TMA.111 Matemaattinen analyysi c Matti Laaksonen, 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TMA.111 Matemaattinen analyysi c Matti Laaksonen, 2003"

Transkriptio

1 TMA.111 Matemaattinen analyysi c Matti Laaksonen, 2003 Vaasan Yliopisto, 2003 Teknillinen tiedekunta Matemaattisten tieteiden laitos PL 700 (Wolffintie 34) VAASA Vaasan yliopisto

2 Matemaattinen analyysi 2003, sisältö: 1. Johdanto Kurssin tavoitteet 1 2. Matriisilaskentaa Lineaarialgebran kertausta Sisätulojanormi Lineaarinen riippumattomuus ja kanta Kannanvaihto Matriisin rangi Lineaarikuvaus Lineaarikuvauksen matriisi Ydin ja kuva Matriisin ominaisarvot Similaarisuus Matriisin diagonalisointi Matriisin LU-hajoitelma Matriisin QR-hajoitelma Matriisin singulaariarvohajoitelma Matriisin definiittisyys Yleinen lineaariavaruus* * 3. Ääriarvotehtäviä Yhden muuttujan tapaus, kertaus Kahden muuttujan tapaus ilman rajoitteita Gradientti, välttämätön ehto Hessian, riittävä ehto Optimin etsiminen numeerisesti Esimerkkejä Monen muuttujan tapaus ilman rajoitteita Rajoitteellinen optimointi, yhtälörajoite Sijoituskeino Lagrangen kertojat, yhtälörajoite Resurssirajoite, resurssin varjohinta Rajoitteellinen optimointi, epäyhtälörajoite Graafinen ratkaisu Laskeva ja käypä suunta Lagrangen kertojat, epäyhtälörajoite Optimointitehtävän relaksaatio Pienimmän neliösumman menetelmä Approksimointi polynomilla 91

3 Lineaarisen mallin sovitus Jonot ja sarjat Supremum ja infimum Jonon suppeneminen Sarjan suppeneminen Majoranttiperiaate, suppenemistestejä Transientin kassavirran nykyarvo Potenssisarja, suppenemisväli Taylorin ja MacLaurinin sarjat Taylorin polynomi Dynaamisen ilmiön mallinnus Differentiaaliyhtälö Ensimmäisen kertaluvun DY Separoituva DY Muotoa y = f( y x ) oleva DY Lineaarinen 1. kertaluvun diff.yhtälö Sovelluksia Lääkkeen määrä elimistössä Eksponentiaalinen kasvu Logistinen kasvu Auton hinta Numeerinen simulointi kertaluvun lineaarinen vakiokert. DY kertaluvun lin. vakiokert. DY-ryhmä Yleinen tasapainon stabiilisuus Kirjallisuutta *

4 1.1. Kurssin tavoitteet 1 1. Johdanto 1.1 Kurssin tavoitteet Tämän kurssin tavoite on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet jatkaa operaatioanalyysin ja taloustieteiden opiskelua. Jatkossa opiskelija saa tutustua sovelluksiin, joissa saatu hyöty riippuu monesta muuttujasta. Luonnollinen tehtävä silloin on löytää muuttujille sellaiset arvot, että hyöty saadaan mahdollisimman suureksi. Tämän perustehtävän ratkaisemista sanotaan optimoinniksi. Jo talousmatematiikan perusteissa tutustuttiin lineaariseen optimointiin. Tällä kurssilla tavoitefunktio ja rajoitteet saavat olla epälineaarisia. Kurssin sisältö jakautuu karkeasti neljään osaan: 1. matriisilaskentaa 2. optimointia 3. jonoja ja sarjoja 4. differentiaaliyhtälöitä Kurssin alussa esitettäviä matriisien ominaisuuksia tarvitaan myöhemmin optimoinnin ja differentiaaliyhtälöiden yhteydessä. Matriiseja opiskelija tulee tarvitsemaan muillakin kursseilla, joten asiakokonaisuus on tärkeä. Matriisiosuus alkaa lineaarialgebran kertauksella, jota luultavasti ei tämän kurssin tentissä tulla kysymään. Missä kertaus loppuu ja uusi materiaali alkaa riippuu kulloisenkin vuoden luennoijasta ja edeltävien kurssien toteutuksesta. * merkinnät, sanonnat * matriisilaskut Excel:llä *graafiset esitykset * analyysi, harjoittele kirjainten käsittelyä lausekkeissa

5 2 1. Johdanto

6 2.1. Lineaarialgebran kertausta 3 2. Matriisilaskentaa 2.1 Lineaarialgebran kertausta Merkitsemme koulumatematiikasta tuttua vektoria ~v = 2~i + 3~j sarake matriisilla µ 2 v = =(2 3) T 3 Merkintätavan muutos helpottaa jatkossa siirtymistä useammankuinkahdenko- ordinaatin vektoreihin. Yhteenlasku ja reaaliluvulla kertominen on nyt helposti määriteltävissä. µ µ µ µ = = µ µ µ = = Perinteinen ja hyvä tapa saada mielikuva edellä olleista vektoreista on ajatella ne siirtymisinä. ( 2 3 ) T = kaksi oikealle ja kolme ylös, ( 5 1 ) T = viisi oikealle ja yksi ylös ja ( 2 3 ) T +(5 1) T = kaksi oikealle ja kolme ylös ja vielä viisi oikealle ja yksi ylös = seitsemän oikealle ja neljä ylös (ks. Kuva 2.1). Käytämme n-alkioisten vektoreiden joukolle merkintää IR n = {a =(a 1 a 2... a n ) T a j IR,j =1, 2,...,n}. Sanomme IR n :ää n-ulotteiseksi Euklidiseksi vektoriavaruudeksi. IR 1,IR 2 ja IR 3 ovat lukion matematiikasta tutut lukusuora, taso ja kolmiulotteinen avaruus. (Meidän käyttämämme merkintä IR n muistuttaa siitä, että vekrotin koordinaatit a j ovat reaalilukuja. Monessa kirjassa halutaan korostaa Eukleideen nimeä, ja sillon vastaava merkintä yleensä one n.)

7 4 2. Matriisilaskentaa Figure 2.1: ( 2 3 ) T +(5 1) T =(7 4) T Yleistämme IR 2 :ssa niin luonnolliset yhteenlasku- ja reaaliluvulla kertomis-säännöt IR n :ään seuraavasti. Olkoot a =(a 1 a 2... a n ) IR n, b =(b 1 b 2... b n ) IR n, c =(c 1 c 2... c n ) IR n ja µ IR. a + b = c c j = a j + b j, j =1,...,n (2.1) µa = c c j = µa j, j =1,...,n (2.2) On tärkeätä huomata, että vektoreille on sovittu kahden vektorin yhteenlasku ja vektorin kertominen reaaliluvulla, mutta kahden vektorin kertomista ei ole määritelty. Yllä sovittu merkintä, noudattelee matriisinotaatiota. Joskus on tarpeen erotella matriisin alkioita (vektorin koordinaatteja) toisistaan. Seuraavassa kaksi esimerkkiä, joissa erottimet ovat tarpeen. Sovitaan vielä merkinnöistä µ ax yz 2 =(ax, yz 2 ) T, µ 2.4 =(2.4; 1.3) T, = ( ) T (2.3) 1 = ( ) T (2.4) e k = (δ 1k δ 2k... δ nk ) T, (2.5) missä δ kk =1, ja δ jk =0, kun j 6= k Esimerkiksi IR 3 :ssa 0 = 0 0, 1 = 1 1, e 1 = 1 0, e 2 = 0 1, e 3 =

8 2.1.1 Sisätulo ja normi 2.1. Lineaarialgebran kertausta 5 Kahden vektorin a IR 3 ja b IR 3 sisätulo ha bi ja vektorin a IR 3 normi kak määritellään seuraavasti ha bi = a T b =(a 1 a 2 a 3 ) b 1 b 2 = a 1 b 1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 (2.6) b 3 kak = p q ha ai = a a2 2 + a2 3 (2.7) Sisätulo on siis lukiosta tuttu pistetulo ja normi on vektorin pituus. Nyt yleistämme seuraavasti. Määritelmä Kahden vektorin a IR n ja b IR n sisätulo ha bi ja vektorin a IR n normi kak ovat ha bi = a T b = a 1 b 1 + a 2 b a n b n (2.8) kak = p q ha ai = a a a2 n (2.9) Sisätulon arvo on reaaliluku, joten sisätulo ei ole vektoreiden välinen laskutoimitus. (Siksi vältämme nyt pistetulomerkintää.) Kahden vektorin sanotaan olevan kohtisuorassa toisiaan vastaan eli ortogonaaliset (merkitään a b) jos niiden sisätulo on nolla, a b ha bi = 0. Normi on mitta vektorin suuruudelle. Kaksi vektoria ovat lähellä toisiaan, jos niiden erotuksen normi on pieni Esimerkki Olkoon a IR N N:stä havaintoarvosta muodostuva havaintovektori (aikasarja). Havaintosarjan keskiarvo on µ a =(a 1 + a a N )/N = N 1 ha 1i (2.10) Havaintojen poikkeama keskiarvosta (vaihtelu) saadaan vähentämällä keskiarvo jokaisesta havainnosta ã =(a 1 µ a,a 2 µ a,...,a N µ a ) T = a µ a 1 (2.11) Vaihtelun suuruutta on tapana mitata varianssilla s 2 a,jokaon s 2 a = kãk2 N 1 = (N 1) 1 ha µ a 1 a µ a 1i = (N 1) 1 (ha ai µ a ha 1i µ a h1 ai + µ 2 ah1 1i) = at a Nµ 2 a N 1 ( IR) (2.12) Olkoon b IR N toinen aikasarja ja µ b sen keskiarvo ja b IR N sen poikkeama keskiarvosta. Jos kummankin aikasarjan poikkeamat keskiarvosta noudattavat yhteistä rytmiä, niin tulo ã j bj on useimmiten positiivinen. Silloin hã bi = P ã j bj on

9 6 2. Matriisilaskentaa positiivinen. Tätä yhteisvaihtelua on tapana mitata kovarianssilla cov(a, b) = hã bi N 1 = (N a) 1 ha µ a 1 b µ b 1i = (N a) 1 (ha bi µ b ha 1i µ a h1 bi + µ a µ b h1 1i) = at b Nµ a µ b N 1 (2.13) Kahden aikasarjan välinen korrelaatio r ab määritellään lausekkeella r ab = cov(a, b) s a s b (2.14) Seuraavassa taulukossa on kolme aikasarjaa ja vastaavat varianssit, kovarianssit ja korrelaatiokertoimet. j a j b j c j µ a =1.013 µ b =2.959 µ c =4.997 s a =0.219 s b =0.429 s c =0.643 cov(a, b) =0.012, r a,b =0.126 cov(a, c) =0.132, r a,c =0.941 cov(b, c) =0.014, r b,c =0.053 Esimerkki Yhteisvaihtelua käsitellään paljon riippuvuusanalyysin kurssilla. Tälä kurssilla emme jatka aiheen käsittelyä enempää kuin yhdellä huomiolla. Koska usein taloudelliset aikasarjat esitetään muodossa, jossa havaintojen keskiarvo on likimain nolla, ymmärretään helposti aikasarjojen ortogonaalisuus ja korreloimattomuus samaksi asiaksi. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Seuraava vastaesimerkki osoittaa eron.

10 2.1. Lineaarialgebran kertausta 7 j a j b j 1-1,000 3, ,000 5, ,000 2, ,000 3, ,000 4, ,000 5,000 µ s cov(a, b) =1.222 r a,b =1.000, ha bi =0 Aikasarjat korreloivat täydellisesti, vaikka ovatkin keskenään ortogonaaliset lineaarinen riippumattomuus ja kanta Esimerkki Olkoon yrityksen A osakkeen arvo 20 C ja yrityksen B osakkeen arvo 10 C. Sijoittaja tarkastelee omaisuutensa rakennetta ryhmittelemällä sijoittamansa rahat kolmeen osaan mekaaninen puunjalostus, paperi ja kemianteollisuus. Yrityksen A liikevaihdosta puolet tulee sahatavarasta ja puolet paperin valmistuksesta. Yrityksen B liikevaihdosta puolet tulee hienopaperista ja puolet värikemikaalien myynnistä. Yritysten osakkeiden arvojen jakautumiset eri toimialoille voidaan esittää vektoreilla v A = 10 10, v B = 0 5. (2.15) 0 5 Sijoittaja haluaa sijoittaa 1000 C siten, että 50% sijoituksesta menee paperinvalmistukseen loppu jakautuu tasan mekaanisen puunjalostuksen ja kemian teollisuuden kesken. Tavoitteena on siis jakauma w 1 = (2.16) 250 Tämä onnistuu ostamalla 25 kappaletta A-osaketta ja 50 kappaletta B-osaketta, sillä w 1 = = =25v A +50v B (2.17) Toinen sijoittaja haluaa sijoittaa 1000 C siten, että 50% sijoituksesta menee mekaaniseen puuhun ja loput tasan paperiteollisuuteen ja kemian teollisuuteen. (Siis

11 8 2. Matriisilaskentaa w 2 = (500; 250; 250) T.) Tämä on jo vaikeampaa. johtaa seuraavaan päättelyketjuun Perusteellinen ratkaisuyritys Gauss xv A + yv B = w 2 (2.18) x y 0 5 = µ 10 5 x = y :10 : : ei ratkaisua! /// Sovimme seuraavista sanonnoista. Määritelmä Olkoon u, v 1, v 2,...v m IR n vektoreita ja λ 1, λ 2,...,λ m IR reaalilukuja. (1) Jos u = λ 1 v 1 + λ 2 v λ m v m niin sanomme, ettävektori u on lineaarikombinaatio (linear combination) vektoreista {v 1, v 2,...,v m }. (2) Vektorijoukon {v 1, v 2,...,v m } IR n kaikkien lineaarikombinaatioiden joukko on sen virittämä aliavaruus (a subspace of IR n spanned by {v 1, v 2,...,v m }) span{v 1, v 2,...,v m } = {u IR n u on lineaarikombinaatio vektoreista v j }

12 2.1. Lineaarialgebran kertausta 9 Määritelmä (1) Vektorijoukko {v 1, v 2,...,v m } IR n on lineaarisesti riippuva (sidottu) (linearly dependent), jos on olemassa reaaliluvut λ 1, λ 2,...,λ m IR, joista ainakin yksi ei ole nolla, niin että λ 1 v 1 + λ 2 v λ m v m = 0 (2) Vektorijoukko {v 1, v 2,...,v m } IR n on lineaarisesti riippumaton (vapaa) (linearly independent), jos se ei ole sidottu, eli (λ 1 v 1 + λ 2 v λ m v m = 0) (λ 1 = λ 2 =...= λ m =0) Lineaarisesti riippuva eli sidottu vektorijoukko voidaan myös luonnehtia sanomalla, että vektorijoukko on sidottu, jos ainakin yksi vektoreista voidaan lausua muiden lineaarikombinaationa. Vektorijoukko ei välttämättä viritä kokoir n :ää. Esimerkissä toisen sijoittajan tavoitejakauma w 2 ei ole toteutettavissa v A :n ja v B :n lineaarikombinaationa (w 2 / span{v A, v B }). Jos toinen sijoittaja haluaa toteuttaa suunnitelmansa, niin hänen tulee etsiä kolmas yritys C niin, että w 2 Span{v A, v B, v C }.Asiaonselvä, jos Span{v A, v B, v C } =IR 3. Tämän kappaleen lopussa saamme ehdon sille, että vektorijoukko virittää IR n :n. Määritelmä Jos vektorijoukko E = {v 1, v 2,...,v m } IR n on lineaarisesti riippumaton, niin sanomme että se on virittämänsä aliavaruuden span{v 1, v 2,...,v m } kanta (base). Vektoreita v j E sanotaan kantavektoreiksi. Jos kantavektorit ovat keskenään ortogonaaliset eli hv j v k i = 0, kun j 6= k, niin kanta on ortogonaalinen (orthogonal). Jos kanta on ortogonaalinen ja lisäksi kv j k =1,j =1,...,m, niin kanta on ortonormitettu (orthonormal). Esimerkki Tutkitaan muodostavatko esimerkin vektorit {v A, v B } virittämänsä aliavaruuden kannan. Lineaarisen riippumattomuuden määritelmän perusteella riittää osoittaa, että (λ 1 v A + λ 2 v B = 0) (λ 1 = λ 2 =0) Osoitamme tämän seuraavasti λ 1 v A + λ 2 v B = 0 λ λ = 10λ 1 = 0 10λ 1 + 5λ 2 = 0 5λ 2 = 0 λ 1 = λ 2 =

13 10 2. Matriisilaskentaa Siis vektorit muodostavat kannan. /// Esimerkki Olkoon esimerkin sijoittajilla käytettävissään kolmas osake, C-osake, johon liittyvä jakauma on v C =(1050) T. Sijoitusneuvoja neuvottelee asiakkaidensa kanssa ja määrittää kullekin sopivan jakauman w. Voidaanko tämä jakauma aina toteuttaa lineaarikombinaationa vektoreista {v A, v B, v C }, eli onko span{v A, v B, v C } =IR 3? Olkoon nyt w IR 3 mikä tahansa asiakkaan toivoma painovektori. Määritämme sitä vastaavat lineaarikombinaation kertoimet λ 1, λ 2 ja λ 3 siten, että λ 1 v A + λ 2 v B + λ 3 v C = w (2.19) λ λ λ = w 1 w 2 (2.20) w λ 1 λ 2 = λ 3 w 1 w 2. (2.21) w 3 Tästä yhtälöryhmästä saadaan λ:t aina ratkaistua, sillä yhtälöryhmän kerroinmatriisin determinantti ei ole nolla. Siis span{v A, v B, v C } = IR 3 ja mikä tahansa asiakkaan toivoma painovektori voidaan toteuttaa vektoreiden {v A, v B, v C } lineaarikombinaationa. /// Pian esimerkkimme sijoitusneuvoja saa vastauksen muutamaan peruskysymykseensä. Sitä ennen määrittelemme vielä aliavaruuden dimension ja annamme muutaman muutaman kantoihin liittyvän ominaisuuden lauseiden muodossa. Voidaan osoittaa, että jos lineaarisesti riipppumattomat vektorijoukot E 1 = {v 1, v 2,...,v p } IR n ja E 2 = {u 1, u 2,...,u k } IR n virittävät saman lineaarisen aliavaruuden H =span(e 1 )=span(e 2 ), niin kannoissa E 1 ja E 2 on yhtä monta kantavektoria. Tämä oikeuttaamäärittelemään. Määritelmä Lineaarisen aliavaruuden H IR n dimensio, dim(h) onsen kannan kantavektoreiden lukumäärä. Lause dim(ir n )=n Todistus. Selvästi E = {e 1, e 2,...,e n } on IR n :n kanta.

14 2.1. Lineaarialgebran kertausta 11 Lause Olkoon E = {v 1, v 2,...,v m } IR n joukko vektoreita ja olkoon V matriisi, jonka sarakkeina ovat vektorit v 1, v 2,...,v m.(v on siis (n m)-matriisi.) Silloin E on IR n :n kanta, jos ja vain jos m = n ja lisäksi det(v) 6= 0. Todistus. [ ] Oletetaan ensin, että E on IR n :n kanta. Lauseen (2.1.1) mukaan m = n. Koska m = n matriisi V on neliömatriisi ja voimme päätellä seuraavasti (vertaa esimerkin 2.1.5päättelyyn) E on kanta E = {v 1, v 2,...,v n } on lineaarisesti riippumaton ((λ 1 v 1 + λ 2 v λ n v n = 0) (λ 1 = λ 2 =...= λ n =0)) λ 1 0 λ ryhmällä V 2. = 0.. on vain triviaali ratkaisu λ n 0 det(v) 6= 0 [ ] Oletetaan toiseksi, että m = n ja det(v ) 6= 0. Vastaavapäättely kuin edellä osoittaa, että E on lineaarisesti riippumaton. Lisäksi voimme päätellä, että det(v) 6= 0 ryhmällä V λ 1 λ 2.. n = w on ratkaisu kaikilla w IR λ n jokainen w IR n voidaan lausua lineaarikombinaationa Siis E on IR n :n kanta. w = λ 1 v 1 + λ 2 v λ n v n E virittää IR n :n Esimerkki a) Vektorijoukko E 1 = , 3 1 0, on IR 3 :n kanta sillä =436= 0

15 12 2. Matriisilaskentaa b) Vektorijoukko E 2 = 10 2, 3 1, ei ole IR 3 :n kanta sillä =0 c) Vektorijoukko E 3 = 10 2, ei ole IR 3 :n kanta sillä kantavektoreita on liian vähän (E 3 ei viritä IR 3 :a). d) Vektorijoukko E 4 = 10 2, 3 1, 1 0, ei ole IR 3 :n kanta sillä kantavektoreita on liian monta (E 4 ei ole vapaa). /// Joissakin tilanteissa laskeminen helpottuu, jos lineaariselle aliavaruudelle H = span{v 1, v 2,...,v m } on käytettävissä ortonormaali kanta. Voidaan osoittaa, että ortonormaali kanta aina löytyy. Seuraava menettely antaa ortogonaalisen kannan, josta ortonormaali kanta saadaan kertomalla jokainen kantavektori norminsa käänteisluvulla. Lause (Gram-Schmidt) Olkoon {v 1, v 2,...,v m } lineaarisesti riippumaton ja H = span({v 1, v 2,...,v m }) IR n. Jos asetetaan u 1 = v 1 u 2 = v 2 hv 2 u 1 i hu 1 u 1 i u 1 u 3 = v 3 hv 3 u 1 i hu 1 u 1 i u 1 hv 3 u 2 i hu 2 u 2 i u 2. u m = v m hv m u 1 i hu 1 u 1 i u 1 hv m u 2 i hu 2 u 2 i u 2 hv m u m 1 i hu 2 u m 1 i u m 1 niin {u 1, u 2,...,u m } on H:n ortogonaalinen kanta. Lisäksi Todistus. HT. span{u 1, u 2,...,u k } =span{v 1, v 2,...,v k }, kun 1 k m.

16 2.1. Lineaarialgebran kertausta 13 Määritelmä Olkoon H IR n lineaarinen aliavaruus. H:n ortogonaalikomplementti (orthogonal complement) H koostuu niistä IR n :n vektoreista, jotka ovat kohtisuorassa kaikkia H:n vektoreita vastaan. Siis H = {x IR n hx hi =0, kaikille h H} Olkoon H IR n lineaarinen aliavaruus ja V = {v 1, v 2,...,v k } sen kanta. Nyt siis dim(h) = k n. Laajennetaan vektorijoukko V kanonisen kannan vektoreilla joukoksi V asettamalla v j = v j,kunj =1,...,k ja v k+i = e i,kuni =1,...,n. Soveltamalla Gram-Schmidt -prosessia tähän vektorijoukkoon sillä muutoksella, että jos askeleella i saadaan u i = 0, niin hylätään u i ja jätetään jatkossa u i lausekkeista pois. Tämä Gram-Schmidt -prosessin muunnelma johtaa ortonormaaliin IR n :n kantaan, jonka ensimmäiset k kantavektoria {u 1, u 2,...,u k } virittävät H:n ja loput n k kantavektoria {u k+1, u k+2,...,u n } virittävät H:n ortogonaalikomplementin H. Erityisesti siis dim(h)+dim(h )=n (2.22) ja jokainen x IR n voidaan yksikäsitteisellä tavalla esittää muodossa x = λ 1 u λ k u {z k + λ } k+1 u k λ n u n (2.23) {z } H H Kannanvaihto Laskeminen on aina helpointa, jos käytetään kanonista kantaa E = {e 1, e 2,...,e n }. (Huomaa merkintäsopimus (2.5).) Valitettavasti joskus on pakko vaihtaa kantaa. Seuraava tarkastelu kannattaa ensimmäisellä lukukerralla lukea kursoorisesti. Lue se uudelleen ja tarkemmin, kun siihen myöhemmin viitataan.

17 14 2. Matriisilaskentaa Määritelmä Olkoon E = {u 1, u 2,...,u n } lineaariavaruuden IR n kanta. Jos x IR n ja sen esitys kannassa E on x = x 1 u 1 + x 2 u x n u n, niin kertoimista muodostamme vektorin ~x = ~x E = x 1 x 2.. x n IR n, jota sanomme vektorin x IR n koordinaattivektoriksi kannassa E. (Jos kanta on selvä se jätetään merkitsemättä.) Olkoon seuraavassa E = {u 1, u 2,...,u n } ja E = {u 1, u 2,...,u n} kaksi IR n :n kantaa. Koska jokainen E:n kantavektori voidaan lausua yksikäsitteisellä tavalla kannassa E, on olemassa reaaliluvut a ij siten, että u 1 = a 11 u 1 + a 21 u a n1 u n u 2 = a 12 u 1 + a 22 u a n2 u n (2.24). u n = a 1n u 1 + a 2n u a nn u n u 1 u 1 u 2. = u AT 2. (2.25) u n u n Määritelmä Jos kaava (2.25) on voimassa, niin sanomme, että A T on kannanvaihtomatriisi. Huomaa, että kaavan (2.25) vasen (oikea) puoli ei oikeastaan ole matriisi. Matriisihan on lukukaavio, mutta (2.25):ssa on kaavio, jonka alkiot ovat kaavioita. Tällaista tietorakennetta sanomme tensoriksi. Tällä kurssilla emme opettele tensorilaskentaa, mutta on hyvä tuntea termi. Kun lasketaan Mathematica -ohjelmalla tai vastaavalla muulla ohjelmalla matriisilaskuja, tulee lausekkeita kirjoittaessa helposti syntaksivirheitä. Jos silloin virheilmoituksessa esiintyy sana tensor, niin kannattaa tarkistaa, ettei ole sijoittanut matriisin alkioksi vektoria. Olkoon nyt x vektori, jolla on eri kannoissa esitykset x = x 1 u 1 + x 2 u x n u n = x 1u 1 + x 2u x nu n. (2.26)

18 2.1. Lineaarialgebran kertausta 15 Silloin x = x 1 u 1 + x 2 u x n u n (2.27) = x 1 (a 11 u 1 + a 21 u a n1 u n) (2.28) + x 2 (a 12 u 1 + a 22 u a n2 u n) x n (a 1n u 1 + a 2n u a nn u n) = (a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n )u 1 (2.29) +(a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n )u (a n1 x 1 + a n2 x a nn x n )u n x 1 = a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n x 2 = a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n. x n = a n1 x 1 + a n2 x a nn x n (2.30) ~x = A~x (2.31) Kokoamme joitakin kannanvaihdon ominaisuuksia lauseiksi, joihin vetoamme myöhemmissä kappaleissa. Lause Olkoon E = {u 1, u 2,...,u n } ja E = {u 1, u 2,...,u n} kaksi IR n :n kantaa ja x IR n.josa T on kannanvaihtomatriisi siten, että u 1 u 2. u n = AT niin koordinaattivektoreille on voimassa u 1 u 2.. u n ~x = A~x ~x = A 1 ~x Todistus. Edellä tuli perusteltua kaikki muu paitsi käänteismatriisin A 1 olemassaolo. Matriisin A sarakkeiden tulee olla lineaarisesti riippumattomat, sillä muuten kannan E kantavektorit eivät olisi lineaarisesti riippumattomat. Siis det(a) 6= 0. Mistä edelleen seuraa käänteismatriisin olemassaolo. Esimerkki Tarkastellaan IR 2 :n kantoja E = {u 1, u 2 } ja E = {u 1, u 2}, joille ½ µ u1 = 0.5u 1 u 2 = 1.5u 1 2u A T = (2.32),

19 16 2. Matriisilaskentaa Figure 2.2: Eräs mahdollinen esimerkin realisaatio. Siis A = µ ja A 1 = µ (2.33) Vektorin x =3u 1 + u 2 esitys kannassa E saadaan laskemalla ~x = µ µ µ A~x = = (2.34) x = 3u 1 2u 2 (2.35) Vektorin y =2u 1 2u 2 esitys kannassa E saadaan laskemalla ~y = µ µ µ A 1 ~y = = (2.36) y = u 1 + u 2 (2.37) Kuvassa 2.2 on piirretty esimerkkitilanne, jossa kannanvaihtomatriisi on sama kuin edellä. Huomaa kuitenkin, että laskut edellä laskettiin käyttän koordinaattivektoreita ja kannanvaihtomatriisia. Lause Olkoon E = {u 1, u 2,...,u n } ja E = {u 1, u 2,...,u n} kaksi IR n :n ortonormitettua kantaa. Jos A T on kannanvaihtomatriisi siten, että niin (u 1, u 2,...,u n ) T = A T (u 1, u 2,...,u n) T, A T A = I eli matriisin A sarakkeet ovat keskenään ortogonaaliset yksikkövektorit ja siis muodostavat IR n :n ortonormitetun kannan.

20 2.2. Matriisin rangi 17 Todistus. Käytämme matriisin A j:nnestä sarakeesta merkintää a j =(a 1j,a 2j,...,a nj ) T.Nyt δ ij = hu i u j i = h = nx a ki u k k=1 Ã nx n! X a ki a pj δ kp = k=1 = ha i a j i p=1 nx a pj u pi (2.38) p=1 nx a ki a kj = a T ia j k=1 Lause Olkoon E = {e 1, e 2,...,e n } lineaariavaruuden IR n kanoninen kanta ja E = {u 1, u 2,...,u n } toinen IR n :n kanta. Olkoon U matriisi, jonka j:s sarake on kannan Ej:s kantavektori u j.olkoonx IR n vektori ja ~x sen koordinaattivektori kannassa E. Silloin x = U~x ja ~x = U 1 x Todistus. HT 2.2 Matriisin rangi Edellisen kappaleen esimerkin sijoittajien käytettävissäonenemmän kuin kaksi tai kolme osaketta. Kun sijoitusneuvoja alkaa muodostaa ratkaisuehdotusta asiakkaalleen, hän ensin määrittää asiakkaan toiveiden mukaisen tavoitejakauman w. Sitten hän valitsee tavoitejakauman mukaisen lineaarikombinaation osakkeista, joita hän nyt pitää parhaina sijoituskohteina w = λ 1 v 1 + λ 2 v λ m v m. (2.39) Sijoitusneuvojan toimintaa helpottaa suuresti, jos hän jo etukäteen varmistuu siitä, että span{v 1, v 2,...,v m } =IR 3, (2.40) jolloin lineaarikombinaatio (2.39) on aina olemassa. Jos m = 3, niin {v 1, v 2, v 3 } on IR 3 :n kanta ja lineaarikombinaation kertoimet λ 1, λ 2, λ 3 ovat yksikäsitteiset. Tämä helpottaa neuvojan työtä, mutta ei ole optimaalista sijoittajan kannalta. Periaatteessa osakkeen j arvo markkinoilla on u (m) j = hv j 1i. Jos kuitenkin sijoittaja antaa osakkeille tästä poikkeavat arvot u j ja tavoitefunktio on lineaarinen, niin lineaarikombinaation (2.39) arvo on z = u 1 λ 1 + u 2 λ u m λ m. Muodostetaan matriisi V, jonka sarakkeet ovat v 1, v 2,..., v m. Sijoittajan kokema höty maksimoituu, kun neuvoja ratkaisee lineaarikombinaation kertoimet

21 18 2. Matriisilaskentaa λ 1, λ 2, λ 3 LP-mallista ½ max z = u1 λ 1 + u 2 λ u m λ m ehdoin λ 1 v 1 + λ 2 v λ m v m = w max z = u 1 λ 1 + u 2 λ u m λ m ehdoin λ 1 v 11 + λ 2 v λ m v 1m = w 1 λ 1 v 21 + λ 2 v λ m v 2m = w 2 λ 1 v 31 + λ 2 v λ m v 3m = w 3 ½ max z = ehdoin u T λ Vλ = w Tällaisia LP-malleja on käsitelty talousmatematiikan perusteiden kurssilla ja operaatioanalyysin kurssilla niihin paneudutaan lisää. Nyt jätämme sijoitusneuvojan hetkeksi. Palaamme miettimään milloin vektorijoukossa {v 1, v 2,...,v m } on riittävästi vektoreita virittämään IR n :n. Ehto (2.40) on tosi, jos matriisissa V on n lineaarisesti riippumatonta saraketta. Käytämme jatkossa seuraavia nimityksiä. Määritelmä Olkoon a 11 a a 1m a A = 21 a a 2m a n1 a n2... a nm (n m)-matriisi. Matriisin A i:s rivi ja j:s sarake ovat a i =(a i1 a i2... a im ) T ja a j = Matriisin A sarakkeiden virittämä IR n :n aliavaruus on Col(A) =span{a 1, a 2,...,a m } IR n Matriisin A rivien virittämä IR m :n aliavaruus on Row(A) =span{a 1, a 2,...,a n } IR m a 1j a 2j... a nj

22 2.2. Matriisin rangi 19 Määritelmä Matriisin A lineaarisesti riippumattomien sarakkeiden lukumäärä on matriisin säännöllisyysaste eli rangi (rank). Toisin sanoen Rank(A) =dim(span{a 1, a 2,...,a m })=dim(col(a)) Englanninkielisissä kirjoissa sanotaan usein (n n)-neliömatriisista A, ettäse on a matrix of full rank jos Rank(A) = n. Tämä onyhtäpitävääseuraavien ilmaisujen kanssa A on full rank Rank(A) = n dim(col(a)) = n matriisin A sarakkeet ovat lineaarisesti riippumattomat det(a) 6= 0 A on säännöllinen (eli on olemassa A 1 ) Esimerkki Onko span 10 2, 3 1, 1 1, 13 3, 7 1 =IR3? (2.41) Asian voi tarkistaa helposti MatLab-ohjelmalla seuraavasti EDU>> V=[ ; ; ] V = EDU>> rank(v) ans = 2 Mathematica-ohjelma ei tunne Rank-funktiota vaan TensorRank-funktion. Lyhyt ohje kuuluu: TensorRank[expr] gives the depth to which expr is a full array, with all the parts at a particular level being lists of the same length.

23 20 2. Matriisilaskentaa In[1]:= Vlist={{10,2,1},{3,1,0},{1,-1,1},{13,3,1},{7,1,1}} Out[1]= {{10,2,1},{3,1,0},{1,-1,1},{13,3,1},{7,1,1}} In[2]:= TensorRank[Vlist] Out[2]= 2 Siis vektorit eivät viritä IR 3 :a. /// Rangin määrittämistä emme nyt opettele. Periaatteessa on melko helppo kehittää Gram-Schmidt n menetelmästä muunnos, jonka avulla matriisin rangi voidaan selvittää. Käytännössä ongelmaksi muodostuu se, että pyöristysvirheiden takia joskus saadaan laskutoimituksen tuloksena nollan sijasta hyvin pieni luku, joka ei ole nolla. (Esimerkiksi =0.) 2.3 Lineaarikuvaus Lineaarikuvauksen matriisi Tarkastellaan ensin kuvausta f :IR n IR m. Kuvauksen lineaarisuus määritellään seuraavasti Määritelmä Kuvaus f :IR n IR m, v 7 f(v) onlineaarinen (linear), joss (1) kaikilla u, v IR n on voimassa f(u + v) =f(u)+f(v) (2) kaikilla u IR n, λ IR on voimassa f(λu) =λf(u) Seuraava kuvio saattaa tehdä asian konkreettiseksi. Prosessi panos u prosessi f tuotos f(u) on lineaarinen, jos kahdesta osapanoksesta saatu kokonaistuotos on osatuotosten summa

24 2.3. Lineaarikuvaus 21 u + v prosessi f f(u)+f(v) ja panoksen puolittaminen (lambdaaminen) puolittaa (lambdaa) myös tuotoksen 0.5u prosessi f 0.5f(u). Lineaarisuus oli keskeinen oletus peruskurssilla käsiteltyjen LP-mallien tavoitefunktiolle. Nyt erona LP-mallin tavoitefunktioon on, että sekä panos, että tuotos ovat vektoreita. Esimerkki Yritys valmistaa kahta tuotetta A ja B. Yhden tuotteen valmistamiseen tarvittavat tuotannontekijöiden määrät on luetteloitu seuraavassa taulukossa. tuot. tekijä A B työ (min) lasi (m 2 ) 3 1 alumiinilista (m) 12 8 Muodostetaan A:n valmistusmäärästä x 1 ja B:n valmistusmäärästä x 2 (päätösmuuttujista) valmistusmäärä-vektori µ x1 x =. (2.42) Tuotannontekijöiden tarpeet, d 1 (työ /min),d 2 (lasi / m 2 ), d 3 (alum.lista / m), kootaan myös vektoriksi d = d 1 d 2. (2.43) d 3 Tuotannontekijöiden tarve on funktio tuotantomäärä-vektorista d = d µ d 2 = 3 1 x1 def = f(x). (2.44) x d {z } =A Funktio d = f(x) = Ax on lineaarinen, sillä matriisikertolasku x 7 Ax toteuttaa määritelmän ehdot (1) ja (2). /// Edellisen esimerkin funktio todetaan helposti lineaariseksi, koska se voidaan tulkita matriisilla kertomiseksi. Käänteinen on myös totta. x 2 Lause Jos kuvaus f :IR n IR m on lineaarinen, niin on olemassa (m n)- matriisi A siten, että f(x) =Ax. Todistus. Olkoon E = {e 1, e 2,...,e n } vektoriavaruuden IR n kanoninen kanta ja vastaavasti E = {e 1, e 2,...,e m} vektoriavaruuden IR m kanoninen kanta. (Huomaa

25 22 2. Matriisilaskentaa merkintäsopimus (2.5).) Vektorit f(e i ) IR n voidaan lausua kannan E avulla yksikäsitteisellä tavalla. f(e j )=a 1j e 1 + a 2j e a mj e m (2.45) Kootaan näistä lineaarikombinaatioiden kertoimista matriisi A =(a ij ). Jos x = ( x 1 x 2... x n ) IR T, niin merkitään Ax = b, jolloin f(x) = f(x 1 e 1 + x 2 e x n e n ) = f(x 1 e 1 )+f(x 2 e 2 )+...+ f(x n e n ) = x 1 f(e 1 )+x 2 f(e 2 )+...+ x n f(e n ) = x 1 (a 11 e 1 + a 21 e a m1 e m)+x 2 (a 12 e 1 + a 22 e a m2 e m) x n (a 1n e 1 + a 2n e a mn e à m) n! à X n! à X n! X = a 1k x k e 1 + a 2k x k e a mk x k e m k=1 k= = b b b 0 m = Joskus joudumme käyttämään ei-kanonisia kantoja. b m k=1 b 1 b 2. = Ax Määritelmä Olkoon L lineaariavaruus ja E = {v 1, v 2,...,v n } L sen kanta ja olkoon H lineaariavaruus ja F = {w 1, w 2,...,w m } H sen kanta. (m n)- matriisi A F E on lineaarikuvauksen f : L H matriisi kannoissa E ja F, jos kaikilla x L ja y H on voimassa (y = f(x)) ~y F = A F E ~xe f(x):n koordinaatit kannassa F saadaan kertomalla matriisilla A F E vektorin x koordinaatit kannassa E Lause Olkoon L lineaariavaruus ja E = {v 1, v 2,...,v n } L sen kanta ja olkoon H lineaariavaruus ja F = {w 1, w 2,...,w m } H sen kanta. Olkoon V matriisi, jonka sarakkeina onat kannan E kantavektorit ja olkoon W matriisi, jonka sarakkeina ovat kannan F kantavektorit. Jos A on lineaarikuvauksen f : L H matriisi kanoonisissa kannoissa, niin f:n matriisi kannoissa E ja F on A F E = W 1 AV

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010 ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen 2010 c Tauno Metsänkylä ja Marjatta Näätänen ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen Esipuhe Tämä kirja on syntynyt toisen tekijän(t.m.) Turun yliopistossa

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate

Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate kandidaatintyö Tarkastajat: Professori Keijo Ruohonen TkT Simo Ali-Löytty TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto Ryhmäteoria Markku Koppinen Turun yliopisto 6. toukokuuta 2011 Alkusanat Tämä ryhmäteorian kurssi käsittelee enimmäkseen ryhmien esitysteoriaa, mutta kuten tulemme näkemään, esitysteoria liittyy niin läheisesti

Lisätiedot

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä Olkoon funktio f x jatkuva jollain välillä [a;b]. Jos on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f a f b 0, niin on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f c =0. Tämän Bolzanon lauseen mukaan

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen.

Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen. Pns ratkaisu (Kr. 20.5, Lay 6.5 C-II/KP-II, 20, Kari Eloranta Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen. Määritelmä Jos A on

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R.

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R. Luku 5 Jatkuvat jakaumat Sellaiset suureet kuten esimerkiksi aika, lämpötila, pituus ja paino ajatellaan tavallisesti jatkuviksi muuttujiksi, ts. muuttujiksi, jotka voivat saada mitä tahansa reaaliarvoja

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA. Keijo Ruohonen

KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA. Keijo Ruohonen KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA Keijo Ruohonen 1999 Sisältöluettelo i 1 I LINEAARISET KOODIT 1 1. Lohkokoodit 3 2. Ekskursio: Alkukunnat 5 3. Lineaariset koodit 8 4. Systemaattinen koodaus 9 5. Standardidekoodauskaavio

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Vapaa matikka. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)

Vapaa matikka. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Vapaa matikka Funktiot ja yhtälöt (MAA1) La distance n y fait rien; il n y a que le premier pas qui coûte. Marie Anne de Vichy-Chamrond, marquise du Deffand kirjeessä Jean le Rond d Alembert lle 7. heinäkuuta

Lisätiedot

Luovat joukot ja Myhillin isomorfialause

Luovat joukot ja Myhillin isomorfialause Teknillinen korkeakoulu Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Luovat joukot ja Myhillin isomorfialause Mika Göös Ohjaajana prof. Pekka Orponen Espoossa 26.4.2009 Tiivistelmä Laskettavuusteoria

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa

Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa Solmu 1/2008 1 Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa Antti Valmari Tiivistelmä Tämän kirjoituksen tavoitteena on kertoa lukujen olemuksesta ja matemaattisen määrittelemisen

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

RAHOITUKSEN TEORIAA JA SOVELLUKSIA AKTUAAREILLE. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja MONISTEET 2007:3

RAHOITUKSEN TEORIAA JA SOVELLUKSIA AKTUAAREILLE. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja MONISTEET 2007:3 RAHOITUKSEN TEORIAA JA SOVELLUKSIA AKTUAAREILLE Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja MONISTEET 2007:3 Vakuutusvalvontavirasto Mikonkatu 8, PL 449 000 Helsinki +358-9-455 950 +358-9-455 955 www.vakuutusvalvonta.fi

Lisätiedot

Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä

Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä Anne-Maria Ernvall-Hytönen 14. tammikuuta 2011 Sisältö 1 Jaollisuus, alkuluvut, ynnä muut perustavanlaatuiset asiat 2 1.1 Lukujen tekijöiden

Lisätiedot

MAT-21241 OPERAATIOTUTKIMUS Kevät 2013, periodi 4. Martti Lehto TTY/ Matematiikan laitos

MAT-21241 OPERAATIOTUTKIMUS Kevät 2013, periodi 4. Martti Lehto TTY/ Matematiikan laitos MAT-4 OPERAATIOTUTKIMUS Kevät 03, periodi 4 Martti Lehto TTY/ Matematiikan laitos SISÄLLYSLUETTELO. Johdantoa ja terminologiaa 3. Lineaarinen optimointi ja graafinen ratkaisu 0 3. Simplex-algoritmi 30

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit II

Tietorakenteet ja algoritmit II Tietorakenteet ja algoritmit II Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä uuden TRAII kurssin luentomateriaali on kutakuinkin edellisen

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot