KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto.3.03

2 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C KAUNIAISTEN KAUPUNKI KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAN YMPÄRISTÖ PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Tunnistetiedot Kunta: Kauniaisten aupuni Kaupunginosa: Kaavan nimi: Kaavan laatija: Kauniainen esusta asemaaavamuutos radan pohjoispuoli FCG Suunnittelu ja teniia Oy Emmi Sihvonen, DI, YKS-9 Vireilletulosta ilmoitettu: Asemaaava osee aupunginosan orttelia 8, yleistä pysäöintialuetta, puisto-, atu- ja rautatiealuetta. Asemaaavalla muodostuu aupunginosan ortteli 8, autopaiojen orttelialue ja osa atualuetta. Asemaaavamuutosen selostus osee.3.03 päivättyä asemaaavattaa.. Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Kauniaisten esustassa. Kaava-alueeseen uuluu junadan pohjoispuoliset alueet Asematien eteläpuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin ha. Kaava-alue on esitetty uvissa ja (nro 3b). Kuva. Kaavamuutosalue.

3 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kaava-alue (nro 3b uvassa ) on osa Kesusta aava-alueesta. Radan pohjoispuolen aavaehdotus (3a + 3b) oli nähtävillä Ehdotusen nähtävilläolon jäleen atsottiin toitusenmuaisesi viedä liityntäpysäöintiä oseva osa aavasta (3a) hyväsymisäsittelyyn. Liityntäpysäöintialueen (3a) aavamuutos hyväsyttiin aupunginvaltuustossa..0. Kesusta alueen jaautuminen neljään vaiheeseen on esitetty uvassa. Koo esusta alueelle laadittu aavaluonnos oli nähtävillä Sysyllä 008 laadittiin aavaehdotus n. Laasotien ortteliin (nro uvassa ). Laasotien orttelin aava hyväsyttiin vuoden 008 lopussa. Rautatieaseman ympäristön aavaehdotus (nro uvassa ) laadittiin vuosina 00-0 ja aava vietiin hyväsymisäsittelyyn tououussa 0..3 Kaavan nimi ja toitus Kuva. Kesusta alueen aavoitus on jasotettu neljään vaiheeseen. Radan pohjoispuolen Ratatyöläisten orttelin aavamuutos on osoitettu uvassa numerolla 3b. Kesusta asemaaavamuutosen tavoitteena on jataa esustan uudistamista ja ehittämistä ottaen huomioon asumisen ja palvelujen tpeet seä liienteelliset, ympäristölliset ja suojelulliset näöohdat.

4 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 3 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Selostusen sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot.... Tunnistetiedot.... Kaava-alueen sijainti....3 Kaavan nimi ja toitus.... Selostusen sisällysluettelo Luettelo selostusen liiteasiairjoista... Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemaaava Asemaaavan toteuttaminen Lähtöohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleisuvaus Luonnonympäristö Raennettu ympäristö Maanomistus Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Kaava-aluetta osevat suunnitelmat... 9 Asemaaavan muutosen suunnittelun vaiheet Asemaaavan muutosen suunnittelun tve Suunnittelun äynnistäminen ja sitä osevat päätöset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaiutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö.... Asemaaavamuutosen tavoitteet..... Lähtöohta-aineiston antamat tavoitteet..... Prosessin aiana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tentuminen Asemaaavataisun vaihtoehdot ja suunnitteluvaiheiden päätöset Asemaaavaluonnos Laasotien orttelin asemaaava Aseman ympäristön asemaaava Asemaaavaehdotus radan pohjoispuoli Asemaaavan muutos radan pohjoispuoli, liityntäpysäöinti Asemaaavaehdotus radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli Asemaaavan muutos radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli Asemaaavamuutosen uvaus Kaavan raenne Mitoitus Aluevauset Korttelialueet Katualueet Kaavan vaiutuset... 9

5 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Sosiaaliset vaiutuset Vaiutuset palveluihin Vaiutuset luontoon ja luonnonympäristöön Vaiutuset yhdysuntaenteeseen ja raennettuun ympäristöön Vaiutuset talouteen Ympäristön häiriöteijät Kaavan suhde valtaunnallisiin alueidenäyttötavoitteisiin ja maauntaaavaan Kaavan suhde yleisaavan sisältövaatimusiin Asemaaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutusen seuranta Luettelo selostusen liiteasiairjoista. Kaavattapienennös. Kaava-alueen havainneuva 3. Ote maauntaaavasta..00 (ympäristöministeriö vahvistanut ). Ote Kauniaisten aupungin maanäytön yleissuunnitelmasta (Masu ) Ote voimassa olevasta asemaaavayhdistelmästä 6. Yhdistelmä ajantasa-asemaaavasta ja aavaehdotusesta 7. Pysäöinti esusta-alueella 8. Kevyen liienteen yhteydet esusta-alueella 9. Maanomistus 0. Tonttijao. Ympäristövaiutusselvitys (Ramboll 0). Raentamistapaohje (Aritehtitoimisto L-N Oy ja Aritehtitoimisto Hedman & Matomäi Oy)

6 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 5 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C TVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet. Asemaaava Kaavamuutosen laatimiseen on ryhdytty Kauniaisten aupungin aloitteesta. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen valmistelu aloitettiin vuoden 006 lopulla. Tjousilpailun perusteella haneen projeionsultisi valittiin FCG Suunnitteluesus Oy, nyyinen FCG Suunnittelu ja teniia Oy. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen osallistumis- ja viointisuunnitelma on hyväsytty Kaavamuutosen vireilletulosta ja osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta tiedotettiin aupungin internet-sivuilla ja ilmoitustaululla seä Kaunis Grani lehdessä. Maanomistajille vireilletulosta tiedotettiin myös irjeellä. Kaavoitusen äynnistyessä järjestettiin maanomistajille neuvottelu aupungin ja aavaa laativan onsultin anssa Kaavoitusen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavoitusen tavoitteiden pohjasi laadittiin ns. perusvaihtoehto, jona lisäsi eseisistä ortteleista laadittiin 8 pl vaihtoehtoisia suunnitelmia. Suunnitelmat esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaupunginvaltuusto päätti valita jatotyösentelyn pohjasi perusvaihtoehdon, jona pohjalta asemaaavamuutosluonnos laadittiin talvella Yhdysuntalautaunta päätti asettaa asemaaavamuutosluonnosen nähtäville. Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja viointisuunnitelma olivat nähtävillä Kaavaluonnosen nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnosesta. Lisäsi pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Kaavaluonnosen nähtävilläolon jäleen aavoitusta päätettiin viedä eteenpäin osaoonaisuusina. Laasotien orttelin seä siihen liittyvän Tunnelitien, Laasotien ja Gresantien atuosuusien alueelle laadittiin aavaehdotus, joa oli nähtävillä ja jona Kauniaisten aupunginvaltuusto hyväsyi Aseman ympäristön aavaehdotus oli nähtävillä Rautatieaseman ympäristön aava hyväsyttiin Radan pohjoispuolen aavaehdotus oli nähtävillä Ehdotusen nähtävilläolon jäleen atsottiin toitusenmuaisesi viedä liityntäpysäöintiä oseva osa aavasta hyväsymisäsittelyyn. Liityntäpysäöintialueen aavamuutos hyväsyttiin aupunginvaltuustossa..0. Ratatyöläisten orttelin aavaehdotus oli uudelleen nähtävillä (MRA 3 ) Kaavaan tehtiin nähtävillä olon jäleen tistusia. Naapureita uultiin aavaan tehtyjen tistusten osalta. Laadittu asemaaavan muutos on viimeinen osa Kesusta asemaaavamuutosaluetta. Asemaaava on laadittu prosessin aiana tentuneiden tavoitteiden seä saadun palautteen pohjalta. Kaavamuutosalue on noin ha suuruinen. Kaavaehdotusessa on osoitettu ortteliin 8 asuinerrostalojen orttelialue, autopaiojen orttelialue ja Ratapolu atualueesi. Asemaaavan muutosehdotusen yhteenlasettu oonaisraennusoieus on m.

7 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 6 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaavan toteuttaminen Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa aavan saatua lainvoiman. Asemaaavamuutosen yhteydessä tullaan teemään alueen maanomistajien anssa aavan toteuttamista osevia maanäyttösopimusia. 3 LÄHTÖKOHDAT 3. Selvitys suunnittelualueen oloista 3.. Alueen yleisuvaus 3.. Luonnonympäristö 3..3 Raennettu ympäristö Kaavamuutosalue on noin ha suuruinen ja siihen uuluu asuin-, liie- ja toimistoraennusten orttelialue, pysäöintialuetta, puisto-, rautatie- ja atualuetta. Kaavamuutosalueen eteläpuolella sijaitsee rantata ja rautatieasema. Kaavamuutosalue sijoittuu taajama-alueelle, raennettuun ympäristöön. Suunnittelualueella ei tiettävästi ole erityisiä luontovoja. Kaavamuutosalueelta ei asemaaavan muutostyön yhteydessä ole laadittu erillistä luontoselvitystä. Kaavamuutosalue sijoittuu Kauniaisten liieesustan pohjoispuolelle. Muutoin lähiympäristö on tiiviisti taajamaenteeseen uuluvaa asuinaluetta. Kesustan uudistus on phaillaan äynnissä ja alueelle raennetaan mm. lisää asuntoja. Liienteellisesti suunnittelualueen sijainti on eseinen. Tunnelitie yhdistää Kauniaisten pohjois- ja eteläosat radan alitse. Rautatieasema sijaitsee suunnittelualueen aaoispuolella. Tunnelitietä pitin ulee useita seutu- ja paiallisliienteen linja-autoja. Kevyt liienne ulee matalan ja ahtaan Tunnelitien aliulun autta yhdessä ajoneuvoliienteen anssa. Noin 500 metrin päässä Tunnelitiestä itään sijaitsee radan alittava evyen liienteen yhteys. Kevyen liienteen seudullinen yhteys ulee Kauniaistentien vtta pitin.

8 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 7 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kuva 3. Tunnelitien, Helsingintien ja Asematien liittymäalue (uva 009). Suunnittelualueen esellä itä-länsi-suunnassa ulee jätevesiviemäri. Suunnittelualueen eseltä etelään radan ali ulee sadevesiviemäri. Suunnittelualueen länsiosassa ja Ratapolun alla ulee jätevesi- ja sadevesiviemäri. Johdot tulee huomioida alueen suunnittelussa ja raentamisessa. Suunnittelualueen itäosassa olevat viemärit tullaan HSY:n tietojen muaan tulevaisuudessa saneeraamaan pois nyyiseltä paialtaan Tunnelitien iertoliittymän raentamisen yhteydessä. Asemaaavan muutosesta mahdollisesti aiheutuvien muutosten osalta aii suunnitelmat tulee hyväsyttää HSY:llä ja mahdolliset vesihuoltoveroston siirrot tulee rahoittaa vesilaitostoiminnan ulopuolisella rahoitusella.

9 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 8 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Maanomistus Kuva. Alueen jätevesiviemärit (punainen), sadevesiviemärit (vihreä) ja vesijohdot (sininen). Ratapolun ja Asematien väliin jää puhelinesusen raennus. Raennusessa sijaitsee asuntoja toisessa ja olmannessa errosessa. Puhelinesusen ja radan välissä sijaitsi ns. rautatieläisten asuinortteli. Raennuset on purettu vuoden 0 aiana. Raennuset oli raennettu 900- luvun alussa. Vehreällä alueella oli asi asuinraennusta ja talousraennusia. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee Museoviraston valtaunnallisesti merittävisi raennetuisi ulttuuriympäristöisi luoittelemia ohteita. Kaavaalueen pohjoispuolelle sijoittuu Kauniaisten huvilaaupuni ja aava-alueen aaoispuolelle sijoittuu Kauniaisten rautatieasema. Kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (95/963) toittamia iinteitä muinaisjäännösiä. Asemaaavamuutosalue oostuu usean eri maanomistajan alueista. Maanomistajina alueella ovat Kauniaisten aupungin lisäsi Asunto Oy Kauniaisten Jalavapiha, As. Oy Kauniaisten Tralla Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Asemaaavamuutosalueen eteläpuolella ulee Helsingin ja Turun välinen rantata, jolla ulee auoliienteen junien lisäsi runsaasti lähiliienneysiöitä. Kaava-alueen itäpuolella uleva Tunnelitie on Kauniaisten vilaimpia atuja. Melu- ja tärinähaittojen suuruutta rajoittaa se, ettei rantadalla ole tavaliiennettä. Myös aluetta rajaavien atujen liiennemäärä on maltillinen: Kehä :n jateen ympäristövaiutusvioinnin muaan yhteyden Kauniaistentie Tunnelitie - Asematie liiennemäärä tulee asvamaan vuoteen 030 mennessä enintään %.

10 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 9 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Meluntorjuntatpeen toteaminen perustuu valtioneuvoston melutason ohjevoja osevan päätösen (N:o 993, ) vaatimusiin: Asumiseen äytettävillä alueilla ja viristysalueilla taajamissa melutaso ei saa ulona ylittää melun A-painotetun evivalenttitason päiväohjevoa (lo 7-) 55 db eiä aiaisemmin aavoitetuilla alueilla yöohjevoa (lo -7) 50 db eiä uusilla aava-alueilla yöohjevoa 5 db. Asuin- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että uloa antautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun evivalenttitason päiväohjevon (lo 7-) 35 db ja yöohjevon (lo -7) 30 db. Liie- ja toimistohuoneissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjevoa 5 db. 3. Suunnittelutilanne Liienteen tärinää osevassa VTT:n selvitysessä (00, VTT tiedotteita 78) on annettu tärinään liittyviä suositusia. Suositusen muaan uudella asuinalueella asuinraennusen tärinä ei saa ylittää voa 0,30 mm/s eiä vanhalla asuinalueella voa 0,60 mm/s. Tärinälle herimpiä raennusia ovat yleensä puolitoista tai asierrosiset puuraenteiset talot. 3.. Kaava-aluetta osevat suunnitelmat Maauntaaava Uudenmaan maauntaaava on hyväsytty maauntavaltuustossa..00. Ympäristöministeriö on vahvistanut aavan Uudenmaan maauntaaavaa on täydennetty Uudenmaan. vaihemaauntaaavalla. Vaiheaavan eseisen sisältö muodostuu jätehuollon pitän aiavälin aluetpeista, iviaineshuollon aluevausista, laajoista yhtenäisistä metsätalousalueista, moottoriurheilu- ja ampumadoista seä liienteen vioista ja terminaaleista. Maauntavaltuusto hyväsyi aavan ja Ympäristöministeriö vahvisti aavan Uudenmaan maauntaaavan uudistamistyö on äynnistynyt vuoden 009 alussa.. vaihemaauntaaavatyön pääpaino on yhdysuntaenteeseen ja liienteeseen liittyvissä alueraenteellisissa ysymysissä. Lisäsi selvitetään viristys- ja viheryhteystpeet, ulttuurimaisema-alueet ja luontoohteet seä maatalousalueet. Uudenmaan maauntahallitus on hyväsynyt tistetun osallistumis- ja viointisuunnitelman. Maauntavaltuusto hyväsyi Uudenmaan. vaihemaauntaaavan. Ote Uudenmaan maauntaaavasta..00 on aavaselostusen liitteenä. Yleisaava Alueella ei ole oieusvaiutteista yleisaavaa. Maanäytön yleissuunnitelma Maanäyttöä ohjataan aupunginvaltuuston hyväsymällä Kauniaisten aupungin maanäytön yleissuunnitelmalla (Masu ). Ote maanäytön yleissuunnitelmasta on aavaselostusen liitteenä.

11 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 0 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaava Alueella on voimassa asemaaava..973 Ote asemaaavayhdistelmästä on aavaselostusen liitteenä. Raennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväsynyt Kauniaisten aupungin raennusjärjestysen.6.00 ja se on astunut voimaan Kaupunginvaltuusto on hyväsynyt raennusjärjestysen päivitysen Pohjatta Pohjatta täyttää aavoitusmittausasetusen (8/99) asettamat vaatimuset. Raennusielto Alueella on voimassa raennusielto aupunginhallitusen päätösen muaisesti ( , MRL 53 ). Raennusielto oli voimassa asti. Kaupunginhallitus päätti ( , MRL 53, MRL 0 ) jataa raennusieltoa ahdella vuodella 7..0 asti. Kaupunginhallitus päätti 6..0 jataa raennusieltoa ahdella vuodella. Raennusielto raueaa automaattisesti asemaaavan tultua hyväsytysi. Espoon aupuniradan yleissuunnitelma Leppävaa - Espoon esus välisen aupunirataosuuden seä sen vrelle sijoittuvien asemien pantamisesi on laadittu yhteistyössä Ratahallintoesusen seä Espoon ja Kauniaisten aupunien esen Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003. Suunnitelmassa on osoitettu alustavat aupuniradan vaatimat aluetpeet seä järjestelyt Kauniaisten aseman uudistamisesi. Yleissuunnitelman muaan rata muuttuu neliraiteisesi, joa mahdollistaa lähi- ja auojunien erottamisen omille raiteilleen Helsingin ja Espoon välillä. Kauniaisten asema laitureineen siirtyy nyyisestä länteen siten, että laiturin esiohta asettuu Tunnelitien ohdalle. Tunnelitien molemmilta puolilta on portaat ja hissiyhteydet aiille laitureille. Tunnelitien sillan alle sijoittuu bussien vaihtopysäialue.

12 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kuva 5. Havainneuva Kauniaisten laiturialueelta (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003). Kuva 6. Kauniaisten asema-alue (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003, Aritehtitoimisto CJN Oy). Kuva 7. Kauniaisten aseman pituus- ja poiileiaus (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003, Aritehtitoimisto CJN Oy).

13 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kaavamuutosalueen muut suunnitelmat Aritehtitoimisto L-N Oy on laatinut suunnitelman tontille nro ja Aritehtitoimisto Hedman & Matomäi Oy on laatinut suunnitelman tontille. Tonttien suunnittelussa on tehty yhteistyötä ja tastelu tonttien muodostamaa oonaisuutta mahdollisimman toimivan oonaisrataisun saavuttamisesi. Tonteille on laadittu raentamistapaohje, joa on aavaselostusen liitteenä. Suunnittelun yhteydessä on tutittu myös pelastusajoneuvojen tilantvetta (uva 8). Pelastusreitti nostotiasautolle on mahdollista järjestää raennusten väleihin ja länsipuolelle. Itäisimmän raennusen pveerivistöön tehdään hätäpoistumisluuut pveelaattoihin. Kuva 8. Asemapiirustus, jossa pelastusajoneuvojen nostoaluetta uvaavat atoviivalla osoitetut ympyrät. Suomen IP-Teniia Oy on laatinut Kauniaisten aupungille Tunnelitien yleissuunnitelman luonnosen (007). FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä on laadittu raennussuunnitelmaa Tunnelitielle, Helsingintielle ja Asematielle (009-00).

14 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 3 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET. Asemaaavan muutosen suunnittelun tve Kaupunginvaltuuston hyväsymän aupungin ehittämisstrategian muaan Kauniaisten esustan uudelleenraentumisen halutaan jatuvan. Kesustaa pidetään aupuniraenteen ehittämisen täreimpänä ohteena ja tavoitteena on lisätä asuntojen ja toimitilojen määrää esustassa. Nämä tavoitteet on asetettu sen jäleen un esusta-alueella hyväsyttiin asemaaavamuutos vuonna 996, jona muaan uusi, vuoden 00 aiana äyttöön otettu auppaesus on raennettu.. Suunnittelun äynnistäminen ja sitä osevat päätöset.3 Osallistuminen ja yhteistyö.3. Osalliset Kaavamuutosen laatimiseen on ryhdytty Kauniaisten aupungin aloitteesta. Kesustan alueesta järjestettiin itehtuuriutsuilpailu vuoden 00 aiana. Kilpailun jäleinen maanäytön suunnittelu jaettiin ahteen osaoonaisuuteen ja vaiheeseen. Ensimmäisen osan ns. liieesustan asemaaavamuutos valmistui vuonna 006. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen valmistelu aloitettiin vuoden 006 lopulla. Tjousilpailun perusteella haneen projeionsultisi valittiin FCG Suunnitteluesus Oy, nyyinen FCG Suunnittelu ja teniia Oy. Osallistumis- ja viointisuunnitelman muaan osallisia ovat:.3. Vireilletulo Suunnittelualueen maanomistajat Naapuriiinteistöjen maanomistajat Raennuslautaunta Liiennevirasto Kesi-Uudenmaan maauntamuseo Museovirasto Uudenmaan elineino-, liienne-, ja ympäristöesus Asemaaavamuutosen vireilletulosta seä osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta uulutettiin Osallistuminen ja vuorovaiutusmenettelyt Vuonna 000 voimaan tulleen maanäyttö- ja raennuslain muaan asemaaavoitusprosessissa orostuu osallisten uuleminen ja heidän näemystensä huomioon ottaminen. Vuorovaiutusen muodot määritellään osallistumis- ja viointisuunnitelmassa, jossa uvataan työn etenemisjärjestys ja vio aiataulusta, alustava lista haneen osallisista, uvataan osallistumismahdollisuudet ja vioidaan asemaaavan vaiutusia. Kesusta-alueesta järjestetyn itehtuuriutsuilpailun tuloset olivat nähtävillä aupungintalolla Näyttelyn aiana erättiin yleisöpalautetta ilpailutöistä. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen osallistumis- ja viointisuunnitelma on hyväsytty Kaavamuutosen vireilletulosta ja osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta tiedotettiin aupungin

15 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Viranomaisyhteistyö internet-sivuilla ja ilmoitustaululla seä Kaunis Grani lehdessä. Maanomistajille vireilletulosta tiedotettiin myös irjeellä. Kaavoitusen äynnistyessä järjestettiin maanomistajille neuvottelu aupungin ja aavaa laativan onsultin anssa Kaavoitusen pohjasi laaditut vaihtoehtoiset suunnitelmat esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja viointisuunnitelma olivat nähtävillä Kaavaluonnosen nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnosesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Laasotien orttelin seä siihen liittyvän Tunnelitien, Laasotien ja Gresantien atuosuusien alueelle laadittu aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana järjestettiin asemaaavamuutosta oseva yleisötilaisuus Kauniaisten aupungintalolla. Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Aseman ympäristön aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi virnaomaisilta pyydettiin lausunnot. Radan pohjoispuolen aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Ratatyöläisten orttelin aavaehdotus oli uudelleen nähtävillä (MRA 3 ) Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Kaavoitusen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Asemaaavamuutosen tavoitteet.. Lähtöohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupunginvaltuuston hyväsymän ehittämisstrategian muaan Kauniaisten esustan uudelleenraentumisen halutaan jatuvan. Kesustaa pidetään aupuniraenteen ehittämisen täreimpänä ohteena ja tavoitteena on lisätä asuntojen ja toimitilojen määrää esustassa. Asemaaavan muutosella luodaan aavalliset edellytyset Kauniaisten esustan uudistamiselle siten, että saadaan raennetun ja muun ympäristön annalta laaduas seä liienteellisesti toimiva rataisu. Haneen yhteydessä huomioidaan myös aupuniradan jatoraentamisen yhteydessä ajanohtaisesi tuleva asema-alueen uudistaminen.

16 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 5 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtaunnallisissa alueidenäyttötavoitteissa (VAT) linjataan maamme alueidenäyttöä pitälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliieen vaiutuset alueraenteeseen, yhdysuntaenteen eheyttämisen tve, elinympäristön laatuvaatimuset, luonnon- ja raennusperinnön säilyminen ja yhteysverostojen toimivuus alueidenäytölle asettavat. Maanäyttö- ja raennuslain muaan valtaunnallisten alueidenäyttötavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maaunnan suunnittelussa ja untien aavoitusessa. Suunnittelun lähtöohtana ovat erityisesti seuraavat valtioneuvoston hyväsymät valtaunnalliset alueidenäytön tavoitteet ja niiden voimaan tulleet tistuset, joiden pääteemana on ollut ilmastonmuutosen haasteisiin vastaaminen: yhdysuntaenteen eheyttäminen, ulttuuriympäristön ja raennusperinnön säilyttäminen, olemassa olevien liienneyhteysien ja -verostojen ehittäminen, jouoliienteen edellytysten edistäminen seä liienneturvallisuuden pantaminen. Tistetun ohdan.3 Eheytyvä yhdysuntaenne ja elinympäristön laatu muaisina yleistavoitteina ovat: Alueidenäytöllä edistetään yhdysuntien ja elinympäristöjen eologista, taloudellista, sosiaalista ja ulttuurista estävyyttä. Olemassa olevia yhdysuntaenteita hyödynnetään seä eheytetään aupuniseutuja ja taajamia. Yhdysuntaennetta ehitetään siten, että palvelut ja työpaiat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuusien muaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henilöautoliienteen tve on mahdollisimman vähäinen. Liienneturvallisuuden seä jouoliienteen, ävelyn ja pyöräilyn edellytysiä pannetaan. Alueiden äytöllä edistetään elineinoelämän toimintaedellytysiä osoittamalla elineinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuusia olemassa olevaa yhdysuntaennetta hyödyntäen. Runsaasti henilöliiennettä aiheuttavat elineinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdysuntaenteen sisään tai muutoin hyvien jouoliienneyhteysien äärelle. Kaupuniseutuja ehitetään tasapainoisina oonaisuusina siten, että tueudutaan olemassa oleviin esusiin. Kesusia ja erityisesti niiden esusta-alueita ehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaiojen ja vapaa-ajan alueina. Alueidenäytössä iinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja risien ennalta ehäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Eheytyvää yhdysuntaennetta ja elinympäristön laatua osevina erityistavoitteina ovat: Alueidenäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja allioperän soveltuvuus suunniteltuun äyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustve on selvitettävä ennen ryhtymistä aavan toteuttamistoimiin.

17 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 6 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Alueidenäytössä on ehäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtausista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle heriä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille vmistamatta riittävää meluntorjuntaa. Alueidenäytössä on vattava riittävät alueet jalanulun ja pyöräilyn verostoja vten seä edistettävä verostojen jatuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Tistetun ohdan.5 Toimivat yhteysverostot ja energiahuolto muaisina yleistavoitteina ovat: Tvittaviin liienneyhteysiin vaudutaan ehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliienneyhteysiä ja -verostoja. Toimivia yhteysverostoja ja energiahuoltoa osevina erityistavoitteina ovat: Alueidenäytössä on turvattava olemassa olevien valtaunnallisesti merittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatuvuus ja ehittämismahdollisuudet Uudenmaan maauntaaavassa (..00) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueesi ja esustatoimintojen alueesi, jona pohjoispuolella ulee päärata. Uudenmaan maauntaaavaa on täydennetty Uudenmaan. vaihemaauntaaavalla. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu merintöjä. vaihemaauntaaavassa. Uudenmaan. vaihemaauntaaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueesi ja esustatoimintojen alueesi. Maanäytön yleissuunnitelmassa (3..00) aavamuutosalue on osoitettu esustatoimintojen alueesi (C) ja rautatiealueesi (LR). Asemaaavassa (..973) on osoitettu Ratapolun atualue, asuin-, liieja toimistoraennusten orttelialue (ALK), yleinen pysäöintialue (LP) ja puisto (P). Kaupuniradan yleissuunnitelmassa (003) on tasteltu Leppävaa - Espoon esus välisen rataosuuden muuttamista neliraiteisesi. Yleissuunnitelman raidevauset ja asemajärjestelyt huomioidaan aavasuunnittelussa. Alueen oloista johdetut tavoitteet Melu ja tärinä Ramboll on laatinut ympäristövaiutusselvitysen (0) ns. rautatieläisten orttelin osalta. Selvitysessä todetaan, että vaia selvitysohde sijaitsee lähellä rataa, se on mahdollista toteuttaa niin, että melun (ilmaäänen) osalta saavutetaan ohjevojen muaiset melutasot ulo-oleselualueilla, sisätiloissa ja pveeilla. Selvitysessä on annettu seuraavat ääneneristävyysvaatimuset:

18 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 7 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Tontti Raennusen itäosa, pohjois- ja itäjulisivut 33 db(a) Raennusen länsiosa, pohjoisjulisivu 9 db(a) Raennusen itäosan pohjois- ja itäjulisivuilla pveeet on lasitettava erioislasitusella 3 db(a) ja pveeen attoon on asennettava austiialevyt. Raennusen muilla julisivuilla 9 db(a) eli tavallinen pveelasitus riittää. Tontti Oleselupihojen suojasi radan puolelle suunnitelman muaiset noin 6,6 m oreat meluseinät. Meluseinäraenteen ääneneristävyysluvun (DL R ) tulee olla vähintään 5 db. Itäpuolen raennusen pohjois- ja itäjulisivut 3 db(a). Kaavamääräysten ja raennerataisujen ysinertaistamisesi voidaan antaa sama vo uin tontilla eli 33 db(a) Muut itä- ja länsipuoleiset julisivut 9 db(a) Eteläjulisivut 35 db(a), un huomioidaan myös junaliienteen enimmäismelua osevat suosituset Länsipuoleisen raennusen pohjoisjulisivulla ei ole tpeen antaa määräysiä, osa tämä olisi enintään db(a) Itäpuolen raennusen itäjulisivulla pveeet on lasitettava erioislasitusella db(a) ja pveeen attoon on asennettava austiialevyt. Pveerivien päädyt tulee toteuttaa umpinaisina. Muiden julisivujen osalta riittää tavallinen pveelasitus ja pveeiden radan puoleiset päädyt tulee toteuttaa umpinaisina. Selvitysessä tehtyjen tärinämittausten perusteella alibroidun ennustemallin muaan uusille asuinraennusille hyväsyttävä värähtelyluoa C ( 0,30 mm/s) täyttyy asuinraennusissa yli 0 metrin etäisyydellä raiteesta - errosisten talojen osalta ja yli 0 metrin etäisyydellä raiteesta -5 errosisten talojen osalta. Uusien raennusten sijoittelussa tulee etäisyys raiteesta lasea tulevasta pohjoisimmasta lisäraiteesta, joa on noin 8 metriä pohjoiseen nyyisestä pohjoisesta raiteesta. Tieliiennetärinän osalta uusille asuinraennusille hyväsyttävä värähtelyluoa C täyttyy -5 errosisissa asuinraennusissa yli metrin etäisyydellä Asematiestä. Runomelun osalta selvitysessä todetaan, että runomelun viointitasojen ja 3 muaisten vioiden perusteella ohjevot ylittyvät nyyisellä rataverolla noin 0 db ja tulevien raiteiden valmistuttua noin 5 db. Miäli tuleville raiteille toteutetaan tärinäeristys esimerisi ratapölyjen alle, riittää raennusten runomeluerityseen 0 db eristysrataisu. Miäli raennuset perustetaan perusallioon paalutusilla, voivat runomelutasot nousta jopa 0 db lasetuista. Tontin osalta suositellaan vähintään 6 db runomelua eristävää raennetta tai vaihtoehtoisesti runomelurisiä voidaan edelleen tutia tentavin mittausin nyyisen puhelinesusen raennusessa 3-suuntaisella värähtelyanturilla. Runomelueristys tulee toteuttaa siten, että eristerataisu vaimentaa värähtelyä erityisesti mittaustulosien perusteella merittävimmillä taajuusilla 50-00Hz. Ympäristövaiutusselvitys oonaisuudessaan on aavaselostusen liitteenä. Helimäi austiojen laatimassa Raideliienteen tärinä- ja runomeluselvitysessä (0) todetaan myös, että runomelutasot tulevat ylittämään tavoitevot aiissa raennusissa suurissa osassa errosista. Runomelutasoja on mahdollista alentaa asentamalla raennusten perustusiin vaimen-

19 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 8 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C nuserros. Selvitysessä todetaan, että maanerrosista saatujen mittaustulosten perusteella määritetyt tuloset ylivioivat jonin verran runomelutasoja raennusessa etenin vaaasuuntaisen mittaustulosen osalta, osa äytetty lasentamalli ei huomioi värähtelyn vaimentumista pintaerrosista raennusen perustusiin. Miäli esimerisi liiennöivässä alustossa, ajonopeusissa tai väylän unnossa tapahtuu muutosia, voivat tärinä ja runomelutasot olla oreampia tai matalampia uin selvitysessä on vioitu. Raennusissa saavutettavaa runomelutasoa olisi selvitysen muaan mahdollista vioida temmin oepaalutusista tehtävin lisäselvitysin. Selvitysen muaan on uitenin mahdollista, että lisäselvitysten jäleen runomelutasot hieman lasevat selvitysessä esitetyistä, mutta ylittäisivät silti tavoitetasot... Prosessin aiana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tentuminen Liiennevirasto on ilmoittanut, että aavaan tulee vata aupuniradan yleissuunnitelman muainen aluevaus rautatiealueelle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -untayhtymä (HSY) ei vastaa asemaaavamuutosen aiheuttamisen johtosiirtojen suunnittelun tai raentamisen ustannusista. HSY osallistuu ustannusiin enintään johtosiirroista saamansa materiaalihyödyn suhteessa, joa sovitaan eriseen. Vesihuollon muutosten osalta aii suunnitelmat tulee hyväsyttää HSY:llä. HSY:n laatiman saneerausen yleissuunnitelman muaan Ratatyöläisten orttelin itäpäässä ulevat johdot hylätään. Korttelin raentamisvaiheessa tulee vmistaa, että yseiset johdot on jo saneerattu. Ratatyöläisten orttelin alueella itä-länsi-suunnassa uleva jätevesiviemäri jää aavamuutosalueelle ja sille pitää vata riittävä johtouja (3 m ummastain reunasta) eiä johtoujalle tule sijoittaa raennusia..5 Asemaaavataisun vaihtoehdot ja suunnitteluvaiheiden päätöset Asemaaavoitustyön alusi tistettiin suunnittelun tavoitteet ilpailun tulosten, yleisöpalautteen ja maanomistajaneuvottelujen pohjalta. Asemaaavoitustyön alussa laadittiin ns. perusvaihtoehto, jona lisäsi eseisistä ortteleista laadittiin 8 pl vaihtoehtoisia suunnitelmia. Kaupunginhallitus päätti ja aupunginvaltuusto valita jatotyösentelyn pohjasi perusvaihtoehdon.

20 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 9 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaavaluonnos Kuva 9. Vuonna 007 laadittu perusvaihtoehto valittiin aavoitusen lähtöohdasi. Perusvaihtoehdon pohjalta laadittiin asemaaavaluonnos talvella Yhdysuntalautaunta päätti asettaa asemaaavamuutosluonnosen nähtäville. Kaavaluonnosesta jätetyt mielipiteet osivat pääasiassa liienneyhteysiä, pysäöintijärjestelyjä, aseman järjestelyjä, raentamisen sijoittumista ja muotoa seä esteettömyyttä. Viranomaisten lausunnoissa orostui erityisesti asemaoonaisuuden säilyttämisen täreys. Kaavaluonnosen nähtävillä olon jäleen aavoitusta päätettiin viedä eteenpäin osaoonaisuusina. Kuva 0. Kesusta alueesta laadittu aavaluonnos.

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5)

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5) OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 1 (5) A-2695 Asemakaavan muutos 2.2. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 2 (5) ALOITE/HAKIJA Asunto Oy Vasikkahaantie 15 on

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot