavilta tai työkavereilta Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Viestit suoraan ystäviltä, tuttavilta tai työkavereilta Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu [Q5_5] Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Puhelinkeskustelut ennalta tuntemattomien kuntalaisten kanssa Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Puhelinkeskustelut ennalta tuntemattomien kuntalaisten kanssa 20

27 Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu Q5_7 [Q5_6] Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Kirjeet, faxit tai sähköpostiviestit ennalta tuntematt. kuntalaisilta Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Kirjeet, faxit tai sähköpostiviestit ennalta tuntematt. kuntalaisilta Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu [Q5_7] Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Vapaamuotoiset, spontaanit keskustelut kuntalaisten kanssa Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? 21

28 2. Muuttujat Vapaamuotoiset, spontaanit keskustelut kuntalaisten kanssa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu [Q5_8] Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Julkinen tiedonvälitys, esim. lehtien yleisönosastot Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Julkinen tiedonvälitys, esim. lehtien yleisönosastot Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu

29 Q6_1 [Q5_9] Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Kunnallisasioita koskevat kyselyt ja mielipidetutkimukset Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Kunnallisasioita koskevat kyselyt ja mielipidetutkimukset Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä tieto puuttuu [Q6_1] Kuinka usein Teihin on kohdistunut yhteydenottoja kuntalaisten aloitteesta? Vastatkaa sen mukaan, mikä tilanne oli viime vuosina ennen nyt käynnissä olevan vaalikampanjan alkua. Suunnittelemattomat keskustelut eri yhteyksissä (kadulla tms.) Suunnittelemattomat keskustelut eri yhteyksissä (kadulla tms.) Ainakin kerran viikossa Muutamia kertoja/kk Joitakin kertoja vuodessa Harvemmin Ei kertaakaan tieto puuttuu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q6_2] Kuinka usein Teihin on kohdistunut yhteydenottoja kuntalaisten aloitteesta? Vastatkaa sen mukaan, mikä tilanne oli viime vuosina ennen nyt käynnissä olevan vaalikampanjan alkua. Yhteydenotot puhelimitse Yhteydenotot puhelimitse Ainakin kerran viikossa Muutamia kertoja/kk Joitakin kertoja vuodessa Harvemmin Ei kertaakaan tieto puuttuu [Q6_3] Kuinka usein Teihin on kohdistunut yhteydenottoja kuntalaisten aloitteesta? Vastatkaa sen mukaan, mikä tilanne oli viime vuosina ennen nyt käynnissä olevan vaalikampanjan alkua. Kirjalliset yhteydenotot Kirjalliset yhteydenotot Ainakin kerran viikossa Muutamia kertoja/kk Joitakin kertoja vuodessa Harvemmin Ei kertaakaan tieto puuttuu

31 Q7B [Q6_4] Kuinka usein Teihin on kohdistunut yhteydenottoja kuntalaisten aloitteesta? Vastatkaa sen mukaan, mikä tilanne oli viime vuosina ennen nyt käynnissä olevan vaalikampanjan alkua. Yhteydenotot lähipiirin välittäminä viesteinä Yhteydenotot lähipiirin välittäminä viesteinä Ainakin kerran viikossa Muutamia kertoja/kk Joitakin kertoja vuodessa Harvemmin Ei kertaakaan tieto puuttuu [Q7] Oletteko sen puolueen jäsen, jonka ehdokkaana olette? Oletteko sen puolueen jäsen, jonka ehdokkaana olette? En ole Kyllä tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7B] Minä vuonna liittyi jäseneksi Minä vuonna liittyi jäseneksi Kuvailevat tunnusluvut 25

32 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1435 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q7VY] Oletteko tällä hetkellä tai oletteko joskus aiemmin ollut jonkin puolueen jäsen? Oletteko tällä hetkellä tai oletteko joskus aiemmin ollut jonkin puolueen jäsen? En ole ollut koskaan minkään puolueen jäsen Olen ollut jäsen, mutta en ole nykyisin Olen nykyisin jäsen tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7VYPUO] Puolue, jonka jäsen olette tai olette ollut Puolue, jonka jäsen olette tai olette ollut SDP KESK KOK VIHR NUORS PERUSS SKP RKP SKDL (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q8_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) SMP VAS tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Kuinka aktiivisesti olette viimeksi kuluneen vuoden aikana ennen kunnallisvaalikampanjan alkua osallistunut puolueenne järjestötoimintaan? Paikallistasolla Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Paikallistasolla Ei lainkaan kertaa kertaa Yli 5 kertaa tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Kuinka aktiivisesti olette viimeksi kuluneen vuoden aikana ennen kunnallisvaalikampanjan alkua osallistunut puolueenne järjestötoimintaan? Piiritasolla Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? 27

34 2. Muuttujat Piiritasolla Ei lainkaan kertaa kertaa Yli 5 kertaa tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Kuinka aktiivisesti olette viimeksi kuluneen vuoden aikana ennen kunnallisvaalikampanjan alkua osallistunut puolueenne järjestötoimintaan? Valtakunnallisella tasolla Seuraavassa on lueteltu eräitä tapoja saada tietoa kuntalaismielipiteestä. Kuinka tärkeitä tietolähteitä/tiedonsaantikanavia ne ovat Teille henkilökohtaisesti? Valtakunnallisella tasolla Ei lainkaan kertaa kertaa Yli 5 kertaa tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q9_1 [Q8VY] Mikäli ette ole koskaan ollut minkään puolueen jäsen, onko Teitä joskus pyydetty jäseneksi? Mikäli ette ole koskaan ollut minkään puolueen jäsen, onko Teitä joskus pyydetty jäseneksi? Ei ole pyydetty Kyllä, on pyydetty tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_1] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Paikallistason luottamustehtävät puoluejärjestössä Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Paikallistason luottamustehtävät puoluejärjestössä Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan tieto puuttuu

36 2. Muuttujat [Q9_2] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Kunnan-/kaupunginhallituksen jäsenyys Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Kunnan-/kaupunginhallituksen jäsenyys Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan tieto puuttuu [Q9_3] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Kunnan-/kaupunginvaltuuston jäsenyys Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Kunnan-/kaupunginvaltuuston jäsenyys Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q9_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu [Q9_4] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Kunnallisten lauta-/toimikuntien jäsenyys Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Kunnallisten lauta-/toimikuntien jäsenyys Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan tieto puuttuu [Q9_5] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Ammatillisten järjestöjen luottamustehtävät Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Ammatillisten järjestöjen luottamustehtävät 31

38 2. Muuttujat Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan tieto puuttuu [Q9_6] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Pankkien tai vakuutuslaitosten luottamustehtävät Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Pankkien tai vakuutuslaitosten luottamustehtävät Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan tieto puuttuu [Q9_7] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Kirkolliset luottamustehtävät Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Kirkolliset luottamustehtävät 32

39 Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan tieto puuttuu Q9_9 [Q9_8] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Hyväntekeväisyysjärjestöjen luottamustehtävät Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Hyväntekeväisyysjärjestöjen luottamustehtävät Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan tieto puuttuu [Q9_9] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Kulttuurialan järjestöjen luottamustehtävät Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Kulttuurialan järjestöjen luottamustehtävät 33

40 2. Muuttujat Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan tieto puuttuu [Q9_10] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Urheiluseurojen luottamustehtävät Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Urheiluseurojen luottamustehtävät Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan tieto puuttuu [Q9_11] Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Muiden harrastejärjestöjen luottamustehtävät Missä seuraavissa luottamustehtävissä olette toiminut tai toimitte tällä hetkellä? (varajäsenyyksiä ei huomioida). Muiden harrastejärjestöjen luottamustehtävät 34

41 Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi nyt En ole toiminut koskaan tieto puuttuu Q10_2 [Q10_1] Kuinka paljon seuraavat tahot mielestänne arvostavat kunnan-/ kaupunginvaltuutettujen työtä omassa kunnassanne? Valtuutetut itse Kuinka paljon seuraavat tahot mielestänne arvostavat kunnan-/kaupunginvaltuutettujen työtä omassa kunnassanne? Valtuutetut itse Erittäin paljon Melko paljon Vaikea sanoa Melko vähän Erittäin vähän tieto puuttuu [Q10_2] Kuinka paljon seuraavat tahot mielestänne arvostavat kunnan-/ kaupunginvaltuutettujen työtä omassa kunnassanne? Kunnan johtavat viranhaltijat Kuinka paljon seuraavat tahot mielestänne arvostavat kunnan-/kaupunginvaltuutettujen työtä omassa kunnassanne? Kunnan johtavat viranhaltijat 35

42 2. Muuttujat Erittäin paljon Melko paljon Vaikea sanoa Melko vähän Erittäin vähän tieto puuttuu [Q10_3] Kuinka paljon seuraavat tahot mielestänne arvostavat kunnan-/ kaupunginvaltuutettujen työtä omassa kunnassanne? Keskeiset tiedotusvälineet Kuinka paljon seuraavat tahot mielestänne arvostavat kunnan-/kaupunginvaltuutettujen työtä omassa kunnassanne? Keskeiset tiedotusvälineet Erittäin paljon Melko paljon Vaikea sanoa Melko vähän Erittäin vähän tieto puuttuu [Q10_4] Kuinka paljon seuraavat tahot mielestänne arvostavat kunnan-/ kaupunginvaltuutettujen työtä omassa kunnassanne? Kuntalaiset Kuinka paljon seuraavat tahot mielestänne arvostavat kunnan-/kaupunginvaltuutettujen työtä omassa kunnassanne? 36

43 Q11_1 Kuntalaiset Erittäin paljon Melko paljon Vaikea sanoa Melko vähän Erittäin vähän tieto puuttuu [Q11_1] Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Jokainen, joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan kotikuntansa asioihin Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Jokainen, joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan kotikuntansa asioihin Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu

44 2. Muuttujat [Q11_2] Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä kunnallispoliittisia kysymyksiä Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä kunnallispoliittisia kysymyksiä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q11_3] Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä kunnan-/kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä kunnan-/kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q11_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q11_4] Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani kunnallispolitiikassa Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani kunnallispolitiikassa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q11_5] Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Puolueet ovat kunnallispolitiikassa kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä, eivät heidän mielipiteistään Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Puolueet ovat kunnallispolitiikassa kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä, eivät heidän mielipiteistään 39

46 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q11_6] Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Kunnallisvaalien tuloksilla ei ole nykyään paljonkaan merkitystä kunnassani harjoitettavan politiikan kannalta Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Kunnallisvaalien tuloksilla ei ole nykyään paljonkaan merkitystä kunnassani harjoitettavan politiikan kannalta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q11_7] Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Virkamiesvalta ei ole kotikunnassani esteenä valtuuston kautta välittyvälle edustukselliselle demokratialle Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? 40

47 Q11_8 Virkamiesvalta ei ole kotikunnassani esteenä valtuuston kautta välittyvälle edustukselliselle demokratialle Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q11_8] Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Kunnan-/kaupunginvaltuutetut menettävät yleensä pian valituksi tultuaan kosketuksen äänestäjiin Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Kunnan-/kaupunginvaltuutetut menettävät yleensä pian valituksi tultuaan kosketuksen äänestäjiin Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu

48 2. Muuttujat [Q11_9] Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Kotikuntani kunnallispoliitikkoihin voi yleensä ottaen luottaa Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Kotikuntani kunnallispoliitikkoihin voi yleensä ottaen luottaa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q11_10] Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Poliittinen päätösvalta on kotikunnassani keskittynyt aivan liian harvoille päättäjille Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä? Poliittinen päätösvalta on kotikunnassani keskittynyt aivan liian harvoille päättäjille Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q12_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q12_1] Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Jokainen joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan yhteiskunnan asioihin Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Jokainen joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan yhteiskunnan asioihin Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q12_2] Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? > Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä 43

50 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q12_3] Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? > Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q12_4] Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? 44

51 Q12_5 > On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q12_5] Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä, eivät heidän mielipiteistään Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? > Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä, eivät heidän mielipiteistään Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu

52 2. Muuttujat [Q12_6] Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Maassamme harjoitettavan politiikan kannalta vaalien tuloksilla ei nykyään ole paljonkaan merkitystä Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? > Maassamme harjoitettavan politiikan kannalta vaalien tuloksilla ei nykyään ole paljonkaan merkitystä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q12_7] Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Suomessa virkamiesvalta ei ole esteenä vaaleissa välittyvälle edustukselliselle demokratialle Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? > Suomessa virkamiesvalta ei ole esteenä vaaleissa välittyvälle edustukselliselle demokratialle 46

53 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu Q12_9 [Q12_8] Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Kansanedustajat menettävät yleensä pian valituksi tultuaan kosketuksen äänestäjiin Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? > Kansanedustajat menettävät yleensä pian valituksi tultuaan kosketuksen äänestäjiin Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q12_9] Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Poliitikkoihin voi yleensä ottaen luottaa Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? 47

54 2. Muuttujat Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Poliitikkoihin voi yleensä ottaen luottaa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu [Q12_10] Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Poliittinen päätösvalta on yhteiskunnassamme keskittynyt aivan liian harvoille päättäjille Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Entä jos ajatellaan politiikka yleensä, ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin olette seuraavista väitteistä? Poliittinen päätösvalta on yhteiskunnassamme keskittynyt aivan liian harvoille päättäjille Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat

FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2095 Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2094. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut. Koodikirja

FSD2094. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut. Koodikirja FSD2094 Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja FSD2017 Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2042. Tarkastuslautakunnan rooli kunnallisessa demokratiassa Koodikirja

FSD2042. Tarkastuslautakunnan rooli kunnallisessa demokratiassa Koodikirja FSD2042 Tarkastuslautakunnan rooli kunnallisessa demokratiassa 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1023. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta. Koodikirja

FSD1023. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta. Koodikirja FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja

Lisätiedot

FSD1174. Kuntien ympäristökysely Koodikirja

FSD1174. Kuntien ympäristökysely Koodikirja FSD1174 Kuntien ympäristökysely 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien ympäristökysely 1994 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot