FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2868 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :45: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2868. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot [elektroninen aineisto]. FSD2868, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 85 B Kyselylomake englanniksi 99 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot Aineiston nimi englanniksi: Use of Electronic Library Resources 2007: Finnish Universities Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi ja englanniksi Tekijät Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Tuuliniemi, Arja (Kansalliskirjasto. Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat artikkelit; julkaisut; kirjastot; sähköiset julkaisut; tiedonhaku; tietopalvelu; tutkimus; verkkoaineisto; verkkojulkaisut; yliopistokirjastot; yliopistot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; tietoyhteiskuntatutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lähteet; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt FinElib - Kansallinen elektroninen kirjasto toteutti vuosina suomalaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yleisille kirjastoille suunnattuja käyttäjäkyselyjä. Verkkokyselyillä on selvitetty millaisia elektronisia aineistoja ja julkaisuja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjastojen asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Lisäksi on pyydetty palautetta tarjolla olevista e-aineistoista sekä kartoitettu palvelujen kehittämisideoita. Sisällönkuvaus Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v yliopistokirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä yliopistoissa. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat käyttivät kirjastojen tarjoamia elektronisia aineistoja, mitä aineistoja vastaaja on käyttänyt, löytyykö yliopiston tarjoamista aineistoista vastaajan oman alan keskeisiä aineistoja sekä minkä tyyppisiä ja mitä elektronisia aineistoja toivottaisiin hankittavan kirjastoon. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Vastaajilta pyydettiin myös arviota tyytyväisyydestä kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin ja aineistojen kattavuuteen sekä aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisistä ongelmista. Kysyttiin myös mistä vastaajat pääasiassa saavat tietoa kirjaston/tietopalvelun tarjoamista elektronisista aineistoista ja millaista aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta ja neuvontaa vastaajat kokivat tarvitsevansa. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin viimeksi kuluneen kuukauden aikana luettujen elektronisten tieteellisten artikkeleiden määrää. Lisäksi kysyttiin missä viimeksi luettua elektronista lehtiartikkelia on käytetty, miten e-lehtiartikkeli on löydetty ja mihin tarkoituksiin aineistoa on käytetty tai sitä aiotaan käyttää. Seuraavat kysymykset käsittelivät Nelli-portaalin käyttöä. Vastaajilta kysyttiin kuinka usein ja mihin Nelliä ja OmaNelliä käytetään. Kysyttiin myös millaisia uudistuksia vastaajat toivoisivat Nelliin. Tutkimustyötä tekeville esitettiin myös kysymyksiä elektronisten aineistojen käytöstä tutkimustyössä. Kysyttiin, miten eri julkaisumuotoja arvostetaan vastaajan alalla, missä määrin työssä käytetään julkaisuja omalta ja missä määrin muilta tieteenaloilta. Lisäksi kysyttiin kuinka monta julkaisua vastaajalla on kahden viime vuoden ajalta, yhteisjulkaisujen kirjoittajien määrää sekä kuinka hanke oli rahoitettu. Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta kirjastolle. Taustamuuttujina olivat yliopisto, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija-/työntekijäryhmä sekä koulutus- /opintoala. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Yliopistokirjastojen asiakkaat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2007 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 137 muuttujaa ja 1882 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Linkki avoimeen verkkolomakkeeseen oli esillä yliopistokirjastojen verkkopalveluissa. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Käyttäjäkysely Helsinki: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib). Saatavissa: [viitattu ] Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1882 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1882 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1882 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [NRO] Alkuperäinen havaintotunnus Alkuperäinen havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1882 minimi 1.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1.1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [Q1.0] Mitä yliopistoa edustat? Mitä yliopistoa edustat? Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Taideteollinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi [Q1.1] Sukupuoli Sukupuoli 7

14 2. Muuttujat Nainen Mies [Q1.2] Ikä Ikä Alle Yli [Q1.3] Mihin opiskelija- tai työntekijäryhmään lähinnä kuulut? Mihin opiskelija- tai työntekijäryhmään lähinnä kuulut? 1-3 vuoden yliopisto-opiskelija Yli 3 vuoden yliopisto-opiskelija Tutkielman/gradun tekijä Osa-aikainen jatko-opiskelija Päätoiminen jatko-opiskelija Assistentti/tutkija Lehtori/opettaja Laitokset esimies/professori Kirjastonhoitaja/informaatikko Muu henkilökunta Muu paikalliskäyttäjä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2.1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1.4] Mitä koulutus-/opintoalaa edustat? Mitä koulutus-/opintoalaa edustat? Teologinen Humanistinen Taideteollinen Musiikkiala Teatteri- ja tanssiala Kasvatustieteellinen Liikuntatieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Psykologia Terveystieteet Oikeustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen Maatalous- ja metsätieteellinen Teknillistieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Eläinlääketieteellinen Farmasia Kuvataideala Koulutusala erittelemätön [Q2.1] Missä määrin käytät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssäsi? Missä määrin käytät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssäsi? 9

16 2. Muuttujat Ainoastaan tai lähes ainoastaan e-aineistoja Enimmäkseen e-aineistoja Yhtä paljon Enimmäkseen painettuja aineistoja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2_1] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot: Painetut lehdet? Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot? Painetut lehdet? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2_2] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot: Painetut kirjat? Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot? Painetut kirjat? 10

17 Q2.2_4 Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2_3] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot: Painetut hakuteokset? Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot? Painetut hakuteokset? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2_4] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot: Painetut sanakirjat? Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot? Painetut sanakirjat? 11

18 2. Muuttujat Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2_5] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot: Perustelut (avokysymys) Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot? Perustelut? [Q2.3_1] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: Elektronisia lehtiä? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? Elektronisia lehtiä Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q2.3_3 [Q2.3_2] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: E-kirjoja? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? E-kirjoja Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_3] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: Hakuteoksia? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? Hakuteoksia Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_4] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: Sanakirjoja? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? Sanakirjoja Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_5] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: Viitetietokantoja? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? Viitetietokantoja 14

21 Q2.4 Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_6] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: Asia- eli faktatietokantoja? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? Asia- eli faktatietokantoja (esim. numerotietoja) Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4] Nimeä elektronisia aineistoja, joita käytät eniten opinnoissasi/työssäsi (avokysymys) Nimeä elektronisia aineistoja, joita käytät eniten opinnoissasi/työssäsi: 15

22 2. Muuttujat [Q2.5] Löytyykö yliopistosi tarjoamista elektronisista aineistoista mielestäsi oman alasi keskeisiä aineistoja? Löytyykö yliopistosi tarjoamista elektronisista aineistoista mielestäsi oman alasi keskeisiä aineistoja? Erittäin hyvin Hyvin Jonkin verran Huonosti Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.6_1] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön: Kotimaisia tieteellisiä lehtiä? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kotimaisia tieteellisiä lehtiä Ei mainittu Mainittu

23 Q2.6_3 [Q2.6_2] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön: Kotimaisia viitetietokantoja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kotimaisia viitetietokantoja Ei mainittu Mainittu [Q2.6_3] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön: Sanakirjoja, sanastoja, tietosanakirjoja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Sanakirjoja, sanastoja, tietosanakirjoja Ei mainittu Mainittu

24 2. Muuttujat [Q2.6_4] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön: Ulkomaisia tieteellisiä lehtiä? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Ulkomaisia tieteellisiä lehtiä Ei mainittu Mainittu [Q2.6_5] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön: Ulkomaisia viitetietokantoja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Ulkomaisia viitetietokantoja Ei mainittu Mainittu

25 Q2.6_7 [Q2.6_6] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön: Asia- eli faktatietokantoja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Asia- eli faktatietokantoja (esim. numerotietoja, tilastoja, luetteloita) Ei mainittu Mainittu [Q2.6_7] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön: Yliopistojen/ammattikorkeakoulujen elektronisia julkaisuja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Yliopistojen/ammattikorkeakoulujen elektronisia julkaisuja (väitöskirjat, opinnäytteet, muut julkaisut) Ei mainittu Mainittu

26 2. Muuttujat [Q2.6_8] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön: E-kirjoja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: E-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q2.6_9] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön: Mainittu useita Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Mainittu useita [Q2.6_10] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön: Muuta, mitä? (avokysymys) Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan oman yliopistosi käyttöön? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Muuta, mitä? 20

27 Q2.9 [Q2.7] Mainitse nimeltä esimerkkejä elektronisista aineistoista, joita haluaisit hankittavan yliopistosi käyttöön: (avokysymys) Mainitse nimeltä esimerkkejä elektronisista aineistoista, joita haluaisit hankittavan yliopistosi käyttöön: [Q2.8] Kuinka tyytyväinen olet käytössäsi oleviin elektronisiin aineistoihin? Kuinka tyytyväinen olet käytössäsi oleviin elektronisiin aineistoihin? Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En osaa sanoa Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.9] Kuinka suuren osan tarvitsemistasi julkaisuista ja tietoaineistoista saat yliopistosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Kuinka suuren osan tarvitsemistasi julkaisuista ja tietoaineistoista saat yliopistosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Alle 20 % % % % Yli 80 % (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10_1] Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi: Helpottanut työssäni tarvitsemieni aineistojen löytymistä? Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi? Helpottanut työssäni tarvitsemieni aineistojen löytymistä Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10_2] Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi: Helpottanut työssäni tarvitsemieni aineistojen käsille saamista? Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi? Helpottanut työssäni tarvitsemieni aineistojen käsille saamista 22

29 Q2.10_4 Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10_3] Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi: Laajentanut työssäni tarvitsemieni aineistojen tarjontaa? Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi? Laajentanut työssäni tarvitsemieni aineistojen tarjontaa Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10_4] Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi: Helpottanut oman alani kehityksen seurantaa? Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi? Helpottanut oman alani kehityksen seurantaa 23

30 2. Muuttujat Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10_5] Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi: Kohottanut työni laatua? Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi? Kohottanut työni laatua Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10_6] Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi: Edistänyt uusien ajatuksien/ideoiden syntymistä? Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi? Edistänyt uusien ajatuksien/ideoiden syntymistä 24

31 Q2.10_8 Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10_7] Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi: Muuttanut (kaventanut/laajentanut) työni painopistettä? Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi? Muuttanut (kaventanut/laajentanut) työni painopistettä Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10_8] Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi: Säästänyt työaikaani? Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi? Säästänyt työaikaani 25

32 2. Muuttujat Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10_9] Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi: Vähentänyt kirjastossa tapahtuvaa aineistojen selailua? Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi? Vähentänyt kirjastossa tapahtuvaa aineistojen selailua Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10_10] Mitä muita vaikutuksia elektronisten aineistojen käytöllä on ollut opintoihisi/työhösi? (avokysymys) Miten elektronisten aineistojen käyttö on vaikuttanut opintoihisi/työhösi? Mitä muita vaikutuksia elektronisten aineistojen käytöllä on ollut opintoihisi/työhösi? 26

33 Q2.11_2 [Q2.11_1] Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni: En tunne riittävästi elektronisia aineistoja Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni En tunne riittävästi elektronisia aineistoja Ei mainittu Mainittu [Q2.11_2] Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni: Omat käyttötaitoni ovat puutteellisia Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni Omat käyttötaitoni ovat puutteellisia Ei mainittu Mainittu

34 2. Muuttujat [Q2.11_3] Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni: Oman alani aineistoja ei ole käytössä tai saatavilla Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni Oman alani aineistoja ei ole käytössä tai saatavilla Ei mainittu Mainittu [Q2.11_4] Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni: Aineistojen pysyvyys epäilyttää Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni Aineistojen pysyvyys epäilyttää (palvelun sisällön muuttuminen, lehtien lakkautukset, siirrot yms.) Ei mainittu Mainittu

35 Q2.11_6 [Q2.11_5] Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni: Ruudulta on hankala lukea Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni Ruudulta on hankala lukea Ei mainittu Mainittu [Q2.11_6] Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni: Tekniset ongelmat Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni Tekniset ongelmat Ei mainittu Mainittu

36 2. Muuttujat [Q2.11_7] Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni: En löydä tarvitsemiani elektronisia aineistoja Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni En löydä tarvitsemiani elektronisia aineistoja Ei mainittu Mainittu [Q2.11_8] Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni: Elektronisten aineistojen käytössä ei ole erityisiä ongelmia Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni Elektronisten aineistojen käytössä ei ole erityisiä ongelmia Ei mainittu Mainittu

37 Q2.11_9 [Q2.11_9] Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni: Mainittu useita Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni Mainittu useita [Q2.11_10] Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni: Kommentteja ongelmista (avokysymys) Elektronisten aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisiä ongelmia ovat mielestäni Kommentteja ongelmista [Q2.12_1] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista: Kirjaston tiedotteista? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kirjaston tiedotteista Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.12_2] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista: Kirjaston koulutustilaisuuksista? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kirjaston koulutustilaisuuksista Ei mainittu Mainittu [Q2.12_3] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista: Kirjaston kotisivuilta? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kirjaston kotisivuilta Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q2.12_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.12_4] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista: Kirjaston henkilökunnalta henkilökohtaisesti? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kirjaston henkilökunnalta henkilökohtaisesti Ei mainittu Mainittu [Q2.12_5] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista: Kollegoilta? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kollegoilta Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.12_6] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista: Opiskelijoilta? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Opiskelijoilta Ei mainittu Mainittu [Q2.12_7] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista: Opettajilta? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Opettajilta Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q2.12_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.12_8] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista: Mainittu useita Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Mainittu useita [Q2.12_9] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista: Muualta, mistä? (avokysymys) Mistä saat pääasiassa tietoa kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Muualta, mistä? [Q2.13_1] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Aineistokohtainen koulutus? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Aineistokohtainen koulutus 35

42 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2.13_2] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Oppiala-/tieteenalakohtainen koulutus? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Oppiala-/tieteenalakohtainen koulutus Ei mainittu Mainittu [Q2.13_3] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Tutkimushankekohtainen koulutus/neuvonta? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Tutkimushankekohtainen koulutus/neuvonta Ei mainittu Mainittu

43 Q2.13_6 [Q2.13_4] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Tiedonhaun koulutus Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Tiedonhaun koulutus? Ei mainittu Mainittu [Q2.13_5] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Lähdeviitteiden hallintaan liittyvä koulutus? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Lähdeviitteiden hallintaan liittyvä koulutus (esim. Refworks, EndNote) Ei mainittu Mainittu [Q2.13_6] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Henkilökohtainen koulutus? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? 37

44 2. Muuttujat Henkilökohtainen koulutus Ei mainittu Mainittu [Q2.13_7] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: En tarvitse koulutusta? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? En tarvitse koulutusta Ei mainittu Mainittu [Q2.13_8] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Mainittu useita Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Mainittu useita 38

45 Q3.2_1 [Q2.13_9] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Muuta, mitä? (avokysymys) Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Muuta, mitä? [Q3.1] Kuinka monta elektronisessa muodossa saatua tieteellistä artikkelia olet lukenut viimeksi kuluneen kuukauden aikana? Kuinka monta elektronisessa muodossa saatua tieteellistä artikkelia olet lukenut viimeksi kuluneen kuukauden (4 viikon) aikana? Lukemisella tarkoitetaan etenemistä otsikosta ja tiivistelmästä artikkelin tekstiin. Arvioi kappalemäärä: kpl Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1792 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta Kysymyksen jälkiteksti HUOM! Kysymykset nro koskevat viimeisintä lukemaasi e-lehtiartikkelia riippumatta siitä, milloin luit artikkelin. Ellet ole lukenut yhtään tieteellistä e-artikkelia, siirry kohtaan 4. [Q3.2_1] Missä käytit viimeisintä lukemaasi elektronista lehtiartikkelia? Missä käytit viimeisintä lukemaasi elektronista lehtiartikkelia? 39

46 2. Muuttujat Omassa työhuoneessa yliopistolla Yliopiston kirjastossa/oppimiskeskuksessa Atk- tai mikroluokassa Kotona Muualla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_2] Jos muualla, missä? (avokysymys) Jos muualla, missä? [Q3.3_1] Miten löysit viimeksi lukemasi e-lehtiartikkelin? Miten löysit viimeksi lukemasi e-lehtiartikkelin? Selailemalla painettuja lehtiä Selailemalla e-lehtiä Tiedonhaulla kokotekstitietokannasta Tiedonhaulla viitetietokannasta Tiedonhaulla Nelli-portaalin kautta Internet -hakukoneen avulla Uutuusvalvonnon kautta E-lehtien arkistosta Viitattu toisessa lehdessä Kirjastonn asiantuntijan avulla Kollega kertoi artikkelista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_2] Jokin muu menetelmä, mikä? (avokysymys) Jokin muu menetelmä, mikä? 40

47 Q3.4B_2 [Q3.4A] Mihin tarkoitukseen ensisijaisesti käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? Mihin tarkoitukseen ensisijaisesti käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? Oman alan yleiseen seurantaan Tutkimus- ja/tai kehitystyöhön Muuhun yksittäiseen työtehtävään Opetukseen tai ohjaukseen Opinnäytetyön tekoon Muuhun opiskeluun Muuhun tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.4B_1] Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota: Oman alani yleiseen seurantaan? Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? Oman alani yleiseen seurantaan Ei mainittu Mainittu [Q3.4B_2] Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota: Tutkimus- ja/tai kehitystyöhön? Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? 41

48 2. Muuttujat Tutkimus- ja/tai kehitystyöhön Ei mainittu Mainittu [Q3.4B_3] Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota: Muuhun yksittäiseen työtehtävään? Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? Muuhun yksittäiseen työtehtävään (esim. rahoitushakemuksen kirjoittamiseen) Ei mainittu Mainittu [Q3.4B_4] Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota: Opetukseen tai ohjaukseen? Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? Opetukseen tai ohjaukseen 42

49 Q3.4B_6 Ei mainittu Mainittu [Q3.4B_5] Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota: Opinnäytetyön tekoon? Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? Opinnäytetyön tekoon Ei mainittu Mainittu [Q3.4B_6] Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota: Muuhun opiskeluun? Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? Muuhun opiskeluun Ei mainittu Mainittu

50 2. Muuttujat [Q3.4B_7] Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota: Muuhun? Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? Muuhun Ei mainittu Mainittu [Q3.4B_7B] Jos muuhun, mihin? (avokysymys) Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? Jos muuhun, mihin? [Q3.4B_8] Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota: Mainittu useita Mihin muihin tarkoituksiin käytit tai aiot käyttää artikkelin sisältämää informaatiota? Mainittu useita 44

51 Q4.2_1 [Q4.1] Kuinka usein käytät Nelli-tiedonhakuportaalia? Kuinka usein käytät Nelli-tiedonhakuportaalia? Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos Nelli-portaali ei ole käytettävissäsi, voit siirtyä kohtaan 5. [Q4.2_1] Onko Nelli mielestäsi: Keskeinen tiedonhaun väline? Onko Nelli mielestäsi: Keskeinen tiedonhaun väline Samaa mieltä Jossain määrin samaa mieltä Jossain määrin eri mieltä Eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

52 2. Muuttujat [Q4.2_2] Onko Nelli mielestäsi: Helppokäyttöinen? Onko Nelli mielestäsi: Helppokäyttöinen Samaa mieltä Jossain määrin samaa mieltä Jossain määrin eri mieltä Eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.3_1] Mihin käytät Nelliä: Elektronisten kirjojen hakuun? Mihin käytät Nelliä? Elektronisten kirjojen hakuun (kokotekstejä) Ei mainittu Mainittu [Q4.3_2] Mihin käytät Nelliä: Elektronisten lehtiartikkelien hakuun? Mihin käytät Nelliä? 46

53 Q4.3_4 Elektronisten lehtiartikkelien hakuun (kokotekstejä) Ei mainittu Mainittu [Q4.3_3] Mihin käytät Nelliä: Painettujen kirjojen ja lehtien hakuun? Mihin käytät Nelliä? Painettujen kirjojen ja lehtien hakuun kirjastoluettelosta Ei mainittu Mainittu [Q4.3_4] Mihin käytät Nelliä: Muiden verkkopalveluiden hakuun? Mihin käytät Nelliä? Muiden verkkopalveluiden hakuun (esim. sanakirjojen, web-arkistojen, web-sivustojen) 47

54 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4.3_5] Mihin käytät Nelliä: Mainittu useita Mihin käytät Nelliä? Mainittu useita [Q4.4_1] Mihin käytät OmaNelliä: Oman tietokantalistan tekoon? Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) Oman tietokantalistan tekoon (omat pikahakuryhmät) Ei mainittu Mainittu [Q4.4_2] Mihin käytät OmaNelliä: Oman lehtilistan tekoon? Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) Oman lehtilistan tekoon (omat lehdet) 48

55 Q4.4_4 Ei mainittu Mainittu [Q4.4_3] Mihin käytät OmaNelliä: Omien viitteiden ja artikkeleiden tallentamiseen e-kirjahyllyyn? Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) Omien viitteiden ja artikkeleiden tallentamiseen e-kirjahyllyyn Ei mainittu Mainittu [Q4.4_4] Mihin käytät OmaNelliä: Uutuusvahtien tekoon? Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) Uutuusvahtien tekoon Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q4.4_5] Mihin käytät OmaNelliä: En käytä OmaNelliä/OmaNelli ei ole käytettävissä? Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) En käytä OmaNelliä/OmaNelli ei ole käytettävissä? Ei mainittu Mainittu [Q4.4_6] Mihin käytät OmaNelliä: Mainittu useita Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) Mainittu useita [Q4.5] Millaisia uudistuksia haluaisit Nelliin? (avokysymys) Millaisia uudistuksia haluaisit Nelliin? 50

57 Q5.3 [Q5.1] Mitä tieteenalaa edustat? Kysymyksen esiteksti Seuraavat kysymykset on tarkoitettu vain tutkimustyötä tekeville ml. jatko-opiskelijat, mutta ei kandin tai maisterintutkinto-opiskelijoille. Jos et tee tutkimusta, siirry nyt kohtaan 6. Mitä tieteenalaa edustat? Luonnontieteet Tekniikka Lääketieteet ja hoitotieteet Maatalous- ja metsätieteet Yhteiskuntatieteet Humanistiset tieteet tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.2] Mikä on tutkimusalasi? (avokysymys) Mikä on tutkimusalasi? (esim. koulutussosiologia, aatehistoria, geriatria, tietojärjestelmätiede) [Q5.3] Oletko suorittanut tohtorintutkinnon? Oletko suorittanut tohtorintutkinnon? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS)

58 2. Muuttujat [Q5.4] Jos olet suorittanut tohtorintutkinnon, valitse tutkinnon suoritusvuosi. Jos olet suorittanut tohtorintutkinnon, valitse tutkinnon suoritusvuosi Ennen vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.5] Jos olet toiminut opettajana, kuinka monta vuotta? Jos olet toiminut opettajana, kuinka monta vuotta? 1-2 vuotta vuotta vuotta Yli 10 vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.6] Teen tutkimusta Teen tutkimusta 52

59 Q5.7_2 Pääosin yksin Löyhässä tutkimusryhmässä Kiinteässä tutkimusryhmässä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.7_1] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi: Tieteellinen monografia? Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Tieteellinen monografia Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.7_2] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi: Referoitu aikakauslehtiartikkeli? Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Referoitu aikakauslehtiartikkeli 53

60 2. Muuttujat Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.7_3] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi: Referoitu konferenssiartikkeli? Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Referoitu konferenssiartikkeli Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.7_4] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi: Oppitai käsikirja? Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Oppi- tai käsikirja 54

61 Q5.7_6 Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.7_5] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi: Tekninen manuaali? Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Tekninen manuaali Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.7_6] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi: Muu? Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Muu 55

62 2. Muuttujat Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.7_7] Jos muu, mikä? (avokysymys) Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Jos muu, mikä? [Q5.8] Missä määrin käytät työssäsi julkaisuja omalta tieteenalaltasi ja missä määrin yli tieteenalarajojen? Missä määrin käytät työssäsi julkaisuja omalta tieteenalaltasi (esim. sosiologia, historia) ja missä määrin yli tieteenalarajojen? Pääosin omalta tieteenalaltani Jossain määrin myös muilta tieteenaloilta Etupäässä usealta tieteenalalta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.9_1] Kuinka monta julkaisua (kpl) sinulla on kahden viime vuoden ajalta seuraavissa kategorioissa: Artikkelit kotimaisissa referoiduissa tieteellisissä lehdissä? Kuinka monta julkaisua sinulla on kahden viime vuoden ajalta seuraavissa kategorioissa (kappalemäärät)? 56

63 Q5.9_3 Artikkelit kotimaisissa referoiduissa tieteellisissä lehdissä: kpl Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 430 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 0.88 keskihajonta 1.92 [Q5.9_2] Kuinka monta julkaisua (kpl) sinulla on kahden viime vuoden ajalta seuraavissa kategorioissa: Artikkelit kansainvälisissä referoiduissa tieteellisissä lehdissä? Kuinka monta julkaisua sinulla on kahden viime vuoden ajalta seuraavissa kategorioissa (kappalemäärät)? Artikkelit kansainvälisissä referoiduissa tieteellisissä lehdissä: kpl Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 565 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.90 keskihajonta [Q5.9_3] Kuinka monta julkaisua (kpl) sinulla on kahden viime vuoden ajalta seuraavissa kategorioissa: Kirjat, kansainväliset? Kuinka monta julkaisua sinulla on kahden viime vuoden ajalta seuraavissa kategorioissa (kappalemäärät)? 57

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä ammattikorkeakouluissa. Kyselyn tuloksia

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2868 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: YLI- OPISTOKIRJASTOT

KYSELYLOMAKE: FSD2868 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: YLI- OPISTOKIRJASTOT KYSELYLOMAKE: FSD2868 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: YLI- OPISTOKIRJASTOT QUESTIONNAIRE: FSD2868 USE OF ELECTRONIC LIBRARY RESOURCES 2007: FINNISH UNIVERSITIES Tämä kyselylomake on osa

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2870 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: TUT- KIMUSLAITOSTEN KIRJASTOT

KYSELYLOMAKE: FSD2870 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: TUT- KIMUSLAITOSTEN KIRJASTOT KYSELYLOMAKE: FSD2870 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: TUT- KIMUSLAITOSTEN KIRJASTOT QUESTIONNAIRE: FSD2870 USE OF ELECTRONIC LIBRARY RESOURCES 2007: FINNISH RESEARCH INSTITUTES Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2878. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2878. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2878 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston. käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille

Kansallisen elektronisen kirjaston. käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 1. Taustatietoja 1.0 Ammattikorkeakoulu (Mitä ammattikorkeakoulua edustat) 1.1 Sukupuoli 1.2 Ikä 1.3 Opiskelija- tai työntekijäryhmä

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2877. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot. Koodikirja

FSD2877. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot. Koodikirja FSD2877 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä yleisissä kirjastoissa. Kyselyn

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2070 Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot