Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2"

Transkriptio

1 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta

2 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS 3. Lasennallinen lisätve 3.2 Kesustaan ja muille alueille suunnattu tve 4.3 Liisanlehdon ja Risön oonaismitoitus 6.4 Mitoitusen suuntaaminen erityyppisille toiminnoille Liisanlehdossa ja Risössä 7 2 VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖT POHJANMAALLA 2 2. Nyyiset suurysiöt Seudullinen vähittäisaupan suurysiö 6 3 ALAKESKUSTEN MITOITUS 8 4 LSANLEHDON JA RISÖN MITOITUKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mitoitusen vertailua liietilatpeeseen Vaiutuset esustaauppaan Vaiutuset palveluveroon 23 Liite Ktoitetut aupan esittymät ja vähittäisaupan suurysiöt Pohjanmaalla 25

3 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 2 JOHDANTO Vuonna 2009 on Santasalo Ky laatinut Pohjanmaan liitolle vaihemaauntaaavaa vten selvitysen aupallisten palveluiden sijoittumisesta. Keväällä 20 tätä selvitystä täydennettiin Liisanlehton - Risön alueen aupallisten vaiutusten vioinnilla; Pohjanmaan maauntaaava, Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta. Vaiutusviointityön lisäsi on ilmennyt tve selvittää, miä on enimmäismäärä liietilaa (erioisauppa ja tilaa vaativa auppa), jona voi Liisanlehdon ja Risön alueille sijoittaa niin, että haitalliset vaiutuset Vaasan esustaan seä lähialueen esusiin eivät muodostu liian suuresi. Toisena lisäysenä selvitetään vähittäisaupan suurysiöiden nyytilanne ja sijoittuminen Pohjanmaan alueella. Lisäsi vioidaan suurysiöiden osuus esustojen ja auppaesittymien liiepinta-alasta. Lisätyössä selvitetään toimialoittain vähittäisaupan suurysiöt Pohjanmaalla ja niiden luonne, eli mitä ovat seudullisia suurysiöitä. Tämän pohjalta voidaan aavoitusta vten vioida, mitä ovat toimivat alajat seudullisille vähittäisaupan suurysiöille Pohjanmaalla. Masimimitoitusen seä nyyisen liietilanannan pohjalta on maaunnan liitossa laadittu mitoitus Liisanlehdon ja Risön alueille. Viimeisessä luvussa on toitus vioida mitoitusen aupallisia vaiutusia. Arviointi perustuu lasettuun liietilatpeeseen, siitä johdettu alueiden masimimitoituseen, nyyiseen palveluveroon ja suunnitelmiin palveluveron ehittämisestä. Tämän lisäselvitysen on laatinut Pohjanmaan liitolle Santasalo Ky. Selvitystyön ovat tehneet Tuomas Santasalo ja Katja Kosela. Ohjausryhmässä ovat toimineet aavoitusjohtaja Saini Heiuri-Alborzi, aavoitusinsinööri Ann Holm ja suunnitteluinsinööri Anna-Kin Pens Pohjanmaan liitosta.

4 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 3 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS Liisanlehdon ja Risön alueiden enimmäismitoitusta lähdetään tässä tastelemaan seudun lasennallisen lisätp een pohjalta. Enimmäismitoitusen löytämisessä on tavoitteena, että esustojen ehitys ei vaannu eiä nyyinen esustaauppa joudu toimintavaieusiin uusien esittymien myötä.. Lasennallinen lisätve Liietilan enimmäistve on maauntaaavan mitoitusta tasteltaessa luontevampi lähestymistapa. Mitoitusta ei annata suunnitella minimitpeen lähtöohdista, sillä näin auppapaioihin ei saada vaihtoehtoja eiä joustavuutta. Miäli maauntaaava mitoitetaan vähimmäistpeen lähtöohdista, liieraentamiselle ei vata riittävästi mahdollisuusia. Vuoteen 2030 mennessä lasennallinen liietilan enimmäislisätve on Vaasan seudulla ja Kyrönmaalla nyyiset ostovoiman siirtymät huomioon ottaen yhteensä noin m 2. Tästä lisätpeesta suuntautuu esusta-alueille noin m 2 ja muille alueille m 2. Kesusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavaaupan tpeesta ja suurin osa muotiaupan ja muun erioisaupan tpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan aupan seä autoaupan tpeesta. Tilaa vaativan aupan tvetta ohdistuu pienessä mittaaavassa myös esusta-alueille. Jao esustan ja esustan ulopuolisten alueiden liietilatpeeseen on suuntaa-antava. Kaavoitusella tulee pyriä osoittamaan toiminnot yhdysunta- ja palveluraenteen annalta sopiville paioille. Liietilan lisätvetta tasteltiin aupallisten vaiutusten vioinnin yhteydessä aupallisten palveluiden lisäselvitysessä (Pohjanmaan maauntaaava, Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 20). Selvitysessä lasettiin seä enimmäistve että vähimmäistve. Kaupallisten palveluiden enimmäislisätilantve Pohjanmaalla vuoteen 2030 mennessä Nyyisten ostovoiman siirtymien pohjalta Enimmäistve -m 2 Vaasan seutu Kyrönmaa Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavaauppa Erioisauppa ja palvelut Tilaa vaativa auppa ja autoaupp Liietilatve yhteensä Enimmäistve -m 2 Yhteensä Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavaauppa Erioisauppa ja palvelut Tilaa vaativa auppa ja autoaupp Liietilatve yhteensä Lähde: Santasalo Ky 20

5 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta Kesustaan ja muille alueille suunnattu tve Tässä tavoitteena on tastella, uina paljon Liisanlehdon ja Risön alueille voidaan enimmillään sijoittaa auppaa, niin ettei sillä ole haitallisia vaiutusia esustoihin. Mitoitus on riippuvainen lasennallisesta lisätpeesta. Liisanlehdon ja Risön alueet uuluvat tastelussa muihin alueisiin. Lasennallisesti Liisanlehdon ja Risön alueille voisi siten sijoittaa aupallisten palveluiden liietilaa m 2. Tästä tpeesta noin m 2 on päivittäistavaaupan tvetta, m 2 on erioisaupan ja palveluiden tvetta ja m 2 tilaa vaativan aupan ja autoaupan tvetta. Lasennallinen tve vastaa siis ostovoiman asvuun, eiä vaiuta esustahaneisiin, joille on lasennallisesti vattu m 2. Liisanlehdon ja Risön masimimitoitusta tasteltaessa voidaan ottaa huomioon uitenin aiien alueiden yhteenlasettu tve, jos vain vmistetaan että esustoissa toteutuu riittävä määrä tästä tpeesta. Liisanlehdon - Risön alue ei uitenaan ole ainoa auppapaia, joa Vaasan seudulla ja Kyrönmaalla on ehittymässä. Alueen haneita selvitettiin niin iään aupallisten vaiutusten vioinnin yhteydessä. Haneita on seä esustoissa että esustojen ulopuolella (taulussa muut alueet). Kesustojen ulopuolella liieraentamismahdollisuusia on yhteensä noin m 2 Liisanlehdon ja Risön alueiden lisäsi. Nämä ovat asemaaavoissa olevia vausia liieraentamiselle Kivihaassa ja Tervajoella. Vsinaisia haneita ei ole tiedossa. Kesusta-alueiden haneita ja aavamahdollisuusia on yhteensä m 2, joa pitää sisällään Vaasan linja-autoaseman auppaesusen, Liieesus Kalen, Eurometin laajennusmahdollisuuden seä Laihian esustan laajennuset. Liietilan enimmäislisätve esustoissa on tastelualueella uitenin m 2 eli asinertainen määrä haneisiin verrattuna. Sepänylän esustan ehittämistä ei hanelistassa ole. Suunnitelmat Sepänylässä ovat vielä aluvaiheessaan. Kesustoissa on siis merittäviä haneita vireillä ja toteutuessaan ne pantavat ja monipuolistavat esustojen tjontaa. Haneet eivät uitenaan ata oo lasennallista esustatvetta. Suositeltavaa uitenin on, esustoissa tulee tämä määrä liietilaa pitällä tähtäimellä mahdollistaa. Vaia esustoissa mahdollistetaan enimmäismäärän toteutuminen, se ei todennäöisesti tule täysimittaisesti toteutumaan. Kesustoissa liieraentaminen on haastavaa, osa alueet ovat tiiviitä ja tilaa uudelle raentamiselle on vähemmän, uin esustan ulopuolisilla alueilla. Merittävää raentamista saadaan vain orvaamalla olemassa olevaa raennusantaa. Miäli esustoissa toteutuisi nyt suunnitelmissa olevat esustahaneet seä Sepänylän ehittäminen, jäisi lasennallista tvetta vielä äyttämättä. Tämä ylijäävä tve voidaan suunnata myös muille alueille, miäli esustahaneita atsotaan olevan riittävästi. Täreää siis on, että auppaa ehittyy myös esustoissa. Koo lasennallista tvetta ei voida suunnata esustojen ulopuolelle. Todennäöisesti esustoissa tulisi raentumaan lisäliietilaa enimmillään noin m 2. Tämänin vio on hyvin positiivinen huomioon ottaen liieraentamishaasteet esustoissa. Näin olleen lasennallista esustatvetta jäisi yli noin m 2. Koonaisuudessaan esustan ulopuolisille alueille jäisi liietilan lisätvetta noin m 2, joa pitää sisällään esustoista ylijäävän osan seä vsinaisen muiden alueiden tpeen.

6 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 5 Maauntaaavassa mitoitusen suositellaan olevan jonin verran lasettua liietilatvetta suurempi syystä, että tpeessa ei ole huomioitu luonnollista myymäläpoistumaa, jona voidaan vioida olevan noin pi prosenttia myymäläannasta. Tyypillistä on, että pitällä tähtäimellä epäsopivat ja huonoilla paioilla sijaitsevat myymälätilat poistuvat äytöstä ja raennusten äyttötoitus muuttuu. Lisäsi tvetta lisää se, etteivät aavat yleensä toteudu 00 %:sti eli aavan mitoituseen tulee myös tästä syystä lisätä jonin verran jouston vaa. Osa auppapaioista on äytännössä esenään vaihtoehtoisia, miä tulee näyä aavan mitoitusessa, jos aavaan halutaan joustavuutta. Jos aavallinen ylimitoitus otetaan laselmassa huomioon, ohdistuu liietilatvetta esustojen ulopuolisille alueille noin m 2. (Kaavallinen ylimitoitus on lasettu tässä ertoimella,3. Vastaavaa errointa on äytetty mm. Uudenmaan liiton maauntaaavan alustavaa mitoitusta suunniteltaessa.) Kesustaan ja esustan ulopuolisille alueille suunnattu lasennallinen enimmäistve m 2 muodostuu siis seuraavasti: Enimmäislisätve ostovoiman asvun pohjalta Ostovoiman siirtymillä orjattu tve Kesusta-alueille Muille alueille Realistinen toteuma Ylijäävä osa esustatpeesta Ylimitoitus 30 % Kesustojen ulopuolisten alueiden mitoitus Kivihaa Tervajoi Liisanlehto Risö

7 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta Liisanlehdon ja Risön oonaismitoitus Kesustan ulopuolisille alueille voidaan masimissaan suunnata lisäliietilaa m 2. Kivihaassa on olme tyhjää tonttia, joiden raennusoieus on yhteensä m 2, lisäsi alueella äyttämätöntä raennusoieutta raennetuilla tonteilla. Yhteensä liieraentamismahdollisuusia Kivihaassa on yhteensä noin m 2. Tervajoella on asemaaavoissa äyttämätöntä liieraentamisen raennusoieutta yhteensä m 2. Miäli Kivihaan ja Tervajoen mahdollisuudet otetaan huomioon, voi Liisanlehdon ja Risön alueelle suunnata mitoitusta noin m 2. Masimimitoitus voi tästä olla jonin verran suurempiin, ilman että sillä on vaiutusta esustoihin. Kivihaan ja Tervajoen mahdollisuudet eivät mitä todennäöisimmin tule toteutumaan oonaisuudessaan. Raennusoieuden äyttäminen jo raennetuilla tonteilla Kivihaassa edellyttää mm. autopaiojen sijoittamista osittain maan alle tai raentamista toiseen erroseen. Liisanlehdon-Risön aupallisten vaiutusten vioinnissa vioitiin, että Kivihaassa asemaaavamahdollisuusista toteutuu todennäöisesti noin m 2. Tässä oletusessa tyhjät tontit ( m 2 ) raentuvat 80 %:sti. Lisäsi alueella voi tapahtua jonin verran nyyisten liieraennusten laajennusia ( noin m 2 ). Tervajoen autoaupan alue on ainutlaatuinen jo oo maan mittaaavassa. Alueelle on esittynyt autoauppa, joa palvelee laajamittaisesti Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata. Alueella asioidaan myös muualta Suomesta. Vahvistetussa oonaismaauntaaavassa Tervajoi on osoitettu P-merinnällä. Alueelle ei siten saa sijoittaa seudullisesti merittävää vähittäisaupan suurysiöä. Todennäöisesti Tervajoelle ei tule esittymään laajamittaisesti muuta tilaa vaativaa auppaa uin autoauppaa. Vaia autoauppa vetää asiointia ympäri maauntia, ei alueelle ole palveluveron annalta luontevaa suunnata laajamittaisesti muuta seudullista tilaa vaativaa auppaa. Tällä hetellä Tervajoella on liietilaa aupan äytössä noin m 2. On epätodennäöistä, että raentamisen määrä alueella oilsi yli asinertainen nyytilanteeseen nähden. Autoaupan lasennallinen enimmäisliietilatve ostovoiman siirtymät huomioon ottaen Vaasassa ja Kyrönmaalla yhteensä noin m 2, aavallinen ylimitoitus (30 %) huomioon ottaen on tve noin m 2. Autoaupalla reaalinen lisätilantve ostovoiman asvun pohjalta lasettua suurempi. Autoaupan luonne on muuttumassa. Aiaisemmin autoauppaa äytiin autoaupan pihoilla. Nyyään yhä suurempi määrä autoauppaa äydään sisätiloissa, myös äytettyjen autojen auppa esittyy sisätiloihin. Tämä lisää merittävästi autoaupan tilantvetta. Todennäöisesti ei asemaaavat Tervajoella tule oonaisuudessaan toteutumaan. Jos Tervajoelle suunnattaisiin mitoitusesta esimerisi m 2 ja Kivihaaan vioitu todennäöinen toteutuminen eli m 2 (tai toisin päin eli Kivihaa - Tervajoi tai m 2 tai m 2 ), jäisi Liisanlehdon ja Risön alueille m 2. Tätä voidaan pitää alueen masimimitoitusena.

8 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 7 Liisanlehdon ja Risön alueiden masimimitoitus muodostuu seuraavasti. Laatioissa olevat luvut ovat errosaloja (-m 2 ). Autoauppa Muiden alueiden mitoitus Muut toiminnot Tervajoi Kivihaa Liisanlehto Risö Kivihaa Liisanlehto Risö / Kivihaa Liisanlehto Risö Kivihaa Liisanlehto Risö / Mitoitusen suuntaaminen erityyppisille toiminnoille Liisanlehdossa ja Risössä Jottei Liisanlehdon ja Risön alueiden liieraentaminen vaiuta merittävästi esustojen auppaan, tulee toiminnasta pääosa suunnata tilaa vaativaan auppaan. Kuina paljon mitoitusesta voidaan suunnata päivittäistavaauppaan ja uina suuri osaa muuhun erioisauppaan ja palveluihin, selvitetään seuraavassa tastelussa. Vaiutusten vioinnissa todettiin, että mitoitus Liisanlehdon - Risön alueella on päivittäistavaaupan osalta mitoitus aiein riittisin. Liietilatpeeseen verrattuna päivittäistavaaupan pas mitoitus on vaihtoehdon muainen (8000 -m 2 ). Ostovoimaa riittää myös vaihtoehdon 3 muaiselle päivittäistavaaupalle ( m 2 ), mutta tällöin optimaalista suurempi osa pt-auppaa sijoittuu esustojen ulopuolelle, miä ei tasapainoisen palveluraenteen annalta ole tavoiteltavaa. Päivittäistavaaupassa asioidaan selvästi useammin uin erioisaupassa, joten ei ole syytä sijoittaa pt-auppaa merittävää määrä lasettua enemmän esustojen ulopuolelle. Suositeltavaa on myös, että osa päivittäistavaaupasta raentuu Liisanlehdon alueelle, joa sijoittuu päivittäisen asioinnin annalta pemmalle paialle, eli lähemmäsi suurempaa asuasmäärää. Päivittäisaupan masimimitoitusena alueella voidaan pitää noin m 2. Tämä vastaa suurin piirtein esustan ulopuolisten alueiden tpeeseen ja vaihteluväli riippuu siitä, ono muille esustan ulopuolisille alueille tulossa pt-auppaa. Todennäöisesti suuremmallaaan määrällä pt-auppaa ei ole suurta vaiusta esustojen palveluraenteeseen, mutta mitä suurempi määrä pt-auppaa esusta-alueiden ulopuolelle sijoittuu, sitä enenemässä määrin yhteisunta hajautuu. Masimimitoitusesta tulee vähin-

9 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8 tään puolet sijoittaa Liisanlehdon alueelle, sillä se on asuaslähtöohdista pemmalla paialla uin Risö. Erioisaupan mitoitus uusilla aupan alueille on riippuvainen alueiden luonteesta. Miäli alueille suunnataan merittävä määrä suurysiöauppaa ja vain pieni määrä esustahauista erioisauppaa, ei tällä ole niin suurta vaiutusta esustaan uin perinteisellä auppaesusella, jossa on merittävä määrä pieniä etju- ja meriliieitä. Miäli erioisauppaa suunnataan hypermetteihin ja muihin suurysiöihin (Iea) esimerisi olmeen erilliseen ysiöön yhteensä m 2 eli m 2 uhunin, eli näillä vielä ole vaiusta esustaauppaan. Kuten vaiutusten vioinnissa todettiin, suurysiöiden erioisaupan tjonta on erityyppistä uin esustojen erioisaupan. Tällöin ne enemmänin täydentävät toisiaan, sillä asiointi hypermetissa ei orvaa esusta-asiointia. Vastaavasti auppaesus, jonne sijoittuu esustahauisia etju- ja meriliieitä, siirtää asiointia jonin verran esustasta uuteen auppaesuseen. Jonin verran myös muuta erioisauppaa voi alueille sijoittua, ilman että se merittävästi vaiuttaisi esusta-asiointiin. Esimerisi GW-Galleria, joa on ooltaan noin m 2 ei vielä ole juuriaan vähentänyt esusta-asiointia. Tähän vaiutta myös se, että esusen etjuliieillä on omat myymälät myös esustassa. Ohessa on esimerejä auppaesusista Suomessa. Osa auppaesusista on luonteeltaan ja tjonnaltaan sen tyyppisiä, etteivät ne merittävästi ilpaile monipuolisen esustatjonnan anssa (esim. Vaasan esusta). Tällaisia auppaesusia on listan alussa. Monipuolinen muotiaupan tjonta on usein tastelun annalta riittinen. Miäli esusessa ei ole riittävän monipuolista muotiaupan tjontaa, se ei ilpaile merittävästi esustan anssa. Kauppaesusia Suomessa 20 Kerrosala Vuorattava liiepintaala m2 Yhteensä Pt-auppa Erioisauppa hyperissä Erioisauppa ja palvelut Entersse Espoo Lippulaiva Espoo Merituuli Espoo Arabia Helsini Columbus Helsini Ruoholahti Helsini Malmin Nova Helsini Duo Tampere Iso-Omena Espoo Mylly Raisio Revontuli Rovaniemi Rinteenulma Rovaniemi Rajalla Tornio Sanssi Turu Myyrmanni Vantaa Elo Ylöjärvi Lähde: Suomen Kauppaesusyhdistys ry.

10 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 9 Oheisen listan lopussa on auppaesusia, joissa on merittävä määrä sellaista etju- ja meriliietjontaa, joa houuttelisi asiointia esustasta auppaesuseen, miäli nämä sijoittuisivat esustan ulopuolelle (esim Risö). Luoittelu on tehty asiantuntija-vion pohjalta ja on vain suuntaa-antava. Tästä saadaan uitenin suuruusluoaa, uina paljon erioisauppaa voidaan sijoittaa esustan ulopuolelle ilman että se vähentää esustaasiointia. Tämän vioin pohjalta, voitaisiin Risön alueelle sijoittaa masimissaan noin m 2 muuta erioisauppaa uin suurysiöauppaa. Liisanlehdon alueella mitoitus voi olla jo pienempi (esim m 2 ) ja erioisauppaa sijoittuisi lähinnä hypermetin etumyymälöihin, sillä ei ole toitusen muaista raentaa ahta saman tyyppistä esittymää alueelle. Koonaisuudessaan erioisauppaa voisi Liisanlehdon ja Risön alueille suunnata m 2, miäli se sijoittuisi oletetun tyyppisen aupan raenteeseen alueille (s. oheiset taulut), eli osa sijoittuu ns. suurysiöauppaan ja vain osa esusta-hauiseen erioisauppaan. Tilaa vaativan aupan mitoitusesi jäisi näin ollen m 2, miäli oonaismitoitus on m 2. Tilaa vaativan aupan mitoitus ei ole niin meritysellinen uin esustahauisen erioisaupan. Tilaa vaativan aupan asiointitiheys on alhainen, eiä tilaa vaativa auppa ilpaile suuresti esustaaupan anssa. Vaasan esustaan ei tilaa vaativaa auppaa pystytä merittävissä määrin sijoittaa, ei ainaaan niin paljon, että tilaa vaativan aupan liietilatve täyttyisi. Tilaa vaativan aupan osalta ylimitoitus aavassa tuo vaihtoehtoisia sijaintipaioja aupalle ja auppapaiat ilpailevat toisensa anssa. Vaasan esustan auppaan ei tällä ole meritystä. Risö Liisanlehto Alueet yhteensä Arvioidulla mitoitusella ei ole merittäviä vaiutusia Vaasan esustaauppaan. Määrä on lasettu ostovoiman asvun pohjalta. Lisäsi on vioitu sellainen masimaalinen liieraen- K-m 2 Yhteensä Pt-auppaa Erioisauppaa Tivaa Hypermet Iea Muu auppaesus Yhteensä K-m 2 Yhteensä Pt-auppaa Erioisauppaa Tivaa Hypermet Muuta auppaa Yhteensä K-m 2 Yhteensä Pt-auppaa Erioisauppaa Tivaa Hypermetit Muu suurysiö Muu auppaesus Yhteensä

11 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 0 ne, jolla ei uitenaan ole merittäviä vaiutusia esusta-asiointiin, sillä tjonta on toisen tyyppistä uin esustatjonta. Arvioidussa masimimitoitusessa erioisaupan laadulla on suuri meritys. Miäli voitua suurempi määrä suuntautuu auppaesustyyppiseen auppaan, voi tällä olla meritystä Vaasan esustaan. Monipuolinen auppaesus siirtää esusta-asiointia Liisanlehdon tai Risön alueelle enemmän uin suurysiötyyppinen auppa. Vaasan esusta on uitenin hyvin vahva auppapaia. Vetovoimaisen auppaesusenaan raentuminen Risöhön ei vaiuttaisi niin paljon esustaan, että sen vetovoima merittävästi lasisi. Ostovoimaa riittää seudulla useampiin auppapaioihin. Miäli Risöhön raentuisi merittäviä määriä esustahauisia etju- ja meriliieitä sisältävä auppaesus, voisi tällä olla vaiutusia uitenin nyyisen esustatjonnan laajentamiseen. Linja-autoaseman auppaesus todennäöisesti jäisi lyhyellä aiavälillä raentumatta, sillä alueella ei todennäöisesti riitä potentiaalia ahden auppaesusen raentumiseen yhtä aiaa. Risön ja Liisanlehdon raentuminen aupan alueina lisää jonin verran asiointia Vaasaan aupuniseudun eteläosista. Osa asioinnista, joa nyt suuntautuu Kivihaaan siirtyy Liisanlehdon tai Risön alueelle. Asiointisuuntautumisen muutoset ovat Vaasan ulopuolella suurimmat Laihialla, joa sijoittuu lähelle uutta esittymää. Muissa läheisissä alaesusissa tjonta on sen verran suppeaa, että pääosa erioisauppaostosista suuntautuu jo nyyään Vaasaan. Tämä tulee jatumaan, vaiei Liisanlehdon ja Risön alueet raentuisi aupan alueina. Suuri osa monipuolisista pt-ostosmatoista suuntautuu myös Vaasaan. Lähiauppaostoset tehdään omassa alaesusessa eiä tähän Vaasan uusilla esittymillä ole vaiutusta. Merittävä määrä erioisauppaostosista tehdään Vaasassa jo nyyään myös Laihialta ja osittain nämä matat suuntautuvat uuden esittymän myötä nyyisiä asiointipaioja (Kivihaa ja esusta) lähemmäsi. Päivittäistavaauppaostosiin voi uudella esittymällä olla jonin verran meritystä. Jos uusi monipuolinen päivittäistavaauppa raentuu lähelle Laihiaa, myös päivittäisasiointia siirtyy sinne. Liietilatvelaselman muaan ostovoimaa riittää yhä edelleen uitenin myös nyyisille liieille eli näin ollen myös Laihian esustalle. Vsinaiset matat isin eivät uitenaan todennäöisesti merittävästi asva, sillä asiointia hoidetaan työmatojen yhteydessä. Viionloppuisin asiointimatat saattavat lyhentyä, jos asiointia siirtyy Kivihaasta uuteen esittymään. Laihian esustan ehittämiseen tulee uitenin panostaa palveluaseman turvaamisesi.

12 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Se, ettei vioitu määrä liietilaa Liisanlehdossa ja Risössä vaiuta liian haitallisesti Vaasan esustaan ja lähiuntien esusiin, edellyttää seuraavaa: * Vaasan esusta ehittyy, esimerisi Linja-autoaseman auppaesus raentuu. * Laihian esustaa ehitetään. * Kivihaan ja Tervajoen asemaaavavauset toteutuvat vain osittain. * Liisanlehdon ja Risön erioisaupan laatu on sen tyyppistä, ettei se liiallisesti ilpaile esustaaupan anssa. * Ostovoima asvaa ennaoidusti. * Liisnlehto ja Risö raentuvat vaiheittain.

13 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖT POHJANMAALLA Vähittäisaupan suurysiöt on Pohjanmaalla toitettu enttätoitusella esäuussa 20. Pietsaen ydinesusta on toitettu vuonna Ktoitusessa on pohjattaan tai maastotietoannan ttaan piirretty aupan ja palveluiden äytössä olevat liieraennuset. Ktoitusen pohjalta on lasettu aupallisten palveluiden äytössä oleva pintaala. Liieisiin sisältyvät myymälän lisäsi taatilat ja vastot seä seinät. Pinta-ala ei ole täysin yhdenvertainen raennusluvista saatavien pinta-alojen anssa, mutta antaa riittävän tuuden aupan äytössä olevasta errosalasta eri esusissa. 2. Nyyiset suurysiöt Vähittäisaupan suurysiöisi on tässä lasettu muaan ne liieet, joiden lasettu pinta-ala on yli 950 m 2. Tällä vmistetaan, ettei pinta-alan epätuudesta johtuen vähittäisaupan suurysiöitä jää tunnistamatta. Todennäöisesti osa tässä luoitelluista vähittäisaupan suurysiöistä jää todellisuudessa alle vähittäisaupan suurysiörajan. Suurysiöt on luoiteltu toiminnan muaan päivittäistavaauppaan (supermetit), tavataloauppaan (hypermetit, tavatalot ja muut laajan tavavalioiman myymälät), tilaa vaativaan auppaan ja autoauppaan. Kauppaesuset on myös tulittu suurysiöisi. Lisäsi tastelussa on eriseen huomioitu mettien etumyymälät, sillä etumyymälöiden tjonta voidaan rinnastaa mettien tjontaan. Suurysiöitä on tasteltu seä unnittain että aupan esusittain. Pienien untien esusia ei toitettu, sillä näissä ei alustavien tastelujen muaan ole vähittäisaupan suurysiöitä. Mustasaesta on toitettu ainoastaan Sepänylä. Isostayröstä ja Vähästäyröstä ainoastaan Tervajoen alue. Lapväärtissä on toitettu ainoastaan esustan ulopuolinen rautaauppa. Vähittäisaupan suurysiöt ja niiden pinta-ala Pohjanmaalla K-m 2 Vaasa Mustasai Laihia Isoyrö Vähäyrö Närpiö Kristiinanaupuni Pietsai Pt-auppa Tavataloauppa Kauppaesus Tilaa vaativa auppa Autoauppa Suurysiöt yhteensä Liietilojen pinta-ala unnassa yht Suurysiöjen osuus liietilasta 59 % 53 % 26 % 58 % 33 % 6 % 26 % 43 % Suurysiöjen luumäärä Osuus unnan liietilamäärästä Suuryiöiden muut liieet* Suurysiöt oonaisuudessaan Osuus unnan liietilapinta-alasta 62 % 54 % 28 % 58 % 33 % 6 % 26 % 45 % * Mettien etumyymälät Vähittäisaupan suurysiöitä on eniten ahdessa suurimmassa aupungissa eli Vaasassa ja Pietsaessa. Vaasassa suurysiöitä on yhteensä 23, ja näillä on pinta-alaa yhteensä m 2. Luu pitää sisällään Rewell Centerin ja GW-Gallerian seä torin länsilaidan orttelin, sillä se toimii auppaesusmaisena oonaisuutena. Lisäsi luvussa muava ovat Eurometin seä Suomi-Soffan liietilat, jota tällä toitushetellä olivat tyhjänä. Ne on tässä luoiteltu edellisen äyttäjän muaan. Suurysiöiden yhteydessä on liietilaa lähinnä mettien etumyymälöinä tämän lisäsi noin m 2. Koo liietilaannasta suurysiötyyppistä tilaa on yli 60 %.

14 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 3 Pietsaessa suurysiöitä on yhteensä yhdesän. Suurysiöjen pinta-ala etumyymälät muaan luien vastaa noin 45 % oo liietilaannasta. Muissa unnissa suurysiöjen määrä on vähäinen. Pinta-alallisesti näiden meritys on uitenin joissain unnissa suuri. Vähittäisaupan suurysiöt ja niiden pinta-ala aupan esittymissä Pohjanmaalla Vaasan seutu K-m 2 Vaasan Rantamaantie Liisan- esusta Kivihaa Risö lehto Sepänylä Pt-auppa Tavataloauppa Kauppaesus Tilaa vaativa auppa Autoauppa Suurysiöt yhteensä Liietilojen pinta-ala esittymässä yht Suurysiöjen osuus liietilasta 50 % 74 % 86 % 53 % 00 % 53 % Suurysiöjen luumäärä Osuus esittymän liietilamäärästä Suuryiöiden muut liieet* Suurysiöt oonaisuudessaan Osuus esittymän liietilapinta-alasta 54 % 76 % 86 % 53 % 00 % 54 % Vaasassa suurysiöitä on eniten Kivihaassa, myös esustassa on seitsemän suurysiösi luoiteltavaa liiettä. Kesusta-alueesi on tässä lasettu maauntaaavan esustatoimintojen alue. Kesusta-alueella suurysiöjen äytössä oleva pinta-ala nousee auppaesusten taia uitenin oreammasi uin Kivihaassa. Suurysiöitä on myös Rantamaantien alueella, Risössä (Vepsäläinen) ja Liisanlehdossa (Htman). Sepänylässä on olme tässä suurysiösi luoiteltua liiettä, K-supermet, S-met ja Masu. Näiden pinta-ala vastaa yli puolta oo Sepänylän aupallisten palveluiden äytössä olevasta pinta-alasta. Metit ovat ooltaan lähellä m 2, joten ne saattavat todellisuudessa jäädä alle vähittäisaupan suurysiörajan. Vaasan seudulta toitettiin myös Vöyrin esusta. Halpahalli seä S-met ovat lähellä suurysiörajaa, mutta jäävät laselman muaan alle tämän. Laihian esustassa on asi vähittäisaupan suurysiöä. Molemmat ovat ooltaan noin m 2, joten ne saattavat myös todellisuudessa jäädä alle vähittäisaupan suurysiörajan. Tervajoella on ysi rautaauppa seä olme autoauppaa, jota ylittävät suurysiörajan. Osa näistä toimii useassa raennusessa, mutta uitenin yhtenä liieenä.

15 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 4 Vähittäisaupan suurysiöt ja niiden pinta-ala aupan esittymissä Pohjanmaalla Kyrönmaa K-m 2 Laihian esusta Tervajoi Pt-auppa Tavataloauppa Kauppaesus 0 0 Tilaa vaativa auppa Autoauppa Suurysiöt yhteensä Liietilojen pinta-ala esittymässä Suurysiöjen osuus liietilasta 26 % 45 % Suurysiöjen luumäärä 2 4 Osuus esittymän liietilamäärästä Suuryiöiden muut liieet* Suurysiöt oonaisuudessaan Osuus esittymän liietilapinta-ala 28 % 45 % Vähittäisaupan suurysiöt ja niiden pinta-ala aupan esittymissä Pohjanmaalla Suupohjan rannioseutu K-m 2 Kristiinanaupungin Närpiö esusta Högbac esusta Lapväärtti Pt-auppa Tavataloauppa Kauppaesus Tilaa vaativa auppa Autoauppa Suurysiöt yhteensä Liietilojen pinta-ala esittymässä Suurysiöjen osuus liietilasta 23 % % % Suurysiöjen luumäärä 2 Osuus esittymän liietilamäärästä Suuryiöiden muut liieet* Suurysiöt oonaisuudessaan Osuus esittymän liietilapinta-ala 23 % % % Närpiön esustassa on niin iään asi vähittäisaupan suurysiösi luoiteltua mettia, jota saattavat todellisuudessa jäädä alle suurysiörajan. Högbacan alueella on vain ysi tavataloauppaan luoiteltu suurysiö (Halpahalli). Alueen tilaa vaativan aupan myymälät jäävät alle suurysiörajan. Kristiinanaupungissa on ysi vähittäisaupan suurysiö esustassa, Talasen tavatalo. Lappväärtissä on rautaauppa, joa ylittää suurysiörajan. Lappväärtin ironylän auppoja ei ole toitettu. Pietsaessa suurysiöitä on seä esustassa, met-alueella ja erillisellä tilaa vaativan aupan alueella. Met-alue on maauntaaavassa esusta-aluetta, mutta tässä sitä on äsitelty omana alueenaan. Kesustassa on ysi tavataloauppaan luoiteltu suurysiö (Halpahalli). Met-alueella on asi hypermettia, suuri päivittäistavaauppa seä

16 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 5 rautaauppa, jota ovat vähittäisaupan suurysiöjä. Pääosa met-alueen pinta-alasta on vähittäisaupan suurysiöjä tai näiden etumyymälöitä. Tiva-alueella vähittäisaupan suurysiöjä on yhteensä neljä ja ne vastaavat noin olmannesta oo alueen pinta-alasta. Pietsaen seudulla ei ole suurysiöitä Pietsaen aupungin ulopuolella. Vähittäisaupan suurysiöt ja niiden pinta-ala aupan esittymissä Pohjanmaalla Pietsaen seutu K-m 2 Pietsaen esusta Pietsaen metalue Pietsaen tiva-alue Pt-auppa Tavataloauppa Kauppaesus 0 0 Tilaa vaativa auppa Autoauppa Suurysiöt yhteensä Liietilojen pinta-ala esittymässä yht Suurysiöjen osuus liietilasta 4 % 87 % 35 % Suurysiöjen luumäärä 4 4 Osuus esittymän liietilamäärästä Suuryiöiden muut liieet* Suurysiöt oonaisuudessaan Osuus esittymän liietilapinta-alasta 4 % 94 % 35 % * Mettien etumyymälät

17 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta Seudullinen vähittäisaupan suurysiö Kaii vähittäisaupan suurysiöt Pohjanmaalla eivät ole seudullisesti merittäviä. Paiallisten niiden asiaasunta tulee pääosin omasta unnasta. Seudullisen vähittäisaupan suurysiön vaiutusalue ulottuu useamman unnan alueella. Nyyisten vähittäisaupan suurysiöjen pohjalta on vioitu seudullisten vähittäisaupan suurysiöiden rajoja. Vähittäisaupan seudullisuuden raja on suurempi isoissa aupungeissa uin pienissä unnissa. Seudullisuus vaihtelee lisäsi toimialoittain jonin verran. Tilaa vaativassa aupassa ysiöt ovat pienempi uin päivittäistavaaupassa tai tavataloaupassa, vaia niiden vaiutusalue voi olla sama. Seudullisen vähittäisaupan suurysiön (pl. tilaa vaativa auppa) raja Vaasassa ja Pietsaessa on vioin muaan noin m 2. Pienemmät ysiöt ovat pääosin vaiutuseltaan paiallisia. Vaasassa raja voi olla hieman tätä suurempiin, mutta ainain jo jonin verran alle m 2 :n suuruiset myymälät ovat jo seudullisia. Tällaisia ovat mm. hypermetit Kivihaassa. Kesiooisissa unnissa uten Mustasaessa, Närpiössä ja Laihialla seudullisen vähittäisaupan suurysiön raja (pl. tiva) on vion muaan m errosneliömetrin suuruiset metit ovat vaiutusillaan vielä paiallisia, mutta tätä suuremmat tavatalotyyppiset aupat uten Halpahalli Närpiössä ovat jo seudullisia. Vastaava raja voi toimia myös Kristiinanaupungissa, Uudessaalepyyssä ja Pedersören unnassa, jota ovat väestöltään saman suuruisia tai suurempi uin jo toitetut unnat. Muissa unnissa väestömäärä on sen verran alhainen, että 2000 errosneliömetrin suuruinen myymälä haee väistämättä asiaasuntaa oman unnan ulopuolelta, miäli tällainen ysiö untaan sijoittuisi. Tilaa vaativassa aupassa seudullisuuden raja on pienempi uin muussa vähittäisaupassa. Tilaa vaativa auppaa esittyy hvempiin auppapaioihin uin muu auppa, jolloin se haee väistämättä asiaaita laajalta alueelta. Suurissa aupungeissa tilaa vaativan aupan seudullisuuden alajana voidaan pitää noin 3000 errosneliömetriä. Pietsaen esustassa Rautia on ooltaan noin m 2 ja merityseltään seudullinen. Tilaa vaativan aupan alueella on useita autoauppoja, jota ooltaan ovat jonin verran yli 2000 errosneliömetriä. Nämä palvelet pääosin pietsaelaisia, mutta osa lähiympäristössä ei muuta autoaupan tjontaa ole, saavat ne jonin verran asiaaita myös naapuriunnista. Osin naapuriuntien autoaupan ostovoimaa siirtyy myös etelään seä pohjoisen suuntaan Koolaan. Vaasassa tilaa vaativan aupan seudullisuuden alaja on selvemmin m 2. Plantagen on jo seudullisesti merittävä, ja se on ooltaan noin m 2. Useat merittävät autoaupat ovat myös ooltaan yli m 2. Muissa unnissa tilaa vaativan aupan suurysiöitä on tällä hetellä vain Mustasaessa, Kristiinanaupungissa seä Isossayrössä ja Vähäyrössä Tervajoen alueella. Mustasaen Masu on noin m 2, ja saa asiaaita myös oman unnan ulopuolelta, samoin Rautia (3600 -m 2 ) Lapväärtissä. Suurimmat Tervajoen autoaupat ovat ooltaan m 2. Nämä ovat selvästi jo seudullisesti merittäviä, sillä seä Isonyrön että Vähänyrön oma asuaspohja on sen verran pieni, ettei se elättäisi tämän ooisia liieitä.

18 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 7 Muissa unnissa tilaa vaativan aupan alajana voidaan pitää 2000 errosneliömetriä. Tämän suuruinen tilaa vaativan aupan ysiö on jo niin suuri ja vetovoimainen, että se houuttelee asiaaita yliuntajojen. Seudullisen vähittäisaupan suurysiön alajat Pohjanmaalla Nyyiseen suurysiöantaan pohjautuva vio Päivittäistavaauppa, erioisauppa, tavataloauppa Alaja -m 2 Suuret aupungit Vaasa (tai vähän suurempi) Pietsai Kesiooiset unnat Mustasai Laihia Närpiö Krisiinanaupuni Pederören unta Uusialepyy Pienet unnat Muut Tilaa vaativa auppa ja autoauppa Alaja -m 2 Suuret aupungit Vaasa Pietsai (tai vähän pienempi) Muut unnat 2 000

19 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta ALAKESKUSTEN MITOITUS Alaesusten mitoitus lähtee nyyisestä liieannasta seä mahdollisesta liietilan lisätpeesta. Liietilan lisätve on aiaisemmissa selvitysissä lasettu seutuunnittain, ja on oletettu että lisätve toteutuu pääosin seutuesusessa. Tvetta on vielä orjattu ostovoiman siirtymillä, jolloin niillä seuduilla jota saavat ostovoimaa oman seutunsa ulopuolelta, on lisätve suurempi, uin seuduilla jota menettävät ostovoimaa. Lisäliietilatve toteutuu myös todennäöisimmin jo valmiisi vetovoimaisissa auppapaioissa. Tämä on hyvä lähtöohta seutuesusten mitoituseen. Alaesusten mitoitusen tulee lähteä myös ehitystä mahdollistavasta lähtöohdasta, jossa oletetaan että alaesusissa voi toteutua oman unnan ostovoiman asvusta johtuva tve. Tässä on lasettu unnittainen liietilan enimmäislisätve vuodelle 2030 ilman siirtymiä. Tapa antaa pienemmille alaesusille enemmän mahdollisuusia uin siirtymillä orjattu laselma. Mahdollisuusia on hyvä antaa riittävä määrä alaesusillein. Tavoiteltavaa on, että palveluvero ehittyisi tasaisesti ostovoiman ja väestön sijainnin muaan. Kauppa uitenin esittyy suuriin esusiin, joten todennäöisesti tämän suuruinen tve ei pienissä esusissa toteudu. Näin ollen suurempiin esusiin pitää suunnata myös näiden pienten tvetta, jotta seudun aupan ehityselle luodaan luontevat edellytyset. Mahdollistavassa oonaismitoitusessa on ideana, että pienet unnat saavat lisätpeen muaan mahdollisuusia asvattaa auppaa esustassaan. Myös vetovoimaisille esusille suodaan mahdollisuus asvaa ysynnän muaan, eli nyyiset vetovoiman pohjalta. Näin ollen suuret esuset mitoitetaan siirtymien pohjalta lasetun seutuohtaisen tpeen pohjalta. Mahdollistava oonaismitoituslaselma tuottaa tulosen, jossa aavan oonaismitoitus on suurempi uin lasettu lisätve lisättynä nyyantaan. Tämä on uitenin linjassa MRL:n uusien sisältövaatimusten anssa: Maaäyttö ei vaiuta haitallisesti esustojen aupallisiin palveluihin ja niiden ehittämiseen. Suunniteltu maanäyttö edistää sellaisen palveluveron ehittämistä, jossa asiointimatojen pituudet ovat ohtuullisia ja liienteestä aiheutuvat haitalliset vaiutuset mahdollisimman vähäisiä. Oheisessa taulussa on lasettu ostovoiman asvun pohjalta lasettu liietilatve unnittain. Alaesusten oonaismitoitusessa nyytilaliietilamäärään lisätään lasettu lisätve. Tämä laselmatapa toimii siis pienissä esusissa ei seutuesusissa. Kullein alaesuselle voidaan lasea oma mitoitus. Vaihtoehtoisesti eri tyyppisille esusille voidaan lasea mitoitusluoat nyyisen esustan liietilaannan ja ympäröivän väestön muaan. Luoia voi olla esimerisi hyvin pienet esuset, pienet esuset ja esiooiset esuset.

20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 9 Kaupallisten palveluiden enimmäislisätilantve Pohjanmaan unnissa vuoteen 2030 mennessä Enimmäistve -m2 Pietsaen Kruunupyy Luoto Uusialepyy Pedersöre Pietsai seutu Päivittäistavaauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat ja ahvilat Muut aupalliset palvelut Liietilatve yhteensä Lähde: Santasalo Ky 20 Enimmäistve -m2 Suupohjan Isoyrö Laihia Vähäyrö Kyrönmaa Kasinen Kristiinanaupuni Närpiö rannioseutu Päivittäistavaauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat ja ahvilat Muut aupalliset palvelut Liietilatve yhteensä Lähde: Santasalo Ky 20 Enimmäistve -m2 Korsnäs Maalahti Mustasai Vaasa Vöyri Vaasan seutu POHJAN- MAA Päivittäistavaauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat ja ahvilat Muut aupalliset palvelut Liietilatve yhteensä Lähde: Santasalo Ky 20

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla ..00 Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitelma Tuusula Yhteystiedot P 00 (Jaaonatu ) 0 Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus 0- Puh. 00 Fasi 00 0 E-mail infra.fi@poyry.com

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla .. Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitela Tuusula Yhteystiedot P (Jaaonatu ) Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus - Puh. Fasi www.poyry.fi Pöyry Finland Oy Copyright

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 Liite 25. Uloilu ja viristys Liite 26 W-1 Z-4 sl-5/1 SL-1 sl-10 sr-3/1 sl-7/1 TP-3/em/tot4 sr-3/2 sl-8/2 K sr-3/3 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 SL-1 RA-1 Z- sr-3/5 1 sr-3/6 sl-7/2

Lisätiedot

MISSÄ KAUPPA MISSÄ MARKKINAT

MISSÄ KAUPPA MISSÄ MARKKINAT MISSÄ KAUPPA MISSÄ MARKKINAT erioisaupan tutija, KTM Tuomas Santasalo Raision irjasto e..0 lo :00 Kaupan asiantuntemusta ja tutimustyötä vuodesta 9 alaen Kaupuniesustojen aupallista ehittämistä Palveluverotutimusta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1 Liite 25. Liite 26. W-1 Z-4 sl-5/1 sr-3/1 sl-7/1 T-1/em/tot4 sr-3/2 K sr-3/3 sl-8/2 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 RA-1 sr-3/5 Z- 1 sr-3/6 sl-7/2 st sr-3/7 /p sl-8/3 Z- 4 sl-5/2 sr-3/8 RA-1 M-5 AP-4/tot5 sr-3/9

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3:

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3: Hanoin tornit Oloot n ieoa asetettu olmeen tanoon uvan osoittamalla tavalla (uvassa n = 7). Siirtämällä yhtä ieoa errallaan, ieot on asetettava toiseen tanoon samaan järjestyseen. Isompaa ieoa ei missään

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta Pohjanmaan maakuntakaava Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 19.5.2011 Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 1 JOHDANTO 2 1 KAUPAN KEHITYS 3 1.1 Ostovoima 2010 3 1.2 Markkinoiden

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Jäykistävän seinän kestävyys

Jäykistävän seinän kestävyys Esimeri Jäyistävän seinän estävyys 1.0 Kuormitus Jäyistävän seinän ominaisuormat on esitetty alla olevassa uvassa. Laselman ysinertaistamisesi tarastellaan seinästä vain iuna-auon vasemman puoleista osaa,

Lisätiedot

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus:

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus: KAUPPAKIRJA 1/4 MYYJÄ Passi, Maru Jaao henilötunnus: Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henilötunnus: osoite: OSTAJA Kauhavan aupuni y-tunnus 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-3259-12 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 151 Lahti 27.4.212 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 11, 244 VTT Puh. 2 722 5566, Fax. 2 722 73

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen 9/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 9: Usean vapausasteen systeemin liieyhtälöiden johto Newtonin laia äyttäen JOHDANTO Usean vapausasteen systeemillä taroitetaan meaanista systeemiä, jona liietilan uvaamiseen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS -AK0 LOMAAN KAUPUNK TVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS..0..0 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy () Loimaan aupuni: TVA-aupan asemaaava ja asemaaavan muutos Kaavaselostus..0

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy consumption of sauna and related factors

SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy consumption of sauna and related factors LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tenillinen tiedeunta Ympäristöteniian oulutusohelma BH10A0300 Ympäristöteniian andidaatintyö a seminaari SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa.

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa. .6.07 Myyjä Naantalin aupuni, y-tunnus 07-. Ostaja Turun Osuusauppa, y-tunnus 0-9, Sibeliusenatu, PL 86, 00 Turu. Kaupan ohde Naantalin aupungin Rymättylän ironylässä sijaitsevasta Osuusauppa - nimisestä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET 28.4.2015 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään primäärirungon voimaliitosia ja niien mitoitusohjeita. Voimaliitoset mitoitetaan tapausohtaisesti määräävän uormitusyhistelmän

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

Valtatien 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Suinula Käpykangas, Kangasala

Valtatien 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Suinula Käpykangas, Kangasala Valtatien 9 pantaminen raentamalla ohitusaistat välille Suinula Käpyangas, Kangasala Piranmaan ELY-esus Heinäuu 23 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO Työn tausta ja lähtöohdat... 3 2 Melun ohjevot... 3 3 Melulasenta...

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland e-mail: mattianttila@awfi

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009 KOUKYLÄN KESKUSTA aaatastelu.. Työn sisältö Toimenpide-ehdotuset Tastelun raenne Tässä työssä on tasteltu antaan Koiuylän esustan aupuniraennetta, aupunitilan laatua ja toimiuutta seä näihin liittyiä haasteita

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAV ASELOSTUS SUVANNONTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan aupungin Vareselan aupunginosan ortteleita 6 ja seä atu-, puisto- ja vesialuetta oseva asemaaavan muutos. Sitova tonttijao: Varesela ortteli

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LTYNTÄPYSÄKÖINTIALUE Kaavaselostus -C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL, MRA

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Projekti 5 Systeemifunktiot ja kaksiportit. Kukin ryhmistä tarkastelee piiriä eri taajuuksilla. Ryhmäni taajuus on

Projekti 5 Systeemifunktiot ja kaksiportit. Kukin ryhmistä tarkastelee piiriä eri taajuuksilla. Ryhmäni taajuus on EPOP Kevät 2012 Projeti 5 Systeemifuntiot ja asiportit Tämä projeti tehdään 3 hengen ryhmissä. Ryhmääni uuluvat Kuin ryhmistä tarastelee piiriä eri taajuusilla. Ryhmäni taajuus on Seuraavan projetin aiana

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KNTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten aupuni (Y-tunnus 0006-) Kauniaistentie 0, 0700 KAUNIAINEN ja Asunto Oy Forsellesintie 8 (Y-tunnus 080-) c/o Kaallion huolto Oy

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan 3.3 Laiat MAB7 Talousmatematiia Otava Opisto / Kati Jorda Laia ottamie Suuri osa ihmisistä ottaa laiaa jossai elämävaiheessa. Pailaiaa tarvitaa yleesä vauusia ja/tai taausia. Laiatulle pääomalle masetaa

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y 36 5.3 Tuipaalutusen lasenta siitmämenetelmällä 5.3.1 Yleistä Jos paaluvoimia ei voida määittää suoaan tasapainohtälöistä (uten ohdassa 5.), on smsessä staattisesti määäämätön paalutus, jona paaluvoimien

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet MS-A0402 Disreetin matematiian perusteet Osa 3: Kombinatoriia Riia Kangaslampi 2017 Matematiian ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Kombinatoriia Summaperiaate Esimeri 1 Opetusohjelmaomiteaan valitaan

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julaistu Helsingissä 21 päivänä marrasuuta 2011 1144/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinovauutusyhtiön oiaistun vaavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS RHIMÄKI 5 JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 860 PÄIVÄTTYÄ JA 90 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY Jua Turtiainen

Lisätiedot