FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :32: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2880. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot [elektroninen aineisto]. FSD2880, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Aineiston nimi englanniksi: Use of Electronic Library Resources 2002: Finnish Universities Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tuuliniemi, Arja (Kansallinen elektroninen kirjasto) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat artikkelit; kirjastot; sähköiset julkaisut; tiedonhaku; tietopalvelu; verkkoaineisto; verkkojulkaisut; yliopistokirjastot; yliopistot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; tietoyhteiskuntatutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lähteet; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt FinElib - Kansallinen elektroninen kirjasto toteutti vuosina suomalaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yleisille kirjastoille suunnattuja käyttäjäkyselyjä. Verkkokyselyillä on selvitetty millaisia elektronisia aineistoja ja julkaisuja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjastojen asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Lisäksi on pyydetty palautetta tarjolla olevista e-aineistoista sekä kartoitettu palvelujen kehittämisideoita. Sisällönkuvaus Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v yliopistokirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä yliopistoissa. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Elektronisten aineistojen käyttöä tutkittiin kysymällä elektronisten ja painettujen aineistojen käyttömääriä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Vastaajilta kysyttiin olivatko he käyttäneet FinELib-palveluja. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt palveluja, tiedusteltiin syytä siihen. Lisäksi kysyttiin mistä vastaaja oli kuullut palveluista. FinELib-aineistojen käyttöä kartoitettiin kysymällä kuinka usein, missä ja mihin tarkoituksiin vastaajat aineistoja käyttivät. Lisäksi kysyttiin mitä FinELib-tietokantoja vastaaja oli käyttänyt ja kuinka tärkeinä hän piti niitä työnsä tai opiskelunsa kannalta. Aineistojen käyttökokemuksia tutkittiin kysymällä löysivätkö vastaajat oman alansa keskeisiä aineistoja FinELib-aineistotarjonnasta ja mitä aineistoja toivottaisiin hankittavan palvelun piiriin. Lopuksi kysyttiin mitä ongelmia vastaajat kokivat FinELib-aineistojen käytössä ja sen avulla tapahtuvassa tiedonhankinnassa. Kartoitettiin myös kollegojen suhtautumista FinELib-palveluihin 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu ja kysyttiin millaiseen aineistojen käyttöön liittyvään koulutukseen tunnettiin tarvetta ja mitä pidettiin aineistojen suurimpina vahvuuksina ja heikkouksina. Taustamuuttujina olivat yliopisto, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija-/työntekijäryhmä sekä tieteen-, koulutus- ja tutkimusala. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Yliopistokirjastojen asiakkaat Aineistonkeruun ajankohta: 2002 Aineiston kerääjät: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2002 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 224 muuttujaa ja 1113 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Linkki avoimeen verkkolomakkeeseen oli esillä yliopistokirjastojen verkkopalveluissa. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit FinELib-käyttäjäkyselyn vastaukset yliopistot. Helsinki: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib). Saatavissa: [viitattu ] Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1113 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1113 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1113 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [FORMID] Alkuperäinen lomakenumero Alkuperäinen lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1113 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1.1] Sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen

13 Q1.3 [Q1.2] Ikä Ikä v v v v Yli 55 v [Q1.3] Mitä yliopistoa edustat? Mitä yliopistoa edustat? Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Oulun yliopisto Svenska Handelshögskola Tampereen teknillinen korkeakoulu Tampereen yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Kuvataideakatemia Sibelius-Akatemia (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Taideteollinen korkeakoulu Teatterikorkeakoulu [Q1.4] Mitä tieteenalaa/koulutusalaa edustat? Mitä tieteenalaa/koulutusalaa edustat? Humanistiset tieteet Kulttuuriala Luonnonvara-alat Taloustieteet Teknillinen ala Terveystieteet Yhteiskuntatiede, oikeustiede, hallinto tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.5] Mihin opiskelija/työntekijäryhmään lähinnä kuulut? Mihin opiskelija/työntekijäryhmään lähinnä kuulut? 1-3 vuoden yliopisto-opiskelija Yli 3 vuoden yliopisto-opiskelija Jatko-opiskelija Assistentti/tutkija Lehtori/opettaja/dosentti Laitoksen esimies/professori Kirjastonhoitaja/informaatikko Muu henkilökunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2.2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.1] Missä määrin käytät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssäsi? Missä määrin käytät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssäsi? En käytä lainkaan elektronisessa muodossa olevia aineistoja Käytän enimmäkseen painettuja aineistoja Käytän sekä elektronisia että painettuja aineistoja yhtä paljon Käytän sekä elektronisia että painettuja aineistoja, mutta enimmäkseen elektronisia Käytän ainoastaan tai lähes ainoastaan elektronisessa muodossa olevia aineistoja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q2.2A] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? (perustelut) Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? (perustelut) [Q2.2B] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? (perustelut) Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? (perustelut) [Q3.1] Oletko käyttänyt FinELib-palveluja? Oletko käyttänyt FinELib-palveluja? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_1] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: En ole tiennyt palvelusta Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen En ole tiennyt palvelusta 10

17 Q3.2_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_2] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: En tarvitse palvelua Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen En tarvitse palvelua Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_3] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: Minulla ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen Minulla ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_4] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: Käytän muita tietokantapalveluita Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen Käytän muita tietokantapalveluita Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_5] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: Muu syy Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen Muu syy Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q3.3_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3.2_6] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: Muu syy (avokysymys) Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen Muu syy (avokysymys) [Q3.3_1] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Kirjastosta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Kirjastosta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_2] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Kollegalta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Kollegalta 13

20 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_3] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Koulutus- tai tiedotustilaisuudesta, luennolta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Koulutus- tai tiedotustilaisuudesta, luennolta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_4] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Lehdistä, radiosta, tv:stä Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Lehdistä, radiosta, tv:stä 14

21 Q3.3_6 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_5] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Professorilta, lehtorilta, opettajalta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Professorilta, lehtorilta, opettajalta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_6] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Opiskelijalta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Opiskelijalta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3.3_7] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Muualta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Muualta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.1] Kuinka usein käytät FinELib-aineistoja? Kuinka usein käytät FinELib-aineistoja? Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q4.2_3 [Q4.2_1] Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Omassa työhuoneessa yliopistolla tai työpaikalla Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Omassa työhuoneessa yliopistolla tai työpaikalla Ei mainittu Mainittu [Q4.2_2] Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Kirjastossa Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Kirjastossa (yliopiston/oppilaitoksen kirjasto, yleinen kirjasto) Ei mainittu Mainittu [Q4.2_3] Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Atk- tai mikroluokassa Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? 17

24 2. Muuttujat Atk- tai mikroluokassa Ei mainittu Mainittu [Q4.2_4] Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Kotona Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Kotona Ei mainittu Mainittu [Q4.3_1] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Oman alani seurantaan Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Oman alani seurantaan 18

25 Q4.3_3 Ei mainittu Mainittu [Q4.3_2] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Tutkimustyötä koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Tutkimustyötä koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu [Q4.3_3] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Yksittäiseen työhön tai opiskeluun liittyvään ongelmaan Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Yksittäiseen työhön tai opiskeluun liittyvän ongelmatilanteen ratkaisuun Ei mainittu Mainittu

26 2. Muuttujat [Q4.3_4] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetusta koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetusta koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu [Q4.3_5] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetusmateriaalin tekoon Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetusmateriaalin tekoon Ei mainittu Mainittu [Q4.3_6] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetuksen ohjausta koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? 20

27 Q4.3_8 Opetuksen ohjausta koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu [Q4.3_7] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opiskelua koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opiskelua koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu [Q4.3_8] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opinnäytteiden tekoon Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opinnäytteiden tekoon 21

28 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4.3_9] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Muuhun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Muuhun, mihin? Ei mainittu Mainittu [Q4.3_10] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Muuhun, mihin? (avokysymys) Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Muuhun, mihin? (avokysymys) [Q4.4A_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: ABC-CLIO: America - History and Life niitä pidät? Humanistiset tieteet: 22

29 Q4.4A_2 ABC-CLIO: America - History and Life En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: ABC-CLIO: ARTbibliographies Modern niitä pidät? Humanistiset tieteet: ABC-CLIO: ARTbibliographies Modern En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [Q4.4A_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: ABC-CLIO: Historical Abstracts niitä pidät? Humanistiset tieteet: ABC-CLIO: Historical Abstracts En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: Cambridge Scientific Abstracts (CSA) -tietokannat niitä pidät? Humanistiset tieteet: Cambridge Scientific Abstracts (CSA) -tietokannat En käytä Ei kovin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q4.4A_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: EBSCO: EBSCOhost niitä pidät? Humanistiset tieteet: EBSCO: EBSCOhost En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: EDILEX niitä pidät? Humanistiset tieteet: EDILEX 25

32 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: ELEKTRA niitä pidät? Humanistiset tieteet: ELEKTRA En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: Elsevier: ScienceDirect niitä pidät? Humanistiset tieteet: Elsevier: ScienceDirect 26

33 Q4.4A_10 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: Global Books in Print niitä pidät? Humanistiset tieteet: Global Books in Print En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: Grove Dictionary of Art niitä pidät? Humanistiset tieteet: Grove Dictionary of Art 27

34 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: Grove Dictionary of Music and Musicians niitä pidät? Humanistiset tieteet: Grove Dictionary of Music and Musicians En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: International Index to Music Periodicals (IIMP) niitä pidät? Humanistiset tieteet: International Index to Music Periodicals (IIMP) 28

35 Q4.4A_14 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: ISI: Web of Science, Journal Citation Reports niitä pidät? Humanistiset tieteet: ISI: Web of Science, Journal Citation Reports En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: JSTOR niitä pidät? Humanistiset tieteet: JSTOR 29

36 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_15] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: MCB: Emerald Library niitä pidät? Humanistiset tieteet: MCB: Emerald Library En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_16] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: Silver Platter: MLA niitä pidät? Humanistiset tieteet: Silver Platter: MLA 30

37 Q4.4A_18 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_17] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: NetMOT -sanakirjat niitä pidät? Humanistiset tieteet: NetMOT -sanakirjat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_18] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: Oxford English Dictionary (OED) niitä pidät? Humanistiset tieteet: Oxford English Dictionary (OED) 31

38 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_19] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: Periodicals Content Index (PCI) niitä pidät? Humanistiset tieteet: Periodicals Content Index (PCI) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_20] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: Silver Platter: PsycInfo niitä pidät? Humanistiset tieteet: Silver Platter: PsycInfo 32

39 Q4.4B_1 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_21] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistiset tieteet: Ulrich s International Periodicals Directory niitä pidät? Humanistiset tieteet: Ulrich s International Periodicals Directory En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: ARTbibliographies Modern niitä pidät? Kulttuuriala: ARTbibliographies Modern 33

40 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA) -tietokannat niitä pidät? Kulttuuriala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA) -tietokannat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: EBSCO: EBSCOhost niitä pidät? Kulttuuriala: EBSCO: EBSCOhost 34

41 Q4.4B_5 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: EDILEX niitä pidät? Kulttuuriala: EDILEX En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: ELEKTRA niitä pidät? Kulttuuriala: ELEKTRA 35

42 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Elsevier: ScienceDirect niitä pidät? Kulttuuriala: Elsevier: ScienceDirect En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Global Books in Print niitä pidät? Kulttuuriala: Global Books in Print 36

43 Q4.4B_9 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Grove Dictionary of Art niitä pidät? Kulttuuriala: Grove Dictionary of Art En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Grove Dictionary of Music and Musicians niitä pidät? Kulttuuriala: Grove Dictionary of Music and Musicians 37

44 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: International Index to Music Periodicals (IIMP) niitä pidät? Kulttuuriala: International Index to Music Periodicals (IIMP) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: ISI: Web of Science, Journal Citation Reports niitä pidät? Kulttuuriala: 38

45 Q4.4B_13 ISI: Web of Science, Journal Citation Reports En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Oxford English Dictionary (OED) niitä pidät? Kulttuuriala: Oxford English Dictionary (OED) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Periodicals Content Index (PCI) niitä pidät? Kulttuuriala: 39

46 2. Muuttujat Periodicals Content Index (PCI) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: NetMOT -sanakirjat niitä pidät? Kulttuuriala: NetMOT -sanakirjat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_15] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Silver Platter: MLA niitä pidät? Kulttuuriala: 40

47 Q4.4B_17 Silver Platter: MLA En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_16] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Ulrich s International Periodicals Directory niitä pidät? Kulttuuriala: Ulrich s International Periodicals Directory En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_17] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Wilson Art-aineistot niitä pidät? Kulttuuriala: 41

48 2. Muuttujat Wilson Art-aineistot En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Academic Press: IDEAL niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Academic Press: IDEAL En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

49 Q4.4C_3 [Q4.4C_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: American Chemical Society (ACS) niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: American Chemical Society (ACS) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Annual Reviews niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Annual Reviews En käytä Ei kovin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Cambridge Scientific Abstracts (CSA) -tietokannat niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Cambridge Scientific Abstracts (CSA) -tietokannat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Chemical Abstracts: SciFinder Scholar niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Chemical Abstracts: SciFinder Scholar 44

51 Q4.4C_7 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: EBSCO: EBSCOhost niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: EBSCO: EBSCOhost En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: EDILEX niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: 45

52 2. Muuttujat EDILEX En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: ELEKTRA niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: ELEKTRA En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Q4.4C_10 [Q4.4C_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Elsevier: ScienceDirect niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Elsevier: ScienceDirect En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Global Books in Print niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Global Books in Print En käytä Ei kovin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: HighWire niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: HighWire En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: ISI: Web of Science, Journal Citation Reports niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: ISI: Web of Science, Journal Citation Reports 48

55 Q4.4C_14 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: JSTOR niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: JSTOR En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Nature niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: 49

56 2. Muuttujat Nature En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_15] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: NetMOT -sanakirjat niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: NetMOT -sanakirjat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

57 Q4.4C_17 [Q4.4C_16] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Oxford English Dictionary (OED) niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Oxford English Dictionary (OED) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_17] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Science Online niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Science Online En käytä Ei kovin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 51

58 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_18] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Silver Platter: BIOSIS niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Silver Platter: BIOSIS En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_19] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Silver Platter: CAB niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Silver Platter: CAB 52

59 Q4.4C_21 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_20] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Silver Platter: INSPEC niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Silver Platter: INSPEC En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_21] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Springer Verlag: LINK niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: 53

60 2. Muuttujat Springer Verlag: LINK En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_22] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Ulrich s International Periodicals Directory niitä pidät? Luonnontieteet, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätaloustieteet: Ulrich s International Periodicals Directory En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

61 Q4.4D_2 [Q4.4D_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: Association for Computing Machinery (ACM) niitä pidät? Taloustieteet: Association for Computing Machinery (ACM) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: Cambridge Scientific Abstracts (CSA) -tietokannat niitä pidät? Taloustieteet: Cambridge Scientific Abstracts (CSA) -tietokannat En käytä Ei kovin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 55

62 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: Chemical Abstracts: SciFinder Scholar niitä pidät? Taloustieteet: Chemical Abstracts: SciFinder Scholar En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: EBSCO: EBSCOhost niitä pidät? Taloustieteet: EBSCO: EBSCOhost 56

63 Q4.4D_6 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: EBSCO: EconLit niitä pidät? Taloustieteet: EBSCO: EconLit En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: EDILEX niitä pidät? Taloustieteet: EDILEX 57

64 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: ELEKTRA niitä pidät? Taloustieteet: ELEKTRA En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: Elsevier: ScienceDirect niitä pidät? Taloustieteet: Elsevier: ScienceDirect 58

65 Q4.4D_10 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: Global Books in Print niitä pidät? Taloustieteet: Global Books in Print En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: Helecon: FINP & SCIMA niitä pidät? Taloustieteet: Helecon: FINP & SCIMA 59

66 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: ISI: Web of Science, Journal Citation Reports niitä pidät? Taloustieteet: ISI: Web of Science, Journal Citation Reports En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: JSTOR niitä pidät? Taloustieteet: JSTOR 60

67 Q4.4D_14 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: MCB: Emerald Library niitä pidät? Taloustieteet: MCB: Emerald Library En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: NetMOT -sanakirjat niitä pidät? Taloustieteet: NetMOT -sanakirjat 61

68 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_15] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: Oxford English Dictionary (OED) niitä pidät? Taloustieteet: Oxford English Dictionary (OED) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_16] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: Periodicals Content Index (PCI) niitä pidät? Taloustieteet: Periodicals Content Index (PCI) 62

69 Q4.4D_18 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_17] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: ProQuest: ABI Inform niitä pidät? Taloustieteet: ProQuest: ABI Inform En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_18] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: Springer Verlag: LINK niitä pidät? Taloustieteet: Springer Verlag: LINK 63

70 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_19] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Taloustieteet: Ulrich s International Periodicals Directory niitä pidät? Taloustieteet: Ulrich s International Periodicals Directory En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Teknillinen ala: Academic Press: IDEAL niitä pidät? Teknillinen ala: Academic Press: IDEAL 64

71 Q4.4E_3 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Teknillinen ala: American Chemical Society (ACS) niitä pidät? Teknillinen ala: American Chemical Society (ACS) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Teknillinen ala: Annual Reviews niitä pidät? Teknillinen ala: Annual Reviews 65

72 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Teknillinen ala: Association for Computing Machinery (ACM) niitä pidät? Teknillinen ala: Association for Computing Machinery (ACM) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Teknillinen ala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA) -tietokannat niitä pidät? Teknillinen ala: 66

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2878. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2878. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2878 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 626.

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 626. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2002 - t Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista jen vastauksia oli 626. 1. TAUSTATIETOJA 4. FINELIB-AINEISTOJEN KÄYTTÖ 1.1 Sukupuoli 4.1

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 2114, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 1186.

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 2114, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 1186. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2001 - ammattikorkeakoulut Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 2114, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 1186. 1. TAUSTATIETOJA 4. FINELIB-AINEISTOJEN

Lisätiedot

FSD2877. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot. Koodikirja

FSD2877. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot. Koodikirja FSD2877 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2874. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2874. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2874 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2868 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2875. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2875. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2875 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot