Turun seudun raitiotie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun seudun raitiotie"

Transkriptio

1 Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni

2 SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen vertailu viiden haaran, esustan ja varion osalta. Runosmäi. Linnaaupuni. Varissuo. Sanssi. Hirvensalo. Kesusta. Vario. Johtopäätöset parhaasta reitistä ensimmäisessä toteutusvaiheessa. Paras reitti viidellä haaralla. Raitiotien ensimmäinen toteutusvaihe sisältää olme potentiaalisinta raitiotiereittiä. Raitiotien laajentamismahdollisuudet seudullisesi jouoliiennejärjestelmäsi. Runosmäen raitiotien jate Lentoasemalle. Raisio. Kaarina. Johtopäätöset LIITTEET:. Vertailutauluot. Vertailun teemaartat: a Kaupuniuvallinen tarastelu b Muinaisjäännöset c Maanomistus d Raitiotien sijoittuminen atuverolla e Pehmeiöt f Kunnallisteniia g Pohjavesialueet. Raision, Kaarinan ja Lentoaseman reittivaihtoehtojen vertailutauluot. Raision, Kaarinan ja Lentoaseman vertailun teemaartat

3 . LÄHTÖKOHDAT JA VERTAILUPERIAATTEET. LÄHTÖKOHDAT Vertailu perustuu Turun raitiotien yleissuunnitelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteiden määritysen yhteydessä listattiin riteerit, joiden avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista. Kriteerit määriteltiin seä vaihtoehtojen vertailuun että päätösenteoon raitiotien suunnittelun jatamisesta. Raitiotielle asetetut tavoitteet määritettiin evään aiana. Tavoitteiden määrittelyä varten pidettiin sidosryhmille työpaja ja ysyttiin myös yleistä mielipidettä Internet-yselyn avulla. Tämän jäleen projeiryhmä laati ehdotusen tavoitteista, jona ohjausryhmä vahvisti omilla muutosillaan. Tavoitteet hyväsyttiin aupungin tusen toimesta huhtiuussa. Turun aupungintus päätti.., että raitiotien yleissuunnitelma laaditaan olmelle potentiaalisimmalle haaralle: Kauppatorilta Runosmäeen, Sanssiin ja Varissuolle tässä raportissa esitettyjen reittien muaisesti. Kaupungintus päätti myös, että Hirvensalon ja Linnaaupungin raitioteiden suunnittelua ei jateta yleissuunnitelmassa pidemmälle ja reitit näihin ohteisiin ulevat tässä raportissa esitettyjen reittien muaisesti. Raision ja Kaarinan esustoihin seä lentoasemalle on Turun reittien valinnan jäleen laadittu reittivertailu yhdessä Raision ja Kaarinan aupunien edustajien anssa. TAVOITE : KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSEVAT ARVOVALINTA: Turun esusta on aupungille ja seudulle elintäreä ja sen vetovoima tulee turvata. Kaupungin asvu mahdollistetaan parantamalla esustan saavutettavuutta jouoliienteellä. KRITEERI : Ihmisten ja yritysten luumäärä Turun esustassa asvaa. TAVOITE : KESTÄVÄ KAUPUNKIRAKENNE ARVOVALINTA: Maanäytön ehittäminen ja raentaminen esitetään esustaan seä intensiivisen jouoliienteen varteen, jossa raentaminen on aupunimaista, tiivistä ja tehoasta. KRITEERI : Yli % Turun uudesta ja ehittyvästä maanäytöstä (asuminen ja esustahauiset työpaiat) vuoteen mennessä sijoitetaan jalanulun, jalanulun reunavyöhyeen ja intensiivisen jouoliienteen vyöhyeille. TAVOITE : SUJUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA HOUKUTTELEVA JOUKKOLIIKENNE ARVOVALINTA: Suositaan estäviä liiumistapoja Turun esustassa ja esustaan. KRITEERI : Turun aupungin jouoliienteen matustajamäärät asvavat % nyytilanteesta vuoteen mennessä eli esimäärin Turun jouoliienteen matustajamäärät asvavat % vuodessa. TAVOITE : KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS JA HYVINVOINTI LISÄÄNTYVÄT ARVOVALINTA: Kehittämispanoset sijoitetaan ensisijaisesti Turun esustaan ja esusiin. KRITEERI : Kaupunitilan laadun paraneminen esustassa ja intensiivisen jouoliiennevyöhyeen varrella. TAVOITE : TALOUDELLISESTI KESTÄVÄ INVESTOINTI ARVOVALINTA: Kaupunilaiset haluavat ehittää aupunia jouoliiennerataisuun perustuen ja ovat valmiita masamaan siitä lisämasuina tai muiden haneiden arsimisena. KRITEERI : Turun aupungin assavirta ja taloudellinen ilpailuyy estävät äyttö- ja pääomaustannuset. KRITEERI : Hane on yhteisuntataloudellisesti annattava.

4 . VERTAILUPERIAATTEET Vaihtoehtojen vertailu on ryhmitelty päätavoitteiden muaan. TAVOITE : KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSEVAT Vaihtoehdon vaiutuset imagoon Vaihtoehdon vaiutuset aupuniuvaan Vaihtoehdon vaiutuset yritysiin Vaihtoehdon vaiutuset raennettuun ympäristöön TAVOITE : KESTÄVÄ KAUPUNKIRAKENNE Alueiden saavutettavuus (asuaat, työpaiat ja palvelut m etäisyydellä linjausesta) Maanäytön ehittämismahdollisuudet linjausen varrella tulevaisuudessa Merittävien liienneterminaalien saavutettavuus TAVOITE : SUJUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA HOUKUTTELEVA JOUKKOLIIKENNE Linjan pituus Pysäien luumäärä Liienteen sujuvuus (eri ulumuodoilla) o raitioliienteen mata-aia esustaan o jouoliienteen häiriöheryys (omalla aistalla, liiennevaloetuudet), o raitiotien ytentä muuhun jouoliiennejärjestelmään laautettavien bussilinjojen lm (jota nyt menevät Kauppatorille) vaihdollisten jouoliienneyhteysien luumäärä (jota nyt ovat vaihdottomia) o jouoliienteen matustajanäöulma o ävelyn ja pyöräilyn sujuvuus, o autoliienteen sujuvuus, Katutilan riittävyys, työmaa-aiaiset liiennejärjestelyt. TAVOITE : KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS JA HYVINVOINTI LISÄÄNTYVÄT Ihmisiin ohdistuvat vaiutuset o melu o päästöt o estevaiutus o viristysalueiden äyttö TAVOITE : TALOUDELLISESTI KESTÄVÄ INVESTOINTI Radan toteutettavuus o geometria: tiuat aarresäteet, jyrät mäet, tiuat pyöristyssäteet o unnallisteniia: johtosiirrot, suurjännitelinjat, putet o geoteniia: maaperä, pohjavahvistustarpeet o pohjavesialueet o muinaismuistoohteet o sillat, tunnelit, muut raenteet: nyyisten siltojen antavuus, aliuluoreudet Varion sijainti Raitiotien vaiheittain toteuttaminen ja laajennettavuus Vertailuhinta Taloudelliset ja aiataululliset risit Osa vertailuteijöistä sopii useaan päätavoitteeseen. Arviointi on uitenin tehty eri teijöiden osalta vain ertaalleen tasapuolisuuden vuosi. Esimerisi raitiotien vaiutuset raennettuun ympäristöön vaiuttavat myös aupugin asuaiden viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. Samoin viristysalueiden äyttö vaiuttaa myös estävään aupuniraenteseen. Jalanulijoiden ja pyöräilijöiden yhteydet ovat täreä teijä myös asuaiden viihtyisyydessä ja hyvinvoinnissa seä merittävien liienneterminaalien saavutettavuus vaiuttaa myös jouoliienteen houuttelevuuteen. Vaiutuset on taremmin arvioitu liitteessä.

5 . VAIHTOEHTOJEN VERTAILU VIIDEN HAARAN, KESKUSTAN JA VARIKON OSALTA Raitiotieveroston potentiaalisimmat ohteet on tunnistettu aiemmissa selvitysissä, muun muassa Turun aupungin raennemalli -työssä. Veroston raentaminen on jaettu vaiheisiin, joista ensimmäisessä vaiheessa raennetaan Turun sisäistä raitiotieverostoa. Tämä sisältää viisi ohdetta esustasta. Nämä ovat Runosmäi, Varissuo, Sanssi, Hirvensalo ja Linnaaupuni. Myöhemmissä vaiheissa raitiotieveroston on suunniteltu laajentuvan naapuriuntiin ja lentoasemalle. Raitiotien yleissuunnitelman lähtöohtana oli useita reittivaihtoehtoja esitettyihin ohteisiin. Vaihtoehtojen vertailussa valitaan paras reitti näihin ohteisiin. Kesusta, joa rajautuu rautatien ja Aurajoen seä Aninaistenadun ja Humalistonadun väliin, on erotettu omasi vertailuoonaisuudesi. Vertailun alussa selvisi, että Aninaistenadun pystygeometrian pyöristyssäde on liian pieni raitiotielle Maarianadun eteläpuolella. Jos raitiotie linjattaisiin Aninaistenadulla päästä päähän, ohittaisi linja Kauppatorin ja linjaus aiheuttaisi Maarianadun liittymään liiennejärjestelyt, joissa ajoneuvojen vasemmalle ääntyminen tai Maarianadulta suoraan ajaminen ei olisi mahdollista. Sisi Aninaistenadun päästä päähän olevasta linjausvaihtoehdosta luovuttiin jo vertailun alusi. Auransilta todettiin mahdottomasi hyödyntää raitiotielle. Silta on raennettu viime vuosisadan alussa eiä sen nyyinen antavuus ole riittävä. Kosa silta on suojeltu, antavuuden vahvistaminen on erittäin allista ja haastavaa. Aurasilta hylättiin vaihtoehtojen vertailusta. Kesenään vertailtavat vaihtoehdot: Runosmäeen olme vaihtoehtoista pääreittiä ja paialliset alavaihtoehdot ( pl) Linnaaupuniin olme vaihtoehtoista pääreittiä Varissuolle asi vaihtoehtoista pääreittiä seä Kupittaan aseman, Kalevantien ja uuden jouoliiennesillan paialliset alavaihtoehdot Sanssiin asi vaihtoehtoista pääreittiä seä Kupittaan aseman, Sarppaullantien ja Itäaaren jouoliiennesillan alavaihtoehdot. Martinsillalle vaihtoehtona uusi jouoliiennesilta Aurajoen yli tai siltapari siten että raitiovaunu hyödyntää Martinsiltaa esustasta poistuessa ja Myllysiltaa esustaan saapuessa. Kesustan vaihtoehdot rautatien ylityselle seä Brahenatua tai Aninaistenatua Kauppatorille, seä vaihtoehdot lännestä Eeriinatua tai Läntistä Pitäatua.

6 Kuva. Linjausvaihtoehdot viiteen ohteeseen

7 Vaihtoehtoja vertaillaan seä määrällisesti että esenään. Osa tulosista saadaan mittaamalla ja osa asiantuntija-arvioiden avulla. Vaiutuset on arvioitu vain ertaalleen, vaia osa arvioiduista teijöistä vaiuttaa useampaan tavoitteeseen. Vertailua on havainnollistettu myös värein: tumman vihreä: merittäviä positiivisia vaiutusia (toteuttaa parhaiten tavoitetta) vaalean vihreä: hieman positiivisia vaiutusia eltainen: neutraali, ei juuriaan vaiutusia tai olmen vaihtoehdon paremmuusjärjestysessä esimmäinen vaalean punainen: hieman negatiivisia vaiutusia tumman punainen: merittäviä negatiivisia vaiutusia (vaiutuset eniten tavoitteen vastaisia) valoinen: errottu tietoa, jota ei ole mieleästä arvottaa Värit osoittavat vaihtoehtoisten reittien esinäisiä eroja. Raitiotiejärjestelmän vaiutusia arvioidaan toisessa suunnitteluvaiheessa valittujen reittien osalta. Tällöin raitiotiejärjestelmää verrataan myös bussivaihtoehtoon ja tulosena saadaan miten hyvin raitiotiejärjestelmä toteuttaa tavoitteita. Vertailuhinta on arvioitu ysiöhintojen ja alustavien luonnossuunnitelmien perusteella. Summiin on lisätty % yleisuluja, jota sisältävät raennuttamis- ja suunnitteluulut seä varausen ennaoimattomista tehtävistä. Turun haasteellisten pohjaolosuhteiden vuosi vertailuhinnan perässä suluissa on perustamisen mahdolliset lisäulut. Suunnitelmat tarentuvat valittujen reittien osalta toisessa vaiheessa ja siten myös hinta-arviot saattavat vielä muuttua. Tauluo. Vertailutauluoissa olevien värien selitteet merittäviä positiivisia vaiutusia hieman positiivisia vaiutusia neutraali hieman negatiivisia vaiutusia merittäviä negatiivisia vaiutusia

8 . RUNOSMÄEN LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Runosmäen raitiolinjausten vaihtoehdot

9 Tauluo. Runosmäen vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Nättinummi VE Tampereen valtatie VE Kaerlantie Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Mahdollisuus parantaa Runosmäen, Hepoullan ja Nättinummen imagoa. Ei risejä raennetun ympäristön annalta. Eniten asuaita ja parhaat ehittämismahdollisuudet reitin varrella. Reitin varrella myös urheiluesus. Hitain linjaus, pidempi uin VE, luotettavampi uin VE. Korvaa bussilinjaa. Raitiotie linjattu viristysalueen läpi Runosmäen ja Nättinummen välissä. Haitalliset vaiutuset estettävissä. Mahdollisuus parantaa Runosmäen imagoa. Ei risejä raennetun ympäristön annalta. Jonin verran asuaita ja ehittämismahdollisuusia reitin varrella. Nopein ja lyhin reitti Runosmäeen. Raitiotien vaiutuset asuaisiin vähäisiä Tampereentien nyyisen luonteen vuosi. Mahdollisuus parantaa Runosmäen imagoa. Ei risejä raennetun ympäristön annalta. Jonin verran asuaita ja ehittämismahdollisuusia reitin varrella. Hitaampi ja pidempi uin VE. Pisin mata muun liienteen seassa. Linjaus nyyisen, tiiviin raenteen esellä. Melunlähteen muuttuessa vaiutuset ohdistuvat eritavoin. Vuorovaiutus: Sidosryhmien työpajassa (..) eniten annatusta sai Nättinummen autta uleva vaihtoehto (VE). Perusteluina esitettiin reitin varrella olevien asuaiden ja työpaiojen suurta määrää ja Impivaaran urheilupuistoa seä vähäistä mata-aiaeroa vaihtoehtoon. Myös mahdollisuus jataa länteen Länsiesuseen ja Raisioon puolsivat vaihtoehdon valintaa jatoon. Internet-yselyssä (.-..) yli % äänestäneistä annatti Nättinummen autta ulevaa linjausta (VE). Suositus: VE jatoon Liinahaanadun ja Munterinadun autta. Valitulla reitillä on eniten asuaita ja ehitysmahdollisuusia. Taloudellisesti estävin investointi (raentamiselle parhain maaperä ja vähän unnallisteniiaa atualueilla) Laajenemismahdollisuudet länteen. Viheralueen yhteydet huomioidaan suunnittelussa. Samoin jouoliienneyhteydet terveysasemalla huomioidaan suunniteltaessa raitiotien täydentävää bussilinjastoa. Taloudellisesti estävä investointi Hyvä maaperä. Laajennusmahdollisuudet länteen. Viristysalueen haitat minimoitavissa leveällä vihersillalla. Lyhin reitti ja vähän unnallisteniiaa Reitillä merittäviä pehmeiöalueita. Pisin reitti, paljon unnallisteniiaa, reitillä merittäviä pehmeiöalueita. Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Runosmäeen uvassa esitetyn linjausen muaisesti) M (... M ) M (... M ) M (... M )

10 . LINNAKAUPUNKI Kuva. Linnaaupungin raitiolinjausten vaihtoehdot

11 Tauluo. Linnaaupungin vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Rautatien vieressä VE Puutarhaatu VE Sairashuoneenatu Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta satamaan uvassa esitetyn linjausen muaisesti Positiiviset vaiutuset tulevan Linnaaupungin imagoon. Muutos nyyiseen Iso-Heiilän alueeseen merittävä. Linjaus Linnaaupungin raenteen esellä. Raitiotie paremmin sovitettavissa uuteen aupuniraenteeseen uin VE. Nopein reitti. Raitiotie Humalistonatua luuun ottamatta oonaan erotettu muusta liienteestä, miä parantaa jouoliienteen täsmällisyyttä. Uudisraennusohteissa pystytään paremmin huomioimaan asunnoissa raitiotien mahdolliset haitat asuaille. Kasi uutta siltaa, raitiotie on rautatiealueella. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Taloudellisena risinä Linnaaupungin toteutusen myöhästyminen, joa heientäisi aluvaiheessa raitiotien annattavuutta. Yhteys mahdolliselle Kiertotähdentien variolle parhaiten järjestettävissä. Ohittaa osittain uuden Linnaaupungin. Raitiotie saattaa aiheuttaa raenteellista vahinoa Port Arthurin suojeltuihin raennusiin. Raitiotie muuttaa Puutarhaadun luonnetta. Palvelee Puutarhaadun varren nyyisiä asuaita ja osaa tulevan Linnaaupungin asuaista. Puutarhaadulla raitiotie ja autot samoilla aistoilla. Port Arthurissa raitiotiehen varautuminen ja haittojen estäminen on vaieaa vanhoissa puuortteleissa. Toisaalta tilanne on nyyisen bussiliienteen osalta samanlainen. Huono maaperä ja paljon unnallisteniiaa, ahdas atuympäristö lisää risiä. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Taloudellisena risinä Linnaaupungin toteutusen myöhästyminen, joa heientäisi aluvaiheessa raitiotien annattavuutta. Positiiviset vaiutuset tulevan Linnaaupungin imagoon. Muutos nyyiseen Iso-Heiilän alueeseen merittävä. Sairashuoneenatu ja sen ympäristö sisältää arvoja, joihin raitiotie on sovitettava. Ohittaa Humalistonadun luoteispään. Linjaus Linnaaupungin raenteen esellä. Raitiotie paremmin sovitettavissa uuteen aupuniraenteeseen uin VE. Nyytilanteessa hieman epälooginen reitti, joa on hieman hitaampi uin VE mutta nopeampi uin VE. Pansiontien meluesteen puraminen lisää melua Sairashuoneenadun luoteispäässä. Sairashuoneenadulla raitiotiehen varautuminen ja haittojen estäminen on vaieaa vanhoissa puuortteleissa, joita raitiotie sivuaa. Uudisraennusohteissa pystytään paremmin huomioimaan asunnoissa raitiotien mahdolliset haitat asuaille. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Edellyttää Pansiontien tasausen muutosia. Kesustan aduilla huono maaperä ja ahdas atuympäristö. Vähän unnallisteniiaa. Mahdollisuus hyödyntää Eeriinadulla Hirvensalon suunnan raiteita. Taloudellisena risinä Linnaaupungin toteutusen myöhästyminen, joa heientäisi aluvaiheessa raitiotien annattavuutta. M ( M ) M ( M ) M ( M ) + Pansiontien tasausen muutos Vuorovaiutus: Linnaaupungin vaihtoehtojen vertailuun lisättiin olmas linjausvaihtoehto (VE) sidosryhmätyöpajan ja internet-yselyn ja yleisötilaisuuden jäleen. Sidosryhmien työpajassa (..) vaihtoehto, jossa raitiotie on linjattu tulevan Linnaaupungin eseltä, nyyisen rautatieaseman edestä, sai enemmän annatusta uin Puutarhaadun autta uleva linjaus. Perusteluina esitettiin muun muassa vähäisemmät toteutusrisit. Myös linjausen varrella oleva rautatieasema puolsi valintaa. Siten raitiotieverosto palvelisi junamatustajia mataesusen toteutusajanohdasta riippumatta. Maanäytön ehityspotentiaali ja raitiotien tuoma arvon nousu Linnaaupuniin nähtiin myös valittua linjausta puoltavana teijänä. Toisaalta tyhjän alueen läpi uleminen nähtiin risialttiina, jos Linnaaupungin raentuminen viivästyy. Internet-yselyssä (.-..) äänet jaautuivat lähes tasan VE ja VE välille. Suositus: VE jatoon. Luotettavin ja nopein reitti. Jatoon suositeltava vaihtoehto edistää paremmin Linnaaupungin toteutumista uin VE. Jatoon valittu vaihtoehto on myös taloudellisesti estävin johtuen Puutarhaadun unnallisteniiasta seä Port Arthurissa olevista riseistä ympäröiviin raennusiin ja Pansiontien tasausien muutostarpeista. Humalistonadun luoteispää parhaiten saavutettavissa. Yhteys mahdolliselle iertotähdentien variolle parhaiten järjestettävissä.

12 . VARISSUON LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Varissuon raitiolinjausten vaihtoehdot

13 Tauluo. Varissuon vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Tyistöatu VE Hipposensilta Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Varissuolle uvassa esitetyn linjausen muaisesti) Raitiotiellä mahdollista parantaa Varissuon imagoa seä sisääntulon aupuniuvaa ja atumiljöötä. Positiiviset vaiutuset Itäharjun imagoon. Raitiotiellä vaiutusia arvoaisiin ulttuuriohteisiin, miä huomioitava suunnittelussa. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Raitiotie tehostaa sijainniltaan estävän aupuniraenteen muaisen uuden alueen eli Itäharjun ehittymistä ja parantaa Varissuon nyyisen asuinalueen ja Kupittaan nyyisen työpaia-alueen estävien liiumismuotojen palvelutasoa. Nopeampi ja lyhyempi reitti Varissuolle ehittyvän Itäharjun uuden raenteen läpi. Heientää esustaan ja Kupittaalle saapuvan ajoneuvoliienteen sujuvuutta (Tyistöatu, Tuomioirosilta ja Hämeenatu). Merittävimmät haitat ohdistuvat henilöautoliienteeseen, joten VE edistää enemmän estävää liiumista uin VE. Haitalliset vaiutuset viristysalueisiin arvioitu vähäisemmisi uin vaiutuset päästöihin raitiotien myötä. Itäharjun ehittyminen parantaa raitiotien annattavuutta (lisää matustajapotentiaalia). Itäharjussa raitiotie on mahdollista raentaa samaan aiaan muun atuveron raentamisen yhteydessä. Kehitysalueen raentumisen viivästyminen on myös risi, jos raitiotie viedään eselle nyyistä teollisuusaluetta. M (... M ) M (... M ) Raitiotiellä mahdollista parantaa Varissuon imagoa seä alueen sisääntulon aupuniuvaa ja atumiljöötä. Kupittaan asema ja puisto saavutettavissa raitiotiellä, minä avulla voidaan myös parantaa alueiden imagoa. Positiiviset vaiutuset Itäharjun imagoon. Raitiotiellä vaiutusia arvoaisiin ulttuuriohteisiin, miä huomioitava suunnittelussa. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Raitiotie tehostaa sijainniltaan estävän aupuniraenteen muaisen uuden alueen eli Itäharjun ehittymistä ja parantaa Varissuon nyyisen asuinalueen ja Kupittaan nyyisen työpaia-alueen estävien liiumismuotojen palvelutasoa. Lemminäisenadun ahtaus heientää raitiotiereitin nopeutta ja luotettavuutta. Heientää esustaan saapuvan ajoneuvoliienteen sujuvuutta (Tuomioirosilta, Hämeenatu). Haitalliset vaiutuset viristysalueisiin arvioitu vähäisemmisi uin vaiutuset päästöihin raitiotien myötä. Erot ovat vähäiset: hieman enemmän johtosiirtoja ja huonompi maaperä. Itäharjun ehittyminen parantaa raitiotien annattavuutta (lisää matustajapotentiaalia). Kehitysalueen raentumisen viivästyminen on myös risi, jos raitiotie viedään eselle nyyistä teollisuusaluetta. Vuorovaiutus: Sidosryhmien työpajassa (..) vaihtoehto eli Tyistöadunsillan autta esitetty linjaus sai enemmän annatusta uin linjaus Hipposen sillan autta. Perusteluina olivat Kupittaan ja Itäharjun yteminen reitille. Työpajassa ehdotettiin myös uutta alavaihtoehtoa, jossa raitiotielle raennetaan oma jouoliiennesilta Kupittaan aseman läheisyyteen. Työpajan jäleen tämä lisävaihtoehto otettiin vertailuun muaan. Internet-yselyssä (.-..) äänet jaautuivat lähes tasan ahden päävaihtoehdon välille. Uusi jouoliiennesilta oli Internet-yselyssä laitettu VE:n alavaihtoehdosi. Suositus: VEB jatoon: Vaihtoehtojen välillä olevat erot ovat melo vähäisiä. VE on uitenin hieman parempi verrattaessa taloudellista ja liienteellistä paremmuutta. VE palvelee Itäharjun oo aluetta. Raitiotien aiheuttamat liiennejärjestelyt Tyistöadun sillalla vaiuttavat ajoneuvoliienteen sujuvuuteen haitallisesti, joten jatoon valittiin uusi jouoliiennesilta Kupittaan aseman vierestä. Uusi silta ytee itäharjun ja upittaan alueet nyyistä paremmin toisiinsa. Sillan sijainti ja liityntä atuveroon tarentuvat seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Sillan ustannusarviota ei ole huomioitu päävaihtoehdon (VE) vertailuhinnassa. Alustava arvio sillan ustannusesta on noin M (ei sisällä ramppisiltoja). Varissuon reitinvalintaan vaiuttaa Sanssin haaran reittivalinta (ja toisin päin), johon puolestaan vaiuttaa mahdollinen jate Kaarinaan.

14 . SKANSSIN LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Sanssin raitiolinjausten vaihtoehdot

15 Tauluo. Sanssin vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Uudenmaantie VE Lemminäisenatu Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Sanssiin uvassa esitetyn linjausen muaisesti) Mahdollisuus parantaa maantiemäistä ympäristöä aupunimaisesi atumiljöösi. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Yhtä paljon nyyisiä ja tulevia asuaita uin VE:ssa. Uudenmaantie eristetty nyyisestä aupuniraenteesta. Raitiotien sujuvuus on hyvä. Reitti toimii hyvin myös seudullisena runoyhteytenä. Vaiuttaa esustan sisääntuloväylän ajoneuvoliienteen toimivuuteen heientävästi. Uudenmaantien nyyinen luonne huomioiden raitiotie ei muuta liienteen haittavaiutusia ympäröiville asuaille. Ei ole merittävää unnallisteniiaa, osittain hyvä maaperä, pysytään nyyisellä atualueella, osittain raennetaan suoraan nyyisten ajoaistojen päälle. Raitiotien laajennettavuuden annalta houuttelevampi reitti nopeuden vuosi jataa Kaarinaan. Raitiotien annattavuus perustuu Sanssin ehittymiseen, jona viivästyminen olisi merittävä risi. M (... M ) M (... M ) Reitti yhdistää Sanssin tiede- ja sairaalatyöpaia-alueeseen, miä tuee Sanssin ehittämisen tavoitteita. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Reitin varrella paljon työpaioja ja potentiaalia lisätä työpaioja tulevaisuudessa. Suurin osa nyyisistä työpaioista saavutettavissa myös Varissuon linjalta. Raitiotiereitistä yli puolet tiiviin aupuniraenteen esellä. Raitiotien sujuvuus on heio. Jos Lemminäisenadun eteläosien atualuetta ei voida leventää nyyisestä, raitiotie on seaaistalla lähes oo matan. Lemminäisenadun pohjoisosissa raitiotie on joa tapausessa seaaistalla. Raitiotie heientää Kupittaan alueen muun liienteen sujuvuutta. Reitin välittömässä läheisyydessä on vähän asumista suurimmalla osalla reittiä. Huono maaperä ja paljon unnallisteniiaa. Lemminäisenadun leventäminen atualueen ulopuolelle nostaa ustannusia. Kaarinasta Turun esustaan tullessa mata-aia saattaa olla jo riittisen pitä suoraan bussivaihtoehtoon verrattuna. Mahdollisuus hyödyntää Varissuon VE:n raitiotietä pohjoisosassa. Raitiotien annattavuus perustuu Sanssin ehittymiseen, jona viivästyminen olisi merittävä risi. Vuorovaiutus: Sanssin suuntaan molemmat linjausvaihtoehdot saivat annatusta. Vaihtoehtoja vertailtaessa huomattiin, että Sanssin reitinvalintaan vaiuttaa Varissuolle valittava reitti. Vaihtoehtoa annatettiin raitioveroston attavuuden näöulmasta ja vaihtoehtoa Kupittaan alueen ja Lemminäisenadun tiheän vuorovälin ja Varissuon linjausen anssa yhteisen rataosuuden vuosi. Internet-yselyssä (.-..) / vastanneista annatti Uudenmaantien autta ulevaa linjausta. Suositus: VE jatoon (Uudenmaantien linjaus). Varissuon raitiotielinjaus palvelee Kupittaan aluetta hyvin. Uudenmaantien vaihtoehdon raennus- ja operointiustannuset ovat Lemminäisenadun vaihtoehtoa huomattavasti halvemmat ja sisältävät vähemmän taloudellisia risejä. Uudenmaantien linjaus on myös nopeampi ja luotettavampi. Raitiotien jataminen Kaarinaan on Uudenmaantien autta todennäöisempää.

16 . HIRVENSALON LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Hirvensalon raitiolinjausten vaihtoehdot

17 Tauluo. Hirvensalon vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE A Martinsilta VE B uusi silta VE C siltapari Martinsilta ja Myllysilta Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Hirvensaloon uvassa esitetyn linjausen muaisesti Ei vaiutusta. Uusi silta vaiuttaa joimaisemaan. Uuden sillan linjaus menee Vaaahuoneen vierestä ja Uo-Pean laituripaian ohdalta. Ei vaiutusta. Ei esinäistä eroa. Ei esinäistä eroa. Ei esinäistä eroa. Heientää liienteen sujuvuutta Martinsillan läheisyydessä, miä vaiuttaa erityisesti Hirvensalon suuntaan ulevan liienteen sujuvuutta. Raitiotie on toiseen suuntaan muun liienteen seassa, miä heientää jouoliienteen luotettavuutta. Sillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen mahtuu pysäit. Reitillä nyyisin bussiliiennettä, joa muuttuisi raitiotien melusi. Martinsilta säilyy nyyisellään, omat aistat jouoliienteelle uudella sillalla. Sillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen mahtuu pysäit. Meluhaittoja Sotilaistenadulle. Sillan alitus rannan suuntaiselle ävelylle ja pyöräilylle. Houuttelevampi reitti joen yli uin nyyinen Martinsilta. Uuden sillan raennusustannuset:, M Molemmilla silloilla muutetaan yhdet aistat vain jouoliienteelle. Muutos heientää hieman muun liienteen sujuvuutta, mutta parantaa jouoliienteen luotettavuutta ja nopeutta. Myllysillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen ei mahdu pysäiä. Sotalaistenadun liittymä Martinadulle poistettava raitiotiepysäin vuosi. Korvaava yhteys Matinadun autta. Reitillä nyyisin bussiliiennettä, joa muuttuisi raitiotien melusi. Kahden sillan osalta ustannusia lisäävät ahdet ajolanajärjestelmät ja useammat liiennevalot. Koo reitti: M Koo reitti: M Koo reitti: M Vuorovaiutus: Työpajassa ei äsitelty Hirvensalon sillan vaihtoehtoja. Internet-yselyssä Martinsilta sai hieman enemmän annatusta ( % vastanneista) uin uusi jouoliiennesilta. Martinsillan ja Myllysillan siltaparivaihtoehto lisättiin vertailuun vasta sidosryhmätyöpajan, yleisötilaisuuden ja Internet-yselyn jäleen. Suositus VEC jatoon. Uuden sillan vaiutuset ympäristöön arvioitiin merittävisi Aurajoen herässä ulttuuriympäristössä. Jouoliienneaistat puolestaan parantavat raitiotien luotettavuutta ja nopeutta. Siltaparivaihtoehdon vaiutuset muun liienteen sujuvuuteen arvioitiin ohtuullisisi.

18 . KESKUSTAN LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU POHJOISESTA JA LÄNNESTÄ Alustava pysäin sijainti, tarentuu jatosuunnittelussa Kauppaesus Liiuntaesus KESKUSTA LÄNNESTÄ Rei vaihtoehdot: VE VE VE VE Nyyinen Kauppa- tori rauta easema Tuleva mataesus Nyyinen linjaautoasema KESKUSTA POHJOISESTA Rei vaihtoehdot: Ratapihanatu Humalistonatu Eeriinatu Kauppatori Ratapihanatu Humalistonatu L.Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Puutarhanatu Humalistonatu Eeriinatu Kauppatori Puutarhanatu Humalistonatu L. Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Sataunnan e uusi mataesussilta Brahenatu Eeriinatu Kauppatori Sataunnan e uusi mataesussilta Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Sataunnan e Aninaistensilta L.Pitäatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori Sataunnan e Aninaistensilta L. Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Sataunnan e Aninaistensilta Aninaistenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Ratapihanatu Län nen Pitäatu Sataunnan e uusi mataesussilta Maarianatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori VE VE VE VE VE VE Aninaistenatu Tuomioironsilta Brahenatu Kauppiasatu Puutarhaatu Maarianatu Eeriinatu Humalistonatu Eeriinatu Kuva. Kesustan vaihtoehdot POHJOISESTA: Sataunnantien ja Tampereentien liittymä Kauppatori syntyy uusi vaihtoehtoista reittiä Sataunnantien liittymästä Kauppatorille: ) Sataunnantie uusi mataesussilta Brahenatu Eeriinatu Kauppatori ) Sataunnantie uusi mataesussilta Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta L.Pitäatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta L. Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta Aninaistenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta Aninaistenatu Maarianatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori

19 Tauluo. Pohjoisesta esustaan saapuvien reittien esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE uusi silta Brahenatu Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu uvan linjausten muaisesti) VE uusi silta Kauppias. VE Anin. silta L-Pitäatu Brahenatu VE Anin. silta L-Pitäatu Kauppias. VE Anin. silta Anin.atu Kauppias. VE Anin. silta Anin.atu Brahenatu Vaihtoehtojen välillä ei ole merittävää eroa. Kesustan saavutettavuus on täreä teijä aupungin ilpailuyvylle. Imagoarvoa nostavat rautatieaseman edustalta ulevat ja auppatoria sivuavat reitit. Tavoite auppatorin saavutettavuudesta ja raitiotien näyvyydestä on paras Kauppiasadulla. Vaihtoehtojen välillä ei ole merittävää eroa asuas- työpaia- tai palveluiden määrissä. Palvelee parhaiten mataesusta Brahenadulla raitiotie osittain autojen anssa samalla aistalla. Raitiotie ei voi jataa Tuomioironsillalle. Palvelee parhaiten mataesusta Raitiotie omalla aistalla. Heientää Maarianadun toimivuutta. Raitiotie voi jataa Kauppatorilta Tuomioironsillalle. Palvelee paremmin mataesusta uin VE tai VE Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Brahenadulla raitiotie osittain autojen anssa samalla aistalla. Raitiotie ei voi jataa Tuomioironsillalle. Meluhaitat ja päästöt vähenevät seä estevaiutus pienenee aiissa vaihtoehdoissa nyytilanteeseen verrattuna. Silta M, Brahenatu perusparannettu Silta M Brahenatu perusparannettu Palvelee paremmin mataesusta uin VE tai VE Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Heientää Maarianadun toimivuutta. Raitiotie voi jataa Kauppatorilta Tuomioironsillalle. Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Heientää Maarianadun toimivuutta. Raitiotie voi jataa Kauppatorilta Tuomioironsillalle. Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Raitiotie ei voi jataa Tuomioironsillalle. Brahenatu perusparannettu ~ M ~ M ~ M ~ M ~ M ~ M Vuorovaiutus: Kesustan vaihtoehtoja ei varsinaisesti äsitelty sidosryhmien työpajassa. Runosmäen linjausvaihtoehdoissa pidettiin Brahenadun linjausta Aninaistenadun linjausta parempana vaihtoehtona auppatorille. Brahenadun autta raitiotien arvioitiin palvelevan esustan toimintoja paremmin ja adun soveltuvan Aninaistenatua paremmin jouoliienteelle. Internet-yselyssä (.-..) % vastanneista annatti Brahenadun linjausta parempana vaihtoehtona uin Aninaistenadun linjaus. Uutta mataesussiltaa annatti % vastanneista. Suositus VE jatoon. Uusi silta ehdotetaan raennettavasi samanaiaisesti uuden mataesusen anssa. Haneille on arvioitu sama toteutusaiataulu. Uuden sillan lisäustannus on noin % raitiotieveron oonaisustannusista. Uusi silta parantaa mataetjun sujuvuutta, raitiotien sujuvuutta ja luotettavuutta. Raitiotien haittavaiutuset vähenevät muulle liienteelle. Raitiotie mahtuu omalle aistalle Maarianadun ja Kauppiasadun reitillä, miä parantaa raitiotien luotettavuutta. Kauppiasadun reitti mahdollistaa raitiotien jatumisen Tuomioironsillalle. Tuomioirosillalle pääseminen linja-autoaseman suunnasta on täreää pitän aiavälin raitiotieveroston ehittämisen annalta, osa Kauppatorin itäpuolella on enemmän potentiaalisia raitiotieohteita uin länsipuolella. Miäli linja-autoasemalta päästään Tuomioirosillalle, ei esustassa tarvita raitiotien ääntöpaiaa. Eeriinadun reitti arvioitiin suoremmasi ja liiennevaloetuusien toteuttamisen annalta paremmasi yhteydesi pohjoisesta uin suositeltava yhteys, mutta raitiotie ei voisi jataa auppatorille saavuttuaan Tuomioironsillalle, miä vähentäisi heilurilinjojen parimahdollisuusia.

20 LÄNNESTÄ: Humalistonatu Kauppatori (asuaat, työpaiat ja palvelut on lasettu Kouluadun ja Kauppatorin väliltä). Vaihtoehdot: ) Nyyinen rautatieasema - Humalistonatu Eeriinatu Kauppatori ) Nyyinen rautatieasema - Humalistonatu L.Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu- Kauppatori ) Puutarhaatu - Humalistonatu Eeriinatu Kauppatori ) Puutarhaatu - Humalistonatu L.Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu- Kauppatori Vuorovaiutus: Internet-yselyssä (.-..) % vastanneista annatti Eeriinadun autta ehdotettua linjausta. Jatoon suositellaan reittiä Eeriinadun autta. Suositus VE jatoon. Linnaaupungin reitisi suositeltiin jatoon reittivaihtoehtoa nyyisen rautatieaseman autta. Läntisen Pitäadun reitille on vaiea sovittaa raitiotie (Läntisen Pitäadun ahdas mitoitus, tiua aarresäde Brahenadulle, jossa myös jyrä pituusaltevuus). Mataesusen uusi silta vaieuttaa raitiotien geometrian sovittamista Läntisen pitäadun ja Brahenadun liittymässä. Nyyiseltä linja-autoasemalta auppatorille palvelee Runosmäestä tuleva raitiotie. Raitiotie mahtuu omalle aistalle Eeriinadulla. Hirvensalon linjaus on ehdotettu Eeriinatua pitin, joten voidaan hyödyntää yhteistä rataosuutta. Kauppatori on arvioitu tulevaa mataesusta täreämmäsi paiallisen jouoliienteen vaihtopisteesi, joten mata-aia Kauppatorille on täreämpi vertailuriteeri uin mata-aia mataesuseen. Tauluo. Lännestä esustaan saapuvien reittien esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Kustannusvertailu (lasettu uvan linjausten muaisesti) VE Nyyinen rautatieasema Eeriinatu Mahdollistaa Humalistonadun aupuniuvallisen parantamisen. Nopeampi ja lyhyempi reitti Eeriinadun autta VE Nyyinen rautatieasema Läntinen Pitäatu Mahdollistaa Läntisen pitäadun aupuniuvallisen parantamisen. Vähiten nyyisiä työpaioja reitin varrella Pidempi reitti Läntisen pitäadun autta. Osittain päälleäin Runosmäen reitin anssa. VE Puutarhaatu Eeriinatu Meluhaitat ja päästöt vähenevät seä estevaiutus pienenee aiissa vaihtoehdoissa nyytilanteeseen verrattuna. Humalistonadulla ahdasta osittain Ahdas atu, tiua aarresäde ylämäeen Mahdollistaa Humalistonadun aupuniuvallisen parantamisen. Vähiten tulevia asuaita reitin varrella Nopeampi ja lyhyempi reitti Eeriinadun autta Humalistonadulla ahdasta osittain ~ M ~ M ~ M ~ M VE Puutarhaatu Läntinen Pitäatu Mahdollistaa Läntisen pitäadun aupuniuvallisen parantamisen Eniten asuaita, työpaioja ja palveluita Pisin ja hitain reitti. Osittain päälleäin Runosmäen reitin anssa. Ahdas atu, tiua aarresäde ylämäeen

Turun raitiotiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma

Turun raitiotiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Turun raitiotiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 16.1.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat ja vertailuperiaatteet 2. Vaihtoehtojen vertailu ja suositus jatkosuunnitteluvaihtoehdoista

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Tampereen raitiotieliikenneratkaisut. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013

Tampereen raitiotieliikenneratkaisut. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Tampereen raitiotieliikenneratkaisut Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 1 Projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen 11.6.2013 Suunnittelun lähtökohtana alustava yleissuunnitelma

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

Sipoon kunta VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014-2023 Taajama-alueet 16X161670 6.10.2014 LIITE 1

Sipoon kunta VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014-2023 Taajama-alueet 16X161670 6.10.2014 LIITE 1 Vesiohtoverosto Sipoon unnan vesihuoltolaitosen nyyinen toiminta-alue Vesiosuusunnan aelualue Asemaaavoitettu alue Taaamat YKR (22), SYKE 2 m Pohaartta Maanmittauslaitos 23 Sipoon unta Taaama-alueet 6..24

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla ..00 Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitelma Tuusula Yhteystiedot P 00 (Jaaonatu ) 0 Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus 0- Puh. 00 Fasi 00 0 E-mail infra.fi@poyry.com

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 Liite 25. Uloilu ja viristys Liite 26 W-1 Z-4 sl-5/1 SL-1 sl-10 sr-3/1 sl-7/1 TP-3/em/tot4 sr-3/2 sl-8/2 K sr-3/3 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 SL-1 RA-1 Z- sr-3/5 1 sr-3/6 sl-7/2

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1 Liite 25. Liite 26. W-1 Z-4 sl-5/1 sr-3/1 sl-7/1 T-1/em/tot4 sr-3/2 K sr-3/3 sl-8/2 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 RA-1 sr-3/5 Z- 1 sr-3/6 sl-7/2 st sr-3/7 /p sl-8/3 Z- 4 sl-5/2 sr-3/8 RA-1 M-5 AP-4/tot5 sr-3/9

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla .. Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitela Tuusula Yhteystiedot P (Jaaonatu ) Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus - Puh. Fasi www.poyry.fi Pöyry Finland Oy Copyright

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Turun raitiotien yleissuunnitelma. Tiedotustilaisuus 28.4.2015

Turun raitiotien yleissuunnitelma. Tiedotustilaisuus 28.4.2015 Turun raitiotien yleissuunnitelma Tiedotustilaisuus 28.4.2015 Turun raitiotien suunnitteluaikataulu Tavoitevaihe 1/2013 4/2013 Mihin raitiotien suunnittelussa pyritään? Kaikille avoin internet-kysely tavoitteista

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto

VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto YLEISTÄ Raide-Jokerilla tulee olemaan Espoossa noin 50 000 käyttäjää vuoden 2035 arkipäivänä. Käyttäjistä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS -AK0 LOMAAN KAUPUNK TVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS..0..0 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy () Loimaan aupuni: TVA-aupan asemaaava ja asemaaavan muutos Kaavaselostus..0

Lisätiedot

LIITE 2. Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin (ympäristöteemakartat)

LIITE 2. Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin (ympäristöteemakartat) LIITE 2 Vaiutuset maisemaan ja luonnonoloihin (ympäristöteemaartat) Kartta 1/12 Luumäi Kartta 2/12 Luumäi/Lappeenranta Kartta 3/12 Lappeenranta Kartta 4/12 Lappeenranta Kartta 5/12 Lappeenranta Kartta

Lisätiedot

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAV ASELOSTUS SUVANNONTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan aupungin Vareselan aupunginosan ortteleita 6 ja seä atu-, puisto- ja vesialuetta oseva asemaaavan muutos. Sitova tonttijao: Varesela ortteli

Lisätiedot

LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot

LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot LIITE 1: Raitiotielinjausten yksityiskohtaiset vertailutiedot Vaihtoehtoja vertailtiin tavoitteiden mukaisten kriteerien perusteella sekä määrällisesti että keskenään. Osa tuloksista on saatu mittaamalla

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS RHIMÄKI 5 JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 860 PÄIVÄTTYÄ JA 90 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY Jua Turtiainen

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5.

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5. Kertausosa. Sijoitetaan ja y suoran yhtälöön.. a) d, ( ) ( ),0... d, ( 0 ( ) ) ( ) 0,9.... Kodin oordinaatit ovat (-,0;,0). Kodin ja oulun etäisyys d, (,0 0) (,0 0),0,...,0 (m) a) Tosi Piste (,) on suoralla.

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

TURUN RAITIOTIE KESKUSTA-SKANSSI

TURUN RAITIOTIE KESKUSTA-SKANSSI 9 9. TYYPPIPOIKKILEIKKAUS G-G.0::7 0... 07 9 :7:-M0 0 SORAKATU :: :7:-M :7:-M 0 ::-M ::-M 0 0 Vähäka 7 77 :7 : 9 0 tr 7 Raitiovaunu- ja bussikaista vj.7. 9 9:0:0 7 kr 09 Raj akiv enk at Sora-a lue 0 atu

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa / DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa

Lisätiedot

Raportti. Turun raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma. Karttapalautekyselyn yhteenveto

Raportti. Turun raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma. Karttapalautekyselyn yhteenveto Raportti Turun raitiotien ensimmäisen vaiheen Karttapalautekyselyn yhteenveto 8.1.2015 Asiakas Turun kaupunki Yhteyshenkilö Juha Jokela Konsultti WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Puh.: 0207

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

Ojalan osayleiskaava. Lähtökohtaraportti 31.1.2011. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos/ Suunnittelupalvelut

Ojalan osayleiskaava. Lähtökohtaraportti 31.1.2011. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos/ Suunnittelupalvelut Ojalan osayleisaava Lähtöohtaraportti..0 Tampereen Infratuotanto Liielaitos/ Suunnittelupalvelut Kannen uva: Lampi Vaarinsuon pohjoispuolella. Kari Korte 008. Raportin taitto: Satu Arvonen 0 Ojalan osayleisaava,

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 1. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 1. viikolle / MS-A8 Differentiaali- ja integraalilasenta, V/27 Differentiaali- ja integraalilasenta Rataisut. viiolle /. 3.4. Luujonot Tehtävä : Mitä ovat luujonon viisi ensimmäistä termiä, un luujono on a) (a n ) n=,

Lisätiedot

KRITEERI 1: Ihmisten ja yritysten lukumäärä Turun keskustassa kasvaa.

KRITEERI 1: Ihmisten ja yritysten lukumäärä Turun keskustassa kasvaa. Turun raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma TAVOITTEET Muistio 5.4.2013 TAVOITE 1: KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSE- VAT ARVOVALINTA: Turun keskusta on kaupungille ja

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

1. Harjoituskoe. Harjoituskokeet. 1. a) Valitaan suorilta kaksi pistettä ja määritetään yhtälöt. Suora s: (x 1, y 1 ) = (0, 2) (x 2, y 2 ) = (1, 2)

1. Harjoituskoe. Harjoituskokeet. 1. a) Valitaan suorilta kaksi pistettä ja määritetään yhtälöt. Suora s: (x 1, y 1 ) = (0, 2) (x 2, y 2 ) = (1, 2) . Harjoitusoe. a) Valitaan suorilta asi pistettä ja määritetään yhtälöt. Suora s: (, y ) = (0, ) (, y ) = (, ) 0 0 0 Suoran yhtälö on y. Suora t: (, y ) = (0, ) (, y ) = (, ) ( ) 0 Suoran yhtälö on y.

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen 9/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 9: Usean vapausasteen systeemin liieyhtälöiden johto Newtonin laia äyttäen JOHDANTO Usean vapausasteen systeemillä taroitetaan meaanista systeemiä, jona liietilan uvaamiseen

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LTYNTÄPYSÄKÖINTIALUE Kaavaselostus -C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL, MRA

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

Pyramidi 3 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 139 Päivitetty a) 402 Suplementtikulmille on voimassa

Pyramidi 3 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 139 Päivitetty a) 402 Suplementtikulmille on voimassa Pyramidi Analyyttinen geometria tehtävien rataisut sivu 9 Päivitetty 9..6 4 a) 4 Suplementtiulmille on voimassa b) a) α + β 8 α + β 8 β 6 c) b) c) α 6 6 + β 8 β 8 6 β 45 β 6 9 α 9 9 + β 8 β 8 + 9 β 7 Pyramidi

Lisätiedot

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinään aupuni Tououu 0 JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinää, Metsäaltevan asuinalue SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO OSA A LÄHTÖKOHTIA JA TAVOITTEITA Kaupunitilan laatuäsiirjan taroitus ja tavoite

Lisätiedot

Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julkisten viheralueiden kehityssuunnitelma ja hoitoluokitus

Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julkisten viheralueiden kehityssuunnitelma ja hoitoluokitus Iaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julisten viheralueiden ehityssuunnitelma ja hoitoluoitus Ammattioreaoulun opinnäytetyö Maisemasuunnittelun oulutusohjelma Lepaan toimipiste, 12.1.2012 Helena

Lisätiedot

Investoi Pyhäjoelle. www.pyhajoki.fi. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke

Investoi Pyhäjoelle. www.pyhajoki.fi. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke nvestoi Pyhäjoelle www.pyhajoi.fi Pyhäjoelta virtaa -ehittämishane . Lisuranta, Yppäri (Scandinaval Finland Oy). Ollinmäi. Ollinmäi. Hanhiiven yritysalue (Fennovoima) soranta. Pyhäjoen liieesus. Kielosaari.

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Valon diffraktio yhdessä ja kahdessa raossa

Valon diffraktio yhdessä ja kahdessa raossa Jväslän Ammattioreaoulu, IT-instituutti IXPF24 Fsiia, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pasi Repo Valon diffratio hdessä ja ahdessa raossa Laatija - Pasi Vähämartti Vuosiurssi - IST4S1 Teopäivä 2005-2-17 Palautuspäivä

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄ KESKUSPUISTO TUTKITTUJA VAIHTOEHTOJA LÄNTINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (FCG 2013) ITÄINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (Sito 2016) VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT ITÄINEN VE LÄNTINEN

Lisätiedot

Silvolanmetsän asemakaava, A1406

Silvolanmetsän asemakaava, A1406 Kaarinan aupuni Silvolanmetsän asemaaava, A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma..0 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 0 A0..0 DA: /0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

J1 (II.6.9) J2 (X.5.5) MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6

J1 (II.6.9) J2 (X.5.5) MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6 MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6 J (II.6.9) Päättele, että avaruusvetorit a, b ja c ovat lineaarisesti riippuvat täsmälleen un vetoreiden virittämän suuntaissärmiön tilavuus =. Tuti tällä riteerillä ovato

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 21.3.2011 / VVe KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KATUVERKKO Linnakankaan halkaisee alueellinen pääväylä Linnakaarto, joka johtaa Oulun Metsokankaalle. Alueen katuverkkoa täydentävät ajan kanssa

Lisätiedot