Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012"

Transkriptio

1 aupan palveluveroselvitys Luonnos

2 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Päivittäistavaraaupan vero Kaupan palveluiden sijoittuminen Nurmijärvellä Nurmijärven aupallinen palveluvero 9 3 KAUPAN MARKKINOIDEN KEHITYS Väestön ehitys Nurmijärven ostovoiman ehitysennusteet Liietilatarpeet vuoteen 2025 ja KAUPAN PALVELUVERKON KEHITYSNÄKYMÄT Kaupan haneita Nurmijärvellä Kaupan näemys esustojen ja muiden aupan alueiden ehittämisestä Maauntaaavan aupan mitoitus Nurmijärvellä Kaupan palveluveron ehittäminen Vähittäisaupan suurysiöiden sijoittaminen Nurmijärvellä 28 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaupan haneiden vertailua liietilan lisätarpeeseen Mitoitusen vertailua liietilatarpeeseen Vaiutuset esusiin ja muuhun palveluveroon Vaiutuset palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin 36 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 37 Karttaliite Kesustojen ja aupan alueiden aupallinen raenne 2012 Liitetaulu Liietilojen luumäärä ja pinta-ala Nurmijärvellä 2012 Haastattelut

3 aupan palveluveroselvitys 2 1 JOHDANTO Kaupan palveluveroselvitysen tavoitteena on toimia maanäyttö- ja raennuslain edellyttämänä selvitysenä taajamien osayleisaavojen laadinnassa seä vähittäisaupan suurysiöitä osevien asemaaavahaneiden yhteydessä esusta-alueilla ja esustan ulopuolisilla alueilla, jossa oieusvaiutteista yleisaavaa ei ole. Asuasmäärä on Nurmijärvellä asvussa. Kunnanvaltuuston hyväsymän ( ) Nurmijärven maanäytön ehitysuvan muaan unnan väestötavoite vuoteen 2040 on yhteensä eli lähes enemmän uin nyyään. Asuasmäärän asvaessa, myös ostovoima asvaa ja tämä luo edellytysiä aupan ehittymiselle unnassa. Tämän aupan palveluveroselvitysen tavoitteena on tutia nyyistä aupan palveluveroa unnassa ja selvittää esusien ja aupan alueiden aupallista raennetta. Lisäsi tavoitteena on määritellä palveluveron ehittämistavoitteet ja -mahdollisuudet. Näiden pohjalta tarastellaan vähittäisaupan suurysiöiden sijoittumista esusta-alueille ja muille aupan alueille. Lisäsi selvitetään uuden liietilan sijoittumisen aupallisia vaiutusia. Selvitys pohjautuu aupan alan tilastoihin, ostovoiman ehitysennusteisiin seä nyyisen palveluveron enttäartoituseen ja Uudenmaan 2. vaihemaauntaaavan ehdotuseen. Lisäsi haastatellaan aupan toimijoita, ja selvitetään näiden näemysiä aupan palveluveron ehittämisestä Nurmijärvellä. Kaupan palveluveroselvitysen on tilannut Nurmijärven unnan Elineino- ja untaehitysesus. Selvitysen on laatintut Santasalo Ky ja selvitysestä vastaavat Tuomas Santasalo ja Katja Kosela. Selvitystä on äsitelty ohjausryhmässä, johon uuluvat Nurmijärven unnasta Aarno Kononen, Anita Pihala, Juha Osanen, Katri Peltoniemi, Risto Niunlaaso ja Ruusu Viloinen. Lisäsi selvitys esitellään laajemmalle unnan sidosryhmälle.

4 aupan palveluveroselvitys 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS Nurmijärven aupan nyytilaa analysoidaan tässä seä tilastojen että artoitusen pohjalta. Tilastosta saadaan vähittäisaupan myynti. Myynnin ja ostovoiman avulla voidaan lasea ostovoiman siirtymät, eli se uina hyvin auppa Nurmijärvellä myy suhteessa alueen ostovoimaan. Kartoitusen pohjalta analysoidaan aupan sijoittumista Nurmijärvellä. Kartoitusen pohjalta saadaan myös tietoa vähittäisaupan ja muiden aupallisten palvelujen pinta-aloista. Päivittäistavaraaupan sijoittumista ja tarjontaa analysoidaan AC Nielsenin päivittäistavaraaupan myymäläreisterin pohjalta. 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti Vähittäisaupan myyntiä ja toimipaioja on tarasteltu Tilastoesusen yritystilaston pohjalta. Miäli unnassa on toimialalla alle olme toimipaiaa, myyntitiedot on arvioitu. Tilastoesusen yritystilastosta on saatu liievaihto, johon on lasettu päälle arvonlisävero. Myynti on näin verrannollinen ostovoimaan, joa myösin pitää sisällään arvonlisäveron. Viimeisimmät yritystilaston tiedot ovat vuodelta Yritystilasto on tehty toimialaluoitusen TOL 2008 muaisesti. Päivittäistavaraauppaan uuluvat päivittäistavaramaretit ja lähiaupat, Alot, päivittäistavaraaupan erioismyymälät (mm. leipomot, maeisaupat, jäätelöiosit, alaaupat, luontaistuoteaupat) seä iosit. Tavarataloauppa luoassa ovat laajantavaravalioiman myymälät. Tilaa vaativaan erioisauppaan sisältyy rauta- ja raennustarvieauppa, odinteniiaauppa, puutarhaauppa, huonealuauppa ja veneauppa. Autoauppa ja huoltamot eivät ole muana. Muuhun erioisauppaan sisältyy pääosin esustahauinen erioisauppa eli mm. muotiauppa, urheiluauppa, ulta- ja elloauppa, uaauppa, apteeit, sisustusauppa, matapuhelinauppa ja optiot. Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti vuonna 2010 Nurmijärvellä ja oo Suomessa Toimi- Myynti Myynti paiat milj. % Suomi Päivittäistavaraauppa, Alot ja iosit % 38 % Tavarataloauppa % 19 % Tilaa vaativa auppa % 18 % Muu erioisauppa % 24 % Erioisauppa yhteensä % 43 % Vähittäisauppa yhteensä % 100 % Lähde: Tilastoesus Nurmijärvellä oli vuonna 2010 yhteensä 130 vähittäisaupan toimipaiaa. Kunnassa on 35 päivittäistavaraauppaa sisältäen päivittäistavaraaupan erioisaupat, Alon ja iosit. Tilaa vaativan aupan myymälöitä oli 17 ja muun erioisaupan 76. Vuonna 2010 vähittäisaupan myynti (pl autoauppa) oli Nurmijärvellä yhteensä 180 miljoonaa euroa. Päivittäistavaraauppojen myynti (ml Alo) oli tästä noin 50 prosenttia. Luu ei sisällä tavarataloaupan (CM) päivittäistavaraaupan myyntiä. Myynti painottuu Nurmijärvellä esimääräistä enemmän päivittäistavaraauppaan. Tilaa vaativan aupan osuus myynnistä on vastaavasti pienempi uin esimäärin Suomessa.

5 aupan palveluveroselvitys Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Ostovoiman siirtymiä analysoimalla arvioidaan, miten vähittäisaupan tarjonta saavuttaa alueen ysynnän. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäisaupan toimialoihin ohdistunutta ostovoimaa ussain unnassa toteutuneeseen myyntiin. Tavarataloaupan myynti on jaettu arvion muaan päivittäistavaraaupan ja erioisaupan toimialoille. Myynnin lähteenä on äytetty Tilastoesusen yritystilastoa, myös päivittäistavaraaupan osalta, osa Tilastoesusen tilasto on julinen tilasto, un taas A.C Nielsenin myyntitietoja ei saa julaista. Ostovoiman siirtymät on unnittain lasettu vuodelle 2010, osa uusimmat untaohtaiset vähittäisaupan myyntitiedot ovat tältä vuodelta. Yleisesti päivittäistavaraauppa-asioinnit hoidetaan lähellä. Arisin elintarvieostot tehdään usein lähellä otia ja lähinnä viionloppuisin äydään heremmin lähialuetta hieman auempana monipuolisessa päivittäistavaraaupassa. Erioisaupan ostosia haetaan tätäin auempaa. Mitä harvemmin tuotetta ostetaan, sitä yleisemmin sitä voidaan ostaa auaain. Muotiauppa esittyy suuriin aupuneihin ja näin esittyvät ostosetin. Erioisaupan ostosmatojen yhteydessä hoidetaan myös päivittäistavaraauppa-asiointia, miä lisää pt-siirtymiä monipuolisiin esittymiin. Tilaa vaativa auppa esittyy myös, mutta ysittäisiä vetovoimaisia tilaa vaativan aupan myymälöitä löytyy myös pienistä esittymistä. Autoauppa esittyy myös omille alueilleen, ja autoaupassa äydään myös yli maauntarajojen. Nurmijärvellä vähittäisaupan myynti oli vuonna 2010 yhteensä 180 miljoonaa ja nurmijärveläisten vähittäisaupan ostovoima 260 miljoonaa euroa. Ostovoiman nettosiirtymä unnassa on siis noin 80 miljoonaa euroa eli noin 30 % ostovoimasta. Päivittäistavaraaupan tarjonta vastaa nurmijärveläisten ysyntään. Pieni osa nurmijärveläisten päivittäistavaraaupan ostovoimasta suuntautuu pääaupuniseudulle muiden ostosmatojen yhteydessä, mutta Nurmijärvelle suuntautuu saman verran ostovoimaa naapuriunnista ja esäasuailta. Vähittäisaupan myynti ja ostovoima Nurmijärvellä 2010 Myynti Ostovoima OV-siirtymä milj. milj. milj. % ov:sta Päivittäistavaraauppa ja Alo % Tilaa vaativa auppa % Muu erioisauppa % Erioisauppa yhteensä % Vähittäisauppa yhteensä % Lähde: Tilastoesus, Santasalo Ky Tilaa vaativan aupan ja muun erioisaupan ostovoimasta merittävä määrä suuntautuu pois unnasta lähinnä pääaupuniseudulle, jossa tarjonta on Nurmijärveä monipuolisempaa.

6 aupan palveluveroselvitys Päivittäistavaraaupan vero Päivittäistavaraaupan veroa Nurmijärvellä on analysoitu esusittain AC Nielsein myymäläreisterin pohjalta. Myyntiä ja myyntipinta-alaa ei ole esitetty luuina, osa ne ovat salassapidettäviä tietoja. Luvut ovat sen sijaan esitetty indesinä, jolloin oo Nurmijärven päivittäistavaraauppa oseva luu on indesi 100. Näin saadaan verrannollista tietoa päivittäistavaraaupan myynnistä ja pinta-alasta Nurmijärvellä. Päivittäistavaraauppoja on luumääräisesti eniten Klaualassa, jossa on yhdesän myymälää. Luu pitää sisällään Klaualan oo taajaman päivittäistavaraaupat. Kironylässä on uusi myymälää, Rajamäellä asi ja Röyässä ysi. Päivittäistavaraauppa Nurmijärvellä 2010 Indesi 100 = Koo unta Alue Myyntiala m2 Myynti Teho /m 2 Väestö Per asuas Per asuas osuus Myymälä- Ind. 100 = Ind. 100 = Ind. 100 = määrä Osuus Koo unta Osuus Koo unta Koo unta Klauala 9 55 % % % Kironylä 6 33 % % % Rajamäi 3 9 % % % Röyä 1 3 % 55 4 % % Koo unta % % Lähde: AC Nielsen Päivittäistavaraaupan myyntialaa on asuasta ohden eniten Kironylässä. Myös Klaualassa päivittäistavaraaupan pinta-ala on suurempi uin esimäärin oo unnassa. Vastaavasti Rajamäellä ja Röyässä päivittäistavaraaupan pinta-ala jää asuasmäärään nähden suppeammasi uin unnassa esimäärin. Päivittäistavaraaupan myynti asuasta ohden on suurin Klaualassa ja lähes saman suuruinen Kironylässä. Vastaavasti Rajamäellä ja Röyässä myynti asuasta ohden on alhaisempaa uin esimäärin. Myynti asuasta ohden ertoo ostovoiman siirtymistä. Röyässä ja Rajamäellä tarjonta ei vastaa asuaiden ysyntää, ja ostovoimaa siirtyy Klaualaan ja Nurmijärvellä, jossa tarjonta on suurempaa uin alueiden asuaiden ysyntä. Päivittäistavaraaupan tehouus on lasettu jaamalla myynti myyntialalla. Tehouus ertoo osaltaan myyntipinta-alan suuruudesta suhteessa ysyntään. Klaualassa myyntitehouus on lähellä unnan esiarvoa. Rajamäellä ja Röyässä myyntiteho on esimääräistä oreampi. Myymälät ovat pieniä ja ne myyvät ooonsa nähden hyvin. Nurmijärvellä myyntiteho jää vastaavasti esimääräistä alhaisemmasi. Alueella on myyntiin nähden siis ohtalaisen paljon päivittäistavaraaupan pinta-alaa.

7 aupan palveluveroselvitys 6 Päivittäistavaraaupan myynti myymälätyypeittäin Nurmijärvellä ja Suomessa vuonna 2010 Koo Suomi 27 % 4 % 34 % 12 % 22 % 1 % Nurmijärvi 23 % 39 % 16 % 20 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hypermaretit Tavaratalot Suuret supermaretit Pienet supermaretit Valinta- ja pienmyymälät Erioismyymälät Koo Suomeen verrattuna Nurmijärvellä päivittäistavaraaupan myynti painottuu esimääräistä vähemmän hypermaret ja tavarataloauppaan ja vastaavasti esimääräistä enemmän supermaret auppaan (suuret supermaretit myyntipinta-ala yli 1000 m2, pienet myyntipinta-ala m2). Tällä hetellä Nurmijärvellä on vain ysi hypermaret. Prisman myötä tilanne tulee muuttumaan. Pienten myymälöiden (alle 400 m2) marinaosuus on Nurmijärvellä myös hieman pienempi uin oo Suomessa.

8 aupan palveluveroselvitys 7 Kartta päivittäistavaraauppojen sijainnista Nurmijärvellä (lisätään)

9 aupan palveluveroselvitys Kaupan palveluiden sijoittuminen Nurmijärvellä Kaupan palveluiden sijoittumista Nurmijärvellä on tutittu artoitusen pohjalta. Kenttäartoituset on tehty pääosin sysyllä 2011 ja artoitusta on täydennetty eväällä Kartoitusessa arttaan on meritty aupalliset palvelut toimialoittain 14 luoaan jaettuna. Tarastelussa ovat muana vähittäisaupan lisäsi myös muut aupalliset palvelut, sillä nämä toimivat samoissa liietiloissa uin vähittäisauppain. Myös tyhjät tilat ja toimistojen äytössä olevat atutason liietilat ovat muana artoitusessa, sillä myös niihin tiloihin voi sijoittua auppaa. Pinta-ala pitää siis sisällään toteutuneet liietilat. Asemaaavojen tarjoamia mahdollisuusia ei tässä ole tutittu. Laselmissa ei myösään ole muana raenteilla olevia tai suunniteltuja haneita. Kartoitus uvaa aina tiettyä ajanohtaa. Yhdysunnan raentumisen myötä tilanne muuttuu jatuvasti, liieet lopettavat, tilalle tulee uusia tai liieet vaihtavat paiaa. Uusien liietilojen raentaminen on uitenin pidempiaiainen prosessi, joten oonaisuva alueen liietilaannasta pysyy ohtalaisen vaaana pidemmän aiaa. Klaualassa aupalliset palvelut ovat pääosin sijoittuneet Klaualantien varteen. Klaualassa on pari tavarataloaupan myymälää Citymaret ja Tarjoustalo. Citymaretin yhteydessä on Viirintorin liieesus, johon on sijoittunut pääosa Klaualan muotiaupoista. Viirintorin lisäsi Klaualassa on toinenin pienimuotoinen liieesus, jossa on mm. K-maret, ahvila ja aupallisia palveluita. Pää osa aupallisista palveluista on uitenin sijoittunut ysittäisiin liietaloihin tai asuntojen ivijaloihin. Kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet varsin laajalle alueelle. Etäisyys lounaisimmasta palvelupisteestä, jossa on mm. urheiluauppa, oillisen osan palveluihin (Uudenmaan leipä) on noin 2 ilometriä. Kaupallisesti vilain alue sijoittuu S-maretin ja Citymaretin väliselle alueelle. Klaualan esustan pohjoispuolella on Järvihaan työpaia-alue, johon on sijoittunut jonin verran tilaa vaativaa auppaa mm. rautaauppa seä autohuoltoa ja muita aupallisia palveluita. Nurmijärvellä Kironylässä palvelut ovat sijoittuneet ahdelle erityyppiselle alueelle. Kesustassa on päivittäistavaraauppaa, erioisauppaa ja aupallisia palveluita. Kaupat ja palveluyrityset ovat sijoittuneet Punamullantien varteen ja torin ympäristöön. Jonin verran aupallisia palveluita on myös vanhalle aupparaitilla Praiianujalla. Helsingintien toisella puolella on asi päivittäistavaraauppaa. Toinen on aivan esustassa toinen enemmän asuinalueella Heiiläntien varressa. Kironylän esustan lisäsi on auppaa sijoittunut Helsingintien varteen noin ilometrin päähän varsinaisesta esustasta. Alueella on supermaret seä tilaa vaativaa auppaa mm. rautaauppaa ja autohuoltoa. S-maretin yhteydessä on myös pienliieitä. Kironylän lisäsi myös Myllyuon alueella Hämeenlinnantien varressa on aupallisia palveluita. Alueella on liienneasemapalveluita (polttoaineen jaelu, ravintolapalveluita), sisustusauppaa seä tilaa vaativaa auppaa. Alueella on aioinaan ollut päivittäistavaraaupan myymälä, joa on lopettanut toimintansa. Nyyään päivittäistavaraaupan myyntiä on pienimuotoisesti huoltoaseman yhteydessä.

10 aupan palveluveroselvitys 9 Rajamäellä on olme päivittäistavaraauppaa ja aupallisia palveluita. Alueella on vain vähin varsinaista erioisauppaa. Kaupat ovat sijoittuneet Kiljavantien ja Kesusraitin varteen. Keseiseen paiaan esustaan on sijoittunut uimahalli ja oulut. Ysittäisiä palveluita on esustasta hieman irrallaan Vanhan Rajamäentien varressa ja Urttilantiellä. Asuinalueella Puistotiellä on myös ysi lähiauppa. Röyässä on pienimuotoisesti aupallisia palveluita. Kesustassa on päivittäistavaraauppa, ravintola ja ampaamo. Röyän alueella on myös ysi huonealuauppa ja taimitarha. Kesusten ja muiden aupan alueiden lisäsi Nurmijärvellä on ysittäisiä aupan palveluita myös asuinalueilla, haja-asutusalueilla ja työpaia-alueilla. Perttulassa ja Lepsämässä on iosit ja Haialassa on päivittäistavaraauppa. Klaualantien alupäässä on muutama autopalveluyritys ja Karhuorvessa on raennustarvieliie. Kesustojen ja muiden alueiden aupallinen raenne on esitetty arttaliitteessä. 2.4 Nurmijärven aupallinen palveluvero Kartoitusen pohjalta on lasettu aupallisten palveluiden pinta-ala. Pinta-ala uvaa myymälöiden pohjapinta-alaa, joa vastaa lähinnä errosalaa. Liieiden pinta-alaan sisältyvät myymälän lisäsi taatilat, varastot, porrasäytävät seä seinät. Kartoituseen on otettu muaan myös errosissa sijaitsevat aupan palvelut, vaia ne eivät näyään liiteartoissa. Tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätä täysin vastaa raennuslupien pinta-alaa, mutta antavat riittävän hyvän oonaisuvan aupan eri toimialojen tilanäytöstä alueella. Kartoitusen pohjalta voidaan analysoida Nurmijärven esustojen meritystä seä aupallista palveluveroa oonaisuudessaan. Kaupallisia palveluita on Nurmijärvellä artoitusen pohjalta lasettuna yhteensä noin 230. Varsinaista vähittäisauppaa tästä on hieman alle puolet eli noin 100. Palveluita (sis. autoaupan ja huoltopalvelut) on noin 130. Tämän lisäsi esusissa on jonin verran tyhjiä liietiloja ja liietiloja muussa uin aupallisten palveluiden äytössä (mm. toimistoina). Palvelujen luumäärällä mitattuna Klaualan esusta on monipuolisin. Klaualassa on noin puolet oo unnan vähittäisaupoista ja aupallisista palveluita. Kironylä on seuraavasi monipuolisin auppapaia. Rajamäellä on myös luumäärällisesti ohtalaisesti aupan palveluita.

11 aupan palveluveroselvitys 10 Kaupallisten palveluiden luumäärä Nurmijärvellä Klauala Kironylä Rajamäi 107 Röyä Järvihaa Ilvesvuori Muut alueet 62 Pinta-alojen vertailu ertoo luumäärän ohella osaltaan auppapalveluiden tarjonnan määrästä ja luonteesta. Varsinaisissa esustoissa on monipuolisesti aupan tarjontaa, mutta liieet ovat pääosin pieniä. Kesustan ulopuolisilla alueilla on vastaavasti vähemmän liieitä, mutta liieiden oo on esimääräistä suurempi. Nurmijärvellä on liietilaa yhteensä noin m2. Tästä hieman yli puolet eli m2 on vähittäisaupan liietilaa. Palveluita (sis. autoaupan ja huoltopalvelut) on noin Lisäsi jonin verran liietilaa on muussa äytössä. Tyhjiä liietiloja on olme prosenttia oo liietilaannasta. Tyhjien liietilojen määrä vaihtelee alueittain suuresti. Klaualassa ei äytännössä ole lainaan tyhjää tilaa eiä myösään Järvihaan alueella. Eniten tyhjää tilaa on Ilvesvuoren alueella ja Kironylässä.

12 aupan palveluveroselvitys 11 Liiepinta-ala (-m2) Nurmijärvellä Klauala Kironylä Rajamäi Röyä Järvihaa Pt-auppa Tavarataloauppa Tilaa vaativa auppa Autoauppa ja huoltamot Muu erioisauppa Palvelut Muut liietilat Ilvesvuori Muut alueet Liiepinta-alaltaan suurin esus on Klauala, jossa on liiepinta-alaa yhteensä noin m2. Toisesi suurin on esus on Kironylä. Järvihaassa on liietilaa aupan äytössä enemmän uin Rajamäellä. Rajamäellä on pinta-alaa vastaavasti hieman enemmän uin Ilvesvuoren alueella tällä hetellä. Kesuset eroavat toisistaan liiepinta-alan lisäsi myös jonin verran toimialaraenteeltaan. Klauala ja Kironylä eroavat toisistaan tavarataloaupan ja erioisaupan suhteen. Tavarataloauppaa on ainoastaan Klaualassa. Tavaratalon pinta-ala pitää sisällään tavaratalojen päivittäistavaraaupan ja äyttötavaraaupan. Lisäsi Klaualassa on enemmän erioisauppaan. Päivittäistavaraaupan pinta-alaa seä tilaa vaativan aupan ja autoaupan seä palveluiden pinta-alaa on molemmissa lähes yhtä paljon. Rajamäen toimialaraenne on vastaava uin Kironylässäin, mutta aiea on vain vähemmän. Röyässä on lähinnä lähipalveluita seä pari tilaa vaativan aupan myymälää esusta ulopuolella. Järvihaassa on lähinnä tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Kaupalliset palvelut painottuvat myös auto/onepalveluihin (atsastus, onevuoraamo). Ilvesvuoren palvelut painottuvat erioisauppaan (sisustusauppa) seä tilaa vaativaan auppaan ja palveluihin. Muilla alueilla on seä päivittäistavaraauppaa ja iositoimintaa seä autoalan auppaa ja palveluita. Kaupallisten palveluiden näöulmasta atsottuna Nurmijärven pääesus on Klauala. Kironylä on monipuolinen palveluesus, un taas Rajamäen palvelut ovat jo ohtalaisen suppeat. Röyässä on vain lähipalveluita. Järvihaa on tilaa vaativan aupan esus.

13 aupan palveluveroselvitys 12 Ilvesvuoren aupallinen asema on nyytilassaan epäselvä. Alueella on seä liienneasemapalveluita ja näitä tuevaa toimintaa että myös selviä esustapalveluita. Taremmat liietilojen luumäärät ja pinta-alat ovat liitetaulussa.

14 aupan palveluveroselvitys 13 3 KAUPAN MARKKINOIDEN KEHITYS Nurmijärven marina-alue muodostuu lähinnä omasta unnastaan. Jonin verran ostovoimaa Nurmijärvelle suuntautuu mm. Vihtijärveltä. Nurmijärvi uuluu vastavasti pääaupuniseudun marina-alueeseen. Osa untalaisten ostovoimasta valuu pääaupuniseudun monipuolisiin aupallisiin esusiin. 3.1 Väestön ehitys Nurmijärvellä on asuaita tällä hetellä noin Klaualan tilastoalueella on asuaita noin , Kironylässä ja Rajamäellä molemmissa yli 7000 ja Röyässä noin Hajaasutusalueella on asuaita lähes 7000 eli melein saman verran uin Kironylässä tai Rajamäellä. Väestö Nurmijärvellä on asvussa. Kunnanvaltuuston hyväsymän ( ) Nurmijärven maanäytön ehitysuvan muaan unnan väiluutavoite vuonna 2040 on asuasta. Väestönasvu tulevan 30 vuoden aiana on noin asuasta. Suuralueittain jaettuna väestötavoite vuonna 2040 on Kironylässä noin , Klaualassa , Rajamäellä ja Röyässä Väestönasvu on suurinta Klaualassa ja toisesi suurinta Kironylässä. Väestötavoitteen muaan on haaruoitu väestöennusteen vuosille 2025 ja 2035, jota ovat tämän selvitysen tarasteluvuosia. Vuonna 2035 Nurmijärvellä arvioidaan olevan asuaita yhteensä eli noin enemmän uin nyyään. Väestönehitys Nurmijärvellä Muutos Vuosimuutos Kironylä ,5 % Klauala ,8 % Rajamäi ,2 % Röyä ,2 % Muut alueet ,8 % Koo unta ,4 % Lähde: Nurmijärvi Muutos Vuosimuutos Tilastoesus ennuste ,0 % Maauntaaavan tavoite ,0 % Maanäytön ehitysuvan muainen väestöennuste eroaa jonin verran Tilastoesusen ennusteesta. Tilastoesusen ennusteen muaan Nurmijärvellä on vuonna 2040 asuaita Tilastoesusen väestöennuste on trendipohjainen ja perustuu menneeseen ehityseen. Se ei ota huomioon yhteisunta- ja aluepoliittisia päätösiä ja niiden vaiutusia väestön ehityseen. Uudenmaan 2.vaihemaauntaaavaehdotusen aupan taustaselvitysessä (Uudenmaan maauntaaava, Kaupan palveluveron mitoittaminen ja vaiutusten arviointi) Nurmijärven väestöennuste vuodelle 2035 on noin Maauntaaavassa ei untaohtaisia asvuennusteita esitetä. Kuntaohtaisia luuja äytetään ainoasaan aupan palveluveron liietilatarpeen lähtöohtana. Luvut eivät ole varsinaisia ennusteita vaan varautumisluuja.

15 aupan palveluveroselvitys 14 Kuntaohtainen jao on johdettu seuduttaisista osuusista. Seuduittain väestöasvu arvioidaan jaautuvan aiempien vuosien trendin muaisesti niin, että KUUMA-seutu asvattaa hiuan osuuttaan pääaupuniseudun ustannusella. Seutujen sisällä untaohtaisen jaon periaatteet noudattavat maauntaaavan raennemallityöstä johdettua perusraennetta. Perusraenteen muaan mm. ehittämisen painopiste on liiumisen päästöjen annalta parhailla liiumisvyöhyeillä, olemassa olevien ratojen asemanseutuja ja linja-autoliienteen laatuäytäviin tueutuvia taajamia vahvistaen. Tässä selvitysessä äytetään ostovoiman ehitysen ja liietilan tarpeen lasennassa Nurmijärven maanäytön ehitysuvan muaisia väestötavoitteita. Selvitysessä esitetään uitenin myös maauntaaavan mitoitusen taustalla oleva liietilan lisätarve Nurmijärvellä. Tätä verrataan unnan oman väestötavoitteen muaisiin liietilatarpeisiin. 3.2 Nurmijärven ostovoiman ehitysennusteet Ostovoima uvaa marina-alueen ysyntää. Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima on lasettu Tilastoesusen ulutustutimusen seä vähittäisaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima ertoo alueen väestön ostoyvystä ja sen ohdistumisesta aupan eri toimialoille. Ostovoima ertoo alueen asuaiden marinapotentiaalin muttei sitä, missä asuaat tämän potentiaalinsa äyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Ostovoiman ehityseen vaiuttaa alueen väestönehitys seä muutoset ulutusessa. Alueen väestön ennustetaan asvavan, miä vaiuttaa myös ostovoiman asvuun. Kulutus asuasta ohden on myös asvussa. Ostovoiman ehitysen arviointi pohjautuu ulutusen asvuun ja sen raenteen muutoseen. Erioisauppaan ohdistuva ostovoima asvaa nopeammin uin päivittäistavaraaupan. Erityisesti tilaa vaativa auppa on voimaaasti asvava erioisaupan toimiala luvulla ostovoima on asvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Toimialoittaiset vaihtelut ovat suuria. Pitällä aiavälillä ulutusen ennustetaan yhä asvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Vuosina ostovoiman ennustetaan asvavan asuasta ohden päivittäistavaraaupassa (sis. Alo) noin prosentin vuodessa ja erioisaupassa esimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Kesimääräistä nopeammin asvavat tilaa vaativa erioisauppa, tietoteninen erioisauppa, terveysauppa, urheiluauppa ja sisustusauppa. Ennuste on positiivinen mutta realistinen, jos tarastellaan vähittäisaupan toteutunutta ehitystä. Aiaisempiin ehitysluuihin tusin uitenaan enää pitällä aiajasolla päästään. Ostovoiman asvu uvaa reaalista asvua eli määrällistä asvua. Esitetty ostovoima ei siten pidä sisällään inflaatiota.

16 aupan palveluveroselvitys 15 Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Nurmijärvellä 2010 milj. euroa Muut Kironylä Klauala Rajamäi Röyä alueet Nurmijärvi Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Nurmijärvellä 2025 milj. euroa Muut Kironylä Klauala Rajamäi Röyä alueet Nurmijärvi Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Nurmijärvellä 2035 milj. euroa Muut Kironylä Klauala Rajamäi Röyä alueet Nurmijärvi Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vuonna 2010 Nurmijärven unnassa on vähittäisauppaan ohdistuvaa ostovoimaa yhteensä lähes 260 miljoonaa, autoauppa ja ravintolapalvelut muaan luien noin 415 miljoonaa euroa. Vuonna 2035 Nurmijärvellä on vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintolatoimintaan ohdistuvaa ostovoimaa lähes 900 miljoonaa euroa. Ostovoima seä ostovoiman asvu unnan sisällä jaautuvat asuasmäärän ja sen ehitysen muaan. Näin ollen Klaualassa ostovoima ja sen asvu on suurinta ja Kironylässä toisesi suurinta.

17 aupan palveluveroselvitys Liietilatarpeet vuoteen 2025 ja 2035 Ostovoiman asvu vaiuttaa vähittäisaupan toimintamahdollisuusiin positiivisesti. Ostovoiman asvun pohjalta arvioidaan tulevaa liietilan lisätarvetta alueella. Laselma pohjautuu Nurmijärven asuaiden ostovoiman asvuun vuosina (2025) Kasvusta pääosa johtuu siitä, että alueen väestö asvaa voimaaasti. Asuaiden ostovoiman asvu on suhteutettu pinta-alasi siten, että laselmassa on äytetty toimialoittaisia esimääräisiä myyntitehouusia, jota on lasettu vähittäisaupan myynnin ja erilaisten artoitusten pohjalta. Tehouus vaihtelee toimialoittain. Samoja tehouusluuja on äytetty Uudenmaan liiton aupan selvitysessä. Liietilan lisätarve on lasettu nyyisellä myyntitehouudella. Käytetty esimääräinen myyntitehouus Kerrosala = 1,25 * myyntiala / -m 2 / my-m 2 Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Tarve uvaa pinta-alan lisäystä, jossa oo ostovoiman asvu on suunnattu uusiin neliöihin. Kaupan äytöstä poistuvat tai uudella orvautuvat liietilat lisäävät tarvetta. Lisäsi vertailun vuosi on tarve lasettu tavoitteellisella 20 prosenttia nyyistä suuremmalla myyntitehouudella. Palvelujen liietilatarpeen on lasettu olevan noin 20 % vähittäisaupan tarpeesta.

18 aupan palveluveroselvitys 17 Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Kironylä Muut Koo Klauala Rajamäi Röyä alueet unta Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Kironylä Muut Koo Klauala Rajamäi Röyä alueet unta Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky Vuonna 2025 liietilan lisätarve oo unnassa on noin m 2. Vuoteen 2035 tarve on noin asinertainen eli m 2. Alueittaisten väestöennusteiden pohjalta on lasettu lasennallinen tarve unnan eri alueille. Tämä tarve ei pidä sisällään ostovoiman siirtymiä, vaan se uvaa tarvetta, jos alueen ostovoiman asvu suuntautuu täysmittaisesti omalle alueelle. Klaualan alueella liietilan tarve vuoteen 2035 on lasennallisesti m 2, Kironylän alueella m 2, Rajamäelle m 2 ja Röyässä m 2. Kunnan muiden alueiden asuaiden ostovoiman asvun pohjalta lasettu tarve on noin m 2. Liietilatarve ei tule toteutumaan tasaisesti unnassa asuasluvun ehitysen muaisesti. Vähittäisaupan toiminnot haetuvat eri tyyppisille aupan alueille nyyisen tarjonnan seä uusien mahdollisuusien pohjalta. Alueiden asuasmäärä ja sen asvu ovat toi taustalla vaiuttavia muuttujia.

19 aupan palveluveroselvitys 18 Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Muut Koo unta Kesustat alueet Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Muut Koo unta Kesustat alueet Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky Liietilatarve voidaan toiminnoittain jaaa esusta-alueiden tarpeeseen ja muiden alueiden tarpeeseen. Kesusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavaraaupan tarpeesta ja suurin osa muotiaupan ja muun erioisaupan tarpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan aupan seä autoaupan tarpeesta. Tilaa vaativan aupan liietilatarvetta ohdistuu pienessä mittaaavassa myös esusta-alueille. Kesustaalueina taroitetaan tässä Klaualan, Kironylän, Rajamäen ja Röyän seustoja. Muut alueet ovat esustan ulopuolisia alueita, joita tällä hetellä unnassa ovat mm. Järvihaa seä Ilvesvuori (Myllyuo). Oheisen taulun muaan jaettuna esustoihin suuntautuu liietilatarpeesta hieman alle puolet ja muille alueille hieman yli puolet. Näin esustojen lisäliietilan tarve vuonna 2025 on noin m 2 ja vuonna 2035 lähes m 2. Muiden alueiden tarve vastaavina vuosina on m 2 ja m 2 Miäli myyntitehouus tulee tulevaisuudessa asvamaan, tarvitaan Nurmijärvellä tätä laselmaan vähemmän uutta liietilaa. Tavoitteellisella nyyistä 20 % suuremmalla myyntitehouudella lasettuna unnan liietilatarve vuonna 2035 on yhteensä noin m 2, josta noin m 2 suuntautuu esustoihin ja m 2 muille alueille.

20 aupan palveluveroselvitys 19 Miäli myyntitehouus alueella asvaa merittävästi, myös aupan investointihaluuus alueella asvaa. Näin ollen on todennäöistä että Nurmijärven tyyppisellä alueella, jossa väestö asvaa voimaaasti, ei myyntitehouus välttämättä pääse suuresti asvamaan. Oletusena on, että aupan ehitysmahdollisuusia halutaan alueella tuea eli aavoitetaan sopiva auppapaioja ja luodaan mahdollisuusia aupan asvulle. Miäli ei unnassa luoda riittävästi mahdollisuusia, ostovoimaa suuntautuu unnan ulopuolelle, eli myyntitehouus ei asva näinään. Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Muut Koo unta Kesusta alueet Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012 Vanhan Rauman osayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VANHAN RAUMAN KAUPPAPALVELUIDEN KEHITYS 3 2.1 Kaupan rakenne Vanhassa Raumassa 2000 ja 2010 3 2.2

Lisätiedot

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009 Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen tarjonta Kittilän kunnassa 3 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 8.12.2008 Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat... 7 1.1. Selvityksen tavoite... 7 1.2. Kauppa ja kaavoitus... 7 1.3. Liikennemäärät...

Lisätiedot