Turun seudun raitiotie

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun seudun raitiotie"

Transkriptio

1 Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni

2 SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen vertailu viiden haaran, esustan ja varion osalta. Runosmäi. Linnaaupuni. Varissuo. Sanssi. Hirvensalo. Kesusta. Vario. Johtopäätöset parhaasta reitistä ensimmäisessä toteutusvaiheessa. Paras reitti viidellä haaralla. Raitiotien ensimmäinen toteutusvaihe sisältää olme potentiaalisinta raitiotiereittiä. Raitiotien laajentamismahdollisuudet seudullisesi jouoliiennejärjestelmäsi. Runosmäen raitiotien jate Lentoasemalle. Raisio. Kaarina. Johtopäätöset LIITTEET:. Vertailutauluot. Vertailun teemaartat: a Kaupuniuvallinen tarastelu b Muinaisjäännöset c Maanomistus d Raitiotien sijoittuminen atuverolla e Pehmeiöt f Kunnallisteniia g Pohjavesialueet. Raision, Kaarinan ja Lentoaseman reittivaihtoehtojen vertailutauluot. Raision, Kaarinan ja Lentoaseman vertailun teemaartat

3 . LÄHTÖKOHDAT JA VERTAILUPERIAATTEET. LÄHTÖKOHDAT Vertailu perustuu Turun raitiotien yleissuunnitelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteiden määritysen yhteydessä listattiin riteerit, joiden avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista. Kriteerit määriteltiin seä vaihtoehtojen vertailuun että päätösenteoon raitiotien suunnittelun jatamisesta. Raitiotielle asetetut tavoitteet määritettiin evään aiana. Tavoitteiden määrittelyä varten pidettiin sidosryhmille työpaja ja ysyttiin myös yleistä mielipidettä Internet-yselyn avulla. Tämän jäleen projeiryhmä laati ehdotusen tavoitteista, jona ohjausryhmä vahvisti omilla muutosillaan. Tavoitteet hyväsyttiin aupungin tusen toimesta huhtiuussa. Turun aupungintus päätti.., että raitiotien yleissuunnitelma laaditaan olmelle potentiaalisimmalle haaralle: Kauppatorilta Runosmäeen, Sanssiin ja Varissuolle tässä raportissa esitettyjen reittien muaisesti. Kaupungintus päätti myös, että Hirvensalon ja Linnaaupungin raitioteiden suunnittelua ei jateta yleissuunnitelmassa pidemmälle ja reitit näihin ohteisiin ulevat tässä raportissa esitettyjen reittien muaisesti. Raision ja Kaarinan esustoihin seä lentoasemalle on Turun reittien valinnan jäleen laadittu reittivertailu yhdessä Raision ja Kaarinan aupunien edustajien anssa. TAVOITE : KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSEVAT ARVOVALINTA: Turun esusta on aupungille ja seudulle elintäreä ja sen vetovoima tulee turvata. Kaupungin asvu mahdollistetaan parantamalla esustan saavutettavuutta jouoliienteellä. KRITEERI : Ihmisten ja yritysten luumäärä Turun esustassa asvaa. TAVOITE : KESTÄVÄ KAUPUNKIRAKENNE ARVOVALINTA: Maanäytön ehittäminen ja raentaminen esitetään esustaan seä intensiivisen jouoliienteen varteen, jossa raentaminen on aupunimaista, tiivistä ja tehoasta. KRITEERI : Yli % Turun uudesta ja ehittyvästä maanäytöstä (asuminen ja esustahauiset työpaiat) vuoteen mennessä sijoitetaan jalanulun, jalanulun reunavyöhyeen ja intensiivisen jouoliienteen vyöhyeille. TAVOITE : SUJUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA HOUKUTTELEVA JOUKKOLIIKENNE ARVOVALINTA: Suositaan estäviä liiumistapoja Turun esustassa ja esustaan. KRITEERI : Turun aupungin jouoliienteen matustajamäärät asvavat % nyytilanteesta vuoteen mennessä eli esimäärin Turun jouoliienteen matustajamäärät asvavat % vuodessa. TAVOITE : KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS JA HYVINVOINTI LISÄÄNTYVÄT ARVOVALINTA: Kehittämispanoset sijoitetaan ensisijaisesti Turun esustaan ja esusiin. KRITEERI : Kaupunitilan laadun paraneminen esustassa ja intensiivisen jouoliiennevyöhyeen varrella. TAVOITE : TALOUDELLISESTI KESTÄVÄ INVESTOINTI ARVOVALINTA: Kaupunilaiset haluavat ehittää aupunia jouoliiennerataisuun perustuen ja ovat valmiita masamaan siitä lisämasuina tai muiden haneiden arsimisena. KRITEERI : Turun aupungin assavirta ja taloudellinen ilpailuyy estävät äyttö- ja pääomaustannuset. KRITEERI : Hane on yhteisuntataloudellisesti annattava.

4 . VERTAILUPERIAATTEET Vaihtoehtojen vertailu on ryhmitelty päätavoitteiden muaan. TAVOITE : KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSEVAT Vaihtoehdon vaiutuset imagoon Vaihtoehdon vaiutuset aupuniuvaan Vaihtoehdon vaiutuset yritysiin Vaihtoehdon vaiutuset raennettuun ympäristöön TAVOITE : KESTÄVÄ KAUPUNKIRAKENNE Alueiden saavutettavuus (asuaat, työpaiat ja palvelut m etäisyydellä linjausesta) Maanäytön ehittämismahdollisuudet linjausen varrella tulevaisuudessa Merittävien liienneterminaalien saavutettavuus TAVOITE : SUJUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA HOUKUTTELEVA JOUKKOLIIKENNE Linjan pituus Pysäien luumäärä Liienteen sujuvuus (eri ulumuodoilla) o raitioliienteen mata-aia esustaan o jouoliienteen häiriöheryys (omalla aistalla, liiennevaloetuudet), o raitiotien ytentä muuhun jouoliiennejärjestelmään laautettavien bussilinjojen lm (jota nyt menevät Kauppatorille) vaihdollisten jouoliienneyhteysien luumäärä (jota nyt ovat vaihdottomia) o jouoliienteen matustajanäöulma o ävelyn ja pyöräilyn sujuvuus, o autoliienteen sujuvuus, Katutilan riittävyys, työmaa-aiaiset liiennejärjestelyt. TAVOITE : KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS JA HYVINVOINTI LISÄÄNTYVÄT Ihmisiin ohdistuvat vaiutuset o melu o päästöt o estevaiutus o viristysalueiden äyttö TAVOITE : TALOUDELLISESTI KESTÄVÄ INVESTOINTI Radan toteutettavuus o geometria: tiuat aarresäteet, jyrät mäet, tiuat pyöristyssäteet o unnallisteniia: johtosiirrot, suurjännitelinjat, putet o geoteniia: maaperä, pohjavahvistustarpeet o pohjavesialueet o muinaismuistoohteet o sillat, tunnelit, muut raenteet: nyyisten siltojen antavuus, aliuluoreudet Varion sijainti Raitiotien vaiheittain toteuttaminen ja laajennettavuus Vertailuhinta Taloudelliset ja aiataululliset risit Osa vertailuteijöistä sopii useaan päätavoitteeseen. Arviointi on uitenin tehty eri teijöiden osalta vain ertaalleen tasapuolisuuden vuosi. Esimerisi raitiotien vaiutuset raennettuun ympäristöön vaiuttavat myös aupugin asuaiden viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. Samoin viristysalueiden äyttö vaiuttaa myös estävään aupuniraenteseen. Jalanulijoiden ja pyöräilijöiden yhteydet ovat täreä teijä myös asuaiden viihtyisyydessä ja hyvinvoinnissa seä merittävien liienneterminaalien saavutettavuus vaiuttaa myös jouoliienteen houuttelevuuteen. Vaiutuset on taremmin arvioitu liitteessä.

5 . VAIHTOEHTOJEN VERTAILU VIIDEN HAARAN, KESKUSTAN JA VARIKON OSALTA Raitiotieveroston potentiaalisimmat ohteet on tunnistettu aiemmissa selvitysissä, muun muassa Turun aupungin raennemalli -työssä. Veroston raentaminen on jaettu vaiheisiin, joista ensimmäisessä vaiheessa raennetaan Turun sisäistä raitiotieverostoa. Tämä sisältää viisi ohdetta esustasta. Nämä ovat Runosmäi, Varissuo, Sanssi, Hirvensalo ja Linnaaupuni. Myöhemmissä vaiheissa raitiotieveroston on suunniteltu laajentuvan naapuriuntiin ja lentoasemalle. Raitiotien yleissuunnitelman lähtöohtana oli useita reittivaihtoehtoja esitettyihin ohteisiin. Vaihtoehtojen vertailussa valitaan paras reitti näihin ohteisiin. Kesusta, joa rajautuu rautatien ja Aurajoen seä Aninaistenadun ja Humalistonadun väliin, on erotettu omasi vertailuoonaisuudesi. Vertailun alussa selvisi, että Aninaistenadun pystygeometrian pyöristyssäde on liian pieni raitiotielle Maarianadun eteläpuolella. Jos raitiotie linjattaisiin Aninaistenadulla päästä päähän, ohittaisi linja Kauppatorin ja linjaus aiheuttaisi Maarianadun liittymään liiennejärjestelyt, joissa ajoneuvojen vasemmalle ääntyminen tai Maarianadulta suoraan ajaminen ei olisi mahdollista. Sisi Aninaistenadun päästä päähän olevasta linjausvaihtoehdosta luovuttiin jo vertailun alusi. Auransilta todettiin mahdottomasi hyödyntää raitiotielle. Silta on raennettu viime vuosisadan alussa eiä sen nyyinen antavuus ole riittävä. Kosa silta on suojeltu, antavuuden vahvistaminen on erittäin allista ja haastavaa. Aurasilta hylättiin vaihtoehtojen vertailusta. Kesenään vertailtavat vaihtoehdot: Runosmäeen olme vaihtoehtoista pääreittiä ja paialliset alavaihtoehdot ( pl) Linnaaupuniin olme vaihtoehtoista pääreittiä Varissuolle asi vaihtoehtoista pääreittiä seä Kupittaan aseman, Kalevantien ja uuden jouoliiennesillan paialliset alavaihtoehdot Sanssiin asi vaihtoehtoista pääreittiä seä Kupittaan aseman, Sarppaullantien ja Itäaaren jouoliiennesillan alavaihtoehdot. Martinsillalle vaihtoehtona uusi jouoliiennesilta Aurajoen yli tai siltapari siten että raitiovaunu hyödyntää Martinsiltaa esustasta poistuessa ja Myllysiltaa esustaan saapuessa. Kesustan vaihtoehdot rautatien ylityselle seä Brahenatua tai Aninaistenatua Kauppatorille, seä vaihtoehdot lännestä Eeriinatua tai Läntistä Pitäatua.

6 Kuva. Linjausvaihtoehdot viiteen ohteeseen

7 Vaihtoehtoja vertaillaan seä määrällisesti että esenään. Osa tulosista saadaan mittaamalla ja osa asiantuntija-arvioiden avulla. Vaiutuset on arvioitu vain ertaalleen, vaia osa arvioiduista teijöistä vaiuttaa useampaan tavoitteeseen. Vertailua on havainnollistettu myös värein: tumman vihreä: merittäviä positiivisia vaiutusia (toteuttaa parhaiten tavoitetta) vaalean vihreä: hieman positiivisia vaiutusia eltainen: neutraali, ei juuriaan vaiutusia tai olmen vaihtoehdon paremmuusjärjestysessä esimmäinen vaalean punainen: hieman negatiivisia vaiutusia tumman punainen: merittäviä negatiivisia vaiutusia (vaiutuset eniten tavoitteen vastaisia) valoinen: errottu tietoa, jota ei ole mieleästä arvottaa Värit osoittavat vaihtoehtoisten reittien esinäisiä eroja. Raitiotiejärjestelmän vaiutusia arvioidaan toisessa suunnitteluvaiheessa valittujen reittien osalta. Tällöin raitiotiejärjestelmää verrataan myös bussivaihtoehtoon ja tulosena saadaan miten hyvin raitiotiejärjestelmä toteuttaa tavoitteita. Vertailuhinta on arvioitu ysiöhintojen ja alustavien luonnossuunnitelmien perusteella. Summiin on lisätty % yleisuluja, jota sisältävät raennuttamis- ja suunnitteluulut seä varausen ennaoimattomista tehtävistä. Turun haasteellisten pohjaolosuhteiden vuosi vertailuhinnan perässä suluissa on perustamisen mahdolliset lisäulut. Suunnitelmat tarentuvat valittujen reittien osalta toisessa vaiheessa ja siten myös hinta-arviot saattavat vielä muuttua. Tauluo. Vertailutauluoissa olevien värien selitteet merittäviä positiivisia vaiutusia hieman positiivisia vaiutusia neutraali hieman negatiivisia vaiutusia merittäviä negatiivisia vaiutusia

8 . RUNOSMÄEN LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Runosmäen raitiolinjausten vaihtoehdot

9 Tauluo. Runosmäen vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Nättinummi VE Tampereen valtatie VE Kaerlantie Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Mahdollisuus parantaa Runosmäen, Hepoullan ja Nättinummen imagoa. Ei risejä raennetun ympäristön annalta. Eniten asuaita ja parhaat ehittämismahdollisuudet reitin varrella. Reitin varrella myös urheiluesus. Hitain linjaus, pidempi uin VE, luotettavampi uin VE. Korvaa bussilinjaa. Raitiotie linjattu viristysalueen läpi Runosmäen ja Nättinummen välissä. Haitalliset vaiutuset estettävissä. Mahdollisuus parantaa Runosmäen imagoa. Ei risejä raennetun ympäristön annalta. Jonin verran asuaita ja ehittämismahdollisuusia reitin varrella. Nopein ja lyhin reitti Runosmäeen. Raitiotien vaiutuset asuaisiin vähäisiä Tampereentien nyyisen luonteen vuosi. Mahdollisuus parantaa Runosmäen imagoa. Ei risejä raennetun ympäristön annalta. Jonin verran asuaita ja ehittämismahdollisuusia reitin varrella. Hitaampi ja pidempi uin VE. Pisin mata muun liienteen seassa. Linjaus nyyisen, tiiviin raenteen esellä. Melunlähteen muuttuessa vaiutuset ohdistuvat eritavoin. Vuorovaiutus: Sidosryhmien työpajassa (..) eniten annatusta sai Nättinummen autta uleva vaihtoehto (VE). Perusteluina esitettiin reitin varrella olevien asuaiden ja työpaiojen suurta määrää ja Impivaaran urheilupuistoa seä vähäistä mata-aiaeroa vaihtoehtoon. Myös mahdollisuus jataa länteen Länsiesuseen ja Raisioon puolsivat vaihtoehdon valintaa jatoon. Internet-yselyssä (.-..) yli % äänestäneistä annatti Nättinummen autta ulevaa linjausta (VE). Suositus: VE jatoon Liinahaanadun ja Munterinadun autta. Valitulla reitillä on eniten asuaita ja ehitysmahdollisuusia. Taloudellisesti estävin investointi (raentamiselle parhain maaperä ja vähän unnallisteniiaa atualueilla) Laajenemismahdollisuudet länteen. Viheralueen yhteydet huomioidaan suunnittelussa. Samoin jouoliienneyhteydet terveysasemalla huomioidaan suunniteltaessa raitiotien täydentävää bussilinjastoa. Taloudellisesti estävä investointi Hyvä maaperä. Laajennusmahdollisuudet länteen. Viristysalueen haitat minimoitavissa leveällä vihersillalla. Lyhin reitti ja vähän unnallisteniiaa Reitillä merittäviä pehmeiöalueita. Pisin reitti, paljon unnallisteniiaa, reitillä merittäviä pehmeiöalueita. Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Runosmäeen uvassa esitetyn linjausen muaisesti) M (... M ) M (... M ) M (... M )

10 . LINNAKAUPUNKI Kuva. Linnaaupungin raitiolinjausten vaihtoehdot

11 Tauluo. Linnaaupungin vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Rautatien vieressä VE Puutarhaatu VE Sairashuoneenatu Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta satamaan uvassa esitetyn linjausen muaisesti Positiiviset vaiutuset tulevan Linnaaupungin imagoon. Muutos nyyiseen Iso-Heiilän alueeseen merittävä. Linjaus Linnaaupungin raenteen esellä. Raitiotie paremmin sovitettavissa uuteen aupuniraenteeseen uin VE. Nopein reitti. Raitiotie Humalistonatua luuun ottamatta oonaan erotettu muusta liienteestä, miä parantaa jouoliienteen täsmällisyyttä. Uudisraennusohteissa pystytään paremmin huomioimaan asunnoissa raitiotien mahdolliset haitat asuaille. Kasi uutta siltaa, raitiotie on rautatiealueella. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Taloudellisena risinä Linnaaupungin toteutusen myöhästyminen, joa heientäisi aluvaiheessa raitiotien annattavuutta. Yhteys mahdolliselle Kiertotähdentien variolle parhaiten järjestettävissä. Ohittaa osittain uuden Linnaaupungin. Raitiotie saattaa aiheuttaa raenteellista vahinoa Port Arthurin suojeltuihin raennusiin. Raitiotie muuttaa Puutarhaadun luonnetta. Palvelee Puutarhaadun varren nyyisiä asuaita ja osaa tulevan Linnaaupungin asuaista. Puutarhaadulla raitiotie ja autot samoilla aistoilla. Port Arthurissa raitiotiehen varautuminen ja haittojen estäminen on vaieaa vanhoissa puuortteleissa. Toisaalta tilanne on nyyisen bussiliienteen osalta samanlainen. Huono maaperä ja paljon unnallisteniiaa, ahdas atuympäristö lisää risiä. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Taloudellisena risinä Linnaaupungin toteutusen myöhästyminen, joa heientäisi aluvaiheessa raitiotien annattavuutta. Positiiviset vaiutuset tulevan Linnaaupungin imagoon. Muutos nyyiseen Iso-Heiilän alueeseen merittävä. Sairashuoneenatu ja sen ympäristö sisältää arvoja, joihin raitiotie on sovitettava. Ohittaa Humalistonadun luoteispään. Linjaus Linnaaupungin raenteen esellä. Raitiotie paremmin sovitettavissa uuteen aupuniraenteeseen uin VE. Nyytilanteessa hieman epälooginen reitti, joa on hieman hitaampi uin VE mutta nopeampi uin VE. Pansiontien meluesteen puraminen lisää melua Sairashuoneenadun luoteispäässä. Sairashuoneenadulla raitiotiehen varautuminen ja haittojen estäminen on vaieaa vanhoissa puuortteleissa, joita raitiotie sivuaa. Uudisraennusohteissa pystytään paremmin huomioimaan asunnoissa raitiotien mahdolliset haitat asuaille. Raitiotie ylittää rautatien tasossa. Edellyttää Pansiontien tasausen muutosia. Kesustan aduilla huono maaperä ja ahdas atuympäristö. Vähän unnallisteniiaa. Mahdollisuus hyödyntää Eeriinadulla Hirvensalon suunnan raiteita. Taloudellisena risinä Linnaaupungin toteutusen myöhästyminen, joa heientäisi aluvaiheessa raitiotien annattavuutta. M ( M ) M ( M ) M ( M ) + Pansiontien tasausen muutos Vuorovaiutus: Linnaaupungin vaihtoehtojen vertailuun lisättiin olmas linjausvaihtoehto (VE) sidosryhmätyöpajan ja internet-yselyn ja yleisötilaisuuden jäleen. Sidosryhmien työpajassa (..) vaihtoehto, jossa raitiotie on linjattu tulevan Linnaaupungin eseltä, nyyisen rautatieaseman edestä, sai enemmän annatusta uin Puutarhaadun autta uleva linjaus. Perusteluina esitettiin muun muassa vähäisemmät toteutusrisit. Myös linjausen varrella oleva rautatieasema puolsi valintaa. Siten raitiotieverosto palvelisi junamatustajia mataesusen toteutusajanohdasta riippumatta. Maanäytön ehityspotentiaali ja raitiotien tuoma arvon nousu Linnaaupuniin nähtiin myös valittua linjausta puoltavana teijänä. Toisaalta tyhjän alueen läpi uleminen nähtiin risialttiina, jos Linnaaupungin raentuminen viivästyy. Internet-yselyssä (.-..) äänet jaautuivat lähes tasan VE ja VE välille. Suositus: VE jatoon. Luotettavin ja nopein reitti. Jatoon suositeltava vaihtoehto edistää paremmin Linnaaupungin toteutumista uin VE. Jatoon valittu vaihtoehto on myös taloudellisesti estävin johtuen Puutarhaadun unnallisteniiasta seä Port Arthurissa olevista riseistä ympäröiviin raennusiin ja Pansiontien tasausien muutostarpeista. Humalistonadun luoteispää parhaiten saavutettavissa. Yhteys mahdolliselle iertotähdentien variolle parhaiten järjestettävissä.

12 . VARISSUON LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Varissuon raitiolinjausten vaihtoehdot

13 Tauluo. Varissuon vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Tyistöatu VE Hipposensilta Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Varissuolle uvassa esitetyn linjausen muaisesti) Raitiotiellä mahdollista parantaa Varissuon imagoa seä sisääntulon aupuniuvaa ja atumiljöötä. Positiiviset vaiutuset Itäharjun imagoon. Raitiotiellä vaiutusia arvoaisiin ulttuuriohteisiin, miä huomioitava suunnittelussa. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Raitiotie tehostaa sijainniltaan estävän aupuniraenteen muaisen uuden alueen eli Itäharjun ehittymistä ja parantaa Varissuon nyyisen asuinalueen ja Kupittaan nyyisen työpaia-alueen estävien liiumismuotojen palvelutasoa. Nopeampi ja lyhyempi reitti Varissuolle ehittyvän Itäharjun uuden raenteen läpi. Heientää esustaan ja Kupittaalle saapuvan ajoneuvoliienteen sujuvuutta (Tyistöatu, Tuomioirosilta ja Hämeenatu). Merittävimmät haitat ohdistuvat henilöautoliienteeseen, joten VE edistää enemmän estävää liiumista uin VE. Haitalliset vaiutuset viristysalueisiin arvioitu vähäisemmisi uin vaiutuset päästöihin raitiotien myötä. Itäharjun ehittyminen parantaa raitiotien annattavuutta (lisää matustajapotentiaalia). Itäharjussa raitiotie on mahdollista raentaa samaan aiaan muun atuveron raentamisen yhteydessä. Kehitysalueen raentumisen viivästyminen on myös risi, jos raitiotie viedään eselle nyyistä teollisuusaluetta. M (... M ) M (... M ) Raitiotiellä mahdollista parantaa Varissuon imagoa seä alueen sisääntulon aupuniuvaa ja atumiljöötä. Kupittaan asema ja puisto saavutettavissa raitiotiellä, minä avulla voidaan myös parantaa alueiden imagoa. Positiiviset vaiutuset Itäharjun imagoon. Raitiotiellä vaiutusia arvoaisiin ulttuuriohteisiin, miä huomioitava suunnittelussa. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Raitiotie tehostaa sijainniltaan estävän aupuniraenteen muaisen uuden alueen eli Itäharjun ehittymistä ja parantaa Varissuon nyyisen asuinalueen ja Kupittaan nyyisen työpaia-alueen estävien liiumismuotojen palvelutasoa. Lemminäisenadun ahtaus heientää raitiotiereitin nopeutta ja luotettavuutta. Heientää esustaan saapuvan ajoneuvoliienteen sujuvuutta (Tuomioirosilta, Hämeenatu). Haitalliset vaiutuset viristysalueisiin arvioitu vähäisemmisi uin vaiutuset päästöihin raitiotien myötä. Erot ovat vähäiset: hieman enemmän johtosiirtoja ja huonompi maaperä. Itäharjun ehittyminen parantaa raitiotien annattavuutta (lisää matustajapotentiaalia). Kehitysalueen raentumisen viivästyminen on myös risi, jos raitiotie viedään eselle nyyistä teollisuusaluetta. Vuorovaiutus: Sidosryhmien työpajassa (..) vaihtoehto eli Tyistöadunsillan autta esitetty linjaus sai enemmän annatusta uin linjaus Hipposen sillan autta. Perusteluina olivat Kupittaan ja Itäharjun yteminen reitille. Työpajassa ehdotettiin myös uutta alavaihtoehtoa, jossa raitiotielle raennetaan oma jouoliiennesilta Kupittaan aseman läheisyyteen. Työpajan jäleen tämä lisävaihtoehto otettiin vertailuun muaan. Internet-yselyssä (.-..) äänet jaautuivat lähes tasan ahden päävaihtoehdon välille. Uusi jouoliiennesilta oli Internet-yselyssä laitettu VE:n alavaihtoehdosi. Suositus: VEB jatoon: Vaihtoehtojen välillä olevat erot ovat melo vähäisiä. VE on uitenin hieman parempi verrattaessa taloudellista ja liienteellistä paremmuutta. VE palvelee Itäharjun oo aluetta. Raitiotien aiheuttamat liiennejärjestelyt Tyistöadun sillalla vaiuttavat ajoneuvoliienteen sujuvuuteen haitallisesti, joten jatoon valittiin uusi jouoliiennesilta Kupittaan aseman vierestä. Uusi silta ytee itäharjun ja upittaan alueet nyyistä paremmin toisiinsa. Sillan sijainti ja liityntä atuveroon tarentuvat seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Sillan ustannusarviota ei ole huomioitu päävaihtoehdon (VE) vertailuhinnassa. Alustava arvio sillan ustannusesta on noin M (ei sisällä ramppisiltoja). Varissuon reitinvalintaan vaiuttaa Sanssin haaran reittivalinta (ja toisin päin), johon puolestaan vaiuttaa mahdollinen jate Kaarinaan.

14 . SKANSSIN LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Sanssin raitiolinjausten vaihtoehdot

15 Tauluo. Sanssin vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE Uudenmaantie VE Lemminäisenatu Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Sanssiin uvassa esitetyn linjausen muaisesti) Mahdollisuus parantaa maantiemäistä ympäristöä aupunimaisesi atumiljöösi. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Yhtä paljon nyyisiä ja tulevia asuaita uin VE:ssa. Uudenmaantie eristetty nyyisestä aupuniraenteesta. Raitiotien sujuvuus on hyvä. Reitti toimii hyvin myös seudullisena runoyhteytenä. Vaiuttaa esustan sisääntuloväylän ajoneuvoliienteen toimivuuteen heientävästi. Uudenmaantien nyyinen luonne huomioiden raitiotie ei muuta liienteen haittavaiutusia ympäröiville asuaille. Ei ole merittävää unnallisteniiaa, osittain hyvä maaperä, pysytään nyyisellä atualueella, osittain raennetaan suoraan nyyisten ajoaistojen päälle. Raitiotien laajennettavuuden annalta houuttelevampi reitti nopeuden vuosi jataa Kaarinaan. Raitiotien annattavuus perustuu Sanssin ehittymiseen, jona viivästyminen olisi merittävä risi. M (... M ) M (... M ) Reitti yhdistää Sanssin tiede- ja sairaalatyöpaia-alueeseen, miä tuee Sanssin ehittämisen tavoitteita. Aninaistenadun ympäristö Tuomioiron länsipuolella on Turun ioninen ohta, jossa raitiotie on sovitettava siten, ettei se heiennä arvoa. Reitin varrella paljon työpaioja ja potentiaalia lisätä työpaioja tulevaisuudessa. Suurin osa nyyisistä työpaioista saavutettavissa myös Varissuon linjalta. Raitiotiereitistä yli puolet tiiviin aupuniraenteen esellä. Raitiotien sujuvuus on heio. Jos Lemminäisenadun eteläosien atualuetta ei voida leventää nyyisestä, raitiotie on seaaistalla lähes oo matan. Lemminäisenadun pohjoisosissa raitiotie on joa tapausessa seaaistalla. Raitiotie heientää Kupittaan alueen muun liienteen sujuvuutta. Reitin välittömässä läheisyydessä on vähän asumista suurimmalla osalla reittiä. Huono maaperä ja paljon unnallisteniiaa. Lemminäisenadun leventäminen atualueen ulopuolelle nostaa ustannusia. Kaarinasta Turun esustaan tullessa mata-aia saattaa olla jo riittisen pitä suoraan bussivaihtoehtoon verrattuna. Mahdollisuus hyödyntää Varissuon VE:n raitiotietä pohjoisosassa. Raitiotien annattavuus perustuu Sanssin ehittymiseen, jona viivästyminen olisi merittävä risi. Vuorovaiutus: Sanssin suuntaan molemmat linjausvaihtoehdot saivat annatusta. Vaihtoehtoja vertailtaessa huomattiin, että Sanssin reitinvalintaan vaiuttaa Varissuolle valittava reitti. Vaihtoehtoa annatettiin raitioveroston attavuuden näöulmasta ja vaihtoehtoa Kupittaan alueen ja Lemminäisenadun tiheän vuorovälin ja Varissuon linjausen anssa yhteisen rataosuuden vuosi. Internet-yselyssä (.-..) / vastanneista annatti Uudenmaantien autta ulevaa linjausta. Suositus: VE jatoon (Uudenmaantien linjaus). Varissuon raitiotielinjaus palvelee Kupittaan aluetta hyvin. Uudenmaantien vaihtoehdon raennus- ja operointiustannuset ovat Lemminäisenadun vaihtoehtoa huomattavasti halvemmat ja sisältävät vähemmän taloudellisia risejä. Uudenmaantien linjaus on myös nopeampi ja luotettavampi. Raitiotien jataminen Kaarinaan on Uudenmaantien autta todennäöisempää.

16 . HIRVENSALON LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU Kuva. Hirvensalon raitiolinjausten vaihtoehdot

17 Tauluo. Hirvensalon vaihtoehtojen esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE A Martinsilta VE B uusi silta VE C siltapari Martinsilta ja Myllysilta Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu Kauppatorilta Hirvensaloon uvassa esitetyn linjausen muaisesti Ei vaiutusta. Uusi silta vaiuttaa joimaisemaan. Uuden sillan linjaus menee Vaaahuoneen vierestä ja Uo-Pean laituripaian ohdalta. Ei vaiutusta. Ei esinäistä eroa. Ei esinäistä eroa. Ei esinäistä eroa. Heientää liienteen sujuvuutta Martinsillan läheisyydessä, miä vaiuttaa erityisesti Hirvensalon suuntaan ulevan liienteen sujuvuutta. Raitiotie on toiseen suuntaan muun liienteen seassa, miä heientää jouoliienteen luotettavuutta. Sillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen mahtuu pysäit. Reitillä nyyisin bussiliiennettä, joa muuttuisi raitiotien melusi. Martinsilta säilyy nyyisellään, omat aistat jouoliienteelle uudella sillalla. Sillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen mahtuu pysäit. Meluhaittoja Sotilaistenadulle. Sillan alitus rannan suuntaiselle ävelylle ja pyöräilylle. Houuttelevampi reitti joen yli uin nyyinen Martinsilta. Uuden sillan raennusustannuset:, M Molemmilla silloilla muutetaan yhdet aistat vain jouoliienteelle. Muutos heientää hieman muun liienteen sujuvuutta, mutta parantaa jouoliienteen luotettavuutta ja nopeutta. Myllysillan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen ei mahdu pysäiä. Sotalaistenadun liittymä Martinadulle poistettava raitiotiepysäin vuosi. Korvaava yhteys Matinadun autta. Reitillä nyyisin bussiliiennettä, joa muuttuisi raitiotien melusi. Kahden sillan osalta ustannusia lisäävät ahdet ajolanajärjestelmät ja useammat liiennevalot. Koo reitti: M Koo reitti: M Koo reitti: M Vuorovaiutus: Työpajassa ei äsitelty Hirvensalon sillan vaihtoehtoja. Internet-yselyssä Martinsilta sai hieman enemmän annatusta ( % vastanneista) uin uusi jouoliiennesilta. Martinsillan ja Myllysillan siltaparivaihtoehto lisättiin vertailuun vasta sidosryhmätyöpajan, yleisötilaisuuden ja Internet-yselyn jäleen. Suositus VEC jatoon. Uuden sillan vaiutuset ympäristöön arvioitiin merittävisi Aurajoen herässä ulttuuriympäristössä. Jouoliienneaistat puolestaan parantavat raitiotien luotettavuutta ja nopeutta. Siltaparivaihtoehdon vaiutuset muun liienteen sujuvuuteen arvioitiin ohtuullisisi.

18 . KESKUSTAN LINJAUSTEN KESKINÄINEN VERTAILU POHJOISESTA JA LÄNNESTÄ Alustava pysäin sijainti, tarentuu jatosuunnittelussa Kauppaesus Liiuntaesus KESKUSTA LÄNNESTÄ Rei vaihtoehdot: VE VE VE VE Nyyinen Kauppa- tori rauta easema Tuleva mataesus Nyyinen linjaautoasema KESKUSTA POHJOISESTA Rei vaihtoehdot: Ratapihanatu Humalistonatu Eeriinatu Kauppatori Ratapihanatu Humalistonatu L.Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Puutarhanatu Humalistonatu Eeriinatu Kauppatori Puutarhanatu Humalistonatu L. Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Sataunnan e uusi mataesussilta Brahenatu Eeriinatu Kauppatori Sataunnan e uusi mataesussilta Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Sataunnan e Aninaistensilta L.Pitäatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori Sataunnan e Aninaistensilta L. Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Sataunnan e Aninaistensilta Aninaistenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori Ratapihanatu Län nen Pitäatu Sataunnan e uusi mataesussilta Maarianatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori VE VE VE VE VE VE Aninaistenatu Tuomioironsilta Brahenatu Kauppiasatu Puutarhaatu Maarianatu Eeriinatu Humalistonatu Eeriinatu Kuva. Kesustan vaihtoehdot POHJOISESTA: Sataunnantien ja Tampereentien liittymä Kauppatori syntyy uusi vaihtoehtoista reittiä Sataunnantien liittymästä Kauppatorille: ) Sataunnantie uusi mataesussilta Brahenatu Eeriinatu Kauppatori ) Sataunnantie uusi mataesussilta Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta L.Pitäatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta L. Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta Aninaistenatu Maarianatu Kauppiasatu Kauppatori ) Sataunnantie Aninaistensilta Aninaistenatu Maarianatu Brahenatu Eeriinatu Kauppatori

19 Tauluo. Pohjoisesta esustaan saapuvien reittien esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET VE uusi silta Brahenatu Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Vertailuhinta (lasettu uvan linjausten muaisesti) VE uusi silta Kauppias. VE Anin. silta L-Pitäatu Brahenatu VE Anin. silta L-Pitäatu Kauppias. VE Anin. silta Anin.atu Kauppias. VE Anin. silta Anin.atu Brahenatu Vaihtoehtojen välillä ei ole merittävää eroa. Kesustan saavutettavuus on täreä teijä aupungin ilpailuyvylle. Imagoarvoa nostavat rautatieaseman edustalta ulevat ja auppatoria sivuavat reitit. Tavoite auppatorin saavutettavuudesta ja raitiotien näyvyydestä on paras Kauppiasadulla. Vaihtoehtojen välillä ei ole merittävää eroa asuas- työpaia- tai palveluiden määrissä. Palvelee parhaiten mataesusta Brahenadulla raitiotie osittain autojen anssa samalla aistalla. Raitiotie ei voi jataa Tuomioironsillalle. Palvelee parhaiten mataesusta Raitiotie omalla aistalla. Heientää Maarianadun toimivuutta. Raitiotie voi jataa Kauppatorilta Tuomioironsillalle. Palvelee paremmin mataesusta uin VE tai VE Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Brahenadulla raitiotie osittain autojen anssa samalla aistalla. Raitiotie ei voi jataa Tuomioironsillalle. Meluhaitat ja päästöt vähenevät seä estevaiutus pienenee aiissa vaihtoehdoissa nyytilanteeseen verrattuna. Silta M, Brahenatu perusparannettu Silta M Brahenatu perusparannettu Palvelee paremmin mataesusta uin VE tai VE Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Heientää Maarianadun toimivuutta. Raitiotie voi jataa Kauppatorilta Tuomioironsillalle. Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Heientää Maarianadun toimivuutta. Raitiotie voi jataa Kauppatorilta Tuomioironsillalle. Aninaisten sillalta poistuu ajoaistoja. Raitiotie ei voi jataa Tuomioironsillalle. Brahenatu perusparannettu ~ M ~ M ~ M ~ M ~ M ~ M Vuorovaiutus: Kesustan vaihtoehtoja ei varsinaisesti äsitelty sidosryhmien työpajassa. Runosmäen linjausvaihtoehdoissa pidettiin Brahenadun linjausta Aninaistenadun linjausta parempana vaihtoehtona auppatorille. Brahenadun autta raitiotien arvioitiin palvelevan esustan toimintoja paremmin ja adun soveltuvan Aninaistenatua paremmin jouoliienteelle. Internet-yselyssä (.-..) % vastanneista annatti Brahenadun linjausta parempana vaihtoehtona uin Aninaistenadun linjaus. Uutta mataesussiltaa annatti % vastanneista. Suositus VE jatoon. Uusi silta ehdotetaan raennettavasi samanaiaisesti uuden mataesusen anssa. Haneille on arvioitu sama toteutusaiataulu. Uuden sillan lisäustannus on noin % raitiotieveron oonaisustannusista. Uusi silta parantaa mataetjun sujuvuutta, raitiotien sujuvuutta ja luotettavuutta. Raitiotien haittavaiutuset vähenevät muulle liienteelle. Raitiotie mahtuu omalle aistalle Maarianadun ja Kauppiasadun reitillä, miä parantaa raitiotien luotettavuutta. Kauppiasadun reitti mahdollistaa raitiotien jatumisen Tuomioironsillalle. Tuomioirosillalle pääseminen linja-autoaseman suunnasta on täreää pitän aiavälin raitiotieveroston ehittämisen annalta, osa Kauppatorin itäpuolella on enemmän potentiaalisia raitiotieohteita uin länsipuolella. Miäli linja-autoasemalta päästään Tuomioirosillalle, ei esustassa tarvita raitiotien ääntöpaiaa. Eeriinadun reitti arvioitiin suoremmasi ja liiennevaloetuusien toteuttamisen annalta paremmasi yhteydesi pohjoisesta uin suositeltava yhteys, mutta raitiotie ei voisi jataa auppatorille saavuttuaan Tuomioironsillalle, miä vähentäisi heilurilinjojen parimahdollisuusia.

20 LÄNNESTÄ: Humalistonatu Kauppatori (asuaat, työpaiat ja palvelut on lasettu Kouluadun ja Kauppatorin väliltä). Vaihtoehdot: ) Nyyinen rautatieasema - Humalistonatu Eeriinatu Kauppatori ) Nyyinen rautatieasema - Humalistonatu L.Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu- Kauppatori ) Puutarhaatu - Humalistonatu Eeriinatu Kauppatori ) Puutarhaatu - Humalistonatu L.Pitäatu Brahenatu Maarianatu Kauppiasatu- Kauppatori Vuorovaiutus: Internet-yselyssä (.-..) % vastanneista annatti Eeriinadun autta ehdotettua linjausta. Jatoon suositellaan reittiä Eeriinadun autta. Suositus VE jatoon. Linnaaupungin reitisi suositeltiin jatoon reittivaihtoehtoa nyyisen rautatieaseman autta. Läntisen Pitäadun reitille on vaiea sovittaa raitiotie (Läntisen Pitäadun ahdas mitoitus, tiua aarresäde Brahenadulle, jossa myös jyrä pituusaltevuus). Mataesusen uusi silta vaieuttaa raitiotien geometrian sovittamista Läntisen pitäadun ja Brahenadun liittymässä. Nyyiseltä linja-autoasemalta auppatorille palvelee Runosmäestä tuleva raitiotie. Raitiotie mahtuu omalle aistalle Eeriinadulla. Hirvensalon linjaus on ehdotettu Eeriinatua pitin, joten voidaan hyödyntää yhteistä rataosuutta. Kauppatori on arvioitu tulevaa mataesusta täreämmäsi paiallisen jouoliienteen vaihtopisteesi, joten mata-aia Kauppatorille on täreämpi vertailuriteeri uin mata-aia mataesuseen. Tauluo. Lännestä esustaan saapuvien reittien esinäisen vertailun yhteenveto TAVOITTEET Kaupungin ilpailuyy, asvu ja esustan vetovoima nousevat Kestävä aupuniraenne Sujuva liiennejärjestelmä ja houutteleva jouoliienne Kaupungin asuaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät Taloudellisesti estävä investointi Kustannusvertailu (lasettu uvan linjausten muaisesti) VE Nyyinen rautatieasema Eeriinatu Mahdollistaa Humalistonadun aupuniuvallisen parantamisen. Nopeampi ja lyhyempi reitti Eeriinadun autta VE Nyyinen rautatieasema Läntinen Pitäatu Mahdollistaa Läntisen pitäadun aupuniuvallisen parantamisen. Vähiten nyyisiä työpaioja reitin varrella Pidempi reitti Läntisen pitäadun autta. Osittain päälleäin Runosmäen reitin anssa. VE Puutarhaatu Eeriinatu Meluhaitat ja päästöt vähenevät seä estevaiutus pienenee aiissa vaihtoehdoissa nyytilanteeseen verrattuna. Humalistonadulla ahdasta osittain Ahdas atu, tiua aarresäde ylämäeen Mahdollistaa Humalistonadun aupuniuvallisen parantamisen. Vähiten tulevia asuaita reitin varrella Nopeampi ja lyhyempi reitti Eeriinadun autta Humalistonadulla ahdasta osittain ~ M ~ M ~ M ~ M VE Puutarhaatu Läntinen Pitäatu Mahdollistaa Läntisen pitäadun aupuniuvallisen parantamisen Eniten asuaita, työpaioja ja palveluita Pisin ja hitain reitti. Osittain päälleäin Runosmäen reitin anssa. Ahdas atu, tiua aarresäde ylämäeen

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Tampereen raitiotieliikenneratkaisut. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013

Tampereen raitiotieliikenneratkaisut. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Tampereen raitiotieliikenneratkaisut Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 1 Projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen 11.6.2013 Suunnittelun lähtökohtana alustava yleissuunnitelma

Lisätiedot

Sipoon kunta VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014-2023 Taajama-alueet 16X161670 6.10.2014 LIITE 1

Sipoon kunta VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014-2023 Taajama-alueet 16X161670 6.10.2014 LIITE 1 Vesiohtoverosto Sipoon unnan vesihuoltolaitosen nyyinen toiminta-alue Vesiosuusunnan aelualue Asemaaavoitettu alue Taaamat YKR (22), SYKE 2 m Pohaartta Maanmittauslaitos 23 Sipoon unta Taaama-alueet 6..24

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 Liite 25. Uloilu ja viristys Liite 26 W-1 Z-4 sl-5/1 SL-1 sl-10 sr-3/1 sl-7/1 TP-3/em/tot4 sr-3/2 sl-8/2 K sr-3/3 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 SL-1 RA-1 Z- sr-3/5 1 sr-3/6 sl-7/2

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1 Liite 25. Liite 26. W-1 Z-4 sl-5/1 sr-3/1 sl-7/1 T-1/em/tot4 sr-3/2 K sr-3/3 sl-8/2 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 RA-1 sr-3/5 Z- 1 sr-3/6 sl-7/2 st sr-3/7 /p sl-8/3 Z- 4 sl-5/2 sr-3/8 RA-1 M-5 AP-4/tot5 sr-3/9

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

LIITE 2. Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin (ympäristöteemakartat)

LIITE 2. Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin (ympäristöteemakartat) LIITE 2 Vaiutuset maisemaan ja luonnonoloihin (ympäristöteemaartat) Kartta 1/12 Luumäi Kartta 2/12 Luumäi/Lappeenranta Kartta 3/12 Lappeenranta Kartta 4/12 Lappeenranta Kartta 5/12 Lappeenranta Kartta

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

Ojalan osayleiskaava. Lähtökohtaraportti 31.1.2011. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos/ Suunnittelupalvelut

Ojalan osayleiskaava. Lähtökohtaraportti 31.1.2011. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos/ Suunnittelupalvelut Ojalan osayleisaava Lähtöohtaraportti..0 Tampereen Infratuotanto Liielaitos/ Suunnittelupalvelut Kannen uva: Lampi Vaarinsuon pohjoispuolella. Kari Korte 008. Raportin taitto: Satu Arvonen 0 Ojalan osayleisaava,

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO

REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO REITTIANALYYSI MILA SPECIAL 1 SÖRNÄINEN, KATRI VALAN PUISTO 18.11.2014 RTM Antti Vainio SININEN ON LYHYEMPI AAVISTUKSEN, MUTTA KAITEEN YLI HYPPÄÄMINEN JA PORTAAT HIDASTAVAT TODELLA PALJON. HITAAMPI VAIHTOEHTO

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

Investoi Pyhäjoelle. www.pyhajoki.fi. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke

Investoi Pyhäjoelle. www.pyhajoki.fi. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke nvestoi Pyhäjoelle www.pyhajoi.fi Pyhäjoelta virtaa -ehittämishane . Lisuranta, Yppäri (Scandinaval Finland Oy). Ollinmäi. Ollinmäi. Hanhiiven yritysalue (Fennovoima) soranta. Pyhäjoen liieesus. Kielosaari.

Lisätiedot

4.7 Todennäköisyysjakaumia

4.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todeäöisyyde lähtöohdat.7 Todeäöisyysjaaumia Luvussa 3 Tuusluvut perehdyimme jo jaauma äsitteesee yleesä ja ormaalijaaumaa vähä taremmi. Lähdetää yt tutustumaa biomijaaumaa ja otetaa se jälee ormaalijaauma

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari 28.12.2014 RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen K-1 Punainen reitti on hieman pidempi, mutta lähtö seuraavalle rastille on sujuvampi Sininen reitti on hieman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Tampereen raitiotiehanke

Tampereen raitiotiehanke Tampereen raitiotiehanke Tulevaisuuden liikenne seminaari Joensuu 19.11.2015 ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen Vaiheita Tampereen ratikkahankkeen historiassa raitiotiehanke 1914, haudattiin eka kerran v.

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen D-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Johdanto differenssiyhtälöiden rataisemiseen Differenssiyhtälöillä uvataan disreettiaiaisten järjestelmien toimintaa. Disreettiaiainen taroittaa

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA

MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus, Larri Liikonen 26.2.2015 1 MELUNTORJUNNAN KEHITYS Meluntorjunta alkanut Suomessa 1970 luvulla Ensimmäiset

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2.

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2. Luu 7: Oiosulusuojaus 7. OIKOLKOJA 7.. Yleistä Vero laitteide mitoittamisessa, oiosulusuojause suuittelussa ja turvallise äytö suuittelussa o tuettava oiosuluvirrat eri tilateissa ja eri osissa veroa.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.11.2016 Yleiskaava www.yleiskaava.fi Menestyvät kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja Vuoteen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutintolautaunta S tudenteamensnämnden MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 0..0 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutintolautaunnan

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Hankkeen esittely ja päivän tilanne

Hankkeen esittely ja päivän tilanne Hankkeen esittely ja päivän tilanne Tampereen raitiotieallianssin hankintapäivä ammattilaisille Galleria Nottbeck, 30.5.2016 Tampereen kaupunki, raitiotiehanke projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen infra

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot