YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004."

Transkriptio

1 YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

2 SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN IKÄLASKU LISÄLÄKKN TAVOIT-LÄK VAKUUTUSMAKSU LÄKKT VAPAAKIJA VAKUUTUSMAKSUVASTUU Varsinainen vauutusmasuvastuu Vauutusyhtiölain 13 luvun 3 :n muaisia lisäetuja oseva vauutusmasuvastuun osa A V v 8 8. KOVAUSVASTUU LÄKKIDN KOVAUSVASTUU TASAUSVASTUU TÄYDNTÄVÄT MÄÄÄYKST LIIT 1 PUSTISSA KÄYTTTÄVIN KTOIMIN AVOT LIIT 2 LASKUKAAVAT

3 Perusteen voimaantulosäännös Voimaantulo Perusteet tulevat voimaan uitenin siten, että vuodelta 1990 perittävää vauutusmasua määrättäessä sovelletaan aiaisemmin voimassa olleita perusteita. Perhe-eläeiden osalta vauutusmasuvastuu ja orvausvastuu hetelle voidaan uitenin lasea aiemmin voimassa olleiden perusteiden muaan. Perusteen voimaantulosäännös Perusteiden ohdat 4, 6, 7.1, 8.1 ja 8.2 seä liitteet 1 ja 2 muutetaan seuraavasti: Voimaantulo Muutoset tulevat voimaan uitenin siten, että vuodelta 1992 perittävää vauutusmasua määrättäessä sovelletaan aiaisemmin voimassa olleita perusteita. Perusteen voimaantulosäännös Perusteiden ohdat 1, 3, 4, 5, 6, 7.1 ja 8.2 seä liitteet 1 ja 2 muutetaan seuraavasti. Voimaantulo Muutoset tulevat voimaan Sovellettaessa aavaa (18) vuonna 1996 V VIPK V VIP. 95 = 95 Perusteen voimaantulosäännös Perusteiden ohtia 3 ja 5 muutetaan seuraavasti. Voimaantulo Muutoset tulevat voimaan Miäli eläeturva sopeutetaan , ohtia 3 5 sovelletaan iään uin vauutus olisi tullut voimaan Kohdissa 4 ja 5 tavoite-eläe saadaan tällöin vähentämällä sopeutetusta tavoite-eläeestä vuoden 2004 loppuun mennessä ansaittu eläe, joa on orotettu palaertoimella vuoden 2005 tasoon. Sopeuttamisheteen mennessä rahastoituneet ja ansaitut eläeet voidaan tällöin muuntaa tarvittaessa siten, että näiden etuusien pääoma-arvot eivät muutu. Lasettaessa ansaittua ja rahastoitua eläettä sopeuttamisen jäleen aavojen (8) ja (9) muaisiin ansaittuihin ja rahastoituihin eläeisiin lisätään yseiset ennen sopeuttamista syntyneet suureet, ansaittu eläe uitenin orotettuna TL 7 b :ssä taroitetulla palaertoimella sen vuoden tasoon, jona ansaittua eläettä lasetaan.

4 1 YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Yrittäjien eläelain 11 :n 1 momentin muaiseen lisäeläevauutuseen nähden noudatetaan, ellei asianomaisessa ohdassa ole toisin sanottu, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia työnteijäin eläelain muaisen vauutusen yleisiä lasuperusteita ja seuraavia erityisperusteita. 1. PUSTIDN SOVLTAMINN Näitä perusteita sovelletaan YL 11 :n 1 momentissa taroitettuun eläeturvaan, joa voi sisältää yhden tai useampia seuraavista eläe-eduista vanhuus-, työyvyttömyys- ja työttömyyseläeturvan perhe-eläeturva hautausavustus. Lisäeläeturva on reisteröitävä läeturvaesusessa (TK) sosiaali- ja terveysministeriön antaman YL 11 :ssä taroitettujen vapaaehtoisten lisäetujen reisteröimisehtoja osevan päätösen muaisesti. Lisäeläeturvan myöntäminen tietylle yrittäjälle edellyttää, että hän on ottanut YLvähimmäiseläeturvaa vastaavan vauutusen samasta vauutusyhtiöstä. Perusteiden soveltaminen edellyttää läeturvaesusen hyväsymän vastuunvalintaohjeen noudattamista. Jos lisäeläeturvan eläeiä on alennettu ja vähintään 60 vuotta, perusteita sovellettaessa oletetaan, että alennettuun eläeiään mennessä arttunut YL-peruseläe varhennetaan alamaan alennetusta eläeiästä. Miäli eläeiä on alle 60 vuotta, peruseläe varhennetaan alamaan iästä 60 vuotta. 2. IKÄLASKU Näissä perusteissa iälasu on määritelty vauutusmasun ja vastuunlasennan yhteydessä. Vauutetun ja hänen puolisonsa iäero lasetaan vähentämällä puolison syntymävuosiluvusta vauutetun syntymävuosiluu.

5 2 3. LISÄLÄKKN TAVOIT-LÄK Lisäeläeen perusteena oleva työtulo ja tavoite-eläe sovitaan vauutussopimusta tehtäessä ja niitä muutetaan tämän jäleen TL 9 :ssä taroitetun indesin muutosta vastaavasti vuoteen 2004 asti ja vuodesta 2005 alaen TL 7 b :ssä taroitetun palaertoimen muutosta vastaavasti. Vauutusen alamisvuonna v 0 ovat tavoite-eläeet vuodessa aavan (1) muaiset. Perhe-eläeen tavoite-eläeellä v (P ) i = 1, 2, 3 taroitetaan sellaista leseneläettä, johon lesi ysin edunsaajana 0 i olisi oieutettu. (1) v ( 1) = vanhuuseläeen tavoite-eläe ilman peruseläeen varhentamisesta 0 ja eläeiän alentamisesta johtuvaa lisäosaa v ( 2) = vanhuuseläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w iään 60 vuotta. 0 Lisäosa orvaa iään 60 vuotta varhennetun peruseläeen v ( 2) = 0, jos w 60 v, 0 v ( 3) = vanhuuseläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w alaen. Lisäosa orvaa 0 osasi tai oonaan eläeiän alentamisen taia arttumatta jäävää peruseläettä seä peruseläeen varhentamisvähennystä, v (S) = työyvyttömyyseläeen tavoite-eläe = v ( 1) 0 0 v (P 1) = perhe-eläeen tavoite-eläe ilman peruseläeen varhentamisesta 0 ja eläeiän alentamisesta johtuvaa lisäosaa, v (P 2) = perhe-eläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w alaen. Lisäosa orvaa 0 osasi tai oonaan eläeiän alentamisen taia arttumatta jäävää peruseläettä v (P 3) = perhe-eläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w, uitenin aiaisintaan 0 60 vuoden iästä alaen. Lisäosa orvaa osasi tai oonaan alennettuun eläeiään mennessä arttuneen peruseläeen varhentamisvähennystä lasettuna eläeiään, uitenin aiaisintaan 60 vuoden iään v (K) = hautausavustusen tavoite-etuus 0 Tavoite-eläe vuonna v on Iv J (i) 2004 v = v (i), i= 1, 2,,S,P,P,P,K I J , max{v 0;2004} min{v 0;2004} missä I v on TL 7 b :n muainen palaerroin vuonna v ja vuonna v. J v on TL 9 :n muaisen indesin arvo Joainen edun lisäys, joa ei aiheudu indesin tai palaertoimen noususta, atsotaan vauutusmasua lasettaessa uudesi vauutusesi.

6 3 4. VAKUUTUSMAKSU Vauutusmasu määritellään jatuvasi masusi. Masua lasettaessa otetaan huomioon oro eräpäivästä teoreettiseen eräpäivään 1.7.v 100r v %:n vuotuisen oroannan muaan, jossa r v on määritelty ohdassa 8.2. Vauutusmasu per 1.7.v. on (2) t P v v = M v(i), 360 i jossa t v = aia, jona vauutus on ollut voimassa vuonna v, lasettuna päivinä YA 5 :n muaan; siihen ei lueta aiaa, jona vauutettu on ollut oieutettu YL:n muaiseen työyvyttömyys- tai työttömyyseläeeseen, M v (i) =aavan (3) muaisesti lasettu eläe-etuuden i vuosimasu; summaus ulotetaan niiden etuusien i =, S, P, K yli, joita vauutus osee. Työttömyyseläeen osalta ei erillistä masua peritä. Työttömyyseläeet vähennetään ohdan 8.2 muaisesti tasausvastuusta. Vuosimasut lasetaan aavoista (3) M v() = b(p x() 1 v() 1 + p x( 2) v( 2) + p x( 3) v( 3)) M v(s) = b(p x(s) v(s) M v(p) = b(p x(p) 1 v(p) 1 + p x(p 2) v(p 2) + p x(p 3) v(p)) 3 M v(k) = b(p x(k) v(k), missä b = liitteessä 1 määritelty erroin, x = vauutetun iä vauutusen alamisvuonna v 0 vuosina ja täysinä uuausina alamisuuauden lopussa, p x (i) = eläeiden i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K aavan (4) muainen ysiömasu interpoloituna lähimpiä täysiä vuosia vastaavista masuista iää x vastaavasi. Interpoloitaessa oletetaan, että ysiömasu errottuna eläeiään jäljellä olevalla ajalla muuttuu lineaarisesti.

7 4 läeiden ysiömasut lasetaan aavoista (4) A x (i):a x:w, i= 1, 2, 3, S,K p (i) = x A x (i):a xy:w x, i= P1, P2, P 3, missä x = vauutetun iä syntymäpäivänä vauutusen alamisvuonna, y = x- (x,y) hänen puolisonsa iä syntymäpäivänä vauutusen alamisvuonna, (x,y) = vauutetun ja hänen puolisonsa iäero x-y.. Nettoysiöertamasut A x(i)(i= 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K) saadaan liitteestä 2 ja määräaiaiset elinorot lasetaan yleisissä lasuperusteissa määriteltyä uolevuutta (a4) äyttäen. Vauutusesta voidaan suorittaa vuonna v myös ertamasut. Jos v(i)(i= 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K) ovat ne tavoite-eläeiden osat, joista suoritetaan ertamasut (5) K (i) b A (i) v = x v(i) i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K vuosimasuja pienennetään sen uuauden alusta lähtien, jona ertamasu suoritetaan, määrillä (6) M () b(p ( ) ( ) p ( ) v = x 1 v 1 + x 2 v( 2) + p x( 3) v( 3)) M (S) b(p (S) v = x v(s) M (P) b(p (P) (P) p (P ) (P ) p (P) v = x 1 v 1 + x 2 v 2 + x 3 v(p 3)) M (K) b(p (K) v = x v(k), joissa aavoissa x = vauutetun iä ertamasun suoritusvuonna vuosina ja täysinä uuausina suoritusuuauden lopussa, b = liitteessä 1 määritelty erroin. Kertamasun määrä rajoitetaan siten, että ertamasun suoritusen jäleen vuosimasun on oltava vähintään iässä 23 otetun vauutusen ilman ertamasuja suoritetun vuosimasun suuruinen. Miäli vauutusen alamisesta eläeiään on oreintaan vuosi, vauutus ustannetaan ertamasulla.

8 5 5. LÄKKT Meritään symboleilla (7) p x (i) v(x,z,i) = v(i), i= 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K, pz(i) missä vuosina ja täysinä uuausina alamis- x = vauutetun iä vauutusen alamisvuonna uuauden lopussa, z = iämuuttuja, jona arvo on välillä x z w. ahastoitavat tavoite-eläeet vuonna v ovat v 0 (8) v T Ij Ij 1 v (i) = v (i) + j(x,x j,i) 0 + I j= max{v 1;2005} j 0+, 2004 J j J j 1 j (x, x j,i), i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K J j= v 1 j 0+ missä x j = vauutetun täytetty iä vuosina ja täysinä uuausina vuoden j tammiuun lopussa. ahastoitu eläe vuonna v on (9) (i) T v = v (i) v(x,x v,i), i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K, ja ansaittu eläe vuonna v on (10) A v (i) = v(i) v(x, x v,i), i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K, joissa aavoissa x v = vauutetun iä vuosina ja täysinä uuausina sen uuauden lopussa, jolle o. eläe lasetaan. Jos eläeet lasetaan uuauden viimeiselle päivälle, äytetään iänä x v em. tavalla lasettua iää lisättynä yhdellä uuaudella. Ajanohdan jäleinen masunvapautusaia otetaan huomioon siten, että aavan (8) muaan lasetusta rahastoitavasta tavoite-eläeestä vähennetään se määrä, jolla rahastoitu etu olisi masuvapautusaiana arttunut, ellei masuvapautusta olisi ollut.

9 6 6. VAPAAKIJA Lisäeläevauutusen päättyessä muutoin uin eläetapahtumaan muodostetaan lisäeläevapaairja eriseen vanhuus-, työyvyttömyys- ja työttömyyseläeen osalta, eriseen perhe-eläeen osalta ja eriseen hautausavustusen osalta. Vapaairja vastaa eläeiää 65 vuotta. Miäli vauutuseen uuluu vanhuuseläeen tai perhe-eläeen lisäosa, nämä muunnetaan vapaairjaa lasettaessa eläeiää 65 vuotta vastaavisi ja yhdistetään varsinaiseen vapaairjaan. Vapaairjan vanhuus- ja työyvyttömyyseläeen rahastoitu eläe lasetaan aavasta A (i) (i) A (S) x u + x u (S) (S) i v = A x:65( i) + 1,012A x:65(s), i= 1, 2, 3, perhe-eläeen osalta aavasta A (i) x u (i) (P) i v A xy(p), i P 1,P 2,P 3, ja hautausavustusen osalta aavasta (K) v = u (K), missä x = vauutetun iä vuosina ja täysinä uuausina vauutusen päättymisuuauden lopussa, y = x (x,y), u (i) =aavan (9) muaan päättymishetelle lasettu rahastoitu eläe. Vapaairjan ansaittu eläe lasetaan vastaavasti vauutusen päättymishetelle aavan (10) muaan lasettujen ansaittujen eläeiden perusteella ja orotetaan tämän jäleen asianomaisen vuoden indesiin. Vapaairja on vanhuus- ja työyvyttömyyseläeen seä hautausavustusen osalta näin lasettu ansaittu eläe ja perhe-eläeen osalta ansaitun eläeen asinertainen määrä, joa vastaa lesen ja vähintään ahden lapsen eläettä. Työttömyyseläeen osalta vapaairjan määrä on yhtä suuri uin työyvyttömyyseläeen vapaairja.

10 7 7. VAKUUTUSMAKSUVASTUU 7.1.VASINAINN VAKUUTUSMAKSUVASTUU Vastuuta lasettaessa taroittaa x seuraavassa vauutetun iää syntymäpäivänä sinä alenterivuonna, jona viimeiselle päivälle vastuu lasetaan, ja y= x (x,y) hänen puolisonsa iää. Vastaisen vanhuuseläeen vastuu v saadaan aavasta (11) 1,01( ( )A ( ) ( )A ( ) v 1 x ½ 1 + v 2 x ½ 2 + v ( 3)A x ½( 3)), un w < 60 v V V 1, 01( ( )A ( ) v = v 1 x+ ½ 1 + v ( 3)A x+ ½( 3)), un 60 w<65 v 1,01( v ( 1)A x+ ½( 1), un w = 65 v, on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu vanhuuseläe het- jossa v (i)(i = i, 2, 3) ellä v. Jos eläeiä on 65 v ja yrittäjän siirtyminen vanhuuseläeelle lyääntyy eläeiän yli, saadaan vastaisen vanhuuseläeen vastuu aavasta (12) V 1,01 ( ) N65 v = v 1 ax+ ½,, N x jossa x on täytetty iä uuauden taruudella vuoden v päättymishetellä. Jos eläeiä on alle 65 v ja vanhuuseläeelle siirtyminen lyääntyy eläeiän yli, muunnetaan rahastoitua eläettä ohdan 9 muaisesti siten, että vastuun suuruus säilyy. Vastaisen työyvyttömyys-eläeen vastuu v saadaan aavasta (13) V 1 1,01 v = v (S)1,012A x+ ½:w (S), jossa v (S) v. on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu työyvyttömyyseläe hetellä Vastaisen perhe-eläeen vastuu saadaan aavasta (14) P D t,y(t) Vv = 1,01 v (P 1)A (P) + v (P 2) A t,y(t) (P) + x+ ½,y+ ½ D x + ½,y + ½ D s,y(s) v (P 3) A s,y(s) (P), Dx + ½,y + ½

11 8 jossa v (i)(i= P,P i 2,P 3), on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu leseneläe hetellä v. 1 t = max(x +,w), 2 1 s= max(x +,60,w), 2 y(t) = t (x, y), y(s) = s (x, y), Vastaisen hautausavustusen vastuu saadaan aavasta (14a) V K v = v (K)A x+ ½(K), jossa v (K) on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu hautausavustus hetellä v. Vapaairjan vastuu lasetaan aavojen (11) - (14a) muaan. Jos vauutuseen liittyvät lisäosat eivät tule masettavisi työyvyttömyys- tai työttömyyseläeen myöntämisen johdosta, ei vastuuta lisäosien osalta laseta. Lasettaessa vastuuta ennen heteä alaneiden eläeiden vastaisten etujen osalta noudatetaan edellä olevia aavoja (11) - (14) soveltuvin osin. 7.2.VAKUUTUSYHTIÖLAIN 13 LUVUN 3 :N MUKAISIA LISÄTUJA KOSKVA VAKUUTUSMAKSUVASTUUN OSA V A v YL:n muaisella lisäeläevauutusella ei ole osuutta vauutusyhtiölain 13 luvun 3 :n muaisia lisäetuja osevasta vauutusmasuvastuun osasta V A v.

12 9 8. KOVAUSVASTUU 8.1.LÄKKIDN KOVAUSVASTUU Vastuuta lasettaessa taroittaa x seuraavassa vauutetun iää syntymäpäivänä sinä alenterivuonna, jona viimeiselle päivälle vastuu lasetaan läeiden orvausvastuuseen tehdään tilinpäätösessä varaus masamattomina olevista orvauseristä Muu osa alaneiden eläeiden orvausvastuusta lasetaan seuraavasti. Alaneen vanhuuseläeen orvausvastuu hetelle v lasetaan aavasta (15) + VA Nx ½ N V 1,01 ( ( ) ( ( ) ( ( )) 60 v = + u 1 + u 2 + u 3 D x + ½ Nx ½ N ( ( ) ( ( ))min, 60 u 1 + u 3 +, Dx+ ½ Dx+ ½ + jossa u ( 1), u ( 2), ja u ( 3) ovat vanhuuseläeen rahastoidut osat eläeen alamishetellä u. Jos eläeelle siirtyminen on lyääntynyt yli eläeiän, muunnetaan rahastoitu eläe ohdan 9 periaatteita soveltaen siten, että vastuu säilyy. Vastaavasti menetellään myös silloin, un vanhuuseläe alaa ennen eläeiää. Muun uin ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetyn alaneen työyvyttömyyseläeen orvausvastuu lasetaan hetelle v aavasta (16) V IA 1,01 T (S)a ii i v = u (x+ ½ t) + t:w, on eläeen alamisheten rahastoitava eläe ja t on ulunut työyvyttö- jossa T u (S) myysaia. Ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetyn alaneen työyvyttömyyseläeen orvausvastuu lasetaan hetelle v aavasta (16a) IA T Nx ½ N V 1,01 (S) w v = + u. D x + ½

13 10 Alaneen perhe-eläeen orvausvastuu hetelle v lasetaan aavasta (17) V PA 1,01( T (P ) ( T (P ) ( T v = u 1 + u 2 + u (P 3)) C0ay+ ½+ C1a C2a, T1 ½ + + [ T1 ½ + ] jossa (a) C 0 = 1, T (P ), T (P ) ja T u 1 u 2 u (P3) y = lesen iä syntymäpäivänä vuonna v, ovat eläeen alamisheten rahastoitavia eläeitä, T 1= (18 z 1) + missä z 1 = nuorimman lapsen iä syntymäpäivänä vuonna v, T 2 = (18 z 2) +, missä z 2 = toisesi nuorimman lapsen iä syntymäpäivänä vuonna v, a n = liitteen 2 muainen aiaoro. Jos edunjättäjä on uollut jäleen ja lesi on edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat 0, jos edunsaajina ei ole lapsia C 1 = 2/3 muulloin. 0, jos edunsaajina on oreintaan ysi lapsi C 2 = 1/3 muulloin. (b) C 0 = 0, Jos edunjättäjä on uollut jäleen ja lesi ei ole edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat C 1= 2/3, 0, jos edunsaajina on ysi lapsi C 2 = 1/2 muulloin.

14 11 (c) C 0 =1, Jos edunjättäjä on uollut ennen ja lesi on edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat 0, jos edunsaajina ei ole lapsia C 1 = 1/2 muulloin, 0, jos edunsaajana on oreintaan ysi lapsi C 2 = 1/2 muulloin. (d) C 0 = 0, Jos edunjättäjä on uollut ennen ja lesi ei ole edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat C1 = 1, 0, jos edunsaajana on ysi lapsi C 2 = 1/2 muulloin. Jos uitenin edunjättäjä on uollut jäleen, mutta hänellä oli uollessaan oieus saada sellaista vanhuus-, työyvyttömyys- tai työttömyyseläettä, jona perusteena oleva ensimmäinen eläetapahtuma on sattunut ennen ja jota lasettaessa palvelusaia on otettu huomioon eläeiään asti, äytetään errointen (a) sijasta ertoimia (c) ja errointen (b) sijasta ertoimia (d). Jos vauutuseen liittyviä lisäosia ei maseta työyvyttömyys- tai työttömyyseläeen myöntämisen johdosta, ei vastuuta lisäosien osalta laseta. dellä olevia aavoja (15) - (17) äytetään soveltuvin osin myös lasettaessa vastuuta ennen heteä alaneiden eläeiden osalta. 8.2.TASAUSVASTUU läelaitosohtainen tasausvastuu lasetaan hetelle v aavasta (18) VIP(A) V T (1 r )(V T ) (r (b1))(v VIPK V ) (1 r ) 0,5 ( M v = + + v v 1 + v v 1 + v 1 + v v v ), jossa r v = vähimmäiseläeturvaa varten vahvistettavan sijoitusten tuottoprosentin sadasosa,

15 12 V VIPK v =31.12.v voimassa olleiden perusteiden muaisesti lasettu vastaisten vanhuus-, työyvyttömyys- ja perhe-eläeiden seä hautausavustusten vastuiden summa hetellä 31.12v, VIP(A) V v = v voimassa olleiden perusteiden muaisesti lasettu alaneiden vanhuustyöyvyttömyys-ja perhe-eläeiden vastuiden summa hetellä v, v = vuonna v masetut eläeet ja hautausavustuset, M v = vuonna v masetut rahastoidut eläeet ja hautausavustuset. Jos V T v on pienempi uin nolla, määrä V T v on saatavaa läeturvaesuselta per v eläeiden vastuunjaoperusteissa selvitettävällä tavalla, ja tasausvastuulle per v asetetaan arvo V T v =0. 9. TÄYDNTÄVÄT MÄÄÄYKST Vanhuuseläeen lyääntyessä yli eläeiän w lasetaan ansaittu eläe muuntamalla eläettä siten, että sen pääoma-arvo säilyy. Pääoma-arvoja lasettaessa äytetään tällöin uuauden taruudella määriteltyä iää eläeen alamishetellä. Tässä yhteydessä etuus 2 voidaan uitenin osittain tai oonaan muuntaa eliniäisesi vanhuuseläeesi. Vastaavasti menetellään myös silloin, un vanhuuseläe alaa ennen eläeiää. Jos eläeen sijasta annetaan vastaava ertasuoritus, tämän suoritusen määrä on o. eläeen pääoma-arvo lasettuna samalla tavalla uin vähimmäisvauutusessa.

16 1 LIIT 1 PUSTISSA KÄYTTTÄVIN KTOIMIN AVOT Näissä perusteissa esiintyvät lasuperusteista riippuvat vauutusteniset suureet lasetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien TL:n muaisen vauutusen yleisten lasuperusteiden muaisesti äyttäen seuraavia erioisvaioiden arvoja: Koroutuvuus (b1) = 0,0425 Kuolevuus - miesten vanhuuseläe ja ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetty työyvyttömyyseläe (b2) = -3 - naisten vanhuuseläe ja ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetty työyvyttömyyseläe - perhe-eläe b2 = -12 miespuolinen edunjättäjä (b2) = 0 naispuolinen edunjättäjä (b2) =-9 miespuolinen edunsaaja (b2) = -3 naispuolinen edunsaaja (b2) = miesten henivauutus (b2) = 0 - naisten henivauutus (b2) = -9

17 2 Työyvyttömyys - alaneen eläeen pääoma-arvo (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 - vastaisen eläeen pääoma-arvo (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 Masuvapautus (b9) = 1 Kuormitus (b13) = 0,001 (b14) = 0,11 ahan arvon muuttuvuus (b15) = 0 (b9) 1 b= b = 1 (b14) 1 (b14)

18 3 LIIT 2 LASKUKAAVAT 1. VANHUUSLÄK Nettoysiöertamasu on A x( 1) = A x:w( 1) = Nw D x Nw N60 1,012A 1 x (S) un w < 60 A x ( 2) = Dx 0, un w 60 A ( ) Nw 1,012A 2 x 3 = x(s), D x missä 1 D A (S) A (S) A (S) w x = x:60 x:w A x:60(s), D x 2 D A (S) A (S) A (S) w A (S) Nw x = x:65 x:w x:65. D x Nw N65 2. TYÖKYVYTTÖMYYSLÄK Nettoysiöertamasu on A x(s) = 1,012A x:w (S), missä A x:w (S) on määritelty yleisten lasuperusteiden ohdan 2.3 aavassa (15), un e = 9.

19 4 3. PH-LÄK Nettoysiöertamasu on A x(p 1 ) = A xy(p), D w,y(w) A x (P 2) = A w,y(w) (P), D xy A (P ) x 3 D 60,y(60) A 60,y(60) (P), un w < 60 D xy = Kaavoissa on y(w) = w (x, y) D w,y(w) A (P), un w 60. w,y(w) D xy ja ysiön suuruista leseneläettä ohti lasettu ertamasu miespuolisen vauutetun osalta 1 Dt µ tz t (18,M) A xy(p) = 0,99(ay a xy) + dt, D x n t(m) x jossa Z(18,M) t saadaan yleisten lasuperusteiden ohdan aavasta (23), ja naispuolisen vauutetun osalta 1 Dt µ tz t (18,N) A xy(p) = 0,99(ay a xy) + dt, D x n t(n) x jossa Z(18,N) t saadaan yleisten lasuperusteiden ohdan aavasta (9). dellä olevissa aavoissa yhteisiät lasetaan yleisten lasuperusteiden ohdan 2.2 aavan (12) muaan. Aiaoro on 1 e δn a n =, missä δ= ln1,0425. δ

20 5 4. HAUTAUSAVUSTUS Nettoysiöertamasu on A (K) Mx x = + (b13)a x, D x joa sisältää summaan verrannollisen uormitusen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET 1(36) TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) EITYISPEUSTEET Kokooma 10.2.2015 Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 10.12.2014. 2(36) SISÄLLYS

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2017

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2017 1 (24) 12.12.2016 Valtion eläemasun lasuperusteet 2017 2 (24) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liielaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-3259-12 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 151 Lahti 27.4.212 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 11, 244 VTT Puh. 2 722 5566, Fax. 2 722 73

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 27 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

1974 N:o 622. Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. Liite 1.

1974 N:o 622. Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. Liite 1. 1974 N:o 622 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) Muu

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 1. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 1. viikolle / MS-A8 Differentiaali- ja integraalilasenta, V/27 Differentiaali- ja integraalilasenta Rataisut. viiolle /. 3.4. Luujonot Tehtävä : Mitä ovat luujonon viisi ensimmäistä termiä, un luujono on a) (a n ) n=,

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA Investoinnin annattavuuden mittareita Opetusmonisteessa on asi sivua, joilla on hyvin lyhyesti uvattu jouo mittareita. Seuraavassa on muutama lisäommentti ja aavan-johto. Tarastelemme projetia, jona perusinvestointi

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012 Määräykset 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Dnro FIVA 2/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus:

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus: KAUPPAKIRJA 1/4 MYYJÄ Passi, Maru Jaao henilötunnus: Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henilötunnus: osoite: OSTAJA Kauhavan aupuni y-tunnus 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

III. SARJATEORIAN ALKEITA. III.1. Sarjan suppeneminen. x k = x 1 + x 2 + x ,

III. SARJATEORIAN ALKEITA. III.1. Sarjan suppeneminen. x k = x 1 + x 2 + x , III. SARJATEORIAN ALKEITA Sarja on formaali summa III.. Sarjan suppeneminen = x + x 2 + x 3 +..., missä R aiilla N (merintä ei välttämättä taroita mitään reaaliluua). Luvut x, x 2,... ovat sarjan yhteenlasettavat

Lisätiedot

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa.

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa. .6.07 Myyjä Naantalin aupuni, y-tunnus 07-. Ostaja Turun Osuusauppa, y-tunnus 0-9, Sibeliusenatu, PL 86, 00 Turu. Kaupan ohde Naantalin aupungin Rymättylän ironylässä sijaitsevasta Osuusauppa - nimisestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

Tehtävä 3. Määrää seuraavien jonojen raja-arvot 1.

Tehtävä 3. Määrää seuraavien jonojen raja-arvot 1. Jonotehtävät, 0/9/005, sivu / 5 Perustehtävät Tehtävä. Muotoile matemaattiset vastineet seuraavien väitteiden negaatioille (ts. vastaohdat).. Jono (a n ) suppenee ohti luua a.. Jono (a n ) on asvava. 3.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

RuuviliitoSTEN. Sisällysluettelo

RuuviliitoSTEN. Sisällysluettelo RuuviliitoSTEN MITOITUS Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1.1 Kansiruuvit... 1. Itseporautuvat ruuvit... Esiporaus... 3 Materiaalit... 3 4 Kuormitustapa... 4 5 Leiausrasitettu ruuvi... 4 5.1 Itseporautuvat

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

J1 (II.6.9) J2 (X.5.5) MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6

J1 (II.6.9) J2 (X.5.5) MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6 MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6 J (II.6.9) Päättele, että avaruusvetorit a, b ja c ovat lineaarisesti riippuvat täsmälleen un vetoreiden virittämän suuntaissärmiön tilavuus =. Tuti tällä riteerillä ovato

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS ELÄKETURVAKESKUS 1.12.2010 1 (8) TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS Sisällysluettelo 1 TÄYTTÖOHJE... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2

Lisätiedot

2 1017/2013. Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

2 1017/2013. Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 07/03 Liitteet MUUOS LASKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAVILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 07/03 3 Liite VAKUUUSEKNISE SUUREE Näiä laueruteia eiintyät auututeniet uureet laetaan yel:n muaien

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 1 (22) 9.12.2013 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 07136 07 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 7.5.2007 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT, Raennejärjestelmät PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julaistu Helsingissä 21 päivänä marrasuuta 2011 1144/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinovauutusyhtiön oiaistun vaavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 1 (22) 10.12.2014 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

NAULALIITOSTEN MITOITUS

NAULALIITOSTEN MITOITUS NAULALIITOSTEN MITOITUS Sisällysluettelo 1 Yleistä... Esiporaus... 3 Materiaalit... 4 Kuormitustapa...3 5 Leiausrasitettu naula...4 5.1 Puutavara-puutavara -liitos...4 5. Kerto-Kerto -liitos...5 5.3 Kerto-Puutavara

Lisätiedot

M 2 M = sup E M 2 t. E X t = lim. niin martingaalikonvergenssilauseen oletukset ovat voimassa, eli löydämme satunnaismuuttujan M, joka toteuttaa ehdon

M 2 M = sup E M 2 t. E X t = lim. niin martingaalikonvergenssilauseen oletukset ovat voimassa, eli löydämme satunnaismuuttujan M, joka toteuttaa ehdon Matematiian ja tilastotieteen laitos Stoastiset differentiaaliyhtälöt Rataisuehdotelma Harjoituseen 7 1. Näytä, että uvaus M M M 2, un M 2 M = sup E M 2 t 2 t 0 on normi jouossa M 2 = { M : M on martingaali

Lisätiedot

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi JLP:n äyämäömä mahdollisuude Juha Lappi LP ehävä p z = a x + b z 0 Max or Min (.) 0 0 = = subjec o he following consrains: c a x + b z C, =,, q p q K r (.2) = = m n i ij K (.3) i= j= ij x xw= 0, =,, p

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 09771 08 1 (1) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 3.9.2008 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan 3.3 Laiat MAB7 Talousmatematiia Otava Opisto / Kati Jorda Laia ottamie Suuri osa ihmisistä ottaa laiaa jossai elämävaiheessa. Pailaiaa tarvitaa yleesä vauusia ja/tai taausia. Laiatulle pääomalle masetaa

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 622. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 622. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julaistu Helsingissä 1 päivänä loauuta 2008 N:o 622 SISÄLLYS N:o Sivu 622 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinovauutusyhtiön oiaistun vaavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset DEE- Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille taroitetut rataisuehdotuset Tämän harjoitusen ideana on opetella -muunnosen äyttöä differenssiyhtälöiden rataisemisessa Lisäsi äytetään

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen 9/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 9: Usean vapausasteen systeemin liieyhtälöiden johto Newtonin laia äyttäen JOHDANTO Usean vapausasteen systeemillä taroitetaan meaanista systeemiä, jona liietilan uvaamiseen

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-08165-13 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Tehtävä Yleistä Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 21.11.2013 Simo Jouainen VTT Expert Services Ltd Ari Kevarinmäi PL 1001, 02044 VTT Puh.

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Olkoot X ja Y riippumattomia satunnaismuuttujia, joiden odotusarvot, varianssit ja kovarianssi ovat

Olkoot X ja Y riippumattomia satunnaismuuttujia, joiden odotusarvot, varianssit ja kovarianssi ovat Mat-.3 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit. harjoituset Mat-.3 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit. harjoituset / Rataisut Aiheet: Avainsanat: Satunnaismuuttujat ja todennäöisyysjaaumat Kertymäfuntio

Lisätiedot

[ ] [ 2 [ ] [ ] ( ) [ ] Tehtävä 1. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2( ) = 1. E v k 1( ) R E[ v k v k ] E e k e k e k e k. e k e k e k e k.

[ ] [ 2 [ ] [ ] ( ) [ ] Tehtävä 1. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2( ) = 1. E v k 1( ) R E[ v k v k ] E e k e k e k e k. e k e k e k e k. ehtävä. x( + ) x( y x( + e ( y x( + e ( E v E e ( ) e ( R E[ v v ] E e e e e e e e e 6 estimointivirhe: ~ x( x( x$( x( - b y ( - b y ( estimointivirheen odotusarvo: x( - b x( - b e ( - b x( - b e ( ( -

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT imat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet / Tehtävät Aiheet: Avainsanat: Ysisuuntainen varianssianalyysi Bartlettin testi, Bonferronin menetelmä, F-testi, Jäännösneliösumma, χ 2 -testi, Koonaisesiarvo,

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 1(35) SISÄLLYS 1 PEUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄLASKU 3 ETUJEN MÄÄITTELY 3.1 VAKUUTUSMAKSUN PEUSTEENA OLEVA TAVOITE-ELÄKE

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

Eläkettä saavien lasten Lesken ja entisen Lasten kerroin

Eläkettä saavien lasten Lesken ja entisen Lasten kerroin Muistio 1 (6) Perhe-eläkkeen kertasuorituksessa käytettävät lasten lukumäärästä riippuvat kertoimet Sisällys 1 Yleistä edunsaajien lukumäärästä riippuvista kertoimista... 1 2 Kertoimet 1.1.2017 alkaen...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KNTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten aupuni (Y-tunnus 0006-) Kauniaistentie 0, 0700 KAUNIAINEN ja Asunto Oy Forsellesintie 8 (Y-tunnus 080-) c/o Kaallion huolto Oy

Lisätiedot

Sattuman matematiikkaa III

Sattuman matematiikkaa III Sattuman matematiiaa III Kolmogorovin asioomat ja frevenssitulinta Tommi Sottinen Tutija Matematiian ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen D-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Johdanto differenssiyhtälöiden rataisemiseen Differenssiyhtälöillä uvataan disreettiaiaisten järjestelmien toimintaa. Disreettiaiainen taroittaa

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

Matemaattinen Analyysi

Matemaattinen Analyysi Vaasan yliopisto, evät 05 / ORMS00 Matemaattinen Analyysi 6. harjoitus. Approsimoi toisen asteen polynomilla P(x) = b 0 +b x+b x oheisen tauluon muaisia havaintoja. (Teorian löydät opetusmonisteen sivuilta

Lisätiedot

Eläketurvakeskus 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA. Pääoma-arvokertoimet. Jaakko Aho ja Mikko Sankala PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Eläketurvakeskus 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA. Pääoma-arvokertoimet. Jaakko Aho ja Mikko Sankala PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Pääoma-arvokertoimet Jaakko Aho ja Mikko Sankala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Pääoma-arvokertoimet Jaakko Aho

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

Tehtävä 2 Todista luennoilla annettu kaava: jos lukujen n ja m alkulukuesitykset. ja m = k=1

Tehtävä 2 Todista luennoilla annettu kaava: jos lukujen n ja m alkulukuesitykset. ja m = k=1 Luuteoria Harjoitus 1 evät 2011 Alesis Kosi 1 Tehtävä 1 Näytä: jos a ja b ovat positiivisia oonaisluuja joille (a, b) = 1 ja a c, seä lisäsi b c, niin silloin ab c. Vastaus Kosa a c, niin jaollisuuden

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 (4) MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 Perusteiden soveltaminen Näitä perusteita sovelletaan 1.1.2016 lähtien maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mukaisiin vakuutuksiin.

Lisätiedot

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista Elementtimenetelmän peusteet. KEHÄRAKENTEET. leistä ehäaenteista Kehäaenteen osina oleat palit oiat ottaa astaan aiia annattimen asitusia, jota oat nomaali- ja leiausoima seä taiutus- ja ääntömomentti.

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLÄ Salon kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki.

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLÄ Salon kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki. SON KAUPUNK Kaupunginhallitus SOPMUS ASEMAKAAVOTUKSEN KÄYNNSTÄMSESTÄ KNTESTÖLLÄ 7-99--. SOPMUSOSAPUOLET Salon aupuni, jäljempänä tässä sopimusessa aupuni. Osoite: Salon aupuni, Kaupunisuunnittelu Hornintie

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutintolautaunta S tudenteamensnämnden MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 0..0 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutintolautaunnan

Lisätiedot

OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN MTHL:N TEOLLISUUSERISTYS- JA 1(7) RAKENNUSPELTIALAT 2.1.2007 RSg OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN 1. NELJÄNNESVUOSITIEDOT

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPITO TYÖOHJE 2009 Keianteniian osasto Tenillisen eian laboratorio BJ90A0900 Tenillisen eian ja tenillisen polyeerieian laboratoriotyöt Ohje: Irina Turu, Katriina Liiatainen,

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1. Harjoituskoe. Harjoituskokeet. 1. a) Valitaan suorilta kaksi pistettä ja määritetään yhtälöt. Suora s: (x 1, y 1 ) = (0, 2) (x 2, y 2 ) = (1, 2)

1. Harjoituskoe. Harjoituskokeet. 1. a) Valitaan suorilta kaksi pistettä ja määritetään yhtälöt. Suora s: (x 1, y 1 ) = (0, 2) (x 2, y 2 ) = (1, 2) . Harjoitusoe. a) Valitaan suorilta asi pistettä ja määritetään yhtälöt. Suora s: (, y ) = (0, ) (, y ) = (, ) 0 0 0 Suoran yhtälö on y. Suora t: (, y ) = (0, ) (, y ) = (, ) ( ) 0 Suoran yhtälö on y.

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 28.8.2012. Kerto-S ja Kerto-Q Rakenteellinen LVL

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 28.8.2012. Kerto-S ja Kerto-Q Rakenteellinen LVL SERTIFIKAATTI VTT-C-184-03 Myönnetty 28.8.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kerto-S ja Kerto-Q Raenteellinen LVL Metsäliitto Osuusunta Metsä Wood PL 24 08101 LOHJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY Kerto-S

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot