YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004."

Transkriptio

1 YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

2 SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN IKÄLASKU LISÄLÄKKN TAVOIT-LÄK VAKUUTUSMAKSU LÄKKT VAPAAKIJA VAKUUTUSMAKSUVASTUU Varsinainen vauutusmasuvastuu Vauutusyhtiölain 13 luvun 3 :n muaisia lisäetuja oseva vauutusmasuvastuun osa A V v 8 8. KOVAUSVASTUU LÄKKIDN KOVAUSVASTUU TASAUSVASTUU TÄYDNTÄVÄT MÄÄÄYKST LIIT 1 PUSTISSA KÄYTTTÄVIN KTOIMIN AVOT LIIT 2 LASKUKAAVAT

3 Perusteen voimaantulosäännös Voimaantulo Perusteet tulevat voimaan uitenin siten, että vuodelta 1990 perittävää vauutusmasua määrättäessä sovelletaan aiaisemmin voimassa olleita perusteita. Perhe-eläeiden osalta vauutusmasuvastuu ja orvausvastuu hetelle voidaan uitenin lasea aiemmin voimassa olleiden perusteiden muaan. Perusteen voimaantulosäännös Perusteiden ohdat 4, 6, 7.1, 8.1 ja 8.2 seä liitteet 1 ja 2 muutetaan seuraavasti: Voimaantulo Muutoset tulevat voimaan uitenin siten, että vuodelta 1992 perittävää vauutusmasua määrättäessä sovelletaan aiaisemmin voimassa olleita perusteita. Perusteen voimaantulosäännös Perusteiden ohdat 1, 3, 4, 5, 6, 7.1 ja 8.2 seä liitteet 1 ja 2 muutetaan seuraavasti. Voimaantulo Muutoset tulevat voimaan Sovellettaessa aavaa (18) vuonna 1996 V VIPK V VIP. 95 = 95 Perusteen voimaantulosäännös Perusteiden ohtia 3 ja 5 muutetaan seuraavasti. Voimaantulo Muutoset tulevat voimaan Miäli eläeturva sopeutetaan , ohtia 3 5 sovelletaan iään uin vauutus olisi tullut voimaan Kohdissa 4 ja 5 tavoite-eläe saadaan tällöin vähentämällä sopeutetusta tavoite-eläeestä vuoden 2004 loppuun mennessä ansaittu eläe, joa on orotettu palaertoimella vuoden 2005 tasoon. Sopeuttamisheteen mennessä rahastoituneet ja ansaitut eläeet voidaan tällöin muuntaa tarvittaessa siten, että näiden etuusien pääoma-arvot eivät muutu. Lasettaessa ansaittua ja rahastoitua eläettä sopeuttamisen jäleen aavojen (8) ja (9) muaisiin ansaittuihin ja rahastoituihin eläeisiin lisätään yseiset ennen sopeuttamista syntyneet suureet, ansaittu eläe uitenin orotettuna TL 7 b :ssä taroitetulla palaertoimella sen vuoden tasoon, jona ansaittua eläettä lasetaan.

4 1 YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Yrittäjien eläelain 11 :n 1 momentin muaiseen lisäeläevauutuseen nähden noudatetaan, ellei asianomaisessa ohdassa ole toisin sanottu, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia työnteijäin eläelain muaisen vauutusen yleisiä lasuperusteita ja seuraavia erityisperusteita. 1. PUSTIDN SOVLTAMINN Näitä perusteita sovelletaan YL 11 :n 1 momentissa taroitettuun eläeturvaan, joa voi sisältää yhden tai useampia seuraavista eläe-eduista vanhuus-, työyvyttömyys- ja työttömyyseläeturvan perhe-eläeturva hautausavustus. Lisäeläeturva on reisteröitävä läeturvaesusessa (TK) sosiaali- ja terveysministeriön antaman YL 11 :ssä taroitettujen vapaaehtoisten lisäetujen reisteröimisehtoja osevan päätösen muaisesti. Lisäeläeturvan myöntäminen tietylle yrittäjälle edellyttää, että hän on ottanut YLvähimmäiseläeturvaa vastaavan vauutusen samasta vauutusyhtiöstä. Perusteiden soveltaminen edellyttää läeturvaesusen hyväsymän vastuunvalintaohjeen noudattamista. Jos lisäeläeturvan eläeiä on alennettu ja vähintään 60 vuotta, perusteita sovellettaessa oletetaan, että alennettuun eläeiään mennessä arttunut YL-peruseläe varhennetaan alamaan alennetusta eläeiästä. Miäli eläeiä on alle 60 vuotta, peruseläe varhennetaan alamaan iästä 60 vuotta. 2. IKÄLASKU Näissä perusteissa iälasu on määritelty vauutusmasun ja vastuunlasennan yhteydessä. Vauutetun ja hänen puolisonsa iäero lasetaan vähentämällä puolison syntymävuosiluvusta vauutetun syntymävuosiluu.

5 2 3. LISÄLÄKKN TAVOIT-LÄK Lisäeläeen perusteena oleva työtulo ja tavoite-eläe sovitaan vauutussopimusta tehtäessä ja niitä muutetaan tämän jäleen TL 9 :ssä taroitetun indesin muutosta vastaavasti vuoteen 2004 asti ja vuodesta 2005 alaen TL 7 b :ssä taroitetun palaertoimen muutosta vastaavasti. Vauutusen alamisvuonna v 0 ovat tavoite-eläeet vuodessa aavan (1) muaiset. Perhe-eläeen tavoite-eläeellä v (P ) i = 1, 2, 3 taroitetaan sellaista leseneläettä, johon lesi ysin edunsaajana 0 i olisi oieutettu. (1) v ( 1) = vanhuuseläeen tavoite-eläe ilman peruseläeen varhentamisesta 0 ja eläeiän alentamisesta johtuvaa lisäosaa v ( 2) = vanhuuseläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w iään 60 vuotta. 0 Lisäosa orvaa iään 60 vuotta varhennetun peruseläeen v ( 2) = 0, jos w 60 v, 0 v ( 3) = vanhuuseläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w alaen. Lisäosa orvaa 0 osasi tai oonaan eläeiän alentamisen taia arttumatta jäävää peruseläettä seä peruseläeen varhentamisvähennystä, v (S) = työyvyttömyyseläeen tavoite-eläe = v ( 1) 0 0 v (P 1) = perhe-eläeen tavoite-eläe ilman peruseläeen varhentamisesta 0 ja eläeiän alentamisesta johtuvaa lisäosaa, v (P 2) = perhe-eläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w alaen. Lisäosa orvaa 0 osasi tai oonaan eläeiän alentamisen taia arttumatta jäävää peruseläettä v (P 3) = perhe-eläeen lisäosan tavoite-eläe iästä w, uitenin aiaisintaan 0 60 vuoden iästä alaen. Lisäosa orvaa osasi tai oonaan alennettuun eläeiään mennessä arttuneen peruseläeen varhentamisvähennystä lasettuna eläeiään, uitenin aiaisintaan 60 vuoden iään v (K) = hautausavustusen tavoite-etuus 0 Tavoite-eläe vuonna v on Iv J (i) 2004 v = v (i), i= 1, 2,,S,P,P,P,K I J , max{v 0;2004} min{v 0;2004} missä I v on TL 7 b :n muainen palaerroin vuonna v ja vuonna v. J v on TL 9 :n muaisen indesin arvo Joainen edun lisäys, joa ei aiheudu indesin tai palaertoimen noususta, atsotaan vauutusmasua lasettaessa uudesi vauutusesi.

6 3 4. VAKUUTUSMAKSU Vauutusmasu määritellään jatuvasi masusi. Masua lasettaessa otetaan huomioon oro eräpäivästä teoreettiseen eräpäivään 1.7.v 100r v %:n vuotuisen oroannan muaan, jossa r v on määritelty ohdassa 8.2. Vauutusmasu per 1.7.v. on (2) t P v v = M v(i), 360 i jossa t v = aia, jona vauutus on ollut voimassa vuonna v, lasettuna päivinä YA 5 :n muaan; siihen ei lueta aiaa, jona vauutettu on ollut oieutettu YL:n muaiseen työyvyttömyys- tai työttömyyseläeeseen, M v (i) =aavan (3) muaisesti lasettu eläe-etuuden i vuosimasu; summaus ulotetaan niiden etuusien i =, S, P, K yli, joita vauutus osee. Työttömyyseläeen osalta ei erillistä masua peritä. Työttömyyseläeet vähennetään ohdan 8.2 muaisesti tasausvastuusta. Vuosimasut lasetaan aavoista (3) M v() = b(p x() 1 v() 1 + p x( 2) v( 2) + p x( 3) v( 3)) M v(s) = b(p x(s) v(s) M v(p) = b(p x(p) 1 v(p) 1 + p x(p 2) v(p 2) + p x(p 3) v(p)) 3 M v(k) = b(p x(k) v(k), missä b = liitteessä 1 määritelty erroin, x = vauutetun iä vauutusen alamisvuonna v 0 vuosina ja täysinä uuausina alamisuuauden lopussa, p x (i) = eläeiden i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K aavan (4) muainen ysiömasu interpoloituna lähimpiä täysiä vuosia vastaavista masuista iää x vastaavasi. Interpoloitaessa oletetaan, että ysiömasu errottuna eläeiään jäljellä olevalla ajalla muuttuu lineaarisesti.

7 4 läeiden ysiömasut lasetaan aavoista (4) A x (i):a x:w, i= 1, 2, 3, S,K p (i) = x A x (i):a xy:w x, i= P1, P2, P 3, missä x = vauutetun iä syntymäpäivänä vauutusen alamisvuonna, y = x- (x,y) hänen puolisonsa iä syntymäpäivänä vauutusen alamisvuonna, (x,y) = vauutetun ja hänen puolisonsa iäero x-y.. Nettoysiöertamasut A x(i)(i= 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K) saadaan liitteestä 2 ja määräaiaiset elinorot lasetaan yleisissä lasuperusteissa määriteltyä uolevuutta (a4) äyttäen. Vauutusesta voidaan suorittaa vuonna v myös ertamasut. Jos v(i)(i= 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K) ovat ne tavoite-eläeiden osat, joista suoritetaan ertamasut (5) K (i) b A (i) v = x v(i) i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K vuosimasuja pienennetään sen uuauden alusta lähtien, jona ertamasu suoritetaan, määrillä (6) M () b(p ( ) ( ) p ( ) v = x 1 v 1 + x 2 v( 2) + p x( 3) v( 3)) M (S) b(p (S) v = x v(s) M (P) b(p (P) (P) p (P ) (P ) p (P) v = x 1 v 1 + x 2 v 2 + x 3 v(p 3)) M (K) b(p (K) v = x v(k), joissa aavoissa x = vauutetun iä ertamasun suoritusvuonna vuosina ja täysinä uuausina suoritusuuauden lopussa, b = liitteessä 1 määritelty erroin. Kertamasun määrä rajoitetaan siten, että ertamasun suoritusen jäleen vuosimasun on oltava vähintään iässä 23 otetun vauutusen ilman ertamasuja suoritetun vuosimasun suuruinen. Miäli vauutusen alamisesta eläeiään on oreintaan vuosi, vauutus ustannetaan ertamasulla.

8 5 5. LÄKKT Meritään symboleilla (7) p x (i) v(x,z,i) = v(i), i= 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K, pz(i) missä vuosina ja täysinä uuausina alamis- x = vauutetun iä vauutusen alamisvuonna uuauden lopussa, z = iämuuttuja, jona arvo on välillä x z w. ahastoitavat tavoite-eläeet vuonna v ovat v 0 (8) v T Ij Ij 1 v (i) = v (i) + j(x,x j,i) 0 + I j= max{v 1;2005} j 0+, 2004 J j J j 1 j (x, x j,i), i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K J j= v 1 j 0+ missä x j = vauutetun täytetty iä vuosina ja täysinä uuausina vuoden j tammiuun lopussa. ahastoitu eläe vuonna v on (9) (i) T v = v (i) v(x,x v,i), i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K, ja ansaittu eläe vuonna v on (10) A v (i) = v(i) v(x, x v,i), i = 1, 2, 3,S,P 1,P 2,P 3,K, joissa aavoissa x v = vauutetun iä vuosina ja täysinä uuausina sen uuauden lopussa, jolle o. eläe lasetaan. Jos eläeet lasetaan uuauden viimeiselle päivälle, äytetään iänä x v em. tavalla lasettua iää lisättynä yhdellä uuaudella. Ajanohdan jäleinen masunvapautusaia otetaan huomioon siten, että aavan (8) muaan lasetusta rahastoitavasta tavoite-eläeestä vähennetään se määrä, jolla rahastoitu etu olisi masuvapautusaiana arttunut, ellei masuvapautusta olisi ollut.

9 6 6. VAPAAKIJA Lisäeläevauutusen päättyessä muutoin uin eläetapahtumaan muodostetaan lisäeläevapaairja eriseen vanhuus-, työyvyttömyys- ja työttömyyseläeen osalta, eriseen perhe-eläeen osalta ja eriseen hautausavustusen osalta. Vapaairja vastaa eläeiää 65 vuotta. Miäli vauutuseen uuluu vanhuuseläeen tai perhe-eläeen lisäosa, nämä muunnetaan vapaairjaa lasettaessa eläeiää 65 vuotta vastaavisi ja yhdistetään varsinaiseen vapaairjaan. Vapaairjan vanhuus- ja työyvyttömyyseläeen rahastoitu eläe lasetaan aavasta A (i) (i) A (S) x u + x u (S) (S) i v = A x:65( i) + 1,012A x:65(s), i= 1, 2, 3, perhe-eläeen osalta aavasta A (i) x u (i) (P) i v A xy(p), i P 1,P 2,P 3, ja hautausavustusen osalta aavasta (K) v = u (K), missä x = vauutetun iä vuosina ja täysinä uuausina vauutusen päättymisuuauden lopussa, y = x (x,y), u (i) =aavan (9) muaan päättymishetelle lasettu rahastoitu eläe. Vapaairjan ansaittu eläe lasetaan vastaavasti vauutusen päättymishetelle aavan (10) muaan lasettujen ansaittujen eläeiden perusteella ja orotetaan tämän jäleen asianomaisen vuoden indesiin. Vapaairja on vanhuus- ja työyvyttömyyseläeen seä hautausavustusen osalta näin lasettu ansaittu eläe ja perhe-eläeen osalta ansaitun eläeen asinertainen määrä, joa vastaa lesen ja vähintään ahden lapsen eläettä. Työttömyyseläeen osalta vapaairjan määrä on yhtä suuri uin työyvyttömyyseläeen vapaairja.

10 7 7. VAKUUTUSMAKSUVASTUU 7.1.VASINAINN VAKUUTUSMAKSUVASTUU Vastuuta lasettaessa taroittaa x seuraavassa vauutetun iää syntymäpäivänä sinä alenterivuonna, jona viimeiselle päivälle vastuu lasetaan, ja y= x (x,y) hänen puolisonsa iää. Vastaisen vanhuuseläeen vastuu v saadaan aavasta (11) 1,01( ( )A ( ) ( )A ( ) v 1 x ½ 1 + v 2 x ½ 2 + v ( 3)A x ½( 3)), un w < 60 v V V 1, 01( ( )A ( ) v = v 1 x+ ½ 1 + v ( 3)A x+ ½( 3)), un 60 w<65 v 1,01( v ( 1)A x+ ½( 1), un w = 65 v, on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu vanhuuseläe het- jossa v (i)(i = i, 2, 3) ellä v. Jos eläeiä on 65 v ja yrittäjän siirtyminen vanhuuseläeelle lyääntyy eläeiän yli, saadaan vastaisen vanhuuseläeen vastuu aavasta (12) V 1,01 ( ) N65 v = v 1 ax+ ½,, N x jossa x on täytetty iä uuauden taruudella vuoden v päättymishetellä. Jos eläeiä on alle 65 v ja vanhuuseläeelle siirtyminen lyääntyy eläeiän yli, muunnetaan rahastoitua eläettä ohdan 9 muaisesti siten, että vastuun suuruus säilyy. Vastaisen työyvyttömyys-eläeen vastuu v saadaan aavasta (13) V 1 1,01 v = v (S)1,012A x+ ½:w (S), jossa v (S) v. on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu työyvyttömyyseläe hetellä Vastaisen perhe-eläeen vastuu saadaan aavasta (14) P D t,y(t) Vv = 1,01 v (P 1)A (P) + v (P 2) A t,y(t) (P) + x+ ½,y+ ½ D x + ½,y + ½ D s,y(s) v (P 3) A s,y(s) (P), Dx + ½,y + ½

11 8 jossa v (i)(i= P,P i 2,P 3), on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu leseneläe hetellä v. 1 t = max(x +,w), 2 1 s= max(x +,60,w), 2 y(t) = t (x, y), y(s) = s (x, y), Vastaisen hautausavustusen vastuu saadaan aavasta (14a) V K v = v (K)A x+ ½(K), jossa v (K) on aavan (9) muaisesti lasettu rahastoitu hautausavustus hetellä v. Vapaairjan vastuu lasetaan aavojen (11) - (14a) muaan. Jos vauutuseen liittyvät lisäosat eivät tule masettavisi työyvyttömyys- tai työttömyyseläeen myöntämisen johdosta, ei vastuuta lisäosien osalta laseta. Lasettaessa vastuuta ennen heteä alaneiden eläeiden vastaisten etujen osalta noudatetaan edellä olevia aavoja (11) - (14) soveltuvin osin. 7.2.VAKUUTUSYHTIÖLAIN 13 LUVUN 3 :N MUKAISIA LISÄTUJA KOSKVA VAKUUTUSMAKSUVASTUUN OSA V A v YL:n muaisella lisäeläevauutusella ei ole osuutta vauutusyhtiölain 13 luvun 3 :n muaisia lisäetuja osevasta vauutusmasuvastuun osasta V A v.

12 9 8. KOVAUSVASTUU 8.1.LÄKKIDN KOVAUSVASTUU Vastuuta lasettaessa taroittaa x seuraavassa vauutetun iää syntymäpäivänä sinä alenterivuonna, jona viimeiselle päivälle vastuu lasetaan läeiden orvausvastuuseen tehdään tilinpäätösessä varaus masamattomina olevista orvauseristä Muu osa alaneiden eläeiden orvausvastuusta lasetaan seuraavasti. Alaneen vanhuuseläeen orvausvastuu hetelle v lasetaan aavasta (15) + VA Nx ½ N V 1,01 ( ( ) ( ( ) ( ( )) 60 v = + u 1 + u 2 + u 3 D x + ½ Nx ½ N ( ( ) ( ( ))min, 60 u 1 + u 3 +, Dx+ ½ Dx+ ½ + jossa u ( 1), u ( 2), ja u ( 3) ovat vanhuuseläeen rahastoidut osat eläeen alamishetellä u. Jos eläeelle siirtyminen on lyääntynyt yli eläeiän, muunnetaan rahastoitu eläe ohdan 9 periaatteita soveltaen siten, että vastuu säilyy. Vastaavasti menetellään myös silloin, un vanhuuseläe alaa ennen eläeiää. Muun uin ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetyn alaneen työyvyttömyyseläeen orvausvastuu lasetaan hetelle v aavasta (16) V IA 1,01 T (S)a ii i v = u (x+ ½ t) + t:w, on eläeen alamisheten rahastoitava eläe ja t on ulunut työyvyttö- jossa T u (S) myysaia. Ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetyn alaneen työyvyttömyyseläeen orvausvastuu lasetaan hetelle v aavasta (16a) IA T Nx ½ N V 1,01 (S) w v = + u. D x + ½

13 10 Alaneen perhe-eläeen orvausvastuu hetelle v lasetaan aavasta (17) V PA 1,01( T (P ) ( T (P ) ( T v = u 1 + u 2 + u (P 3)) C0ay+ ½+ C1a C2a, T1 ½ + + [ T1 ½ + ] jossa (a) C 0 = 1, T (P ), T (P ) ja T u 1 u 2 u (P3) y = lesen iä syntymäpäivänä vuonna v, ovat eläeen alamisheten rahastoitavia eläeitä, T 1= (18 z 1) + missä z 1 = nuorimman lapsen iä syntymäpäivänä vuonna v, T 2 = (18 z 2) +, missä z 2 = toisesi nuorimman lapsen iä syntymäpäivänä vuonna v, a n = liitteen 2 muainen aiaoro. Jos edunjättäjä on uollut jäleen ja lesi on edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat 0, jos edunsaajina ei ole lapsia C 1 = 2/3 muulloin. 0, jos edunsaajina on oreintaan ysi lapsi C 2 = 1/3 muulloin. (b) C 0 = 0, Jos edunjättäjä on uollut jäleen ja lesi ei ole edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat C 1= 2/3, 0, jos edunsaajina on ysi lapsi C 2 = 1/2 muulloin.

14 11 (c) C 0 =1, Jos edunjättäjä on uollut ennen ja lesi on edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat 0, jos edunsaajina ei ole lapsia C 1 = 1/2 muulloin, 0, jos edunsaajana on oreintaan ysi lapsi C 2 = 1/2 muulloin. (d) C 0 = 0, Jos edunjättäjä on uollut ennen ja lesi ei ole edunsaajana, ertoimet C0, C1, jac2 ovat C1 = 1, 0, jos edunsaajana on ysi lapsi C 2 = 1/2 muulloin. Jos uitenin edunjättäjä on uollut jäleen, mutta hänellä oli uollessaan oieus saada sellaista vanhuus-, työyvyttömyys- tai työttömyyseläettä, jona perusteena oleva ensimmäinen eläetapahtuma on sattunut ennen ja jota lasettaessa palvelusaia on otettu huomioon eläeiään asti, äytetään errointen (a) sijasta ertoimia (c) ja errointen (b) sijasta ertoimia (d). Jos vauutuseen liittyviä lisäosia ei maseta työyvyttömyys- tai työttömyyseläeen myöntämisen johdosta, ei vastuuta lisäosien osalta laseta. dellä olevia aavoja (15) - (17) äytetään soveltuvin osin myös lasettaessa vastuuta ennen heteä alaneiden eläeiden osalta. 8.2.TASAUSVASTUU läelaitosohtainen tasausvastuu lasetaan hetelle v aavasta (18) VIP(A) V T (1 r )(V T ) (r (b1))(v VIPK V ) (1 r ) 0,5 ( M v = + + v v 1 + v v 1 + v 1 + v v v ), jossa r v = vähimmäiseläeturvaa varten vahvistettavan sijoitusten tuottoprosentin sadasosa,

15 12 V VIPK v =31.12.v voimassa olleiden perusteiden muaisesti lasettu vastaisten vanhuus-, työyvyttömyys- ja perhe-eläeiden seä hautausavustusten vastuiden summa hetellä 31.12v, VIP(A) V v = v voimassa olleiden perusteiden muaisesti lasettu alaneiden vanhuustyöyvyttömyys-ja perhe-eläeiden vastuiden summa hetellä v, v = vuonna v masetut eläeet ja hautausavustuset, M v = vuonna v masetut rahastoidut eläeet ja hautausavustuset. Jos V T v on pienempi uin nolla, määrä V T v on saatavaa läeturvaesuselta per v eläeiden vastuunjaoperusteissa selvitettävällä tavalla, ja tasausvastuulle per v asetetaan arvo V T v =0. 9. TÄYDNTÄVÄT MÄÄÄYKST Vanhuuseläeen lyääntyessä yli eläeiän w lasetaan ansaittu eläe muuntamalla eläettä siten, että sen pääoma-arvo säilyy. Pääoma-arvoja lasettaessa äytetään tällöin uuauden taruudella määriteltyä iää eläeen alamishetellä. Tässä yhteydessä etuus 2 voidaan uitenin osittain tai oonaan muuntaa eliniäisesi vanhuuseläeesi. Vastaavasti menetellään myös silloin, un vanhuuseläe alaa ennen eläeiää. Jos eläeen sijasta annetaan vastaava ertasuoritus, tämän suoritusen määrä on o. eläeen pääoma-arvo lasettuna samalla tavalla uin vähimmäisvauutusessa.

16 1 LIIT 1 PUSTISSA KÄYTTTÄVIN KTOIMIN AVOT Näissä perusteissa esiintyvät lasuperusteista riippuvat vauutusteniset suureet lasetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien TL:n muaisen vauutusen yleisten lasuperusteiden muaisesti äyttäen seuraavia erioisvaioiden arvoja: Koroutuvuus (b1) = 0,0425 Kuolevuus - miesten vanhuuseläe ja ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetty työyvyttömyyseläe (b2) = -3 - naisten vanhuuseläe ja ysilöllisenä varhaiseläeenä myönnetty työyvyttömyyseläe - perhe-eläe b2 = -12 miespuolinen edunjättäjä (b2) = 0 naispuolinen edunjättäjä (b2) =-9 miespuolinen edunsaaja (b2) = -3 naispuolinen edunsaaja (b2) = miesten henivauutus (b2) = 0 - naisten henivauutus (b2) = -9

17 2 Työyvyttömyys - alaneen eläeen pääoma-arvo (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 - vastaisen eläeen pääoma-arvo (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 Masuvapautus (b9) = 1 Kuormitus (b13) = 0,001 (b14) = 0,11 ahan arvon muuttuvuus (b15) = 0 (b9) 1 b= b = 1 (b14) 1 (b14)

18 3 LIIT 2 LASKUKAAVAT 1. VANHUUSLÄK Nettoysiöertamasu on A x( 1) = A x:w( 1) = Nw D x Nw N60 1,012A 1 x (S) un w < 60 A x ( 2) = Dx 0, un w 60 A ( ) Nw 1,012A 2 x 3 = x(s), D x missä 1 D A (S) A (S) A (S) w x = x:60 x:w A x:60(s), D x 2 D A (S) A (S) A (S) w A (S) Nw x = x:65 x:w x:65. D x Nw N65 2. TYÖKYVYTTÖMYYSLÄK Nettoysiöertamasu on A x(s) = 1,012A x:w (S), missä A x:w (S) on määritelty yleisten lasuperusteiden ohdan 2.3 aavassa (15), un e = 9.

19 4 3. PH-LÄK Nettoysiöertamasu on A x(p 1 ) = A xy(p), D w,y(w) A x (P 2) = A w,y(w) (P), D xy A (P ) x 3 D 60,y(60) A 60,y(60) (P), un w < 60 D xy = Kaavoissa on y(w) = w (x, y) D w,y(w) A (P), un w 60. w,y(w) D xy ja ysiön suuruista leseneläettä ohti lasettu ertamasu miespuolisen vauutetun osalta 1 Dt µ tz t (18,M) A xy(p) = 0,99(ay a xy) + dt, D x n t(m) x jossa Z(18,M) t saadaan yleisten lasuperusteiden ohdan aavasta (23), ja naispuolisen vauutetun osalta 1 Dt µ tz t (18,N) A xy(p) = 0,99(ay a xy) + dt, D x n t(n) x jossa Z(18,N) t saadaan yleisten lasuperusteiden ohdan aavasta (9). dellä olevissa aavoissa yhteisiät lasetaan yleisten lasuperusteiden ohdan 2.2 aavan (12) muaan. Aiaoro on 1 e δn a n =, missä δ= ln1,0425. δ

20 5 4. HAUTAUSAVUSTUS Nettoysiöertamasu on A (K) Mx x = + (b13)a x, D x joa sisältää summaan verrannollisen uormitusen.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut.

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut. MIGUITEETTIONGELM KNTOLLONVIHEMITTUKSESS JUKK TOLONEN Tenillinen oreaoulu Maanmittaustieteiden laitos otolone@cc.hut.fi . Johdanto Satelliittipaiannus perustuu vastaanottimen a satelliittien välisen etäisyyden

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1. 6/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 6: Asiaalinen sauvaelementti, osa. ASIAALINEN RAENNE L, A, E L, A, E L, A, E uva. Asiaalinen raenne. Asiaalinen raenne taroittaa tässä yhteydessä raennetta, joa oostuu

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

"Ohjelmiston aloitusopas" ja "Pikaopas" ovat tämän käyttöoppaan lopussa. SUOMI KÄYTTÖOPAS

Ohjelmiston aloitusopas ja Pikaopas ovat tämän käyttöoppaan lopussa. SUOMI KÄYTTÖOPAS "Ohjelmiston aloitusopas" ja "Piaopas" ovat tämän äyttöoppaan lopussa. SUOMI KÄYTTÖOPAS Johdanto 1100D on huippulaatuinen digitaalinen SLR (Single-Lens Reflex) -amera, jossa on erittäin tara 12,2 tehollisen

Lisätiedot

Eläketurva keskus K';

Eläketurva keskus K'; Eläketurva keskus K'; PENSIONSSKYDDSCEHTRALEH 7' YLEISKIRJE B 112004 Suunnittelu- ja laskentaosasto 2.2.2004 T yöe I ä ke I a ito ks i I le EY -E LÄ KES II RTOL Al N S OV E LTAM ISO HJ E ET RAHOITU KS

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tenis-luonnontieteellinen osasto Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennuset paiannusessa Diplomityö Aihe hyväsytty osastoneuvostossa 10.3.2004 Tarastaja: professori

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA

Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA SÄÄNNÖT 1.4.2015 Sivu 2 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Killinallin Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Raisio.

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Vakuutuskassan nimi on Inhan Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Ähtärin kaupunki. 2. Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot