KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto.3.03

2 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C KAUNIAISTEN KAUPUNKI KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAN YMPÄRISTÖ PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Tunnistetiedot Kunta: Kauniaisten aupuni Kaupunginosa: Kaavan nimi: Kaavan laatija: Kauniainen esusta asemaaavamuutos radan pohjoispuoli FCG Suunnittelu ja teniia Oy Emmi Sihvonen, DI, YKS-9 Vireilletulosta ilmoitettu: Asemaaava osee aupunginosan orttelia 8, yleistä pysäöintialuetta, puisto-, atu- ja rautatiealuetta. Asemaaavalla muodostuu aupunginosan ortteli 8, autopaiojen orttelialue ja osa atualuetta. Asemaaavamuutosen selostus osee.3.03 päivättyä asemaaavattaa.. Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Kauniaisten esustassa. Kaava-alueeseen uuluu junadan pohjoispuoliset alueet Asematien eteläpuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin ha. Kaava-alue on esitetty uvissa ja (nro 3b). Kuva. Kaavamuutosalue.

3 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kaava-alue (nro 3b uvassa ) on osa Kesusta aava-alueesta. Radan pohjoispuolen aavaehdotus (3a + 3b) oli nähtävillä Ehdotusen nähtävilläolon jäleen atsottiin toitusenmuaisesi viedä liityntäpysäöintiä oseva osa aavasta (3a) hyväsymisäsittelyyn. Liityntäpysäöintialueen (3a) aavamuutos hyväsyttiin aupunginvaltuustossa..0. Kesusta alueen jaautuminen neljään vaiheeseen on esitetty uvassa. Koo esusta alueelle laadittu aavaluonnos oli nähtävillä Sysyllä 008 laadittiin aavaehdotus n. Laasotien ortteliin (nro uvassa ). Laasotien orttelin aava hyväsyttiin vuoden 008 lopussa. Rautatieaseman ympäristön aavaehdotus (nro uvassa ) laadittiin vuosina 00-0 ja aava vietiin hyväsymisäsittelyyn tououussa 0..3 Kaavan nimi ja toitus Kuva. Kesusta alueen aavoitus on jasotettu neljään vaiheeseen. Radan pohjoispuolen Ratatyöläisten orttelin aavamuutos on osoitettu uvassa numerolla 3b. Kesusta asemaaavamuutosen tavoitteena on jataa esustan uudistamista ja ehittämistä ottaen huomioon asumisen ja palvelujen tpeet seä liienteelliset, ympäristölliset ja suojelulliset näöohdat.

4 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 3 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Selostusen sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot.... Tunnistetiedot.... Kaava-alueen sijainti....3 Kaavan nimi ja toitus.... Selostusen sisällysluettelo Luettelo selostusen liiteasiairjoista... Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemaaava Asemaaavan toteuttaminen Lähtöohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleisuvaus Luonnonympäristö Raennettu ympäristö Maanomistus Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Kaava-aluetta osevat suunnitelmat... 9 Asemaaavan muutosen suunnittelun vaiheet Asemaaavan muutosen suunnittelun tve Suunnittelun äynnistäminen ja sitä osevat päätöset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaiutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö.... Asemaaavamuutosen tavoitteet..... Lähtöohta-aineiston antamat tavoitteet..... Prosessin aiana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tentuminen Asemaaavataisun vaihtoehdot ja suunnitteluvaiheiden päätöset Asemaaavaluonnos Laasotien orttelin asemaaava Aseman ympäristön asemaaava Asemaaavaehdotus radan pohjoispuoli Asemaaavan muutos radan pohjoispuoli, liityntäpysäöinti Asemaaavaehdotus radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli Asemaaavan muutos radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli Asemaaavamuutosen uvaus Kaavan raenne Mitoitus Aluevauset Korttelialueet Katualueet Kaavan vaiutuset... 9

5 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Sosiaaliset vaiutuset Vaiutuset palveluihin Vaiutuset luontoon ja luonnonympäristöön Vaiutuset yhdysuntaenteeseen ja raennettuun ympäristöön Vaiutuset talouteen Ympäristön häiriöteijät Kaavan suhde valtaunnallisiin alueidenäyttötavoitteisiin ja maauntaaavaan Kaavan suhde yleisaavan sisältövaatimusiin Asemaaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutusen seuranta Luettelo selostusen liiteasiairjoista. Kaavattapienennös. Kaava-alueen havainneuva 3. Ote maauntaaavasta..00 (ympäristöministeriö vahvistanut ). Ote Kauniaisten aupungin maanäytön yleissuunnitelmasta (Masu ) Ote voimassa olevasta asemaaavayhdistelmästä 6. Yhdistelmä ajantasa-asemaaavasta ja aavaehdotusesta 7. Pysäöinti esusta-alueella 8. Kevyen liienteen yhteydet esusta-alueella 9. Maanomistus 0. Tonttijao. Ympäristövaiutusselvitys (Ramboll 0). Raentamistapaohje (Aritehtitoimisto L-N Oy ja Aritehtitoimisto Hedman & Matomäi Oy)

6 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 5 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C TVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet. Asemaaava Kaavamuutosen laatimiseen on ryhdytty Kauniaisten aupungin aloitteesta. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen valmistelu aloitettiin vuoden 006 lopulla. Tjousilpailun perusteella haneen projeionsultisi valittiin FCG Suunnitteluesus Oy, nyyinen FCG Suunnittelu ja teniia Oy. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen osallistumis- ja viointisuunnitelma on hyväsytty Kaavamuutosen vireilletulosta ja osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta tiedotettiin aupungin internet-sivuilla ja ilmoitustaululla seä Kaunis Grani lehdessä. Maanomistajille vireilletulosta tiedotettiin myös irjeellä. Kaavoitusen äynnistyessä järjestettiin maanomistajille neuvottelu aupungin ja aavaa laativan onsultin anssa Kaavoitusen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavoitusen tavoitteiden pohjasi laadittiin ns. perusvaihtoehto, jona lisäsi eseisistä ortteleista laadittiin 8 pl vaihtoehtoisia suunnitelmia. Suunnitelmat esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaupunginvaltuusto päätti valita jatotyösentelyn pohjasi perusvaihtoehdon, jona pohjalta asemaaavamuutosluonnos laadittiin talvella Yhdysuntalautaunta päätti asettaa asemaaavamuutosluonnosen nähtäville. Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja viointisuunnitelma olivat nähtävillä Kaavaluonnosen nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnosesta. Lisäsi pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Kaavaluonnosen nähtävilläolon jäleen aavoitusta päätettiin viedä eteenpäin osaoonaisuusina. Laasotien orttelin seä siihen liittyvän Tunnelitien, Laasotien ja Gresantien atuosuusien alueelle laadittiin aavaehdotus, joa oli nähtävillä ja jona Kauniaisten aupunginvaltuusto hyväsyi Aseman ympäristön aavaehdotus oli nähtävillä Rautatieaseman ympäristön aava hyväsyttiin Radan pohjoispuolen aavaehdotus oli nähtävillä Ehdotusen nähtävilläolon jäleen atsottiin toitusenmuaisesi viedä liityntäpysäöintiä oseva osa aavasta hyväsymisäsittelyyn. Liityntäpysäöintialueen aavamuutos hyväsyttiin aupunginvaltuustossa..0. Ratatyöläisten orttelin aavaehdotus oli uudelleen nähtävillä (MRA 3 ) Kaavaan tehtiin nähtävillä olon jäleen tistusia. Naapureita uultiin aavaan tehtyjen tistusten osalta. Laadittu asemaaavan muutos on viimeinen osa Kesusta asemaaavamuutosaluetta. Asemaaava on laadittu prosessin aiana tentuneiden tavoitteiden seä saadun palautteen pohjalta. Kaavamuutosalue on noin ha suuruinen. Kaavaehdotusessa on osoitettu ortteliin 8 asuinerrostalojen orttelialue, autopaiojen orttelialue ja Ratapolu atualueesi. Asemaaavan muutosehdotusen yhteenlasettu oonaisraennusoieus on m.

7 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 6 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaavan toteuttaminen Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa aavan saatua lainvoiman. Asemaaavamuutosen yhteydessä tullaan teemään alueen maanomistajien anssa aavan toteuttamista osevia maanäyttösopimusia. 3 LÄHTÖKOHDAT 3. Selvitys suunnittelualueen oloista 3.. Alueen yleisuvaus 3.. Luonnonympäristö 3..3 Raennettu ympäristö Kaavamuutosalue on noin ha suuruinen ja siihen uuluu asuin-, liie- ja toimistoraennusten orttelialue, pysäöintialuetta, puisto-, rautatie- ja atualuetta. Kaavamuutosalueen eteläpuolella sijaitsee rantata ja rautatieasema. Kaavamuutosalue sijoittuu taajama-alueelle, raennettuun ympäristöön. Suunnittelualueella ei tiettävästi ole erityisiä luontovoja. Kaavamuutosalueelta ei asemaaavan muutostyön yhteydessä ole laadittu erillistä luontoselvitystä. Kaavamuutosalue sijoittuu Kauniaisten liieesustan pohjoispuolelle. Muutoin lähiympäristö on tiiviisti taajamaenteeseen uuluvaa asuinaluetta. Kesustan uudistus on phaillaan äynnissä ja alueelle raennetaan mm. lisää asuntoja. Liienteellisesti suunnittelualueen sijainti on eseinen. Tunnelitie yhdistää Kauniaisten pohjois- ja eteläosat radan alitse. Rautatieasema sijaitsee suunnittelualueen aaoispuolella. Tunnelitietä pitin ulee useita seutu- ja paiallisliienteen linja-autoja. Kevyt liienne ulee matalan ja ahtaan Tunnelitien aliulun autta yhdessä ajoneuvoliienteen anssa. Noin 500 metrin päässä Tunnelitiestä itään sijaitsee radan alittava evyen liienteen yhteys. Kevyen liienteen seudullinen yhteys ulee Kauniaistentien vtta pitin.

8 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 7 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kuva 3. Tunnelitien, Helsingintien ja Asematien liittymäalue (uva 009). Suunnittelualueen esellä itä-länsi-suunnassa ulee jätevesiviemäri. Suunnittelualueen eseltä etelään radan ali ulee sadevesiviemäri. Suunnittelualueen länsiosassa ja Ratapolun alla ulee jätevesi- ja sadevesiviemäri. Johdot tulee huomioida alueen suunnittelussa ja raentamisessa. Suunnittelualueen itäosassa olevat viemärit tullaan HSY:n tietojen muaan tulevaisuudessa saneeraamaan pois nyyiseltä paialtaan Tunnelitien iertoliittymän raentamisen yhteydessä. Asemaaavan muutosesta mahdollisesti aiheutuvien muutosten osalta aii suunnitelmat tulee hyväsyttää HSY:llä ja mahdolliset vesihuoltoveroston siirrot tulee rahoittaa vesilaitostoiminnan ulopuolisella rahoitusella.

9 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 8 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Maanomistus Kuva. Alueen jätevesiviemärit (punainen), sadevesiviemärit (vihreä) ja vesijohdot (sininen). Ratapolun ja Asematien väliin jää puhelinesusen raennus. Raennusessa sijaitsee asuntoja toisessa ja olmannessa errosessa. Puhelinesusen ja radan välissä sijaitsi ns. rautatieläisten asuinortteli. Raennuset on purettu vuoden 0 aiana. Raennuset oli raennettu 900- luvun alussa. Vehreällä alueella oli asi asuinraennusta ja talousraennusia. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee Museoviraston valtaunnallisesti merittävisi raennetuisi ulttuuriympäristöisi luoittelemia ohteita. Kaavaalueen pohjoispuolelle sijoittuu Kauniaisten huvilaaupuni ja aava-alueen aaoispuolelle sijoittuu Kauniaisten rautatieasema. Kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (95/963) toittamia iinteitä muinaisjäännösiä. Asemaaavamuutosalue oostuu usean eri maanomistajan alueista. Maanomistajina alueella ovat Kauniaisten aupungin lisäsi Asunto Oy Kauniaisten Jalavapiha, As. Oy Kauniaisten Tralla Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Asemaaavamuutosalueen eteläpuolella ulee Helsingin ja Turun välinen rantata, jolla ulee auoliienteen junien lisäsi runsaasti lähiliienneysiöitä. Kaava-alueen itäpuolella uleva Tunnelitie on Kauniaisten vilaimpia atuja. Melu- ja tärinähaittojen suuruutta rajoittaa se, ettei rantadalla ole tavaliiennettä. Myös aluetta rajaavien atujen liiennemäärä on maltillinen: Kehä :n jateen ympäristövaiutusvioinnin muaan yhteyden Kauniaistentie Tunnelitie - Asematie liiennemäärä tulee asvamaan vuoteen 030 mennessä enintään %.

10 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 9 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Meluntorjuntatpeen toteaminen perustuu valtioneuvoston melutason ohjevoja osevan päätösen (N:o 993, ) vaatimusiin: Asumiseen äytettävillä alueilla ja viristysalueilla taajamissa melutaso ei saa ulona ylittää melun A-painotetun evivalenttitason päiväohjevoa (lo 7-) 55 db eiä aiaisemmin aavoitetuilla alueilla yöohjevoa (lo -7) 50 db eiä uusilla aava-alueilla yöohjevoa 5 db. Asuin- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että uloa antautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun evivalenttitason päiväohjevon (lo 7-) 35 db ja yöohjevon (lo -7) 30 db. Liie- ja toimistohuoneissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjevoa 5 db. 3. Suunnittelutilanne Liienteen tärinää osevassa VTT:n selvitysessä (00, VTT tiedotteita 78) on annettu tärinään liittyviä suositusia. Suositusen muaan uudella asuinalueella asuinraennusen tärinä ei saa ylittää voa 0,30 mm/s eiä vanhalla asuinalueella voa 0,60 mm/s. Tärinälle herimpiä raennusia ovat yleensä puolitoista tai asierrosiset puuraenteiset talot. 3.. Kaava-aluetta osevat suunnitelmat Maauntaaava Uudenmaan maauntaaava on hyväsytty maauntavaltuustossa..00. Ympäristöministeriö on vahvistanut aavan Uudenmaan maauntaaavaa on täydennetty Uudenmaan. vaihemaauntaaavalla. Vaiheaavan eseisen sisältö muodostuu jätehuollon pitän aiavälin aluetpeista, iviaineshuollon aluevausista, laajoista yhtenäisistä metsätalousalueista, moottoriurheilu- ja ampumadoista seä liienteen vioista ja terminaaleista. Maauntavaltuusto hyväsyi aavan ja Ympäristöministeriö vahvisti aavan Uudenmaan maauntaaavan uudistamistyö on äynnistynyt vuoden 009 alussa.. vaihemaauntaaavatyön pääpaino on yhdysuntaenteeseen ja liienteeseen liittyvissä alueraenteellisissa ysymysissä. Lisäsi selvitetään viristys- ja viheryhteystpeet, ulttuurimaisema-alueet ja luontoohteet seä maatalousalueet. Uudenmaan maauntahallitus on hyväsynyt tistetun osallistumis- ja viointisuunnitelman. Maauntavaltuusto hyväsyi Uudenmaan. vaihemaauntaaavan. Ote Uudenmaan maauntaaavasta..00 on aavaselostusen liitteenä. Yleisaava Alueella ei ole oieusvaiutteista yleisaavaa. Maanäytön yleissuunnitelma Maanäyttöä ohjataan aupunginvaltuuston hyväsymällä Kauniaisten aupungin maanäytön yleissuunnitelmalla (Masu ). Ote maanäytön yleissuunnitelmasta on aavaselostusen liitteenä.

11 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 0 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaava Alueella on voimassa asemaaava..973 Ote asemaaavayhdistelmästä on aavaselostusen liitteenä. Raennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväsynyt Kauniaisten aupungin raennusjärjestysen.6.00 ja se on astunut voimaan Kaupunginvaltuusto on hyväsynyt raennusjärjestysen päivitysen Pohjatta Pohjatta täyttää aavoitusmittausasetusen (8/99) asettamat vaatimuset. Raennusielto Alueella on voimassa raennusielto aupunginhallitusen päätösen muaisesti ( , MRL 53 ). Raennusielto oli voimassa asti. Kaupunginhallitus päätti ( , MRL 53, MRL 0 ) jataa raennusieltoa ahdella vuodella 7..0 asti. Kaupunginhallitus päätti 6..0 jataa raennusieltoa ahdella vuodella. Raennusielto raueaa automaattisesti asemaaavan tultua hyväsytysi. Espoon aupuniradan yleissuunnitelma Leppävaa - Espoon esus välisen aupunirataosuuden seä sen vrelle sijoittuvien asemien pantamisesi on laadittu yhteistyössä Ratahallintoesusen seä Espoon ja Kauniaisten aupunien esen Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003. Suunnitelmassa on osoitettu alustavat aupuniradan vaatimat aluetpeet seä järjestelyt Kauniaisten aseman uudistamisesi. Yleissuunnitelman muaan rata muuttuu neliraiteisesi, joa mahdollistaa lähi- ja auojunien erottamisen omille raiteilleen Helsingin ja Espoon välillä. Kauniaisten asema laitureineen siirtyy nyyisestä länteen siten, että laiturin esiohta asettuu Tunnelitien ohdalle. Tunnelitien molemmilta puolilta on portaat ja hissiyhteydet aiille laitureille. Tunnelitien sillan alle sijoittuu bussien vaihtopysäialue.

12 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kuva 5. Havainneuva Kauniaisten laiturialueelta (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003). Kuva 6. Kauniaisten asema-alue (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003, Aritehtitoimisto CJN Oy). Kuva 7. Kauniaisten aseman pituus- ja poiileiaus (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003, Aritehtitoimisto CJN Oy).

13 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kaavamuutosalueen muut suunnitelmat Aritehtitoimisto L-N Oy on laatinut suunnitelman tontille nro ja Aritehtitoimisto Hedman & Matomäi Oy on laatinut suunnitelman tontille. Tonttien suunnittelussa on tehty yhteistyötä ja tastelu tonttien muodostamaa oonaisuutta mahdollisimman toimivan oonaisrataisun saavuttamisesi. Tonteille on laadittu raentamistapaohje, joa on aavaselostusen liitteenä. Suunnittelun yhteydessä on tutittu myös pelastusajoneuvojen tilantvetta (uva 8). Pelastusreitti nostotiasautolle on mahdollista järjestää raennusten väleihin ja länsipuolelle. Itäisimmän raennusen pveerivistöön tehdään hätäpoistumisluuut pveelaattoihin. Kuva 8. Asemapiirustus, jossa pelastusajoneuvojen nostoaluetta uvaavat atoviivalla osoitetut ympyrät. Suomen IP-Teniia Oy on laatinut Kauniaisten aupungille Tunnelitien yleissuunnitelman luonnosen (007). FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä on laadittu raennussuunnitelmaa Tunnelitielle, Helsingintielle ja Asematielle (009-00).

14 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 3 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET. Asemaaavan muutosen suunnittelun tve Kaupunginvaltuuston hyväsymän aupungin ehittämisstrategian muaan Kauniaisten esustan uudelleenraentumisen halutaan jatuvan. Kesustaa pidetään aupuniraenteen ehittämisen täreimpänä ohteena ja tavoitteena on lisätä asuntojen ja toimitilojen määrää esustassa. Nämä tavoitteet on asetettu sen jäleen un esusta-alueella hyväsyttiin asemaaavamuutos vuonna 996, jona muaan uusi, vuoden 00 aiana äyttöön otettu auppaesus on raennettu.. Suunnittelun äynnistäminen ja sitä osevat päätöset.3 Osallistuminen ja yhteistyö.3. Osalliset Kaavamuutosen laatimiseen on ryhdytty Kauniaisten aupungin aloitteesta. Kesustan alueesta järjestettiin itehtuuriutsuilpailu vuoden 00 aiana. Kilpailun jäleinen maanäytön suunnittelu jaettiin ahteen osaoonaisuuteen ja vaiheeseen. Ensimmäisen osan ns. liieesustan asemaaavamuutos valmistui vuonna 006. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen valmistelu aloitettiin vuoden 006 lopulla. Tjousilpailun perusteella haneen projeionsultisi valittiin FCG Suunnitteluesus Oy, nyyinen FCG Suunnittelu ja teniia Oy. Osallistumis- ja viointisuunnitelman muaan osallisia ovat:.3. Vireilletulo Suunnittelualueen maanomistajat Naapuriiinteistöjen maanomistajat Raennuslautaunta Liiennevirasto Kesi-Uudenmaan maauntamuseo Museovirasto Uudenmaan elineino-, liienne-, ja ympäristöesus Asemaaavamuutosen vireilletulosta seä osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta uulutettiin Osallistuminen ja vuorovaiutusmenettelyt Vuonna 000 voimaan tulleen maanäyttö- ja raennuslain muaan asemaaavoitusprosessissa orostuu osallisten uuleminen ja heidän näemystensä huomioon ottaminen. Vuorovaiutusen muodot määritellään osallistumis- ja viointisuunnitelmassa, jossa uvataan työn etenemisjärjestys ja vio aiataulusta, alustava lista haneen osallisista, uvataan osallistumismahdollisuudet ja vioidaan asemaaavan vaiutusia. Kesusta-alueesta järjestetyn itehtuuriutsuilpailun tuloset olivat nähtävillä aupungintalolla Näyttelyn aiana erättiin yleisöpalautetta ilpailutöistä. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen osallistumis- ja viointisuunnitelma on hyväsytty Kaavamuutosen vireilletulosta ja osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta tiedotettiin aupungin

15 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Viranomaisyhteistyö internet-sivuilla ja ilmoitustaululla seä Kaunis Grani lehdessä. Maanomistajille vireilletulosta tiedotettiin myös irjeellä. Kaavoitusen äynnistyessä järjestettiin maanomistajille neuvottelu aupungin ja aavaa laativan onsultin anssa Kaavoitusen pohjasi laaditut vaihtoehtoiset suunnitelmat esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja viointisuunnitelma olivat nähtävillä Kaavaluonnosen nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnosesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Laasotien orttelin seä siihen liittyvän Tunnelitien, Laasotien ja Gresantien atuosuusien alueelle laadittu aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana järjestettiin asemaaavamuutosta oseva yleisötilaisuus Kauniaisten aupungintalolla. Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Aseman ympäristön aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi virnaomaisilta pyydettiin lausunnot. Radan pohjoispuolen aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Ratatyöläisten orttelin aavaehdotus oli uudelleen nähtävillä (MRA 3 ) Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Kaavoitusen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Asemaaavamuutosen tavoitteet.. Lähtöohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupunginvaltuuston hyväsymän ehittämisstrategian muaan Kauniaisten esustan uudelleenraentumisen halutaan jatuvan. Kesustaa pidetään aupuniraenteen ehittämisen täreimpänä ohteena ja tavoitteena on lisätä asuntojen ja toimitilojen määrää esustassa. Asemaaavan muutosella luodaan aavalliset edellytyset Kauniaisten esustan uudistamiselle siten, että saadaan raennetun ja muun ympäristön annalta laaduas seä liienteellisesti toimiva rataisu. Haneen yhteydessä huomioidaan myös aupuniradan jatoraentamisen yhteydessä ajanohtaisesi tuleva asema-alueen uudistaminen.

16 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 5 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtaunnallisissa alueidenäyttötavoitteissa (VAT) linjataan maamme alueidenäyttöä pitälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliieen vaiutuset alueraenteeseen, yhdysuntaenteen eheyttämisen tve, elinympäristön laatuvaatimuset, luonnon- ja raennusperinnön säilyminen ja yhteysverostojen toimivuus alueidenäytölle asettavat. Maanäyttö- ja raennuslain muaan valtaunnallisten alueidenäyttötavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maaunnan suunnittelussa ja untien aavoitusessa. Suunnittelun lähtöohtana ovat erityisesti seuraavat valtioneuvoston hyväsymät valtaunnalliset alueidenäytön tavoitteet ja niiden voimaan tulleet tistuset, joiden pääteemana on ollut ilmastonmuutosen haasteisiin vastaaminen: yhdysuntaenteen eheyttäminen, ulttuuriympäristön ja raennusperinnön säilyttäminen, olemassa olevien liienneyhteysien ja -verostojen ehittäminen, jouoliienteen edellytysten edistäminen seä liienneturvallisuuden pantaminen. Tistetun ohdan.3 Eheytyvä yhdysuntaenne ja elinympäristön laatu muaisina yleistavoitteina ovat: Alueidenäytöllä edistetään yhdysuntien ja elinympäristöjen eologista, taloudellista, sosiaalista ja ulttuurista estävyyttä. Olemassa olevia yhdysuntaenteita hyödynnetään seä eheytetään aupuniseutuja ja taajamia. Yhdysuntaennetta ehitetään siten, että palvelut ja työpaiat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuusien muaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henilöautoliienteen tve on mahdollisimman vähäinen. Liienneturvallisuuden seä jouoliienteen, ävelyn ja pyöräilyn edellytysiä pannetaan. Alueiden äytöllä edistetään elineinoelämän toimintaedellytysiä osoittamalla elineinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuusia olemassa olevaa yhdysuntaennetta hyödyntäen. Runsaasti henilöliiennettä aiheuttavat elineinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdysuntaenteen sisään tai muutoin hyvien jouoliienneyhteysien äärelle. Kaupuniseutuja ehitetään tasapainoisina oonaisuusina siten, että tueudutaan olemassa oleviin esusiin. Kesusia ja erityisesti niiden esusta-alueita ehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaiojen ja vapaa-ajan alueina. Alueidenäytössä iinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja risien ennalta ehäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Eheytyvää yhdysuntaennetta ja elinympäristön laatua osevina erityistavoitteina ovat: Alueidenäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja allioperän soveltuvuus suunniteltuun äyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustve on selvitettävä ennen ryhtymistä aavan toteuttamistoimiin.

17 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 6 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Alueidenäytössä on ehäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtausista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle heriä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille vmistamatta riittävää meluntorjuntaa. Alueidenäytössä on vattava riittävät alueet jalanulun ja pyöräilyn verostoja vten seä edistettävä verostojen jatuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Tistetun ohdan.5 Toimivat yhteysverostot ja energiahuolto muaisina yleistavoitteina ovat: Tvittaviin liienneyhteysiin vaudutaan ehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliienneyhteysiä ja -verostoja. Toimivia yhteysverostoja ja energiahuoltoa osevina erityistavoitteina ovat: Alueidenäytössä on turvattava olemassa olevien valtaunnallisesti merittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatuvuus ja ehittämismahdollisuudet Uudenmaan maauntaaavassa (..00) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueesi ja esustatoimintojen alueesi, jona pohjoispuolella ulee päärata. Uudenmaan maauntaaavaa on täydennetty Uudenmaan. vaihemaauntaaavalla. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu merintöjä. vaihemaauntaaavassa. Uudenmaan. vaihemaauntaaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueesi ja esustatoimintojen alueesi. Maanäytön yleissuunnitelmassa (3..00) aavamuutosalue on osoitettu esustatoimintojen alueesi (C) ja rautatiealueesi (LR). Asemaaavassa (..973) on osoitettu Ratapolun atualue, asuin-, liieja toimistoraennusten orttelialue (ALK), yleinen pysäöintialue (LP) ja puisto (P). Kaupuniradan yleissuunnitelmassa (003) on tasteltu Leppävaa - Espoon esus välisen rataosuuden muuttamista neliraiteisesi. Yleissuunnitelman raidevauset ja asemajärjestelyt huomioidaan aavasuunnittelussa. Alueen oloista johdetut tavoitteet Melu ja tärinä Ramboll on laatinut ympäristövaiutusselvitysen (0) ns. rautatieläisten orttelin osalta. Selvitysessä todetaan, että vaia selvitysohde sijaitsee lähellä rataa, se on mahdollista toteuttaa niin, että melun (ilmaäänen) osalta saavutetaan ohjevojen muaiset melutasot ulo-oleselualueilla, sisätiloissa ja pveeilla. Selvitysessä on annettu seuraavat ääneneristävyysvaatimuset:

18 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 7 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Tontti Raennusen itäosa, pohjois- ja itäjulisivut 33 db(a) Raennusen länsiosa, pohjoisjulisivu 9 db(a) Raennusen itäosan pohjois- ja itäjulisivuilla pveeet on lasitettava erioislasitusella 3 db(a) ja pveeen attoon on asennettava austiialevyt. Raennusen muilla julisivuilla 9 db(a) eli tavallinen pveelasitus riittää. Tontti Oleselupihojen suojasi radan puolelle suunnitelman muaiset noin 6,6 m oreat meluseinät. Meluseinäraenteen ääneneristävyysluvun (DL R ) tulee olla vähintään 5 db. Itäpuolen raennusen pohjois- ja itäjulisivut 3 db(a). Kaavamääräysten ja raennerataisujen ysinertaistamisesi voidaan antaa sama vo uin tontilla eli 33 db(a) Muut itä- ja länsipuoleiset julisivut 9 db(a) Eteläjulisivut 35 db(a), un huomioidaan myös junaliienteen enimmäismelua osevat suosituset Länsipuoleisen raennusen pohjoisjulisivulla ei ole tpeen antaa määräysiä, osa tämä olisi enintään db(a) Itäpuolen raennusen itäjulisivulla pveeet on lasitettava erioislasitusella db(a) ja pveeen attoon on asennettava austiialevyt. Pveerivien päädyt tulee toteuttaa umpinaisina. Muiden julisivujen osalta riittää tavallinen pveelasitus ja pveeiden radan puoleiset päädyt tulee toteuttaa umpinaisina. Selvitysessä tehtyjen tärinämittausten perusteella alibroidun ennustemallin muaan uusille asuinraennusille hyväsyttävä värähtelyluoa C ( 0,30 mm/s) täyttyy asuinraennusissa yli 0 metrin etäisyydellä raiteesta - errosisten talojen osalta ja yli 0 metrin etäisyydellä raiteesta -5 errosisten talojen osalta. Uusien raennusten sijoittelussa tulee etäisyys raiteesta lasea tulevasta pohjoisimmasta lisäraiteesta, joa on noin 8 metriä pohjoiseen nyyisestä pohjoisesta raiteesta. Tieliiennetärinän osalta uusille asuinraennusille hyväsyttävä värähtelyluoa C täyttyy -5 errosisissa asuinraennusissa yli metrin etäisyydellä Asematiestä. Runomelun osalta selvitysessä todetaan, että runomelun viointitasojen ja 3 muaisten vioiden perusteella ohjevot ylittyvät nyyisellä rataverolla noin 0 db ja tulevien raiteiden valmistuttua noin 5 db. Miäli tuleville raiteille toteutetaan tärinäeristys esimerisi ratapölyjen alle, riittää raennusten runomeluerityseen 0 db eristysrataisu. Miäli raennuset perustetaan perusallioon paalutusilla, voivat runomelutasot nousta jopa 0 db lasetuista. Tontin osalta suositellaan vähintään 6 db runomelua eristävää raennetta tai vaihtoehtoisesti runomelurisiä voidaan edelleen tutia tentavin mittausin nyyisen puhelinesusen raennusessa 3-suuntaisella värähtelyanturilla. Runomelueristys tulee toteuttaa siten, että eristerataisu vaimentaa värähtelyä erityisesti mittaustulosien perusteella merittävimmillä taajuusilla 50-00Hz. Ympäristövaiutusselvitys oonaisuudessaan on aavaselostusen liitteenä. Helimäi austiojen laatimassa Raideliienteen tärinä- ja runomeluselvitysessä (0) todetaan myös, että runomelutasot tulevat ylittämään tavoitevot aiissa raennusissa suurissa osassa errosista. Runomelutasoja on mahdollista alentaa asentamalla raennusten perustusiin vaimen-

19 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 8 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C nuserros. Selvitysessä todetaan, että maanerrosista saatujen mittaustulosten perusteella määritetyt tuloset ylivioivat jonin verran runomelutasoja raennusessa etenin vaaasuuntaisen mittaustulosen osalta, osa äytetty lasentamalli ei huomioi värähtelyn vaimentumista pintaerrosista raennusen perustusiin. Miäli esimerisi liiennöivässä alustossa, ajonopeusissa tai väylän unnossa tapahtuu muutosia, voivat tärinä ja runomelutasot olla oreampia tai matalampia uin selvitysessä on vioitu. Raennusissa saavutettavaa runomelutasoa olisi selvitysen muaan mahdollista vioida temmin oepaalutusista tehtävin lisäselvitysin. Selvitysen muaan on uitenin mahdollista, että lisäselvitysten jäleen runomelutasot hieman lasevat selvitysessä esitetyistä, mutta ylittäisivät silti tavoitetasot... Prosessin aiana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tentuminen Liiennevirasto on ilmoittanut, että aavaan tulee vata aupuniradan yleissuunnitelman muainen aluevaus rautatiealueelle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -untayhtymä (HSY) ei vastaa asemaaavamuutosen aiheuttamisen johtosiirtojen suunnittelun tai raentamisen ustannusista. HSY osallistuu ustannusiin enintään johtosiirroista saamansa materiaalihyödyn suhteessa, joa sovitaan eriseen. Vesihuollon muutosten osalta aii suunnitelmat tulee hyväsyttää HSY:llä. HSY:n laatiman saneerausen yleissuunnitelman muaan Ratatyöläisten orttelin itäpäässä ulevat johdot hylätään. Korttelin raentamisvaiheessa tulee vmistaa, että yseiset johdot on jo saneerattu. Ratatyöläisten orttelin alueella itä-länsi-suunnassa uleva jätevesiviemäri jää aavamuutosalueelle ja sille pitää vata riittävä johtouja (3 m ummastain reunasta) eiä johtoujalle tule sijoittaa raennusia..5 Asemaaavataisun vaihtoehdot ja suunnitteluvaiheiden päätöset Asemaaavoitustyön alusi tistettiin suunnittelun tavoitteet ilpailun tulosten, yleisöpalautteen ja maanomistajaneuvottelujen pohjalta. Asemaaavoitustyön alussa laadittiin ns. perusvaihtoehto, jona lisäsi eseisistä ortteleista laadittiin 8 pl vaihtoehtoisia suunnitelmia. Kaupunginhallitus päätti ja aupunginvaltuusto valita jatotyösentelyn pohjasi perusvaihtoehdon.

20 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 9 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaavaluonnos Kuva 9. Vuonna 007 laadittu perusvaihtoehto valittiin aavoitusen lähtöohdasi. Perusvaihtoehdon pohjalta laadittiin asemaaavaluonnos talvella Yhdysuntalautaunta päätti asettaa asemaaavamuutosluonnosen nähtäville. Kaavaluonnosesta jätetyt mielipiteet osivat pääasiassa liienneyhteysiä, pysäöintijärjestelyjä, aseman järjestelyjä, raentamisen sijoittumista ja muotoa seä esteettömyyttä. Viranomaisten lausunnoissa orostui erityisesti asemaoonaisuuden säilyttämisen täreys. Kaavaluonnosen nähtävillä olon jäleen aavoitusta päätettiin viedä eteenpäin osaoonaisuusina. Kuva 0. Kesusta alueesta laadittu aavaluonnos.

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LTYNTÄPYSÄKÖINTIALUE Kaavaselostus -C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL, MRA

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kauniaisten keskusta, pohjoisosa (Keskusta 2) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualueen kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kauniaisten keskusta, pohjoisosa (Keskusta 2) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualueen kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö ASEMAKAAVAN MUUTOS Kauniaisten keskusta, pohjoisosa (Keskusta 2) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Osallistumis-

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot