% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market"

Transkriptio

1 I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys TUUSULAN KUNTA TUOMAS SANTASALO Ky Kaavoitus Nervanderinatu 5 D 38, Helsini www,tuusula.fi

2 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 1 1 Selvitysen tausta ja tavoitteet Selvitysen tavoitteet Selvitysessä äytetyt tutimusmenetelmät ja lähtötiedot 2 2 Kelloosen aupallisten palveluiden nyytilanne Mina-alueen väestö Palveluraenne Kaupallisten palveluiden toimipaiat, myynti ja pinta-ala Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima ja sen siirtymät Kelloosella 9 3 Kelloosen aupallinen ehittäminen 3.1 Vähittäisaupan myymäläpinta-alatve Kelloosella Osayleisaavaluonnosen aupan vauset Kelloosen esustan ehittäminen diplomiyön näöulmasta Kesustan tilavauset ja Rajalinnan työpaia-alueen tilavauset 14 4 Yhteenveto ja johtopäätöset 19 Liite 1 Alustava osayleisaavaluonnos Liite 2 Alustava diplomityön ehdotus Tuusulan unta

3 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 2 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Tuusulan unta on laatimassa osayleisaavaa Kellooselle. Kelloosi asvaa voimaaasti ja asvava väestö tvitsee alueella myös palveluja. Osayleisaavassa tutitaan Kelloosen taajaman laajentumissuunnat ja aluevauset. Santasalo Ky on tehnyt Rajalinnan työpaia-alueen asemaaavaa vten aupallisen vaiutusen vioinnin eväällä Asemaaavaselvitysen lähtötietoja äytetään myös tässä selvitysessä. Osayleisaavaa osevan aupallisen selvitysen on tehnyt Tuomas Santasalo Ky ja tutimusesta vastaavat KTM Tuomas Santasalo seä KTM Katja Kosela. Selvitysen ohjausryhmässä ovat Tuusulan unnasta olleet aavasuunnittelija Kaija Hapuoja, minointipäälliö Lasse Laasonen, iinteistöinsinööri Jussi Savela, aava-itehti Aso Honanen, liienneinsinööri Jua-Matti Laaso seä aavaonsultti Matti Liuonen. 1.1 Selvitysen tavoitteet Kelloosen osayleisaavaa osevan aupallisen selvitysen tavoitteena on tutia alueen aupallista ehitystä. Toitus on selvittää, miä on Kelloosen aupallisten palveluiden mina-alue ja miten alueen ostovoima ehittyy. Lisäsi selvitetään, uina paljon auppaa Kellooselle tulisi aavoittaa ja mihin eri aupan toiminnot tulee sijoittaa. Selvitysessä ommentoidaan osayleisaavaluonnosta selvitysessä esiin tulleiden lähtöohtien pohjalta. Kelloosen esustasta on Eila Lahdenperä teemässä diplomityötä tenilliseen oreaouluun. Tuusulan unta ohjaa osaltaan tätä diplomityötä. Tässä selvitysessä otetaan myös antaa diplomityössä esitettyihin ehdotusiin Kelloosen esustan ehittämisestä. 1.2 Selvitysessä äytetyt tutimusmenetelmät ja lähtötiedot Kaupallisen selvitysen perustana on aupallisten asiantuntijoiden teemä palveluraenneja ostovoima-analyysi. Alueen aupalliset palvelut on toitettu enttääynnillä tammiuussa Päivittäistavaauppojen myynti on Kaupan maailma -lehden minaatsausesta. Erioisauppojen myynti on vioitu Tilastoesusen oo unnan erioisauppojen myynnin pohjalta. Alueen vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima on lasettu Santasalo Ky:n Kesuset ja minat alueet -tutimusen pohjalta, jossa päälähteinä on äytetty Tilastoesusen ulutustutimusta seä ansiotasotilastoa. Ostovoimalaselmat perustuvat untapohjaisiin luuihin. Ostovoimalaselma antaa suuntaa alueen asuaiden äytettävissä olevista rahamääristä, mutta se ei erro, mihin ja missä ne toteutuvat myynteinä. Ostovoimaennuste perustuu ulutusen muutosiin seä ansiotasossa odotettavaan muutoseen ja niiden tasaisen nousevaan ehityseen. Ostovoimaennusteessa epävmuutta aiheuttaa yleinen taloudellinen ehitys. Miäli talouden ehitys taantuu, on tällä vaiutusta ostovoimaennusteisiin. Taloudessa tapahtuvat muutoset vaiuttavat vähemmän päivittäistavaauppaan ohdistuvaan ostovoimaan uin erioisauppaan tai palveluihin Tuusulan unta

4 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 3 ohdistuvaan ostovoimaan, sillä päivittäistavat ovat perusulututusta. Ostovoimaennustusen epävmuus asvaa, mitä auemmasi ennusteita tehdään. Ostovoimaennusteen pohjana on väestön muutoset. Kelloosen vuoden 2010 väestöennuste on Tuusulan virallisesta osa-alueittaisesta väestöennusteesta. Vuoden 2025 väestöennuste pohjautuu osayleisaavan tavoitteeseen saada 2000 lisää asuasta Kellooselle. Vuoden 2020 väestöennuste on vioitu 2010 ja 2025 ehitysien pohjalta. Mäntsälän Hyöännummen vuoden 2020 ennuste on saatu Hyöänummen osayleisaavasta. Vuoden 2010 ja 2025 on vioitu ehitysen pohjalta. Järvenpään osaalueiden väestöennuste 2020 on saatu Järvenpään yleisaavasta. Vuosien 2010, 2015 ja 2025 ennuste on vioitu samoin uin Hyöännummen osalta. Kelloosen taajama-alue Tuusulan unta

5 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 4 2 KELLOKOSKEN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN ENNUSTEITA Kaupallisten palveluiden nyytilannetta uvataan tässä mina-alueen väestön, palveluraenteen, aupan volyymin seä ostovoiman suhteen. Väestöstä ja ostovoimasta tastellaan myös ennustetietoja. 2.1 Mina-alueen väestö Kelloosen esustan aupallisten palveluiden mina-alue on Kelloosi. Minaalueeseen uuluu lisäsi Mäntsälän puolelta Hyöännummi (Ohola). Hyöännummen oma palveluvustus on hyvin suppea ja alue tueutuu Kelloosen palveluihin, seä aupallisiin että julisiin. Mäntsälän puolelta myös Arolan alueen asuaat äyvät jonin verran ostosilla Kelloosella, mutta pääosin alueen ostovoima suuntautuu Kelloosen ulopuolelle. Lisäsi Kelloosen sairaala-alueen asiaaat ja työnteijät äyttävät Kelloosen aupallisia palveluita. Kesustan pääasiallisella mina-alueella on asuaita yhteensä Mina-alueen väestö on asvamassa. Kelloosella väestömäärä on 2000-luvulla asvanut runsaan prosentin vuosivauhdilla. Osayleisaavan tavoitteen muaan asuasluu tulee asvamaan asuaalla. Osayleisaavan tavoitevuosi tulee olemaan josus 2020 jäleen. Hyöännummella vaudutaan 1500 asuaaseen vuonna Vuonna 2025 Kelloosen esustan mina-alueella vioidaan olevan 7900 asuasta, eli lähes 2500 enemmän uin nyyään. Väestö Kelloosen vaiutusalueella 2005 ja ennuste vuosille 2010, 2020 ja Kelloosi Hyöännummi Kesustan mina-alue Arola-Joelanseutu Nummenylä Haajoi Pietilä Muut alueet yhteensä Tivan mina-alue Kelloosen ennuste 2025 pohjatuu osayleisaavan tavoiteteseen saada alueelle 2000 asuasta lisää on vioitu esimääräisen asvun pohjalta. Hyöännummen 2005, 2010 ja 2025 on vioitu esimääräisen asvun pohjalta. Nummenylän, Haajajoen ja Pietilän 2010 ja 2025 väestö on vioitu esimääräisen asvun perusteella Arolan-Joelanseudun ennuste perustuu alueen osayleisaavaan Lähde: Tuusula, Mäntsälä, Järvenpää Rajalinnan työpaia-alueelle on yleisaavaluonnosen muaan mahdollista sijoittaa lähialueita palvelevaa tilaa vaativaa auppaa. Lisäsi alueelle aavoitetaan liietontti ptaupalle (M-met). Rajalinnan alueen tilaa vaativan aupan mina-alue ulottuu hieman Kelloosea laajemmalle. Nummenylässä ei aupallisia palveluita juuriaan ole, ja tämä voi tulevaisuudessa osittain tueutua Rajalinnan alueen aupallisiin palveluihin. Suunnitelmissa olevan ohitustien raennuttua Rajalinnan tiva-alueen potentiaalisia asiaaita voivat olla myös Haajoen, Pietilän seä Mäntsälän unnan puolelta Arolan-Joelanseudun asuaat. Tuusulan unta

6 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 5 Tilaa vaativan aupan mina-alueella asuu tällä hetellä yhteensä asuasta. Nyyisin oo alue ei vielä ole tiva-alueen potentiaalinen mina-alue, sillä nyyiset yhteydet Pietilään ja Haajoelle ovat heiot. Nummenylää voidaan jo nyyolosuhteissain pitää Rajalinnan tulevan aupan mina-alueena. Vuonna 2025 tiva-alueen minaalueella vioidaan olevan asuaita Palveluraenne Kelloosen aupalliset palvelut toitettiin tammiuussa Kaupalliset palvelut ovat pääosin Kelloosen esustassa. Kesustassa on hyvä lähipalveluvustus, asi päivittäistavaauppaa, pani, apteei, uaauppa, asi pturi-ampaamoa, ahvila, elintvieiosi/videovuoraamo seä ysi muotiauppa Rituliina, jossa myydään vaatteita, anaita seä paperitvieita. Rituliinan yhteydessä toimii myös asiamiesposti. Kelloosen ua Pturi Minna Kpa Rento ahvila Elam iosi Apteei Osuuspani Valintatalo Rituliina Asiamiesposti K-met Pturi Jaelu Expert Pt-auppa Muotiauppa Apteei Muu erioisauppa Pani, posti Muu aupallinen palvelu Ravintolat, ahvilat Muussa äytössä Kaupalliset palvelut Kelloosen esustassa Tuusulan unta

7 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 6 Kesustan palvelut ovat sijoittuneet nauhamaisesti pääadun eli Vanhan valtatien vteen adun yhdelle puolelle. Päivittäistavaaupat ovat alueen eteläosissa ja näiden välissä on pienliietalo, jona liieet eivät aiilta osin avaudu Vanhalle valtatielle. Pohjoisosissa on Osuuspani asuintalon yhteydessä seä liieraennus, jossa on viisi liiehuoneistoa ja toisessa errosessa asuntoja. Liieraennuset eivät rajaa atutilaa vaan liieiden edessä on pysäöintiä. Osa pysäöinnistä on sijoittunut myös liieraennusten väliin. Pysäöinti sijoittuu atutilan ja liieraennusten väliin. Kaupallisen esustan vieressä, toisella puolella atua on Kelloosen sairaala-alue. Kaupallinen esusta rajautuu etelässä pientaloalueeseen ja pohjoisessa sairaalan asvihuoneisiin. Juliset palvelut eli oulut, irjasto ja terveysasema ovat Kelloosella sijoittuneet Koulutien vteen erilleen aupallisesta esustasta. Ravintolapalvelut ovat Kelloosella sijoittuneet hajanaisesti. Ravintoloita on ruuinalueella Ravintola Ruui ja Ravintola Patovahti seä pohjoisosassa Kelloosea Ravintola Cerif, jona yhteydessä toimii myös elloseppä. Ravintola Ruuia vastapäätä on sähöpalveluyritys seä fysioterapia. Keravanjoen vressa on Itämeriesus, jossa on oous- ja oulutustiloja. Yritysen toimintaonseptiin uuluisi myös ravintolatoimintaa, mutta tällä hetellä raennusessa ei ole ravintolaa. Rajalinnan työpaia-alueella Pohjoisväylän vrella toimii Shellin automaattiasema. Alueella on myös lounasravintola. Rajalinnan alue on muutoin pääosin työpaia-alue. Alueella on vireillä asemaaavan muutos, joa sallii alueelle päivittäistavaaupan. Päivittäistavaaupan yhteyteen on tulossa muutama pienliietila. Tuusulan unta

8 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 7 t t t t Kpa Kpa t sp Sair V t t Sair. t r r at V I sp t I t t P%%228iv%%228oti t vr t I IV Sairaala h h r h sp I I Koulu Lava Lava Sair IV IV Sairaala-alue h h h Kentt%%228 Julisten palveluiden alue Paloas Sr-esus t VI Kpa I t t Kpa t r r r I r I r t t I Kaupallinen esusta t t ** r t rr t t h t h t t vr t t tr tr t t t t tr t t t t t t t t tr tr Rajalinnan työpaia-alue t t t t ts ts t metriä Kelloosen palveluraenne Tuusulan unta

9 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys Kaupallisten palveluiden toimipaiat, myynti ja pinta-ala Kelloosella on aupallisten palveluiden toimipaioja yhteensä 21. Vähittäisauppoja on uusi, samoin ravintoloita ja ahviloita, muita palvelualan toimipaioja on seitsemän. Kasi tiloista on muussa uin aupallisten palveluiden äytössä. Kaupallisten palveluiden äytössä oleva pinta-ala on lasettu toitusen pohjalta. Kesustassa aupallisia palveluita on yhteensä 11, ja näiden äytössä on liiealaa m 2. Päivittäistavaaupan (pt-aupat ja iosit) on äytössä noin m 2 ja erioisaupan ja muiden palveluiden äytössä 700 -m 2. Kesustan ulopuolisilla alueilla on lähinnä ravintoloita ja muita palveluryitysiä. Kesustan ulopuolisilla alueilla on liiepinta-alaa ymmenen liieen äytössä yhteensä m 2, eli hieman enemmän uin esustassa. Koo Kelloosella on aupallisilla palveluilla pinta-alaa äytössä m 2, josta päivittäistavaaupan osuus on noin olmannes ja erioisaupan ja palveluiden asi olmannesta. Kaupalliset palvelut Kelloosella 2007 Kesusta Muut alueet Koo Kelloosi Liieitä -m 2 Liieitä -m 2 Liieitä -m 2 osuus Pt-auppa ja iosit % Muotiauppa % Apteei % Muu erioisauppa % Vähittäisauppa yht % Pani- ja posti % Ravintolat ja ahvilat % Muu palvelu* % Palvelut yhteensä % Muussa äytössä % * Pturit, ampaamot, sähöpalvelu, fysioterapia Lähde: Santasalo Ky Kaupallisten palveluiden myynti Kelloosella 2005 Liieitä Myynti -05 Osuus Tuusuyhtensä milj. osuus lan myynnistä Pt-auppa ja iosit 3 7,3 76 % 11 % Muotiauppa 1 0,2 2 % 4 % Apteei 1 1,8 18 % 25 % Muu erioisauppa 2 0,1 1 % 1 % Vähittäisauppa yht. 7 9,4 97 % 7 % Ravintolat ja ahvilat 6 0,2 2 % 2 % Kampaamot ja pturit 2 0,1 1 % Yhteensä 15 9,7 100 % Lähde: Santasalo Ky, Kaupan maailma, Tilastoesus Myynti tiedot ivoitu erioisaupan ja palveluiden osalta Päivittäistavaaupan myynti Kelloosella vuonna 2005 oli yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Koo vähittäisaupan myynnin vioidaan olleen lähes 10 miljoonaa euroa. Päivittäistavaaupan osuus oo Tuusulan päivittäistavaaupan myynnistä on noin ymmenes ja oo vähittäisaupan osuus Tuusulan vähittäisaupasta noin seitsemän prosenttia. Tuusulan unta

10 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 9 Päivittäistavaauppojen myynti Kelloosella on säilynyt 2000-luvulla vaaana. Kauppojen myynti ei ole merittävästi asvanut eiä lasenut. Vastaavasti ostovoima on 2000-luvulla ollut asvussa. Kasvava ostovoima ei ole ohdistunut Kelloosen metteihin, vaan siirtynyt pois Kellooselta. Järvenpään hypermettien päivittäistavamyynti on 2000-luvulla ollut asvussa. Prisman myynti on asvanut aiein nopeimmin. Kellooselaiset ovat todennäöisesti suunnanneet päivittäistavaauppaostosiaan yhä enemmän Järvenpään suuriin metteihin. Tietty osuus ruoaostosista tehdään uitenin Kelloosella. Tämä näyttää olevan tyypillistä myös muualla. Pienet aupat säilyttävät myyntinsä, mutta niiden myynti ei asva ostovoiman asvun myötä. Ostovoiman asvu näyttää pääosin suuntautuvan suuriin metteihin. Päivittäistavaauppojen myynnin ehitys Kelloosella ja Järvenpään hypermeteissa Milj Valintatalo 3,7 3,8 4,1 4,1 3,9 3,8 K-met Kelloosi 3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 3,3 Kelloosi yhteensä 6,7 6,9 7,3 7,3 7,0 7,1 Pt-myynti, milj Citymet Järvenpää 24,2 25,9 28,7 30,0 28,6 28,9 Prisma Järvenpää 22,4 25,7 30,0 30,0 31,0 33,5 Järvenpään hypermetit 46,6 51,6 58,7 60,0 59,6 62,4 Lähde: Kaupan maailma 2.4 Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima ja sen siirtymät Kelloosella Ostovoima ertoo alueen väestön ostoyvystä ja sen ohdistumisesta aupan eri toimialoille. Ostovoima siis ertoo minapotentiaalin muttei sitä, missä tämä ostovoima toteutuu myyntinä. Ostovoiman siirtymälaselmilla voidaan vioida, mitä aupan toimialat aupungissa ovat vahvoja ja minä toimialan tjonta ei vastaa uluttajien ysyntään. Kellooselaisilla oli vähittäisauppaan ohdistuvaa ostovoimaa vuonna 2005 yhteensä 23,5 miljoonaa euroa. Hyöännummen asuailla vähittäisaupan ostovoimaa oli 6,3 miljoonaa euroa. Kelloosen esustan mina-alueella vähittäisaupan ostovoimaa vuonna 2005 oli yhteensä 30 milj. euroa, josta,5 miljoonaa ohdistui pt-auppaan 4,6 miljoonaa tilaa vaativaan auppaan ja 5,4 miljoonaa muuhun erioisauppaan. Ostovoima Kelloosen vaiutusalueella 2005 Kello- Hyöän- Muut Kaii osi nummi Yhteensä alueet yhteensä Pt-auppa 9,7 2,8,5,1 24,6 Alo 0,7 0,2 0,8 0,8 1,7 Apteei 2,0 0,6 2,6 2,5 5,1 Muotiauppa 3,1 0,8 3,8 3,7 7,5 Tilaa vaativa auppa 3,7 1,0 4,6 4,4 9,0 Muu erioisauppa 4,4 1,1 5,4 5,3 10,7 Vähittäisauppa yht 23,5 6,3 29,7 28,9 58,6 Auto- ja vaosaauppa 10,2 2,5,8,6 25,3 Ravintolat ja ahvilat 2,5 0,6 3,1 3,0 6,2 Lähde: Santasalo Ky 2007 Tuusulan unta

11 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 10 Mahdollisen tulevan Rajalinnan tilaa vaativan aupan mina-alueella oli vuonna 2005 tilaa vaativan aupan ostovoimaa yhteensä 9 miljoonaa euroa ja auto- ja vaosaaupan ostovoimaa 25 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet on Kelloosella ja Hyöännummella ja puolet lähialueilla eli Nummenylässä, Pietilässä, Haajoella ja Arolan-Joelanseudulla. Ostovoiman siirtymä Kelloosella 2005 Myynti Ostovoima* Ov-siirtymä milj. milj. milj. % Pt-auppa ja iosit 7,3,5-5,1-41 % Alo 0,0 1,1-1,1-100 % Muotiauppa 0,2 4,9-4,7-96 % Apteei 1,8 3,3-1,5-46 % Muu erioisauppa 0,3,8 -,5-98 % Vähittäisauppa yht 9,6 34,6-25,0-72 % Ravintolat ja ahvilat 1,1 3,1-2,0-64 % * ellooselaisten ja hyöännummelaisten ostovoima Lähde: Santasalo Ky 2007 Ostovoiman siirtymät on lasettu Kelloosen nyyisen mina-alueen ostovoiman pohjalta. Eli ellooselaisten ja hyöännummelaiseten ostovoimaa on verrattu Kelloosella toteutuneeseen myyntiin. Vuonna 2005 vähittäisaupan myynti Kelloosella oli 10 miljoonaa ja ostovoima 35 miljoonaa euroa, näin ollen ostovoimasta 25 miljoonaa euroa eli 72 % toteutui Kelloosen ulopuolella. Päivittäistavaaupan ja apteeien ostovoimasiirtymät olivat aiein positiivisempia. Näilläin toimialoilla uitenin yli 40 % ostovoimasta siirtyy Kelloosen ulopuolelle. Tyypillisesti pt-auppa ja apteei voivat toimia pienemmilläin alueilla ja näiden ostovoima ei siirry niin herästi suurempiin esusiin uin erioisaupan ostovoima. Ostovoima on vahvassa asvussa. Väestö Kelloosen vaiutusalueella asvaa nopeasti ja tämä entisestään lisää ostovoiman asvua alueella. Vuonna 2010 Kelloosen esustan mina-alueella vioidaan olevan vähittäisaupan ostovoimaa 41 miljoonaa. Rajalinnan tilaa vaativan aupan mina-alueella vioidaan olevan tilaa vaativan aupan ostovoimaa yhteensä 14 miljoonaa euroa ja auto- ja vaosaaupan ostovoimaa 40 miljoonaa euroa. Ostovoima Kelloosen mina-alueella 2010 Kello- Hyöän- Muut Kaii osi nummi Yhteensä alueet yhteensä Pt-auppa,2 3,7 16,0 15,9 31,9 Alo 0,7 0,2 0,9 0,9 1,7 Apteei 3,0 0,9 3,8 3,8 7,6 Muotiauppa 4,5 1,2 5,8 5,7 11,5 Tilaa vaativa auppa 5,5 1,6 7,1 6,9 14,0 Muu erioisauppa 6,0 1,6 7,6 7,6 15,2 Vähittäisauppa yht 32,0 9,2 41,1 40,8 81,9 Auto- ja vaosaauppa 15,4 4,1 19,5 19,7 39,2 Ravintolat ja ahvilat 2,9 0,8 3,7 3,6 7,3 Lähde: Santasalo Ky 2007 Tuusulan unta

12 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 11 Vuonna 2020 vähittäisaupan ostovoimaa vioidaan olevan ellooselaisilla ja hyöännummelaisilla yhteensä 60 miljoonaa, miä on asinertainen määrä vuoteen 2005 verrattuna. Ostovoimasta 21 miljoonaa ohdistuu päivittäistavaauppaan, 9 miljoonaa muotiauppaan, 11 miljoonaa tilaa vaativaan auppaan ja 11 miljoonaa muuhun erioisauppaan. Kelloosen tilaa vaativan aupan mina-alueella vioidaan olevan tiva-aupan ostovoimaa vuonna 2020 yhteensä 24 miljoonaa euroa ja auto- ja vaosaaupan ostovoimaa yhteensä 67 miljoonaa euroa. Ostovoima Kelloosen mina-alueella 2020 Kello- Hyöän- Muut Kaii osi nummi Yhteensä alueet yhteensä Pt-auppa 16,6 4,7 21,3 23,9 45,2 Alo 0,7 0,2 0,9 1,1 2,0 Apteei 4,7 1,3 5,9 6,7,6 Muotiauppa 7,3 1,8 9,1 10,3 19,4 Tilaa vaativa auppa 9,0 2,4 11,4,6 24,0 Muu erioisauppa 9,0 2,2 11,2,7 23,9 Vähittäisauppa yht 47,4,5 59,9 67,2 7,1 Auto- ja vaosaauppa 25,2 6,2 31,4 35,7 67,1 Ravintolat ja ahvilat 3,5 0,9 4,4 5,0 9,4 Lähde: Santasalo Ky 2007 Tuusulan unta

13 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 3 KELLOKOSKEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Kelloosen aupallisia palveluita on tvetta ehittää. Väestö alueella asvaa voimaaasti samoin asvaa alueen ostovoima. Tällä hetellä alueella on jo ysyntää liietiloista, mutta tjontaa ei ole. Ostovoimasiirtymät alueelta ovat vsin suuret, miä ertoo tjonnan vajavaisuudesta. Lähiaupat palvelevat hyvin lähiasiointia, mutta erioisaupan palveluita täytyy haea pääosin muualta. Kellooselaiset äyvät ostosilla paljon Järvenpäässä, Järvenpään hypermetit vetävät myös päivittäistavaaupan ostovoimaa Kellooselta. 3.1 Vähittäisaupan myymäläpinta-alatve Kelloosella 2020 Ostovoiman asvun pohjalta voidaan vioida tulevaa liietilatvetta Kelloosella. Laselma pohjautuu mina-alueen ostovoiman asvuun. Kelloosen ensisijainen minaalue on Kelloosi ja Hyöännummi. Liietilan lisätve on lasettu mina-alueen ostovoiman asvun perusteella äyttäen nyyisiä myyntitehouusia. Näin saadaan bruttotilantve, miä ertoo uuden vähittäisaupan, autoaupan ja ravintolatoiminnan tilantpeen olettaen, että oo ostovoiman asvu toteutuisi uusissa myymälöissä. Miäli oo ostovoiman asvu suuntautuisi uusiin myymälöihin, ensisijaisen mina-alueen vähittäisaupan liietilan lisäystve vuonna 2020 mennessä on m 2 ja vähittäisaupan, autoaupan ja ravintolatoiminnan yhteensä m 2. Tästä oonaisliietilatpeesta voidaan lasea suuntautuvan Kellooselle noin m 2. Kelloosen mina-alueen lisäliietilatve vuoteen 2020 mennessä Brutto -m 2 I-ma-alueen Kello- Muualle Muilta alueilta Lisätve lisätilatve oselle Kellooselle yhteensä Päivittäistavaauppa ja iosit Alo Apteeiauppa Rauta- ja raennustvie Kodinteniiaauppa Huonealu- ja sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Muotiauppa Urheiluauppa Pienet erioisaupat Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Ravintolat ja ahvilat Auto- ja vaosaauppa Vähittäis-, autoauppa ja ravintolat I-mina-alue: Kelloosi, Hyöännummi Muut mina-alueet: Nummenylä, Haajoi, Pietilä, Arolan-Joelanseutu Lähde: Tuomas Santasalo Ky 2007 Rajalinnan tilaa vaativan aupan alueelle voidaan saada ostovoimaa Kelloosen esustan mina-aluetta laajemmalta alueelta. Täältä lähinnä tilaa vaativan aupan ostovoimaa saattaa suuntautua Kellooselle, mutta Nummenylästä hieman muutain ostovoimaa. Muilta alueilta voi ostovoiman asvun pohjalta lasettuna suuntautua lisäliietilatvetta Tuusulan unta

14 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 13 Kellooselle yhteensä m 2, josta noin m 2 tilaa vaativaa auppaa, 600 -m 2 muuta vähittäisauppaa ja m 2 auto- ja vaosaauppaa. Lisäliietilatve Kelloosella vuoteen 2020 mennessä on yhteensä enimmillään m 2. Bruttotilantve ertoo lasennallisen enimmäismäärän liietilaa, mitä ostovoiman asvun pohjalta alueella tvitaan lisää. Ostovoiman asvusta osa uitenin toteutuu nyyisissä myymälöissä myynnin asvuna. Nettotilantve on lasettu olettaen, että noin olmasosa ostovoiman asvusta toteutuu myyntinä uusissa myymälöissä, päivittäistavaaupassa puolet. Kelloosen mina-alueen lisäliietilatve vuoteen 2020 mennessä Netto -m 2 I-ma-alueen Kello- Muualle Muilta alueilta Lisätve lisätilatve oselle Kellooselle yhteensä Päivittäistavaauppa ja iosit Alo Apteeiauppa Rauta- ja raennustvie Kodinteniiaauppa Huonealu- ja sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Muotiauppa Urheiluauppa Pienet erioisaupat Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Ravintolat ja ahvilat Auto- ja vaosaauppa Vähittäis-, autoauppa ja ravintolat I-mina-alue: Kelloosi, Hyöännummi Muut mina-alueet: Nummenylä, Haajoi, Pietilä, Arolan-Joelanseutu Lähde: Tuomas Santasalo Ky 2007 Vähittäisaupan, autoaupan ja ravintolatoiminnan nettotilantve Kelloosen ensisijaisella mina-alueella on vuoteen 2020 yhteensä m 2. Tästä liietilatpeesta Kellooselle ohdistuu noin m 2 ja Kelloosen ulopuolelle m 2. Lähialueiden alueiden Kellooselle suuntautuva nettolisäliietilatve on yhteensä 600 -m 2. Koonaisuudessaan nettolisäliietilatve Kelloosella vuoteen 2020 mennessä on m 2. Tilantpeessa ei ole otettu huomioon aupallisten palveluiden lisätilan tvetta luuun ottamatta ravintolapalveluita, joten tämä asvattaa tilantvetta hieman (10-20 %). Nettotilantve voi olla tätä suurempi, jos nyyiset ostovoimasiirtymät pienenevät tjonnan pantuessa. 3.2 Osayleisaavaluonnosen aupan vauset Osayleisaavaluonnosessa aupan alueita on nyyisessä aupallisessa esustassa (s. liite 1). Myös sairaala-alue seä sairaala-alueen asvihuoneet ovat C-aluetta. Kaupallisia alueita on esustan lisäsi Rajalinnan alueella, tulevan ohitustien ja Kelloosentien risteysessä seä Vanhan valtatien vrella nyyisen tasiaseman paialla. PL-alueita on lisäsi esuspuiston pohjoisosassa seä Linjatien vressa, mutta nämä on toitettu hoivapalveluille seä päiväodille. Niihin ei siis ole suunniteltu aupallista toimintaa, miä on aupallisen raenteen annalta hyvä rataisu. Rajalinnan aupalliset alueet ovat työpaia-alueita. Kaavalla tulee vmistaa, että alue on toitettu tilaa vaativalle erioisaupalle eiä alueelle saa sijoittaa päivittäistavaauppaa Tuusulan unta

15 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 14 M-metin tonttia luuun ottamatta. Muutoin on vaana että esusta siirtyy piuhiljaa Rajalinnan alueelle. Tulevan ohitustien ja Kelloosentien risteyseen voisi sijoittaa esimerisi huoltoaseman. Tämän läheisyydessä on jossain yleisaavaluonnosvaihtoehdossa ollut enemmänin aupan alueita. Merittävästi aupallista toimintaa ei uitenaan ole syytä hajottaa moneen pisteeseen Kelloosella. Osayleisaavaluonnosessa on P-alue myös nyyisen tasiaseman alueella. Tämä on näyvällä paialla oleva tontti, Kelloosen portti, jolle mahdollisesti voisi sijoittaa auppaa. Kaupan luonteesta riippuen tämäin voi hajottaa aupallisia palveluita Kelloosella, joten tontille voisi yrittää ehittää jotain muuta sopivaa toimintaa, joa voisi hyödyntää hyvää näyvyyttä. 3.3 Kelloosen esustan ehittäminen diplomityön näöulmasta Tenillisen oreaoulun diplomityössä on tehty esitys Kelloosen esustan ehittämisestä (s. liite 2). Ehdotusessa K-metin liieraennusta laajennetaan, miä sisältyy osaltaan myös Roinilanpellon asemaaavaan. Valintatalon pohjoispuolella sijaitseva hirsinen asuintalo siirrettään Vanhan valtatien toiselle puolelle ja vähän pohjoisemmasi Toimelan viereen. Osuuspanin liieraennus ja sen yhteydessä oleva asuinraennus puretaan ja tilalle raennetaan aivan atulinjaan uusi liieraennus, jossa on mahdollisesti asuntoja ylemmissä errosissa. Myös tästä pohjoiseen seuraava liie/asuinraennus puretaan ja atulinjaan raennetaan uusi raennus. Kaupalliselta ja atuuvallisesta annalta ajatuset on toimivia, mutta äytännön toteutus voi olla hanalaa. Diplomityössä asvihuoneet on siirretty pois nyyiseltä paialtaan ja tilalle on suunniteltu aeva raennus, jona atutasossa on liietilaa ja ylemmissä errosissa asuntoja. Kaevan raennusen sisäpihalle muodostuu aupuniauio. Kelloosen esustasta puuttuu tori/auio, joa tässä ehdotusessa muotoutuisi luontevasti esustaan. Kaavoitusella tulee vmistaa, että auio on yleistä, ei pysäöintiin toitettua, avointa atutilaa eiä taloyhtiön ysityistä sisäpihaa. Kasvihuoneesta eteenpäin aina Nystenintien uuteen linjauseen saaa ja vielä risteysen pohjoispuolelle on suunniteltu liietilaa atutasoon. Mahdollisesti ysyntää liietilalle ei näin paljon esustassa löydy vsinin un pohjoispää jää jo nyyisestä esustasta vsin auas. Liietilojen tulisi ysynnän muaan raentua etelästä pohjoiseen, niin ettei väliin jää aupallisesti autioita jasoja. Idea on näin toimiva. Ainoana negatiivisena asiana voidaan pitää sitä, että aupallinen raenne jatuu sairaalan taia vain adun yhdellä puolella. 3.4 Kesustan ja Rajalinnan työpaia-alueen tilavauset Kaavoitusella luodaan mahdollisuusia. Tällä hetellä Kelloosen aupallinen laajentuminen ei ole mahdollista, sillä liietiloja ei ole tjolla. Kaupalliset palvelut tulee pääosin esittää esustaan. Kesustassa tvitaan lisää liietilaa, jotta tjonnan monipuolistuminen ja vetovoiman asvattaminen olisi mahdollista. Nyyistä esusta-alue on väljästi raennettu ja liieet sijoittuvat auas atulinjasta. Tätä on vaa tiivistää. Nyyisille iinteistöille tulee antaa lisää raennusoieutta, jotta saataisiin lisää liietilaa esustaan. Katutilan eheyden annalta lisäraennusoieus tulee osoittaa pääsoin nyyisten raennusten ja atutilan väliin. K-met voi laajentua myös eteläsuuntaan. Pysäöinti sijoitetaan raennusten taase tai raennusten väliin. Tuusulan unta

16 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 15 sp I IV Sairaala h h h IV h h h t 450 Kpa VI Liietilan laajennus Kaupallisen esustan laajennus Liietilan lisäys -m2 Liietilan lisäys yhteensä n m2 Kelloosen esustan aupalliset tilavauset Nyyisen Osuuspanin talon eteen on mahdollista raentaa liietilalaajennus. Osuuspani voi jäädä toimimaan nyyiseen raennuseen tai tpeen muaan sijoittua osin uuteen liietilaan. Myös Valintatalon eteen on tilaa sijoittaa laajennusosa. Samoin liieraennus, jossa on apteei, on sijoittunut auas atulinjasta. Katutilan ja nyyisen talon väliin jää tilaa raentaa laajennus. Tällöin nyyinen raennus voi jäädä laajennusen taase, tai se voidaan oonaan orvata uudella pemmin toimivalla. Tuusulan unta

17 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 16 Liieraennusen edessä on runsaasti tilaa laajennuseen. Nyyisten liieraennusten laajenemisen lisäsi on syytä luoda mahdollisuudet laajentaa aupallista esustaa. Sairaala-alue estää aupallisen esustan laajenemisen Vanhan valtatien länsipuolelle. Tämä olisi muutoin luontevin esustan asvusuunta. Eteläosissa aupallinen esusta rajautuu pientaloalueeseen. Kaupallisen esustan laajeneminen pohjoissuuntaan rajoittuu tällä hetellä sairaalan asvihuoneisiin. On ehdotettu, että asvihuoneet siirretään sairaala-alueelle Vanhan valtatien länsipuolelle. Tällöin aupallinen esusta voi laajentua asvihuoneiden alueelle. Raennusten atutaso tulee osoittaa liietiloisi. Toisessa errosessa ei juuriaan ole ysyntää liietiloille tämän ooisessa esustassa. Miäli ysyntää riittää, esustaa voidaan laajentaa asvihuoneiden alueen pohjoispuolellein. Ensisijaisesti aupallisen esustan liietilamäärän lisäys tulisi aloittaa nyyisestä esusta-alueesta ja tämän jäleen edetä järjestysessä pohjoiseen, jottei alueelle tulee aupallisesti tyhjiä auoja. Tämä heientäisi esustan aupallista toimivuutta. Nyyisten liieraennusten laajennuset saattavat uitenin toteutua hitaasti vsinin liie-/asuintalojen osalta. Näin ollen olisi hyvä, jos asvihuoneiden siirtäminen pois nyyiseltä paialtaan toteutuisi ohtalaisen lyhyellä aiavälillä. Koonaisuudessaan uudistuset toisivat lisää liietilaa esustaan masimissaan noin m 2. Tämä ei oonaisuudessaan todennäöisesti toteudu ovin lyhyellä aiavälillä ainaaan. Ostovoimaa alueella uitenin riittää, vaia aii toteutuisiin. Kysymysenä on vain, missä alueen ostovoima toteutuu myyntinä. Miäli Kelloosen esusta monipuolistuisi merittävästi, ostovoimasiirtymät alueelta poispäin pienenisivät, jolloin liietilatve asvaa. Tuusulan unta

18 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 17 M-met Liieraennusen laajennus Uusi aupallisten palveluiden alue Tilaa vaativan aupan alue M-metin alue Kelloosen aupalliset tilavauset Tuusulan unta

19 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 18 Rajanlinnan aluetta ehitetään pääosin tilaa vaativan aupan alueena. Alueelle ollaan laatimassa asemaaavaa, joa sallii yhdelle tontille päivittäistavaaupan. Tontille on tulossa M-met ja tämän yhteyteen todennäöisesti muutamia pienliieitä. M-metin raentuminen Rajalinnaan saattaa lisätä myös muiden auppaliieiden iinnostusta alueesta ja alueen raentuminen voi vauhdittua. Tilaa vaativa auppaa esitetään Rajalinnassa uusille alueille Vanhan valtatien vrelle ja mahdollisesti uuden ohiulutien vteen, tulevan M-metin läheisyyteen. Nyyiselle työpaia-alueelle ei annata sijoittaa hajanaisesti tilaa vaativia auppoja. Ostovoiman asvun pohjalta lasettu tilaa vaativan aupan seä auto- ja vaosaaupan yhteenlasettu bruttotve Rajalinnassa on noin m 2. Ostovoimaa alueella on enemmänin, mutta ysymys on tässäin, missä ostovoima toteutuu myyntinä. Tilaa vaativa auppa ei uitenaan syö esustan palveluita, sillä esustassa ei alan palveluita ole tällä hetellä lainaan eiä tilaa vaativa auppa esustoihin merittävästi sijoitu. Rajalinnan alueelle ei tule M-metin lisäsi sijoittaa muuta päivittäistavaauppaa eiä merittävästi muuta erioisauppaa uin tilaa vaativaa auppaa muaan luien auto- ja vaosaauppaa. Miäli alueelle sijoittuisi M-metin ohella toinen pt-auppa, esusta saattaisi piuhiljaa siirtyä Rajalinnaan. Tällöin nyyisen esustan vetovoima heienisi ja esustan ehittäminen olisi huomattavasti vaieampaa. Tuusulan unta

20 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 19 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Kelloosella on seleä esusta, mutta sen tjonta on vsin suppea. Alue palvelee pääosin lähiasiointia, mutta suurin osa alueen ostovoimasta valuu Kelloosen ulopuolelle. Kelloosella on ysyntää liietiloista, mutta ei tjontaa. Kelloosen väestö asvaa nopeasti ja tämä lisää alueen ysyntää. Kaavoitusella tulee luoda mahdollisuusia lisäliietilan raentamiseen Kellooselle. Kesusta on tällä hetellä vsin pitänomainen ja hajanainen. Liieet ovat sijoittuneet ysinomaan yhdelle puolelle atua, vsin auas atulinjasta ja auas toisistaan. Nyyisille iinteistöille tulee aavoittaa lisää raennusoieutta ja osoittaa lisäraennusoieus lähelle atulinjaa. Liieet ovat auana atulinjasta ja väljästi sijoittuneet. Kaupallisen esustan luontevin laajenemissuunta olisi adun toiselle puolelle, mutta sairaala-alue estää laajenemisen tähän suuntaan. Kaupallista esustaa voidaan laajentaa pohjoissuuntaan sairaalan asvihuoneiden siirryttyä pois tontilta. Tämä ei uitenaan tuo rataisua alueen pitänomaisuuteen, sisi esustan liieiinteistöjen laajentaminen olisiin ensisijaista. Näiden aiien toteutuminen ei uitenaan ole todennäöistä lyhyellä aiavälillä, joten asvihuone-alueen äyttöönotto aupallisiin toitusiin olisi täreää. Kesustaan tulee esittää esustapalvelut. Tilaa vaativan aupan alue aavoitetaan Rajalinnaan, jonne on jo M-met tulossa. Rajalinnaan ei tule sallia muuta pt-auppaa M- metin lisäsi, muutoin on vaana että esusta valuu Rajalinnaan. Rajalinnaan ei ole syytä sijoittaa merittävästi myösään esustahauista erioisauppaa, jottei alue ilpailisi liaa esustan anssa. Muilla alueilla Kelloosella nyyisten palveluiden ehittäminen sallitaan. Uutta aupallista toimintaa ei muille alueille tule merittävästi sijoittaa, vaan aupalliset palvelut esitetään esustaan ja tilaa vaativa auppa Rajalinnaan. Osayleisaavaluonnosessa on P-alue tulevan ohitustien ja Kelloosentien risteysessä. Paia sopii hyvin esimerisi huoltoasemalle, joa palvelee ohiajavia autoilijoita. Rataisu ei hajota aupallisia palveluita liiaa. Nyyisen tasiaseman paialle tulisi ehittää muuta hyvää näyvyyttä hyödyntävää toimintaa uin vsinaista auppatoimintaa. Tuusulan unta

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä DEE-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Ennen uin mennään varsinaisesti tämän harjoitusen asioihin, otetaan alusi ysi merintäteninen juttu Tarastellaan differenssiyhtälöä y y y 0 Vaihtoehtoinen

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen D-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Johdanto differenssiyhtälöiden rataisemiseen Differenssiyhtälöillä uvataan disreettiaiaisten järjestelmien toimintaa. Disreettiaiainen taroittaa

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1 Liite 25. Liite 26. W-1 Z-4 sl-5/1 sr-3/1 sl-7/1 T-1/em/tot4 sr-3/2 K sr-3/3 sl-8/2 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 RA-1 sr-3/5 Z- 1 sr-3/6 sl-7/2 st sr-3/7 /p sl-8/3 Z- 4 sl-5/2 sr-3/8 RA-1 M-5 AP-4/tot5 sr-3/9

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 Liite 25. Uloilu ja viristys Liite 26 W-1 Z-4 sl-5/1 SL-1 sl-10 sr-3/1 sl-7/1 TP-3/em/tot4 sr-3/2 sl-8/2 K sr-3/3 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 SL-1 RA-1 Z- sr-3/5 1 sr-3/6 sl-7/2

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen / ÄRÄHELYMEKANIIKKA SESSIO : Usean vapausasteen systeein liieyhtälöien johto Lagrangen yhtälöillä JOHDANO Kirjoitettaessa liieyhtälöitä suoraan Newtonin laeista äytetään systeeistä irrotettujen osien tai

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Energiatehokas asuinalue Porvoossa

Energiatehokas asuinalue Porvoossa Energiatehoas asuinalue Porvoossa 5 3 105 5 7 4 5 109 4 8 9 5 4 19 27 9 3 4 0 2 14 7 17 0 5 1 3 5 4 5 4 1 14 3 9002 7 9 3 2 7 7 3 4 9 3 4 35 4 3 2 14 0 8 1 2 9 1 Sairaala Sjuhus 47 3 5 3 9 9 1 8 4 5 7

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Valkeakoski Eteläinen Keskusta

Valkeakoski Eteläinen Keskusta Valeaosi Eteläinen Kesusta 15.12.2014 Valeaosen aupuni & Lunden Architecture Oy Eteläinen esusta 1. haaste ja potentiaali ysi esusta Suurin osa raentamattomasta tilasta on avointa paritilaa Puistoalue

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Ver M SIGGE ARKKITEHDIT S I G G E A R K K I T E H T I T O I M I S T O PORI, MIKONKATU MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA ASEMAPIIRROS 1:1000 LUONNOS 18.2.

Ver M SIGGE ARKKITEHDIT S I G G E A R K K I T E H T I T O I M I S T O PORI, MIKONKATU MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA ASEMAPIIRROS 1:1000 LUONNOS 18.2. TONTN RJ solinnanatu Vähälinnanatu TONTN RJ Yrjönatu t V 00. K00 0 --- V V V K00 --- 0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0-0-- --- 0 --- --- 00. 00 0 0 --0- --- --- --- --- --- V --- 0 0 t Kesusauio P00

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 25.6.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Perustietoa liikenneasemista virallisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

6 Lineaarisen ennustuksen sovelluksia

6 Lineaarisen ennustuksen sovelluksia 6 Lineaarisen ennustusen sovellusia Lineaarisella ennustusella on hyvin täreä asema monessa puheenäsittelyn sovellusessa. Seuraavassa on esitetty esimerejä siitä miten lineaarista ennustusta voidaan hyödyntää.

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan aupuniareologinen Inventointiprojeti UUSIKAUPUNKI - NYSTAD Kaupuniareologinen inventointi Teemu Möönen 00 Museovirasto Raennushistorian osasto Teemu Möönen Uusiaupuni Nystad. Kaupuniareologinen

Lisätiedot

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT imat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet / Tehtävät Aiheet: Avainsanat: Ysisuuntainen varianssianalyysi Bartlettin testi, Bonferronin menetelmä, F-testi, Jäännösneliösumma, χ 2 -testi, Koonaisesiarvo,

Lisätiedot

Investoi Pyhäjoelle. www.pyhajoki.fi. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke

Investoi Pyhäjoelle. www.pyhajoki.fi. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke nvestoi Pyhäjoelle www.pyhajoi.fi Pyhäjoelta virtaa -ehittämishane . Lisuranta, Yppäri (Scandinaval Finland Oy). Ollinmäi. Ollinmäi. Hanhiiven yritysalue (Fennovoima) soranta. Pyhäjoen liieesus. Kielosaari.

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPITO TYÖOHJE 2009 Keianteniian osasto Tenillisen eian laboratorio BJ90A0900 Tenillisen eian ja tenillisen polyeerieian laboratoriotyöt Ohje: Irina Turu, Katriina Liiatainen,

Lisätiedot

Luku kahden alkuluvun summana

Luku kahden alkuluvun summana Luu ahden aluluvun summana Juho Salmensuu Lahden Lyseon luio Matematiia 008 Tiivistelmä Tutielmassa tarastellaan ysymystä; uina monella eri tavalla annettu parillinen oonaisluu voidaan esittää ahden aluluvun

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I MS-A00 Disreetin matematiian perusteet Esimerejä ym., osa I G. Gripenberg Jouo-oppi ja logiia Todistuset logiiassa Indutioperiaate Relaatiot ja funtiot Funtiot Aalto-yliopisto. maalisuuta 0 Kombinatoriia

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset DEE- Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille taroitetut rataisuehdotuset Tämän harjoitusen ideana on opetella -muunnosen äyttöä differenssiyhtälöiden rataisemisessa Lisäsi äytetään

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Jäykistävä CLT-seinä

Esimerkkilaskelma. Jäykistävä CLT-seinä Eimerilaelma Jäyitävä CLT-einä 30.5.014 Siällyluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - LEVYJÄYKISTEEN TIEDOT... - 3-3 ATERIAALI... - 4-4 PANEELILEIKKAUSKESTÄVYYS... - 4-5 LAELLIN LEIKKAUSKESTÄVYYS... - 5-6 LAELLIEN

Lisätiedot

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2.

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2. Luu 7: Oiosulusuojaus 7. OIKOLKOJA 7.. Yleistä Vero laitteide mitoittamisessa, oiosulusuojause suuittelussa ja turvallise äytö suuittelussa o tuettava oiosuluvirrat eri tilateissa ja eri osissa veroa.

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 09771 08 1 (1) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 3.9.2008 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali Todennäöissjaaumat /5 Sisältö ESITIEDOT: lasenta, määrätt Haemisto KATSO MYÖS: tilastomatematiia P (X = )=p. Nämä ovat 0 ja niiden summa on p =. Pistetodennäöisdet voidaan graafisesti esittää pstsuorien

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015 Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa M Saari 2 Matinkylä Maankäyttö metroaseman ympäristössä tehostuu. Matinkylä ja Olari kasvavat yhteen ja Matinkylästä kasvaa vahva kaupunkikeskus, jossa

Lisätiedot

Sattuman matematiikkaa III

Sattuman matematiikkaa III Sattuman matematiiaa III Kolmogorovin asioomat ja frevenssitulinta Tommi Sottinen Tutija Matematiian ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université

Lisätiedot

Vanhan Porvoon rakennustapaohje

Vanhan Porvoon rakennustapaohje Vanhan Porvoon raennustapaohje Porvoon aupuni 0 Kaupunisuunnittelu Testi Anne Rihtniemi Rauh ja Emilia Saatsi Toimitus ja taitto Emilia Saatsi Vanhan valouvat Porvoon museo, Museovirasto Uudet valouvat

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Ojalan osayleiskaava. Lähtökohtaraportti 31.1.2011. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos/ Suunnittelupalvelut

Ojalan osayleiskaava. Lähtökohtaraportti 31.1.2011. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos/ Suunnittelupalvelut Ojalan osayleisaava Lähtöohtaraportti..0 Tampereen Infratuotanto Liielaitos/ Suunnittelupalvelut Kannen uva: Lampi Vaarinsuon pohjoispuolella. Kari Korte 008. Raportin taitto: Satu Arvonen 0 Ojalan osayleisaava,

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä käyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin tarkistus: ZN-Face

S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä käyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin tarkistus: ZN-Face S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä äyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin taristus: ZN-Face Kalle Korhonen sorhon@cc.hut.fi 13.4.2000 Tiivistelmä: Raportissa tutustutaan aupalliseen

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Sipoon kunta VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014-2023 Taajama-alueet 16X161670 6.10.2014 LIITE 1

Sipoon kunta VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014-2023 Taajama-alueet 16X161670 6.10.2014 LIITE 1 Vesiohtoverosto Sipoon unnan vesihuoltolaitosen nyyinen toiminta-alue Vesiosuusunnan aelualue Asemaaavoitettu alue Taaamat YKR (22), SYKE 2 m Pohaartta Maanmittauslaitos 23 Sipoon unta Taaama-alueet 6..24

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Tuusulan yleiskaava Työpaikka-alueet

Tuusulan yleiskaava Työpaikka-alueet Tuusulan yleiskaava 2040 Työpaikka-alueet Tuomala II Ristikivi Tuusulan itäväylä Rykmentinpuistossa Sula Kulomäentie Focus Focus - Sijainti: globaaleille toimijoille ja pk-seudun yrityksille - Näkyvyys

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot