RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt"

Transkriptio

1 Physica 9 1. painos 1(7) : 12.1 a) Lämpö on siirtyvää energiaa, joka siirtyy kappaleesta (systeemistä) toiseen lämpötilaeron vuoksi. b) Lämpöenergia on kappaleeseen (systeemiin) sitoutunutta energiaa. c) Kappaleen (systeemin) sisäenergia on rakenneosasten liike- ja potentiaalienergiaa. d) Aineeseen tai aineesta siirtyvä lämpö eli lämpömäärä on cmδ T, jossa c on aineen ominaislämpö. e) Faasi on aineen olomuotoalue. f) Kiehuminen tapahtuu lämpötilassa, jossa nesteen sisäinen höyrynpaine on yhtä suuri kuin ulkoinen paine. Jos höyrynpaine on yhtä suuri tai suurempi kuin ulkoinen paine, höyryä muodostuu kaikkialla nesteessä, eli neste kiehuu. g) Jos nesteen sisäinen höyrynpaine on matala, haihtumista tapahtuu ainoastaan nesteen pinnasta. h) Kolmoispisteen lämpötilassa ja paineessa kaikki kolme olomuotoa ovat tasapainossa keskenään. i) Entropia kuvaa systeemin järjestyksen astetta, ja se liittyy aineen mikroskooppisten rakenteiden järjestykseen. Systeemin entropia on sitä suurempi, mitä pienempi systeemin järjestys on. Luonnollisissa prosesseissa systeemin epäjärjestys kasvaa ja samalla entropia kasvaa. j) Termodynamiikan pääsäännöt: Lämpöopin nollaspääsääntö Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot tasoittuvat. Lämpöopin ensimmäinen pääsääntö Sisäenergian muutos on Δ U + W, jossa on systeemiin/systeemistä siirtyvä lämpö ja W on systeemin tekemä/systeemiin tehtävä työ. Systeemiin siirtyvät energiat tulkitaan positiivisiksi. Lämpöopin toinen pääsääntö Sellaista lämpövoimakonetta, joka muuttaisi kaiken ottamansa lämmön työksi, ei voida rakentaa. Termodynaamisissa prosesseissa yhä vähemmän energiaa on käytettävissä työksi. Kaikki termodynaamiset prosessit suuntautuvat kohti tasapainoa. Termodynaamisissa prosesseissa entropia kasvaa. Lämpöopin kolmas pääsääntö Absoluuttista nollapistettä, 0 K, ei voi saavuttaa. k) Carnot-hyötysuhde on lämpövoimakoneen maksimihyötysuhde.

2 Physica 9 1. painos 2(7) 12.2 veden massa m 1 0,150 kg alumiinikappaleen massa m 2 0,100 kg veden ominaislämpökapasiteetti c 1 4,19 /(kg C) alumiinin ominaislämpökapasiteetti c 2? veden ja astian alkulämpötila t 1 20,0 C alumiinin alkulämpötila t 2 68 C loppulämpötila t 26 C Koska systeemi on eristetty, luovutettu lämpömäärä on yhtä suuri kuin vastaanotettu lämpömäärä. luovutettu vastaanotettu Vesi lämpenee ja alumiini jäähtyy, joten cm ( t t ) c m ( t t ), josta ratkaistaan cm 1 1( t t1) c2 m ( t t) 2 2 4,19 0,150 kg 6,0 C 0,100 kg 42 C 0,8979 0,90 kg C. kg C Vastaus: Alumiinin ominaislämpökapasiteetti on 0,90. kg C 12.3 Jääpalan massa on m j 1,00 kg ja alkulämpötila t a 20 C. Lämmitysteho on P 0,1 kw. Ratkaistaan tehon avulla jään lämpenemiseen, sulamiseen ja veden lämpenemiseen kuluvat ajat. Teho on P, Δ t josta saadaan aika Δ t. P Jään lämpeneminen jl c jmj( ta tjs ) 2, 06 1, 00kg 20 o 41,2 41, 2 0,1 kw jl Δ tjl 412 s 6,9 min P

3 Physica 9 1. painos 3(7) Jään sulaminen s sm 333 1,00 kg 333 kg s 333 Δ ts 3330 s. P 0,1 kw Jään sulamiseen ja lämmitykseen kulunut aika: Δ + Δ t s 412 s s 62,4 min. t jl Veden lämpeneminen vl cvm( tl tjs ) 4,19 1,00 kg 100 C o ,1 kw l Δ tl P Kokonaisaika Δ + Δ ts + t jl Δ tl 4190 s 412 s s s 132,3 min Piirretään lämpötilan kuvaaja Veden alkulämpötila on t v 22 C ja loppulämpötila t 1 37 C. Veden massa on m v 6,5 kg ja kivien massa m k 2,7 kg Kivien ominaislämpökapasiteetti on c k 0,83 /kg C Oletetaan, että kivi on kauttaaltaan alkulämpötilassa ja lopussa se on kokonaan loppulämpötilassa. Kivien luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri kuin veden vastaanottama lämpömäärä. luovutettu vastaanotettu eli cm( t t) cm( t t) k k k l v v l v cm( t t) k k k k k l v v l v + cm( t t) k k k k k l v v l v Ratkaistaan kivien alkulämpötila t k k k l + cm v v( tl tv) cm k k 0,83 2,7 kg 37 C + 4,19 6,5 kg (37 C 22 C) 0,83 2,7 kg 219,2959 C 220 C. Vastaus: Kivien alkulämpötila oli 220 C.

4 Physica 9 1. painos 4(7) 12.5 veden massa m v 10,0 kg ja jään massa m j 3,0 kg jäätä. Veden alkulämpötila t v 20 C ja loppulämpötila t l 0 C. Jäätä sulaa m s, jolloin jääksi jää m j m s. veden massa m v Vesi luovuttaa lämpöä ja osa jäästä sulaa ja osa jää jääksi. Loppulämpötila on 0 C. luovutetettu vastaanotettu cm( t t) sm v v v l s Sulavan jään massa on cm v v( tv tl) ms s 4,19 10,0 kg 20 C kg 333 C 2,5165 kg 2,5 kg. Jääksi jää 3,0 kg 2,5165kg 0,4835 kg 0,50 kg. Vastaus: Jäätä jää jääksi (sulamatta) 0,50 kg a) Paineen lisäys nostaa kiehumispistettä, koska kiehumispistekäyrä (oikeanpuoleinen käyrä) nousee. b) 1 2: Ensin höyryn lämpötila laskee paineen pysyessä vakiona. Käyrällä höyry tiivistyy, sitten neste jäähtyy. 1 3: Ensin höyryn lämpötila pysyy vakiona ja höyryn paine kasvaa. Höyry tiivistyy nesteeksi lämpötilan pysyessä vakiona. c) Vallitsee tasapainotila: Vesi on sekä kaasumaisena että kiinteänä a) Jään sulamiseen kuluu energiaa. Energia otetaan vedestä, jolloin veden lämpötila laskee. b) Suihku kastelee ihoa. Iholta haihtuva vesi sitoo lämpöenergiaa ja jäähdyttää ihoa. c) Ei ole. Vesi höyrystyy kiukaalla. Höyrystyminen sitoo huomattavasti enemmän energiaa kuin veden lämmittäminen. d) Höyrystyminen sitoo energiaa. Pullossa on nestettä, joka höyrystyy paineen pienetessä, kun kaasua käytetään. e) Ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy kylmään pintaan, sillä kylmään ilmaan mahtuu vähemmän vettä Veden massa on m 1 0,300 kg, messinki astian massa m 2 0,255 kg ja lyijyn massa m 3 0,200 kg. Veden ominaislämpökapasiteetti on c 1 4,19 /(kg C), messingin ominaislämpökapasiteetti c 2 0,380 /(kg C) ja

5 Physica 9 1. painos 5(7) lyijyn ominaislämpökapasiteetti c 3 0,128 /(kg C). Veden ja astian alkulämpötila on t 1 21,3 C ja lyijyn alkulämpötila t C. Astia ja vesi lämpenevät ja lyijy jäähtyy. luovutettu vastaanotettu eli cm ( t t ) + c m ( t t ) c m ( t t) c2m2t c2m2t1 c3m3t3 c3m3t Loppulämpötila on + + t cm + cm + cm ,19 0,300 kg 21,3 C + 0,380 0,255 kg 21,3 C + 0,128 0,200 kg 100 C 4,19 0,300 kg + 0,380 0,255 kg + 0,128 0,200 kg 22,7605 C 22,8 C. Vastaus: Loppulämpötila oli 22,8 C Astian lämpökapasiteetti C 40 J/ C, veden massa m 79 g vettä. Alkulämpötila θ 1 81 C. a) Koska lämpötilaerot pyrkivät tasoittumaan, lämpötilan kuvaaja lähenee asymptoottisesti ympäristön lämpötilaa. Ekstrapoloimalla jäähtymiskäyrää voidaan arvioida ympäristön lämpötilan olevan noin 30 C. b) Sekä vesi että astia luovuttavat jäähtyessään lämpöä ympäristöön. Kuvaajasta todetaan, että ensimmäisen 2000 sekunnin aikana systeemi on jäähtynyt lämpötilasta 81 C lämpötilaan 40 C. Täten ympäristöön siirtynyt lämpömäärä on c m( θ θ ) + C( θ θ ) v J 4,19 0, 079 kg (81 C 40 C) + 40 (81 C 40 C) C J 15.

6 Physica 9 1. painos 6(7) c) Hetkellinen lämpöteho d dθ dθ P cvm + C. dt dt dt Jäähtymisnopeus d θ hetkellä 350 s saadaan kuvaajan tangentin fysikaalisena dt kulmakertoimena. Kuviosta saadaan Δ θ 67 C C 0, Δt 2150 s s Sijoittamalla tehon P lausekkeeseen saadaan P C J C 4,19 0,079 kg 0, ,0312 s + C 11,6 W 12 W. s Vastaus: a) Ympäristön lämpötila on noin 30 C. b) Lämpöä on siirtynyt ympäristöön 15. c) Systeemistä poistuva lämpöteho hetkellä 350 s on 12 W Oletetaan, että virvoitusjuoman ominaisuudet ovat kuten veden c limu 4,19 /kg C, c jää 2,09 /kg C, s 333 /kg Olkoon loppulämpötila t x. Jään massa saadaan tiheyden ja tilavuuden tulona kg 3 3 mjää ρv 917 4,5 10 m 0, kg. 3 m Luovutetut energiat: Limonaati jäähtyy 10 C 0 C limu1 climumlim uδ tlim u 4,19 0,05kg 10 C 2,095. Limonaati jäätyy lim u2 smlim u 333 0,05kg kg 16,65. Jäätynyt limonaati jäähtyy 0 C -> t x lim u3 cjäämlim uδ tlim u jää 2,09 0,05 kg (0 C tx ) Vastaanotettu energia jää cjäämjääδ tjää 2,09 0,41265 kg ( t x ( 30 C)) Luovutetut energiat ovat yhteensä yhtä paljon kuin vastaanotettu energia + + lim u1 lim u2 lim u3 jää

7 Physica 9 1. painos 7(7) 2, ,65 + 2,09 0,05 kg (0 C tx) 2,09 0,41265 kg ( tx + 30 C) 7,3719 C -7,4 C Vastaus: Loppulämpötila on 7,4 C. t x

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241)

Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 0. Käytännön asioita 1 Ajat, paikat Ajan tasalla olevat tiedot kurssin kotisivulta

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07 METSÄ VASTAA HARJOITUKSIA OPPIAINEITTAIN FYSIIKKA JA KEMIA Metsävastaan luontoon ja ympäristöön liittyvien kemiantehtävien laatija on FM Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi,

Lisätiedot

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa VTT JULKAISUJA PUBLIKATIONER 826 Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa Antti Hukka & Veikko Tarvainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1997 ISBN 951 38 4537 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU:

AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU: ILPO Comfort POISTOILMALÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU: PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMMÖN TEHO RAKENNUKSEN JA KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS POISTO- TAI TULO-POISTO -ILMANVAIHTO LÄMPIMÄN

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

PIENTALORAKENTAMISEN PAREMPI TULEVAISUUS-

PIENTALORAKENTAMISEN PAREMPI TULEVAISUUS- PIENTALORAKENTAMISEN PAREMPI TULEVAISUUS- Panu Kailan luennon pohjalta Pälkäneellä 2/2013 Jenny Turunen Haluammeko asua termospullossa? Arkkitehti ja arkkitehtuurin professori Panu Kaila vieraili Luomuran

Lisätiedot

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet, Syksy 2014 1. www-harjoituksen mallivastaukset Tehtävä 1 Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikro- ja makrotaloustieteen piiriin? Vuokrakaton vaikutus asuntojen

Lisätiedot

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi e m ia1 kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja Kemia ja integroivat tehtävät: Ilari Niemi, 2014. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

AjAn mittaamiseen tarvitaan liikettä

AjAn mittaamiseen tarvitaan liikettä MITÄ AIKA ON? Ajan käsite on yhä kiistanalainen, vaikka niin hallitsijat, tiedemiehet kuin kellosepätkin ovat pyrkineet pilkkomaan ajan täsmällisesti mitattaviin yksiköihin. Filosofit ja fyysikot pohtivat

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

RAKENNA OMA AJONEUVOSI

RAKENNA OMA AJONEUVOSI RAKENNA OMA AJONEUVOSI Tavoitteet: Oppilaat tietävät, että jokainen kuljetustapa tarvitsee energiaa liikkuakseen ja että erilaisia energialähteitä voidaan käyttää liikkumiseen ja niillä on erilaiset ympäristövaikutukset.

Lisätiedot

Vuoden 2011 OVA-ohjeiden vaaraetäisyydet

Vuoden 2011 OVA-ohjeiden vaaraetäisyydet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-CR-09165-11 Vuoden 2011 OVA-ohjeiden vaaraetäisyydet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Risto Lautkaski julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Uudet kemikaalit... 3 3 Haihtuminen

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN! A-OSA TEKSTIOSA 6.6.2008 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä merkintöjä

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA. Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä. Pikakuivaus - infrapunakuivaus

KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA. Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä. Pikakuivaus - infrapunakuivaus KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä Osa 4. Pikakuivaus - infrapunakuivaus A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C 02270 Espoo Puh. 020 7780 790

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot