VIII KIERTOPROSESSIT JA TERMODYNAAMISET KONEET 196

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIII KIERTOPROSESSIT JA TERMODYNAAMISET KONEET 196"

Transkriptio

1 VIII KIERTOPROSESSIT JA TERMODYNAAMISET KONEET Kiertoprosessin ja termodynaamisen koneen määritelmä Termodynaamisten koneiden hyötysuhde Lämpövoimakone Lämpöpumpun tehokerroin Jäähdytyskoneen tehokerroin Ideaalikaasun Carnotin prosessi Carnotin prosessin hyötysuhde Käänteinen Carnotin prosessi Carnotin prosessin ja muiden kiertoprosessien vertailua

2 196 VIII Kiertoprosessit ja termodynaamiset koneet VIII Kiertoprosessit ja termodynaamiset koneet 8.1 Kiertoprosessin ja termodynaamisen koneen määritelmä Kiertoprosessilla tarkoitetaan kahden tai useamman tilanmuutoksen sarjaa, jossa systeemi palaa lopuksi alkuperäiseen termodynaamiseen tilaansa. Termodynaaminen kone on vastaavasti laite joka (1) toteuttaa toistuvasti kiertoprosessia, (2) ottaa ja luovuttaa lämpöä kiertoprosessin eri vaiheissa ja (3) tekee konfiguraatiotyötä ympäristöön nähden. Jos koneen tekemä työ on positiivinen, kyseessä on lämpövoimakone. Jos taas ympäristön tekemä työ on positiivinen, kyseessä on jäähdytyskone tai lämpöpumppu. Jälkimmäisten väliseen eroon palaamme myöhemmin. Seuraavissa tarkasteluissa oletamme, että koneet ovat ideaalisia eivätkä Kuva 8-1 Termodynaamisten koneiden energiavirrat. kitkan kaltaiset häviöt vaikuta koneiden hyötysuhteeseen. Kuvassa 8.1 W on systeemin tekemä työ, Q A systeemin alemmasta lämpövarastosta ottama lämpö ja Q Y systeemin ylemmästä lämpövarastosta ottama lämpö. Työn ja lämpömäärien etumerkit riippuvat termodynaamisen koneen tyypistä taulukon 8.1 mukaisesti. Termodynaamisen koneen yhden kierroksen aikana tekemän työn ja koneen saamien lämpömäärien summa on nolla. Lämpöopin ensimmäinen pääsääntö voidaan esittää termodynaamisille koneille muodossa W Q Q = Y + A. (8.1)

3 8.2 Termodynaamisten koneiden hyötysuhde Termodynaamisten koneiden hyötysuhde Lämpövoimakone Kiertoprosessin hyötysuhde määritellään prosessista ympäristöön saatavan "hyötyenergian" suhteena prosessiin "sijoitettuun" energiaan. Lämpövoimakoneen tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon työtä jokaista ylemmästä lämpövarastosta otettua energiayksikköä kohden. Hyötysuhde määritellään yhtälöllä W QY QA QA η = = = 1, (8.2) QY QY QY ts. hyötysuhde on systeemin tekemän työn suhde sen ylemmästä lämpövarastosta ottamaan lämpöön. Jos hyötysuhde ilmoitetaan ylemmästä varastosta otetun lämmön ja alempaan lämpövarastoon luovutetun lämmön avulla, on muistettava, että alempaan lämpövarastoon luovutettu lämpö on Q A. Taulukko 8.1 Energiavirtojen suunta termodynaamisissa koneissa Lämpövoimakone Lämpöpumppu ja jäähdytyskone W > 0 kone tekee työtä Q Y > 0 kone ottaa lämpöä ylemmästä lämpövarastosta Q A < 0 kone luovuttaa lämpöä alempaan lämpövarastoon W < 0 ympäristö tekee työtä Q Y < 0 kone luovuttaa lämpöä ylempään lämpövarastoon A Q > 0 kone ottaa lämpöä alemmasta lämpövarastosta Lämpöpumpun tehokerroin Lämpöpumpun tavoitteena on luovuttaa ylempään lämpövarastoon mahdollisimman paljon energiaa jokaista ympäristön tekemän työn energiayksikköä kohden. Hyötysuhteen sijaan puhutaan kuitenkin tehokertoimesta, joka määritellään

4 198 VIII Kiertoprosessit ja termodynaamiset koneet QY 1 ε L = W = η. (8.3) Tehokerroin on systeemin ylempään lämpövarastoon luovuttaman lämmön suhde ympäristön tekemään työhön. Lämpöpumpulle W < 0, Q Y < 0 ja Q A > 0. Lämpöpumpun tehokerroin on vastaavaa (reversiibeliä) kiertoprosessia suorittavan lämpövoimakoneen hyötysuhteen käänteisluku. Palaamme tähän Carnotin koneen yhteydessä Jäähdytyskoneen tehokerroin Jäähdytyskoneen tavoitteena on poistaa mahdollisimman paljon lämpöä alemmasta varastosta jokaista ympäristön tekemän työn energiayksikköä kohden, joten sen tehokerroin määritellään ε J QA W QY = = = εl 1. (8.4) W W Tehokerroin on siis alemmasta varastosta poistettu energia jaettuna ympäristön tekemällä työllä. Yhtälössä 8.4 jäähdytyskoneen tehokerroin on esitetty myös vastaavan lämpöpumpun tehokertoimen avulla käyttäen hyväksi ensimmäisestä pääsäännöstä seuraavaa yhtälöä 8.1. Kiertoprosessissa tehdyn työn ja hyötysuhteen laskemi- Esimerkki 8.1. nen. Tarkastellaan kuvan 8-2 prosessia. Sylinterissä on 58 g ilmaa, joka suorittaa seuraavan kiertoprosessin: 1 2 isobaarinen laajeneminen, 2 3 isokoorinen jäähdytys ja 3 1 adiabaattinen puristus. Lasketaan ilman tekemä työ ja prosessin hyötysuhde, kun tunnetaan tilaavuudet 3 3 V 1 = 20,0 dm ja V2 = V3 = 50,0 dm sekä paineet p1 = p2 = 5 bar ja p 3 = 1,39 bar. Kuva 8-2 Kiertoprosessin hyötysuhteen laskeminen. Lasketaan aluksi moolimäärä. Ilman keskimääräinen molekyylipaino on 29,0 g/mol, joten ν = 2. Happi ja typpi ovat

5 8.2 Termodynaamisten koneiden hyötysuhde 199 kaksiatomisia molekyylejä. Oletamme, että niillä on 5 aktiivista vapausastetta ( f = 5 ). Ominaislämmöt ovat cv = 5/2R ja cp = 7/2R ja adiabaattivakio γ = cp/ cv = 1,40. Lasketaan kaasun saama lämpömäärä eri osaprosesseissa. 1 2 Isobaarinen laajeneminen: QY = Q12 = νcp ( T2 T1 ) = ν( 7/2 ) R ( T2 T1 ) = ( 7/2 )( pv 2 2 pv 1 1) = 52,2 kj. 2 3 Isokoorinen jäähdytys: QA = Q23 = νcv ( T3 T2 ) = ν( 5/2 ) R ( T2 T3 ) = ( 5/2 )( pv 2 2 pv 3 3) = 45,2 kj 3 1 adiabaattisessa prosessissa Q 31 = 0. Systeemin tekemä työ = ylemmästä varastosta saadun lämmön ja alempaan varastoon luovutetun lämmön erotus W = QY QA = 7,3 kj, joten hyötysuhteeksi saadaan määritelmän mukaan η = W / Q Y = 14 %. Esimerkki 8.2. Ideaalinen Ottoprosessi on autoissa yleisesti käytetty kiertoprosessi. Oheinen kuva esittää Otto-prosessin tilanmuutokset: 0 1 Kaasu imetään sylinteriin. Imu oletetaan häviöttömäksi. Kaasuuntuneen polttoaineen ja ilman seos on ulkoilman paineessa. 1 2 Adiabaattinen puristus minimitilavuuteen. Oletetaan, että puristus on nopea, joten lämpöä ei ehdi siirtyä seinämiin, mutta samalla riittävän hidas, jotta prosessi on kvasistaattinen (kaasu homogeenista). Kuva 8-3 Ideaalisen Otto-prosessin tilanmuutokset. 2 3 Isokoorinen muutos polttoaineen palaessa räjähdyksenomaisesti ja luovuttaessa lämpömäärän Q Y > 0 systeemiin. 3 4 Kaasu laajenee adiabaattisesti ja tekee työtä. 4 5 Isokoorinen jäähtyminen paineen laskiessa normaali-ilmanpaineeseen. Tämä on karkea approksimaatio, sillä tyhjennyksen alkaessa palokaa-

6 200 VIII Kiertoprosessit ja termodynaamiset koneet sujen lämpötila on huomattavan korkea. Kaasu luovuttaa lämpöä ympäristöön, joten Q A < Jäähtyneen ja yhden ilmankehän paineeseen laajentuneen kaasun kitkaton työntäminen pois sylinteristä. Hyötysuhteen laskeminen Ylemmästä lämpövarastosta otetaan energiaa isokoorisessa muutoksessa 2 3. Saatu lämpömäärä on QY = νcv( T3 T2) > 0. Alempaan lämpövarastoon luovutetaan energiaa isokoorisessa muutoksessa 4 1, jolloin kaasun saama lämpömäärä on (<0) QA = νcv( T1 T4) < 0. Lämpövoimakoneen hyötysuhteen määritelmän mukaan η W QY QA QA T T = = = = 1 QY QY QY T3 T2. (8.5) Sievennetään 8.5 käyttämällä ideaalikaasun adiabaattiselle prosessille päteviä yhtälöitä pv γ = vakio ja p = ν RT / V. Sijoittamalla jälkimmäisestä saatu paine edelliseen saamme uudeksi adiabaattista prosessia kuvaavaksi yhtälöksi TV γ 1 = vakio. (8.6) Yhtälön (8.6) avulla saadaan TV 3 3 γ TV 4 4 γ ; TV 2 2 γ TV 1 1 γ = =. Kuvan 8-3 mukaan V1 = V4 ja V2 = V3, joten Ratkaistaan tästä suhde T1/ T 2: TV 3 3 γ TV 4 1 γ ; TV 2 3 γ TV 1 1 γ = =. T3 T4 T3 T2 T4 T1 T1 T4 T1 = = = T2 T1 T2 T1 T2 T3 T2 Sijoittamalla tämä yhtälöön 8.5 saadaan hyötysuhteeksi. η =. (8.7) 1 T1/ T2 1/( γ -1) Hyötysuhde 8.7 voidaan esittää puristussuhteen ε = ( V / V ) = ( T / T ) (adiabaattinen prosessi) avulla muodossa ( γ 1) η = 1 ε. (8.8)

7 8.2 Termodynaamisten koneiden hyötysuhde 201 Yhtälöstä 8.8 nähdään, että hyötysuhde kasvaa puristussuhteen ε kasvaessa. Korkea puristussuhde johtaa kaasuseoksen lämpenemiseen puristuksen aikana. Polttoaineen itsesytytys pyritään estämään polttoaineseoksen sopivalla koostumuksella (lisäaineilla). Esimerkki 8.3. Ideaalinen Dieselprosessi on toinen autojen voimanlähteiden yleinen kiertoprosessi. Kuva 8-4 esittää ideaalisen Diesel-prosessin tilanmuutoksia. 0 1 Ilma imetään sylinteriin. 1 2 Ilman adiabaattinen puristus yläkuolokohtaan. 2 3 Palovaihe, jolloin polttoaine ruiskutetaan sylinteriin. Polttoaine Kuva 8-4 Diesel-prosessin tilanmuutokset palaa isobaarisesti, jolloin kaasu laajenee ja tekee työtä. Tässä vaiheessa systeemiin (kaasuseokseen) tuodaan lämpö Q Y kemiallisena energiana. 3 4 Palamistuotteet laajenevat adiabaattisesti ja tekevät lisää työtä männän siirtyessä alakuolokohtaan Isokoorinen paineenlasku, jäädytys ja palamistuotteiden poisto kuten ottomoottorissakin (karkea yksinkertaistus). Hyötysuhteen laskeminen Isobaarisessa prosessissa 2 3 saadaan lämpöä systeemiin, joten QY = νcp ( T3 T2 ) > 0. Vastaavasti lämpöä luovutetaan alempaan lämpövarastoon isokoorisessa prosessissa 4 1: QA = νcv( T1 T4) < 0. Lämpövoimakoneen hyötysuhteen määritelmän perusteella onη = 1 QA / QY. Sijoittamalla saadaan Diesel-prosessin hyötysuhteeksi η ( 4 1) ( ) cv T T = 1 cp T3 T2. (8.9) Sijoittamalla adiabaattivakio γ = cp/ cv yhtälöön 8.9 saadaan hyötysuhde muotoon

8 202 VIII Kiertoprosessit ja termodynaamiset koneet η 1 1 T4 T1 1 T4 T T2 = = γ T3 T2 γ T1 T1 T1 (8.10) Diesel-prosessia kuvattaessa tarvitaan kaksi parametria. Puristussuhde määritellään kuten Otto-prosessissakin: ε ( γ ) 1/ 1 V1 T2 = = V2 T1 (8.11) Toinen parametri on polttosuhde eli täyspainesuhde φ, jonka määrää pääasiassa polttoaineen ruiskutuksen kesto, V3 T3 V2 T2 φ = =. (8.12) Esitämme seuraavaksi hyötysuhteen 8.10 näiden parametrien avulla. Prosessi 2 3 on isobaarinen joten p2 = νrt2/ V2 = p3 = νrt3/ V3. Osaprosessi 3 4 on adiabaattinen, joten käyttämällä yhtälöä 1 TV γ = vakio ja määritelmiä 8.11 ja (8.12) γ 1 γ 1 γ 1 T4 V3 V3 φ = = = T3 V4 V1 ε ja γ 1 T4 T4 T3 T2 φ γ 1 γ = = φ ε = φ. T1 T3 T2 T1 ε Sijoittamalla näistä yhtälöistä lämpötilasuhteet yhtälöön 8.10 saadaan η γ 1 φ 1 = 1 γ 1 ε γ φ ( 1). (8.13) γ Polttosuhteen sisältävä tekijä ( φ 1) γ( φ 1) on aina suurempi kuin yksi. Samalla puristussuhteen arvolla Diesel-prosessin hyötysuhde on siis pienempi kuin ottoprosessin, ja hyötysuhde lähestyy Otto-prosessin arvoa, kun polttosuhde pienenee kohti ykköstä. Diesel-moottorissa käytettävä polttoaine, dieselöljy, mahdollistaa kuitenkin korkeamman puristussuhteen, mikä suurentaa moottorin hyötysuhdetta.

9 8.3 Ideaalikaasun Carnotin prosessi Ideaalikaasun Carnotin prosessi Carnotin (N.L. Carnot ) kiertoprosessi on termodynamiikassa erityisasemassa, koska se on tehokkain tapa muuttaa lämpöä työksi kahden lämpövaraston välissä toimivassa termodynaamisessa koneessa. Carnotin prosessin työaineena voi olla mikä tahansa termodynaaminen systeemi: kaasu, neste, kiinteä aine tai paramagneettinen väliaine. Carnotin kone toimii kahden lämpövaraston välissä, ja pvt-systeemin Carnotin kiertoprosessi koostuu seuraavista neljästä prosessista: Kuva 8-5 Carnotin prosessia toistavan koneen toimintaperiaate. Sylinterin seinät, mäntä ja eriste E ovat ideaalisia eristeitä, kun taas sylinterin kansi on täydellinen johde. Isoterminen lämmönotto ylemmästä lämpövarastosta T Y. Lämpö Q Y > 0 siirtyy kaasuun samalla kun kaasu laajenee ja tekee työtä. Prosessi 1 2 kuvissa 8-5,6. Adiabaattinen siirtyminen alempaan lämpötilaan T A. Sylinterikansi on kosketuksessa eristeeseen B ja kaasu laajenee edelleen adiabaattisesti ja tekee lisää työtä. Samalla kaasu jäähtyy alemman lämpövaraston lämpötilaan T A. Prosessi 2 3 kuvissa 8-5,6. Kuva 8-6 Carnotin kiertoprosessin osat p- V tasossa.

10 204 VIII Kiertoprosessit ja termodynaamiset koneet Isoterminen lämmön luovutus alempaan lämpövarastoon. Isoterminen puristus, jossa kansi on kontaktissa alempaan lämpövarastoon Q A < 0. Prosessi 3 4 kuvissa 8-5,6. Adiabaattinen paluu lämpötilaan T Y. Kaasua puristetaan lisää adiabaattisesti, jolloin kaasu lämpenee ylemmän lämpövaraston lämpötilaan T Y. Prosessi 4 1 kuvissa 8-5,6. Taulukko 8.2 Carnotin kiertoprosessin tilamuutoksien työt ja lämpömäärät Prosessi Työ Lämpömäärä Perustelu 1 2 W12 = ν RTY ln V2 V1 V2 QY = ν RTY ln V1 Isoterminen prosessi, W = Q Y 2 3 W23 = νc ( T T ) Q = 0 Adiabaattinen prosessi V Y A 3 4 W 34 4 A ln V = ν RT V3 Q V RT 4 = V3 A ν A ln Isoterminen prosessi, W = Q A 4 1 W41 = νc ( T T ) Q = 0 Adiabaattinen prosessi V A Y Carnotin prosessin hyötysuhde Käyttämällä isotermisten ja adiabaattisten prosessien ominaisuuksia saadaan osaprosesseihin liittyvät työt ja lämmöt. Ideaalikaasulle systeemin tekemä työ isotermisessä prosessissa on W = ν RTln ( V2 / V1) ja adiabaattisessa prosessissa vastaavasti W fνr( T T ) νc ( T T ) = (1/ 2) 1 2 = V 1 2. Käyttämällä lisäksi ensimmäistä pääsääntöä saamme taulukon 8.2. Systeemin kiertoprosessin aikana tekemä kokonaistyö on ( ) ν ( ) W Q Q RT V V RT V V = Y A = ν Y ln 2 / 1 + Aln 4 / 3. (8.14) = vakio saa- Käyttämällä adiabaattiselle prosessille pätevää yhtälöä daan 1 TV γ

11 8.3 Ideaalikaasun Carnotin prosessi 205 TV TV V. TV = γ 1 γ 1 Y 2 = A 3 V2 3 (jakamalla puolittain) γ 1 γ 1 = V Y 1 TV A 4 1 V4 Sijoittamalla tämä työn lausekkeeseen saadaan ( ) W R T T V V = ν ( Y A)ln 2 / 1. (8.15) Tästä saadaan Carnotin prosessia toteuttavan lämpövoimakoneen hyötysuhteelle: W TY TA TA ηc = = = 1. (8.16) Q T T Y Y Y Käänteinen Carnotin prosessi Käänteisellä Carnotin prosessilla tarkoitetaan kuvan 8.6 kiertoprosessia ( ). Kaikki kaasun saamat lämpömäärät ja työt vaihtavat etumerkkinsä kiertosuunnan vaihtuessa. Kaasun kiertoprosessin aikana tekemä työ on siis W ν R( TA TY)ln ( V2 / V1) vutettu lämpömäärä Q ν RT ln ( V / V ) = ja ylempään lämpövarastoon luo- Y Y 2 1. Käänteistä Carnotin prosessia hyödyntävän lämpöpumpun tehokerroin on siis määritelmän mukaan QY TY 1 ε L = 1 W = TY T = A η >. (8.17) c Käänteistä Carnotin prosessia hyödyntävän jäähdytyskoneen tehokerroin on vastaavasti ( ) ε = ε 1 = T / T T. (8.18) J L A Y A Carnotin prosessin ja muiden kiertoprosessien vertailua Osoitamme seuraavaksi, että Carnotin prosessin hyötysuhde on suurin mahdollinen termodynaamiselle koneelle, joka toimii lämpövarastojen T Y ja T A välillä. Kuva 8.7 esittää kahta kytkettyä termodynaamista konetta. Kone A on tuntematonta kiertoprosessia toteuttava lämpövoimakone, jonka hyötysuhteen η * oletamme korkeammaksi kuin käänteistä Carnotin prosessia toteuttavan lämpöpumpun B hyötysuhteen η c. Lämpövoimakoneen A

12 206 VIII Kiertoprosessit ja termodynaamiset koneet tuottama mekaaninen työ käytetään lämpöpumpussa B lämmön siirtämiseen alemmasta lämpövarastosta ylempään lämpövarastoon. Oletamme, että kone A tuottaa työtä * määrän W = QY η *, joka käytetään kokonaisuudessaan koneessa B lämmön siirtämiseen käänteisellä Carnotin prosessilla alemmasta lämpövarastosta ylempään lämpövarastoon. Käänteisessä Carnotin prosessissa B ylempään varastoon siirretylle lämmölle saadaan taulukon 8.2 perusteella, vaihtamalla työn ja lämpömäärän etumerkki, Kuva 8-7 Carnotin koneen B ja muun lämpövoimakoneen A yhdistelmä. ( ) * * * Y / ηc Y η ηc Y Q = W = Q > Q. (8.19) Lämpöä olisi tällöin siirretty alemmasta lämpövarastosta ylempään ilman ulkoista työtä! Tämä on havaittu kokeellisesti mahdottomaksi ja kyseistä empiiristä havaintoa kutsutaan lämpöopin toiseksi pääsäännöksi. Käsittelemme toista pääsääntöä lähemmin seuraavassa luvussa. Toisesta pääsäännöstä seuraa, että ylempään * lämpövarastoon luovutettavalle lämpömäärälle pätee QY QY, josta edelleen yhtälön 8.19 perusteella η* ηc. Koneen A hyötysuhde voi siis olla enintään Carnotin prosessin hyötysuhde η c.

6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin

6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin 67 6 Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet 6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin Lämpövoimakone (engl. heat engine) on laite, joka muuttaa lämpöenergiaa työksi. Tavallisesti laitteessa tapahtuu kiertoprosessi, jonka

Lisätiedot

2. Termodynamiikan perusteet

2. Termodynamiikan perusteet Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 2. Termodynamiikan perusteet 1 TD ja SM Statistisesta fysiikasta voidaan

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

mv 2 - MEKAANISEN ENERGIAN SÄILYMISLAKI: E p + E k = vakio - TYÖ W = Fs, W = Fcosα s - MEKAANINEN ENERGIAPERIAATE: a a

mv 2 - MEKAANISEN ENERGIAN SÄILYMISLAKI: E p + E k = vakio - TYÖ W = Fs, W = Fcosα s - MEKAANINEN ENERGIAPERIAATE: a a . KURSSI: Lämpö (FOTONI : PÄÄKOHDAT) ENERGIA: = kyky tehdä työtä YLEINEN ENERGIAN SÄILYMISLAKI: E kok = vakio MEKAANINEN ENERGIA: potentiaalienergia; E p =mgh, liikeenergia; E k = 1 mv MEKAANISEN ENERGIAN

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta 2012

Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta 2012 Maatilakuivurit Jukka Ahokas, Mikko Hautala 28. helmikuuta 2012 This material has been produced in ENPOS and Rural Energy Acadeny projects. ENPOS is acronym for Energy Positive Farm. The ENPOS project

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄT INTEGROIDUSSA KYLMÄ- JA LÄMPÖTEHON TUOTOSSA

LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄT INTEGROIDUSSA KYLMÄ- JA LÄMPÖTEHON TUOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄT INTEGROIDUSSA KYLMÄ- JA LÄMPÖTEHON

Lisätiedot

ANNA-STIINA LUOMA LÄMPÖPUMPUN TOIMINNAN VAIKUTUS RAKENNUKSEN ENEGIANKULUTUKSEEN. Diplomityö

ANNA-STIINA LUOMA LÄMPÖPUMPUN TOIMINNAN VAIKUTUS RAKENNUKSEN ENEGIANKULUTUKSEEN. Diplomityö ANNA-STIINA LUOMA LÄMPÖPUMPUN TOIMINNAN VAIKUTUS RAKENNUKSEN ENEGIANKULUTUKSEEN Diplomityö Tarkastajat: Professori Asko Riitahuhta ja Professori Hannu Ahlstedt Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Veden käyttö korkean lämpötilan kylmähöyryprosessin kiertoaineena

Veden käyttö korkean lämpötilan kylmähöyryprosessin kiertoaineena Miika Kakko Veden käyttö korkean lämpötilan kylmähöyryprosessin kiertoaineena Soveltavan fysiikan (Uusiutuvan energian maisteriohjelma) pro gradu -tutkielma 3. toukokuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO FYSIIKAN

Lisätiedot

PNEUMATIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio

PNEUMATIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio Ko420000 Mekatroniikan peruskurssi Kevät 2007 PNEUMATIIKKA SISÄLLYSLUETTELO PAINEILMAN PERUSTEET

Lisätiedot

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK S-114250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK maaliskuu 2000 i Esittely iii Materiaalia iii Esitiedot ja edellytykset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

JUHA SUVANTO TUPSULAN PADAN LÄMMÖNSIIRTO. Kandidaatintyö

JUHA SUVANTO TUPSULAN PADAN LÄMMÖNSIIRTO. Kandidaatintyö JUHA SUVANTO TUPSULAN PADAN LÄMMÖNSIIRTO Kandidaatintyö ii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma SUVANTO, JUHA: Tupsulan Padan lämmönsiirto Kandidaatintyö,

Lisätiedot

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA AHOKAS J. (toim.) 27 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X

Lisätiedot

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU Antti Teräsvirta Prizztech Oy II ESIPUHE Vetyä pidetään sen korkean energiatiheyden, vähäisten päästöjen ja säilöttävyyden

Lisätiedot

, voidaan myös käyttää likimäärälauseketta

, voidaan myös käyttää likimäärälauseketta ILMAN KOSTEUS Ilma sisältää aina jonkin verran vesihöyryä. Ilman vesihöyrypitoisuudella eli kosteudella on huomattava merkitys ihmisten viihtyvyydelle ja terveydelle, erilaisten materiaalien ja esineiden

Lisätiedot

RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU

RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU Kandidaatintyö Tarkastaja: Lehtori Risto Mikkonen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 1.1 Historiaa... 1 1. Klassisen sähkömagnetismin perusideoita... 4 1.3 Mustan kappaleen säteily... 7 1.4 Valosähköinen ilmiö... 1 1.5 Sähkömagneettisen säteilyn sironta

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

Lämpöverkko hajautettuun lämmöntuotantoon perustuvassa järjestelmässä

Lämpöverkko hajautettuun lämmöntuotantoon perustuvassa järjestelmässä Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Anniina Koikkalainen Lämpöverkko hajautettuun lämmöntuotantoon perustuvassa järjestelmässä Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014)

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) KOULUTUSOHJELMA: Mekatroniikka SISÄLLYSLUETTELO: HYDRAULIIKKA 2 1. JOHDANTO 2 2. HYDRAULINESTEET 12 3. HYDRAULIPUMPUT 18 4. PAINEVARAAJAT 30 5. HYDRAULIIKKAVENTTIILIT 35 6.

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Power grid Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Tavoite Pelaajat edustavat yhtiöitä, jotka omistavat voimaloita ja tuottavat kaupungeille sähköä. Pelin aikana pelaajat tekevät tarjouksia voimaloista

Lisätiedot

Topi Oikkonen. RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi

Topi Oikkonen. RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi Topi Oikkonen RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 13.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Topi

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄ- MINEN KERROSTALORAKENTAMISESSA

LÄMPÖPUMPPUTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄ- MINEN KERROSTALORAKENTAMISESSA LÄMPÖPUMPPUTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄ- MINEN KERROSTALORAKENTAMISESSA Ilpo Kuisma Opinnäytetyö Kesäkuu 2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantotekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY. TUTKIMUSSELOSTUS N:o 24

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY. TUTKIMUSSELOSTUS N:o 24 VAIMLA 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY TUTKIMUSSELOSTUS N:o 24 Simo-Pekka Parmala POLTTOMOOTTORIEN

Lisätiedot

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Prosessitekniikan perusta Automaatiotekniikka

Prosessitekniikan perusta Automaatiotekniikka Prosessitekniikan perusta Automaatiotekniikka Peruskäsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa keskitytään ilmiöihin ja niiden hallintaan. Ilmiöiden tarkastelussa

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot