Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012"

Transkriptio

1 aupan palveluveroselvitys Luonnos

2 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Päivittäistavaraaupan vero Kaupan palveluiden sijoittuminen Nurmijärvellä Nurmijärven aupallinen palveluvero 9 3 KAUPAN MARKKINOIDEN KEHITYS Väestön ehitys Nurmijärven ostovoiman ehitysennusteet Liietilatarpeet vuoteen 2025 ja KAUPAN PALVELUVERKON KEHITYSNÄKYMÄT Kaupan haneita Nurmijärvellä Kaupan näemys esustojen ja muiden aupan alueiden ehittämisestä Maauntaaavan aupan mitoitus Nurmijärvellä Kaupan palveluveron ehittäminen Vähittäisaupan suurysiöiden sijoittaminen Nurmijärvellä 28 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaupan haneiden vertailua liietilan lisätarpeeseen Mitoitusen vertailua liietilatarpeeseen Vaiutuset esusiin ja muuhun palveluveroon Vaiutuset palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin 36 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 37 Karttaliite Kesustojen ja aupan alueiden aupallinen raenne 2012 Liitetaulu Liietilojen luumäärä ja pinta-ala Nurmijärvellä 2012 Haastattelut

3 aupan palveluveroselvitys 2 1 JOHDANTO Kaupan palveluveroselvitysen tavoitteena on toimia maanäyttö- ja raennuslain edellyttämänä selvitysenä taajamien osayleisaavojen laadinnassa seä vähittäisaupan suurysiöitä osevien asemaaavahaneiden yhteydessä esusta-alueilla ja esustan ulopuolisilla alueilla, jossa oieusvaiutteista yleisaavaa ei ole. Asuasmäärä on Nurmijärvellä asvussa. Kunnanvaltuuston hyväsymän ( ) Nurmijärven maanäytön ehitysuvan muaan unnan väestötavoite vuoteen 2040 on yhteensä eli lähes enemmän uin nyyään. Asuasmäärän asvaessa, myös ostovoima asvaa ja tämä luo edellytysiä aupan ehittymiselle unnassa. Tämän aupan palveluveroselvitysen tavoitteena on tutia nyyistä aupan palveluveroa unnassa ja selvittää esusien ja aupan alueiden aupallista raennetta. Lisäsi tavoitteena on määritellä palveluveron ehittämistavoitteet ja -mahdollisuudet. Näiden pohjalta tarastellaan vähittäisaupan suurysiöiden sijoittumista esusta-alueille ja muille aupan alueille. Lisäsi selvitetään uuden liietilan sijoittumisen aupallisia vaiutusia. Selvitys pohjautuu aupan alan tilastoihin, ostovoiman ehitysennusteisiin seä nyyisen palveluveron enttäartoituseen ja Uudenmaan 2. vaihemaauntaaavan ehdotuseen. Lisäsi haastatellaan aupan toimijoita, ja selvitetään näiden näemysiä aupan palveluveron ehittämisestä Nurmijärvellä. Kaupan palveluveroselvitysen on tilannut Nurmijärven unnan Elineino- ja untaehitysesus. Selvitysen on laatintut Santasalo Ky ja selvitysestä vastaavat Tuomas Santasalo ja Katja Kosela. Selvitystä on äsitelty ohjausryhmässä, johon uuluvat Nurmijärven unnasta Aarno Kononen, Anita Pihala, Juha Osanen, Katri Peltoniemi, Risto Niunlaaso ja Ruusu Viloinen. Lisäsi selvitys esitellään laajemmalle unnan sidosryhmälle.

4 aupan palveluveroselvitys 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS Nurmijärven aupan nyytilaa analysoidaan tässä seä tilastojen että artoitusen pohjalta. Tilastosta saadaan vähittäisaupan myynti. Myynnin ja ostovoiman avulla voidaan lasea ostovoiman siirtymät, eli se uina hyvin auppa Nurmijärvellä myy suhteessa alueen ostovoimaan. Kartoitusen pohjalta analysoidaan aupan sijoittumista Nurmijärvellä. Kartoitusen pohjalta saadaan myös tietoa vähittäisaupan ja muiden aupallisten palvelujen pinta-aloista. Päivittäistavaraaupan sijoittumista ja tarjontaa analysoidaan AC Nielsenin päivittäistavaraaupan myymäläreisterin pohjalta. 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti Vähittäisaupan myyntiä ja toimipaioja on tarasteltu Tilastoesusen yritystilaston pohjalta. Miäli unnassa on toimialalla alle olme toimipaiaa, myyntitiedot on arvioitu. Tilastoesusen yritystilastosta on saatu liievaihto, johon on lasettu päälle arvonlisävero. Myynti on näin verrannollinen ostovoimaan, joa myösin pitää sisällään arvonlisäveron. Viimeisimmät yritystilaston tiedot ovat vuodelta Yritystilasto on tehty toimialaluoitusen TOL 2008 muaisesti. Päivittäistavaraauppaan uuluvat päivittäistavaramaretit ja lähiaupat, Alot, päivittäistavaraaupan erioismyymälät (mm. leipomot, maeisaupat, jäätelöiosit, alaaupat, luontaistuoteaupat) seä iosit. Tavarataloauppa luoassa ovat laajantavaravalioiman myymälät. Tilaa vaativaan erioisauppaan sisältyy rauta- ja raennustarvieauppa, odinteniiaauppa, puutarhaauppa, huonealuauppa ja veneauppa. Autoauppa ja huoltamot eivät ole muana. Muuhun erioisauppaan sisältyy pääosin esustahauinen erioisauppa eli mm. muotiauppa, urheiluauppa, ulta- ja elloauppa, uaauppa, apteeit, sisustusauppa, matapuhelinauppa ja optiot. Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti vuonna 2010 Nurmijärvellä ja oo Suomessa Toimi- Myynti Myynti paiat milj. % Suomi Päivittäistavaraauppa, Alot ja iosit % 38 % Tavarataloauppa % 19 % Tilaa vaativa auppa % 18 % Muu erioisauppa % 24 % Erioisauppa yhteensä % 43 % Vähittäisauppa yhteensä % 100 % Lähde: Tilastoesus Nurmijärvellä oli vuonna 2010 yhteensä 130 vähittäisaupan toimipaiaa. Kunnassa on 35 päivittäistavaraauppaa sisältäen päivittäistavaraaupan erioisaupat, Alon ja iosit. Tilaa vaativan aupan myymälöitä oli 17 ja muun erioisaupan 76. Vuonna 2010 vähittäisaupan myynti (pl autoauppa) oli Nurmijärvellä yhteensä 180 miljoonaa euroa. Päivittäistavaraauppojen myynti (ml Alo) oli tästä noin 50 prosenttia. Luu ei sisällä tavarataloaupan (CM) päivittäistavaraaupan myyntiä. Myynti painottuu Nurmijärvellä esimääräistä enemmän päivittäistavaraauppaan. Tilaa vaativan aupan osuus myynnistä on vastaavasti pienempi uin esimäärin Suomessa.

5 aupan palveluveroselvitys Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Ostovoiman siirtymiä analysoimalla arvioidaan, miten vähittäisaupan tarjonta saavuttaa alueen ysynnän. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäisaupan toimialoihin ohdistunutta ostovoimaa ussain unnassa toteutuneeseen myyntiin. Tavarataloaupan myynti on jaettu arvion muaan päivittäistavaraaupan ja erioisaupan toimialoille. Myynnin lähteenä on äytetty Tilastoesusen yritystilastoa, myös päivittäistavaraaupan osalta, osa Tilastoesusen tilasto on julinen tilasto, un taas A.C Nielsenin myyntitietoja ei saa julaista. Ostovoiman siirtymät on unnittain lasettu vuodelle 2010, osa uusimmat untaohtaiset vähittäisaupan myyntitiedot ovat tältä vuodelta. Yleisesti päivittäistavaraauppa-asioinnit hoidetaan lähellä. Arisin elintarvieostot tehdään usein lähellä otia ja lähinnä viionloppuisin äydään heremmin lähialuetta hieman auempana monipuolisessa päivittäistavaraaupassa. Erioisaupan ostosia haetaan tätäin auempaa. Mitä harvemmin tuotetta ostetaan, sitä yleisemmin sitä voidaan ostaa auaain. Muotiauppa esittyy suuriin aupuneihin ja näin esittyvät ostosetin. Erioisaupan ostosmatojen yhteydessä hoidetaan myös päivittäistavaraauppa-asiointia, miä lisää pt-siirtymiä monipuolisiin esittymiin. Tilaa vaativa auppa esittyy myös, mutta ysittäisiä vetovoimaisia tilaa vaativan aupan myymälöitä löytyy myös pienistä esittymistä. Autoauppa esittyy myös omille alueilleen, ja autoaupassa äydään myös yli maauntarajojen. Nurmijärvellä vähittäisaupan myynti oli vuonna 2010 yhteensä 180 miljoonaa ja nurmijärveläisten vähittäisaupan ostovoima 260 miljoonaa euroa. Ostovoiman nettosiirtymä unnassa on siis noin 80 miljoonaa euroa eli noin 30 % ostovoimasta. Päivittäistavaraaupan tarjonta vastaa nurmijärveläisten ysyntään. Pieni osa nurmijärveläisten päivittäistavaraaupan ostovoimasta suuntautuu pääaupuniseudulle muiden ostosmatojen yhteydessä, mutta Nurmijärvelle suuntautuu saman verran ostovoimaa naapuriunnista ja esäasuailta. Vähittäisaupan myynti ja ostovoima Nurmijärvellä 2010 Myynti Ostovoima OV-siirtymä milj. milj. milj. % ov:sta Päivittäistavaraauppa ja Alo % Tilaa vaativa auppa % Muu erioisauppa % Erioisauppa yhteensä % Vähittäisauppa yhteensä % Lähde: Tilastoesus, Santasalo Ky Tilaa vaativan aupan ja muun erioisaupan ostovoimasta merittävä määrä suuntautuu pois unnasta lähinnä pääaupuniseudulle, jossa tarjonta on Nurmijärveä monipuolisempaa.

6 aupan palveluveroselvitys Päivittäistavaraaupan vero Päivittäistavaraaupan veroa Nurmijärvellä on analysoitu esusittain AC Nielsein myymäläreisterin pohjalta. Myyntiä ja myyntipinta-alaa ei ole esitetty luuina, osa ne ovat salassapidettäviä tietoja. Luvut ovat sen sijaan esitetty indesinä, jolloin oo Nurmijärven päivittäistavaraauppa oseva luu on indesi 100. Näin saadaan verrannollista tietoa päivittäistavaraaupan myynnistä ja pinta-alasta Nurmijärvellä. Päivittäistavaraauppoja on luumääräisesti eniten Klaualassa, jossa on yhdesän myymälää. Luu pitää sisällään Klaualan oo taajaman päivittäistavaraaupat. Kironylässä on uusi myymälää, Rajamäellä asi ja Röyässä ysi. Päivittäistavaraauppa Nurmijärvellä 2010 Indesi 100 = Koo unta Alue Myyntiala m2 Myynti Teho /m 2 Väestö Per asuas Per asuas osuus Myymälä- Ind. 100 = Ind. 100 = Ind. 100 = määrä Osuus Koo unta Osuus Koo unta Koo unta Klauala 9 55 % % % Kironylä 6 33 % % % Rajamäi 3 9 % % % Röyä 1 3 % 55 4 % % Koo unta % % Lähde: AC Nielsen Päivittäistavaraaupan myyntialaa on asuasta ohden eniten Kironylässä. Myös Klaualassa päivittäistavaraaupan pinta-ala on suurempi uin esimäärin oo unnassa. Vastaavasti Rajamäellä ja Röyässä päivittäistavaraaupan pinta-ala jää asuasmäärään nähden suppeammasi uin unnassa esimäärin. Päivittäistavaraaupan myynti asuasta ohden on suurin Klaualassa ja lähes saman suuruinen Kironylässä. Vastaavasti Rajamäellä ja Röyässä myynti asuasta ohden on alhaisempaa uin esimäärin. Myynti asuasta ohden ertoo ostovoiman siirtymistä. Röyässä ja Rajamäellä tarjonta ei vastaa asuaiden ysyntää, ja ostovoimaa siirtyy Klaualaan ja Nurmijärvellä, jossa tarjonta on suurempaa uin alueiden asuaiden ysyntä. Päivittäistavaraaupan tehouus on lasettu jaamalla myynti myyntialalla. Tehouus ertoo osaltaan myyntipinta-alan suuruudesta suhteessa ysyntään. Klaualassa myyntitehouus on lähellä unnan esiarvoa. Rajamäellä ja Röyässä myyntiteho on esimääräistä oreampi. Myymälät ovat pieniä ja ne myyvät ooonsa nähden hyvin. Nurmijärvellä myyntiteho jää vastaavasti esimääräistä alhaisemmasi. Alueella on myyntiin nähden siis ohtalaisen paljon päivittäistavaraaupan pinta-alaa.

7 aupan palveluveroselvitys 6 Päivittäistavaraaupan myynti myymälätyypeittäin Nurmijärvellä ja Suomessa vuonna 2010 Koo Suomi 27 % 4 % 34 % 12 % 22 % 1 % Nurmijärvi 23 % 39 % 16 % 20 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hypermaretit Tavaratalot Suuret supermaretit Pienet supermaretit Valinta- ja pienmyymälät Erioismyymälät Koo Suomeen verrattuna Nurmijärvellä päivittäistavaraaupan myynti painottuu esimääräistä vähemmän hypermaret ja tavarataloauppaan ja vastaavasti esimääräistä enemmän supermaret auppaan (suuret supermaretit myyntipinta-ala yli 1000 m2, pienet myyntipinta-ala m2). Tällä hetellä Nurmijärvellä on vain ysi hypermaret. Prisman myötä tilanne tulee muuttumaan. Pienten myymälöiden (alle 400 m2) marinaosuus on Nurmijärvellä myös hieman pienempi uin oo Suomessa.

8 aupan palveluveroselvitys 7 Kartta päivittäistavaraauppojen sijainnista Nurmijärvellä (lisätään)

9 aupan palveluveroselvitys Kaupan palveluiden sijoittuminen Nurmijärvellä Kaupan palveluiden sijoittumista Nurmijärvellä on tutittu artoitusen pohjalta. Kenttäartoituset on tehty pääosin sysyllä 2011 ja artoitusta on täydennetty eväällä Kartoitusessa arttaan on meritty aupalliset palvelut toimialoittain 14 luoaan jaettuna. Tarastelussa ovat muana vähittäisaupan lisäsi myös muut aupalliset palvelut, sillä nämä toimivat samoissa liietiloissa uin vähittäisauppain. Myös tyhjät tilat ja toimistojen äytössä olevat atutason liietilat ovat muana artoitusessa, sillä myös niihin tiloihin voi sijoittua auppaa. Pinta-ala pitää siis sisällään toteutuneet liietilat. Asemaaavojen tarjoamia mahdollisuusia ei tässä ole tutittu. Laselmissa ei myösään ole muana raenteilla olevia tai suunniteltuja haneita. Kartoitus uvaa aina tiettyä ajanohtaa. Yhdysunnan raentumisen myötä tilanne muuttuu jatuvasti, liieet lopettavat, tilalle tulee uusia tai liieet vaihtavat paiaa. Uusien liietilojen raentaminen on uitenin pidempiaiainen prosessi, joten oonaisuva alueen liietilaannasta pysyy ohtalaisen vaaana pidemmän aiaa. Klaualassa aupalliset palvelut ovat pääosin sijoittuneet Klaualantien varteen. Klaualassa on pari tavarataloaupan myymälää Citymaret ja Tarjoustalo. Citymaretin yhteydessä on Viirintorin liieesus, johon on sijoittunut pääosa Klaualan muotiaupoista. Viirintorin lisäsi Klaualassa on toinenin pienimuotoinen liieesus, jossa on mm. K-maret, ahvila ja aupallisia palveluita. Pää osa aupallisista palveluista on uitenin sijoittunut ysittäisiin liietaloihin tai asuntojen ivijaloihin. Kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet varsin laajalle alueelle. Etäisyys lounaisimmasta palvelupisteestä, jossa on mm. urheiluauppa, oillisen osan palveluihin (Uudenmaan leipä) on noin 2 ilometriä. Kaupallisesti vilain alue sijoittuu S-maretin ja Citymaretin väliselle alueelle. Klaualan esustan pohjoispuolella on Järvihaan työpaia-alue, johon on sijoittunut jonin verran tilaa vaativaa auppaa mm. rautaauppa seä autohuoltoa ja muita aupallisia palveluita. Nurmijärvellä Kironylässä palvelut ovat sijoittuneet ahdelle erityyppiselle alueelle. Kesustassa on päivittäistavaraauppaa, erioisauppaa ja aupallisia palveluita. Kaupat ja palveluyrityset ovat sijoittuneet Punamullantien varteen ja torin ympäristöön. Jonin verran aupallisia palveluita on myös vanhalle aupparaitilla Praiianujalla. Helsingintien toisella puolella on asi päivittäistavaraauppaa. Toinen on aivan esustassa toinen enemmän asuinalueella Heiiläntien varressa. Kironylän esustan lisäsi on auppaa sijoittunut Helsingintien varteen noin ilometrin päähän varsinaisesta esustasta. Alueella on supermaret seä tilaa vaativaa auppaa mm. rautaauppaa ja autohuoltoa. S-maretin yhteydessä on myös pienliieitä. Kironylän lisäsi myös Myllyuon alueella Hämeenlinnantien varressa on aupallisia palveluita. Alueella on liienneasemapalveluita (polttoaineen jaelu, ravintolapalveluita), sisustusauppaa seä tilaa vaativaa auppaa. Alueella on aioinaan ollut päivittäistavaraaupan myymälä, joa on lopettanut toimintansa. Nyyään päivittäistavaraaupan myyntiä on pienimuotoisesti huoltoaseman yhteydessä.

10 aupan palveluveroselvitys 9 Rajamäellä on olme päivittäistavaraauppaa ja aupallisia palveluita. Alueella on vain vähin varsinaista erioisauppaa. Kaupat ovat sijoittuneet Kiljavantien ja Kesusraitin varteen. Keseiseen paiaan esustaan on sijoittunut uimahalli ja oulut. Ysittäisiä palveluita on esustasta hieman irrallaan Vanhan Rajamäentien varressa ja Urttilantiellä. Asuinalueella Puistotiellä on myös ysi lähiauppa. Röyässä on pienimuotoisesti aupallisia palveluita. Kesustassa on päivittäistavaraauppa, ravintola ja ampaamo. Röyän alueella on myös ysi huonealuauppa ja taimitarha. Kesusten ja muiden aupan alueiden lisäsi Nurmijärvellä on ysittäisiä aupan palveluita myös asuinalueilla, haja-asutusalueilla ja työpaia-alueilla. Perttulassa ja Lepsämässä on iosit ja Haialassa on päivittäistavaraauppa. Klaualantien alupäässä on muutama autopalveluyritys ja Karhuorvessa on raennustarvieliie. Kesustojen ja muiden alueiden aupallinen raenne on esitetty arttaliitteessä. 2.4 Nurmijärven aupallinen palveluvero Kartoitusen pohjalta on lasettu aupallisten palveluiden pinta-ala. Pinta-ala uvaa myymälöiden pohjapinta-alaa, joa vastaa lähinnä errosalaa. Liieiden pinta-alaan sisältyvät myymälän lisäsi taatilat, varastot, porrasäytävät seä seinät. Kartoituseen on otettu muaan myös errosissa sijaitsevat aupan palvelut, vaia ne eivät näyään liiteartoissa. Tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätä täysin vastaa raennuslupien pinta-alaa, mutta antavat riittävän hyvän oonaisuvan aupan eri toimialojen tilanäytöstä alueella. Kartoitusen pohjalta voidaan analysoida Nurmijärven esustojen meritystä seä aupallista palveluveroa oonaisuudessaan. Kaupallisia palveluita on Nurmijärvellä artoitusen pohjalta lasettuna yhteensä noin 230. Varsinaista vähittäisauppaa tästä on hieman alle puolet eli noin 100. Palveluita (sis. autoaupan ja huoltopalvelut) on noin 130. Tämän lisäsi esusissa on jonin verran tyhjiä liietiloja ja liietiloja muussa uin aupallisten palveluiden äytössä (mm. toimistoina). Palvelujen luumäärällä mitattuna Klaualan esusta on monipuolisin. Klaualassa on noin puolet oo unnan vähittäisaupoista ja aupallisista palveluita. Kironylä on seuraavasi monipuolisin auppapaia. Rajamäellä on myös luumäärällisesti ohtalaisesti aupan palveluita.

11 aupan palveluveroselvitys 10 Kaupallisten palveluiden luumäärä Nurmijärvellä Klauala Kironylä Rajamäi 107 Röyä Järvihaa Ilvesvuori Muut alueet 62 Pinta-alojen vertailu ertoo luumäärän ohella osaltaan auppapalveluiden tarjonnan määrästä ja luonteesta. Varsinaisissa esustoissa on monipuolisesti aupan tarjontaa, mutta liieet ovat pääosin pieniä. Kesustan ulopuolisilla alueilla on vastaavasti vähemmän liieitä, mutta liieiden oo on esimääräistä suurempi. Nurmijärvellä on liietilaa yhteensä noin m2. Tästä hieman yli puolet eli m2 on vähittäisaupan liietilaa. Palveluita (sis. autoaupan ja huoltopalvelut) on noin Lisäsi jonin verran liietilaa on muussa äytössä. Tyhjiä liietiloja on olme prosenttia oo liietilaannasta. Tyhjien liietilojen määrä vaihtelee alueittain suuresti. Klaualassa ei äytännössä ole lainaan tyhjää tilaa eiä myösään Järvihaan alueella. Eniten tyhjää tilaa on Ilvesvuoren alueella ja Kironylässä.

12 aupan palveluveroselvitys 11 Liiepinta-ala (-m2) Nurmijärvellä Klauala Kironylä Rajamäi Röyä Järvihaa Pt-auppa Tavarataloauppa Tilaa vaativa auppa Autoauppa ja huoltamot Muu erioisauppa Palvelut Muut liietilat Ilvesvuori Muut alueet Liiepinta-alaltaan suurin esus on Klauala, jossa on liiepinta-alaa yhteensä noin m2. Toisesi suurin on esus on Kironylä. Järvihaassa on liietilaa aupan äytössä enemmän uin Rajamäellä. Rajamäellä on pinta-alaa vastaavasti hieman enemmän uin Ilvesvuoren alueella tällä hetellä. Kesuset eroavat toisistaan liiepinta-alan lisäsi myös jonin verran toimialaraenteeltaan. Klauala ja Kironylä eroavat toisistaan tavarataloaupan ja erioisaupan suhteen. Tavarataloauppaa on ainoastaan Klaualassa. Tavaratalon pinta-ala pitää sisällään tavaratalojen päivittäistavaraaupan ja äyttötavaraaupan. Lisäsi Klaualassa on enemmän erioisauppaan. Päivittäistavaraaupan pinta-alaa seä tilaa vaativan aupan ja autoaupan seä palveluiden pinta-alaa on molemmissa lähes yhtä paljon. Rajamäen toimialaraenne on vastaava uin Kironylässäin, mutta aiea on vain vähemmän. Röyässä on lähinnä lähipalveluita seä pari tilaa vaativan aupan myymälää esusta ulopuolella. Järvihaassa on lähinnä tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Kaupalliset palvelut painottuvat myös auto/onepalveluihin (atsastus, onevuoraamo). Ilvesvuoren palvelut painottuvat erioisauppaan (sisustusauppa) seä tilaa vaativaan auppaan ja palveluihin. Muilla alueilla on seä päivittäistavaraauppaa ja iositoimintaa seä autoalan auppaa ja palveluita. Kaupallisten palveluiden näöulmasta atsottuna Nurmijärven pääesus on Klauala. Kironylä on monipuolinen palveluesus, un taas Rajamäen palvelut ovat jo ohtalaisen suppeat. Röyässä on vain lähipalveluita. Järvihaa on tilaa vaativan aupan esus.

13 aupan palveluveroselvitys 12 Ilvesvuoren aupallinen asema on nyytilassaan epäselvä. Alueella on seä liienneasemapalveluita ja näitä tuevaa toimintaa että myös selviä esustapalveluita. Taremmat liietilojen luumäärät ja pinta-alat ovat liitetaulussa.

14 aupan palveluveroselvitys 13 3 KAUPAN MARKKINOIDEN KEHITYS Nurmijärven marina-alue muodostuu lähinnä omasta unnastaan. Jonin verran ostovoimaa Nurmijärvelle suuntautuu mm. Vihtijärveltä. Nurmijärvi uuluu vastavasti pääaupuniseudun marina-alueeseen. Osa untalaisten ostovoimasta valuu pääaupuniseudun monipuolisiin aupallisiin esusiin. 3.1 Väestön ehitys Nurmijärvellä on asuaita tällä hetellä noin Klaualan tilastoalueella on asuaita noin , Kironylässä ja Rajamäellä molemmissa yli 7000 ja Röyässä noin Hajaasutusalueella on asuaita lähes 7000 eli melein saman verran uin Kironylässä tai Rajamäellä. Väestö Nurmijärvellä on asvussa. Kunnanvaltuuston hyväsymän ( ) Nurmijärven maanäytön ehitysuvan muaan unnan väiluutavoite vuonna 2040 on asuasta. Väestönasvu tulevan 30 vuoden aiana on noin asuasta. Suuralueittain jaettuna väestötavoite vuonna 2040 on Kironylässä noin , Klaualassa , Rajamäellä ja Röyässä Väestönasvu on suurinta Klaualassa ja toisesi suurinta Kironylässä. Väestötavoitteen muaan on haaruoitu väestöennusteen vuosille 2025 ja 2035, jota ovat tämän selvitysen tarasteluvuosia. Vuonna 2035 Nurmijärvellä arvioidaan olevan asuaita yhteensä eli noin enemmän uin nyyään. Väestönehitys Nurmijärvellä Muutos Vuosimuutos Kironylä ,5 % Klauala ,8 % Rajamäi ,2 % Röyä ,2 % Muut alueet ,8 % Koo unta ,4 % Lähde: Nurmijärvi Muutos Vuosimuutos Tilastoesus ennuste ,0 % Maauntaaavan tavoite ,0 % Maanäytön ehitysuvan muainen väestöennuste eroaa jonin verran Tilastoesusen ennusteesta. Tilastoesusen ennusteen muaan Nurmijärvellä on vuonna 2040 asuaita Tilastoesusen väestöennuste on trendipohjainen ja perustuu menneeseen ehityseen. Se ei ota huomioon yhteisunta- ja aluepoliittisia päätösiä ja niiden vaiutusia väestön ehityseen. Uudenmaan 2.vaihemaauntaaavaehdotusen aupan taustaselvitysessä (Uudenmaan maauntaaava, Kaupan palveluveron mitoittaminen ja vaiutusten arviointi) Nurmijärven väestöennuste vuodelle 2035 on noin Maauntaaavassa ei untaohtaisia asvuennusteita esitetä. Kuntaohtaisia luuja äytetään ainoasaan aupan palveluveron liietilatarpeen lähtöohtana. Luvut eivät ole varsinaisia ennusteita vaan varautumisluuja.

15 aupan palveluveroselvitys 14 Kuntaohtainen jao on johdettu seuduttaisista osuusista. Seuduittain väestöasvu arvioidaan jaautuvan aiempien vuosien trendin muaisesti niin, että KUUMA-seutu asvattaa hiuan osuuttaan pääaupuniseudun ustannusella. Seutujen sisällä untaohtaisen jaon periaatteet noudattavat maauntaaavan raennemallityöstä johdettua perusraennetta. Perusraenteen muaan mm. ehittämisen painopiste on liiumisen päästöjen annalta parhailla liiumisvyöhyeillä, olemassa olevien ratojen asemanseutuja ja linja-autoliienteen laatuäytäviin tueutuvia taajamia vahvistaen. Tässä selvitysessä äytetään ostovoiman ehitysen ja liietilan tarpeen lasennassa Nurmijärven maanäytön ehitysuvan muaisia väestötavoitteita. Selvitysessä esitetään uitenin myös maauntaaavan mitoitusen taustalla oleva liietilan lisätarve Nurmijärvellä. Tätä verrataan unnan oman väestötavoitteen muaisiin liietilatarpeisiin. 3.2 Nurmijärven ostovoiman ehitysennusteet Ostovoima uvaa marina-alueen ysyntää. Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima on lasettu Tilastoesusen ulutustutimusen seä vähittäisaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima ertoo alueen väestön ostoyvystä ja sen ohdistumisesta aupan eri toimialoille. Ostovoima ertoo alueen asuaiden marinapotentiaalin muttei sitä, missä asuaat tämän potentiaalinsa äyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Ostovoiman ehityseen vaiuttaa alueen väestönehitys seä muutoset ulutusessa. Alueen väestön ennustetaan asvavan, miä vaiuttaa myös ostovoiman asvuun. Kulutus asuasta ohden on myös asvussa. Ostovoiman ehitysen arviointi pohjautuu ulutusen asvuun ja sen raenteen muutoseen. Erioisauppaan ohdistuva ostovoima asvaa nopeammin uin päivittäistavaraaupan. Erityisesti tilaa vaativa auppa on voimaaasti asvava erioisaupan toimiala luvulla ostovoima on asvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Toimialoittaiset vaihtelut ovat suuria. Pitällä aiavälillä ulutusen ennustetaan yhä asvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Vuosina ostovoiman ennustetaan asvavan asuasta ohden päivittäistavaraaupassa (sis. Alo) noin prosentin vuodessa ja erioisaupassa esimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Kesimääräistä nopeammin asvavat tilaa vaativa erioisauppa, tietoteninen erioisauppa, terveysauppa, urheiluauppa ja sisustusauppa. Ennuste on positiivinen mutta realistinen, jos tarastellaan vähittäisaupan toteutunutta ehitystä. Aiaisempiin ehitysluuihin tusin uitenaan enää pitällä aiajasolla päästään. Ostovoiman asvu uvaa reaalista asvua eli määrällistä asvua. Esitetty ostovoima ei siten pidä sisällään inflaatiota.

16 aupan palveluveroselvitys 15 Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Nurmijärvellä 2010 milj. euroa Muut Kironylä Klauala Rajamäi Röyä alueet Nurmijärvi Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Nurmijärvellä 2025 milj. euroa Muut Kironylä Klauala Rajamäi Röyä alueet Nurmijärvi Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Nurmijärvellä 2035 milj. euroa Muut Kironylä Klauala Rajamäi Röyä alueet Nurmijärvi Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vuonna 2010 Nurmijärven unnassa on vähittäisauppaan ohdistuvaa ostovoimaa yhteensä lähes 260 miljoonaa, autoauppa ja ravintolapalvelut muaan luien noin 415 miljoonaa euroa. Vuonna 2035 Nurmijärvellä on vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintolatoimintaan ohdistuvaa ostovoimaa lähes 900 miljoonaa euroa. Ostovoima seä ostovoiman asvu unnan sisällä jaautuvat asuasmäärän ja sen ehitysen muaan. Näin ollen Klaualassa ostovoima ja sen asvu on suurinta ja Kironylässä toisesi suurinta.

17 aupan palveluveroselvitys Liietilatarpeet vuoteen 2025 ja 2035 Ostovoiman asvu vaiuttaa vähittäisaupan toimintamahdollisuusiin positiivisesti. Ostovoiman asvun pohjalta arvioidaan tulevaa liietilan lisätarvetta alueella. Laselma pohjautuu Nurmijärven asuaiden ostovoiman asvuun vuosina (2025) Kasvusta pääosa johtuu siitä, että alueen väestö asvaa voimaaasti. Asuaiden ostovoiman asvu on suhteutettu pinta-alasi siten, että laselmassa on äytetty toimialoittaisia esimääräisiä myyntitehouusia, jota on lasettu vähittäisaupan myynnin ja erilaisten artoitusten pohjalta. Tehouus vaihtelee toimialoittain. Samoja tehouusluuja on äytetty Uudenmaan liiton aupan selvitysessä. Liietilan lisätarve on lasettu nyyisellä myyntitehouudella. Käytetty esimääräinen myyntitehouus Kerrosala = 1,25 * myyntiala / -m 2 / my-m 2 Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Tarve uvaa pinta-alan lisäystä, jossa oo ostovoiman asvu on suunnattu uusiin neliöihin. Kaupan äytöstä poistuvat tai uudella orvautuvat liietilat lisäävät tarvetta. Lisäsi vertailun vuosi on tarve lasettu tavoitteellisella 20 prosenttia nyyistä suuremmalla myyntitehouudella. Palvelujen liietilatarpeen on lasettu olevan noin 20 % vähittäisaupan tarpeesta.

18 aupan palveluveroselvitys 17 Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Kironylä Muut Koo Klauala Rajamäi Röyä alueet unta Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Kironylä Muut Koo Klauala Rajamäi Röyä alueet unta Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky Vuonna 2025 liietilan lisätarve oo unnassa on noin m 2. Vuoteen 2035 tarve on noin asinertainen eli m 2. Alueittaisten väestöennusteiden pohjalta on lasettu lasennallinen tarve unnan eri alueille. Tämä tarve ei pidä sisällään ostovoiman siirtymiä, vaan se uvaa tarvetta, jos alueen ostovoiman asvu suuntautuu täysmittaisesti omalle alueelle. Klaualan alueella liietilan tarve vuoteen 2035 on lasennallisesti m 2, Kironylän alueella m 2, Rajamäelle m 2 ja Röyässä m 2. Kunnan muiden alueiden asuaiden ostovoiman asvun pohjalta lasettu tarve on noin m 2. Liietilatarve ei tule toteutumaan tasaisesti unnassa asuasluvun ehitysen muaisesti. Vähittäisaupan toiminnot haetuvat eri tyyppisille aupan alueille nyyisen tarjonnan seä uusien mahdollisuusien pohjalta. Alueiden asuasmäärä ja sen asvu ovat toi taustalla vaiuttavia muuttujia.

19 aupan palveluveroselvitys 18 Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Muut Koo unta Kesustat alueet Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Muut Koo unta Kesustat alueet Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky Liietilatarve voidaan toiminnoittain jaaa esusta-alueiden tarpeeseen ja muiden alueiden tarpeeseen. Kesusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavaraaupan tarpeesta ja suurin osa muotiaupan ja muun erioisaupan tarpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan aupan seä autoaupan tarpeesta. Tilaa vaativan aupan liietilatarvetta ohdistuu pienessä mittaaavassa myös esusta-alueille. Kesustaalueina taroitetaan tässä Klaualan, Kironylän, Rajamäen ja Röyän seustoja. Muut alueet ovat esustan ulopuolisia alueita, joita tällä hetellä unnassa ovat mm. Järvihaa seä Ilvesvuori (Myllyuo). Oheisen taulun muaan jaettuna esustoihin suuntautuu liietilatarpeesta hieman alle puolet ja muille alueille hieman yli puolet. Näin esustojen lisäliietilan tarve vuonna 2025 on noin m 2 ja vuonna 2035 lähes m 2. Muiden alueiden tarve vastaavina vuosina on m 2 ja m 2 Miäli myyntitehouus tulee tulevaisuudessa asvamaan, tarvitaan Nurmijärvellä tätä laselmaan vähemmän uutta liietilaa. Tavoitteellisella nyyistä 20 % suuremmalla myyntitehouudella lasettuna unnan liietilatarve vuonna 2035 on yhteensä noin m 2, josta noin m 2 suuntautuu esustoihin ja m 2 muille alueille.

20 aupan palveluveroselvitys 19 Miäli myyntitehouus alueella asvaa merittävästi, myös aupan investointihaluuus alueella asvaa. Näin ollen on todennäöistä että Nurmijärven tyyppisellä alueella, jossa väestö asvaa voimaaasti, ei myyntitehouus välttämättä pääse suuresti asvamaan. Oletusena on, että aupan ehitysmahdollisuusia halutaan alueella tuea eli aavoitetaan sopiva auppapaioja ja luodaan mahdollisuusia aupan asvulle. Miäli ei unnassa luoda riittävästi mahdollisuusia, ostovoimaa suuntautuu unnan ulopuolelle, eli myyntitehouus ei asva näinään. Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Muut Koo unta Kesusta alueet Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2016 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, 2005 2006 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 Keuruu

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 Liite 25. Uloilu ja viristys Liite 26 W-1 Z-4 sl-5/1 SL-1 sl-10 sr-3/1 sl-7/1 TP-3/em/tot4 sr-3/2 sl-8/2 K sr-3/3 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 SL-1 RA-1 Z- sr-3/5 1 sr-3/6 sl-7/2

Lisätiedot

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1 Liite 25. Liite 26. W-1 Z-4 sl-5/1 sr-3/1 sl-7/1 T-1/em/tot4 sr-3/2 K sr-3/3 sl-8/2 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 RA-1 sr-3/5 Z- 1 sr-3/6 sl-7/2 st sr-3/7 /p sl-8/3 Z- 4 sl-5/2 sr-3/8 RA-1 M-5 AP-4/tot5 sr-3/9

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Luku kahden alkuluvun summana

Luku kahden alkuluvun summana Luu ahden aluluvun summana Juho Salmensuu Lahden Lyseon luio Matematiia 008 Tiivistelmä Tutielmassa tarastellaan ysymystä; uina monella eri tavalla annettu parillinen oonaisluu voidaan esittää ahden aluluvun

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 09771 08 1 (1) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 3.9.2008 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen D-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Johdanto differenssiyhtälöiden rataisemiseen Differenssiyhtälöillä uvataan disreettiaiaisten järjestelmien toimintaa. Disreettiaiainen taroittaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I MS-A00 Disreetin matematiian perusteet Esimerejä ym., osa I G. Gripenberg Jouo-oppi ja logiia Todistuset logiiassa Indutioperiaate Relaatiot ja funtiot Funtiot Aalto-yliopisto. maalisuuta 0 Kombinatoriia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 12.4.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tavoitteet... 3 1.2. Kauppaa ja maankäytön suunnittelua

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Uudenmaan maakuntakaava Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi 1 1 TIIVISTELMÄ 2 2 KAUPAN ALUEIDEN NYKYINEN

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä DEE-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Ennen uin mennään varsinaisesti tämän harjoitusen asioihin, otetaan alusi ysi merintäteninen juttu Tarastellaan differenssiyhtälöä y y y 0 Vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2.

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2. Luu 7: Oiosulusuojaus 7. OIKOLKOJA 7.. Yleistä Vero laitteide mitoittamisessa, oiosulusuojause suuittelussa ja turvallise äytö suuittelussa o tuettava oiosuluvirrat eri tilateissa ja eri osissa veroa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

III. SARJATEORIAN ALKEITA. III.1. Sarjan suppeneminen. x k = x 1 + x 2 + x ,

III. SARJATEORIAN ALKEITA. III.1. Sarjan suppeneminen. x k = x 1 + x 2 + x , III. SARJATEORIAN ALKEITA Sarja on formaali summa III.. Sarjan suppeneminen = x + x 2 + x 3 +..., missä R aiilla N (merintä ei välttämättä taroita mitään reaaliluua). Luvut x, x 2,... ovat sarjan yhteenlasettavat

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT imat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet / Tehtävät Aiheet: Avainsanat: Ysisuuntainen varianssianalyysi Bartlettin testi, Bonferronin menetelmä, F-testi, Jäännösneliösumma, χ 2 -testi, Koonaisesiarvo,

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPITO TYÖOHJE 2009 Keianteniian osasto Tenillisen eian laboratorio BJ90A0900 Tenillisen eian ja tenillisen polyeerieian laboratoriotyöt Ohje: Irina Turu, Katriina Liiatainen,

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Energiatehokas asuinalue Porvoossa

Energiatehokas asuinalue Porvoossa Energiatehoas asuinalue Porvoossa 5 3 105 5 7 4 5 109 4 8 9 5 4 19 27 9 3 4 0 2 14 7 17 0 5 1 3 5 4 5 4 1 14 3 9002 7 9 3 2 7 7 3 4 9 3 4 35 4 3 2 14 0 8 1 2 9 1 Sairaala Sjuhus 47 3 5 3 9 9 1 8 4 5 7

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4)

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4) http://matematiialehtisolmu.fi/ Kombiaatio-oppia Kuia mota erilaista lottoriviä ja poeriättä o olemassa? Lotossa arvotaa 7 palloa 39 pallo jouosta. Poeriäsi o viide orti osajouo 52 orttia äsittävästä paasta.

Lisätiedot

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali Todennäöissjaaumat /5 Sisältö ESITIEDOT: lasenta, määrätt Haemisto KATSO MYÖS: tilastomatematiia P (X = )=p. Nämä ovat 0 ja niiden summa on p =. Pistetodennäöisdet voidaan graafisesti esittää pstsuorien

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen / ÄRÄHELYMEKANIIKKA SESSIO : Usean vapausasteen systeein liieyhtälöien johto Lagrangen yhtälöillä JOHDANO Kirjoitettaessa liieyhtälöitä suoraan Newtonin laeista äytetään systeeistä irrotettujen osien tai

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

4.7 Todennäköisyysjakaumia

4.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todeäöisyyde lähtöohdat.7 Todeäöisyysjaaumia Luvussa 3 Tuusluvut perehdyimme jo jaauma äsitteesee yleesä ja ormaalijaaumaa vähä taremmi. Lähdetää yt tutustumaa biomijaaumaa ja otetaa se jälee ormaalijaauma

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan aupuniareologinen Inventointiprojeti UUSIKAUPUNKI - NYSTAD Kaupuniareologinen inventointi Teemu Möönen 00 Museovirasto Raennushistorian osasto Teemu Möönen Uusiaupuni Nystad. Kaupuniareologinen

Lisätiedot

Sattuman matematiikkaa III

Sattuman matematiikkaa III Sattuman matematiiaa III Kolmogorovin asioomat ja frevenssitulinta Tommi Sottinen Tutija Matematiian ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä käyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin tarkistus: ZN-Face

S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä käyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin tarkistus: ZN-Face S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä äyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin taristus: ZN-Face Kalle Korhonen sorhon@cc.hut.fi 13.4.2000 Tiivistelmä: Raportissa tutustutaan aupalliseen

Lisätiedot

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3.

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3. MRa/JHu 10413 25.11.2010 VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO LISÄYS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAAN JOHDANTO Voimavapriikki Oy:n Forssan ja Tammelan kuntien alueelle suunniteltua

Lisätiedot