Turun seudun raitiotie

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun seudun raitiotie"

Transkriptio

1 Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni

2 SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen vertailu viiden haaran, esustan ja varion osalta. Runosmäi. Linnaaupuni. Varissuo. Sanssi. Hirvensalo. Kesusta. Vario. Johtopäätöset parhaasta reitistä ensimmäisessä toteutusvaiheessa. Paras reitti viidellä haaralla. Raitiotien ensimmäinen toteutusvaihe sisältää olme potentiaalisinta raitiotiereittiä. Raitiotien laajentamismahdollisuudet seudullisesi jouoliiennejärjestelmäsi. Runosmäen raitiotien jate Lentoasemalle. Raisio. Kaarina. Johtopäätöset LIITTEET:. Vertailutauluot. Vertailun teemaartat: a Kaupuniuvallinen tarastelu b Muinaisjäännöset c Maanomistus d Raitiotien sijoittuminen atuverolla e Pehmeiöt f Kunnallisteniia g Pohjavesialueet. Raision, Kaarinan ja Lentoaseman reittivaihtoehtojen vertailutauluot. Raision, Kaarinan ja Lentoaseman vertailun teemaartat

3 . LÄHTÖKOHDAT JA VERTAILUPERIAATTEET. LÄHTÖKOHDAT Vertailu perustuu Turun raitiotien yleissuunnitelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteiden määritysen yhteydessä listattiin riteerit, joiden avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista. Kriteerit määriteltiin seä vaihtoehtojen vertailuun että päätösenteoon raitiotien suunnittelun jatamisesta. Raitiotielle asetetut tavoitteet määritettiin evään aiana. Tavoitteiden määrittelyä varten pidettiin sidosryhmille työpaja ja ysyttiin myös yleistä mielipidettä Internet-yselyn avulla. Tämän jäleen projeiryhmä laati ehdotusen tavoitteista, jona ohjausryhmä vahvisti omilla muutosillaan. Tavoitteet hyväsyttiin aupungin tusen toimesta huhtiuussa. Turun aupungintus päätti.., että raitiotien yleissuunnitelma laaditaan olmelle potentiaalisimmalle haaralle: Kauppatorilta Runosmäeen, Sanssiin ja Varissuolle tässä raportissa esitettyjen reittien muaisesti. Kaupungintus päätti myös, että Hirvensalon ja Linnaaupungin raitioteiden suunnittelua ei jateta yleissuunnitelmassa pidemmälle ja reitit näihin ohteisiin ulevat tässä raportissa esitettyjen reittien muaisesti. Raision ja Kaarinan esustoihin seä lentoasemalle on Turun reittien valinnan jäleen laadittu reittivertailu yhdessä Raision ja Kaarinan aupunien edustajien anssa. TAVOITE : KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSEVAT ARVOVALINTA: Turun esusta on aupungille ja seudulle elintäreä ja sen vetovoima tulee turvata. Kaupungin asvu mahdollistetaan parantamalla esustan saavutettavuutta jouoliienteellä. KRITEERI : Ihmisten ja yritysten luumäärä Turun esustassa asvaa. TAVOITE : KESTÄVÄ KAUPUNKIRAKENNE ARVOVALINTA: Maanäytön ehittäminen ja raentaminen esitetään esustaan seä intensiivisen jouoliienteen varteen, jossa raentaminen on aupunimaista, tiivistä ja tehoasta. KRITEERI : Yli % Turun uudesta ja ehittyvästä maanäytöstä (asuminen ja esustahauiset työpaiat) vuoteen mennessä sijoitetaan jalanulun, jalanulun reunavyöhyeen ja intensiivisen jouoliienteen vyöhyeille. TAVOITE : SUJUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA HOUKUTTELEVA JOUKKOLIIKENNE ARVOVALINTA: Suositaan estäviä liiumistapoja Turun esustassa ja esustaan. KRITEERI : Turun aupungin jouoliienteen matustajamäärät asvavat % nyytilanteesta vuoteen mennessä eli esimäärin Turun jouoliienteen matustajamäärät asvavat % vuodessa. TAVOITE : KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS JA HYVINVOINTI LISÄÄNTYVÄT ARVOVALINTA: Kehittämispanoset sijoitetaan ensisijaisesti Turun esustaan ja esusiin. KRITEERI : Kaupunitilan laadun paraneminen esustassa ja intensiivisen jouoliiennevyöhyeen varrella. TAVOITE : TALOUDELLISESTI KESTÄVÄ INVESTOINTI ARVOVALINTA: Kaupunilaiset haluavat ehittää aupunia jouoliiennerataisuun perustuen ja ovat valmiita masamaan siitä lisämasuina tai muiden haneiden arsimisena. KRITEERI : Turun aupungin assavirta ja taloudellinen ilpailuyy estävät äyttö- ja pääomaustannuset. KRITEERI : Hane on yhteisuntataloudellisesti annattava.

4 . VERTAILUPERIAATTEET Vaihtoehtojen vertailu on ryhmitelty päätavoitteiden muaan. TAVOITE : KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSEVAT Vaihtoehdon vaiutuset imagoon Vaihtoehdon vaiutuset aupuniuvaan Vaihtoehdon vaiutuset yritysiin Vaihtoehdon vaiutuset raennettuun ympäristöön TAVOITE : KESTÄVÄ KAUPUNKIRAKENNE Alueiden saavutettavuus (asuaat, työpaiat ja palvelut m etäisyydellä linjausesta) Maanäytön ehittämismahdollisuudet linjausen varrella tulevaisuudessa Merittävien liienneterminaalien saavutettavuus TAVOITE : SUJUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA HOUKUTTELEVA JOUKKOLIIKENNE Linjan pituus Pysäien luumäärä Liienteen sujuvuus (eri ulumuodoilla) o raitioliienteen mata-aia esustaan o jouoliienteen häiriöheryys (omalla aistalla, liiennevaloetuudet), o raitiotien ytentä muuhun jouoliiennejärjestelmään laautettavien bussilinjojen lm (jota nyt menevät Kauppatorille) vaihdollisten jouoliienneyhteysien luumäärä (jota nyt ovat vaihdottomia) o jouoliienteen matustajanäöulma o ävelyn ja pyöräilyn sujuvuus, o autoliienteen sujuvuus, Katutilan riittävyys, työmaa-aiaiset liiennejärjestelyt. TAVOITE : KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS JA HYVINVOINTI LISÄÄNTYVÄT Ihmisiin ohdistuvat vaiutuset o melu o päästöt o estevaiutus o viristysalueiden äyttö TAVOITE : TALOUDELLISESTI KESTÄVÄ INVESTOINTI Radan toteutettavuus o geometria: tiuat aarresäteet, jyrät mäet, tiuat pyöristyssäteet o unnallisteniia: johtosiirrot, suurjännitelinjat, putet o geoteniia: maaperä, pohjavahvistustarpeet o pohjavesialueet o muinaismuistoohteet o sillat, tunnelit, muut raenteet: nyyisten siltojen antavuus, aliuluoreudet Varion sijainti Raitiotien vaiheittain toteuttaminen ja laajennettavuus Vertailuhinta Taloudelliset ja aiataululliset risit Osa vertailuteijöistä sopii useaan päätavoitteeseen. Arviointi on uitenin tehty eri teijöiden osalta vain ertaalleen tasapuolisuuden vuosi. Esimerisi raitiotien vaiutuset raennettuun ympäristöön vaiuttavat myös aupugin asuaiden viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. Samoin viristysalueiden äyttö vaiuttaa myös estävään aupuniraenteseen. Jalanulijoiden ja pyöräilijöiden yhteydet ovat täreä teijä myös asuaiden viihtyisyydessä ja hyvinvoinnissa seä merittävien liienneterminaalien saavutettavuus vaiuttaa myös jouoliienteen houuttelevuuteen. Vaiutuset on taremmin arvioitu liitteessä.

5 . VAIHTOEHTOJEN VERTAILU VIIDEN HAARAN, KESKUSTAN JA VARIKON OSALTA Raitiotieveroston potentiaalisimmat ohteet on tunnistettu aiemmissa selvitysissä, muun muassa Turun aupungin raennemalli -työssä. Veroston raentaminen on jaettu vaiheisiin, joista ensimmäisessä vaiheessa raennetaan Turun sisäistä raitiotieverostoa. Tämä sisältää viisi ohdetta esustasta. Nämä ovat Runosmäi, Varissuo, Sanssi, Hirvensalo ja Linnaaupuni. Myöhemmissä vaiheissa raitiotieveroston on suunniteltu laajentuvan naapuriuntiin ja lentoasemalle. Raitiotien yleissuunnitelman lähtöohtana oli useita reittivaihtoehtoja esitettyihin ohteisiin. Vaihtoehtojen vertailussa valitaan paras reitti näihin ohteisiin. Kesusta, joa rajautuu rautatien ja Aurajoen seä Aninaistenadun ja Humalistonadun väliin, on erotettu omasi vertailuoonaisuudesi. Vertailun alussa selvisi, että Aninaistenadun pystygeometrian pyöristyssäde on liian pieni raitiotielle Maarianadun eteläpuolella. Jos raitiotie linjattaisiin Aninaistenadulla päästä päähän, ohittaisi linja Kauppatorin ja linjaus aiheuttaisi Maarianadun liittymään liiennejärjestelyt, joissa ajoneuvojen vasemmalle ääntyminen tai Maarianadulta suoraan ajaminen ei olisi mahdollista. Sisi Aninaistenadun päästä päähän olevasta linjausvaihtoehdosta luovuttiin jo vertailun alusi. Auransilta todettiin mahdottomasi hyödyntää raitiotielle. Silta on raennettu viime vuosisadan alussa eiä sen nyyinen antavuus ole riittävä. Kosa silta on suojeltu, antavuuden vahvistaminen on erittäin allista ja haastavaa. Aurasilta hylättiin vaihtoehtojen vertailusta. Kesenään vertailtavat vaihtoehdot: Runosmäeen olme vaihtoehtoista pääreittiä ja paialliset alavaihtoehdot ( pl) Linnaaupuniin olme vaihtoehtoista pääreittiä Varissuolle asi vaihtoehtoista pääreittiä seä Kupittaan aseman, Kalevantien ja uuden jouoliiennesillan paialliset alavaihtoehdot Sanssiin asi vaihtoehtoista pääreittiä seä Kupittaan aseman, Sarppaullantien ja Itäaaren jouoliiennesillan alavaihtoehdot. Martinsillalle vaihtoehtona uusi jouoliiennesilta Aurajoen yli tai siltapari siten että raitiovaunu hyödyntää Martinsiltaa esustasta poistuessa ja Myllysiltaa esustaan saapuessa. Kesustan vaihtoehdot rautatien ylityselle seä Brahenatua tai Aninaistenatua Kauppatorille, seä vaihtoehdot lännestä Eeriinatua tai Läntistä Pitäatua.

6 Kuva. Linjausvaihtoehdot viiteen ohteeseen

7 Vaihtoehtoja vertaillaan seä määrällisesti että esenään. Osa tulosista saadaan mittaamalla ja osa asiantuntija-arvioiden avulla. Vaiutuset on arvioitu vain ertaalleen, vaia osa arvioiduista teijöistä vaiuttaa useampaan tavoitteeseen. Vertailua on havainnollistettu myös värein: tumman vihreä: merittäviä positiivisia vaiutusia (toteuttaa parhaiten tavoitetta) vaalean vihreä: hieman positiivisia vaiutusia eltainen: neutraali, ei juuriaan vaiutusia tai olmen vaihtoehdon paremmuusjärjestysessä esimmäinen vaalean punainen: hieman negatiivisia vaiutusia tumman punainen: merittäviä negatiivisia vaiutusia (vaiutuset eniten tavoitteen vastaisia) valoinen: errottu tietoa, jota ei ole mieleästä arvottaa Värit osoittavat vaihtoehtoisten reittien esinäisiä eroja. Raitiotiejärjestelmän vaiutusia arvioidaan toisessa suunnitteluvaiheessa valittujen reittien osalta. Tällöin raitiotiejärjestelmää verrataan myös bussivaihtoehtoon ja tulosena saadaan miten hyvin raitiotiejärjestelmä toteuttaa tavoitteita. Vertailuhinta on arvioitu ysiöhintojen ja alustavien luonnossuunnitelmien perusteella. Summiin on lisätty % yleisuluja, jota sisältävät raennuttamis- ja suunnitteluulut seä varausen ennaoimattomista tehtävistä. Turun haasteellisten pohjaolosuhteiden vuosi vertailuhinnan perässä suluissa on perustamisen mahdolliset lisäulut. Suunnitelmat tarentuvat valittujen reittien osalta toisessa vaiheessa ja siten myös hinta-arviot saattavat vielä muuttua. Tauluo. Vertailutauluoissa olevien värien selitteet merittäviä positiivisia vaiutusia hieman positiivisia vaiutusia neutraali hieman negatiivisia vaiutusia merittäviä negatiivisia vaiutusia

8 . RUNOSMÄEN LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Runosmäen raitiolinjausten vaihtoehdot

9 Tauluo. Runosmäen vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Nättinummi VE Tampereen valtatie VE Kaerlantie Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Mahdollisuus parantaa Runosmäen, Hepoullan ja Nättinummen imagoa. Ei risejä raennetun ympäristön annalta. Eniten asuaita ja parhaat ehittämismahdollisuudet reitin varrella. Reitin varrella myös urheiluesus. Hitain linjaus, pidempi uin VE, luotettavampi uin VE. Korvaa bussilinjaa. Raitiotie linjattu viristysalueen läpi Runosmäen ja Nättinummen välissä. Haitalliset vaiutuset estettävissä. Mahdollisuus parantaa Runosmäen imagoa. Ei risejä raennetun ympäristön annalta. Jonin verran asuaita ja ehittämismahdollisuusia reitin varrella. Nopein ja lyhin reitti Runosmäeen. Raitiotien vaiutuset asuaisiin vähäisiä Tampereentien nyyisen luonteen vuosi. Mahdollisuus parantaa Runosmäen imagoa. Ei risejä raennetun ympäristön annalta. Jonin verran asuaita ja ehittämismahdollisuusia reitin varrella. Hitaampi ja pidempi uin VE. Pisin mata muun liienteen seassa. Linjaus nyyisen, tiiviin raenteen esellä. Melunlähteen muuttuessa vaiutuset ohdistuvat eritavoin. Vuorovaiutus: Sidosryhmien työpajassa (..) eniten annatusta sai Nättinummen autta uleva vaihtoehto (VE). Perusteluina esitettiin reitin varrella olevien asuaiden ja työpaiojen suurta määrää ja Impivaaran urheilupuistoa seä vähäistä mata-aiaeroa vaihtoehtoon. Myös mahdollisuus jataa länteen Länsiesuseen ja Raisioon puolsivat vaihtoehdon valintaa jatoon. Internet-yselyssä (.-..) yli % äänestäneistä annatti Nättinummen autta ulevaa linjausta (VE). Suositus: VE jatoon Liinahaanadun ja Munterinadun autta. Valitulla reitillä on eniten asuaita ja ehitysmahdollisuusia. Taloudellisesti estävin investointi (raentamiselle parhain maaperä ja vähän unnallisteniiaa atualueilla) Laajenemismahdollisuudet länteen. Viheralueen yhteydet huomioidaan suunnittelussa. Samoin jouoliienneyhteydet terveysasemalla huomioidaan suunniteltaessa raitiotien täydentävää bussilinjastoa. Taloudellisesti estävä investointi Hyvä maaperä. Laajennusmahdollisuudet länteen. Viristysalueen haitat minimoitavissa leveällä vihersillalla. Lyhin reitti ja vähän unnallisteniiaa Reitillä merittäviä pehmeiöalueita. Pisin reitti, paljon unnallisteniiaa, reitillä merittäviä pehmeiöalueita. Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Runosmäeen uvassa esitetyn linjausen muaisesti) M (... M ) M (... M ) M (... M )

10 . LINNAKAUPUNKI Kuva. Linnaaupungin raitiolinjausten vaihtoehdot

11 Tauluo. Linnaaupungin vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Rautatien vieressä VE Puutarhaatu VE Sairashuoneenatu Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta satamaan uvassa esitetyn linjausen muaisesti Positiiviset vaiutuset tulevan Linnaaupungin imagoon. Muutos nyyiseen Iso-Heiilän alueeseen merittävä. Linjaus Linnaaupungin raenteen esellä. Raitiotie paremmin sovitettavissa uuteen aupuniraenteeseen uin VE. Nopein reitti. Raitiotie Humalistonatua luuun ottamatta oonaan erotettu muusta liienteestä, miä parantaa jouoliienteen täsmällisyyttä. Uudisraennusohteissa pystytään paremmin huomioimaan asunnoissa raitiotien mahdolliset haitat asuaille. Kasi uutta siltaa, raitiotie on rautatiealueella. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Taloudellisena risinä Linnaaupungin toteutusen myöhästyminen, joa heientäisi aluvaiheessa raitiotien annattavuutta. Yhteys mahdolliselle Kiertotähdentien variolle parhaiten järjestettävissä. Ohittaa osittain uuden Linnaaupungin. Raitiotie saattaa aiheuttaa raenteellista vahinoa Port Arthurin suojeltuihin raennusiin. Raitiotie muuttaa Puutarhaadun luonnetta. Palvelee Puutarhaadun varren nyyisiä asuaita ja osaa tulevan Linnaaupungin asuaista. Puutarhaadulla raitiotie ja autot samoilla aistoilla. Port Arthurissa raitiotiehen varautuminen ja haittojen estäminen on vaieaa vanhoissa puuortteleissa. Toisaalta tilanne on nyyisen bussiliienteen osalta samanlainen. Huono maaperä ja paljon unnallisteniiaa, ahdas atuympäristö lisää risiä. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Taloudellisena risinä Linnaaupungin toteutusen myöhästyminen, joa heientäisi aluvaiheessa raitiotien annattavuutta. Positiiviset vaiutuset tulevan Linnaaupungin imagoon. Muutos nyyiseen Iso-Heiilän alueeseen merittävä. Sairashuoneenatu ja sen ympäristö sisältää arvoja, joihin raitiotie on sovitettava. Ohittaa Humalistonadun luoteispään. Linjaus Linnaaupungin raenteen esellä. Raitiotie paremmin sovitettavissa uuteen aupuniraenteeseen uin VE. Nyytilanteessa hieman epälooginen reitti, joa on hieman hitaampi uin VE mutta nopeampi uin VE. Pansiontien meluesteen puraminen lisää melua Sairashuoneenadun luoteispäässä. Sairashuoneenadulla raitiotiehen varautuminen ja haittojen estäminen on vaieaa vanhoissa puuortteleissa, joita raitiotie sivuaa. Uudisraennusohteissa pystytään paremmin huomioimaan asunnoissa raitiotien mahdolliset haitat asuaille. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Edellyttää Pansiontien tasausen muutosia. Kesustan aduilla huono maaperä ja ahdas atuympäristö. Vähän unnallisteniiaa. Mahdollisuus hyödyntää Eeriinadulla Hirvensalon suunnan raiteita. Taloudellisena risinä Linnaaupungin toteutusen myöhästyminen, joa heientäisi aluvaiheessa raitiotien annattavuutta. M ( M ) M ( M ) M ( M ) + Pansiontien tasausen muutos Vuorovaiutus: Linnaaupungin vaihtoehtojen vertailuun lisättiin olmas linjausvaihtoehto (VE) sidosryhmätyöpajan ja internet-yselyn ja yleisötilaisuuden jäleen. Sidosryhmien työpajassa (..) vaihtoehto, jossa raitiotie on linjattu tulevan Linnaaupungin eseltä, nyyisen rautatieaseman edestä, sai enemmän annatusta uin Puutarhaadun autta uleva linjaus. Perusteluina esitettiin muun muassa vähäisemmät toteutusrisit. Myös linjausen varrella oleva rautatieasema puolsi valintaa. Siten raitiotieverosto palvelisi junamatustajia mataesusen toteutusajanohdasta riippumatta. Maanäytön ehityspotentiaali ja raitiotien tuoma arvon nousu Linnaaupuniin nähtiin myös valittua linjausta puoltavana teijänä. Toisaalta tyhjän alueen läpi uleminen nähtiin risialttiina, jos Linnaaupungin raentuminen viivästyy. Internet-yselyssä (.-..) äänet jaautuivat lähes tasan VE ja VE välille. Suositus: VE jatoon. Luotettavin ja nopein reitti. Jatoon suositeltava vaihtoehto edistää paremmin Linnaaupungin toteutumista uin VE. Jatoon valittu vaihtoehto on myös taloudellisesti estävin johtuen Puutarhaadun unnallisteniiasta seä Port Arthurissa olevista riseistä ympäröiviin raennusiin ja Pansiontien tasausien muutostarpeista. Humalistonadun luoteispää parhaiten saavutettavissa. Yhteys mahdolliselle iertotähdentien variolle parhaiten järjestettävissä.

12 . VARISSUON LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Varissuon raitiolinjausten vaihtoehdot

13 Tauluo. Varissuon vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Tyistöatu VE Hipposensilta Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Varissuolle uvassa esitetyn linjausen muaisesti) Raitiotiellä mahdollista parantaa Varissuon imagoa seä sisääntulon aupuniuvaa ja atumiljöötä. Positiiviset vaiutuset Itäharjun imagoon. Raitiotiellä vaiutusia arvoaisiin ulttuuriohteisiin, miä huomioitava suunnittelussa. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Raitiotie tehostaa sijainniltaan estävän aupuniraenteen muaisen uuden alueen eli Itäharjun ehittymistä ja parantaa Varissuon nyyisen asuinalueen ja Kupittaan nyyisen työpaia-alueen estävien liiumismuotojen palvelutasoa. Nopeampi ja lyhyempi reitti Varissuolle ehittyvän Itäharjun uuden raenteen läpi. Heientää esustaan ja Kupittaalle saapuvan ajoneuvoliienteen sujuvuutta (Tyistöatu, Tuomioirosilta ja Hämeenatu). Merittävimmät haitat ohdistuvat henilöautoliienteeseen, joten VE edistää enemmän estävää liiumista uin VE. Haitalliset vaiutuset viristysalueisiin arvioitu vähäisemmisi uin vaiutuset päästöihin raitiotien myötä. Itäharjun ehittyminen parantaa raitiotien annattavuutta (lisää matustajapotentiaalia). Itäharjussa raitiotie on mahdollista raentaa samaan aiaan muun atuveron raentamisen yhteydessä. Kehitysalueen raentumisen viivästyminen on myös risi, jos raitiotie viedään eselle nyyistä teollisuusaluetta. M (... M ) M (... M ) Raitiotiellä mahdollista parantaa Varissuon imagoa seä alueen sisääntulon aupuniuvaa ja atumiljöötä. Kupittaan asema ja puisto saavutettavissa raitiotiellä, minä avulla voidaan myös parantaa alueiden imagoa. Positiiviset vaiutuset Itäharjun imagoon. Raitiotiellä vaiutusia arvoaisiin ulttuuriohteisiin, miä huomioitava suunnittelussa. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Raitiotie tehostaa sijainniltaan estävän aupuniraenteen muaisen uuden alueen eli Itäharjun ehittymistä ja parantaa Varissuon nyyisen asuinalueen ja Kupittaan nyyisen työpaia-alueen estävien liiumismuotojen palvelutasoa. Lemminäisenadun ahtaus heientää raitiotiereitin nopeutta ja luotettavuutta. Heientää esustaan saapuvan ajoneuvoliienteen sujuvuutta (Tuomioirosilta, Hämeenatu). Haitalliset vaiutuset viristysalueisiin arvioitu vähäisemmisi uin vaiutuset päästöihin raitiotien myötä. Erot ovat vähäiset: hieman enemmän johtosiirtoja ja huonompi maaperä. Itäharjun ehittyminen parantaa raitiotien annattavuutta (lisää matustajapotentiaalia). Kehitysalueen raentumisen viivästyminen on myös risi, jos raitiotie viedään eselle nyyistä teollisuusaluetta. Vuorovaiutus: Sidosryhmien työpajassa (..) vaihtoehto eli Tyistöadunsillan autta esitetty linjaus sai enemmän annatusta uin linjaus Hipposen sillan autta. Perusteluina olivat Kupittaan ja Itäharjun yteminen reitille. Työpajassa ehdotettiin myös uutta alavaihtoehtoa, jossa raitiotielle raennetaan oma jouoliiennesilta Kupittaan aseman läheisyyteen. Työpajan jäleen tämä lisävaihtoehto otettiin vertailuun muaan. Internet-yselyssä (.-..) äänet jaautuivat lähes tasan ahden päävaihtoehdon välille. Uusi jouoliiennesilta oli Internet-yselyssä laitettu VE:n alavaihtoehdosi. Suositus: VEB jatoon: Vaihtoehtojen välillä olevat erot ovat melo vähäisiä. VE on uitenin hieman parempi verrattaessa taloudellista ja liienteellistä paremmuutta. VE palvelee Itäharjun oo aluetta. Raitiotien aiheuttamat liiennejärjestelyt Tyistöadun sillalla vaiuttavat ajoneuvoliienteen sujuvuuteen haitallisesti, joten jatoon valittiin uusi jouoliiennesilta Kupittaan aseman vierestä. Uusi silta ytee itäharjun ja upittaan alueet nyyistä paremmin toisiinsa. Sillan sijainti ja liityntä atuveroon tarentuvat seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Sillan ustannusarviota ei ole huomioitu päävaihtoehdon (VE) vertailuhinnassa. Alustava arvio sillan ustannusesta on noin M (ei sisällä ramppisiltoja). Varissuon reitinvalintaan vaiuttaa Sanssin haaran reittivalinta (ja toisin päin), johon puolestaan vaiuttaa mahdollinen jate Kaarinaan.

14 . SKANSSIN LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Sanssin raitiolinjausten vaihtoehdot

15 Tauluo. Sanssin vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Uudenmaantie VE Lemminäisenatu Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Sanssiin uvassa esitetyn linjausen muaisesti) Mahdollisuus parantaa maantiemäistä ympäristöä aupunimaisesi atumiljöösi. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Yhtä paljon nyyisiä ja tulevia asuaita uin VE:ssa. Uudenmaantie eristetty nyyisestä aupuniraenteesta. Raitiotien sujuvuus on hyvä. Reitti toimii hyvin myös seudullisena runoyhteytenä. Vaiuttaa esustan sisääntuloväylän ajoneuvoliienteen toimivuuteen heientävästi. Uudenmaantien nyyinen luonne huomioiden raitiotie ei muuta liienteen haittavaiutusia ympäröiville asuaille. Ei ole merittävää unnallisteniiaa, osittain hyvä maaperä, pysytään nyyisellä atualueella, osittain raennetaan suoraan nyyisten ajoaistojen päälle. Raitiotien laajennettavuuden annalta houuttelevampi reitti nopeuden vuosi jataa Kaarinaan. Raitiotien annattavuus perustuu Sanssin ehittymiseen, jona viivästyminen olisi merittävä risi. M (... M ) M (... M ) Reitti yhdistää Sanssin tiede- ja sairaalatyöpaia-alueeseen, miä tuee Sanssin ehittämisen tavoitteita. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Reitin varrella paljon työpaioja ja potentiaalia lisätä työpaioja tulevaisuudessa. Suurin osa nyyisistä työpaioista saavutettavissa myös Varissuon linjalta. Raitiotiereitistä yli puolet tiiviin aupuniraenteen esellä. Raitiotien sujuvuus on heio. Jos Lemminäisenadun eteläosien atualuetta ei voida leventää nyyisestä, raitiotie on seaaistalla lähes oo matan. Lemminäisenadun pohjoisosissa raitiotie on joa tapausessa seaaistalla. Raitiotie heientää Kupittaan alueen muun liienteen sujuvuutta. Reitin välittömässä läheisyydessä on vähän asumista suurimmalla osalla reittiä. Huono maaperä ja paljon unnallisteniiaa. Lemminäisenadun leventäminen atualueen ulopuolelle nostaa ustannusia. Kaarinasta Turun esustaan tullessa mata-aia saattaa olla jo riittisen pitä suoraan bussivaihtoehtoon verrattuna. Mahdollisuus hyödyntää Varissuon VE:n raitiotietä pohjoisosassa. Raitiotien annattavuus perustuu Sanssin ehittymiseen, jona viivästyminen olisi merittävä risi. Vuorovaiutus: Sanssin suuntaan molemmat linjausvaihtoehdot saivat annatusta. Vaihtoehtoja vertailtaessa huomattiin, että Sanssin reitinvalintaan vaiuttaa Varissuolle valittava reitti. Vaihtoehtoa annatettiin raitioveroston attavuuden näöulmasta ja vaihtoehtoa Kupittaan alueen ja Lemminäisenadun tiheän vuorovälin ja Varissuon linjausen anssa yhteisen rataosuuden vuosi. Internet-yselyssä (.-..) / vastanneista annatti Uudenmaantien autta ulevaa linjausta. Suositus: VE jatoon (Uudenmaantien linjaus). Varissuon raitiotielinjaus palvelee Kupittaan aluetta hyvin. Uudenmaantien vaihtoehdon raennus- ja operointiustannuset ovat Lemminäisenadun vaihtoehtoa huomattavasti halvemmat ja sisältävät vähemmän taloudellisia risejä. Uudenmaantien linjaus on myös nopeampi ja luotettavampi. Raitiotien jataminen Kaarinaan on Uudenmaantien autta todennäöisempää.

16 . HIRVENSALON LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Hirvensalon raitiolinjausten vaihtoehdot

17 Tauluo. Hirvensalon vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE A Martinsilta VE B uusi silta VE C siltapari Martinsilta ja Myllysilta Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Hirvensaloon uvassa esitetyn linjausen muaisesti Ei vaiutusta. Uusi silta vaiuttaa joimaisemaan. Uuden sillan linjaus menee Vaaahuoneen vierestä ja Uo-Pean laituripaian ohdalta. Ei vaiutusta. Ei esinäistä eroa. Ei esinäistä eroa. Ei esinäistä eroa. Heientää liienteen sujuvuutta Martinsillan läheisyydessä, miä vaiuttaa erityisesti Hirvensalon suuntaan ulevan liienteen sujuvuutta. Raitiotie on toiseen suuntaan muun liienteen seassa, miä heientää jouoliienteen luotettavuutta. Sillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen mahtuu pysäit. Reitillä nyyisin bussiliiennettä, joa muuttuisi raitiotien melusi. Martinsilta säilyy nyyisellään, omat aistat jouoliienteelle uudella sillalla. Sillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen mahtuu pysäit. Meluhaittoja Sotilaistenadulle. Sillan alitus rannan suuntaiselle ävelylle ja pyöräilylle. Houuttelevampi reitti joen yli uin nyyinen Martinsilta. Uuden sillan raennusustannuset:, M Molemmilla silloilla muutetaan yhdet aistat vain jouoliienteelle. Muutos heientää hieman muun liienteen sujuvuutta, mutta parantaa jouoliienteen luotettavuutta ja nopeutta. Myllysillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen ei mahdu pysäiä. Sotalaistenadun liittymä Martinadulle poistettava raitiotiepysäin vuosi. Korvaava yhteys Matinadun autta. Reitillä nyyisin bussiliiennettä, joa muuttuisi raitiotien melusi. Kahden sillan osalta ustannusia lisäävät ahdet ajolanajärjestelmät ja useammat liiennevalot. Koo reitti: M Koo reitti: M Koo reitti: M Vuorovaiutus: Työpajassa ei äsitelty Hirvensalon sillan vaihtoehtoja. Internet-yselyssä Martinsilta sai hieman enemmän annatusta ( % vastanneista) uin uusi jouoliiennesilta. Martinsillan ja Myllysillan siltaparivaihtoehto lisättiin vertailuun vasta sidosryhmätyöpajan, yleisötilaisuuden ja Internet-yselyn jäleen. Suositus VEC jatoon. Uuden sillan vaiutuset ympäristöön arvioitiin merittävisi Aurajoen herässä ulttuuriympäristössä. Jouoliienneaistat puolestaan parantavat raitiotien luotettavuutta ja nopeutta. Siltaparivaihtoehdon vaiutuset muun liienteen sujuvuuteen arvioitiin ohtuullisisi.

18 . KESKUSTAN LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU POHJOISESTA JA LÄNNESTÄ Alustava pysäin sijainti, tarentuu jatosuunnittelussa Kauppaesus Liiuntaesus KESKUSTA LÄNNESTÄ Rei vaihtoehdot: VE VE VE VE Nyyinen Kauppa- tori rauta easema Tuleva mataesus Nyyinen linjaautoasema KESKUSTA POHJOISESTA Rei vaihtoehdot: Ratapihanatu Humalistonatu Eeriinatu Kauppatori Ratapihanatu Humalistonatu L.Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Puutarhanatu Humalistonatu Eeriinatu Kauppatori Puutarhanatu Humalistonatu L. Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Sataunnan e uusi mataesussilta Brahenatu Eeriinatu Kauppatori Sataunnan e uusi mataesussilta Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Sataunnan e Aninaistensilta L.Pitäatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori Sataunnan e Aninaistensilta L. Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Sataunnan e Aninaistensilta Aninaistenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Ratapihanatu Län nen Pitäatu Sataunnan e uusi mataesussilta Maarianatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori VE VE VE VE VE VE Aninaistenatu Tuomioironsilta Brahenatu Kauppiasatu Puutarhaatu Maarianatu Eeriinatu Humalistonatu Eeriinatu Kuva. Kesustan vaihtoehdot POHJOISESTA: Sataunnantien ja Tampereentien liittymä Kauppatori syntyy uusi vaihtoehtoista reittiä Sataunnantien liittymästä Kauppatorille: ) Sataunnantie uusi mataesussilta Brahenatu Eeriinatu Kauppatori ) Sataunnantie uusi mataesussilta Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta L.Pitäatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta L. Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta Aninaistenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta Aninaistenatu Maarianatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori

19 Tauluo. Pohjoisesta esustaan saapuvien reittien esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE uusi silta Brahenatu Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu uvan linjausten muaisesti) VE uusi silta Kauppias. VE Anin. silta L-Pitäatu Brahenatu VE Anin. silta L-Pitäatu Kauppias. VE Anin. silta Anin.atu Kauppias. VE Anin. silta Anin.atu Brahenatu Vaihtoehtojen välillä ei ole merittävää eroa. Kesustan saavutettavuus on täreä teijä aupungin ilpailuyvylle. Imagoarvoa nostavat rautatieaseman edustalta ulevat ja auppatoria sivuavat reitit. Tavoite auppatorin saavutettavuudesta ja raitiotien näyvyydestä on paras Kauppiasadulla. Vaihtoehtojen välillä ei ole merittävää eroa asuas- työpaia- tai palveluiden määrissä. Palvelee parhaiten mataesusta Brahenadulla raitiotie osittain autojen anssa samalla aistalla. Raitiotie ei voi jataa Tuomioironsillalle. Palvelee parhaiten mataesusta Raitiotie omalla aistalla. Heientää Maarianadun toimivuutta. Raitiotie voi jataa Kauppatorilta Tuomioironsillalle. Palvelee paremmin mataesusta uin VE tai VE Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Brahenadulla raitiotie osittain autojen anssa samalla aistalla. Raitiotie ei voi jataa Tuomioironsillalle. Meluhaitat ja päästöt vähenevät seä estevaiutus pienenee aiissa vaihtoehdoissa nyytilanteeseen verrattuna. Silta M, Brahenatu perusparannettu Silta M Brahenatu perusparannettu Palvelee paremmin mataesusta uin VE tai VE Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Heientää Maarianadun toimivuutta. Raitiotie voi jataa Kauppatorilta Tuomioironsillalle. Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Heientää Maarianadun toimivuutta. Raitiotie voi jataa Kauppatorilta Tuomioironsillalle. Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Raitiotie ei voi jataa Tuomioironsillalle. Brahenatu perusparannettu ~ M ~ M ~ M ~ M ~ M ~ M Vuorovaiutus: Kesustan vaihtoehtoja ei varsinaisesti äsitelty sidosryhmien työpajassa. Runosmäen linjausvaihtoehdoissa pidettiin Brahenadun linjausta Aninaistenadun linjausta parempana vaihtoehtona auppatorille. Brahenadun autta raitiotien arvioitiin palvelevan esustan toimintoja paremmin ja adun soveltuvan Aninaistenatua paremmin jouoliienteelle. Internet-yselyssä (.-..) % vastanneista annatti Brahenadun linjausta parempana vaihtoehtona uin Aninaistenadun linjaus. Uutta mataesussiltaa annatti % vastanneista. Suositus VE jatoon. Uusi silta ehdotetaan raennettavasi samanaiaisesti uuden mataesusen anssa. Haneille on arvioitu sama toteutusaiataulu. Uuden sillan lisäustannus on noin % raitiotieveron oonaisustannusista. Uusi silta parantaa mataetjun sujuvuutta, raitiotien sujuvuutta ja luotettavuutta. Raitiotien haittavaiutuset vähenevät muulle liienteelle. Raitiotie mahtuu omalle aistalle Maarianadun ja Kauppiasadun reitillä, miä parantaa raitiotien luotettavuutta. Kauppiasadun reitti mahdollistaa raitiotien jatumisen Tuomioironsillalle. Tuomioirosillalle pääseminen linja-autoaseman suunnasta on täreää pitän aiavälin raitiotieveroston ehittämisen annalta, osa Kauppatorin itäpuolella on enemmän potentiaalisia raitiotieohteita uin länsipuolella. Miäli linja-autoasemalta päästään Tuomioirosillalle, ei esustassa tarvita raitiotien ääntöpaiaa. Eeriinadun reitti arvioitiin suoremmasi ja liiennevaloetuusien toteuttamisen annalta paremmasi yhteydesi pohjoisesta uin suositeltava yhteys, mutta raitiotie ei voisi jataa auppatorille saavuttuaan Tuomioironsillalle, miä vähentäisi heilurilinjojen parimahdollisuusia.

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Joensuu 2012 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2012 Painosmäärä 1 000 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Kauppaatu 23 b A

Lisätiedot

LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot

LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot LIITE 1: Raitiotlinjasten yksityiskohtaiset vertailtdot Vaihtoehtoja vertailtiin tavoitteiden misten kriteern persteella sekä määrällisesti että keskenään. Osa loksista on saa mittaamalla ja osa asianntija-arvioiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

Porvoo-Borgå. Porvoon kaupunkiarkeologinen. aupunkiarkeologinen Inventointi. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Päivi Hakanpää 2008

Porvoo-Borgå. Porvoon kaupunkiarkeologinen. aupunkiarkeologinen Inventointi. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Päivi Hakanpää 2008 n aupuniareologinen aupuniareologinen Inventointi Lentouva Vallas oy -Borgå Kaupuniareologinen inventointi Päivi Haanpää 00 Museovirasto Raennushistorian osasto PORVOO BORGÅ Kaupuniareologinen inventointi

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008 YIT RAKENNUS OY Valoinen harju Lisäselvitys teollisuuden vaiutusista Työ: 21426YK Tampere, 21.01.2008 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO Y L E I S K A A V A T O I M I S T O YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO Selvitys Mikko Laaksonen PIKARAITIOTIE TURUN KAUPUNKISEUDULLA Keskusakseli Naantali - Raisio - Turku - Kaarina, Runosmäki, Varissuo 2002

Lisätiedot

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut.

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut. MIGUITEETTIONGELM KNTOLLONVIHEMITTUKSESS JUKK TOLONEN Tenillinen oreaoulu Maanmittaustieteiden laitos otolone@cc.hut.fi . Johdanto Satelliittipaiannus perustuu vastaanottimen a satelliittien välisen etäisyyden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011

Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011 Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 15.3.2011 Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleissuunnittelu

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot