Vakuutusmatematiikan sovellukset klo 9-15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15"

Transkriptio

1 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset lo (7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi orvausen masuvuosi Inflaatio mitattuna edellisen vuoden eseltä alla olevan vuoden eselle on ollut seuraava: 2005: 5 %, 2006: 5,5 %, 2007: 5,4 %. Tulevasi inflaatiosi oletetaan 8 % per vuosi. Voidaan olettaa, että orvauset tulevat aii masetuisi viimeistään olmantena vuonna vahinovuoden jäleen. Lase vuoden 2007 vahingoista orvausvastuuseen varattava määrä äyttäen chain ladder menetelmää, jossa on otettu huomioon inflaation vaiutus orvausmenoon. Y2. Yhtiö soveltaa erään vauutuslajin aiiin vauutusiin iinteää risimasua P. Tämä vastaa yli oo annan lasettua esimääräistä vuotuista oonaisvahinomäärää per vauutettu. Havaintoaineistoon perustuen on arvioitavissa, että vahinojen suuruudet ovat samoin jaautuneita aiilla vauutetuilla. Vahinojen luumäärän odotusarvot eivät ole identtisiä, vaan 40 prosentilla vauutetuista yseinen odotusarvo on 1 = 0.1 ja 60 prosentilla 2 = 0.2. Kunin vauutetun vuotuiset oonaisvahinomäärät mallinnetaan yhdistetyisi Poisson-muuttujisi ja eri vuodet oletetaan aiilta osiltaan toisistaan riippumattomisi. Hinnoittelun oieudenmuaisuuden lisäämisesi yhtiö ottaa äyttöön seuraavan alennusjärjestelmän. Perusmasu P peritään niiltä vauutetuilta, joille on edellisenä vuotena sattunut vähintään ysi vahino. Miäli edeltävä vuosi on vahingoton, mutta sitä edeltävä ei, on vauutusmasu 90 prosenttia perusmasusta. Muissa tapausissa vauutusmasu on 80 prosenttia perusmasusta. Uusille vauutusille masu määrätään edellä uvatulla tavalla olettamalla, että ahtena edeltävänä vuotena on sattunut vahino. a. Määrää P siten, että yhtiön yli oo annan lasettu risimasutaso vastaa oonaisvahinomäärän odotusarvoa pitällä tähtäimellä. Koonaisvahinomäärien jaaumien ja annan raenteen oletetaan pysyvän muuttumattomina tulevina vuosina. b. Määrää vauutetun vahinojen luumäärän odotusarvoja 1 ja 2 vastaavat pitän tähtäimen risimasujen odotusarvot.

2 2(7) Y3. a. Selvitä laisääteisessä työeläevauutusessa sovellettavan Z-mallin pääperiaatteet b. Johda t-iäisen ajan u työyvyttömänä olleen työyvyttömän työyvyttömyyden vastaisen eston tiheysfuntio c. Voidaano mallissa määrätä todennäöisyydet henilö on atiivi ja henilö on työyvytön. Perustele vastausesi.

3 3(7) E4 Työeläevauutusyhtiön vastuuvelaan sisältyy eriä, joilla pusuroidaan erilaisia risejä. Mitä nämä vastuuvelan osat ovat? Mitä risejä uin osa pusuroi? Jos jotin osat pusuroivat samaa risiä, niin miä osa on ensisijainen pusuri? E5 Kahiseva Oy:n aii työnteijät ovat vauutettuina TyEL-vauutusessa, jona uusien vuosina v=2005, 2006 ja 2007 myönnettyjen työyvyttömyyseläeiden menot hetellä v ovat (euroa): Vuosi Laji: Työyvyttömyyseläeet Kuntoutustuet Kuntoutusrahat Vauutusen palasummat ja teoreettiset työyvyttömyyseläeosat ovat vastaavasti (euroa): Vuosi Palasumma Teoreettinen työyvyttömyyseläeosa P I v (1) Määrää vuodelle 2008 edellä mainitun vauutusen a. työyvyttömyysmasuluoa ja b. TyEL-masun työyvyttömyyseläeosa. c. Mitä voit sanoa yritysen työyvyttömyysmasun suuruudesta esimääräiseen työyvyttömyysmasuun verrattuna? Mistä ero johtuu. d. Mitä menoja tällä masun työyvyttömyyseläeosalla rahoitetaan? Tehtävässä oletetaan, että vauutusen teoreettinen meno vuodelta i lasetaan aavalla p 0 I 1 I 2 I R = b P (1) + b P (1) + b P (1), missä vi, i i1 i i2 i i3 b- ertoimet i=2005 i=2006 i=2007 b 0 0,57 0,56 0,04 b 1 0,20 0,19 0,64

4 4(7) b 2 0,05 0,04 0,22 Kerroin 5,5 un Lv 5 4,5 un 4 Lv < 5 3,5 un 3 Lv < 4 2,75 un 2,5 Lv < 3 2, 25 un 2 Lv < 2,5 mv = 1,75 un 1,5 Lv < 2 1,35 un 1,2 Lv < 1,5 1 un 0,8 Lv < 1,2 0,65 un 0,5 Lv < 0,8 0,35 un 0,2 Lv < 0,5 0,1 Lv < 0, 2 F Y Lisäsi tiedetään, että R 2004 = 1, 5 M, R 2004 = 24,0 M ja palaertoimen arvot ovat , , , , Työyvyttömyysmasun tilapäisen alennusen määräävä erroin c 2008 = 0, 01.

5 5(7) H4. Tarastellaan panilainaan liitettävää uolemanvaraturvaa. Laina oroineen masetaan taaisin olmessa yhtä suuressa erässä yhden vuoden, ahden vuoden ja olmas erä olmen vuoden uluttua lainan nostamisesta. Vauutussumma on oo ajan masamattomien (annuiteetti)erien summa. Vauutusyhtiön atuaarina suunnittelet vauutusmasujen rytmiä. Vaihtoehtoina ovat ertamasu tai vuosimasut. Vuosimasut voivat olla tasamasut tai joaiselle vauutusvuodelle lasetaan eriseen ertamasu. Masut noudattavat lasuperustetta Ysilöllisen henivauutusen lasuperusteet (perusluvut ohessa) muutoin, mutta -uormitus on masutavasta riippumatta 10%. Lisäsi haluat verrata luonnollisia masuja jota pohjautuvat q- luuihin äyttäen lasuperusteen uormitusraennetta ja uolevuusoletusta. Tee esimerilaselma 28-vuotiaalle miehelle, jona lainan oro on 5% ja lainapääoma 100. Millaista tai millaisia masurytmejä suosittelet tuoteehittelijöille? H5. Kesinäinen Henivauutusyhtiö Finlandia aioo tuoda marinoille ysilöllisen eläevauutusen, jona täreimmät piirteet ovat seuraavat 1) Vauutus on orosidonnainen ja 2) ertamasuinen. 3) Kiinteää uuausieläettä E masetaan vauutetulle ertamasun masamista seuraavan uuauden alusta (heti alava) 4) niin auan uin hän on elossa (eliniäinen) 5) Vauutusmasusta peritään uormitusta 1,5% ja 6) vauutussäästöstä peritään eläeen lisäsi uormitusta 1% masettavasta eläeestä. Finlandian hoitojärjestelmä on tehty reursiivisella teniialla toimivia henivauutusia varten, ja uudet eläevauutuset on taroitus hoitaa samassa järjestelmässä, jota täydennetään masatusosalla. Muoaa reursiivisen teniian henivauutusien vastuuvelan ehittymistä osevat aavat uutta eläevauutusta varten seuraaville ahdelle muunnelmalle: A. Vauutetun uollessa ei maseta enää mitään orvausta (puhdas elämänvaravauutus) B. Jos vauutettu uolee ennen uin hänelle on suoritettu 120 eläe-erää, eläeen masamista jatetaan edunsaajalle unnes yhteensä 120 uuausieläettä on masettu (ja masatus päättyy siihen).

6 6(7) V4. Laisääteisen tapaturmavauutusen hinnoittelussa sovelletaan ysilöllistä masujärjestelmää erään toimialan suurille vauutusenottajille. Meritään X j (t) = vauutetun j oonaisvahinomäärä vuonna t, L j (t) = vauutetun j palasumma vuonna t. Tarastellaan vauutusten hinnoittelua vuoden ysi alussa. Yhtiön mallissa inflaatiohistorialla ehdollistetut oonaisvahinomäärät X j (t) ovat toisistaan riippumattomia ja noudattavat yhdistettyä Poisson-jaaumaa siten, että vahinojen luumäärän odotusarvo on vauutusenottajaohtainen vaio j ja ysittäisen vahingon suuruus on muotoa (1 + i(1)) (1 + i(t))z, missä i(s) on vuoden s inflaatioaste ja Z on ei-negatiivinen sattumisvuodesta ja vauutusenottajasta riippumaton satunnaismuuttuja. Oloot a 1 = E(Z) ja a 2 = E(Z 2 ) tunnettuja parametreja. Inflaation oletetaan vaiuttavan palasummiin samoin uin vahingon suuruusiin siten, että L j (t) = (1 + i(1)) (1 + i(t)) L j (0), missä L j (0) on vauutetun j vuoden nolla palasumma. Oloon x j (t) vauutetun j vahinopromille vuonna t. Vuoden t pohjamasumasupromille p j (t) määräytyy ehdosta p j (t) = j (t)x j (t) + (1 - j (t)) p j-1 (t), missä j (t) [0, 1] on deterministinen tasoitusparametri. Tasoitusparametrin mitoitusen avulla ontrolloidaan vauutusmasun suhteellisia vuosivaihteluita vaatimalla, että ehdolla p j (t-1) = E(x j (t-1)), vuoden t pohjamasupromillen variaatioerroin (hajonta/odotusarvo) on vaio d. Lisäsi vaaditaan, että j (t) 1. a. Osoita, että j (t) on muotoa j (t) = min ( j,1) ja määrää aiilla t = 1,2, b. Tee perusteltu ehdotus tasoitusparametrin j (1) määräämisesi, un äytettävissä ovat vauutusenottajittain viiden edeltävän vuoden pohjamasut ja palasummat.

7 7(7) V5. Vauutusyhtiössä on voimassa autoille seuraavanlainen Bonus-Malus-järjestelmä: UUSI LUOKKA x-vahingon JÄLKEEN LUOKKA VAKUUTUSMAKSU x = 0 x = 1 x > OLETUKSET: - Yhtä vauutusvuotta ohden sattuu esimäärin 0.1 vahinoa - Vahinojen luumäärä noudattaa Poisson - jaaumaa - esimääräinen vahingon suuruus on 1 - Vahingon suuruus noudattaa Normaalijaaumaa (esihajonta 200 ) a) Riittääö vauutusyhtiön vauutusmasut pitällä aiavälillä attamaan orvauset? b) Kuina suuri tasoorotusen (alennusen) tulisi olla, jotta vauutusmasut vastaisivat masettuja orvausia? c) Kuina paljon b-ohdassa vauutusmasutulo muuttuu, jos vahinotaajuus asvaa (suhteellisesti) 10 %:a? d) Miä on todennäöisyys, että luoassa 1 oleva vauutettu ilmoittaa vahingosta vauutusyhtiölle yhden vuoden aiana (olettaen vauutetun äyttäytyvän rationaalisesti)?

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tenis-luonnontieteellinen osasto Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennuset paiannusessa Diplomityö Aihe hyväsytty osastoneuvostossa 10.3.2004 Tarastaja: professori

Lisätiedot

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut.

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut. MIGUITEETTIONGELM KNTOLLONVIHEMITTUKSESS JUKK TOLONEN Tenillinen oreaoulu Maanmittaustieteiden laitos otolone@cc.hut.fi . Johdanto Satelliittipaiannus perustuu vastaanottimen a satelliittien välisen etäisyyden

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1. 6/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 6: Asiaalinen sauvaelementti, osa. ASIAALINEN RAENNE L, A, E L, A, E L, A, E uva. Asiaalinen raenne. Asiaalinen raenne taroittaa tässä yhteydessä raennetta, joa oostuu

Lisätiedot

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y 36 5.3 Tuipaalutusen lasenta siitmämenetelmällä 5.3.1 Yleistä Jos paaluvoimia ei voida määittää suoaan tasapainohtälöistä (uten ohdassa 5.), on smsessä staattisesti määäämätön paalutus, jona paaluvoimien

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen 9/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 9: Usean vapausasteen systeemin liieyhtälöiden johto Newtonin laia äyttäen JOHDANTO Usean vapausasteen systeemillä taroitetaan meaanista systeemiä, jona liietilan uvaamiseen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

3.6 Todennäköisyyden laskusääntöjä Onneksi ennalta arvaamaton todennäköisyys noudattaa täsmällisiä sääntöjä. Tutustutaan niistä keskeisimpiin.

3.6 Todennäköisyyden laskusääntöjä Onneksi ennalta arvaamaton todennäköisyys noudattaa täsmällisiä sääntöjä. Tutustutaan niistä keskeisimpiin. 3.6 Todeäöisyyde lasusäätöjä 3.6 Todeäöisyyde lasusäätöjä Oesi ealta arvaamato todeäöisyys oudattaa täsmällisiä säätöjä. Tutustutaa iistä eseisimpii. Kertolasusäätö Tarastellaa esi tilaetta, jossa o asi

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 . Annikki Heikkilä PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 16.~.1981 Suomen Pankki tutkimusosasto TU 2/81 Tutkimus on esitetty kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana

Lisätiedot

Laskennallisen kombinatoriikan perusongelmia

Laskennallisen kombinatoriikan perusongelmia Laseallise obiatoriia perusogelia Varsi oissa tehtävissä, joissa etsitää tietylaiste järjestelyje, jouoje ts luuääriä, o taustalla joi uutaista peruslasetatavoista tai lasetaogelista Tässä esitelläälyhyesti

Lisätiedot

LAINATURVA, MIKÄ SE ON JA KUINKA PALJON SE MAKSAA?

LAINATURVA, MIKÄ SE ON JA KUINKA PALJON SE MAKSAA? SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO LAINATURVA, MIKÄ SE ON JA KUINKA PALJON SE MAKSAA? Katja Takala Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2010 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R.

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R. Luku 5 Jatkuvat jakaumat Sellaiset suureet kuten esimerkiksi aika, lämpötila, pituus ja paino ajatellaan tavallisesti jatkuviksi muuttujiksi, ts. muuttujiksi, jotka voivat saada mitä tahansa reaaliarvoja

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

21 Miten kuluttajat käyttäytyvät?

21 Miten kuluttajat käyttäytyvät? 21 Miten kuluttajat käyttäytyvät? 2 0 Yksityisen kulutuksen komponentit ja trendit 1 Keynesiläinen perushypoteesi 2 Suhteellisen tulon hypoteesi 3 Pysyväistulohypoteesi 4 Elinkaarihypoteesi 5 Muita kulutukseen

Lisätiedot

Pankkien palvelumaksut 2013

Pankkien palvelumaksut 2013 Pankkien palvelumaksut 2013 1 Pankkien palvelumaksut 2013 2 Pankkien palvelumaksut 2013 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 6 2. PALVELUIDEN LISTAHINNAT... 7 2.1 Debit-kortilla tai luottokortilla

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Otantatutkimus henkilöasiakkaiden asuntoluotoista 2012

Otantatutkimus henkilöasiakkaiden asuntoluotoista 2012 Analyysiraportti 1 (15) Otantatutkimus henkilöasiakkaiden asuntoluotoista 2012 1 Tutkimuksen keskeiset havainnot 2 Taustaa Asunnon ostajille myönnetään noin 37 %:ssa tapauksista lainoja yli suositellun

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ. Esityksessä ehdotetaan isyyden toteamista avioliiton perusteella koskevan isyyslain säännöksen muuttam

Lisätiedot