K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä"

Transkriptio

1 Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin henivauutusiin, joiden vauutusehdot ovat H - H. Ajanlasun ysiö on ysi vuosi ja alenteriuuauden pituutena pidetään yhtä ahdestoistaosaa. Erityisesti vauutetun iä tämän perusteen muaista vauutuslasentaa varten ilmaistaan uuauden taruudella niin, että unain alenteriuuautena vauutetun iänä pidetään uuauden viimeisenä päivänä täytettyä iää. astasyntyneen iä syntymäuuautena on siis, seuraavana alenteriuuautena /2, seuraavana uuautena 2/2 jne. auutusaudelle osuvat alenteriuuaudet numeroidaan niin, että myöntämisuuausi on uuausi, seuraava uuausi numero jne. 3 AKUUTUTURA JA ATUUNALINTA auutus voi äsittää vauutusen uoleman varalta K, vauutusen elämän varalta ja lisävauutusen tapaturmaisen uoleman varalta TL. Kalenteriuuauden aiana sattuneen uolemantapausen tai tapaturmaisen uolemantapausen johdosta masettavaa vauutussummaa meritsemme, vastaavasti. TL auutussumma voidaan muodostaa yhdellä seuraavista vaihtoehdoista. K-K vauutussumma on iinteä euromäärä K-KR vauutussumma ylittää vauutussäästön iinteällä euromäärällä K-% vauutussumma ylittää vauutussäästön iinteällä prosentilla Tapaturmaisen uoleman varalta oleva vauutussumma on aina iinteä euromäärä. auutussummaa on äsitelty taremmin luvussa 8. auutus myönnetään vähintään viiden vuoden mittaisesi vauutusaudesi ja päättymään viimeistään vauutetun täytettyä sata vuotta. auutetun tulee olla vauutusta myönnettäessä 2-63 vuoden iäinen, ja hänen on oltava terveydentilaltaan Henivauutusosaeyhtiö Retron äsiirjan "Heni- ja sairausvauutusten rataisuohjeet" muainen normaalivastuu. Tämän perusteen muaisia vauutusia ei myönnetä erioisvastuina.

2 Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA 2 4 RIKIPERUTEET 4. AKUUTULAKENNAA OELLETTAA KUOLEUU auutusen alaessa x-iäisen vauutetun jäljellä oleva eliniä x on satunnaismuuttuja, jona ertymäuntio on t µ x u du t = e, P x missä µ on uomen Atuaariyhdistysen hyväsymän reerenssiuolevuuden K24 muainen vauutetun syntymävuodesta ja suupuolesta riippuva uolevuusintensiteetti. Kuolevuus esiintyy lasuaavoissa l-luujen autta: t = l e t l 4.2 TAPATURMAINEN KUOLEUU 5 KUORMITUPERUTEET µ s ds. Risimasuihin lisätään 5%:n varmuuslisä osana -uormitusta. Todennäöisyys menehtyä tapaturmaisesti t:n mittaisen ajanjason aiana un vauutettu on jason alussa elossa, on t rtl missä miehillä r TL =,6 ja naisilla r TL =,8. Peruste on voimassa ajanjasoilla joilla vauutetun iä on välillä [8,65]. Tämän iäalueen ulopuolella lisävauutusta tapaturmaisen uoleman varalta ei myönnetä. Tämän lasuperusteen muaisista vauutusista voidaan periä seuraavia uormitusia liieulujen attamista varten. Joaisesta vauutuseen masetusta vauutusmasusta B peritään masuuormitus B. Masuun rinnastetaan myös sijoitussidonnaisen vauutusen rahastosta toiseen siirretty määrä. auutussäästöstä voidaan veloittaa seuraavia uormitusia: vauutussummaan verrannollinen -uormitus, risimasuun verrannollinen -uormitus lisättynä varmuuslisällä, seä ertyneeseen muutosarvoon verrannollinen -uormitus. Kuormitusten äsittelystä on taremmat lasusäännöt luvuissa 7 ja 8.3. Tuoteohtaisien uormitusparametrien, ja arvot ovat liitteessä B.

3 Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA 3 Kuuautena tapahtuvan taaisinoston yhteydessä peritään taaisinostoprovisio {, /2 } max z = Z min,, n missä Z ja n ovat tuoteohtaisia parametreja s liite B. 6 LAKUPERUTEKORKO JA IJOITUIDONNAIUU auutus voi olla lasuperusteoroon sidottu orosidonnainen tai sijoitussidonnainen. 6. LAKUPERUTEKORKOON IDOTTU AKUUTU auutusen sanotaan olevan sidottu lasuperusteoroon eli orosidonnainen un sen muutosarvolle hyvitetään oroa ja seä muutosarvo että vauutusmäärät ilmaistaan rahana euroina. Hyvitettävä oro oostuu vauutusen alussa oo vauutusajasi luvatusta orosta lasuperusteoro ja bonusorosta, jona määrän päättää aia ajoin vauutusenantajan hallitus. Otamme äyttöön merinnän = ln i b, IJOITUIDONNAINEN AKUUTU missä i on lasuperusteoro ja b uuauden aiana hyvitettävä bonusoro vuositasoisena. uoden 25 alusta alaen myönnettyjen vauutusten lasuperusteoro on i = 2.5% vuositasolla eli n..26% uuaudessa. auutusen sanotaan olevan sijoitussidonnainen unit lined un sen muutosarvo ilmaistaan rahasto-osuusina unit yhdestä tai useammasta vauutussopimusessa taremmin määritetystä sijoitusrahastosta. auutussumma voi olla oonaan K-% tai osittain K-KR ilmaistu rahasto-osuusina tai oonaan euromääräinen K-K. ijoitusrahaston osuudella on joaista päivää pvm ohti hinta urssi A j pvm, jona avulla rahasto-osuusina ilmaistut suureet muunnetaan euroisi "linataan" ja euromääräiset suureet rahasto-osuusisi.

4 Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA 4 7 MUUTOARO 7. KORKOIDONNAINEN AKUUTU ijoitussidonnaisen vauutusen muutosarvolle ei hyvitetä oroa. Jos uitenin rahasto jaaa voittoa, joa ei heijastu osuusien hinnassa, voitto liitetään muutosarvoon ellei vauutusenottajan anssa ole sovittu toisin. auutuslasennat suoritetaan unin vauutuseen liittyvän rahaston osalta eriseen. Tämä lasuperuste noudattaa niin sanottua reursiivista teniiaa, joa tunnetaan myös nimellä 'universal lie' -teniia. iinä missä perinteisen vauutusteniian muaan muutosarvo muodostetaan prospetiivisesti tulevien assavirtojen nyyarvona, reursiivisessa teniiassa muutosarvo lasetaan viimesi lasetusta muutosarvosta ottaen huomioon mitä vauutusessa on sen jäleen tapahtunut. Reursiivinen teniia hyödyntää Thielen dierentiaali- tai dierenssiyhtälönä tunnettua tulosta, joa jaaa prospetiivisten muutosarvojen muutosen masuista, oroista yms. johtuviin omponentteihin. Eräin edellytysin prospetiivisen ja reursiivisen teniian muaiset muutosarvot eroavat toisistaan vain pyöristyserojen verran. Muutosarvo on vauutusen ertynyt säästö siinä mielessä uin alla taremmin selostetaan. Kalenteriuuauden risimasut ja uormituset veloitetaan muutosarvosta uuauden alussa. Koro ja uolevuushyvityset hyvitetään uuauden lopussa. Masut, taaisinostot, siirrot rahastosta toiseen ja muut mahdolliset vauutuseen tulevat ja vauutusesta lähtevät erät toteutetaan silloin, un raha tulee tai lähtee yhtiön tililtä tai sijoitussidonnainen erä ehtojen muaan linataan haluttuun rahastoon tai irrotetaan rahastosta. Muutosarvon ysiö on euro. Meritään symbolilla B alenteriuuauden aiana masettuja vauutusmasuja ja symbolilla W uuauden aiana vauutusesta nostettua määrää. Muutosarvo uuauden lopussa lasetaan seuraavasti. = B Kun tunnetaan, muodostetaan ensin l x 2 l x 2 rtl 2 TL = e ja sen avulla,

5 Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA 5 l x 2 l x 2 = e B Kun vauutussumma on määritelty riippumaan vauutussäästöstä, muutosarvon aavoissa äytetään vauutussäästönä viimesi lasettua muutosarvoa W = K-KR; iinteä risisumma = = K-%; risisumma ertaa säästö. Kiinteäin vauutussumma orvataan vauutussäästöllä jos säästö ylittää sovitun summan { } = max, K-K; tässä = sovittu vauutussumma. Kuuaudelle osuvana ajanhetenä t jatuva muuttuja muutosarvo on., t = B W 7.2 IJOITUIDONNAINEN AKUUTU missä B ja W ovat tarasteluhetellä tiedossa olevat uuauden masut ja vauutusesta irrotetut varat. Kuormitusparametreja, ja on äsitelty taremmin liitteessä B. Meritään symbolilla F vauutusen rahastojen jouoa. auutussopimusessa on määritetty miten vauutusenottajan masama masu B ositetaan eri rahastoille. Kun rahastolle ositettu masu jaetaan ehtojen muaisella hinnalla, saadaan masusta syntyvä osuusien luumäärä B. Muut rahastolle uuauden aiana hyvitetyt credit ja siitä veloitetut debet osuusien määrät oloot C ja D. lasetaan seuraa- Rahaston osuusien luumäärä uuauden lopussa vasti: B =, ja un tunnetaan, muodostetaan ensin

6 Kesinäinen Henivauutusyhtiö 6 IIIELLA TEKNIIKALLA = F TL TL A r x l x l e ja sen avulla D C B x l x l 2 2 =. Kun vauutussumma on määritelty riippumaan vauutussäästöstä, äytetään vauutussummaa muodostettaessa viimesi lasettua muutosarvoa s. alla = F A K-KR; iinteä risisumma = = F A K-%; risisumma ertaa säästö. Kiinteäin vauutussumma orvataan vauutussäästöllä jos säästö ylittää sovitun euromääräisen summan = F A, max K-K; tässä = sovittu vauutussumma. Rahasto-osuusien määrän ja vauutussumman aavoissa rahasto-osuusien hinnat A haetaan edellisen uuauden lopusta. Kuuauden aiana, hetellä t, rahaston osuusien luumäärä on D C B t =. Koo vauutusen euromääräinen muutosarvo t hetellä t on vauutuseen liittyvien rahastojen rahastoohtaisten muutosarvojen summa. Rahastoohtainen muutosarvo on puolestaan rahaston osuusien luumäärä errottuna rahasto-osuuden hinnalla tarastelupäivänä t A t t F =. 8 AKUUTUAIKAIET TAPAHTUMAT 8. Korvaus un vauutettu uolee tai uolee tapaturmaisesti

7 Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA 7 Tarastellaan tilannetta jossa vauutettu on uollut vauutusuuauden aiana, ja uolintapausturva on ollut silloin voimassa. aia uuauden risiveloitus muodostetaan äyttäen uuauden - lopun muutosarvoa, orvaus masetaan äyttäen uuauden lopun muutosarvoa tai osuusien määrää. Näin voidaan ottaa huomioon uuauden aiana mahdollisesti masetut masut, tehdyt rahastonvaihdot ja osittaiset taaisinostot. Niin ollen orosidonnaisesta vauutusesta masettava määrä on max {, } vaihtoehto K-K vaihtoehto K-KR vaihtoehto K-%. ijoitussidonnaisesta vauutusesta masetaan vastaava määrä, uitenin niin, että rahasto-osuusien hinta on masupäivää edeltävän päivän hinta: max, F A masu _ pvm päivä K-K F t A masu _ pvm päivä K-KR A masu _ pvm päivä K-%. F 8.2 äästösumma un vauutettu elää eräpäivään Ne masetut masut, joita ei ole ehditty linata vauutuseen, palautetaan. Kun vauutus päättyy sopimusenmuaisesti päivänä joa osuu uuaudelle n, masetaan vauutusenottajalle tai muulle edunsaajalle muutosarvo n jos vauutus on orosidonnainen, ja F n A erä _ pvm jos vauutus on sijoitussidonnainen. 8.3 Taaisinosto ja osittainen varojen nosto auutusenottajalla on oieus lopettaa vauutus oonaan ja nostaa ertynyt taaisinostoarvo. Jos hän ilmoittaa asiasta vauutusenantajalle uuauden aiana, vauutusturva laautetaan ilmoitusta seuraavasta päivästä ja vauutusenottajalle tai muulle edunsaajalle masetaan uuauden lopun rahamääräinen muutosarvo vähennettynä taaisinostoprovisiolla z.

8 Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA 8 On myös mahdollista nostaa osa vauutuseen ertyneestä säästöstä ennen vauutusauden päättymistä ehdoissa mainituin edellytysin. Jos vauutusenottaja ilmoittaa uuauden aiana nostavansa määrän T, muutosarvosta vähennetään suure W, joa toteuttaa seuraavan yhtälön z W = T orosidonnainen z W = T sijoitussidonnainen. A F W on T:n ja siihen liittyvän osittaisen taaisinostoprovision summa. Tämän jäleen orosidonnaisessa vauutusessa menetellään, uten muutosarvon reursiivisessa aavassa ohdassa 7.2 selostetaan. Jos vauutus on sijoitussidonnainen, määritetään sellaiset osuusien vähennyset D F, että W = D A masu _ pvm päivä, F 8.4 arojen siirto rahastosta toiseen ja menetellään ohdan 7.3. lasuaavojen muaan. Rahastoohtainen vähennyserä D ei saa ylittää rahaston osuusien määrää. Osittaisen varojen noston jäleen vaihtoehtojen K-KR ja K-% risiturva jatuu ennallaan, mutta vaihtoehdon K-K iinteää summaa pienennetään määrällä W, joa on määritelty yllä. Pienennys astuu voimaan uuauden alusta. Kun rahamäärä W siirretään uuauden aiana rahastosta rahastoon, muodostetaan erät C ja D niin että C A W = D A =, missä urssit A ja A ovat ehtojen muaiselta linauspäivältä. Rahastonsiirron yhteydessä peritään siis -uormitus iään uin siirrettävät varat olisi nostettu ja masettu sitten toiseen rahastoon. Rahaston osuusien määrä ei saa pienentyä neatiivisesi rahastonsiirron yhteydessä.

9 Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA auutusen ennenaiainen päättyminen, vapaairja 9 ATUUELKA Jos muutosarvo uuauden päättyessä on neatiivinen, vauutusturva ja oo vauutus päättyvät uuauden lopussa tai niin pian sen jäleen uin vauutusehdot ja vauutussopimusia säätelevä lainsäädäntö sallii päättämisen. Joa tapausessa muutosarvon lasenta pysähtyy, ja risiturva jää päättymisheteen saaa sille tasolle missä se oli uuauden aiana. auutusta ei voi muuttaa vapaairjasi samassa mielessä uin perinteisen iinteä- ja tasamasuisen vauutusen. Jos vauutusenottaja lopettaa masujen masamisen, mutta ei myy vauutusta taaisin, vauutus jatuu risiturvaltaan sovitun suuruisena eräpäivään saaa, uitenin oreintaan siihen asti uin muutosarvo pysyy positiivisena. Tulevia vauutusorvausia ja hoitouluja varten varataan vauutusmasuvastuuseen hetellä t määrä {, t }, max missä summeeraus on yli oo tämän perusteen muaisen voimassa olevan vauutusannan. Risiveloitusiin sisältyvä varmuusmarinaali attaa niistä vauutusista aiheutuvan vastuun, joiden muutosarvo on ei-positiivinen mutta risiturvaa ei ole vielä saatu päätetysi. Korvausvastuuseen varataan tiedossa olevat mutta vielä suoritustaan odottavat vauutusorvauset tunnettujen varaus seä erillisen perusteen muainen olletiivivaraus sellaisia vauutustapahtumia varten, jota ovat jo sattuneet, mutta joista vauutusenantajalla ei ole tietoa tuntemattomien varaus. iltä osin uin sijoitussidonnaisen vauutusen tunnettujen vauutustapahtumien orvaus riippuu rahasto-osuusien hinnasta, orvausvastuu äsitellään sijoitussidonnaisena.

10 Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LIITE A KUOLEUU K24 K24 muainen uolevuus ilman varmuuslisää un vauutettu on syntynyt vuonna sv ja on nyt x vuoden -iäinen, on csp x, sv {,, a sv } e µ x, sv = max, sp missä suupuolesta riippuvat mies sp=, nainen sp= untiot a ja c ovat 5 a sv =, sv 5 a sv =,26 29 sv sp { ; 8} { ; 7}. c x, sv =, sv,533 sv 79 x,27 sv 843 max x c x, sv =,5, sv x,783 sv 96 max x armuuslisä 5% lisätään risimasuihin mutta varmuuslisä ei vaiuta muutosarvon uolevuushyvityseen.

11 Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA Liite B KUORMITUPARAMETRIEN AROJA ERI AKUUTUTUOTTEILLE Kertamasuinen vauutus äästöpainotteinen vauutus, ertamasu vähintään 3. Risisumma on oreintaan n. ymmenesosa säästöstä. = =.2 =. =.5.3 =.25 Z = ja n = 5. Jatuvamasuinen vauutus A auutus tähtää merittävään säästöön auden päättyessä. Kiinteä uolemanvaraturva tavoitesäästön suuruinen.. =.3 un 2 = =.2 un 3 =. =.5.5 =. Z = ja n = 5. Jatuvamasuinen vauutus B Kiinteäsummainen uolintapausturva, veloitettavat masut sovitettu niin, että säästö vauutusauden päättyessä = = =. aiilla =. =.5.8 =. Z =.3 uuausien -2 veloitettavat masut yhteensä ja n =. Huomautus Parametrit ja ovat uuausiohtaisia. Arvo =. vastaa vuositasolla.2 promillea, ja arvo =.25 ln.25 vastaa vuositasolla 3 promillea.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa / DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa

Lisätiedot

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut.

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut. MIGUITEETTIONGELM KNTOLLONVIHEMITTUKSESS JUKK TOLONEN Tenillinen oreaoulu Maanmittaustieteiden laitos otolone@cc.hut.fi . Johdanto Satelliittipaiannus perustuu vastaanottimen a satelliittien välisen etäisyyden

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1. 6/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 6: Asiaalinen sauvaelementti, osa. ASIAALINEN RAENNE L, A, E L, A, E L, A, E uva. Asiaalinen raenne. Asiaalinen raenne taroittaa tässä yhteydessä raennetta, joa oostuu

Lisätiedot

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSVAKUUTUSTEN VALINTAOPAS

SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSVAKUUTUSTEN VALINTAOPAS Kuluttajien vakuutustoimisto on 1.1.2009 alkaen Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Faksi (09) 6850 1220 1.7.2008 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSVAKUUTUSTEN VALINTAOPAS

Lisätiedot

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA Investoinnin annattavuuden mittareita Opetusmonisteessa on asi sivua, joilla on hyvin lyhyesti uvattu jouo mittareita. Seuraavassa on muutama lisäommentti ja aavan-johto. Tarastelemme projetia, jona perusinvestointi

Lisätiedot

YRITYS OY:N HENKILÖSTÖRAHASTO HR:N SÄÄNNÖT

YRITYS OY:N HENKILÖSTÖRAHASTO HR:N SÄÄNNÖT HENKILÖSTÖRAHASTON MALLISÄÄNNÖT PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE YRITYS OY:N HENKILÖSTÖRAHASTO HR:N SÄÄNNÖT 1 Rahasto ja sen kotipaikka 2 Rahaston tarkoitus 3 Jäsenyys Rahaston nimi on Yritys Oy:n

Lisätiedot

ProFundia Säästövakuutus

ProFundia Säästövakuutus 101 787 1 10.2008 ProFundia Säästövakuutus Etua elämään. OP-Pohjolasta. ProFundia Säästövakuutus Tuoteseloste on voimassa 13.10.2008 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Aloita säästäminen anna itsellesi vaihtoehtoja

Lisätiedot

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan 3.3 Laiat MAB7 Talousmatematiia Otava Opisto / Kati Jorda Laia ottamie Suuri osa ihmisistä ottaa laiaa jossai elämävaiheessa. Pailaiaa tarvitaa yleesä vauusia ja/tai taausia. Laiatulle pääomalle masetaa

Lisätiedot

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tenis-luonnontieteellinen osasto Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennuset paiannusessa Diplomityö Aihe hyväsytty osastoneuvostossa 10.3.2004 Tarastaja: professori

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3:

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3: Hanoin tornit Oloot n ieoa asetettu olmeen tanoon uvan osoittamalla tavalla (uvassa n = 7). Siirtämällä yhtä ieoa errallaan, ieot on asetettava toiseen tanoon samaan järjestyseen. Isompaa ieoa ei missään

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3

SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3 S ä ä n n ö t SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3 Toimintapiiri ja yrittäjäjäseneksi liittyminen 3 Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan... SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015... 6 Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008 YIT RAKENNUS OY Valoinen harju Lisäselvitys teollisuuden vaiutusista Työ: 21426YK Tampere, 21.01.2008 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS Kiitos Canon-tuotteen ostamisesta. EOS 500D on huippulaatuinen digitaalinen SLR (Single-Lens Reflex) -amera, jossa on erittäin tara 15,10 tehollisen megapiselin CMOSenno, DIGIC

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutus

Private Sijoitusvakuutus Private Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Vakuutusmuoto Private Sijoitusvakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutusajan päättyessä

Lisätiedot

Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot

Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot 1. Osakesäästöohjelma 2011/2014:n tarkoitus Osakesäästöohjelma 2011/2014:n tarkoituksena on kannustaa Työntekijöitä ryhtymään Pankin osakkeenomistajiksi ja siten vahvistaa

Lisätiedot