YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004."

Transkriptio

1 YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

2 SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN IKÄLASKU LISÄLÄKKN TAVOIT-LÄK VAKUUTUSMAKSU LÄKKT VAPAAKIJA VAKUUTUSMAKSUVASTUU Varsinainen vauutusmasuvastuu Vauutusyhtiölain 13 luvun 3 :n muaisia lisäetuja oseva vauutusmasuvastuun osa A V v 8 8. KOVAUSVASTUU LÄKKIDN KOVAUSVASTUU TASAUSVASTUU TÄYDNTÄVÄT MÄÄÄYKST LIIT 1 PUSTISSA KÄYTTTÄVIN KTOIMIN AVOT LIIT 2 LASKUKAAVAT

3 Perusteen voimaantulosäännös Voimaantulo Perusteet tulevat voimaan uitenin siten, että vuodelta 1990 perittävää vauutusmasua määrättäessä sovelletaan aiaisemmin voimassa olleita perusteita. Perhe-eläeiden osalta vauutusmasuvastuu ja orvausvastuu hetelle voidaan uitenin lasea aiemmin voimassa olleiden perusteiden muaan. Perusteen voimaantulosäännös Perusteiden ohdat 4, 6, 7.1, 8.1 ja 8.2 seä liitteet 1 ja 2 muutetaan seuraavasti: Voimaantulo Muutoset tulevat voimaan uitenin siten, että vuodelta 1992 perittävää vauutusmasua määrättäessä sovelletaan aiaisemmin voimassa olleita perusteita. Perusteen voimaantulosäännös Perusteiden ohdat 1, 3, 4, 5, 6, 7.1 ja 8.2 seä liitteet 1 ja 2 muutetaan seuraavasti. Voimaantulo Muutoset tulevat voimaan Sovellettaessa aavaa (18) vuonna 1996 V VIPK V VIP. 95 = 95 Perusteen voimaantulosäännös Perusteiden ohtia 3 ja 5 muutetaan seuraavasti. Voimaantulo Muutoset tulevat voimaan Miäli eläeturva sopeutetaan , ohtia 3 5 sovelletaan iään uin vauutus olisi tullut voimaan Kohdissa 4 ja 5 tavoite-eläe saadaan tällöin vähentämällä sopeutetusta tavoite-eläeestä vuoden 2004 loppuun mennessä ansaittu eläe, joa on orotettu palaertoimella vuoden 2005 tasoon. Sopeuttamisheteen mennessä rahastoituneet ja ansaitut eläeet voidaan tällöin muuntaa tarvittaessa siten, että näiden etuusien pääoma-arvot eivät muutu. Lasettaessa ansaittua ja rahastoitua eläettä sopeuttamisen jäleen aavojen (8) ja (9) muaisiin ansaittuihin ja rahastoituihin eläeisiin lisätään yseiset ennen sopeuttamista syntyneet suureet, ansaittu eläe uitenin orotettuna TL 7 b :ssä taroitetulla palaertoimella sen vuoden tasoon, jona ansaittua eläettä lasetaan.

4 1 YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Yrittäjien eläelain 11 :n 1 momentin muaiseen lisäeläevauutuseen nähden noudatetaan, ellei asianomaisessa ohdassa ole toisin sanottu, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia työnteijäin eläelain muaisen vauutusen yleisiä lasuperusteita ja seuraavia erityisperusteita. 1. PUSTIDN SOVLTAMINN Näitä perusteita sovelletaan YL 11 :n 1 momentissa taroitettuun eläeturvaan, joa voi sisältää yhden tai useampia seuraavista eläe-eduista vanhuus-, työyvyttömyys- ja työttömyyseläeturvan perhe-eläeturva hautausavustus. Lisäeläeturva on reisteröitävä läeturvaesusessa (TK) sosiaali- ja terveysministeriön antaman YL 11 :ssä taroitettujen vapaaehtoisten lisäetujen reisteröimisehtoja osevan päätösen muaisesti. Lisäeläeturvan myöntäminen tietylle yrittäjälle edellyttää, että hän on ottanut YLvähimmäiseläeturvaa vastaavan vauutusen samasta vauutusyhtiöstä. Perusteiden soveltaminen edellyttää läeturvaesusen hyväsymän vastuunvalintaohjeen noudattamista. Jos lisäeläeturvan eläeiä on alennettu ja vähintään 60 vuotta, perusteita sovellettaessa oletetaan, että alennettuun eläeiään mennessä arttunut YL-peruseläe varhennetaan alamaan alennetusta eläeiästä. Miäli eläeiä on alle 60 vuotta, peruseläe varhennetaan alamaan iästä 60 vuotta. 2. IKÄLASKU Näissä perusteissa iälasu on määritelty vauutusmasun ja vastuunlasennan yhteydessä. Vauutetun ja hänen puolisonsa iäero lasetaan vähentämällä puolison syntymävuosiluvusta vauutetun syntymävuosiluu.

5 2 3. LISÄLÄKKN TAVOIT-LÄK Lisäeläeen perusteena oleva työtulo ja tavoite-eläe sovitaan vauutussopimusta tehtäessä ja niitä muutetaan tämän jäleen TL 9 :ssä taroitetun indesin muutosta vastaavasti vuoteen 2004 asti ja vuodesta 2005 alaen TL 7 b :ssä taroitetun palaertoimen muutosta vastaavasti. Vauutusen alamisvuonna v 0 ovat tavoite-eläeet vuodessa aavan (1) muaiset. Perhe-eläeen tavoite-eläeellä v (P ) i = 1, 2, 3 taroitetaan sellaista leseneläettä, johon lesi ysin edunsaajana 0 i olisi oieutettu. (1) v ( 1) = vanhuuseläeen tavoite-eläe ilman peruseläeen varhentamisesta 0 ja eläeiän alentamisesta johtuvaa lisäosaa v ( 2) = vanhuuseläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w iään 60 vuotta. 0 Lisäosa orvaa iään 60 vuotta varhennetun peruseläeen v ( 2) = 0, jos w 60 v, 0 v ( 3) = vanhuuseläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w alaen. Lisäosa orvaa 0 osasi tai oonaan eläeiän alentamisen taia arttumatta jäävää peruseläettä seä peruseläeen varhentamisvähennystä, v (S) = työyvyttömyyseläeen tavoite-eläe = v ( 1) 0 0 v (P 1) = perhe-eläeen tavoite-eläe ilman peruseläeen varhentamisesta 0 ja eläeiän alentamisesta johtuvaa lisäosaa, v (P 2) = perhe-eläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w alaen. Lisäosa orvaa 0 osasi tai oonaan eläeiän alentamisen taia arttumatta jäävää peruseläettä v (P 3) = perhe-eläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w, uitenin aiaisintaan 0 60 vuoden iästä alaen. Lisäosa orvaa osasi tai oonaan alennettuun eläeiään mennessä arttuneen peruseläeen varhentamisvähennystä lasettuna eläeiään, uitenin aiaisintaan 60 vuoden iään v (K) = hautausavustusen tavoite-etuus 0 Tavoite-eläe vuonna v on Iv J (i) 2004 v = v (i), i= 1, 2,,S,P,P,P,K I J , max{v 0;2004} min{v 0;2004} missä I v on TL 7 b :n muainen palaerroin vuonna v ja vuonna v. J v on TL 9 :n muaisen indesin arvo Joainen edun lisäys, joa ei aiheudu indesin tai palaertoimen noususta, atsotaan vauutusmasua lasettaessa uudesi vauutusesi.

6 3 4. VAKUUTUSMAKSU Vauutusmasu määritellään jatuvasi masusi. Masua lasettaessa otetaan huomioon oro eräpäivästä teoreettiseen eräpäivään 1.7.v 100r v %:n vuotuisen oroannan muaan, jossa r v on määritelty ohdassa 8.2. Vauutusmasu per 1.7.v. on (2) t P v v = M v(i), 360 i jossa t v = aia, jona vauutus on ollut voimassa vuonna v, lasettuna päivinä YA 5 :n muaan; siihen ei lueta aiaa, jona vauutettu on ollut oieutettu YL:n muaiseen työyvyttömyys- tai työttömyyseläeeseen, M v (i) =aavan (3) muaisesti lasettu eläe-etuuden i vuosimasu; summaus ulotetaan niiden etuusien i =, S, P, K yli, joita vauutus osee. Työttömyyseläeen osalta ei erillistä masua peritä. Työttömyyseläeet vähennetään ohdan 8.2 muaisesti tasausvastuusta. Vuosimasut lasetaan aavoista (3) M v() = b(p x() 1 v() 1 + p x( 2) v( 2) + p x( 3) v( 3)) M v(s) = b(p x(s) v(s) M v(p) = b(p x(p) 1 v(p) 1 + p x(p 2) v(p 2) + p x(p 3) v(p)) 3 M v(k) = b(p x(k) v(k), missä b = liitteessä 1 määritelty erroin, x = vauutetun iä vauutusen alamisvuonna v 0 vuosina ja täysinä uuausina alamisuuauden lopussa, p x (i) = eläeiden i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K aavan (4) muainen ysiömasu interpoloituna lähimpiä täysiä vuosia vastaavista masuista iää x vastaavasi. Interpoloitaessa oletetaan, että ysiömasu errottuna eläeiään jäljellä olevalla ajalla muuttuu lineaarisesti.

7 4 läeiden ysiömasut lasetaan aavoista (4) A x (i):a x:w, i= 1, 2, 3, S,K p (i) = x A x (i):a xy:w x, i= P1, P2, P 3, missä x = vauutetun iä syntymäpäivänä vauutusen alamisvuonna, y = x- (x,y) hänen puolisonsa iä syntymäpäivänä vauutusen alamisvuonna, (x,y) = vauutetun ja hänen puolisonsa iäero x-y.. Nettoysiöertamasut A x(i)(i= 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K) saadaan liitteestä 2 ja määräaiaiset elinorot lasetaan yleisissä lasuperusteissa määriteltyä uolevuutta (a4) äyttäen. Vauutusesta voidaan suorittaa vuonna v myös ertamasut. Jos v(i)(i= 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K) ovat ne tavoite-eläeiden osat, joista suoritetaan ertamasut (5) K (i) b A (i) v = x v(i) i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K vuosimasuja pienennetään sen uuauden alusta lähtien, jona ertamasu suoritetaan, määrillä (6) M () b(p ( ) ( ) p ( ) v = x 1 v 1 + x 2 v( 2) + p x( 3) v( 3)) M (S) b(p (S) v = x v(s) M (P) b(p (P) (P) p (P ) (P ) p (P) v = x 1 v 1 + x 2 v 2 + x 3 v(p 3)) M (K) b(p (K) v = x v(k), joissa aavoissa x = vauutetun iä ertamasun suoritusvuonna vuosina ja täysinä uuausina suoritusuuauden lopussa, b = liitteessä 1 määritelty erroin. Kertamasun määrä rajoitetaan siten, että ertamasun suoritusen jäleen vuosimasun on oltava vähintään iässä 23 otetun vauutusen ilman ertamasuja suoritetun vuosimasun suuruinen. Miäli vauutusen alamisesta eläeiään on oreintaan vuosi, vauutus ustannetaan ertamasulla.

8 5 5. LÄKKT Meritään symboleilla (7) p x (i) v(x,z,i) = v(i), i= 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K, pz(i) missä vuosina ja täysinä uuausina alamis- x = vauutetun iä vauutusen alamisvuonna uuauden lopussa, z = iämuuttuja, jona arvo on välillä x z w. ahastoitavat tavoite-eläeet vuonna v ovat v 0 (8) v T Ij Ij 1 v (i) = v (i) + j(x,x j,i) 0 + I j= max{v 1;2005} j 0+, 2004 J j J j 1 j (x, x j,i), i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K J j= v 1 j 0+ missä x j = vauutetun täytetty iä vuosina ja täysinä uuausina vuoden j tammiuun lopussa. ahastoitu eläe vuonna v on (9) (i) T v = v (i) v(x,x v,i), i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K, ja ansaittu eläe vuonna v on (10) A v (i) = v(i) v(x, x v,i), i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K, joissa aavoissa x v = vauutetun iä vuosina ja täysinä uuausina sen uuauden lopussa, jolle o. eläe lasetaan. Jos eläeet lasetaan uuauden viimeiselle päivälle, äytetään iänä x v em. tavalla lasettua iää lisättynä yhdellä uuaudella. Ajanohdan jäleinen masunvapautusaia otetaan huomioon siten, että aavan (8) muaan lasetusta rahastoitavasta tavoite-eläeestä vähennetään se määrä, jolla rahastoitu etu olisi masuvapautusaiana arttunut, ellei masuvapautusta olisi ollut.

9 6 6. VAPAAKIJA Lisäeläevauutusen päättyessä muutoin uin eläetapahtumaan muodostetaan lisäeläevapaairja eriseen vanhuus-, työyvyttömyys- ja työttömyyseläeen osalta, eriseen perhe-eläeen osalta ja eriseen hautausavustusen osalta. Vapaairja vastaa eläeiää 65 vuotta. Miäli vauutuseen uuluu vanhuuseläeen tai perhe-eläeen lisäosa, nämä muunnetaan vapaairjaa lasettaessa eläeiää 65 vuotta vastaavisi ja yhdistetään varsinaiseen vapaairjaan. Vapaairjan vanhuus- ja työyvyttömyyseläeen rahastoitu eläe lasetaan aavasta A (i) (i) A (S) x u + x u (S) (S) i v = A x:65( i) + 1,012A x:65(s), i= 1, 2, 3, perhe-eläeen osalta aavasta A (i) x u (i) (P) i v A xy(p), i P 1,P 2,P 3, ja hautausavustusen osalta aavasta (K) v = u (K), missä x = vauutetun iä vuosina ja täysinä uuausina vauutusen päättymisuuauden lopussa, y = x (x,y), u (i) =aavan (9) muaan päättymishetelle lasettu rahastoitu eläe. Vapaairjan ansaittu eläe lasetaan vastaavasti vauutusen päättymishetelle aavan (10) muaan lasettujen ansaittujen eläeiden perusteella ja orotetaan tämän jäleen asianomaisen vuoden indesiin. Vapaairja on vanhuus- ja työyvyttömyyseläeen seä hautausavustusen osalta näin lasettu ansaittu eläe ja perhe-eläeen osalta ansaitun eläeen asinertainen määrä, joa vastaa lesen ja vähintään ahden lapsen eläettä. Työttömyyseläeen osalta vapaairjan määrä on yhtä suuri uin työyvyttömyyseläeen vapaairja.

10 7 7. VAKUUTUSMAKSUVASTUU 7.1.VASINAINN VAKUUTUSMAKSUVASTUU Vastuuta lasettaessa taroittaa x seuraavassa vauutetun iää syntymäpäivänä sinä alenterivuonna, jona viimeiselle päivälle vastuu lasetaan, ja y= x (x,y) hänen puolisonsa iää. Vastaisen vanhuuseläeen vastuu v saadaan aavasta (11) 1,01( ( )A ( ) ( )A ( ) v 1 x ½ 1 + v 2 x ½ 2 + v ( 3)A x ½( 3)), un w < 60 v V V 1, 01( ( )A ( ) v = v 1 x+ ½ 1 + v ( 3)A x+ ½( 3)), un 60 w<65 v 1,01( v ( 1)A x+ ½( 1), un w = 65 v, on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu vanhuuseläe het- jossa v (i)(i = i, 2, 3) ellä v. Jos eläeiä on 65 v ja yrittäjän siirtyminen vanhuuseläeelle lyääntyy eläeiän yli, saadaan vastaisen vanhuuseläeen vastuu aavasta (12) V 1,01 ( ) N65 v = v 1 ax+ ½,, N x jossa x on täytetty iä uuauden taruudella vuoden v päättymishetellä. Jos eläeiä on alle 65 v ja vanhuuseläeelle siirtyminen lyääntyy eläeiän yli, muunnetaan rahastoitua eläettä ohdan 9 muaisesti siten, että vastuun suuruus säilyy. Vastaisen työyvyttömyys-eläeen vastuu v saadaan aavasta (13) V 1 1,01 v = v (S)1,012A x+ ½:w (S), jossa v (S) v. on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu työyvyttömyyseläe hetellä Vastaisen perhe-eläeen vastuu saadaan aavasta (14) P D t,y(t) Vv = 1,01 v (P 1)A (P) + v (P 2) A t,y(t) (P) + x+ ½,y+ ½ D x + ½,y + ½ D s,y(s) v (P 3) A s,y(s) (P), Dx + ½,y + ½

11 8 jossa v (i)(i= P,P i 2,P 3), on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu leseneläe hetellä v. 1 t = max(x +,w), 2 1 s= max(x +,60,w), 2 y(t) = t (x, y), y(s) = s (x, y), Vastaisen hautausavustusen vastuu saadaan aavasta (14a) V K v = v (K)A x+ ½(K), jossa v (K) on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu hautausavustus hetellä v. Vapaairjan vastuu lasetaan aavojen (11) - (14a) muaan. Jos vauutuseen liittyvät lisäosat eivät tule masettavisi työyvyttömyys- tai työttömyyseläeen myöntämisen johdosta, ei vastuuta lisäosien osalta laseta. Lasettaessa vastuuta ennen heteä alaneiden eläeiden vastaisten etujen osalta noudatetaan edellä olevia aavoja (11) - (14) soveltuvin osin. 7.2.VAKUUTUSYHTIÖLAIN 13 LUVUN 3 :N MUKAISIA LISÄTUJA KOSKVA VAKUUTUSMAKSUVASTUUN OSA V A v YL:n muaisella lisäeläevauutusella ei ole osuutta vauutusyhtiölain 13 luvun 3 :n muaisia lisäetuja osevasta vauutusmasuvastuun osasta V A v.

12 9 8. KOVAUSVASTUU 8.1.LÄKKIDN KOVAUSVASTUU Vastuuta lasettaessa taroittaa x seuraavassa vauutetun iää syntymäpäivänä sinä alenterivuonna, jona viimeiselle päivälle vastuu lasetaan läeiden orvausvastuuseen tehdään tilinpäätösessä varaus masamattomina olevista orvauseristä Muu osa alaneiden eläeiden orvausvastuusta lasetaan seuraavasti. Alaneen vanhuuseläeen orvausvastuu hetelle v lasetaan aavasta (15) + VA Nx ½ N V 1,01 ( ( ) ( ( ) ( ( )) 60 v = + u 1 + u 2 + u 3 D x + ½ Nx ½ N ( ( ) ( ( ))min, 60 u 1 + u 3 +, Dx+ ½ Dx+ ½ + jossa u ( 1), u ( 2), ja u ( 3) ovat vanhuuseläeen rahastoidut osat eläeen alamishetellä u. Jos eläeelle siirtyminen on lyääntynyt yli eläeiän, muunnetaan rahastoitu eläe ohdan 9 periaatteita soveltaen siten, että vastuu säilyy. Vastaavasti menetellään myös silloin, un vanhuuseläe alaa ennen eläeiää. Muun uin ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetyn alaneen työyvyttömyyseläeen orvausvastuu lasetaan hetelle v aavasta (16) V IA 1,01 T (S)a ii i v = u (x+ ½ t) + t:w, on eläeen alamisheten rahastoitava eläe ja t on ulunut työyvyttö- jossa T u (S) myysaia. Ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetyn alaneen työyvyttömyyseläeen orvausvastuu lasetaan hetelle v aavasta (16a) IA T Nx ½ N V 1,01 (S) w v = + u. D x + ½

13 10 Alaneen perhe-eläeen orvausvastuu hetelle v lasetaan aavasta (17) V PA 1,01( T (P ) ( T (P ) ( T v = u 1 + u 2 + u (P 3)) C0ay+ ½+ C1a C2a, T1 ½ + + [ T1 ½ + ] jossa (a) C 0 = 1, T (P ), T (P ) ja T u 1 u 2 u (P3) y = lesen iä syntymäpäivänä vuonna v, ovat eläeen alamisheten rahastoitavia eläeitä, T 1= (18 z 1) + missä z 1 = nuorimman lapsen iä syntymäpäivänä vuonna v, T 2 = (18 z 2) +, missä z 2 = toisesi nuorimman lapsen iä syntymäpäivänä vuonna v, a n = liitteen 2 muainen aiaoro. Jos edunjättäjä on uollut jäleen ja lesi on edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat 0, jos edunsaajina ei ole lapsia C 1 = 2/3 muulloin. 0, jos edunsaajina on oreintaan ysi lapsi C 2 = 1/3 muulloin. (b) C 0 = 0, Jos edunjättäjä on uollut jäleen ja lesi ei ole edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat C 1= 2/3, 0, jos edunsaajina on ysi lapsi C 2 = 1/2 muulloin.

14 11 (c) C 0 =1, Jos edunjättäjä on uollut ennen ja lesi on edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat 0, jos edunsaajina ei ole lapsia C 1 = 1/2 muulloin, 0, jos edunsaajana on oreintaan ysi lapsi C 2 = 1/2 muulloin. (d) C 0 = 0, Jos edunjättäjä on uollut ennen ja lesi ei ole edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat C1 = 1, 0, jos edunsaajana on ysi lapsi C 2 = 1/2 muulloin. Jos uitenin edunjättäjä on uollut jäleen, mutta hänellä oli uollessaan oieus saada sellaista vanhuus-, työyvyttömyys- tai työttömyyseläettä, jona perusteena oleva ensimmäinen eläetapahtuma on sattunut ennen ja jota lasettaessa palvelusaia on otettu huomioon eläeiään asti, äytetään errointen (a) sijasta ertoimia (c) ja errointen (b) sijasta ertoimia (d). Jos vauutuseen liittyviä lisäosia ei maseta työyvyttömyys- tai työttömyyseläeen myöntämisen johdosta, ei vastuuta lisäosien osalta laseta. dellä olevia aavoja (15) - (17) äytetään soveltuvin osin myös lasettaessa vastuuta ennen heteä alaneiden eläeiden osalta. 8.2.TASAUSVASTUU läelaitosohtainen tasausvastuu lasetaan hetelle v aavasta (18) VIP(A) V T (1 r )(V T ) (r (b1))(v VIPK V ) (1 r ) 0,5 ( M v = + + v v 1 + v v 1 + v 1 + v v v ), jossa r v = vähimmäiseläeturvaa varten vahvistettavan sijoitusten tuottoprosentin sadasosa,

15 12 V VIPK v =31.12.v voimassa olleiden perusteiden muaisesti lasettu vastaisten vanhuus-, työyvyttömyys- ja perhe-eläeiden seä hautausavustusten vastuiden summa hetellä 31.12v, VIP(A) V v = v voimassa olleiden perusteiden muaisesti lasettu alaneiden vanhuustyöyvyttömyys-ja perhe-eläeiden vastuiden summa hetellä v, v = vuonna v masetut eläeet ja hautausavustuset, M v = vuonna v masetut rahastoidut eläeet ja hautausavustuset. Jos V T v on pienempi uin nolla, määrä V T v on saatavaa läeturvaesuselta per v eläeiden vastuunjaoperusteissa selvitettävällä tavalla, ja tasausvastuulle per v asetetaan arvo V T v =0. 9. TÄYDNTÄVÄT MÄÄÄYKST Vanhuuseläeen lyääntyessä yli eläeiän w lasetaan ansaittu eläe muuntamalla eläettä siten, että sen pääoma-arvo säilyy. Pääoma-arvoja lasettaessa äytetään tällöin uuauden taruudella määriteltyä iää eläeen alamishetellä. Tässä yhteydessä etuus 2 voidaan uitenin osittain tai oonaan muuntaa eliniäisesi vanhuuseläeesi. Vastaavasti menetellään myös silloin, un vanhuuseläe alaa ennen eläeiää. Jos eläeen sijasta annetaan vastaava ertasuoritus, tämän suoritusen määrä on o. eläeen pääoma-arvo lasettuna samalla tavalla uin vähimmäisvauutusessa.

16 1 LIIT 1 PUSTISSA KÄYTTTÄVIN KTOIMIN AVOT Näissä perusteissa esiintyvät lasuperusteista riippuvat vauutusteniset suureet lasetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien TL:n muaisen vauutusen yleisten lasuperusteiden muaisesti äyttäen seuraavia erioisvaioiden arvoja: Koroutuvuus (b1) = 0,0425 Kuolevuus - miesten vanhuuseläe ja ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetty työyvyttömyyseläe (b2) = -3 - naisten vanhuuseläe ja ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetty työyvyttömyyseläe - perhe-eläe b2 = -12 miespuolinen edunjättäjä (b2) = 0 naispuolinen edunjättäjä (b2) =-9 miespuolinen edunsaaja (b2) = -3 naispuolinen edunsaaja (b2) = miesten henivauutus (b2) = 0 - naisten henivauutus (b2) = -9

17 2 Työyvyttömyys - alaneen eläeen pääoma-arvo (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 - vastaisen eläeen pääoma-arvo (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 Masuvapautus (b9) = 1 Kuormitus (b13) = 0,001 (b14) = 0,11 ahan arvon muuttuvuus (b15) = 0 (b9) 1 b= b = 1 (b14) 1 (b14)

18 3 LIIT 2 LASKUKAAVAT 1. VANHUUSLÄK Nettoysiöertamasu on A x( 1) = A x:w( 1) = Nw D x Nw N60 1,012A 1 x (S) un w < 60 A x ( 2) = Dx 0, un w 60 A ( ) Nw 1,012A 2 x 3 = x(s), D x missä 1 D A (S) A (S) A (S) w x = x:60 x:w A x:60(s), D x 2 D A (S) A (S) A (S) w A (S) Nw x = x:65 x:w x:65. D x Nw N65 2. TYÖKYVYTTÖMYYSLÄK Nettoysiöertamasu on A x(s) = 1,012A x:w (S), missä A x:w (S) on määritelty yleisten lasuperusteiden ohdan 2.3 aavassa (15), un e = 9.

19 4 3. PH-LÄK Nettoysiöertamasu on A x(p 1 ) = A xy(p), D w,y(w) A x (P 2) = A w,y(w) (P), D xy A (P ) x 3 D 60,y(60) A 60,y(60) (P), un w < 60 D xy = Kaavoissa on y(w) = w (x, y) D w,y(w) A (P), un w 60. w,y(w) D xy ja ysiön suuruista leseneläettä ohti lasettu ertamasu miespuolisen vauutetun osalta 1 Dt µ tz t (18,M) A xy(p) = 0,99(ay a xy) + dt, D x n t(m) x jossa Z(18,M) t saadaan yleisten lasuperusteiden ohdan aavasta (23), ja naispuolisen vauutetun osalta 1 Dt µ tz t (18,N) A xy(p) = 0,99(ay a xy) + dt, D x n t(n) x jossa Z(18,N) t saadaan yleisten lasuperusteiden ohdan aavasta (9). dellä olevissa aavoissa yhteisiät lasetaan yleisten lasuperusteiden ohdan 2.2 aavan (12) muaan. Aiaoro on 1 e δn a n =, missä δ= ln1,0425. δ

20 5 4. HAUTAUSAVUSTUS Nettoysiöertamasu on A (K) Mx x = + (b13)a x, D x joa sisältää summaan verrannollisen uormitusen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET 1(36) TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) EITYISPEUSTEET Kokooma 10.2.2015 Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 10.12.2014. 2(36) SISÄLLYS

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-3259-12 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 151 Lahti 27.4.212 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 11, 244 VTT Puh. 2 722 5566, Fax. 2 722 73

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA Investoinnin annattavuuden mittareita Opetusmonisteessa on asi sivua, joilla on hyvin lyhyesti uvattu jouo mittareita. Seuraavassa on muutama lisäommentti ja aavan-johto. Tarastelemme projetia, jona perusinvestointi

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012 Määräykset 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Dnro FIVA 2/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

RuuviliitoSTEN. Sisällysluettelo

RuuviliitoSTEN. Sisällysluettelo RuuviliitoSTEN MITOITUS Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1.1 Kansiruuvit... 1. Itseporautuvat ruuvit... Esiporaus... 3 Materiaalit... 3 4 Kuormitustapa... 4 5 Leiausrasitettu ruuvi... 4 5.1 Itseporautuvat

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS ELÄKETURVAKESKUS 1.12.2010 1 (8) TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS Sisällysluettelo 1 TÄYTTÖOHJE... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 1 (22) 9.12.2013 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

NAULALIITOSTEN MITOITUS

NAULALIITOSTEN MITOITUS NAULALIITOSTEN MITOITUS Sisällysluettelo 1 Yleistä... Esiporaus... 3 Materiaalit... 4 Kuormitustapa...3 5 Leiausrasitettu naula...4 5.1 Puutavara-puutavara -liitos...4 5. Kerto-Kerto -liitos...5 5.3 Kerto-Puutavara

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 1 (22) 10.12.2014 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi JLP:n äyämäömä mahdollisuude Juha Lappi LP ehävä p z = a x + b z 0 Max or Min (.) 0 0 = = subjec o he following consrains: c a x + b z C, =,, q p q K r (.2) = = m n i ij K (.3) i= j= ij x xw= 0, =,, p

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 09771 08 1 (1) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 3.9.2008 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen 9/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 9: Usean vapausasteen systeemin liieyhtälöiden johto Newtonin laia äyttäen JOHDANTO Usean vapausasteen systeemillä taroitetaan meaanista systeemiä, jona liietilan uvaamiseen

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-08165-13 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Tehtävä Yleistä Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 21.11.2013 Simo Jouainen VTT Expert Services Ltd Ari Kevarinmäi PL 1001, 02044 VTT Puh.

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan 3.3 Laiat MAB7 Talousmatematiia Otava Opisto / Kati Jorda Laia ottamie Suuri osa ihmisistä ottaa laiaa jossai elämävaiheessa. Pailaiaa tarvitaa yleesä vauusia ja/tai taausia. Laiatulle pääomalle masetaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KNTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten aupuni (Y-tunnus 0006-) Kauniaistentie 0, 0700 KAUNIAINEN ja Asunto Oy Forsellesintie 8 (Y-tunnus 080-) c/o Kaallion huolto Oy

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

Sattuman matematiikkaa III

Sattuman matematiikkaa III Sattuman matematiiaa III Kolmogorovin asioomat ja frevenssitulinta Tommi Sottinen Tutija Matematiian ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université

Lisätiedot

Eläkettä saavien lasten Lesken ja entisen Lasten kerroin

Eläkettä saavien lasten Lesken ja entisen Lasten kerroin Muistio 1 (6) Perhe-eläkkeen kertasuorituksessa käytettävät lasten lukumäärästä riippuvat kertoimet Sisällys 1 Yleistä edunsaajien lukumäärästä riippuvista kertoimista... 1 2 Kertoimet 1.1.2017 alkaen...

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Eläketurvakeskus 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA. Pääoma-arvokertoimet. Jaakko Aho ja Mikko Sankala PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Eläketurvakeskus 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA. Pääoma-arvokertoimet. Jaakko Aho ja Mikko Sankala PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Pääoma-arvokertoimet Jaakko Aho ja Mikko Sankala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Pääoma-arvokertoimet Jaakko Aho

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 28.8.2012. Kerto-S ja Kerto-Q Rakenteellinen LVL

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 28.8.2012. Kerto-S ja Kerto-Q Rakenteellinen LVL SERTIFIKAATTI VTT-C-184-03 Myönnetty 28.8.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kerto-S ja Kerto-Q Raenteellinen LVL Metsäliitto Osuusunta Metsä Wood PL 24 08101 LOHJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY Kerto-S

Lisätiedot

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista Elementtimenetelmän peusteet. KEHÄRAKENTEET. leistä ehäaenteista Kehäaenteen osina oleat palit oiat ottaa astaan aiia annattimen asitusia, jota oat nomaali- ja leiausoima seä taiutus- ja ääntömomentti.

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutintolautaunta S tudenteamensnämnden MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 0..0 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutintolautaunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPITO TYÖOHJE 2009 Keianteniian osasto Tenillisen eian laboratorio BJ90A0900 Tenillisen eian ja tenillisen polyeerieian laboratoriotyöt Ohje: Irina Turu, Katriina Liiatainen,

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4)

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4) http://matematiialehtisolmu.fi/ Kombiaatio-oppia Kuia mota erilaista lottoriviä ja poeriättä o olemassa? Lotossa arvotaa 7 palloa 39 pallo jouosta. Poeriäsi o viide orti osajouo 52 orttia äsittävästä paasta.

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 00003 08 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 4.10.007 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 0044 VTT Puh. 00 7 5566, Fax. 00

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET 28.4.2015 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään primäärirungon voimaliitosia ja niien mitoitusohjeita. Voimaliitoset mitoitetaan tapausohtaisesti määräävän uormitusyhistelmän

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = =

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = = 2 Lasuarjoitus 2 21 Kytentäimpedanssin asenta Mitä taroittaa ytentäimpedanssi? 5 ma:n suuruinen äiriövirta oasiaaiaapein vaipassa (uojoto) aieuttaa 1 mv:n suuruisen äiriöjännitteen 1 m:n mataa Miä on ytentäimpedanssin

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia 8/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 8: Yhen vapausaseen paovärähely, ransieniuormiusia JOHDANTO c m x () Kuva. Syseemi. Transieniuormiusella aroieaan uormiusheräeä, joa aiheuaa syseemiin lyhyaiaisen liieilan.

Lisätiedot

Valon diffraktio yhdessä ja kahdessa raossa

Valon diffraktio yhdessä ja kahdessa raossa Jväslän Ammattioreaoulu, IT-instituutti IXPF24 Fsiia, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pasi Repo Valon diffratio hdessä ja ahdessa raossa Laatija - Pasi Vähämartti Vuosiurssi - IST4S1 Teopäivä 2005-2-17 Palautuspäivä

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5.

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5. Kertausosa. Sijoitetaan ja y suoran yhtälöön.. a) d, ( ) ( ),0... d, ( 0 ( ) ) ( ) 0,9.... Kodin oordinaatit ovat (-,0;,0). Kodin ja oulun etäisyys d, (,0 0) (,0 0),0,...,0 (m) a) Tosi Piste (,) on suoralla.

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen / ÄRÄHELYMEKANIIKKA SESSIO : Usean vapausasteen systeein liieyhtälöien johto Lagrangen yhtälöillä JOHDANO Kirjoitettaessa liieyhtälöitä suoraan Newtonin laeista äytetään systeeistä irrotettujen osien tai

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

b 4i j k ovat yhdensuuntaiset.

b 4i j k ovat yhdensuuntaiset. MAA5. 1 Koe 29.9.2012 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää! Muista tehdä pisteytysruuduo ensimmäisen onseptin yläreunaan! Perustele vastausesi välivaiheilla! 1. Oloon vetorit a 2i 6 j 3 ja b i 4 j 3 a) Määritä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2012

Määräykset ja ohjeet 5/2012 Määräykset ja ohjeet 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET KUNTIN LÄKVKUUTU 328 VRHILÄKMNORUTI MKU 29 LÄHTIN NOUDTTTVT LKURUTT Valtuusuta ahstaa arhaseläemeoperustese masu eaode yhtesmäärä uodelle euromääräsest Tämä ahstettu masu o samalla lopullste masue yhtesmäärä

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 56 520 SISÄLLYS N:o Sivu 56 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Luku 1: Järjestelmien lineaarisuus, differenssiyhtälöt, differentiaaliyhtälöt

Luku 1: Järjestelmien lineaarisuus, differenssiyhtälöt, differentiaaliyhtälöt SMG-00 Piirianalyysi II Luentomonisteen harjoitustehtävien vastauset Luu : Järjestelmien lineaarisuus, differenssiyhtälöt, differentiaaliyhtälöt. Järjestelmien lineaarisuus: Järjestelmä on lineaarinen,

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Luku kahden alkuluvun summana

Luku kahden alkuluvun summana Luu ahden aluluvun summana Juho Salmensuu Lahden Lyseon luio Matematiia 008 Tiivistelmä Tutielmassa tarastellaan ysymystä; uina monella eri tavalla annettu parillinen oonaisluu voidaan esittää ahden aluluvun

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2012

Määräykset ja ohjeet 4/2012 Määräykset ja ohjeet 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Dnro FIVA 2/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2.

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2. Luu 7: Oiosulusuojaus 7. OIKOLKOJA 7.. Yleistä Vero laitteide mitoittamisessa, oiosulusuojause suuittelussa ja turvallise äytö suuittelussa o tuettava oiosuluvirrat eri tilateissa ja eri osissa veroa.

Lisätiedot

Luku 1: Järjestelmien lineaarisuus, differenssiyhtälöt, differentiaaliyhtälöt

Luku 1: Järjestelmien lineaarisuus, differenssiyhtälöt, differentiaaliyhtälöt SMG-00 Piirianalyysi II Harjoitustehtävät Luu : Järjestelmien lineaarisuus, differenssiyhtälöt, differentiaaliyhtälöt Järjestelmien lineaarisuus: Järjestelmä on lineaarinen, jos T u u T u T u, jossa ja

Lisätiedot

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa / DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

Siltaeurokoodien koulutus - Teräs-, liitto- ja puusillat 29-30.3.2009

Siltaeurokoodien koulutus - Teräs-, liitto- ja puusillat 29-30.3.2009 Uuen Euroooi 5:n yleisesittely itt l Siltaeuroooien oulutus - Teräs-, liitto- ja puusillat 9-30.3.009 Maru Kortesmaa Euroooi 5, Puuraenteet EN 1995-1-1: Euroooi 5: Puuraenteien suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali 7/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 7: Yhn vapausasn paovärähly, impulssiuormius ja Duhamlin ingraali IMPULSSIKUORMITUS Maanisn sysmiin ohisuva jasoon hrä on usin ajasa riippuva lyhyaiainn uormius. Ysinraisin

Lisätiedot

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä Voimaantulopäivä

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä Voimaantulopäivä Määräykset 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Dnro FIVA 2/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

Tämä merkitsee geometrisesti, että funktioiden f

Tämä merkitsee geometrisesti, että funktioiden f 28 2. Futiosarjat Edellä sarjat olivat luusarjoja, joide termit ovat (tässä urssissa) reaaliluuja. Jos termit ovat samasta muuttujasta riippuvia futioita, päädytää futiotermisii sarjoihi. Näide äyttö matematiiassa

Lisätiedot

4.7 Todennäköisyysjakaumia

4.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todeäöisyyde lähtöohdat.7 Todeäöisyysjaaumia Luvussa 3 Tuusluvut perehdyimme jo jaauma äsitteesee yleesä ja ormaalijaaumaa vähä taremmi. Lähdetää yt tutustumaa biomijaaumaa ja otetaa se jälee ormaalijaauma

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, VY, TY / Insinööriosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 30.5.2006. sarja A

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, VY, TY / Insinööriosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 30.5.2006. sarja A TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, VY, TY / Insinööriosastot Valintauulustelujen matematiian oe 30.5.006 sarja A Ohjeita. Sijoita joainen tehtävä omalle sivulleen. Laadi rataisut seleästi v älivaiheineen, tarvittaessa

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kiinteätuottoiset arvopaperit

Kiinteätuottoiset arvopaperit Mat-.34 Ivestoititeoria Kiiteätuottoiset arvopaperit 6..05 Lähtöohtia Lueolla tarasteltii tilateita, joissa yyarvo laseassa äytettävä oro oli aettua ja riippuato aiaperiodista Käytäössä orot äärittyvät

Lisätiedot