HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten"

Transkriptio

1 HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys lineaarinen asvu n. 2 % /v Uusi liietila Muut alueet Kesusvyöhye Ydinesusta Hämeenlinna HÄMEENLNNAN KAUPUNK TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinatu 5 D Helsini

2 Hämeenlinnan esustan auppaesusen aupallisten vaiutusten arviointi 1 HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPAKESKUKSEN KAUPALLSTEN AKUTUSTEN ARONT YLESKAAOTUSTA ARTEN Hämeenlinnan esustan aupallisten toimintojen ehittämiseen olennaisesti tulee vaiuttaan esustassa tehtävät iinteistöjen ehittämishaneet. Yleisaavoitusta varten seuraavassa on tarastelu eri raentamisvaihtoehtojen aupallisia vaiutusia. Tarastelu on jatoa Hämeenlinnan esustan auppapalveluiden raennetarastelulle, jossa määriteltiin ehitysnäymiä ja liietilan tarpeita lähivuosille. Hanevaihtoehtojen aupallisella tarastelulla tutitaan vaihtoehtojen vaiutusia aupungin tavoitteisiin parantaa esustan auppapalveluiden tarjontaa, ehittämishdollisuusia ja palveluiden laatua. Näihin olennaisesti vaiuttavat ne toimenpiteet, joilla esustan liietilatarjontaa ehitetään ja sijoitetaan esusta-alueelle. Hämeenlinnan yleisaavoitusessa on tutittu taremmin eri selvitysten tuottaa tietoa auppapalveluiden ehitysestä ja sitä autta arvioitu aupan mitoitustarpeita. Tämä tarastelu on tehty yhteistyössä yleisaavatarasteluiden anssa ja liieraentamisvaihtoehtollit on saatu tästä aupungin osta tarastelusta. Kesustan liieraentamisen vaihtoehdot Tarasteltavat vaihtoehdot on esitelty liiteaineistossa. Ne on nimetty seuraavasti: C C C C A = 0-vaihtoehto, jossa esustan ehittämisesi ei tehdä mitään suuria muutosia nyytilanteeseen verrattuna. Ydinesustan eseisissä ortteleissa tehdään täydennysraentamista. B = hanevaihtoehto, jossa lähtöohtana on auppaesushaneen toteutuminen suunniteln muaisena ja A-vaihtoehdon orttelirataisut. C = Hybridi, jossa auppaesus toteutuu hanetta pienempänä ja muitain esustahaneita toteutetaan seä A-vaihtoehdon orttelirataisut. D = Mahdollisuudet vanhassa, jossa vanhaa raennetta ehitetään iln länsireunan raentamista. Kesustan raennetta vahvistetaan Tavastilan ja Anttilan liieraennusten laajennusilla seä esustan eteläreunan ehittämisellä. A- vaihtoehdon orttelirataisut toteutetaan. Liieraentamisvaihtoehtojen uvallinen esitys on tämän tarastelun liitteenä.

3 Hämeenlinnan esustan auppaesusen aupallisten vaiutusten arviointi 2 Kaupan liietilan mitoitus esustassa Kesustan liietilan tarve vuoteen 2020 mennessä on määritelty alueen väestön ostovoin asvun ja palvelutarpeen ehitysellä. Kaavoitusessa tulee varautua esustaalueella m 2 lisäraentamistarpeeseen. HÄMEENLNNAN LKETLAN KOKONASLSÄTARE Hämeenlinnan aupuni ja rina-alue Liietilan tarve Liietilan tarve brutto netto- Kesusta-alue TP- ja P-alueet Toimiala errosala errosala errosala errosala Päivittäistavaraauppa m m m m2 Alo ja apteeit m m m m2 Muotiauppa m m m2 0 -m2 Muu esustaauppa m m m2 0 -m2 TA-auppa m m m m2 Autoalan auppa m m m m2 Ravitsemualvelut m m m m2 Muut palveluyrityset m m m m2 ÄHTTÄSKAUPPA m m m m2 Kesustan lisäraentamistarve taroittaa noin 2 % vuotuista liietilan lisäystä. Kaii esusta-alueet yhteensä luien liietilan määrä asvaisi vajaaseen m 2. Sillä pystytään tarjoaan aupalliselle toiminnalle hyvät ehitysedellytyset Hämeenlinnan esustassa. Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys lineaarinen asvu n. 2 % /v Uusi liietila Muut alueet Kesusvyöhye Ydinesusta Haneiden vaiutusia liietilatarpeeseen nähden tarasteltiin eri vaihtoehtojen autta. Kosa liietilatarjonta toteutuu portaittain valmistumisvuosina, tarasteltiin miten lisätarjonta suhtautuu lineaariseen tilantarveehityseen. Kun liietilatarjonta ylittää lasennallisen tilatarpeen, Hämeenlinnan esustan rinoille syntyy ylitarjontaa. astaavasti, jos liietilamäärä on alle lasennallisen tarpeen, rinoilla vallitsee liietilavajausta. Merittävät poieat suuntaan tai toiseen haittaavat auppapalveluiden ehittämistä esustassa. Alitarjontatilanne estää toimintojen ehittämistä ja uusien toimijoiden tuloa

4 Hämeenlinnan esustan auppaesusen aupallisten vaiutusten arviointi 3 rinoille. Myös liietilojen ustannuset nousevat ysynnän ollessa tarjontaa suurempi miä heientää auppapalveluiden annattavuutta ja iinnostusta esustasta. Liietilojen ylitarjonta johtaa tyhjien tilojen tarjonnan asvuun. Se toisaalta houuttelee yritysiä esustaan, osa jos liietilojen ustannuset joustavat, uusia yritysiä tulee helpommin rinoille. Ylitarjontatilanne tarjoaa myös parempia vaihtoehtoja aupalle ja esustan hyvät liiepaiat äyvät paremmin aupasi. Ylitarjontaa pitäisi olla noin 4-6 % liietilasta, jotta rinat olisivat toimivat. Nyytilanteeseen nähden vapaa liietilaanta pitäisi olla m 2. Seuraavassa tarastellaan liietilan ehitystä Hämeenlinnan esustassa toteutuvien haneiden autta. Eri vaihtoehdoissa toteutuvat liietilahaneet on sijoitettu todennäöiseen ajanohtaan. Tarastelussa atsotaan miten haneiden lisäyset oo jasolla vaiuttavat liietilatarjonnan tasapainoon. A = 0-vaihtoehto tuottaa uutta liietilaa Hämeenlinnan esustaan melo vähän, joten lasennalliseen liietilatarpeeseen nähden vallitsee oo ajan alitarjontatilanne. Tämä vaihtoehto ei rataise esustan liietilatarpeen ehitystä LKETLAN KEHTYSTREND HÄMEENLNNAN KESKUSTASSA 0-vaihtoehto - lisätarve ja haneiden muainen toteutus OP-Pohjantähti ortteli Cumulus-ortteli Kiviluoto-ortteli Nyyinen liietilaanta Liietilan lisätarve Toteutuva liietilaanta B = Hanevaihtoehto tuottaa selvästi enemmän liietilaa ja tilantarve ylittää lasennallisen tarpeen Kauppaesus-haneen valmistuessa. Tällöin esustaan tulee liietilan ylitarjontatilanne, mutta se hupenee melo hyvin tarastelujason loppuun mennessä. Ylitarjontatilanne saattaa johtaa siihen, että Kiviluoto-orttelin haneet eivät lähde tällä aiataululla toteutuan, miä on esustan toimivuuden annalta heiennys.

5 Hämeenlinnan esustan auppaesusen aupallisten vaiutusten arviointi LKETLAN KEHTYSTRENDT HÄMEENLNNAN KESKUSTASSA Hanevaihtoehto - Lisätarve ja haneiden muainen toteutus OP-Pohjantähti ortteli Cumulus-ortteli Kauppaesus Kiviluoto-ortteli Nyyinen liietilaanta Liietilan lisätarve Toteutut liietilahaneet Kauppaesushane tuo erralla paljon liietilaa eli ylitarjontaa tulee noin 10 % liietilaannasta. Kuitenin suuri osa uudesta tilasta vastaa suoraan vallitsevaan alitarjontatilanteeseen. Tämän vuosi myös orttelihaneet voivat varsin hyvin toteutua ennen auppaesusen tuloa. Liietilan ylitarjonta sulaa melo nopeasti ysynnän asvuun. Lisäsi ylitarjontatilanne auppaesusen toteutumisen jäleen hillitsee liietilan ustannusten nousua esustassa ja auppaesusessa. Tällä voi olla positiivisia vaiutusia esustan palvelutarjonnan monipuolistumiseen. C = Hybridi vaihtoehdossa haneiden tuo liietilan lisäys on melo hyvin tasapainossa liietilatarpeen ehitysen anssa. Tarastelujason alupäässä vallitsee alitarjontatilanne liietiloissa, mutta Anttilan orttelin ja Tavastian ortteleiden laajennusen myötä päästään melo lähelle tavoitetasoa. Pari vuotta myöhemmin toetutuva Länsireunan liietalo tuo paljon tilaa lisää, mutta se tuo ylitarjontaa lähes tarastelujason loppuun asti. Ylitarjonta on siinä määrin ohtuuden rajoissa, että myös Kiviluodon orttelin toteutumiselle jää edellytysiä. Tarastelujason lopussa voidaan vielä toteuttaa esustan Eteläreunan liietalo, jolloin liietilan lievä ylitarjontatilanne säilyy tarastelujason loppuun asti.

6 Hämeenlinnan esustan auppaesusen aupallisten vaiutusten arviointi LKETLAN KEHTYSTRENDT HÄMEENLNNAN KESKUSTASSA HYBRD - Lisätarve ja haneiden muainen toteutus OP-Pohjantähti ortteli Anttilan ortteli Cumulus-ortteli Tavastian laajennus Länsireunan liietalo Kiviluoto-ortteli Eteläraunan liietalo Nyyinen liietilaanta Liietilan lisätarve Toteutuvat liietilahaneet Hypridi-lli tuottaa siis melo optialisen ehitysvaihtoehdon, jossa liietilan lisäyset ovat tasapainossa lasennallisten tarpeiden anssa. Haneita on useampia ja ne ovat ohtuullisen suuria. Kun niiden toteutus limittyy sopivasti, erralla ei tule liietilatarjontaa liiaa, jolloin ei myösään synny voiaita yli- tai alitarjontatilanteita. D = Mahdollisuudet vanhassa -vaihtoehdossa toteutus on san suuntainen uin Hybridi-vaihtoehdossa. Toteutus perustuu nyyisten raenteiden täydentämiseen ja esustan eteläreunan raentamiseen liietilana. Anttilan orttelin ja Tavastian laajennusen toteutusen myötä saavutetaan liietilan tavoitetaso, mutta aluvaiheiden haneiden anssa ei synny vielä merittävää ylitarjontatilannetta.

7 Hämeenlinnan esustan auppaesusen aupallisten vaiutusten arviointi LKETLAN KEHTYSTRENDT HÄMEENLNNAN KESKUSTASSA Mahdollisuudet nyyisessä - Lisätarve ja haneiden toteutus OP-Pohjantähti ortteli Anttilan ortteli Cumulus-ortteli Tavastian laajennus Eteläraunan liietalo Kiviluoto-ortteli Linja-autoasen liietalo Nyyinen liietilaanta Liietilan lisätarve Toteutuvat liietilahaneet Eteläreunan liietalo ja Linja-autoasen liietalo tuovat tarvittavat lisäneliöt tarastelujason loppupäässä. Koonaisneliölisäys jää uitenin hivenen lasennallisesta neliötarpeesta tarastelujason lopussa. aihtoehtotarastelu osoittaa, että liietilan lisäys pienemmissä haneissa ei tavoita liietilan lisäystavoitetta. Tämä meritsee sitä, että liietilatarjonnassa vallitsee oo ajan alitarjontaa. Sen sijaan auppaesushane meritsee sitä, että valmistusvuonna tulee asinertainen ylitarjonta, mutta liietilan tarve tavoittaa ylitarjontatilanteen vasta tarastelujason loppupäässä. Eli muutamien vuosien ylitarjonta ei sinänsä aiheuta oonaistilanteeseen ovin pitäaiaisia haitallisia vaiutusia, mutta estää uitenin hdollisten liieraennusten täydentämishaneet. Ne olisivat esustan aupallisen toimivuuden annalta täreitä ehityshaneita. aihtoehtojen tarjoat liietilan lisäyset Kaupuniraenteelliset vaihtoehdot tarjoavat erilaisia liietilan lisäysvaihtoehtoja. Seuraavassa taulussa on oottu yhteen vaihtoehtojen tarjoat liietilan lisäyset. HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LKETLAAHTOEHDOT Kesustaorttelit Länsireuna Tavastila ja Anttila LA-ase ja itäreuna LKETLAA YHTEENSÄ Tilantarve Mitoituoiea 0-AHTOEHTO LÄNSREUNAHANKE MAHDOLLSUUDET NYKY HYBRD Kaiissa vaihtoehdoissa esustaortteleiden liietoiminnan laajentaminen on täreä osarataisu. Länsireunahane ja Hybridi tuovat eniten liietilaa aupunitilaan ja hien ylimitoittavat liietilatarvetta tarastelujasolla. Muissa rataisuissa liietilatarve ei toteudu täysimääräisenä. Näissä alimitoitus vaihtelee. Huonoin vaihtoehto on 0-vaihtoehto, jossa uutta liietilaa saadaan selvästi liian vähän esustaan lasennallisiin tarpeisiin nähden.

8 Hämeenlinnan esustan auppaesusen aupallisten vaiutusten arviointi 7 Toimialaesittymien sijoittuminen vaihtoehdoissa Arvioimme liietilan sijoittumista esustassa eri vaihtoehdoissa ja sen vaiutusia esustan aupallisiin painopisteisiin ja osa-alueiden toimivuuteen. A = 0-vaihtoehdossa esustaan tulee aii uusi liietila ja sinne voidaan sijoittaa aii eseiset toiminnot. Liietilan puute uitenin saattaa ajaa liietoimintoja muualle, miä voi taroittaa eseisten esustatoimintojen sijoittumista Tiiriön ret-alueelle. B = Länsireunahane painottuu erityisen voiaasti muotiaupan toimintoihin (15 myymälää), miä meritsisi auppaesusen voiaasti tavoittelevan muotiaupan esittymää esustassa. Tämä meritsisi esustan eseisten osien vahvuusien aventumista, miä ei ole edusi ydinesustan vetovoille. Kehitys ei välttämättä ole vaarasi, mutta auppaesusen tarjonnan raenne tulisi painottua hien monipuolisemmin erioisaupan toiminnoille. Länsireunahane - Kauppaesusen liieiden pinta-alat toimialoittain Muut palvelut 3 % Ravintolapalvelut 4 % Päivittäistavaraauppa 12 % apaa-ajanauppa 23 % Tavarataloauppa 16 % Sisustusauppa 4 % Muotiauppa 38 % C = Hybridi rataisussa suurin hane on länsireunan liietalo, jossa voi olla san suuntaisia taipumusia auppaesushaneen anssa. Tällöin muotiaupan etjuliieet vahvasti haeutuvat uuteen auppaesuseen, mutta se toisaalta tuee Tavastian esittymän toimivuutta, osa ne on helppo yteä yhteen. Kun seä Tavastian laajennus että Anttilan orttelin laajennus yteytyvät tähän lliin, nämä yhdessä muodostavat äritoimialojen annalta iinnostavan oonaisuuden. Ne eivät muodosta uitenaan niin yhtenäistä oonaisuutta eriaiaisen toteutusen taia, että ne vetäisivät esustasta liiaa avaintoimintoja. D = Mahdollisuudet vanhassa vaihtoehto toimii saan tapaan uin Hybridi vaihtoehto, mutta siinä ei synny yhtä suurta liieraennusta, joa olisi vetovoiinen avaintoimintojen suhteen. Näin ollen liietoimintojen esittymät muodostuvat pienempinä oonaisuusina ysittäisissä haneissa. Muotiaupan esittyminä tulee vahvistuan Tavastian laajennus ja hdollisesti Anttilan ortteli, mutta myös esustan ortteleiden ase tässä suhteessa säilyy vahvana. Yhteenveto vaihtoehtojen vaiutusista aihtoehtojen vaiutusia on tarasteltu yhteenvetona seuraavassa tauluossa:

9 Hämeenlinna AHTOEHTOJEN ERTALU - AKUTUKSET 0-AHTOEHTO LÄNSREUNAHANKE HYBRD MAHDOLLSUUDET NYKY Liietilatarvepoie -m Kaupan mitoitustarve Alimitoittuu, ei rataise Ylimitoittuu Ylimitoittuu Alimitoittuu hien Kesustan aupalliseen raenteeseen Kesustahaneet Kilpailutilanne aupan tilantarpeita Säilyttää raennetta nyyisenä - ei merittävästi uusia toimintoja Mahdollistaa ytimessä, mutta ei ota antaa muiden haneiden toteutusesta Raenne muuttuu ja painopiste siirtyy Kilpailuttaa haneet, hdollisesti rajoittaa muiden haneiden ehitystä Rajoittaa ilpailutilannetta Kilpailuttaa länsireunaa ja esustaa esenään ahvistaa lounaisreunaa aupungissa Tuee esustahaneita ja jättää tilaa muille haneille toteutua Kilpailuttaa lounaisreunaa ja esustaa esenään ahvistaa eteläreunaa aupungissa Tuee esustahaneita ja jättää tilaa muille haneille toteutua Kilpailuttaa eteläreunaa ja esustaa esenään Tiiriön ehityseen Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ahvistaa Tiiriön ehittymistä ja tarjoaa vaihtoehdon myös esustatoiminnoille Tiiriössä Ei muuta tilannetta, jollei ohjaa tarjontaa Tiiriöön Heientää Tiiriön ehittämisen hdollisuusia esustoiminnoille Saatavuus ja saavuettavuus paranevat Heientää Tiiriön ehittämisen hdollisuusia esustoiminnoille Saatavuus ja saavuettavuus paranevat ähentää Tiiriön ehittämisen hdollisuusia esustoiminnoille Saatavuus ja saavuettavuus paranevat

10 Hämeenlinnan esustan auppaesusen aupallisten vaiutusten arviointi 9 Kaupallisen esustan erillistarastelu Edellä uvatuissa ehitysvertailuissa tarastelussa oli muana oo esusta-alue. Tällöin ruutuaava-alueella on vain noin puolet oo esustan nyyisestä liietilamäärästä. Kaupungin itäosat ovat olleet aupallisesti vahvasti ehittyviä alueita ja sinne on sijoittunut uusia yritysiä ja osin vanhoja tiloja on muuttunut liietiloisi. täisten aupunginosien ehitys tulee jatuan voiaana ja alueen auppapalvelut tulevat myös monipuolistuan. On arvioitavissa, että noin m 2 liietilan asvutarpeista tulee toteutuan juuri näillä alueilla. Seuraavassa on tarasteltu esustan ydinalueiden liietilatarpeen ehitystä iln reunaalueen tilantarpeita. Jotta esustassa saavutetaan tavoiteltu m 2 liietilatarve, esustan vuotuinen asvutarve on 3 % vuodessa tasaisena liietilan asvuna. Tällöin reuna-alueelle jää osa esustan asvutarpeesta. Hämeenlinnan ydin-alueiden liietilan ehitys lineaarisena asvuna 3 % /v. iln reuna-alueita Uusi liietila esustassa Kesusvyöhye Ydinesusta Jos esustan liietilan tarveehitys rajataan vain esusta-alueelle ja reuna-alueet asvavat noin m 2, niin esustan ehitysvaihtoehdoista voi suunnitellussa laajuudessaan toteutua vain 0-vaihtoehto. Muiden ohdalla ylitarjonta voi arsia osan haneista pois tai jasottaa niitä pidemmälle toteutusajalle.

11 ar Uppsalatalo Pi TYT 105 m Pi t t Sibeliusoti m t HÄMEENSAAREN KENTTÄ 118 m - t Hämeenaari i Tennisenttä Tennisenttä X t Linja-auto Uihalli ase 94 m 111 m t 112 m MKATU NKATU RAA TORPUSTO Kesusta-alueen atutason aupallinen raenne sysyllä 2005 "0-vaihtoehto" KUANSLLAN PUSTO BRGER JAARLN KATU SAARSTENKATU SBELUKSENKATU RAATHUONEENKATU PALOK HALLTUSKATU KRJASTOKATU KRJASTON PUSTO SBELUKSENKATU TURUNTE RAATHUONEENKATU WETTERHOFFNKATU PKKUTORNKUJA KASARMKATU PAASKENTEN PALOKUNNANKATU PUSTO KAOKATU SAARSTENKATU EURENNKATU RAATHUONEENKATU PAASKENTE PAASKENTEN PUSTO PAASKEN- TEN PUSTO ETELÄKATU PAASKENTE PAASKENTEN PUSTO KAOKATU HÄMEENSAAREN PUSTO PAASKENTE anajavesi EURENNKATU KUANSLLAN PUSTO ANHA KENTTÄ EURENNPUSTO SELKÄSUONKATU PAJAKATU RAKENTAJAN- PUSTO BALET- TPUSTO HELSNK-TAMPERE ALTATE (C) Pohjaartta HML MTO 2005 TUOMAS SANTASALO Ky PAASKENTE KAOPOLKU HÄMEENSAARENKUJA HÄMEENSAARENTE HÄMEENSAARENPOLKU UMARNTE UMARNPOLKU pt-auppa tavarataloauppa muotiauppa angas- ja testiiliauppa muu erioisauppa huonealu- ja sisustusauppa rauta- ja varaosaauppa pani, vauutus, posti palvelut ravintola- ja hotellipalvelut äytetyn tavaran auppa muu äyttö tyhjä

12 ar Uppsalatalo Pi TYT 105 m Pi t t Sibeliusoti m t HÄMEENSAAREN KENTTÄ 118 m - t Hämeenaari i Tennisenttä Tennisenttä X t Linja-auto Uihalli ase 94 m 111 m t 112 m MKATU NKATU RAA TORPUSTO Kesusta-alueen atutason aupallinen raenne sysyllä 2005 Länsireunahane KUANSLLAN PUSTO BRGER JAARLN KATU SAARSTENKATU SBELUKSENKATU RAATHUONEENKATU PALOK HALLTUSKATU KRJASTOKATU KRJASTON PUSTO SBELUKSENKATU TURUNTE RAATHUONEENKATU WETTERHOFFNKATU PKKUTORNKUJA KASARMKATU PAASKENTEN PALOKUNNANKATU PUSTO KAOKATU SAARSTENKATU EURENNKATU RAATHUONEENKATU PAASKENTE PAASKENTEN PUSTO PAASKEN- TEN PUSTO ETELÄKATU PAASKENTE PAASKENTEN PUSTO KAOKATU HÄMEENSAAREN PUSTO PAASKENTE anajavesi EURENNKATU KUANSLLAN PUSTO ANHA KENTTÄ EURENNPUSTO SELKÄSUONKATU PAJAKATU RAKENTAJAN- PUSTO BALET- TPUSTO HELSNK-TAMPERE ALTATE (C) Pohjaartta HML MTO 2005 TUOMAS SANTASALO Ky PAASKENTE KAOPOLKU HÄMEENSAARENKUJA HÄMEENSAARENTE HÄMEENSAARENPOLKU UMARNTE UMARNPOLKU pt-auppa tavarataloauppa muotiauppa angas- ja testiiliauppa muu erioisauppa huonealu- ja sisustusauppa rauta- ja varaosaauppa pani, vauutus, posti palvelut ravintola- ja hotellipalvelut äytetyn tavaran auppa muu äyttö tyhjä

13 ar Uppsalatalo Pi TYT 105 m Pi t t Sibeliusoti m t HÄMEENSAAREN KENTTÄ 118 m - t Hämeenaari i Tennisenttä Tennisenttä X t Linja-auto Uihalli ase 94 m 111 m t 112 m MKATU NKATU RAA TORPUSTO Kesusta-alueen atutason aupallinen raenne sysyllä 2005 "Hybridi" KUANSLLAN PUSTO BRGER JAARLN KATU SAARSTENKATU SBELUKSENKATU RAATHUONEENKATU PALOK HALLTUSKATU KRJASTOKATU KRJASTON PUSTO SBELUKSENKATU TURUNTE RAATHUONEENKATU WETTERHOFFNKATU PKKUTORNKUJA KASARMKATU PAASKENTEN PALOKUNNANKATU PUSTO KAOKATU SAARSTENKATU EURENNKATU RAATHUONEENKATU PAASKENTE PAASKENTEN PUSTO PAASKEN- TEN PUSTO ETELÄKATU PAASKENTE PAASKENTEN PUSTO KAOKATU HÄMEENSAAREN PUSTO PAASKENTE anajavesi EURENNKATU KUANSLLAN PUSTO ANHA KENTTÄ EURENNPUSTO SELKÄSUONKATU PAJAKATU RAKENTAJAN- PUSTO BALET- TPUSTO HELSNK-TAMPERE ALTATE (C) Pohjaartta HML MTO 2005 TUOMAS SANTASALO Ky PAASKENTE KAOPOLKU HÄMEENSAARENKUJA HÄMEENSAARENTE HÄMEENSAARENPOLKU UMARNTE UMARNPOLKU pt-auppa tavarataloauppa muotiauppa angas- ja testiiliauppa muu erioisauppa huonealu- ja sisustusauppa rauta- ja varaosaauppa pani, vauutus, posti palvelut ravintola- ja hotellipalvelut äytetyn tavaran auppa muu äyttö tyhjä

14 ar Uppsalatalo Pi TYT 105 m Pi t t Sibeliusoti m t HÄMEENSAAREN KENTTÄ 118 m - t Hämeenaari i Tennisenttä Tennisenttä X t Linja-auto Uihalli ase 94 m 111 m t 112 m MKATU NKATU RAA TORPUSTO Kesusta-alueen atutason aupallinen raenne sysyllä 2005 Mahdollisuudet nyyisessä aupuniraenteessa KUANSLLAN PUSTO BRGER JAARLN KATU HALLTUSKATU SAARSTENKATU KRJASTOKATU KRJASTON PUSTO SBELUKSENKATU RAATHUONEENKATU PALOK SBELUKSENKATU TURUNTE RAATHUONEENKATU WETTERHOFFNKATU PKKUTORNKUJA KASARMKATU PAASKENTEN PALOKUNNANKATU PUSTO KAOKATU SAARSTENKATU EURENNKATU RAATHUONEENKATU PAASKENTE PAASKENTEN PUSTO PAASKEN- TEN PUSTO ETELÄKATU PAASKENTE PAASKENTEN PUSTO KAOKATU HÄMEENSAAREN PUSTO PAASKENTE anajavesi EURENNKATU KUANSLLAN PUSTO ANHA KENTTÄ EURENNPUSTO SELKÄSUONKATU PAJAKATU RAKENTAJAN- PUSTO BALET- TPUSTO HELSNK-TAMPERE ALTATE (C) Pohjaartta HML MTO 2005 TUOMAS SANTASALO Ky PAASKENTE KAOPOLKU HÄMEENSAARENKUJA HÄMEENSAARENTE HÄMEENSAARENPOLKU UMARNTE UMARNPOLKU pt-auppa tavarataloauppa muotiauppa angas- ja testiiliauppa muu erioisauppa huonealu- ja sisustusauppa rauta- ja varaosaauppa pani, vauutus, posti palvelut ravintola- ja hotellipalvelut äytetyn tavaran auppa muu äyttö tyhjä

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5.

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5. KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ Vastaanottaja Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi Asiakirjatyyppi Loppuraportti -LUONNOS Päivämäärä 13.5.2014 Viite: Säkylä, Liikealueen laajentamisen

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009 Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen tarjonta Kittilän kunnassa 3 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011 Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava ESIPUHE Pieksämäen kaupungissa on vireillä yhtä aikaa keskustan eteläisten

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut.

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut. MIGUITEETTIONGELM KNTOLLONVIHEMITTUKSESS JUKK TOLONEN Tenillinen oreaoulu Maanmittaustieteiden laitos otolone@cc.hut.fi . Johdanto Satelliittipaiannus perustuu vastaanottimen a satelliittien välisen etäisyyden

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:5 HELSINGIN YLEISKAAVA

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus 1 (12) Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Helsingin seudun kasvu ja kaupan lisätarve... 2 2.1 Väestökehitys ja ennusteet... 2 2.2 Kaupan pinta alan laskennallinen

Lisätiedot