FSD2878. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot. Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2878. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2878 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :46: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2878. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot [elektroninen aineisto]. FSD2878, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot Aineiston nimi englanniksi: Use of Electronic Library Resources 2004: Finnish Universities Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tuuliniemi, Arja (Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat artikkelit; julkaisut; kirjastot; sähköiset julkaisut; tiedonhaku; tietopalvelu; tutkimus; verkkoaineisto; verkkojulkaisut; yliopistokirjastot; yliopistot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; tietoyhteiskuntatutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lähteet; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt FinElib - Kansallinen elektroninen kirjasto toteutti vuosina suomalaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yleisille kirjastoille suunnattuja käyttäjäkyselyjä. Verkkokyselyillä on selvitetty millaisia elektronisia aineistoja ja julkaisuja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjastojen asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Lisäksi on pyydetty palautetta tarjolla olevista e-aineistoista sekä kartoitettu palvelujen kehittämisideoita. Sisällönkuvaus Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v yliopistokirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä yliopistoissa. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin mitä FinELib-tietokantoja vastaaja oli käyttänyt ja kuinka tärkeinä hän piti niitä työn tai opiskelun kannalta. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt näitä tietokantoja, tiedusteltiin syytä siihen. Vastaajilta kysyttiin mistä he olivat kuulleet tai saaneet tiedon FinELib-aineistoista. Kysyttiin myös kuinka usein, missä ja mihin tarkoituksiin vastaajat aineistoja käyttivät. Pyydettiin myös tietoja tavoista, joilla vastaajat löysivät itselleen tarpeelliset artikkelit tai lehdet ja kysyttiin mitä aineistoja toivottiin hankittavan FinELib-palvelujen piiriin. Lopuksi kysyttiin mitä ongelmia vastaajat kokivat FinELib-aineistojen käytössä ja sen avulla tapahtuvassa tiedonhankinnassa. Lisäksi kysyttiin millaiseen aineistojen käyttöön liittyvään koulutukseen tunnettiin tarvetta ja mitä pidettiin aineistojen suurimpina vahvuuksina ja heikkouksina. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Taustamuuttujina olivat yliopisto, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija-/työntekijäryhmä sekä tieteen-, koulutus- ja tutkimusala. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Yliopistokirjastojen asiakkaat Aineistonkeruun ajankohta: 2004 Aineiston kerääjät: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2004 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 153 muuttujaa ja 1310 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Linkki avoimeen verkkolomakkeeseen oli esillä yliopistokirjastojen verkkopalveluissa. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit FinELib-käyttäjäkyselyn vastaukset yliopistot. Helsinki: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib). Saatavissa: [viitattu ] Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1310 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1310 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1310 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [FORMID] Alkuperäinen lomakenumero Alkuperäinen lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1310 minimi maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1.3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [Q1.1] Sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.2] Ikä Ikä v v v v Yli 55 v tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.3] Mitä yliopistoa edustat? Mitä yliopistoa edustat? 7

14 2. Muuttujat Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Oulun yliopisto Svenska handelshögskola Tampereen teknillinen korkeakoulu Tampereen yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Kuvataideakatemia Sibelius-Akatemia Taideteollinen korkeakoulu [Q1.4] Mihin opiskelija- tai työntekijäryhmään lähinnä kuulut? Mihin opiskelija- tai työntekijäryhmään lähinnä kuulut? 1-3 vuoden yliopisto-opiskelija Yli 3 vuoden yliopisto-opiskelija Tutkielman/gradun tekijä Osa-aikainen jatko-opiskelija Päätoiminen jatko-opiskelija Assistentti/tutkija Lehtori/opettaja Laitoksen esimies/professori Kirjastonhoitaja/informaatikko Muu henkilökunta tieto puuttuu (SYSMIS)

15 Q1.5B [Q1.5] Mitä tieteen- tai koulutusalaa edustat? Mitä tieteen- tai koulutusalaa edustat? Humanistiset tieteet Kulttuuriala Luonnonvara-alat Taloustieteet Teknillinen ala Terveystieteet Yhteiskuntatieteet [Q1.5B] Tieteen- tai koulutusalan nimi (avokysymys) Tieteen- tai koulutusalan nimi [Q1.6] Mikä on tutkimusalasi? (avokysymys) Mikä on tutkimusalasi? [Q1.7] Teen etupäässä (perus/soveltavaa tutkimusta) Teen etupäässä Perustutkimusta Soveltavaa tutkimusta tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1.8] Tutkimusalani on uusi ja vakiinnuttaa asemaansa tieteenalallani? Tutkimusalani on uusi ja vakiinnuttaa asemaansa tieteenalallani? Ei En osaa sanoa Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.9] Ovatko tutkimusalasi tutkimuskohteet, teoriat ja menetelmät (vakiintuneita/vakiintumattomia) Ovatko tutkimusalasi tutkimuskohteet, teoriat ja menetelmät Vakiintumattomia En osaa sanoa Jossain määrin vakiintuneita Vakiintuneita tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.10_1] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Tieteellinen monografia Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? 10

17 Q1.10_3 Tieteellinen monografia Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan [Q1.10_2] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Referoitu aikakauslehtiartikkeli Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Referoitu aikakauslehtiartikkeli Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan [Q1.10_3] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Referoitu konferenssiartikkeli Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Referoitu konferenssiartikkeli 11

18 2. Muuttujat Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan [Q1.10_4] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Oppi- tai käsikirja Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Oppi- tai käsikirja Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan [Q1.10_5] Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Tekninen manuaali Missä määrin seuraavia julkaisumuotoja arvostetaan alallasi? Tekninen manuaali 12

19 Q2.1 Paljon Jossain määrin Vähän Ei lainkaan [Q1.11] Käytän työssäni julkaisuja (omalta/muulta/usealta tieteenalalta) Käytän työssäni julkaisuja Jossain määrin myös muilta tieteenaloilta Pääosin omalta tieteenalaltani Etupäässä usealta tieteenalalta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.12] Teen tutkimusta (yksin/tutkimusryhmässä) Teen tutkimusta (yksin/tutkimusryhmässä) Kiinteässä tutkimusryhmässä Löyhässä tutkimusryhmässä Pääosin yksin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.1] Missä määrin käytät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssäsi? Missä määrin käytät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssäsi? 13

20 2. Muuttujat Käytän ainoastaan tai lähes ainoastaan elektronisessa muodossa olevia aineistoja Käytän enimmäkseen elektronisia aineistoja Käytän sekä elektronisia että painettuja aineistoja yhtä paljon Käytän enimmäkseen painettuja aineistoja En käytä lainkaan elektronisessa muodossa olevia aineistoja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2] Oletko valmis luopumaan painetusta aineistosta jos käytössäsi olisi elektroninen versio? Oletko valmis luopumaan painetusta aineistosta jos käytössäsi olisi elektroninen versio? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2A] Oletko valmis luopumaan painetusta aineistosta jos käytössäsi olisi elektroninen versio? (avokysymys) Oletko valmis luopumaan painetusta aineistosta jos käytössäsi olisi elektroninen versio? [Q2.2B] Oletko valmis luopumaan painetusta aineistosta jos käytössäsi olisi elektroninen versio? (avokysymys) Oletko valmis luopumaan painetusta aineistosta jos käytössäsi olisi elektroninen versio? 14

21 Q3.1_2 [Q3.1_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: ABI Inform: Proquest Direct Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet ABI Inform: Proquest Direct Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.1_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: ACM Digital Library Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet ACM Digital Library Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

22 2. Muuttujat [Q3.1_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: ACS Publications Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet ACS Publications Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.1_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Annual Reviews Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Annual Reviews Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

23 Q3.1_6 [Q3.1_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Ebscohost Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Ebscohost Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.1_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Elektra Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Elektra Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

24 2. Muuttujat [Q3.1_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Elsevier: Science Direct Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Elsevier: Science Direct Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.1_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Highwire Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Highwire Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

25 Q3.1_10 [Q3.1_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: IEEE/IEE-IEL Online Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet IEEE/IEE-IEL Online Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.1_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: IIMP Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet IIMP Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

26 2. Muuttujat [Q3.1_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: JSTOR Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet JSTOR Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.1_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Kluwer Journals Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Kluwer Journals Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

27 Q3.1_14 [Q3.1_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: MCB: Emerald Library Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet MCB: Emerald Library Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.1_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Nature Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Nature Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

28 2. Muuttujat [Q3.1_15] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: OVID Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet OVID Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.1_16] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Sage Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Sage Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

29 Q3.1_18 [Q3.1_17] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Science Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Science Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.1_18] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Source OECD Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Source OECD Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

30 2. Muuttujat [Q3.1_19] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Springer Link Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Springer Link Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.1_20] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Elektroniset lehdet: Wilson Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset lehdet Wilson Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

31 Q3.2_2 [Q3.2_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: ABC Clio Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat ABC Clio Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.2_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: Cambridge Scientific Abstracts (CSA) Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat Cambridge Scientific Abstracts (CSA) Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

32 2. Muuttujat [Q3.2_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: Chemical Abstracts: Scifinder Scholar Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat Chemical Abstracts: Scifinder Scholar Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.2_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: Compendex & EI Village 2 Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat Compendex & EI Village 2 Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

33 Q3.2_6 [Q3.2_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: Design and Applied Arts Index (DAAI) Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat Design and Applied Arts Index (DAAI) Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.2_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: Global Books in Print Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat Global Books in Print Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

34 2. Muuttujat [Q3.2_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: Helecon Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat Helecon Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.2_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: ISI - Web of Knowledge Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat ISI - Web of Knowledge Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

35 Q3.2_10 [Q3.2_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: PCI - Periodicals Contents Index Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat PCI - Periodicals Contents Index Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.2_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: Silver Platter Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat Silver Platter Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

36 2. Muuttujat [Q3.2_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: Tenttu Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat Tenttu Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.2_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Viitetietokannat: Ulrichsweb Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Viitetietokannat Ulrichsweb Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

37 Q3.3_2 [Q3.3_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hakuteokset: Edilex Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Hakuteokset Edilex Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.3_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hakuteokset: Encyclopedia Britannica Online Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Hakuteokset Encyclopedia Britannica Online Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

38 2. Muuttujat [Q3.3_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hakuteokset: Grove Dictionary of Art Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Hakuteokset Grove Dictionary of Art Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.3_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hakuteokset: Grove Dictionary of Music and Musicians Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Hakuteokset Grove Dictionary of Music and Musicians Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

39 Q3.3_6 [Q3.3_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hakuteokset: Kansallisbiografia Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Hakuteokset Kansallisbiografia Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.3_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hakuteokset: Netmot sanakirjasto Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Hakuteokset Netmot sanakirjasto Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

40 2. Muuttujat [Q3.3_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hakuteokset: Oxford English Dictionary Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Hakuteokset Oxford English Dictionary Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.3_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hakuteokset: Oxford Reference Online Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Hakuteokset Oxford Reference Online Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

41 Q3.4_2 [Q3.4_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? E-kirjat ja viitteiden hallinta: Refworks Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset kirjat ja viitteiden hallinta Refworks Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta [Q3.4_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? E-kirjat ja viitteiden hallinta: Springer: Lecturer Notes in Computer Science Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä työsi tai opiskelusi kannalta niitä pidät? Elektroniset kirjat ja viitteiden hallinta Springer: Lecturer Notes in Computer Science Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä En käytä/ei vastausta

42 2. Muuttujat [Q4.1_1] Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? En ole tiennyt aineistoista Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? En ole tiennyt aineistoista Ei mainittu Mainittu [Q4.1_2] Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? En tarvitse aineistoja Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? En tarvitse aineistoja Ei mainittu Mainittu [Q4.1_3] Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? En tunne elektronisten lehtien ja tietokantojen sisältöä Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? 36

43 Q4.1_5 En tunne elektronisten lehtien ja tietokantojen sisältöä Ei mainittu Mainittu [Q4.1_4] Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? Minulla ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? Minulla ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua Ei mainittu Mainittu [Q4.1_5] Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? Käytän muita tiedonlähteitä ja palveluita Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? Käytän muita tiedonlähteitä ja palveluita 37

44 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4.1_6] Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? Teetän tiedonhaut muilla Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? Teetän tiedonhaut muilla Ei mainittu Mainittu [Q4.1_7] Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? Muu syy (avokysymys) Jos et ole käyttänyt FinELib-aineistoja, miksi? Muu syy [Q4.2] Milloin olet alkanut käyttää FinELib-aineistoja? Milloin olet alkanut käyttää FinELib-aineistoja? 38

45 Q4.3_ tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.3_1] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Kirjaston tiedotteista Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Kirjaston tiedotteista Ei mainittu Mainittu [Q4.3_2] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Kirjaston kotisivuilta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Kirjaston kotisivuilta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q4.3_3] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Kirjaston koulutustilaisuudesta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Kirjaston koulutustilaisuudesta Ei mainittu Mainittu [Q4.3_4] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Kollegoilta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Kollegoilta Ei mainittu Mainittu

47 Q4.3_7 [Q4.3_5] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Opettajilta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Opettajilta Ei mainittu Mainittu [Q4.3_6] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Opiskelijoilta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Opiskelijoilta Ei mainittu Mainittu [Q4.3_7] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Lehdistä, radiosta tai TV:stä Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? 41

48 2. Muuttujat Lehdistä, radiosta tai TV:stä Ei mainittu Mainittu [Q4.3_8] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Muualta (avokysymys) Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib -aineistoista? Muualta [Q5.1] Kuinka usein käytät FinELib -aineistoja? Kuinka usein käytät FinELib -aineistoja? Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS)

49 Q5.2_3 [Q5.2_1] Missä pääasiassa käytät FinELib -aineistoja? Omassa työhuoneessa yliopistolla tai työpaikalla Missä pääasiassa käytät FinELib -aineistoja? Omassa työhuoneessa yliopistolla tai työpaikalla Ei mainittu Mainittu [Q5.2_2] Missä pääasiassa käytät FinELib -aineistoja? Kirjastossa (yliopiston/oppilaitoksen kirjasto, yleinen kirjasto) Missä pääasiassa käytät FinELib -aineistoja? Kirjastossa (yliopiston/oppilaitoksen kirjasto, yleinen kirjasto) Ei mainittu Mainittu [Q5.2_3] Missä pääasiassa käytät FinELib -aineistoja? Atk- tai mikroluokassa Missä pääasiassa käytät FinELib -aineistoja? 43

50 2. Muuttujat Atk- tai mikroluokassa Ei mainittu Mainittu [Q5.2_4] Missä pääasiassa käytät FinELib -aineistoja? Kotona Missä pääasiassa käytät FinELib -aineistoja? Kotona Ei mainittu Mainittu [Q5.2_5] Missä pääasiassa käytät FinELib -aineistoja? Etäpisteessä Missä pääasiassa käytät FinELib -aineistoja? Etäpisteessä 44

51 Q5.3_2 Ei mainittu Mainittu [Q5.3_1] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Oman alani seurantaan Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Oman alani seurantaan Ei mainittu Mainittu [Q5.3_2] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Tutkimustyötä koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Tutkimustyötä koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu

52 2. Muuttujat [Q5.3_3] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Yksittäiseen työhön tai opiskeluun liittyvän ongelmatilanteen ratkaisuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Yksittäiseen työhön tai opiskeluun liittyvän ongelmatilanteen ratkaisuun Ei mainittu Mainittu [Q5.3_4] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Opetusta ja ohjausta koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Opetusta ja ohjausta koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu [Q5.3_5] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Opetusmateriaalin tekoon Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? 46

53 Q5.3_7 Opetusmateriaalin tekoon Ei mainittu Mainittu [Q5.3_6] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Opiskelua koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Opiskelua koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu [Q5.3_7] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Opinnäytteiden tekoon Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Opinnäytteiden tekoon 47

54 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q5.3_8] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Konsultointipyyntöön vastaamiseen Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Konsultointipyyntöön vastaamiseen Ei mainittu Mainittu [Q5.3_9] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Muuhun (avokysymys) Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib -palveluita? Muuhun [Q5.4_1] Miten löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Selailemalla alani ydinlehtiä Millä menetelmällä löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? 48

55 Q5.4_3 Selailemalla alani ydinlehtiä Tärkeä Melko tärkeä En käytä [Q5.4_2] Miten löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Julkaisujen lähdeluettelosta ketjuttamalla (lumipallomenetelmällä) Millä menetelmällä löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Julkaisujen lähdeluettelosta ketjuttamalla (lumipallomenetelmällä) Tärkeä Melko tärkeä En käytä [Q5.4_3] Miten löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Hakusanahaulla viitetietokannoista Millä menetelmällä löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Hakusanahaulla viitetietokannoista 49

56 2. Muuttujat Tärkeä Melko tärkeä En käytä [Q5.4_4] Miten löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Hakusanalla elektronisten lehtien kokotekstitietokannoista Millä menetelmällä löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Hakusanalla elektronisten lehtien kokotekstitietokannoista Tärkeä Melko tärkeä En käytä [Q5.4_5] Miten löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Uutuusvalvonta- ja seurantapalveluiden kautta Millä menetelmällä löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Uutuusvalvonta- ja seurantapalveluiden kautta 50

57 Q5.4_7 Tärkeä Melko tärkeä En käytä [Q5.4_6] Miten löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Kollegoiden ja muiden henkilöiden kautta Millä menetelmällä löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Kollegoiden ja muiden henkilöiden kautta Tärkeä Melko tärkeä En käytä [Q5.4_7] Miten löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? (avokysymys) Millä menetelmällä löydät itsellesi tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet FinELib-aineistoista? Muu [Q6.1] Löytyykö FinELib-aineistotarjonnasta mielestäsi oman alasi keskeisiä aineistoja? Löytyykö FinELib-aineistotarjonnasta mielestäsi oman alasi keskeisiä aineistoja? 51

58 2. Muuttujat Erittäin hyvin Hyvin Jonkin verran Huonosti Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_1] Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Ulkomaisia tieteellisiä lehtiä Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8, siten että 1 on vähiten tärkeä, 8 on tärkein. Käytä kutakin numeroa vain kerran. Ulkomaisia tieteellisiä lehtiä Vähiten tärkeä Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_2] Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Ulkomaisia viitetietokantoja Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8, siten että 1 on vähiten tärkeä, 8 on tärkein. Käytä kuta- 52

59 Q6.2_3 kin numeroa vain kerran. Ulkomaisia viitetietokantoja Vähiten tärkeä Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_3] Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Yliopistojen elektronisia julkaisuja (väitöskirjat, opinnäytteet, muut julkaisut) Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8, siten että 1 on vähiten tärkeä, 8 on tärkein. Käytä kutakin numeroa vain kerran. Yliopistojen elektronisia julkaisuja (väitöskirjat, opinnäytteet, muut julkaisut) Vähiten tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 53

60 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_4] Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Sanakirjoja, sanastoja Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8, siten että 1 on vähiten tärkeä, 8 on tärkein. Käytä kutakin numeroa vain kerran. Sanakirjoja, sanastoja Vähiten tärkeä Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_5] Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? E-kirjoja Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8, siten että 1 on vähiten tärkeä, 8 on tärkein. Käytä kutakin numeroa vain kerran. 54

61 Q6.2_6 E-kirjoja Vähiten tärkeä Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_6] Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Asia- eli faktatietokantoja (numerotietoja, tilastoja, luetteloita) Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8, siten että 1 on vähiten tärkeä, 8 on tärkein. Käytä kutakin numeroa vain kerran. Asia- eli faktatietokantoja (numerotietoja, tilastoja, luetteloita) Vähiten tärkeä Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 55

62 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q6.2_7] Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Kotimaisia tieteellisiä lehtiä Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8, siten että 1 on vähiten tärkeä, 8 on tärkein. Käytä kutakin numeroa vain kerran. Kotimaisia tieteellisiä lehtiä Vähiten tärkeä Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_8] Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Kotimaisia viitetietokantoja Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8, siten että 1 on vähiten tärkeä, 8 on tärkein. Käytä kutakin numeroa vain kerran. Kotimaisia viitetietokantoja 56

63 Q6.2_9 Vähiten tärkeä Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_9] Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Muita aineistoja Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8, siten että 1 on vähiten tärkeä, 8 on tärkein. Käytä kutakin numeroa vain kerran. Muita aineistoja Vähiten tärkeä Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS)

64 2. Muuttujat [Q6.2_9B] Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Mitä muita (avokysymys) Mitä aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan FinELib -palvelujen piiriin? Merkitse tärkeysjärjestyksessä tarve asteikolla 1-8, siten että 1 on vähiten tärkeä, 8 on tärkein. Käytä kutakin numeroa vain kerran. Mitä muita [Q6.3_1] FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni: En tunne riittävästi FinELib-aineistoja FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni En tunne riittävästi FinELib-aineistoja Ei mainittu Mainittu [Q6.3_2] FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni: Palvelujen pysyvyys epäilyttää FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni Palvelujen pysyvyys epäilyttää 58

65 Q6.3_4 Ei mainittu Mainittu [Q6.3_3] FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni: Oman alani aineistojen niukkuus FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni Oman alani aineistojen niukkuus Ei mainittu Mainittu [Q6.3_4] FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni: Tietotekniset ongelmat FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni Tietotekniset ongelmat Ei mainittu Mainittu

66 2. Muuttujat [Q6.3_5] FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni: Aineistojen tulostamiseen liittyvät ongelmat FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni Aineistojen tulostamiseen liittyvät ongelmat Ei mainittu Mainittu [Q6.3_6] FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni: Ruudulta lukemisen hankaluus FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni Ruudulta lukemisen hankaluus Ei mainittu Mainittu [Q6.3_7] FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni: Palvelun hankalakäyttöisyys FinELib-aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan ongelmia ovat mielestäni 60

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2877. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot. Koodikirja

FSD2877. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot. Koodikirja FSD2877 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2005 - ammattikorkeakoulut. Vastauksia ammattikorkeakouluille suunnattuun käyttäjäkyselyyn saatiin 616.

FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2005 - ammattikorkeakoulut. Vastauksia ammattikorkeakouluille suunnattuun käyttäjäkyselyyn saatiin 616. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2005 - ammattikorkeakoulut Vastauksia ammattikorkeakouluille suunnattuun käyttäjäkyselyyn saatiin 616. TAUSTATIETOJA 1. Sukupuoli 2. Ikä 3. Mitä ammattikorkeakoulua

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2875. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2875. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2875 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2874. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2874. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2874 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 626.

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 626. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2002 - t Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista jen vastauksia oli 626. 1. TAUSTATIETOJA 4. FINELIB-AINEISTOJEN KÄYTTÖ 1.1 Sukupuoli 4.1

Lisätiedot

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2868 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten

Lisätiedot

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 2114, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 1186.

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 2114, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 1186. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2001 - ammattikorkeakoulut Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 2114, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 1186. 1. TAUSTATIETOJA 4. FINELIB-AINEISTOJEN

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kansallinen Elektroninen kirjasto FinELib-käyttäjäkysely

Kansallinen Elektroninen kirjasto FinELib-käyttäjäkysely Kansallinen Elektroninen kirjasto FinELib-käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2005 Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib hankkii kansainvälisiä ja kotimaisia elektronisia lehtiä, tietokantoja ja

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2875 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: AM- MATTIKORKEAKOULUKIRJASTOT

KYSELYLOMAKE: FSD2875 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: AM- MATTIKORKEAKOULUKIRJASTOT KYSELYLOMAKE: FSD2875 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: AM- MATTIKORKEAKOULUKIRJASTOT QUESTIONNAIRE: FSD2875 USE OF ELECTRONIC LIBRARY RESOURCES 2005: FINNISH UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2874 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: YLI- OPISTOKIRJASTOT

KYSELYLOMAKE: FSD2874 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: YLI- OPISTOKIRJASTOT KYSELYLOMAKE: FSD2874 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: YLI- OPISTOKIRJASTOT Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja FSD2290 Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa 2002-2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä ammattikorkeakouluissa. Kyselyn tuloksia

Lisätiedot

FinELib-aineistojen määrät v. 2011

FinELib-aineistojen määrät v. 2011 FinELib-aineistojen määrät v. 20 Taulukkoon on koottu aineistotyypeittäin määrät kutakin lisensioitua aineistoa kohden. Organisaatiokohtaiset tiedot löytyvät Halti-tietokannasta niissä tapauksissa missä

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot