FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :42: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2869. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot [elektroninen aineisto]. FSD2869, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 81 B Kyselylomake englanniksi 93 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Aineiston nimi englanniksi: Use of Electronic Library Resources 2007: Finnish Public Libraries Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi ja englanniksi Tekijät Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Tuuliniemi, Arja (Kansalliskirjasto. Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat artikkelit; elektroniset julkaisut; kirjastot; sähköiset julkaisut; tiedonhaku; tietopalvelu; verkkoaineisto; verkkojulkaisut Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; tietoyhteiskuntatutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lähteet; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt FinElib - Kansallinen elektroninen kirjasto toteutti vuosina suomalaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yleisille kirjastoille suunnattuja käyttäjäkyselyjä. Verkkokyselyillä on selvitetty millaisia elektronisia aineistoja ja julkaisuja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjastojen asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Lisäksi on pyydetty palautetta tarjolla olevista e-aineistoista sekä kartoitettu palvelujen kehittämisideoita. Sisällönkuvaus Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v yleisten kirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat käyttivät kirjastojen tarjoamia elektronisia aineistoja, mitä aineistoja vastaaja on käyttänyt ja minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja toivottaisiin hankittavan kirjastoon. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Vastaajilta pyydettiin myös arviota tyytyväisyydestä kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin ja aineistojen kattavuuteen sekä aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisistä ongelmista. Kysyttiin myös mistä vastaajat pääasiassa saavat tietoa kirjaston/tietopalvelun tarjoamista elektronisista aineistoista ja millaista aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta ja neuvontaa vastaajat kokivat tarvitsevansa. Lisäksi pyydettiin arviota vastaajan viimeisen vuoden aikana lukemien paperikirjojen määrästä. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin minkä tyyppistä ja nimistä elektronista aineostoa vastaaja on viimeksi käyttänyt sekä missä ja mihin tarkoitukseen aineistoa on käytetty. Kysyttiin myös miten vastaaja löysi kyseisen aineiston. Seuraavat kysymykset käsittelivät Nelli-portaalin käyttöä. Vastaajilta kysyttiin millaiseksi he Nelli-portaalin mieltävät ja mihin Nelliä ja OmaNelliä käytetään. Kysyttiin myös millaisia uudistuksia vastaajat toivoisivat Nelliin. Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta kirjastolle. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikäryhmä, koulutus ja ammattiryhmä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Yleisten kirjastojen asiakkaat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2007 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 126 muuttujaa ja 921 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Linkki avoimeen verkkolomakkeeseen oli esillä yleisten kirjastojen verkkopalveluissa. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Arkistoidusta aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu viisi suurimmaksi osaksi tyhjää havaintoa (vastaajaa). Tästä johtuvat pienet erot frekvensseissä arkistoidun aineiston ja Kansalliskirjaston aineistosta julkaiseman raportin välillä. Arkistoidun aineiston muuttujassa q2.3_1 on huomattavasti enemmän puuttuvia tietoja kuin Kansalliskirjaston julkaisemassa jakaumassa. 3

10 1. Aineiston kuvailu Syytä tähän ei ole saatu selvitettyä. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Käyttäjäkysely Helsinki: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib). Saatavissa: [viitattu ] Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 921 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 921 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 921 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [NRO] Alkuperäinen havaintotunnus Alkuperäinen havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 921 minimi 1.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1.1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [Q1.0] Seutukunta Seutukunta Espoo Etelä-Savo Hämeenlinna Itä-Uusimaa Kainuu Keski-Suomi Keskuskirjasto Kokkola Kouvola Lahti Lappi Lappeenranta Oulu Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Seinäjoki Vaasa Varsinais-Suomi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.1] Sukupuoli Sukupuoli 7

14 2. Muuttujat Nainen Mies [Q1.2] Ikä Ikä Alle Yli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.3] Koulutus Koulutus Vielä koulussa Kansakoulu Peruskoulu Ammattikoulu tai kurssi Lukio tai ylioppilas Opistotason ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulu Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto Muu koulutus (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2.1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1.4] Mihin henkilöryhmään lähinnä kuulut? Mihin henkilöryhmään lähinnä kuulut? Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat ja koululaiset Eläkeläiset Muut [Q2.1] Missä määrin yleensä käytät elektronisia ja/tai painettuja aineistoja kirjastossasi tai sen välityksellä? Missä määrin yleensä käytät elektronisia ja/tai painettuja aineistoja kirjastossasi tai sen välityksellä? Ainoastaan tai lähes ainoastaan e-aineistoja Enimmäkseen e-aineistoja Yhtä paljon Enimmäkseen painettuja aineistoja tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q2.2_1] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot: Painetut lehdet? Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot? Painetut lehdet Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2_2] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot: Painetut kirjat? Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot? Painetut kirjat Kyllä En En osaa sanoa

17 Q2.2_4 [Q2.2_3] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot: Painetut hakuteokset? Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot? Painetut hakuteokset Kyllä En En osaa sanoa [Q2.2_4] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot: Painetut sanakirjat? Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista, jos käytössäsi olisi elektroniset versiot? Painetut sanakirjat Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q2.3_1] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: Elektronisia lehtiä? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? Elektronisia lehtiä Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_2] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: E-kirjoja? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? E-kirjoja Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q2.3_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_3] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: Hakuteoksia? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? Hakuteoksia Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_4] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: Sanakirjoja? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? Sanakirjoja 13

20 2. Muuttujat Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_5] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: Viitetietokantoja? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? Viitetietokantoja Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_6] Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja: Asia- eli faktatietokantoja? Kuinka usein käytät seuraavia kirjastosi tarjoamia elektronisia aineistoja? Asia- eli faktatietokantoja (esim. numerotietoja) 14

21 Q2.5_1 Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4] Kuinka usein käytät elektronisia aineistoja muualla kuin yleisessä kirjastossa tai sen kautta? Kuinka usein käytät elektronisia aineistoja muualla kuin yleisessä kirjastossa tai sen kautta? Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin En ole käyttänyt lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.5_1] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Aleksi? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Aleksi 15

22 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2.5_2] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Alex författarlexikon? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Alex författarlexikon Ei mainittu Mainittu [Q2.5_3] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Sanoma Osakeyhtiön lehdet (HS, IS, Taloussanomat)? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Sanoma Osakeyhtiön lehdet (HS, IS, Taloussanomat) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q2.5_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.5_4] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Artikelsök? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Artikelsök Ei mainittu Mainittu [Q2.5_5] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Encyclopedia Britannica Online? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Encyclopedia Britannica Online Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.5_6] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Ebsco (MasterFile Elite tai Premier, World Magazine Bank)? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Ebsco (MasterFile Elite tai Premier, World Magazine Bank) Ei mainittu Mainittu [Q2.5_7] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Ellibs e-kirjat? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Ellibs e-kirjat 18

25 Q2.5_9 Ei mainittu Mainittu [Q2.5_8] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Finnbooks? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Finnbooks Ei mainittu Mainittu [Q2.5_9] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Gale (Biography Resource Center, Contemporary Authors, Science Resource Center)? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Gale (Biography Resource Center, Contemporary Authors, Science Resource Center) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.5_10] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Global Books in Print? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Global Books in Print Ei mainittu Mainittu [Q2.5_11] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Grove Dictionary of Art? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Grove Dictionary of Art Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q2.5_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.5_12] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Grove Dictionary of Music? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Grove Dictionary of Music Ei mainittu Mainittu [Q2.5_13] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Helecon (FINP, MIX)? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Helecon (FINP, MIX) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.5_14] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: International Who s who? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? International Who s who Ei mainittu Mainittu [Q2.5_15] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Kansallisbiografia? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Kansallisbiografia Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q2.5_17 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.5_16] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Medic? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Medic Ei mainittu Mainittu [Q2.5_17] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Mediearkivet? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Mediearkivet Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.5_18] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Nationalencyclopedin? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Nationalencyclopedin Ei mainittu Mainittu [Q2.5_19] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: NetMOT Sanakirjasto (+ Kielitoimiston sanakirja)? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? NetMOT Sanakirjasto (+ Kielitoimiston sanakirja) 24

31 Q2.5_21 Ei mainittu Mainittu [Q2.5_20] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: PressDisplay? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? PressDisplay Ei mainittu Mainittu [Q2.5_21] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: PressText? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? PressText Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.5_22] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: RT-kortisto? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? RT-kortisto Ei mainittu Mainittu [Q2.5_23] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: SFS-standardit? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? SFS-standardit Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q2.5_25 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.5_24] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Siirtolaisrekisteri? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Siirtolaisrekisteri Ei mainittu Mainittu [Q2.5_25] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Suomen laki -online? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Suomen laki -online Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.5_26] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Suomen Media-arkisto? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Suomen Media-arkisto Ei mainittu Mainittu [Q2.5_27] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Talentum lehtiarkisto? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Talentum lehtiarkisto Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q2.5_29 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.5_28] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Tilastokeskus (ml. Suomen tilastollinen vuosikirja)? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Tilastokeskus (ml. Suomen tilastollinen vuosikirja) Ei mainittu Mainittu [Q2.5_29] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Terveysportti? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Terveysportti Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.5_30] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Ulrichsweb? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Ulrichsweb Ei mainittu Mainittu [Q2.5_31] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: WorldCat? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? WorldCat Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q2.5_33 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.5_32] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: WSOY (YritysOnline, Juridiikka Online)? Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? WSOY (YritysOnline, Juridiikka Online) Ei mainittu Mainittu [Q2.5_33] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Mainittu useita Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? Mainittu useita [Q2.5_34] Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt: Muut, mitkä? (avokysymys) Mitä seuraavista yleisen kirjaston tarjoamista elektronisista aineistoista olet käyttänyt (listassa on yleisissä kirjastoissa yleisimmin käytössä olevia aineistoja)? 31

38 2. Muuttujat Muut, mitkä? [Q2.6] Löytyykö yleisen kirjaston elektronisten aineistojen tarjonnasta mielestäsi tarvitsemiasi aineistoja? Löytyykö yleisen kirjaston elektronisten aineistojen tarjonnasta mielestäsi tarvitsemiasi aineistoja? Erittäin hyvin Hyvin Jonkin verran Huonosti Ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.7_1] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi: Kotimaisia lehtiä? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kotimaisia lehtiä Ei mainittu Mainittu

39 Q2.7_3 [Q2.7_2] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi: Kotimaisia viitetietokantoja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kotimaisia viitetietokantoja Ei mainittu Mainittu [Q2.7_3] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi: Sanakirjoja, sanastoja, tietosanakirjoja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Sanakirjoja, sanastoja, tietosanakirjoja Ei mainittu Mainittu

40 2. Muuttujat [Q2.7_4] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi: Ulkomaisia lehtiä? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Ulkomaisia lehtiä Ei mainittu Mainittu [Q2.7_5] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi: Ulkomaisia viitetietokantoja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Ulkomaisia viitetietokantoja Ei mainittu Mainittu

41 Q2.7_7 [Q2.7_6] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi: Asia- eli faktatietokantoja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Asia- eli faktatietokantoja (esim. numerotietoja, tilastoja, luetteloita) Ei mainittu Mainittu [Q2.7_7] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi: Yliopistojen elektronisia julkaisuja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Yliopistojen elektronisia julkaisuja (väitöskirjat, opinnäytteet, muut julkaisut) Ei mainittu Mainittu

42 2. Muuttujat [Q2.7_8] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi: E-kirjoja? Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: E-kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q2.7_9] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi: Mainittu useita Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Mainittu useita [Q2.7_10] Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi: Muuta, mitä? (avokysymys) Minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja ensisijaisesti toivoisit hankittavan kirjastoosi? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Muuta, mitä? 36

43 Q2.10 [Q2.8] Mainitse nimeltä esimerkkejä elektronisista aineistoista, joita haluaisit hankittavan käytettäväksi omassa kirjastossasi (avokysymys) Mainitse nimeltä esimerkkejä elektronisista aineistoista, joita haluaisit hankittavan käytettäväksi omassa kirjastossasi: [Q2.9] Kuinka tyytyväinen olet kirjastosi tarjoamiin elektronisiin aineistoihin? Kuinka tyytyväinen olet kirjastosi tarjoamiin elektronisiin aineistoihin? Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En osaa sanoa Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.10] Kuinka suuren osan tarvitsemistasi julkaisuista ja tietoaineistoista saat yleisen kirjaston verkkosivujen kautta? Kuinka suuren osan tarvitsemistasi julkaisuista ja tietoaineistoista saat yleisen kirjaston verkkosivujen kautta? Alle 20 % % % % Yli 80 % (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.11_1] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: En tunne riittävästi elektronisia aineistoja Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni En tunne riittävästi elektronisia aineistoja Ei mainittu Mainittu [Q2.11_2] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: En löydä tarvitsemiani elektronisia aineistoja Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni En löydä tarvitsemiani elektronisia aineistoja Ei mainittu Mainittu

45 Q2.11_5 [Q2.11_3] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: Omat käyttötaitoni ovat puutteellisia Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni Omat käyttötaitoni ovat puutteellisia Ei mainittu Mainittu [Q2.11_4] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: Aineistoja on hankala käyttää Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni Aineistoja on hankala käyttää (esim. erilaiset käyttöliittymät) Ei mainittu Mainittu [Q2.11_5] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: Aineistojen pysyvyys epäilyttää Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni 39

46 2. Muuttujat Aineistojen pysyvyys epäilyttää (palvelun sisällön muuttuminen, lehtien lakkautukset, siirrot yms.) Ei mainittu Mainittu [Q2.11_6] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: Tarvitsemiani aineistoja ei ole käytössä tai saatavilla Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni Tarvitsemiani aineistoja ei ole käytössä tai saatavilla Ei mainittu Mainittu [Q2.11_7] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: Ruudulta on hankala lukea Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni Ruudulta on hankala lukea 40

47 Q2.11_9 Ei mainittu Mainittu [Q2.11_8] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: Tietotekniset ongelmat Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni Tietotekniset ongelmat Ei mainittu Mainittu [Q2.11_9] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: Elektronisten aineistojen käytössä ei ole erityisiä ongelmia Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni Elektronisten aineistojen käytössä ei ole erityisiä ongelmia Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.11_10] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: Mainittu useita Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni Mainittu useita [Q2.11_11] Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni: Kommentteja ongelmista (avokysymys) Yleisen kirjaston elektronisten aineistojen käytön keskeisimpiä ongelmia ovat mielestäni Kommentteja ongelmista [Q2.12_1] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista: Kirjaston tiedotteista? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kirjaston tiedotteista 42

49 Q2.12_3 Ei mainittu Mainittu [Q2.12_2] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista: Kirjaston kotisivuilta? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kirjaston kotisivuilta Ei mainittu Mainittu [Q2.12_3] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista: Kirjaston henkilökunnalta henkilökohtaisesti? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kirjaston henkilökunnalta henkilökohtaisesti Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.12_4] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista: Kirjaston koulutustilaisuuksista? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Kirjaston koulutustilaisuuksista Ei mainittu Mainittu [Q2.12_5] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista: Työtovereilta? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Työtovereilta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q2.12_7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.12_6] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista: Ystäviltä, sukulaisilta? Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Ystäviltä, sukulaisilta Ei mainittu Mainittu [Q2.12_7] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista: Mainittu useita Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: Mainittu useita [Q2.12_8] Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista: Jos muualta, mistä? (avokysymys) Mistä saat pääasiassa tietoa kirjastosi tarjoamista elektronisista aineistoista? Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme tärkeintä: 45

52 2. Muuttujat Jos muualta, mistä? [Q2.13_1] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Eri aineistojen esittelyä? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Eri aineistojen esittelyä Ei mainittu Mainittu [Q2.13_2] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Yleistä tiedonhaun koulutusta? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Yleistä tiedonhaun koulutusta Ei mainittu Mainittu

53 Q2.13_5 [Q2.13_3] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Tietosisällöistä tiedottamista? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Tietosisällöistä tiedottamista Ei mainittu Mainittu [Q2.13_4] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Tietotekniikkaan liittyvää koulutusta? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Tietotekniikkaan liittyvää koulutusta Ei mainittu Mainittu [Q2.13_5] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: En tarvitse koulutusta? Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? 47

54 2. Muuttujat En tarvitse koulutusta Ei mainittu Mainittu [Q2.13_6] Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset: Mainittu useita Minkälaista elektronisten aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta tai neuvontaa tarvitset? Mainittu useita [Q2.14_1] Arvioi, montako paperimuodossa olevaa kirjaa olet lukenut viimeisen vuoden aikana? Kaunokirjoja, kappalemäärä: Arvioi, montako paperimuodossa olevaa kirjaa olet lukenut viimeisen vuoden aikana? Kaunokirjoja, kappalemäärä: kpl Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 878 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta

55 Q3.2 [Q2.14_2] Arvioi, montako paperimuodossa olevaa kirjaa olet lukenut viimeisen vuoden aikana? Tietokirjoja, kappalemäärä: Arvioi, montako paperimuodossa olevaa kirjaa olet lukenut viimeisen vuoden aikana? Tietokirjoja, kappalemäärä: kpl Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 859 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q3.1] Minkä tyyppistä elektronista aineistoa käytit viimeksi? Minkä tyyppistä elektronista aineistoa käytit viimeksi? Elektronista lehteä Viitetietokantaa Hakuteosta E-kirjaa Asia- eli faktatietokantaa Muuta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2] Minkä nimistä elektronista aineistoa käytit viimeksi? (avokysymys) Minkä nimistä elektronista aineistoa käytit viimeksi? 49

56 2. Muuttujat [Q3.3_1] Missä käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa? Missä käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa? Yleissä kirjastossa Yliopiston tai muun oppilaitoksen kirjastossa Työpaikalla Kotona Muualla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_2] Missä käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa? Jos muualla, missä? (avokysymys) Jos muualla, missä? [Q3.4_1] Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa: Työhön? Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa? Työhön Ei mainittu Mainittu

57 Q3.4_4 [Q3.4_2] Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa: Opiskeluun? Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa? Opiskeluun Ei mainittu Mainittu [Q3.4_3] Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa: Harrastuksiin? Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa? Harrastuksiin Ei mainittu Mainittu [Q3.4_4] Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa: Arjen tarpeisiin? Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa? 51

58 2. Muuttujat Arjen tarpeisiin Ei mainittu Mainittu [Q3.4_5] Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa: Mainittu useita Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa? Mainittu useita [Q3.4_6] Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa: Muuhun, mihin? (avokysymys) Mihin tarkoituksiin käytit edellä mainitsemaasi elektronista aineistoa? Muuhun, mihin? [Q3.5_1] Miten löysit mainitsemasi aineiston? Miten löysit mainitsemasi aineiston? 52

59 Q4.2_1 Omatoimisesti hakemalla Kirjaston henkilökunan avulla Tuttavien ja muiden henkilöiden avulla Muulla tavoin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.5_2] Jos omatoimisesti hakemalla; mistä? (esim. millä hakukoneella) Jos muulla tavoin, miten? (avokysymys) Jos omatoimisesti hakemalla; mistä? (esim. millä hakukoneella) Jos muulla tavoin, miten? [Q4.1] Kuinka usein käytät Nelli-tiedonhakuportaalia? Kuinka usein käytät Nelli-tiedonhakuportaalia? Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En käytä tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos Nelli-portaali ei ole käytettävissäsi, voit siirtyä kohtaan 5. [Q4.2_1] Onko Nelli-portaali mielestäsi: Keskeinen tiedonhaun väline? Onko Nelli-portaali mielestäsi: 53

60 2. Muuttujat Keskeinen tiedonhaun väline Samaa mieltä Jossain määrin samaa mieltä Jossain määrin eri mieltä Eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.2_2] Onko Nelli-portaali mielestäsi: Helppokäyttöinen? Onko Nelli-portaali mielestäsi: Helppokäyttöinen Samaa mieltä Jossain määrin samaa mieltä Jossain määrin eri mieltä Eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.3_1] Mihin käytät Nelliä: Elektronisten kirjojen hakuun? Mihin käytät Nelliä? Elektronisten kirjojen hakuun (kokotekstejä) 54

61 Q4.3_3 Ei mainittu Mainittu [Q4.3_2] Mihin käytät Nelliä: Elektronisten lehtiartikkelien hakuun? Mihin käytät Nelliä? Elektronisten lehtiartikkelien hakuun (kokotekstejä) Ei mainittu Mainittu [Q4.3_3] Mihin käytät Nelliä: Painettujen kirjojen ja lehtien hakuun kirjastoluetteloista? Mihin käytät Nelliä? Painettujen kirjojen ja lehtien hakuun kirjastoluetteloista Ei mainittu Mainittu

62 2. Muuttujat [Q4.3_4] Mihin käytät Nelliä: Muiden verkkopalveluiden hakuun? Mihin käytät Nelliä? Muiden verkkopalveluiden hakuun (esim. sanakirjojen, web-arkistojen, web-sivustojen) Ei mainittu Mainittu [Q4.3_5] Mihin käytät Nelliä: Mainittu useita Mihin käytät Nelliä? Mainittu useita [Q4.4_1] Mihin käytät OmaNelliä: Oman tietokantalistan tekoon? Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) Oman tietokantalistan tekoon (omat pikahakuryhmät) 56

63 Q4.4_3 Ei mainittu Mainittu [Q4.4_2] Mihin käytät OmaNelliä: Oman lehtilistan tekoon? Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) Oman lehtilistan tekoon (omat lehdet) Ei mainittu Mainittu [Q4.4_3] Mihin käytät OmaNelliä: Omien viitteiden ja artikkeleiden tallentamiseen e-kirjahyllyyn? Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) Omien viitteiden ja artikkeleiden tallentamiseen e-kirjahyllyyn Ei mainittu Mainittu

64 2. Muuttujat [Q4.4_4] Mihin käytät OmaNelliä: Uutuusvahtien tekoon? Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) Uutuusvahtien tekoon Ei mainittu Mainittu [Q4.4_5] Mihin käytät OmaNelliä: En käytä OmaNelliä/OmaNelli ei ole käytettävissä? Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) En käytä OmaNelliä/OmaNelli ei ole käytettävissä Ei mainittu Mainittu [Q4.4_6] Mihin käytät OmaNelliä: Mainittu useita Mihin käytät OmaNelliä: (OmaNelli=omat yksilölliset palvelut Nelliin sisäänkirjautuneille, ei ole käytössä vielä kaikissa kirjastoissa) 58

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä yleisissä kirjastoissa. Kyselyn

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2868 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä ammattikorkeakouluissa. Kyselyn tuloksia

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2878. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2878. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2878 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2868 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: YLI- OPISTOKIRJASTOT

KYSELYLOMAKE: FSD2868 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: YLI- OPISTOKIRJASTOT KYSELYLOMAKE: FSD2868 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: YLI- OPISTOKIRJASTOT QUESTIONNAIRE: FSD2868 USE OF ELECTRONIC LIBRARY RESOURCES 2007: FINNISH UNIVERSITIES Tämä kyselylomake on osa

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2877. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot. Koodikirja

FSD2877. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot. Koodikirja FSD2877 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2870 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: TUT- KIMUSLAITOSTEN KIRJASTOT

KYSELYLOMAKE: FSD2870 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: TUT- KIMUSLAITOSTEN KIRJASTOT KYSELYLOMAKE: FSD2870 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2007: TUT- KIMUSLAITOSTEN KIRJASTOT QUESTIONNAIRE: FSD2870 USE OF ELECTRONIC LIBRARY RESOURCES 2007: FINNISH RESEARCH INSTITUTES Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja FSD2290 Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa 2002-2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot