KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto.3.03

2 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C KAUNIAISTEN KAUPUNKI KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAN YMPÄRISTÖ PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Tunnistetiedot Kunta: Kauniaisten aupuni Kaupunginosa: Kaavan nimi: Kaavan laatija: Kauniainen esusta asemaaavamuutos radan pohjoispuoli FCG Suunnittelu ja teniia Oy Emmi Sihvonen, DI, YKS-9 Vireilletulosta ilmoitettu: Asemaaava osee aupunginosan orttelia 8, yleistä pysäöintialuetta, puisto-, atu- ja rautatiealuetta. Asemaaavalla muodostuu aupunginosan ortteli 8, autopaiojen orttelialue ja osa atualuetta. Asemaaavamuutosen selostus osee.3.03 päivättyä asemaaavattaa.. Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Kauniaisten esustassa. Kaava-alueeseen uuluu junadan pohjoispuoliset alueet Asematien eteläpuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin ha. Kaava-alue on esitetty uvissa ja (nro 3b). Kuva. Kaavamuutosalue.

3 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kaava-alue (nro 3b uvassa ) on osa Kesusta aava-alueesta. Radan pohjoispuolen aavaehdotus (3a + 3b) oli nähtävillä Ehdotusen nähtävilläolon jäleen atsottiin toitusenmuaisesi viedä liityntäpysäöintiä oseva osa aavasta (3a) hyväsymisäsittelyyn. Liityntäpysäöintialueen (3a) aavamuutos hyväsyttiin aupunginvaltuustossa..0. Kesusta alueen jaautuminen neljään vaiheeseen on esitetty uvassa. Koo esusta alueelle laadittu aavaluonnos oli nähtävillä Sysyllä 008 laadittiin aavaehdotus n. Laasotien ortteliin (nro uvassa ). Laasotien orttelin aava hyväsyttiin vuoden 008 lopussa. Rautatieaseman ympäristön aavaehdotus (nro uvassa ) laadittiin vuosina 00-0 ja aava vietiin hyväsymisäsittelyyn tououussa 0..3 Kaavan nimi ja toitus Kuva. Kesusta alueen aavoitus on jasotettu neljään vaiheeseen. Radan pohjoispuolen Ratatyöläisten orttelin aavamuutos on osoitettu uvassa numerolla 3b. Kesusta asemaaavamuutosen tavoitteena on jataa esustan uudistamista ja ehittämistä ottaen huomioon asumisen ja palvelujen tpeet seä liienteelliset, ympäristölliset ja suojelulliset näöohdat.

4 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 3 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Selostusen sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot.... Tunnistetiedot.... Kaava-alueen sijainti....3 Kaavan nimi ja toitus.... Selostusen sisällysluettelo Luettelo selostusen liiteasiairjoista... Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemaaava Asemaaavan toteuttaminen Lähtöohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleisuvaus Luonnonympäristö Raennettu ympäristö Maanomistus Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Kaava-aluetta osevat suunnitelmat... 9 Asemaaavan muutosen suunnittelun vaiheet Asemaaavan muutosen suunnittelun tve Suunnittelun äynnistäminen ja sitä osevat päätöset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaiutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö.... Asemaaavamuutosen tavoitteet..... Lähtöohta-aineiston antamat tavoitteet..... Prosessin aiana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tentuminen Asemaaavataisun vaihtoehdot ja suunnitteluvaiheiden päätöset Asemaaavaluonnos Laasotien orttelin asemaaava Aseman ympäristön asemaaava Asemaaavaehdotus radan pohjoispuoli Asemaaavan muutos radan pohjoispuoli, liityntäpysäöinti Asemaaavaehdotus radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli Asemaaavan muutos radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli Asemaaavamuutosen uvaus Kaavan raenne Mitoitus Aluevauset Korttelialueet Katualueet Kaavan vaiutuset... 9

5 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Sosiaaliset vaiutuset Vaiutuset palveluihin Vaiutuset luontoon ja luonnonympäristöön Vaiutuset yhdysuntaenteeseen ja raennettuun ympäristöön Vaiutuset talouteen Ympäristön häiriöteijät Kaavan suhde valtaunnallisiin alueidenäyttötavoitteisiin ja maauntaaavaan Kaavan suhde yleisaavan sisältövaatimusiin Asemaaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutusen seuranta Luettelo selostusen liiteasiairjoista. Kaavattapienennös. Kaava-alueen havainneuva 3. Ote maauntaaavasta..00 (ympäristöministeriö vahvistanut ). Ote Kauniaisten aupungin maanäytön yleissuunnitelmasta (Masu ) Ote voimassa olevasta asemaaavayhdistelmästä 6. Yhdistelmä ajantasa-asemaaavasta ja aavaehdotusesta 7. Pysäöinti esusta-alueella 8. Kevyen liienteen yhteydet esusta-alueella 9. Maanomistus 0. Tonttijao. Ympäristövaiutusselvitys (Ramboll 0). Raentamistapaohje (Aritehtitoimisto L-N Oy ja Aritehtitoimisto Hedman & Matomäi Oy)

6 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 5 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C TVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet. Asemaaava Kaavamuutosen laatimiseen on ryhdytty Kauniaisten aupungin aloitteesta. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen valmistelu aloitettiin vuoden 006 lopulla. Tjousilpailun perusteella haneen projeionsultisi valittiin FCG Suunnitteluesus Oy, nyyinen FCG Suunnittelu ja teniia Oy. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen osallistumis- ja viointisuunnitelma on hyväsytty Kaavamuutosen vireilletulosta ja osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta tiedotettiin aupungin internet-sivuilla ja ilmoitustaululla seä Kaunis Grani lehdessä. Maanomistajille vireilletulosta tiedotettiin myös irjeellä. Kaavoitusen äynnistyessä järjestettiin maanomistajille neuvottelu aupungin ja aavaa laativan onsultin anssa Kaavoitusen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavoitusen tavoitteiden pohjasi laadittiin ns. perusvaihtoehto, jona lisäsi eseisistä ortteleista laadittiin 8 pl vaihtoehtoisia suunnitelmia. Suunnitelmat esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaupunginvaltuusto päätti valita jatotyösentelyn pohjasi perusvaihtoehdon, jona pohjalta asemaaavamuutosluonnos laadittiin talvella Yhdysuntalautaunta päätti asettaa asemaaavamuutosluonnosen nähtäville. Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja viointisuunnitelma olivat nähtävillä Kaavaluonnosen nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnosesta. Lisäsi pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Kaavaluonnosen nähtävilläolon jäleen aavoitusta päätettiin viedä eteenpäin osaoonaisuusina. Laasotien orttelin seä siihen liittyvän Tunnelitien, Laasotien ja Gresantien atuosuusien alueelle laadittiin aavaehdotus, joa oli nähtävillä ja jona Kauniaisten aupunginvaltuusto hyväsyi Aseman ympäristön aavaehdotus oli nähtävillä Rautatieaseman ympäristön aava hyväsyttiin Radan pohjoispuolen aavaehdotus oli nähtävillä Ehdotusen nähtävilläolon jäleen atsottiin toitusenmuaisesi viedä liityntäpysäöintiä oseva osa aavasta hyväsymisäsittelyyn. Liityntäpysäöintialueen aavamuutos hyväsyttiin aupunginvaltuustossa..0. Ratatyöläisten orttelin aavaehdotus oli uudelleen nähtävillä (MRA 3 ) Kaavaan tehtiin nähtävillä olon jäleen tistusia. Naapureita uultiin aavaan tehtyjen tistusten osalta. Laadittu asemaaavan muutos on viimeinen osa Kesusta asemaaavamuutosaluetta. Asemaaava on laadittu prosessin aiana tentuneiden tavoitteiden seä saadun palautteen pohjalta. Kaavamuutosalue on noin ha suuruinen. Kaavaehdotusessa on osoitettu ortteliin 8 asuinerrostalojen orttelialue, autopaiojen orttelialue ja Ratapolu atualueesi. Asemaaavan muutosehdotusen yhteenlasettu oonaisraennusoieus on m.

7 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 6 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaavan toteuttaminen Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa aavan saatua lainvoiman. Asemaaavamuutosen yhteydessä tullaan teemään alueen maanomistajien anssa aavan toteuttamista osevia maanäyttösopimusia. 3 LÄHTÖKOHDAT 3. Selvitys suunnittelualueen oloista 3.. Alueen yleisuvaus 3.. Luonnonympäristö 3..3 Raennettu ympäristö Kaavamuutosalue on noin ha suuruinen ja siihen uuluu asuin-, liie- ja toimistoraennusten orttelialue, pysäöintialuetta, puisto-, rautatie- ja atualuetta. Kaavamuutosalueen eteläpuolella sijaitsee rantata ja rautatieasema. Kaavamuutosalue sijoittuu taajama-alueelle, raennettuun ympäristöön. Suunnittelualueella ei tiettävästi ole erityisiä luontovoja. Kaavamuutosalueelta ei asemaaavan muutostyön yhteydessä ole laadittu erillistä luontoselvitystä. Kaavamuutosalue sijoittuu Kauniaisten liieesustan pohjoispuolelle. Muutoin lähiympäristö on tiiviisti taajamaenteeseen uuluvaa asuinaluetta. Kesustan uudistus on phaillaan äynnissä ja alueelle raennetaan mm. lisää asuntoja. Liienteellisesti suunnittelualueen sijainti on eseinen. Tunnelitie yhdistää Kauniaisten pohjois- ja eteläosat radan alitse. Rautatieasema sijaitsee suunnittelualueen aaoispuolella. Tunnelitietä pitin ulee useita seutu- ja paiallisliienteen linja-autoja. Kevyt liienne ulee matalan ja ahtaan Tunnelitien aliulun autta yhdessä ajoneuvoliienteen anssa. Noin 500 metrin päässä Tunnelitiestä itään sijaitsee radan alittava evyen liienteen yhteys. Kevyen liienteen seudullinen yhteys ulee Kauniaistentien vtta pitin.

8 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 7 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kuva 3. Tunnelitien, Helsingintien ja Asematien liittymäalue (uva 009). Suunnittelualueen esellä itä-länsi-suunnassa ulee jätevesiviemäri. Suunnittelualueen eseltä etelään radan ali ulee sadevesiviemäri. Suunnittelualueen länsiosassa ja Ratapolun alla ulee jätevesi- ja sadevesiviemäri. Johdot tulee huomioida alueen suunnittelussa ja raentamisessa. Suunnittelualueen itäosassa olevat viemärit tullaan HSY:n tietojen muaan tulevaisuudessa saneeraamaan pois nyyiseltä paialtaan Tunnelitien iertoliittymän raentamisen yhteydessä. Asemaaavan muutosesta mahdollisesti aiheutuvien muutosten osalta aii suunnitelmat tulee hyväsyttää HSY:llä ja mahdolliset vesihuoltoveroston siirrot tulee rahoittaa vesilaitostoiminnan ulopuolisella rahoitusella.

9 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 8 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Maanomistus Kuva. Alueen jätevesiviemärit (punainen), sadevesiviemärit (vihreä) ja vesijohdot (sininen). Ratapolun ja Asematien väliin jää puhelinesusen raennus. Raennusessa sijaitsee asuntoja toisessa ja olmannessa errosessa. Puhelinesusen ja radan välissä sijaitsi ns. rautatieläisten asuinortteli. Raennuset on purettu vuoden 0 aiana. Raennuset oli raennettu 900- luvun alussa. Vehreällä alueella oli asi asuinraennusta ja talousraennusia. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee Museoviraston valtaunnallisesti merittävisi raennetuisi ulttuuriympäristöisi luoittelemia ohteita. Kaavaalueen pohjoispuolelle sijoittuu Kauniaisten huvilaaupuni ja aava-alueen aaoispuolelle sijoittuu Kauniaisten rautatieasema. Kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (95/963) toittamia iinteitä muinaisjäännösiä. Asemaaavamuutosalue oostuu usean eri maanomistajan alueista. Maanomistajina alueella ovat Kauniaisten aupungin lisäsi Asunto Oy Kauniaisten Jalavapiha, As. Oy Kauniaisten Tralla Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Asemaaavamuutosalueen eteläpuolella ulee Helsingin ja Turun välinen rantata, jolla ulee auoliienteen junien lisäsi runsaasti lähiliienneysiöitä. Kaava-alueen itäpuolella uleva Tunnelitie on Kauniaisten vilaimpia atuja. Melu- ja tärinähaittojen suuruutta rajoittaa se, ettei rantadalla ole tavaliiennettä. Myös aluetta rajaavien atujen liiennemäärä on maltillinen: Kehä :n jateen ympäristövaiutusvioinnin muaan yhteyden Kauniaistentie Tunnelitie - Asematie liiennemäärä tulee asvamaan vuoteen 030 mennessä enintään %.

10 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 9 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Meluntorjuntatpeen toteaminen perustuu valtioneuvoston melutason ohjevoja osevan päätösen (N:o 993, ) vaatimusiin: Asumiseen äytettävillä alueilla ja viristysalueilla taajamissa melutaso ei saa ulona ylittää melun A-painotetun evivalenttitason päiväohjevoa (lo 7-) 55 db eiä aiaisemmin aavoitetuilla alueilla yöohjevoa (lo -7) 50 db eiä uusilla aava-alueilla yöohjevoa 5 db. Asuin- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että uloa antautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun evivalenttitason päiväohjevon (lo 7-) 35 db ja yöohjevon (lo -7) 30 db. Liie- ja toimistohuoneissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjevoa 5 db. 3. Suunnittelutilanne Liienteen tärinää osevassa VTT:n selvitysessä (00, VTT tiedotteita 78) on annettu tärinään liittyviä suositusia. Suositusen muaan uudella asuinalueella asuinraennusen tärinä ei saa ylittää voa 0,30 mm/s eiä vanhalla asuinalueella voa 0,60 mm/s. Tärinälle herimpiä raennusia ovat yleensä puolitoista tai asierrosiset puuraenteiset talot. 3.. Kaava-aluetta osevat suunnitelmat Maauntaaava Uudenmaan maauntaaava on hyväsytty maauntavaltuustossa..00. Ympäristöministeriö on vahvistanut aavan Uudenmaan maauntaaavaa on täydennetty Uudenmaan. vaihemaauntaaavalla. Vaiheaavan eseisen sisältö muodostuu jätehuollon pitän aiavälin aluetpeista, iviaineshuollon aluevausista, laajoista yhtenäisistä metsätalousalueista, moottoriurheilu- ja ampumadoista seä liienteen vioista ja terminaaleista. Maauntavaltuusto hyväsyi aavan ja Ympäristöministeriö vahvisti aavan Uudenmaan maauntaaavan uudistamistyö on äynnistynyt vuoden 009 alussa.. vaihemaauntaaavatyön pääpaino on yhdysuntaenteeseen ja liienteeseen liittyvissä alueraenteellisissa ysymysissä. Lisäsi selvitetään viristys- ja viheryhteystpeet, ulttuurimaisema-alueet ja luontoohteet seä maatalousalueet. Uudenmaan maauntahallitus on hyväsynyt tistetun osallistumis- ja viointisuunnitelman. Maauntavaltuusto hyväsyi Uudenmaan. vaihemaauntaaavan. Ote Uudenmaan maauntaaavasta..00 on aavaselostusen liitteenä. Yleisaava Alueella ei ole oieusvaiutteista yleisaavaa. Maanäytön yleissuunnitelma Maanäyttöä ohjataan aupunginvaltuuston hyväsymällä Kauniaisten aupungin maanäytön yleissuunnitelmalla (Masu ). Ote maanäytön yleissuunnitelmasta on aavaselostusen liitteenä.

11 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 0 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaava Alueella on voimassa asemaaava..973 Ote asemaaavayhdistelmästä on aavaselostusen liitteenä. Raennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväsynyt Kauniaisten aupungin raennusjärjestysen.6.00 ja se on astunut voimaan Kaupunginvaltuusto on hyväsynyt raennusjärjestysen päivitysen Pohjatta Pohjatta täyttää aavoitusmittausasetusen (8/99) asettamat vaatimuset. Raennusielto Alueella on voimassa raennusielto aupunginhallitusen päätösen muaisesti ( , MRL 53 ). Raennusielto oli voimassa asti. Kaupunginhallitus päätti ( , MRL 53, MRL 0 ) jataa raennusieltoa ahdella vuodella 7..0 asti. Kaupunginhallitus päätti 6..0 jataa raennusieltoa ahdella vuodella. Raennusielto raueaa automaattisesti asemaaavan tultua hyväsytysi. Espoon aupuniradan yleissuunnitelma Leppävaa - Espoon esus välisen aupunirataosuuden seä sen vrelle sijoittuvien asemien pantamisesi on laadittu yhteistyössä Ratahallintoesusen seä Espoon ja Kauniaisten aupunien esen Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003. Suunnitelmassa on osoitettu alustavat aupuniradan vaatimat aluetpeet seä järjestelyt Kauniaisten aseman uudistamisesi. Yleissuunnitelman muaan rata muuttuu neliraiteisesi, joa mahdollistaa lähi- ja auojunien erottamisen omille raiteilleen Helsingin ja Espoon välillä. Kauniaisten asema laitureineen siirtyy nyyisestä länteen siten, että laiturin esiohta asettuu Tunnelitien ohdalle. Tunnelitien molemmilta puolilta on portaat ja hissiyhteydet aiille laitureille. Tunnelitien sillan alle sijoittuu bussien vaihtopysäialue.

12 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kuva 5. Havainneuva Kauniaisten laiturialueelta (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003). Kuva 6. Kauniaisten asema-alue (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003, Aritehtitoimisto CJN Oy). Kuva 7. Kauniaisten aseman pituus- ja poiileiaus (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003, Aritehtitoimisto CJN Oy).

13 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kaavamuutosalueen muut suunnitelmat Aritehtitoimisto L-N Oy on laatinut suunnitelman tontille nro ja Aritehtitoimisto Hedman & Matomäi Oy on laatinut suunnitelman tontille. Tonttien suunnittelussa on tehty yhteistyötä ja tastelu tonttien muodostamaa oonaisuutta mahdollisimman toimivan oonaisrataisun saavuttamisesi. Tonteille on laadittu raentamistapaohje, joa on aavaselostusen liitteenä. Suunnittelun yhteydessä on tutittu myös pelastusajoneuvojen tilantvetta (uva 8). Pelastusreitti nostotiasautolle on mahdollista järjestää raennusten väleihin ja länsipuolelle. Itäisimmän raennusen pveerivistöön tehdään hätäpoistumisluuut pveelaattoihin. Kuva 8. Asemapiirustus, jossa pelastusajoneuvojen nostoaluetta uvaavat atoviivalla osoitetut ympyrät. Suomen IP-Teniia Oy on laatinut Kauniaisten aupungille Tunnelitien yleissuunnitelman luonnosen (007). FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä on laadittu raennussuunnitelmaa Tunnelitielle, Helsingintielle ja Asematielle (009-00).

14 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 3 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET. Asemaaavan muutosen suunnittelun tve Kaupunginvaltuuston hyväsymän aupungin ehittämisstrategian muaan Kauniaisten esustan uudelleenraentumisen halutaan jatuvan. Kesustaa pidetään aupuniraenteen ehittämisen täreimpänä ohteena ja tavoitteena on lisätä asuntojen ja toimitilojen määrää esustassa. Nämä tavoitteet on asetettu sen jäleen un esusta-alueella hyväsyttiin asemaaavamuutos vuonna 996, jona muaan uusi, vuoden 00 aiana äyttöön otettu auppaesus on raennettu.. Suunnittelun äynnistäminen ja sitä osevat päätöset.3 Osallistuminen ja yhteistyö.3. Osalliset Kaavamuutosen laatimiseen on ryhdytty Kauniaisten aupungin aloitteesta. Kesustan alueesta järjestettiin itehtuuriutsuilpailu vuoden 00 aiana. Kilpailun jäleinen maanäytön suunnittelu jaettiin ahteen osaoonaisuuteen ja vaiheeseen. Ensimmäisen osan ns. liieesustan asemaaavamuutos valmistui vuonna 006. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen valmistelu aloitettiin vuoden 006 lopulla. Tjousilpailun perusteella haneen projeionsultisi valittiin FCG Suunnitteluesus Oy, nyyinen FCG Suunnittelu ja teniia Oy. Osallistumis- ja viointisuunnitelman muaan osallisia ovat:.3. Vireilletulo Suunnittelualueen maanomistajat Naapuriiinteistöjen maanomistajat Raennuslautaunta Liiennevirasto Kesi-Uudenmaan maauntamuseo Museovirasto Uudenmaan elineino-, liienne-, ja ympäristöesus Asemaaavamuutosen vireilletulosta seä osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta uulutettiin Osallistuminen ja vuorovaiutusmenettelyt Vuonna 000 voimaan tulleen maanäyttö- ja raennuslain muaan asemaaavoitusprosessissa orostuu osallisten uuleminen ja heidän näemystensä huomioon ottaminen. Vuorovaiutusen muodot määritellään osallistumis- ja viointisuunnitelmassa, jossa uvataan työn etenemisjärjestys ja vio aiataulusta, alustava lista haneen osallisista, uvataan osallistumismahdollisuudet ja vioidaan asemaaavan vaiutusia. Kesusta-alueesta järjestetyn itehtuuriutsuilpailun tuloset olivat nähtävillä aupungintalolla Näyttelyn aiana erättiin yleisöpalautetta ilpailutöistä. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen osallistumis- ja viointisuunnitelma on hyväsytty Kaavamuutosen vireilletulosta ja osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta tiedotettiin aupungin

15 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Viranomaisyhteistyö internet-sivuilla ja ilmoitustaululla seä Kaunis Grani lehdessä. Maanomistajille vireilletulosta tiedotettiin myös irjeellä. Kaavoitusen äynnistyessä järjestettiin maanomistajille neuvottelu aupungin ja aavaa laativan onsultin anssa Kaavoitusen pohjasi laaditut vaihtoehtoiset suunnitelmat esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja viointisuunnitelma olivat nähtävillä Kaavaluonnosen nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnosesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Laasotien orttelin seä siihen liittyvän Tunnelitien, Laasotien ja Gresantien atuosuusien alueelle laadittu aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana järjestettiin asemaaavamuutosta oseva yleisötilaisuus Kauniaisten aupungintalolla. Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Aseman ympäristön aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi virnaomaisilta pyydettiin lausunnot. Radan pohjoispuolen aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Ratatyöläisten orttelin aavaehdotus oli uudelleen nähtävillä (MRA 3 ) Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Kaavoitusen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Asemaaavamuutosen tavoitteet.. Lähtöohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupunginvaltuuston hyväsymän ehittämisstrategian muaan Kauniaisten esustan uudelleenraentumisen halutaan jatuvan. Kesustaa pidetään aupuniraenteen ehittämisen täreimpänä ohteena ja tavoitteena on lisätä asuntojen ja toimitilojen määrää esustassa. Asemaaavan muutosella luodaan aavalliset edellytyset Kauniaisten esustan uudistamiselle siten, että saadaan raennetun ja muun ympäristön annalta laaduas seä liienteellisesti toimiva rataisu. Haneen yhteydessä huomioidaan myös aupuniradan jatoraentamisen yhteydessä ajanohtaisesi tuleva asema-alueen uudistaminen.

16 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 5 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtaunnallisissa alueidenäyttötavoitteissa (VAT) linjataan maamme alueidenäyttöä pitälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliieen vaiutuset alueraenteeseen, yhdysuntaenteen eheyttämisen tve, elinympäristön laatuvaatimuset, luonnon- ja raennusperinnön säilyminen ja yhteysverostojen toimivuus alueidenäytölle asettavat. Maanäyttö- ja raennuslain muaan valtaunnallisten alueidenäyttötavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maaunnan suunnittelussa ja untien aavoitusessa. Suunnittelun lähtöohtana ovat erityisesti seuraavat valtioneuvoston hyväsymät valtaunnalliset alueidenäytön tavoitteet ja niiden voimaan tulleet tistuset, joiden pääteemana on ollut ilmastonmuutosen haasteisiin vastaaminen: yhdysuntaenteen eheyttäminen, ulttuuriympäristön ja raennusperinnön säilyttäminen, olemassa olevien liienneyhteysien ja -verostojen ehittäminen, jouoliienteen edellytysten edistäminen seä liienneturvallisuuden pantaminen. Tistetun ohdan.3 Eheytyvä yhdysuntaenne ja elinympäristön laatu muaisina yleistavoitteina ovat: Alueidenäytöllä edistetään yhdysuntien ja elinympäristöjen eologista, taloudellista, sosiaalista ja ulttuurista estävyyttä. Olemassa olevia yhdysuntaenteita hyödynnetään seä eheytetään aupuniseutuja ja taajamia. Yhdysuntaennetta ehitetään siten, että palvelut ja työpaiat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuusien muaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henilöautoliienteen tve on mahdollisimman vähäinen. Liienneturvallisuuden seä jouoliienteen, ävelyn ja pyöräilyn edellytysiä pannetaan. Alueiden äytöllä edistetään elineinoelämän toimintaedellytysiä osoittamalla elineinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuusia olemassa olevaa yhdysuntaennetta hyödyntäen. Runsaasti henilöliiennettä aiheuttavat elineinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdysuntaenteen sisään tai muutoin hyvien jouoliienneyhteysien äärelle. Kaupuniseutuja ehitetään tasapainoisina oonaisuusina siten, että tueudutaan olemassa oleviin esusiin. Kesusia ja erityisesti niiden esusta-alueita ehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaiojen ja vapaa-ajan alueina. Alueidenäytössä iinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja risien ennalta ehäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Eheytyvää yhdysuntaennetta ja elinympäristön laatua osevina erityistavoitteina ovat: Alueidenäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja allioperän soveltuvuus suunniteltuun äyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustve on selvitettävä ennen ryhtymistä aavan toteuttamistoimiin.

17 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 6 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Alueidenäytössä on ehäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtausista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle heriä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille vmistamatta riittävää meluntorjuntaa. Alueidenäytössä on vattava riittävät alueet jalanulun ja pyöräilyn verostoja vten seä edistettävä verostojen jatuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Tistetun ohdan.5 Toimivat yhteysverostot ja energiahuolto muaisina yleistavoitteina ovat: Tvittaviin liienneyhteysiin vaudutaan ehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliienneyhteysiä ja -verostoja. Toimivia yhteysverostoja ja energiahuoltoa osevina erityistavoitteina ovat: Alueidenäytössä on turvattava olemassa olevien valtaunnallisesti merittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatuvuus ja ehittämismahdollisuudet Uudenmaan maauntaaavassa (..00) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueesi ja esustatoimintojen alueesi, jona pohjoispuolella ulee päärata. Uudenmaan maauntaaavaa on täydennetty Uudenmaan. vaihemaauntaaavalla. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu merintöjä. vaihemaauntaaavassa. Uudenmaan. vaihemaauntaaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueesi ja esustatoimintojen alueesi. Maanäytön yleissuunnitelmassa (3..00) aavamuutosalue on osoitettu esustatoimintojen alueesi (C) ja rautatiealueesi (LR). Asemaaavassa (..973) on osoitettu Ratapolun atualue, asuin-, liieja toimistoraennusten orttelialue (ALK), yleinen pysäöintialue (LP) ja puisto (P). Kaupuniradan yleissuunnitelmassa (003) on tasteltu Leppävaa - Espoon esus välisen rataosuuden muuttamista neliraiteisesi. Yleissuunnitelman raidevauset ja asemajärjestelyt huomioidaan aavasuunnittelussa. Alueen oloista johdetut tavoitteet Melu ja tärinä Ramboll on laatinut ympäristövaiutusselvitysen (0) ns. rautatieläisten orttelin osalta. Selvitysessä todetaan, että vaia selvitysohde sijaitsee lähellä rataa, se on mahdollista toteuttaa niin, että melun (ilmaäänen) osalta saavutetaan ohjevojen muaiset melutasot ulo-oleselualueilla, sisätiloissa ja pveeilla. Selvitysessä on annettu seuraavat ääneneristävyysvaatimuset:

18 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 7 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Tontti Raennusen itäosa, pohjois- ja itäjulisivut 33 db(a) Raennusen länsiosa, pohjoisjulisivu 9 db(a) Raennusen itäosan pohjois- ja itäjulisivuilla pveeet on lasitettava erioislasitusella 3 db(a) ja pveeen attoon on asennettava austiialevyt. Raennusen muilla julisivuilla 9 db(a) eli tavallinen pveelasitus riittää. Tontti Oleselupihojen suojasi radan puolelle suunnitelman muaiset noin 6,6 m oreat meluseinät. Meluseinäraenteen ääneneristävyysluvun (DL R ) tulee olla vähintään 5 db. Itäpuolen raennusen pohjois- ja itäjulisivut 3 db(a). Kaavamääräysten ja raennerataisujen ysinertaistamisesi voidaan antaa sama vo uin tontilla eli 33 db(a) Muut itä- ja länsipuoleiset julisivut 9 db(a) Eteläjulisivut 35 db(a), un huomioidaan myös junaliienteen enimmäismelua osevat suosituset Länsipuoleisen raennusen pohjoisjulisivulla ei ole tpeen antaa määräysiä, osa tämä olisi enintään db(a) Itäpuolen raennusen itäjulisivulla pveeet on lasitettava erioislasitusella db(a) ja pveeen attoon on asennettava austiialevyt. Pveerivien päädyt tulee toteuttaa umpinaisina. Muiden julisivujen osalta riittää tavallinen pveelasitus ja pveeiden radan puoleiset päädyt tulee toteuttaa umpinaisina. Selvitysessä tehtyjen tärinämittausten perusteella alibroidun ennustemallin muaan uusille asuinraennusille hyväsyttävä värähtelyluoa C ( 0,30 mm/s) täyttyy asuinraennusissa yli 0 metrin etäisyydellä raiteesta - errosisten talojen osalta ja yli 0 metrin etäisyydellä raiteesta -5 errosisten talojen osalta. Uusien raennusten sijoittelussa tulee etäisyys raiteesta lasea tulevasta pohjoisimmasta lisäraiteesta, joa on noin 8 metriä pohjoiseen nyyisestä pohjoisesta raiteesta. Tieliiennetärinän osalta uusille asuinraennusille hyväsyttävä värähtelyluoa C täyttyy -5 errosisissa asuinraennusissa yli metrin etäisyydellä Asematiestä. Runomelun osalta selvitysessä todetaan, että runomelun viointitasojen ja 3 muaisten vioiden perusteella ohjevot ylittyvät nyyisellä rataverolla noin 0 db ja tulevien raiteiden valmistuttua noin 5 db. Miäli tuleville raiteille toteutetaan tärinäeristys esimerisi ratapölyjen alle, riittää raennusten runomeluerityseen 0 db eristysrataisu. Miäli raennuset perustetaan perusallioon paalutusilla, voivat runomelutasot nousta jopa 0 db lasetuista. Tontin osalta suositellaan vähintään 6 db runomelua eristävää raennetta tai vaihtoehtoisesti runomelurisiä voidaan edelleen tutia tentavin mittausin nyyisen puhelinesusen raennusessa 3-suuntaisella värähtelyanturilla. Runomelueristys tulee toteuttaa siten, että eristerataisu vaimentaa värähtelyä erityisesti mittaustulosien perusteella merittävimmillä taajuusilla 50-00Hz. Ympäristövaiutusselvitys oonaisuudessaan on aavaselostusen liitteenä. Helimäi austiojen laatimassa Raideliienteen tärinä- ja runomeluselvitysessä (0) todetaan myös, että runomelutasot tulevat ylittämään tavoitevot aiissa raennusissa suurissa osassa errosista. Runomelutasoja on mahdollista alentaa asentamalla raennusten perustusiin vaimen-

19 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 8 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C nuserros. Selvitysessä todetaan, että maanerrosista saatujen mittaustulosten perusteella määritetyt tuloset ylivioivat jonin verran runomelutasoja raennusessa etenin vaaasuuntaisen mittaustulosen osalta, osa äytetty lasentamalli ei huomioi värähtelyn vaimentumista pintaerrosista raennusen perustusiin. Miäli esimerisi liiennöivässä alustossa, ajonopeusissa tai väylän unnossa tapahtuu muutosia, voivat tärinä ja runomelutasot olla oreampia tai matalampia uin selvitysessä on vioitu. Raennusissa saavutettavaa runomelutasoa olisi selvitysen muaan mahdollista vioida temmin oepaalutusista tehtävin lisäselvitysin. Selvitysen muaan on uitenin mahdollista, että lisäselvitysten jäleen runomelutasot hieman lasevat selvitysessä esitetyistä, mutta ylittäisivät silti tavoitetasot... Prosessin aiana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tentuminen Liiennevirasto on ilmoittanut, että aavaan tulee vata aupuniradan yleissuunnitelman muainen aluevaus rautatiealueelle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -untayhtymä (HSY) ei vastaa asemaaavamuutosen aiheuttamisen johtosiirtojen suunnittelun tai raentamisen ustannusista. HSY osallistuu ustannusiin enintään johtosiirroista saamansa materiaalihyödyn suhteessa, joa sovitaan eriseen. Vesihuollon muutosten osalta aii suunnitelmat tulee hyväsyttää HSY:llä. HSY:n laatiman saneerausen yleissuunnitelman muaan Ratatyöläisten orttelin itäpäässä ulevat johdot hylätään. Korttelin raentamisvaiheessa tulee vmistaa, että yseiset johdot on jo saneerattu. Ratatyöläisten orttelin alueella itä-länsi-suunnassa uleva jätevesiviemäri jää aavamuutosalueelle ja sille pitää vata riittävä johtouja (3 m ummastain reunasta) eiä johtoujalle tule sijoittaa raennusia..5 Asemaaavataisun vaihtoehdot ja suunnitteluvaiheiden päätöset Asemaaavoitustyön alusi tistettiin suunnittelun tavoitteet ilpailun tulosten, yleisöpalautteen ja maanomistajaneuvottelujen pohjalta. Asemaaavoitustyön alussa laadittiin ns. perusvaihtoehto, jona lisäsi eseisistä ortteleista laadittiin 8 pl vaihtoehtoisia suunnitelmia. Kaupunginhallitus päätti ja aupunginvaltuusto valita jatotyösentelyn pohjasi perusvaihtoehdon.

20 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 9 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaavaluonnos Kuva 9. Vuonna 007 laadittu perusvaihtoehto valittiin aavoitusen lähtöohdasi. Perusvaihtoehdon pohjalta laadittiin asemaaavaluonnos talvella Yhdysuntalautaunta päätti asettaa asemaaavamuutosluonnosen nähtäville. Kaavaluonnosesta jätetyt mielipiteet osivat pääasiassa liienneyhteysiä, pysäöintijärjestelyjä, aseman järjestelyjä, raentamisen sijoittumista ja muotoa seä esteettömyyttä. Viranomaisten lausunnoissa orostui erityisesti asemaoonaisuuden säilyttämisen täreys. Kaavaluonnosen nähtävillä olon jäleen aavoitusta päätettiin viedä eteenpäin osaoonaisuusina. Kuva 0. Kesusta alueesta laadittu aavaluonnos.

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos Pieksämäen kaupunki Vireilletulo: 13.4.2011 Kaavaluonnokset nähtävillä: 9.7.2012-17.8.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 22.10.-20.11.2012 Hyväksytty

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. Alueen määrittely IMATRA Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 12, Imatrankoski Korttelit 34 36, 38

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot