ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu Asemakaava tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616"

Transkriptio

1 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava tunnus 0 Asemaaavan diaari KAUS/0/0 Vireilletulo..0 Luonnosvaihe nähtävillä KH 8.0.0

2 . PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Tunnistetiedot Asemaaavan muutos osee: Porin aupungin Vanhanoiviston (4.) aupunginosan orttelin iinteistöjä :80, :8, :8, :84 ja Pohjolantietä (osa) ja Untamonpuistoa (osa) Asemaaavan muutosella muodostuu: Porin aupungin Vanhanoiviston (4.) aupunginosan orttelin tontit:, 8,, 0 atu: Pohjolantie (osa) puisto: Untamonpuisto (osa) Kaavan laatija: Projetipäälliö Heli Nui Asemaaavan vireilletulo: Suunnittelu tuli vireille viramiespäätösellä VP 4/ Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Vanhaoivistolla noin, m Porin auppatorista aaoon Outoummuntien, Pohjolantien, Turjanpolun ja Untamonpuiston välisellä alueella.. Kaavan nimi ja taroitus Vanhanoiviston (4.) aupunginosan orttelin tonttien :80, :8, :8, : 84 ja Pohjolantien (osa) ja Untamonpuiston (osa) asemaaavan muutos. /

3 Asemaaavan muutosen taroitusena on päivittää suunnittelualueen tontti-, atu-, ja liittymäjärjestelyjä vastaamaan nyyisiä tarpeita..4 Luettelo selostusen liiteasiairjoista. Asemaaavan seurantalomae. Ote Sataunnan maauntaaavasta, vahv. 0..0, ote. Ote Kantaaupungin yleisaava 0 (KV hyv ) 4. Ote ajantasa-asemaaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemaaavaehdotus, aavamerinnät ja -määräyset. TIIVISTELMÄ Asemaaavan muutosen taroitusena on päivittää suunnittelualueen tontti-, atu-, ja liittymäjärjestelyjä vastaamaan nyyisiä tarpeita.. Kaavaprosessin vaiheet - Kirje osallisille, uulutus vireilletulosta ja aavaluonnosen nähtävillä olosta..0 - Luonnosvaiheen nähtävilläolo Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävilläolosta SK, UA, - Ehdotusvaiheen nähtävilläolo - Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen arviointi - Asemaaavan muutosehdotus päätettävänä (KH) - Asemaaava lainvoimainen. Asemaaavan sisältö Asemaaavassa alue on osoitettu erillispientalojen orttelialueesi (AO-). Tontin tehouusluu on e=0,. Asuinraennusen raennusalan errosluu on Iu/.. Asemaaavan toteuttaminen Asemaaavan toteuttamisesta vastaa alueen omistaja.. LÄHTÖKOHDAT. Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue sijaitsee Vanhaoivistolla noin, m Porin auppatorista aaoon Outoummuntien, Pohjolantien, Turjanpolun ja Untamonpuiston välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on 4 m². Se muodostuu neljästä eri iinteistöstä, joilla on asuinraennuset ja talousraennuset. Alueella sijaitsee Untamonpuiston läpi puistosi osoitetulla alueella uleva Pohjolantie. Katualue on ulenut puistoalueella useita ymmeniä vuosia. Teninen lautaunta on vahvistanut asi atusuunnitelmaa, joissa Pohjolantien jate on muana. Nämä ovat Tampereentien suunnitelma välillä Touolantie Haapamäen rata (TELA vahv...) ja Pohjolantie välillä Outoummuntie Tuomolantie (TELA..00). Lisäsi orttelialueen sisään Pohjolantie :n (:8) ja :n (:8) välistä on asemaaavassa vahvistettu ulevasi atualue, jona aupuni omistaa. Katualue ei ole raennettu vaan se on iinteistön :8 aidattuna piha-alueena. Kulu Outoummuntieltä Pohjolantie :een (:84) tapahtuu tilapäistä (0..) tonttiliittymää pitin tonttiin uuluvan asemaaavan muaisen puiston /

4 läpi. Tontin asuinraennus sijaitsee pääosin puistoalueella ja yhdeltä ulmaltaan atualueella. Raennus on remontoitu... Alueen yleisuvaus Suunnittelualueen ympäristö on pientalovaltaista asuinaluetta. Alue rajautuu eteläpuolella Untamonpuistoon ja Outoummuntiehen ja pohjoisessa Turjanpoluun... Luonnonympäristö Suunnittelualueella on Untamonpuiston puistoalue, jossa on nurmialuetta ja iääitä oivuja.. Suunnittelutilanne Maauntaaava Suunnittelualueella on voimassa Sataunnan maauntaaava (MV..00, YM vahvistanut 0..0). Maauntaaavan muaan suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Yleisaava Suunnittelualueella on voimassa oieusvaiutteinen Kantaaupungin yleisaava 0 (KV 0..00), jona muaan suunnittelualue sijaitsee pientalovaltaisella asuntoalueella (AP). Asemaaava Suunnittelualueella on voimassa asemaaava 0 4 (Sisäasiainministeriö.4.8). Kyseisessä asemaaavassa suunnittelualueella on neljä iinteistöä omaotiortteli (OK) alueella. Tonteille saa raentaa vain yhden asuin ja yhden talousraennusen. Asuinraennus saa olla enintään errosinen, metriä orea ja 0 m laajuinen. Ullaosta saa raentaa /. 00 m pienemmällä tontilla saa olla vain asuinhuoneisto suuremmilla. Talousraennus saa olla enintään, m orea ja 0 m suuruinen. Samalla tontilla olevien raennusten välimata tulee olla vähintään m, jos toinen raennus on paloapidättävä, tai siinä ei ole tulisijoja, muussa tapausessa 8 m. Raennusia ei saa raentaa 4m lähemmäsi naapurin rajaa, eiä raennusen laadusta riippuen tai 8 m lähemmäsi naapurin raennusia. Asuinraennus on sijoitettava adunpuoleiseen raennusrajaan ja talousraennus tontin taaosaan. Naapurit saavat sopia rajalle raentamisesta, jos molemmat sitoutuvat raentamaan vastaain samanoruiset ja samanmittaiset raennuset. Eläinsuojia ei saa raentaa. Lisäsi alueella on puisto- ja atualueita. Tonttijao ja reisteri Kiinteistöt , , , on meritty aupungin iinteistöreisteriin 0... Pohjaartta Alueen pohjaartta MK :000 on Porin aupungin mittaustoimen laatima ja artta täyttää.. annetun aavoitusmittausasetusen 84/ vaatimuset. Raennusjärjestys Porin aupungin raennusjärjestysen on aupunginvaltuusto hyväsynyt..0, ja se on tullut voimaan..0. 4/

5 . ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4. Suunnittelun tarve ja sitä osevat päätöset Asemaaavan muutos on äynnistynyt Vanhanoiviston Pieniinteistöyhdistys ry:n ja Kimmo ja Aila Koreaojan asemaaavan muutosanomusesta. 4. Osallistuminen ja yhteistyö 4.. Osalliset - aava-alueen maanomistajat ja -haltijat - naapuriiinteistöjen omistajat, asuaat ja yrityset - Teninen lautaunta - Ympäristölautaunta - Sataunnan pelastuslaitos - Pori Energia Sähöverot Oy - Pori Energia Oy Energiaysiö - Porin Vesi 4.. Vireilletulo ja asemaaavaluonnos Suunnittelu tuli vireille viramiespäätösellä VP 4/.0.0. Asemaaava uulutettiin vireille..0 virallisissa sanomalehdissä (Sataunnan Kansa ja Uusi-Aia) seä irjeellä osallisille. Samalla uulutettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman seä asemaaavan muutosluonnosen nähtävilläolosta. 4.. Osallistuminen ja vuorovaiutusmenettelyt Asemaaavaluonnosen nähtävilläolon aiana (0vr) Kaavaluonnoseen liittyen saapui asi annanottoa. As Oy Porin Turjanpolu vastusti 0..0 irjatussa annanotossaan Pohjolantien ja Outoummuntien välisen uluyhteyden ataisemista, osa ajo tontille vaieutuu iertotien taia. Kanta oli esitetyn asemaaavamuutosen muainen. Pori Energia Sähöverot Oy lausui..0 irjatussa annanotossa ettei sillä ole huomautettavaa asemaaavan muutosesta. Kaavamuutosta on laadittu yhteistyössä atu- ja puistosuunnittelun anssa. Teninen lautaunta on tehnyt atselmusen alueella Asemaaavarataisun vaihtoehdot ja niiden vaiutuset Asemaaavan muutos perustuu nyytilan ja vanhan asemaaavatilanteen vertailuun. Saadun palautteen ja äytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty esitettyyn vaihtoehtoon.. ASEMAKAAVAN KUVAUS. Asemaaavan raenne Asemaaavamuutosalue on osoitettu erillispientalojen orttelialueesi. Alueelle saa sijoittaa asuinraennusia ja talousraennusia... Mitoitus /

6 Uusien tonttien (0-4--, , 0-4--, ) tehouusluu on e=0. ja suurin sallittu errosluu asuinraennusen raennusalalla on Iu/... Palvelut Porin esustan palvelut sijaitsevat - m päässä suunnittelualueesta.. Aluevarauset Osa alueesta on osoitettu erillispientalojen orttelialueesi (AO-), osa puistosi (VP) ja osa atualueesi..4 Asemaaavan vaiutuset Asemaaavamuutos toteuttaa alueen nyytilanteen.. Kaavamerinnät ja määräyset. Nimistö AO- Erillispientalojen orttelialue. Kullein tontille saa raentaa yhden enintään, metriä orean asuinraennusen ja enintään, metriä oreita talousraennusia. talousraennusten tulee olla harjaattoisia. Alueen nimistö ei muutu aavamuutosessa.. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Alueen toteutusesta vastaa alueen omistaja. Porissa Projetipäälliö Heli Nui Kaupunisuunnittelupäälliö Olavi Mäelä /

7 LI I TE

8

9 Liite OTE SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASTA Ympäristöministeriö vahvistanut 0..0

10 Liite OTE PORIN KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA 0 Kaupunginvaltuusto hyväsynyt 0..00

11 4 jatantie STO / t dba 4 O- OK JUMINPUISTO I 8 t I / Juminpuisto I 4 P A Pl :8 K4 OR I/ e=0. OK JUHOLANTIE K Ao I / e=0. :84 :84 :04 8 TURJANPOLKU :80 : 4 :8 0 A0 :8 K 4 4 K e= :000 OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA uholantie t La.Yht. la. yht. Turjanpolu OK 0 4 K Ao TURJANPOLKU TY LKU lu 0 I / La.Yht. e= POISTUVA KAAVA 4 8 ILMARINTIE 0 POHJOLANTIE Pohjolantie Untamonpuisto 0 4 P04 : Turjanpolu 8 AO I / 0 P8 e=0. 80 UNTAMONPUISTO I Juminpuisto AO I 4 Liite 4. 0 : TURJANPOLKU 8 4 : 0 A

12 Dnro KAUS/0/0 VP 4/.0.0 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN TONTTIEN :80, :8, :8, :84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue ortouvassa v. 00 puh fasi 0 0 Postiosoite: PL 80 Pori Porin aupuni Kaupunisuunnittelu Valtaatu 4

13 POHJOLANTIE UNTAMONPUISTO - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma /4 OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Pohjolantie, ja, Turjanpolu, 80 Pori ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUALUE Asemaaavan muutos laaditaan Vanhaoiviston Pieniinteistöyhdistys ry:n (KAUS//0) ja Kimmo ja Aila Koreaojan (KAUS/0/0) anomusesta. Asemaaavan muutosalue sijaitsee Vanhaoivistossa Outoummuntien, Pohjolantien, Turjanpolun ja Untamonpuiston välisellä alueella. LÄHTÖKOHDAT Asemaaava Suunnittelualueella on voimassa asemaaava 0 4 (Sisäasiainministeriö.4.8), jona muaan alueella sijaitsee Untamonpuiston läpi puistosi osoitetulla alueella uleva Pohjolantie. Katualue on ulenut puistoalueella useita ymmeniä vuosia. Teninen lautaunta on vahvistanut asi atusuunnitelmaa, joissa Pohjolantien jate on muana. Nämä ovat Tampereentien suunnitelma välillä Touolantie Haapamäen rata (TELA vahv...) ja Pohjolantie välillä Outoummuntie Tuomolantie (TELA..00). Lisäsi orttelialueen sisään Pohjolantie :n (:8) ja :n (:8) välistä on asemaaavassa vahvistettu ulevasi atualue, jona aupuni omistaa. Katualue ei ole raennettu vaan se on iinteistön :8 aidattuna piha-alueena. Kulu Outoummuntieltä Pohjolantie :een (:84) tapahtuu tilapäistä (0..) tonttiliittymää pitin tonttiin uuluvan asemaaavan muaisen puiston läpi. Tontin asuinraennus sijaitsee pääosin puistoalueella ja yhdeltä ulmaltaan atualueella. Raennus on remontoitu. Ote ajantasa-asemaaavasta.

14 POHJOLANTIE UNTAMONPUISTO - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma /4 Yleisaava Maauntaaava SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA ARVIOINTIMENETELMÄT OSALLISET Suunnittelualueella on voimassa oieusvaiutteinen Kantaaupungin yleisaava 0 (KV 0..00), jona muaan suunnittelualue sijaitsee pientalovaltaisella asuntoalueella (AP). Suunnittelualueella on voimassa Sataunnan maauntaaava (MV..00, YM vahvistanut 0..0). Maauntaaavan muaan suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Asemaaavamuutosen taroitusena on päivittää suunnittelualueen tontti-, atu-, ja liittymäjärjestelyjä vastaamaan nyyisiä tarpeita. Kaavamuutosen vaiutuset ovat merityseltään vähäisiä. Vaiutusten arvioinnin suorittaa pääasiassa aavan laatija apunaan eri hallintountien asiantuntemus. Osalliset voivat myös esittää mielipiteensä arvioitavien vaiutusten riittävyydestä. Osallisia ovat suunnittelu- ja lähialueen: - aava-alueen maanomistajat ja haltijat - naapuriiinteistöjen omistajat, asuaat ja yrityset - teninen lautaunta - ympäristölautaunta - aluepalopäälliö - Pori Energia sähöverot Oy - Pori Energia Oy Energia ysiö - Porin Vesi VUOROVAIKUTUS JA AIKATAULU Haneen vireilletulo ja luonnosvaihe Asemaaavan muutos uulutetaan vireille samanaiaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman anssa ja asemaaavaluonnos asetetaan nähtäväsi. Kaavahaneen vireilletulosta ja luonnosvaiheesta ilmoitetaan uulutusella sanomalehdissä, aupungin verosivuilla seä irjeellä osallisille. Samalla julistetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) seä luonnosvaiheen aavaaineisto. Nähtävilläolon aiana osalliset voivat esittää OAS:aa ja luonnosvaiheen aineistoa osevia suullisia tai irjallisia mielipiteitä. Miäli osallinen atsoo, että esim. osallistumisen laajuus tai vaiutusten arviointi ei ole riittävä tai on puutteellinen, voi hän esittää asian taristamista ja orjaamista OAS:aan. Osallinen voi esittää myös pyynnön ympäristöesuselle neuvottelun järjestämisestä osallisen, unnan ja ELY-esusen esen, jos neuvottelu unnan anssa ei tuota tulosta. Ehdotusvaihe Ehdotusvaiheessa aupunisuunnittelu valmistelee asemaaavaehdotusen huomioiden luonnosvaiheessa esitetyt mielipiteet. Kaupunginhallitusen äsittelyn jäleen asemaaavaehdotus asetetaan nähtäville vähintään 0 vr:n ajasi ja nähtävilläolosta ilmoitetaan uulutusella paiallisissa lehdissä seä Porin aupungin verosivuilla. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aiana osalliset voivat tehdä irjallisia muistutusia asemaaavaehdotusesta. Ehdotusesta pyydetään myös tarvittavat lausunnot. Muistutusiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, jota toimitetaan asianosaisille ja liitetään aava-asiairjoihin. Muistutusten ja lausuntojen perusteella tehdään myös tarvittavat orjauset asemaaavaehdotuseen. Asemaaavaehdotusen hyväsyminen Hyväsymisvaiheessa aupunginvaltuusto päättää asemaaavaehdotusesta. Asemaaavaehdotusen äsittelystä annetaan irjallinen ilmoitus niille unnan jäsenille, jota ovat ilmaisseet haluuutensa o. tiedon saamiseen seä muistuttajille. Kaupunhallitusen hyväsymispäätösestä voi valittaa Turun hallintooieuteen ja sen päätösestä oreimpaan hallinto-oieuteen. Koreimmalta hallinto-oieudelta on haettava lupa valitusta varten, miäli asemaaava on oi-

15 POHJOLANTIE UNTAMONPUISTO - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4/4 eusvaiutteisen yleisaavan alueella ja hallinto-oieuden asemaaavavalitusesta teemä päätös ei ole muuttanut aupunginvaltuuston päätöstä. Arvioitu aiataulu - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seä luonnosen laadinta, loppusysy 0 - Kuulutus vireilletulosta ja luonnosvaiheen nähtävilläolosta SK, UA, - Vireilletulon ja luonnosvaiheen nähtävilläolo loppusysy 0 - Luonnosvaiheen vuorovaiutusten arviointi ja aavaehdotusen valmistelu - Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävilläolosta SK, UA, - Ehdotusvaiheen nähtävilläolo aluvuodesta 0 - Ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten arviointi - Asemaaavan muutosehdotus päätettävänä (KH) aluvuodesta 0 - KV hyväsyy asemaaavan muutosen Miäli aavaan ohdistuu valitusia tai muita vastaavia lisäselvitysiä vaativia seioja, em. aiatauluarviota saatetaan joutua muuttamaan. PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT Suulliset ja irjalliset palautteet seä aavoitusen etenemisen tiedustelut voi osoittaa aavoitusosastolla aavan laatijalle, projetipäälliö Heli Nui, puh (0) tai aavoitusosaston neuvontaan puh. (0) 08, äyntiosoite Valtaatu 4 ( rs). Palautetta tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa aavan laatijalle luonnosvaiheen nähtävilläolon loppuun mennessä. Kaupunisuunnittelujohtaja Olavi Mäelä

16 880 4 STO I Pl uminpuisto I :8 K4 OR P 4 4 A 40 I/ e= OK JUHOLANTIE K Ao I / e=0. :04 8 TURJANPOLKU VANHAKOIVISTO 4. 0 t :84 :84 :80 0 VP 8 : :8 La.Yht. 0 A0 4 Turjanpolu nä Iu/ 0 TY 8 e=0. :8 I / nä e=0. Ao TURJANPOLKU AO :000 K ILMARINTIE 0 POHJOLANTIE VP Pohjolantie Untamonpuisto 4 P04 : 8 AO UNTAMONPUISTO I Turjanpolu Juminpuisto 44 0 I / 0 P8 0 e= AO I 4 4 K 8 0 : 0 0 TURJANPOLKU :

17

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 9.6.2015 MAKSLANPELTO

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KANTOKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan

Lisätiedot

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1643/2013 Kaavatunnus 200009 7.10.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan korttelit 8 ja 101-102 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tornion kaupunki 9.6.2015 OAS Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos 2 (9) 9.6.2015 SISÄLLYS 1 ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 2 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210

LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210 LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210 KAAVOITUSPALVELUT 5.5.2009 PÄIVITETTY: MAANKÄYTTÖPALVELUT 5.5.2011 LUMPARLA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H ä m e e n t i e, k o r t t e l i n 2 6 o s a n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Kaavan päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA:790/2013 Kaavan tunnistetiedot

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot