Harvan kaasun sisäenergia ja lämpökapasiteetit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19.6-7 Harvan kaasun sisäenergia ja lämpökapasiteetit"

Transkriptio

1 Harvan kaasun sisäenergia ja lämpökapasiteetit Kokeelliset havainnot ja teoria (mm. luku 18.4) Ainemäärän pysyessä vakiona harvan kaasun sisäenergia riippuu ainoastaan sen lämpötilasta eli U = U(T ). Kaasun lämpökapasiteetti riippuu kuitenkin tavasta, jolla lämpötilanmuutos tapahtuu: C V C P. Pääsemme käyttämään 1. pääsääntöä. P Tarkastellaan kahden isotermin välisiä hitaita TD tilan muutoksia, joille 1 du = dq PdV. Prosessi 0 1: Vakiotilavuudessa T 1 = T 0 + dt dv =0 ja dq = nc V dt du = nc V dt ( ) 0 2 isotermi T+dT isotermi T 57 V Prosessi 0 2: Vakiopaineessa T 2 = T 0 + dt dp =0 ja dq = nc P dt du = nc P dt PdV = nc P dt P dv dt dt = n(c P R)dT, ( ) sillä tilanyhtälöstä PV =nrt on dv/dt =nr/p, kun P on vakio. Kummassakin prosessissa dt on sama ja myös du on sama, koska kaasun lämpotila riippuu vain T :sta. Siten myös yhtälöiden ( ) ja ( ) oikeat puolet ovat samat nc V = n(c P R), josta C P = C V + R. (29) Osoittautuu hyödylliseksi määritellälämpökapasiteettien suhde γ = C P /C V. (30) Tällöin (29):sta C V = R/(γ 1) ja C P = R/(1 1/γ). 58

2 Esim: Ilmalle approksimatiivisesti C V =5R/2 γ =7/5. Huom: Tulos (29) pätee, kun järjestelmän sisäenergia riippuu ainoastaan sen lämpötilasta eli kun U = U(T ) ja tilanyhtälö PV = nrt on voimassa, käytännössä siis harvalle kaasulle. Tulos pätee silloinkin, kun energiaa sitoutuu kaasumolekyylien translaatioiden ohella myös molekyylien sisäisiin vapausasteisiin eli niiden pyörimiseen ja värähtelyihin (siis voi olla γ = 5/3, 7/5, 9/7,...). Huom: Tiheämmille aineille sisäenergia riippuu myös esimerkiksi paineesta, jolloin U = U(T,P), tai toisilla termodynaamisten muuttujien valinnoilla tilavuudesta, jolloin U = U(T,V ). Silloin lämpökapasiteettien C V ja C P suhde on monimutkaisempi (kts. laskuharjoitustehtävät ja/tai ylimääräiset esimerkit). Huom: Tämän luvun (kuten seuraavankin) lasku on tyypillinen esimerkki termodynaamiikassa tehtävistä päättelyistä Harvan kaasun adiabaattinen prosessi Tarkastellaan adiabaattista prosessia eli prosessia, jolle dq = 0, olettaen prosessi lisäksi reversiibeliksi, jolloin dw = PdV. 1. pääsäännöstä saamme tällöin du = PdV. Luvun 19.7 tarkastelun perusteella harvalle kaasulle du = nc V dt riippumatta siitä kuinka sen lämpötilanmuutos saadaan aikaan, koska harvan kaasun sisäenergia riippuu vain lämpötilasta. Nyt kun prosessi on adiabaattinen, kaasun sisäenergia ja siis lämpötila muuttuu tilavuudenmuutostyön kautta. Harvan kaasun adiabaattiselle prosessille on siten nc V dt = PdV. Sijoittamalla tähän C V = R/(γ 1) ja P = nrt/v saamme 1 T dt =(1 γ) 1 V dv ( ) 60

3 Havaitsemme, että tilavuudenmuutoksesta dv johtuva lämpötilan nousu dt riippuu γ:sta eli siitä mihin vapausasteisiin kaasu voi energiaa varastoida. Integroimalla ( ):n saamme ln T =(1 γ)lnv + vakio ln T =lnv 1 γ + vakio. Logaritmien laskusäännöt + tilanyhtälö PV = nrt saamme harvan kaasun adiabaattiset tilanyhtälöt (huom: eri vakiot) TV γ 1 = vakio PV γ = vakio. (31) Edelleen, koska nyt oli nc V dt = PdV, saamme harvan kaasun adiabaattisessa prosessissa tilasta 1 tilaan 2 tekemäksi työksi V2 T2 W = PdV = nc V dt V 1 T 1 W = nc V (T 1 T 2 )= P 1V 1 P 2 V 2, (32) γ 1 missä viimeinen vaihe tuli siitä että C V =R/(γ 1) ja PV =nrt. 61 Huom: Käytimme edellä tilanyhtälöä, mikä edellyttää hidasta, reversiibeliä, tilanyhtälön kuvaamien tilojen kautta kulkevaa prosessia. Jos prosessi on kovin hidas, ehtii todellisessa prosssissa lämpöä karata merkittävässä määrin, jolloin se ei enää olekaan adiabaattinen. Tulokset (31-32) pätevät siis silloin kun prossessi on hidas mutta ei liian hidas, tarpeeksi usein kuitenkin. Huom: Adiabaattinen prosessi on helppo toteuttaa ja siksi sille on paljon käyttöä sovelluksissa (luvussa 20 tarkastellaan muutamia). Monen sovelluksen teoreettinenkin analyysi onnistuu siksi, että työaineen TD tilan muutokset P isobaarinen voidaan kuvata idealisoitujen prosessien yhdistelminä. isoterminen Esim: Pistemäisten hiukkasten adiabaattinen ideaalikaasun (tällöin γ = 5/3) isobaarinen, isoterminen sekä adiabaattinen laajeneminen. V 62

4 19.X Kurssikirjan esimerkkejä Example 19.2 Popsit energiasisällöltään 5 MJ superburgerin. Jos painosi moisista mieliteoista huolimatta on 60 kg, kuinka korkealle sinun pitäisi kavuta kuluttaaksesi saamasi energian? Ratkaisu: Termodynamiikan näkökulmasta saamasi energia on lämpöä latenttia (reaktio)lämpöä eli Q = 5 MJ. Raahatessasi itseäsi gravitaatiokentässä korkeudelle h teet työn W = mgh. Vaatimalla ΔU = 0 saadaan h = Q/mg 8500 m. Onkohan tämä laskelma terveellä pohjalla? Example 19.6 Laske baarin sisäilman (20 kmol) sisäenergian muutos, jos se jäähdytetään 10 astetta. Ratkaisu: Vakiopaineessa (baari) on Q = nc P ΔT ja ΔU = Q W, missä W = P ΔV jne. Nyt kuitenkin harvalle kaasulle U = U(T ), joten lasku (!) voidaankin tehdä helpompaa tietä: du = nc V dt, josta ΔU = nc V ΔT. Kun C V 7R/2, saadaan ΔU 6 MJ. 63 Problem (alkua Stirling-moottorin analyysiin) Laske työ, jonka kaasu tekee nelivaiheisessa kiertoprosessissa, jota kutsutaan Stirling-sykliksi: Vaihe 1 on isoterminen puristus lämpötilassa T 1, vaihe 2 on isovolyyminen tilavuudessa V 2, vaihe 3 on isoterminen laajeneminen lämpötilassa T 3 >T 1 ja vaihe 4 on isovolyyminen tilavuudessa V 4 = rv 2, missä r>1. Ratkaisu: Ilman muuta tietoa oletetaan reversiibeli prosessi, joten V2 nrt W 1 = 1 V 4 V dv = nrt 1 ln r W 2 =0 W 3 = W 4 =0 V4 V 2 nrt 3 V dv = nrt 3 ln r Siten W = W 1 + W 2 + W 3 + W 4 = nr(t 3 T 1 )lnr>0. 64

5 20. Termodynamiikan 2. pääsääntö Rudolf Clausius oivalsi, että järjestelmään siirtyvä lämpö voidaan käsitellä samaan tapaan kuin järjestelmän tekemä työ siten, että sisäenergian muutos tasapainotilojen välisissä prosesseissa on du = TdS PdV, (33) ja hän antoi tilanfunktiolle S nimen entropia. Ludwig Boltzmann puolestaan keksi, että eristetyn järjestelmän entropia on S = k B ln Ω, missä Ωonjärjestelmän makroskooppista tilaa vastaavien mikroskooppisten tilojen lukumäärä. Tällöin kahdesta eristetystä järjestelmästä 1 ja 2 muodostetun yhdistetyn järjestelmän makroskoopista tilaa vastaavien mikroskooppisten tilojen lkm on Ω tot =Ω 1 Ω 2 S tot =k B ln Ω 1 Ω 2 =k B ln Ω 1 + k B ln Ω 2 =S 1 + S 2.Tämä ominaisuus, entopian ekstensiivisyys, on tarpeen energiansiirron kuvailun kannalta, vrt. muut ekstensiiviset suureet U tot =U 1 + U 2, V tot =V 1 + V 2 ja N tot =N 1 + N Yhtälössä (33) on ainoastaan tilanfunktioita, joten reversiibelille prosessille pätee dq = TdS, (34) koska aina on du =dq dw ja reversiibelille prosessille dw =PdV. Tulemme näkemään, että näin määritelty entropia todella kasvaa spontaaneissa prosesseissa. Edelleen, (34):ssa esiintyvä T on se lämpötila, jota kaasulämpömittari mittaa. Ja päivä on pelastettu! 20.1 Termodynaamisten prosessien suunta Esim: Jääpalan sulaminen lasin pohjalla: T = 25 o C kesa T = 25 o C T = 0 o C talvi T = 0 o C 0 o C 25 o C 0 o C 0 o C irreversiibeli reversiibeli Reversiibeli prosessi voi edetä kumpaan tahansa suuntaan. 66

6 Yleiset havainnot spontaanien prosessien suunnasta/luonteesta: -lämpötilaerot tasaantuvat, energian käytettävyys huononee -epäjärjestys kasvaa (epäjärjestyksen mittana entropia) -ne ovat irreversiibeleitä Toisaalta osaprosesseista havaitaan: -osa siirtyvästä lämmöstä on muutettavissa työksi -osasysteemin epäjärjestys voi pienentyä -osaprosessi voi mennä reversiibeliä tietä Esim: Viedään yhteen kaksi kymmenkiloista ratakiskonpätkää (A ja B), jotka ovat aluksi eri lämpötiloissa (kts. kuva). Kummallekin on mc = 5 kj/k. Eristetään ne muusta maailmasta ja annetaan lämpötilaeron tasaantua. Lasketaan entropianmuutos. A B 2 o C 6 o C A B 2 o C 6 o C A B 4 o C 4 o C 67 Työtä ei prosessissa tehdä eli W = 0. Eristyksen ansioista lämpöä ei siirry muuten kuin kappalten välillä, joten Q A + Q B = 0 eli mcδt A +mcδt B =0 ΔT A = ΔT B. Lopussa T A = T B =4 C. Nyt prosessi on irreversiibeli. Samaan lopputulokseen pääsisi myös viemällä kappaleet vähitellen reversiibelisti 4 C:een. Entropia on tilanfunktio eli entropiaero riippuu vain prosessin päätepisteistä eikä tiestä, joten voimme tehdä laskun reversiibeliä tietä, jota pitkin dq A = T A ds A ds A = mc dt A /T A, koska dq A = mc dt A, ja samaan tapaan kappaleelle B. Siten ΔS A = ΔS B = 277K 275 K 277K 279 K mc dt A T A = mc ln J/K > 0 mc dt B T B = mc ln J/K < 0 ja ΔS tot =ΔS A +ΔS B 0.2J/K eli ΔS tot > 0, kuten pitääkin. 68

7 20.2 Lämpövoimakoneet Lämpövoimakone muuntaa lämpöä (osittain) Q H > 0 työksi (mekaaniseksi energiaksi) koneen sisällä W > 0 olevan työaineen TD tilan muutosten kautta. kone Syklisessä prosessissa kone (mukaanlukien Q C < 0 työaine) on syklin jälkeen taas alkutilassa. Tarkastelemme kuvan lämpövoimakonetta, T C joka on kytketty kahteen suureen lämpökylpyyn, joiden lämpötilat (kuuma ja kylmä >T C ) eivät muutu. Yhden syklin aikana koneen työaineen absorboima nettolämpö on Q = Q H + Q C = Q H Q C ja yhden syklin aikana koneen tekemä työ on W = Q, sillä sykliselle prosessille ΔU =0, jolloin (TD1):n mukaan W = Q. 69 Lämpövoimakoneen hyötysuhde määritellään e = W Q H, (35) joten sijoittamalla yltä W = Q = Q H Q C saamme e =1+ Q C =1 Q H Positiivisilla W ja Q H on aina 0 e 1. Q C Q H. (36) Esim: Monissa sovelluksissa (polttomoottorit) työaine korvataan uudella syklin jossain vaiheessa, mutta koneen sisäinen tila syklin jälkeen on silti sama. Esim: Sivun 64 Stirling-koneessa, jota pyöritimme luennolla, on työaineena harva kaasu ja T C on ympäristön lämpötila. Huom: Yo. kuvan lämpövoimakone on yleisen termodynaamisen prosessin tärkeä perusmalli, jossa prosessia ajavana voimana on lämpötilaero ja energiaa siirretään sekä työnä että lämpönä. 70

8 20.3 Esimerkki: Polttomoottori Tyypillinen TD kiertoprosessin analyysi: Ottomoottori Tarkastellaan sylinterissä olevaa harvaa kaasua, joka käy läpi kiertoprosessin: a b: dq = 0 adiabaattinen puristus(työ) P c b adiab adiab Otto sykli b c: dv = 0 isovolyyminen kuumennus: Q H = nc V (T c T b ) c d: dq = 0 adiabaattinen laajeneminen (varsinainen työ) d a: dv = 0 hukkalämpö ympäristöön: Q C = nc V (T a T d ) Moottorin puristussuhde on r = V a /V b = V d /V c. Merkitäänpä rv = V a = V d = rv b = rv c, jolloin ideaalikaasun adiabaattisesta tilanyhtälöstä (31) saamme T b V γ 1 = T a (rv ) γ 1 T b = T a r γ 1 T c V γ 1 = T d (rv ) γ 1 T c = T d r γ 1 d a 71 V Hyötysuhteeksi saamme tästä e = Q H + Q C Q H = T c T b + T a T d T c T b = T dr γ 1 T a r γ 1 + T a T d T d r γ 1 T a r γ 1 = (T d T a )(r γ 1 1) (T d T a )r γ 1, josta viimeisten sievennysten jälkeen ideaaliselle ottomoottorille e =1 r 1 γ. (37) Huom: Ottomoottorin lämmönlähteenä (vaiheessa b c) eli kuumana lämpökylpynä on polttoaineen latentti (reaktio)lämpö ja kylmänä kylpynä (vaiheessa d a) moottorin ympäristö. Huom: Vaakasuora katkoviiva diagrammissa tarkoittaa palokaasujen poistoa ja uuden ilman sisäänottoa. 72

9 Esim: Bensiinimoottorille r 8, josta olisi e 56%, kun γ =1.4. Tämä on maksimaalinen teoreettinen hyötysuhde, mutta bensiinimoottori ei ole ideaalinen ottomoottori ja käytännössä e 1/3. Lopulliseen hyötysuhteeseen vaikuttavat kaasun ei-ideaalisuus, moottorin kitka, palamisen epätäydellisyys, lämmönhukka kierron aikana, kaasuvirtausten fysiikka ja vaiheiden irreversiibeliys; haluttaessa tehoa prosessi ei voi olla kovin hidas. Dieselmoottori (idealisoitu) P Diesel sykli Nyt palovaihe b c on isobaarinen. b c adiab Prosessilla on kaksi parametria: -puristussuhde r = V a /V b adiab d a -laajenemissuhde r = V d /V c Dieselmoottorissa voidaan käyttää V isompaa puristussuhdetta saavuttaen näin parempi hyötysuhde Jääkaappi ja lämpöpumppu Tarkastelemme edelleen syklistä prosessia Q < 0 H kääntäen prosessin suunnan. Koneeseen W < 0 on tehtävä työtä, jotta voidaan siirtää kone lämpöä kylmästälämpökylvystä kuumaan Q C > 0 lämpökylpyyn: TD1 antaa yhdelle syklille ΔU =0 Q H + Q C W =0 T C Jäähdytin: Mitä parempi Q C /W, sitä taloudellisempi laite Määritellään jäähdyttimen hyvyys K = Q C W = Q C Q H Q C. (38) Lämpöpumpulla taasen lämmitetään rakennusta viilentämällä sen ympäristöä. Lämpöpumpun hyvyys on K = Q H W = Q H Q H Q C. (39) 74

10 Huom: Verrattuna lämpövoimakoneeseen käänsimme kuvassa energiavirtoja kuvaavien nuolten suunnat. Koneen työaineen kannalta katsoen Q H :n, Q C :n ja W :n etumerkit kääntyivät. Esim: Jos sovelluksena on ilmastointilaite, kiinnostava on myös laitteen aikaansaama jäähdyttävä lämpövirta H C = Q C /τ, missä τ on koneen yhden syklin kestoaika. Kun laitteen vaatima teho on W /τ, saadaan (38):sta sen hyvyydeksi K = H C /P. Toteutus: Hyödynnetään olomuodonmuutoksia kierrättäen työainetta siten, että ollessaan jäähdyttävällä puolella se (osin) höyrystyy ja ollessaan lämpenevällä puolella se (osin) tiivistyy nesteeksi siirretään latenttia lämpöä! Olomuodonmuutosten vaatimat paineen muutokset saadaan aikaan kompressorilla, jonka käyttämiseen laitteen ottama teho menee. Tyypillisesti K Termodynamiikan toinen pääsääntö Toinen pääsäntö (TD2) voidaan ilmaista monella keskenään ekvivalentilla tavalla (esitämme viisi erilaista tapaa) liittyen sen ilmenemiseen erilaisissa fysikaalisissa yhteyksissä. Niiden välinen looginen yhteys perustuu ensimmäiseen pääsääntöön. Aloitamme konkreettisista ilmaisutavoista ja seuraavissa luvuissa siirrymme vähitellen kohti abstraktimpia ja yleisempiä. (i) TD2 lämpövoimakoneiden näkökulmasta (Kelvin-Planck) Järjestelmän ei syklisessä prosessissa ole mahdollista absorboida lämpöä ja muuttaa se kokonaan työksi. (ii) TD2 jäähdyttävien koneiden näkökulmasta (Clausius) Prosessin ainoa tulos ei voi olla lämmön siirtyminen kylmästä kuumaan kappaleeseen. 76

11 Osoitetaan ensin, että (i) (ii), tarkastellen yhdistettyjä koneita näyttämällä, että (ii):n kanssa ristiriidassa olevasta koneesta seuraa myös (i):n kanssa ristiriidassa oleva kone: Q C Q H Q H Q C 1 2 W 3 W Q C Q C T C Jos olisi olemassa (ii):n kanssa ristiriidassa oleva kone 1, joka siirtää lämpöä kylmästä kuumaan lämpövarastoon ilman muuta energianlähdettä, yhdistämällä koneen 1 tavalliseen lämpövoimakoneeseen 2 (joka on ok) saisimme tulokseksi koneen 3, joka muuttaa lämmön kokonaan työksi. Mutta se on ristiriidassa (i):n kanssa, joten (i) (ii) (kun energia säilyy eli TD1 pätee). T C 77 Osoitetaan sitten samaan tapaan, että (ii) (i): Q Q H Q C W Q C Q C T C T C Jos olisi olemassa (i):n kanssa ristiriidassa oleva kone 4, joka muuttaa lämmön kokonaan työksi, yhdistämällä koneen 1 tavalliseen jäähdyttimeen 5 (joka on ok) saisimme tulokseksi koneen 6, joka siirtää lämpöä kylmästä kuumaan lämpövarastoon. Mutta se on ristiriidassa (ii):n kanssa, joten (ii) (i). Siten on (i) (ii). Eteenpäin pääsemme Carnot n koneen kautta: 78

12 20.6 Carnot n kone Tehokkaat koneet välttävät energian hukkaamista lämmöksi (irreversiibelejä prosesseja), erityisesti lämpötilaerojen synnyttämiä lämpövirtoja. Carnot n kierrossa lämmönsiirto tapahtuu P a adiab isotermi d b adiab isotermi Carnot sykli vakiolämpötilassa. Olkoon työaineena nyt ideaalikaasu: U = U(T ). a b: T = = vakio ΔU =0 Q H = W ab = nr ln V b /V a b c: Adiabaattisesti (31) T b V γ 1 b = T c Vc γ 1 c d: T = T C = vakio ΔU =0 Q C = W cd = nrt C ln V d /V c d a: Adiabaattisesti (31) T a Va γ 1 = T d V γ 1 d, missä oletamme reversiibeliyden. Hyötysuhteeksi saamme e =1+ Q C Q H =1 T C ln V c /V d ln V b /V a (40) c 79 V Merkiten adiabaattisessa tilanyhtälössä ν = 1/(γ 1) saamme T ν b V b = T ν c V c ja T ν a V a = T ν d V d V b /V a =(T c / ) ν V c /(T c / ) ν V d = V c /V d, joten Carnot n koneen hyötysuhde on yksinkertaisuudessaan e =1 T C. (41) Carnot n jäähdytin: Koska Carnot n kone koostuu reversiibeleistä askeleista, sitä vastaavan jäähdyttimen hyvyys on K = Q C Q H Q C = T C T C. Päätellään sitten ylläolevaa hyödyntäen seuraava TD2:n muoto: (iii) TD2 Carnot n koneen näkökulmasta (Carnot) Carnot n kone on tehokkain kahden lämpötilan välillä toimiva lämpövoimakone. 80

13 Tämän osoittamiseksi oletetaan, että olisi olemassa Carnot n konetta tehokkaampi lämpövoimakone 7 eli että samoilla ja T C voisi olla e =1 Q C /(Q H + W D ), missä W D > 0, jolloin sen rinnalle voisimme kytkeä Carnot n jäähdyttimen 8: Q H + W D Q H W D W D W W D Q C Q C T C T C Yhdistämällä 7+8 saisimme koneen 9, joka on ristiriidassa (i):n kanssa. Siten (i) (iii). Vastaavasti voimme osoittaa, ettei mikään jäähdytin voi olla parempi kuin Carnot n jäähdytin, josta edelleen (i) (ii) (iii). 81 Tulos perustui (vain) reversibiliteettiin ja yleistyy välittömästi: (iv) TD2 reversiibelien lämpövoimakoneiden hyötysuhteelle Kaikilla (työaineestakin riippumatta) samojen kahden lämpötilan ja T C välillä toimivilla reversiibeleillä lämpövoimakoneilla on sama Carnot n koneen hyötysuhde (41). Kirjoittamalla nyt T C / = Q C /Q H voimme (iv):n ansiosta määritellä Carnot n kierron kautta Kelvin-asteikon ilman kaasulämpömittaria ja ilman oletusta työaineen luonteesta: Asetetaan veden kolmoispisteessä lämpötilaksi K, jolloin saamme määrättyä minkä tahansa toisen lämpötilan viemällä työaine sopivan Carnot n syklin kautta ja mittaamalla isotermisissä vaiheissa siirtyvät lämmöt. Huom: Lämpövoimakoneen hyötysuhde e = 1 edellyttäisi T C =0. Huom: Polttomoottorin lämmönsiirtovaiheet ovat irreversiibelejä, mikä osaltaan rajoittaa sen hyötysuhdetta. 82

14 20.7 Entropia ja toinen pääsääntö Reversiibelille tilan muutokselle 1 2 saamme (34):sta ds = dq 2 dq ΔS = (42) T 1 T ja isotermiselle reversiibelille muutokselle ΔS = 1 2 T dq = Q 1 T. (43) Kaikille Carnot n koneille (35,41) Q C /Q H = T C / ja siten Q H + Q C =0, T C josta Carnot n koneen yhdelle syklille (kuva sivulla 79) ΔS =ΔS a b +ΔS c d = Q H + Q C T C =0, koska lämpöä siirtyy vain isotermisissä vaiheissa a b ja c d. 83 Jokainen reversiibeli sykli voidaan P halutulla tarkkuudella muodostaa Carnot n sykleistä (kuva ohessa). Syklipakan ulkokehälle ΔS on sama kuin kaikkien syklien yhteenlaskettu entropian muutos, koska vierekkäisten V syklien yhteisillä osilla entropianmuutokset kumoavat toisensa. Nollien summa on nolla, joten päädymme siihen, että jokaiselle reversiibelille syklille (ei vain Carnot-syklille) on ΔS = ds =0. Tästä seuraa kaikille tasapainotilojen välisille prosesseille 1 2 välittömästi, että ΔS ei riipu tiestä (kuten ei ΔU, ΔT, ΔP, ΔV ). 84

15 Tarkastellaan sitten lämpövoimakoneiden toimintaa myös niiden ympäristön kannalta. Syklisyyden perusteella koneen työaineelle ΔS = 0. Kuuman lämpövaraston entropian muutos syklin aikana on ΔS H = Q H / ja kylmän ΔS C = +Q C /T C, koska prosessit ovat suurten lämpövarastojen kannalta reversiibelejä. Koska hyötysuhde (35) ei voi olla Carnot n koneen hyötysuhdetta (41) suurempi, on Q C /Q H T C /. Siten maailmankaikkeuden entropian kasvu yhden syklin aikana on ΔS+ΔS H +ΔS Q 0. Tämä on yhtäpitävää TD2:n tutuimman ilmauksen kanssa: (v) TD2 entropian näkökulmasta Ottaen huomioon kaikki prosessissa mukana olevat osasysteemit entropia joko kasvaa tai pysyy vakiona. Nyt (v):sta seuraa heti (i) ja siis (i) (ii) (iii) (iv) (v). 85 Isobaariselle prosessille W P ΔV ja isotermiselle Q T ΔS, missä yhtäsuuruus pätee vain reversiibeleille prosesseille. Edelleen, fenomenologisesti voidaan kirjoittaa ΔU = Q W =(Q + D) (W + D) siten, että Q+D = T ΔS ja W +D = P ΔV, missä on D 0. Sama differentiaalimuodossa: dw PdV ja dq TdS. Tilanfunktioiden muutokset voi irreversiibeleissäkin prosesseissa laskea reversiibeliä reittiä, mutta W ja Q ovat prosessin funktioita. Esim: Sivun 52 esimerkin (ideaalikaasun laajeneminen) kummassakin tapauksessa kaasun ΔV > 0 ja kaasun ΔS >0 ovat samat. Tapaus (i) on reversiibeli: W = PdV > 0 ja Q = TdS > 0. Tapaus (ii) on irreversiibeli: W ja Q ovat pienempiä nollia. Prosessissa (ii) kokonaisentropia kasvaa vaikka lämpöä ei siirry. Tietyissä yhteyksissä D tunnetaan nimellä dissipaatio ja se kuvaa sisäistä entropiantuottoa. Tämä näkökulma on tullut (uudelleen) muodikkaaksi tutkittaessa nanoskaalan prosesseja esimerkiksi biologisissa järjestelmissä. 86

16 Luvuissa olemme päätyneet TD2:n eri ilmausutapoihin analysoimalla termodynaamisia prosesseja, joissa energiaa siirtyy lämmön ja työn muodossa, mallintaen tätä lämpövoimakoneella (luku 20.2). Lämpövoimakone on perustavaa laatua oleva käsite: siinä energian siirtymisen ajavana voimana on lämpötilaero lämpövarastojen välillä. Carnot n koneessa siirsimme lämpöä isotermisten tilavuudenmuutosten kautta, mistäpäädyttiin hyvin yleisiin, kaikkia prosesseja koskeviin rajoituksiin. Erityisesti totesimme, että kurssin alussa esitetty havainto, että lämpö siirtyy kuumasta kylmään, on yhtäpitävä (kokonais)entropian kasvun kanssa. Huom: Entropian muutos ei riipu tiestä, mutta lisäksi entropialla on absoluuttiarvokin. Sen kiinnittää kolmas pääsääntö (TD3) sanomalla, että nollalämpötilassa entropia on nolla. Tästä on johdettavissa mm. se käytännön seuraus, että nollalämpötila ei ole saavutettavissa äärellisellä määrällä askelia (esim. adiabaattisia ja isotermisiä vaiheita vuorotellen). 87 Esim: Jaakko heittää 5-asteisen kiven 20-asteiseen järveen. Kiven lämpökapasiteetti on mc = 2 kj/k. Odotetaan tasapainon asettumista. Lasketaan kiven entropian muutos reversiibeliä tietä (42):n kautta: ΔS k = dq k /T k = mc dt k /T k +105 J/K. Järven lämpötila ei oleellisesti muutu ja sen entropian muutos (43):sta: ΔS j = Q j /T j = Q k /T j = cmδt k /T j 102 J/K. Kokonaisentropian muutos on näiden summa eli 3 J/K > 0. Esim: Maapallo on avoin termodynaaminen järjestelmä. Se saa auringosta (säteily)lämpönä energiaa ja säteilee käytettävyydeltä huonompilaatuista energiaa avaruuteen. Nämä lämpövirrat huomioon ottaen maailmankaikkeuden kokonaisentropia kasvaa, ja maapallolla on mahdollista tehdä hyödyllistä(kin) työtä. Kyseiset lämpövirrat ovat myös moninaisten ilmakehän prosessien ja biologisten prosessien pääasiallinen käyttövoima maailmankaikkeus ei maksimoi entropiaansa kaikkein suoraviivaisinta tietä. 88

17 20.8 Entropian mikroskooppisesta tulkinnasta TD pääsääntöjen formulointi edellä perustuu makroskooppisten prosessien systemaattiseen havainnointiin ja niissä kiteytyy pari sataa vuotta tutkimusta aiheesta. Mikroskopiasta ensimmäinen pääsääntö voidaan päätellä olettamalla eristetylle järjestelmälle energian säilyminen hiukkastason prosesseissa ja toinen pääsäntö olettamalla, että eristetyn järjetelmän makroskoppinen tasapainotila on se tila, jota vastaavia mikroskooppisia tiloja on eniten. Jos järjestelmä ei ole eristetty, päästään sen termodynamiikkaan vaatimalla nämä kyseisestä järjestelmästä ja sen ympäristöstä muodostuvalle yhdistetylle systeemille. Toista pääsääntöä ei voi mikroskopiasta eksaktisti johtaa. Poikkeuksia ei siitä kuitenkaan ole makroskooppisissa järjestelmissä havaittu, kuten ei ole havaittu poikkeuksia energian säilymisestäkään. Yleisessä tapauksessa jatkokurssien asiaa. 89 Arvataan sitten (kuten Boltzmann), että eristetyn järjestelmän mikroskoopisten tilojen lukumäärä Ω tietyssä makroskooppisessa tilassa antaa sen entropian: S = k B ln Ω. (44) Kaasulle on Ω = Ω(U, V ) tietyillä U ja V, jolloin yltä S = S(U, V ). Esimerkiksi käy jälleen harvan kaasun vapaa laajeneminen tyhjiöön siten, että (ii) V 2 =2V 1. Klassiselta pohjalta luonnollinen arvaus on, että laajenemisen jälkeen yhdellä molekyylillä on 2-kertainen määrä mahdollisia mikroskooppisia tiloja ja N kaasumolekyylillä 2 N -kertainen, kun molekyylit ovat vuorovaikututtamattomia. Tarjoamalla tähän Boltzmannin entropiaa (44) saamme 90

18 ΔS = S 2 S 1 = k B ln Ω 2 k B ln Ω 1 = k B ln Ω 2 /Ω 1 = k B ln 2 N /1=Nk B ln 2 = nr ln 2, missä n on kaasumäärä mooleina. Tämä oli mikroskooppisen laskun tulos. Tarkistetaan se makroskooppisen termodynaamisen analyysin kautta: Prosessi (ii) on irrevesiibeli, mutta koska kaasun alku- ja lopputilat ovat tasapainotiloja ja entropian muutos riippuu ainoastaan prosessin päätepisteistä, voimme tehdä laskun sivun 52 reversiibeliä isotermistä reittiä (i), jolle V2 W = PdV = nrt ln V 2 /V 1 = nrt ln 2. V 1 Koska T =vakio, on harvalle kaasulle ΔU =0, joten kun TD1:n mukaan ΔU = Q W, saamme Q = W. Isotermiselle reversiibelille prosessille (43):sta ΔS = Q/T, joten ΔS = W/T = nr ln 2 ja siis (44) näyttäisi toimivan! 91 Huom: Muistutus: Reversiibelille prosessille Q on eri kuin irreversiibelille (samoin W ), mutta ΔS on niille sama, joten ΔS:n saa laskemalla reversiibelin prosessin Q:n (ja W :n kuten teimme). Huom: Hypoteeettista mekanismia, joka mikrotasolla operoiden kääntäisi irreversiibelin prosessin suunnan, kutsutaan Maxwellin demoniksi. Toinen pääsääntö ei salli sen olemassaoloa. Huom: Klassisen fysiikan pohjalta kaasumolekyylien mahdollisten mikroskooppisten tilojen lukumäärän laskeminen on arveluttavaa puuhaa (arvioimmekin yllä kahden lukumäärän suhteen), koska niitä on ylinumeroituva määrä. Kvanttimekaanisessa maailmassa (kurssi fysp106) tilat ovat diskretit ja numeroitavissa, jolloin lasku on vankemmalla pohjalla (tuloksemme ΔS:lle on oikea). Voidaan myös todeta, että klassinen termodynamiikka toimii riippumatta siitä onko sen alla oleva mikroskopia klassinen vai kvanttimekaaninen (tai jotain muuta) ja termodynamiikan pääsäännöt ovat yleisimpiä tuntemiamme luonnonlakeja. 92

19 Edellä olevan esimerkin perusteella havaitsemme 2. pääsäännön olevan mikrotasolla luonteeltaan probabilistinen. Onhan toki mahdollista, että laajenemisen jälkeen jonain myöhempänä hetkenä kaikki kaasumolekyylit ovat uudestaan astian alaosassa, mutta makroskooppiselle systeemille se on niin epätodennäköistä, että sen ei voi maailmankaikkeuden ikään mahtuvassa aikaskaalassa odottaa tapahtuvan (laskuharjoitus 3:6). Makroskooppisten järjestelmien mikroskoopisten rakenneosien suuresta lukumäärästä seuraa (useimmissa tilanteissa) myös, että tasapainotilassa termodynaamisten suureiden arvot eivät vaihtele kovinkaan paljoa. Esim. ympäristönsä kanssa termisessä tasapainossa olevan kaasun sisäenergian suhteelliset fluktuaatiot ovat suruusluokkaa δu/u 1/ N, missä N on kaasumolekyylien lukumäärä (tulos seuraa siitä että U on molekyylien energioiden summa ja keskeisen raja-arvolauseen nimellä tunnetusta yleisestä matemaattisesta tuloksesta). Siten on mahdollista järkevästi kuvata kaasua muutamalla termodynaamisella (keskiarvo)suureella X Kurssikirjan ja muita esimerkkejä Example 20.1 Jenkkirekan bensiinimoottori käyttää yhden syklin aikana 10 kj polttoaineesta saatavaa lämpöä ja tuottaa lopulta 2 kj pyöriin saakka välittyvää mekaanista energiaa. Bensiinin latentti lämpö on 50 kj/kg ja moottori käy nopeudella 25 kierrosta sekunnissa. Lasketaan joitakin suureita: Hyötysuhde on e = W/Q H = 20%, kun katsomme koneeseen kuuluviksi voimansiirtomekanismitkin. Yhden syklin aikana polttoainetta poltetaan m = Q H /L c =0.2g. Example 20.2 Lämpötilojen 350 K ja 500 K välillä toimiva Carnot n kone ottaa syklin aikana lämpöä 2 kj. Joitakin suureita: Koneen hyötysuhde on e =1 T C / = 30%. Koska Q H + Q C W = 0 ja e = W/Q H, syklin aikana siirtyy lämpöä työaineesta Q C = Q H + W = Q H + eq H = 1400 J ja se tekee työtä W = Q H + Q C = +600 J. 94

20 Example 20.3 Jos 0.2 moolia harvaa kaksiatomista kaasua (γ=1.4) käy läpi Carnot n kierron lämpötilojen 27 C ja 227 C välillä, määritä paine ja tilavuus syklin pisteissä a, b, c, d (kts. sivu 79) sekä tehty työ, siirretty lämpö ja sisäenergian muutos kullekin syklin neljästä vaiheesta, kun aloituspaine P a = 1 MPa ja vaiheessa V b /V a =2. Ratkaisu: Nyt tilanyhtälöstä V a = nr /P a, missä = 500 K ja P b = P a V a /V b. Adiabaattinen tilanyhtälö V c =V b ( /T C ) 1/(γ 1). Siten saadaan laskettua P c = nrt C /V c. Toisessa adiabaattisessa vaiheessa V d = V a ( /T C ) 1/(γ 1), mistä edelleen P d = nrt C /V d. Isotermisessä vaiheessa ΔU ab =0 W ab = Q H = nr ln V b /V a ja samaan tapaan W cd =... Adiabaattisessa vaiheessa Q bc =0, joten W bc = ΔU bc = nc V ( T C ) ja W da = ΔU da =... Laskimesta saa numerot, esim. Q H = 576 J ja Q C = 346 J. 95 Example 20.5 Kvalitatiivisesti ymmärrämme, että aineen sulaessa epäjärjestys kasvaa ja kiinteytyessä sen epäjärjestys vähenee. Tähän liittyvän entropianmuutoksen voi laskea, kun tietää sulamislämmön ja sulamislämpötilan: Faasimuutos tapahtuu vakiolämpötilassa, joten (43):sta ΔS = Q/T, missä Q on nyt latentti lämpö (oikealla etumerkillä varustettuna); numeroita sisältävä esimerkki löytyy kolmansista laskuharjoituksissa. Lisää esimerkkejä entropianmuutosten laskemisesta on ollut luentojen sivuilla ja 88. Tässä vaiheessa voimme näiden yhteydessä miettiä myös entropian ilmenemistä mikrotasolla. Muita 2. pääsääntöön liittyviä esimerkkejä (kts. kurssin www): -Jääkiteiden muodostuminen - Maxwellin demoni - Brownin moottori 96

IX TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ JA ENTROPIA...208

IX TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ JA ENTROPIA...208 IX OINEN PÄÄSÄÄNÖ JA ENROPIA...08 9. ermodynaamisen systeemin pyrkimys tasapainoon... 08 9. ermodynamiikan toinen pääsääntö... 0 9.3 Entropia termodynamiikassa... 0 9.3. Entropian määritelmä... 0 9.3.

Lisätiedot

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Termodynamiikka Fysiikka III 2007 Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Tilanyhtälö paine vakio tilavuus vakio Ideaalikaasun N p= kt pinta V Yleinen aineen p= f V T pinta (, ) Isotermit ja isobaarit Vakiolämpötilakäyrät

Lisätiedot

T H V 2. Kuva 1: Stirling kiertoprosessi. Ideaalisen Stirlingin koneen sykli koostuu neljästä osaprosessista (kts. kuva 1):

T H V 2. Kuva 1: Stirling kiertoprosessi. Ideaalisen Stirlingin koneen sykli koostuu neljästä osaprosessista (kts. kuva 1): 1 c 3 p 2 T H d b T L 4 1 a V Kuva 1: Stirling kiertoprosessi. Stirlingin kone Ideaalisen Stirlingin koneen sykli koostuu neljästä osaprosessista kts. kuva 1: 1. Työaineen ideaalikaasu isoterminen puristus

Lisätiedot

Molaariset ominaislämpökapasiteetit

Molaariset ominaislämpökapasiteetit Molaariset ominaislämpökapasiteetit Yleensä, kun systeemiin tuodaan lämpöä, sen lämpötila nousee. (Ei kuitenkaan aina, kannattaa muistaa, että työllä voi olla osuutta asiaan.) Lämmön ja lämpötilan muutoksen

Lisätiedot

1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit

1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit 1 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka, kevät 2017 Emppu Salonen 1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit 1.1 Suurin mahdollinen hyödyllinen työ Tähän mennessä olemme tarkastelleet sisäenergian

Lisätiedot

6. Yhteenvetoa kurssista

6. Yhteenvetoa kurssista Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Vesa Apaja vesa.apaja@jyu.fi Huone: YN212. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2016 6. Yhteenvetoa kurssista 1 Keskeisiä käsitteitä I Energia TD1, siirtyminen lämpönä

Lisätiedot

Luento 4. Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2. pääsääntö Termodynaamiset potentiaalit

Luento 4. Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2. pääsääntö Termodynaamiset potentiaalit Luento 4 Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2. pääsääntö Termodynaamiset potentiaalit Luento 4 Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2.

Lisätiedot

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ] 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 7, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Sylinteri on ympäristössä, jonka paine on P 0 ja lämpötila T 0. Sylinterin sisällä on n moolia ideaalikaasua ja sen tilavuutta kasvatetaan

Lisätiedot

ln2, missä ν = 1mol. ja lopuksi kaasun saama lämpömäärä I pääsäännön perusteella.

ln2, missä ν = 1mol. ja lopuksi kaasun saama lämpömäärä I pääsäännön perusteella. S-114.42, Fysiikka III (S 2. välikoe 4.11.2002 1. Yksi mooli yksiatomista ideaalikaasua on alussa lämpötilassa 0. Kaasu laajenee tilavuudesta 0 tilavuuteen 2 0 a isotermisesti, b isobaarisesti ja c adiabaattisesti.

Lisätiedot

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 2, ratkaisut (syyslukukausi 204). Kun sylinterissä oleva n moolia ideaalikaasua laajenee reversiibelissä prosessissa kolminkertaiseen tilavuuteen 3,lämpötilamuuttuuprosessinaikanasiten,ettäyhtälö

Lisätiedot

Spontaanissa prosessissa Energian jakautuminen eri vapausasteiden kesken lisääntyy Energia ja materia tulevat epäjärjestyneemmäksi

Spontaanissa prosessissa Energian jakautuminen eri vapausasteiden kesken lisääntyy Energia ja materia tulevat epäjärjestyneemmäksi KEMA221 2009 TERMODYNAMIIKAN 2. PÄÄSÄÄNTÖ ATKINS LUKU 3 1 1. TERMODYNAMIIKAN TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ Lord Kelvin: Lämpöenergian täydellinen muuttaminen työksi ei ole mahdollista 2. pääsääntö kertoo systeemissä

Lisätiedot

Luku 20. Kertausta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Lämpövoimakoneen hyötysuhde

Luku 20. Kertausta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Lämpövoimakoneen hyötysuhde Luku 20 Kertausta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Lämpövoimakoneen hyötysuhde Uutta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Jäähdytyskoneen hyötykerroin ja lämpöpumpun lämpökerroin Entropia Tilastollista termodynamiikkaa

Lisätiedot

Clausiuksen epäyhtälö

Clausiuksen epäyhtälö 1 Kuva 1: Clausiuksen epäyhtälön johtaminen. Clausiuksen epäyhtälö otesimme Carnot n koneelle, että syklissä lämpötiloissa H ja L vastaanotetuille lämmöille Q H ja Q L pätee Q H H oisin ilmaistuna, Carnot

Lisätiedot

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua Ideaalikaasulaki Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua ja tilanmuuttujat (yhä) paine, tilavuus ja lämpötila Isobaari, kun paine on vakio Kaksi

Lisätiedot

- Termodynamiikka kuvaa energian siirtoa ( dynamiikkaa ) systeemin sisällä tai systeemien kesken (vrt. klassinen dynamiikka: kappaleiden liike)

- Termodynamiikka kuvaa energian siirtoa ( dynamiikkaa ) systeemin sisällä tai systeemien kesken (vrt. klassinen dynamiikka: kappaleiden liike) KEMA221 2009 TERMODYNAMIIKAN 1. PÄÄSÄÄNTÖ ATKINS LUKU 2 1 1. PERUSKÄSITTEITÄ - Termodynamiikka kuvaa energian siirtoa ( dynamiikkaa ) systeemin sisällä tai systeemien kesken (vrt. klassinen dynamiikka:

Lisätiedot

Muita lämpökoneita. matalammasta lämpötilasta korkeampaan. Jäähdytyksen tehokerroin: Lämmityksen lämpökerroin:

Muita lämpökoneita. matalammasta lämpötilasta korkeampaan. Jäähdytyksen tehokerroin: Lämmityksen lämpökerroin: Muita lämpökoneita Nämäkin vaativat ovat työtälämpövoimakoneiden toimiakseen sillä termodynamiikan pääsääntö Lämpökoneita lisäksi laitteet,toinen jotka tekevät on Clausiuksen mukaan: laiteilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Lämmityksen lämpökerroin: Jäähdytin ja lämmitin ovat itse asiassa sama laite, mutta niiden hyötytuote on eri, jäähdytyksessä QL ja lämmityksessä QH

Lämmityksen lämpökerroin: Jäähdytin ja lämmitin ovat itse asiassa sama laite, mutta niiden hyötytuote on eri, jäähdytyksessä QL ja lämmityksessä QH Muita lämpökoneita Nämäkin vaativat työtä toimiakseen sillä termodynamiikan toinen pääsääntö Lämpökoneita ovat lämpövoimakoneiden lisäksi laitteet, jotka tekevät on Clausiuksen mukaan: Mikään laite ei

Lisätiedot

Ch 19-1&2 Lämpö ja sisäenergia

Ch 19-1&2 Lämpö ja sisäenergia Ch 19-1&2 Lämpö ja sisäenergia Esimerkki 19-1 Olet syönyt liikaa täytekakkua ja havaitset, että sen energiasisältö oli 500 kcal. Arvioi kuinka korkealle mäelle sinun pitää pitää kiivetä, jotta kuluttaisit

Lisätiedot

Termodynamiikka. Termodynamiikka on outo teoria. Siihen kuuluvat keskeisinä: Systeemit Tilanmuuttujat Tilanyhtälöt. ...jotka ovat kaikki abstraktioita

Termodynamiikka. Termodynamiikka on outo teoria. Siihen kuuluvat keskeisinä: Systeemit Tilanmuuttujat Tilanyhtälöt. ...jotka ovat kaikki abstraktioita Termodynamiikka Termodynamiikka on outo teoria. Siihen kuuluvat keskeisinä: Systeemit Tilanmuuttujat Tilanyhtälöt...jotka ovat kaikki abstraktioita Miksi kukaan siis haluaisi oppia termodynamiikkaa? Koska

Lisätiedot

VIII KIERTOPROSESSIT JA TERMODYNAAMISET KONEET 196

VIII KIERTOPROSESSIT JA TERMODYNAAMISET KONEET 196 VIII KIERTOPROSESSIT JA TERMODYNAAMISET KONEET 196 8.1 Kiertoprosessin ja termodynaamisen koneen määritelmä... 196 8.2 Termodynaamisten koneiden hyötysuhde... 197 8.2.1 Lämpövoimakone... 197 8.2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 4: Entropia Maanantai 21.11. ja tiistai 22.11. Ideaalikaasun isoterminen laajeneminen Kaasuun tuodaan määrä Q lämpöä......

Lisätiedot

1 Clausiuksen epäyhtälö

1 Clausiuksen epäyhtälö 1 PHYS-C0220 ermodynamiikka ja statistinen fysiikka, kevät 2017 Emppu Salonen 1 Clausiuksen epäyhtälö Carnot n koneen syklissä lämpötilassa H ja L vastaanotetuille lämmöille Q H ja Q L pätee oisin ilmaistuna,

Lisätiedot

Teddy 1. välikoe kevät 2008

Teddy 1. välikoe kevät 2008 Teddy 1. välikoe kevät 2008 Vastausaikaa on 2 tuntia. Kokeessa saa käyttää laskinta ja MAOL-taulukoita. Jokaiseen vastauspaperiin nimi ja opiskelijanumero! 1. Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin?

Lisätiedot

2. Termodynamiikan perusteet

2. Termodynamiikan perusteet Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 2. Termodynamiikan perusteet 1 TD ja SM Statistisesta fysiikasta voidaan

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 2: Työ ja termodynamiikan 1. pääsääntö Maanantai 7.11. ja tiistai 8.11. Kurssin aiheet 1. Lämpötila ja lämpö 2. Työ ja termodynamiikan

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 5: Termodynaamiset potentiaalit Maanantai 27.11. ja tiistai 28.11. Kotitentti Julkaistaan ti 5.12., palautus viim. ke 20.12.

Lisätiedot

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö: A1 Seppä karkaisee teräsesineen upottamalla sen lämpöeristettyyn astiaan, jossa on 118 g jäätä ja 352 g vettä termisessä tasapainossa Teräsesineen massa on 312 g ja sen lämpötila ennen upotusta on 808

Lisätiedot

2 Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (First Law of Thermodynamics)

2 Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (First Law of Thermodynamics) 2 Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (First Law of Thermodynamics) 1 Tässä luvussa päästää käsittelemään lämmön ja mekaanisen työn välistä suhdetta. 2 Näistä molemmat ovat energiaa eri muodoissa, ja

Lisätiedot

1. Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta

1. Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 5, ratkaisut syyslukukausi 204). Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta E n n + ) ω, n 0,, 2,... 2 a) Oskillaattorin partitiofunktio

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Touko Herranen Luento 4: entropia Pe 3.3.2017 1 Aiheet tänään 1. Klassisen termodynamiikan entropia

Lisätiedot

1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T.

1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T. S-35, Fysiikka III (ES) välikoe Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (/V)(dV/d) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (/V)(dV/dp) ehtävän pisteyttäneen assarin kommentit: Ensimmäisen pisteen sai

Lisätiedot

Ekvipartitioteoreema. Entropia MB-jakaumassa. Entropia tilastollisessa mekaniikassa

Ekvipartitioteoreema. Entropia MB-jakaumassa. Entropia tilastollisessa mekaniikassa Ekvipartitioteoreema lämpötilan ollessa riittävän korkea, kukin molekyylin liikkeen vapausaste tuo energian ½ kt sekä keskimääräiseen liike-energiaan ja kineettiseen energiaan energian lisäys ja riittävän

Lisätiedot

Ekvipartitioteoreema

Ekvipartitioteoreema Ekvipartitioteoreema lämpötilan ollessa riittävän korkea, kukin molekyylin liikkeen vapausaste tuo energian ½ kt sekä keskimääräiseen liike-energiaan ja kineettiseen energiaan energian lisäys ja riittävän

Lisätiedot

. Veden entropiamuutos lasketaan isobaariselle prosessille yhtälöstä

. Veden entropiamuutos lasketaan isobaariselle prosessille yhtälöstä LH- Kilo vettä, jonka lämpötila on 0 0 asetetaan kosketukseen suuren 00 0 asteisen kappaleen kanssa Kun veden lämpötila on noussut 00 0, mitkä ovat veden, kappaleen ja universumin entropian muutokset?

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 3: Lämpövoimakoneet ja termodynamiikan 2. pääsääntö Maanantai 13.11. ja tiistai 14.11. Milloin prosessi on adiabaattinen?

Lisätiedot

energian), systeemi on eristetty (engl. isolated). Tällöin sekä systeemiin siirtynyt

energian), systeemi on eristetty (engl. isolated). Tällöin sekä systeemiin siirtynyt 14 2 Ensimmäinen pääsääntö 2-1 Lämpömäärä ja työ Termodynaaminen systeemi on jokin maailmankaikkeuden osa, jota rajoittaa todellinen tai kuviteltu rajapinta (engl. boundary). Systeemi voi olla esimerkiksi

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka. Emppu Salonen

PHYS-A0120 Termodynamiikka. Emppu Salonen PHYS-A0120 ermodynamiikka Emppu Salonen 1. joulukuuta 2016 ermodynamiikka 1 1 Lämpötila ja lämpö 1.1 ilanyhtälö arkastellaan kolmea yksinkertaista fluidisysteemiä 1, jotka koostuvat kukin vain yhdentyyppisistä

Lisätiedot

6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin

6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin 67 6 Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet 6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin Lämpövoimakone (engl. heat engine) on laite, joka muuttaa lämpöenergiaa työksi. Tavallisesti laitteessa tapahtuu kiertoprosessi, jonka

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 6: Faasimuutokset Maanantai 5.12. Kurssin aiheet 1. Lämpötila ja lämpö 2. Työ ja termodynamiikan 1. pääsääntö 3. Lämpövoimakoneet

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 5: Termodynaamiset potentiaalit Maanantai 28.11. ja tiistai 29.11. Kotitentti Julkaistaan to 8.12., palautus viim. to 22.12.

Lisätiedot

2. Termodynamiikan perusteet

2. Termodynamiikan perusteet Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Vesa Apaja vesa.apaja@jyu.fi Huone: YN212. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2016 2. Termodynamiikan perusteet 1 Termodynamiikka ja Statistinen Mekaniikka Statistisesta

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon termodynamiikkaa 1 DEE-5400 Risto Mikkonen ermodynamiikan ensimmäinen pääsääntö aseraja Ympäristö asetila Q W Suljettuun systeemiin tuotu lämpö + systeemiin

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 8 /

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 8 / ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 8 / 7.11.2016 v. 02 / T. Paloposki Tämän päivän ohjelma: Sisäenergia (kertaus) termodynamiikan 1. pääsääntö Entropia termodynamiikan 2. pääsääntö 1 Termodynamiikan

Lisätiedot

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla Termodynamiikkaa Energiatekniikan automaatio TKK 2007 Yrjö Majanne, TTY/ACI Martti Välisuo, Fortum Nuclear Services Automaatio- ja säätötekniikan laitos Termodynamiikan perusteita Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 2: Työ ja termodynamiikan 1. pääsääntö Maanantai 6.11. ja tiistai 7.11. Pohdintaa Mitä tai mikä ominaisuus lämpömittarilla

Lisätiedot

Tämän päivän ohjelma: ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 7 /

Tämän päivän ohjelma: ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 7 / ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 7 / 30.10.2017 v. 03 / T. Paloposki Tämän päivän ohjelma: Entropia Termodynamiikan 2. pääsääntö Palautuvat ja palautumattomat prosessit 1 Entropia Otetaan

Lisätiedot

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta. K i n e e t t i s t ä k a a s u t e o r i a a Kineettisen kaasuteorian perusta on mekaaninen ideaalikaasu, joka on matemaattinen malli kaasulle. Reaalikaasu on todellinen kaasu. Reaalikaasu käyttäytyy

Lisätiedot

Integroimalla ja käyttämällä lopuksi tilanyhtälöä saadaan T ( ) ( ) H 5,0 10 J + 2,0 10 0,50 1,0 10 0,80 Pa m 70 kj

Integroimalla ja käyttämällä lopuksi tilanyhtälöä saadaan T ( ) ( ) H 5,0 10 J + 2,0 10 0,50 1,0 10 0,80 Pa m 70 kj S-4.35 Fysiikka (ES) entti 3.8.. ääritä yhden haikaasumoolin (O) (a) sisäenergian, (b) entalian muutos tilanmuutoksessa alkutilasta =, bar, =,8 m3 loutilaan =, bar, =,5 m3. ärähtelyn vaausasteet voidaan

Lisätiedot

Luku Pääsääntö (The Second Law)

Luku Pääsääntö (The Second Law) Luku 3 2. Pääsääntö (he Second Law) Some things happen naturally, some things don t Spontaneous must be interpreted as a natural tendency that may or may not be realized in prac=ce. hermodynamics is silent

Lisätiedot

VII LÄMPÖOPIN ENSIMMÄINEN PÄÄSÄÄNTÖ

VII LÄMPÖOPIN ENSIMMÄINEN PÄÄSÄÄNTÖ II LÄMPÖOPIN ENSIMMÄINEN PÄÄSÄÄNTÖ 7. Lämpö ja työ... 70 7.2 Kaasun tekemä laajenemistyö... 7 7.3 Laajenemistyön erityistapauksia... 73 7.3. Työ isobaarisessa tilanmuutoksessa... 73 7.3.2 Työ isotermisessä

Lisätiedot

Ohjeellinen pituus: 2 3 sivua. Vastaa joko tehtävään 2 tai 3

Ohjeellinen pituus: 2 3 sivua. Vastaa joko tehtävään 2 tai 3 PHYS-A0120 Termodynamiikka, syksy 2017 Kotitentti Vastaa tehtäviin 1, 2/3, 4/5, 6/7, 8 (yhteensä viisi vastausta). Tehtävissä 1 ja 7 on annettu ohjeellinen pituus, joka viittaa 12 pisteen fontilla sekä

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Arttu Lehtinen Luento 5: Termodynaamiset potentiaalit Ke 9.3.2016 1 AIHEET 1. Muut työn laadut sisäenergiassa

Lisätiedot

V T p pv T pv T. V p V p p V p p. V p p V p

V T p pv T pv T. V p V p p V p p. V p p V p S-45, Fysiikka III (ES välikoe 004, RAKAISU Laske ideaalikaasun tilavuuden lämötilakerroin ( / ( ja isoterminen kokoonuristuvuus ( / ( Ideaalikaasun tilanyhtälö on = ν R Kysytyt suureet ovat: ilavuuden

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut A1 Kappale, jonka massa m = 2,1 kg, lähtee liikkeelle levosta paikasta x = 0,0 m pitkin vaakasuoraa alustaa. Kappaleeseen vaikuttaa vaakasuora vetävä voima F, jonka suuruus riippuu paikasta oheisen kuvan

Lisätiedot

Luento 8 6.3.2015. Entrooppiset voimat Vapaan energian muunoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit

Luento 8 6.3.2015. Entrooppiset voimat Vapaan energian muunoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit Luento 8 6.3.2015 1 Entrooppiset voimat Vapaan energian muunoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit Entrooppiset voimat 3 2 0 0 S k N ln VE S, S f ( N, m) 2 Makroskooppisia voimia, jotka syntyvät pyrkimyksestä

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Arttu Lehtinen Luento 6: Vapaaenergia Pe 11.3.2016 1 AIHEET 1. Kemiallinen potentiaali 2. Maxwellin

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Arttu Lehtinen Luento 4: Entropia Pe 4.3.2016 1 AIHEET 1. Klassisen termodynamiikan entropia 2. Entropian

Lisätiedot

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti Tehtävä 1 Selitä lyhyesti: a Mikä on Einsteinin ja Debyen kidevärähtelymallien olennainen ero? b Mikä ero vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa on kanonisella

Lisätiedot

= 1 kg J kg 1 1 kg 8, J mol 1 K 1 373,15 K kg mol 1 1 kg Pa

= 1 kg J kg 1 1 kg 8, J mol 1 K 1 373,15 K kg mol 1 1 kg Pa 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 8, ratkaisut syyslukukausi 2014 1. 1 kg nestemäistä vettä muuttuu höyryksi lämpötilassa T 100 373,15 K ja paineessa P 1 atm 101325 Pa. Veden tiheys ρ 958 kg/m 3 ja moolimassa

Lisätiedot

Entalpia - kuvaa aineen lämpösisältöä - tarvitaan lämpötasetarkasteluissa (usein tärkeämpi kuin sisäenergia)

Entalpia - kuvaa aineen lämpösisältöä - tarvitaan lämpötasetarkasteluissa (usein tärkeämpi kuin sisäenergia) Luento 4: Entroia orstai 12.11. klo 14-16 47741A - ermodynaamiset tasaainot (Syksy 215) htt://www.oulu.fi/yomet/47741a/ ermodynaamisten tilansuureiden käytöstä Lämökaasiteetti/ominaislämö - kuvaa aineiden

Lisätiedot

Palautus yhtenä tiedostona PDF-muodossa viimeistään torstaina

Palautus yhtenä tiedostona PDF-muodossa viimeistään torstaina PHYS-A0120 Termodynamiikka, syksy 2018 Kotitentti Vastaa tehtäviin 1/2/3, 4, 5/6, 7/8, 9 (yhteensä viisi vastausta). Tehtävissä 1, 2, 3 ja 9 on annettu ohjeellinen pituus, joka viittaa 12 pisteen fontilla

Lisätiedot

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required

Lisätiedot

LHSf5-1* Osoita, että van der Waalsin kaasun tilavuuden lämpötilakerroin on 2 γ = ( ) RV V b T 2 RTV 2 a V b. m m ( ) m m. = 1.

LHSf5-1* Osoita, että van der Waalsin kaasun tilavuuden lämpötilakerroin on 2 γ = ( ) RV V b T 2 RTV 2 a V b. m m ( ) m m. = 1. S-445 FSIIKK III (ES) Syksy 004, LH 5 Ratkaisut LHSf5-* Osoita, että van der Waalsin kaasun tilavuuden läötilakerroin on R ( b ) R a b Huoaa, että läötilakerroin on annettu oolisen tilavuuden = / ν avulla

Lisätiedot

Termodynaamiset syklit Todelliset tehosyklit

Termodynaamiset syklit Todelliset tehosyklit ermodynaamiset syklit odelliset tehosyklit Luennointi: k Kati Miettunen Esitysmateriaali: k Mikko Mikkola HYS-A00 ermodynamiikka (FM) 09..05 Syklien tyypit Sisältö Kaasusyklit s. höyrysyklit Suljetut syklit

Lisätiedot

Lämpöopin pääsäännöt

Lämpöopin pääsäännöt Lämpöopin pääsäännöt 0. Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot tasoittuvat. Systeemin sisäenergia U kasvaa systeemin tuodun lämmön ja systeemiin tehdyn työn W verran: ΔU = + W 2. Eristetyn systeemin entropia

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006 m@hyl.fi 1 Lämpötila Suure lämpötila kuvaa kappaleen/systeemin lämpimyyttä (huono ilmaisu). Ihmisen aisteilla on hankala tuntea lämpötilaa,

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 3: Lämpövoimakoneet ja termodynamiikan 2. pääsääntö Maanantai 14.11. ja tiistai 15.11. Kurssin aiheet 1. Lämpötila ja lämpö

Lisätiedot

Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI

Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission

Lisätiedot

infoa tavoitteet E = p2 2m kr2 Klassisesti värähtelyn amplitudi määrää kokonaisenergian Klassisesti E = 1 2 mω2 A 2 E = 1 2 ka2 = 1 2 mω2 A 2

infoa tavoitteet E = p2 2m kr2 Klassisesti värähtelyn amplitudi määrää kokonaisenergian Klassisesti E = 1 2 mω2 A 2 E = 1 2 ka2 = 1 2 mω2 A 2 infoa tavoitteet Huomenna keskiviikkona 29.11. ei ole luentoa. Oppikirjan lukujen 12-13.3. lisäksi kotisivulla laajennettu luentomateriaali itse opiskeltavaksi Laskarit pidetään normaalisti. Ymmärrät mitä

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

Thermodynamics is Two Laws and a Li2le Calculus

Thermodynamics is Two Laws and a Li2le Calculus Thermodynamics is Two Laws and a Li2le Calculus Termodynamiikka on joukko työkaluja, joiden avulla voidaan tarkastella energiaan ja entropiaan lii2yviä ilmiötä kaikissa luonnonilmiöissä ja lai2eissa Voidaan

Lisätiedot

Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, Luku 7 ENTROPIA

Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, Luku 7 ENTROPIA Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 7 ENTROPIA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Arttu Lehtinen Luento 1: Lämpötila ja Boltzmannin jakauma Ke 24.2.2016 1 YLEISTÄ KURSSISTA Esitietovaatimuksena

Lisätiedot

1. van der Waalsin tilanyhtälö: 2 V m RT. + b2. ja C = b2. Kun T = 273 K niin B = cm 3 /mol ja C = 1200 cm 6 mol 2

1. van der Waalsin tilanyhtälö: 2 V m RT. + b2. ja C = b2. Kun T = 273 K niin B = cm 3 /mol ja C = 1200 cm 6 mol 2 FYSIKAALINEN KEMIA KEMA22) Laskuharjoitus 2, 28..2009. van der Waalsin tilanyhtälö: p = RT V m b a Vm V 2 m pv m = RT V m b = RT = RT a ) V m RT a b/v m V m RT ) [ b/v m ) a V m RT Soveltamalla sarjakehitelmää

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 /

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 / ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 / 14.11.2016 v. 03 / T. Paloposki Tämän päivän ohjelma: Vielä vähän entropiasta... Termodynamiikan 2. pääsääntö Entropian rooli 2. pääsäännön yhteydessä

Lisätiedot

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen KEMA221 2009 PUHTAAN AINEEN FAASIMUUTOKSET ATKINS LUKU 4 1 PUHTAAN AINEEN FAASIMUUTOKSET Esimerkkejä faasimuutoksista? Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen Faasi = aineen

Lisätiedot

Kuinka entropian käsitteeseen tultiin?

Kuinka entropian käsitteeseen tultiin? 1 Kuinka entropian käsitteeseen tultiin? Aluksi Tämän kirjoitelman tarkoituksena on pyrkiä kuvailemaan, kuinka termodynamiikan syntyhetkillä 1800-luvun puolivälin vaiheilla päädyttiin entropian käsitteeseen.

Lisätiedot

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Arttu Lehtinen Toni Mäkelä Luento 8: Kemiallinen potentiaali, suurkanoninen ensemble Pe 18.3.2016 1 AIHEET 1. Kanoninen

Lisätiedot

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] A) p 1, V 1, T 1 ovat paine tilavuus ja lämpötila tilassa 1 p 2, V 2, T 2 ovat paine tilavuus ja

Lisätiedot

FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 1. 0. Johdanto

FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 1. 0. Johdanto FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 1. Johdanto Funktionaalianalyysissa tutkitaan muun muassa ääretönulotteisten vektoriavaruuksien, ja erityisesti täydellisten normiavaruuksien eli Banach avaruuksien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka

Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Fysiikan kurssit MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Valtakunnalliset kurssit 1. Fysiikka luonnontieteenä 2. Lämpö 3. Sähkö 4. Voima ja liike 5. Jaksollinen liike ja aallot 6. Sähkömagnetismi

Lisätiedot

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi. Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole

Lisätiedot

η = = = 1, S , Fysiikka III (Sf) 2. välikoe

η = = = 1, S , Fysiikka III (Sf) 2. välikoe S-11445 Fysiikka III (Sf) välikoe 710003 1 Läpövoiakoneen kiertoprosessin vaiheet ovat: a) Isokorinen paineen kasvu arvosta p 1 arvoon p b) adiabaattinen laajeneinen jolloin paine laskee takaisin arvoon

Lisätiedot

Termodynaaminen tasapainotila ja lämpöopin pääsäännöt lukio-opetuksessa. Mikko Rahkonen

Termodynaaminen tasapainotila ja lämpöopin pääsäännöt lukio-opetuksessa. Mikko Rahkonen Termodynaaminen tasapainotila ja lämpöopin pääsäännöt lukio-opetuksessa Mikko Rahkonen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 2009 Alkusanat Maxwellin demoni on kuvitteellinen näppäräkätinen

Lisätiedot

S , Fysiikka III (Sf) tentti/välikoeuusinta

S , Fysiikka III (Sf) tentti/välikoeuusinta S-114.45, Fysiikka III (Sf) tentti/välikoeuusinta.11.4 1. välikokeen alue 1. Osoita, että hyvin alhaisissa lämpötiloissa elektronin FD systeemin energia on U = (3/ 5) ε F. Opastus: oleta, että kaikki tilat

Lisätiedot

Kaasu 2-atominen. Rotaatio ja translaatiovapausasteet virittyneet (f=5) c. 5 Ideaalikaasun tilanyhtälöstä saadaan kaasun moolimäärä: 3

Kaasu 2-atominen. Rotaatio ja translaatiovapausasteet virittyneet (f=5) c. 5 Ideaalikaasun tilanyhtälöstä saadaan kaasun moolimäärä: 3 S-4.5.vk. 6..000 Tehtävä Ideaalikaasun aine on 00kPa, lämötila 00K ja tilavuus,0 litraa. Kaasu uristetaan adiabaattisesti 5-kertaiseen aineeseen. Kaasumolekyylit ovat -atomisia. Laske uristamiseen tarvittava

Lisätiedot

Mustan kappaleen säteily

Mustan kappaleen säteily Mustan kappaleen säteily Musta kappale on ideaalisen säteilijän malli, joka absorboi (imee itseensä) kaiken siihen osuvan säteilyn. Se ei lainkaan heijasta eikä sirota siihen osuvaa säteilyä, vaan emittoi

Lisätiedot

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Juha Ahola juha.ahola@oulu.fi Kemiallinen prosessitekniikka Sellaisten kokonaisprosessien suunnittelu, joissa kemiallinen reaktio

Lisätiedot

4. Termodynaamiset potentiaalit

4. Termodynaamiset potentiaalit Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Vesa Apaja vesa.apaja@jyu.fi Huone: YN212. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2015 4. ermodynaamiset potentiaalit 1 ermodynaaminen tasapaino kanonisessa joukossa Mikrokanoninen

Lisätiedot

Mikrotila Makrotila Statistinen paino Ω(n) 3 Ω(3) = 4 2 Ω(2) = 6 4 Ω(4) = 1

Mikrotila Makrotila Statistinen paino Ω(n) 3 Ω(3) = 4 2 Ω(2) = 6 4 Ω(4) = 1 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 4, ratkaisut (syyslukukausi 204). (a) Systeemi koostuu neljästä identtisestä spin- -hiukkasesta. Merkitään ylöspäin olevien spinien lukumäärää n:llä. Systeemin mahdolliset

Lisätiedot

TERMODYNAMIIKAN KURSSIN FYS 2 KURS- SIKOKEEN RATKAISUT

TERMODYNAMIIKAN KURSSIN FYS 2 KURS- SIKOKEEN RATKAISUT TERMODYNAMIIKAN KURSSIN FYS 2 KURS- SIKOKEEN RATKAISUT (lukuun ottamatta tehtävää 12, johon kukaan ei ollut vastannut) RATKAISU TEHTÄVÄ 1 a) Vesi haihtuu (höyrystyy) ja ottaa näin ollen energiaa ympäristöstä

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

kertausta Boltzmannin jakauma infoa Ideaalikaasu kertausta Maxwellin ja Boltzmannin vauhtijakauma

kertausta Boltzmannin jakauma infoa Ideaalikaasu kertausta Maxwellin ja Boltzmannin vauhtijakauma infoa kertausta Boltzmannin jakauma Huomenna itsenäisyyspäivänä laitos on kiinni, ei luentoa, ei laskareita. Torstaina laboratoriossa assistentit neuvovat myös laskareissa. Ensi viikolla tiistaina vielä

Lisätiedot

Termodynamiikan toinen pääsääntö (Second Law of Thermodynamics)

Termodynamiikan toinen pääsääntö (Second Law of Thermodynamics) e1 3 Termodynamiikan toinen pääsääntö (Second Law of Thermodynamics) Tärkeä käsite termodynamiikassa on termodynaamisen prosessin suunta. Kaikki prosessit ovat oikeasti irreversiibelejä (irreversible),

Lisätiedot

Termodynamiikan toinen pääsääntö

Termodynamiikan toinen pääsääntö Termodynamiikan toinen pääsääntö Fysikaalisen ja kemiallisen tapahtuman spontaanisuus eli mihin suuntaan tapahtuma etenee spontaanisesti. Systeemin termodynaaminen ominaisuus, joka kertoo tapahtuman (prosessin)

Lisätiedot

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2)

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2) Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2) Yliopistonlehtori, TkT Sami Kujala Mikro- ja nanotekniikan laitos Kevät 2016 Ajan ja pituuden suhteellisuus Relativistinen työ ja kokonaisenergia SMG-aaltojen

Lisätiedot

Peliteoria luento 1. May 25, 2015. Peliteoria luento 1

Peliteoria luento 1. May 25, 2015. Peliteoria luento 1 May 25, 2015 Tavoitteet Valmius muotoilla strategisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia tilanteita peleinä. Kyky ratkaista yksinkertaisia pelejä. Luentojen rakenne 1 Joitain pelejä ajanvietematematiikasta.

Lisätiedot

Fysiikan maailmankuva 2015 Luento 8. Aika ja ajan nuoli lisää pohdiskelua Termodynamiikka Miten aika ja termodynamiikka liittyvät toisiinsa?

Fysiikan maailmankuva 2015 Luento 8. Aika ja ajan nuoli lisää pohdiskelua Termodynamiikka Miten aika ja termodynamiikka liittyvät toisiinsa? Fysiikan maailmankuva 2015 Luento 8 Aika ja ajan nuoli lisää pohdiskelua Termodynamiikka Miten aika ja termodynamiikka liittyvät toisiinsa? Ajan nuoli Aika on mukana fysiikassa niinkuin jokapäiväisessä

Lisätiedot