Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930"

Transkriptio

1 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2 DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään aavatyön uluessa. Osallistumisja arviointisuunnitelma sisältyy myöhemmin laadittavaan aavaselostuseen soveltuvin osin. LÄHTÖTIEDOT Tunnistetiedot Kaarina Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 Aloite, haija Lemon Kartano Oy Maanomistus Kiinteistö ja määräala M0 ovat Lemon Kartano Oy:n omistusessa. Muun alueen maanomistajana on Turun aupuni. Kaavatyön yhteydessä laaditaan tarvittavat maanäyttösopimuset. Suunnittelualue Suunnittelualueena on Lemon Kartano Oy:n omistusessa olevat alueet seä niitä ympäröivät alueet, joilla asemaaavoitus on tarpeellista esimerisi uluyhteysien vuosi. Suunnittelualuetta rajaavat liimääräisesti Lemuntie, Lemunniementie, Lemunseläntien itäpuolen iinteistöt, Kuusistonsalmi, Lemun puistotien länsipuolen iinteistöt, Sovinnonmäi ja sen luoteispuoliset peltoalueet. Liiteartta ASEMAKAAVAN LÄHTÖTIEDOT Lähtötiedot Nyytilanne Ala-Lemun artanon pääraennus on valmistunut vuonna. Kartano, sen piharaennuset ja puutarha omenapuineen muodostavat yhtenäisen miljööoonaisuuden, jolla on raennushistoriallista, historiallista ja maisemallista arvoa. Kartanon alueelta löytyy useita luontoohteita ja muinaismuistoja. Kartanon pääraennus toimii oous- ja juhlatilana. Alueen nyyinen äyttö vastaa voimassa olevaa asemaaavaa. Kaiia asemaaavan muaisia toimintoja ja raennuspaioja ei ole toteutettu. Lemon Kartano Oy:n tavoitteena ehittää artanon aluetta matailupalvelujen alueena seä asuinalueena. Lähialueille sijoitetaan golf-enttä. Nyytilanteessa artanoalueen lähialueet ovat suurimmasi osasi peltoa.

3 A0..0 tilanne maauntaaava Turun aupuniseudun maauntaaavassa (hyv. 00) alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Kartano on suojeltava raennetun ympäristön oonaisuus (SR 00). Alueen hali ulee itä-länsisuuntainen uloilureitti. yleisaava Suunnittelualue on Lemunniemen osayleisaavassa (hyv. 00) palvelujen aluetta (P), urheilu- ja viristyspalvelujen aluetta (VU), venesataman aluetta (LV-), lähiviristysaluetta (VL-) ja pientalovaltaista asuinaluetta (AO-). Kartanon iinteistö on palvelujen aluetta (P). Asemaaavassa saa alueelle sijoittaa tiloja vapaa-ajan, matailu-, ulttuuri- ja opetustiloja varten. Alue on meritty rasterilla alueesi, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja. Vanhan artanoympäristön säilyminen tulee turvata, un laaditaan asemaaavoja, raentamistapaohjeita tai valmistellaan lupa-asioita. Kartanoympäristöön uuluu pihapiiri talousraennusineen. Asemaaavassa saa osoittaa raennusoieutta pihapiiriin soveltuvaa täydennysraentamista varten. Alueella on viisi maaunnallisesti arvoasta raennussuojeluohdetta (sr-). Lisäsi alueella on neljä muinaismuistoa (sm). Rantaalue on luonnon monimuotoisuuden annalta erityisen täreä alue (luo-). Alueen osa, jolla sijaitsee mahdollinen luonnonsuojelulain muainen luontotyyppi tai uhanalaisen lajin elinympäristö. Kartanon iinteistön itäpuolinen peltoalue on urheilu- ja viristyspalvelujen aluetta (VU). Kenttiä ja niiden toimintaan liittyviä raennusia ja raennelmia saa raentaa tämän osayleisaavan perustella. Kenttien raentaminen edellyttää maisematyölupaa. Kartanon iinteistön itäpuolella rannassa on venesatama (LV-). Asemaaavassa saa alueelle osoittaa raennusoieutta venesataman toimintaan liittyviä raennusia varten. Kartanon iinteistön länsipuolinen alue on lähiviristysaluetta (VL-). Raennettavaa rantapuistoa ja uimarantaa varten taroitettu alue. Asemaaavassa saa osoittaa vähäisessä määrin raennusoieutta puiston ja uimarannan toimintaan liittyviä raennusia varten. Asemaaavassa tulee osoittaa alueella oleville venevalamaoieusille paia alueelta tai viereiseltä LV- alueelta. Kartanon iinteistön luoteispuolinen alue Lemuntien pohjoispuolella on pientalovaltaista asuinaluetta (AO-). Erillispientalojen raentamiseen taroitettu asemaaavoitettava alue. Asemaaavassa saa alueelle osoittaa erillispientaloja seä ryhmiä, joissa samalle tontille raennetaan useita asuntoja. Ohjeellinen erillispientalotontin oo on.000 m. Ryhmissä saa olla enintään 0% alueen asuinerrosalasta. Alueella voi olla vähäisessä määrin tiloja lähipalveluita varten. Ohjellinen tonttitehouus on e=0.0. Aluevaraus sisältää asuinorttelit, adut seä lähipuistot. Lisäsi osayleisaavaan on meritty evyen liienteen tie tai uloilureitti artanon iinteistön itä- ja länsireunaa seuraillen ooojaadulta rantaan.

4 Liiteartta A0..0 asemaaava Suunnittelualueeta osa sisältyy Ala-Lemun oousartanon asemaaavaan (hyv. 000). Kartanon iinteistö on matailua palvelevien raennusten orttelialuetta (RM). Alue on taroitettu urssi-, majoitus- ja ravitsemistoimintaa palvelevia raennusia varten. Alue on meritty alueesi, jolla ympäristö säilytetään (/s). Olemassa olevat raennuset, puusto seä merimaisema ovat lähtöohtana laadittaessa alueelle suunnitelmia raentamista ja alueen hoitamista varten. Asemaaavassa alueella on useita raennusaloja, joilla on raennusoieutta yhteensä 0 -m. Raennusten errosluu on raennusaloittain I-II. Asemaaavassa artanon iinteistön alueella on uusi sr-merittyä raennusta. Raennusta ei saa puraa. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että raennusen historiallisesti arvoas luonne säilyy. Lisäsi alueelle on meritty asi muinaismuistoa (sm) seä muinaismuistojen alue. Muinaismuistojen alue seä sen pohjoispuolinen jalopuulehto on meritty luonnontilassa säilytettäväsi alueen osasi (lu). Alueella sallitaan muinaisjäännösten hoidossa vaadittavat toimenpiteet. Alueelle on laadittava erillinen hoitosuunnitelma. Ranta-alue on meritty rantapuuston osasi (rp). Aluetta tulee hoitaa siten, että rantapuusto säilyy. Kartanon puutarhaa on hoidettava hedelmätarhana (pu). Lisäsi alueelle on meritty alueen sisäistä jalanulua ja huoltoliiennettä varten taroitettuja alueen osia seä pysäöintialue. Autopaioja on raennettava RM-orttelialueella ap / 0 -m. Kartanon iinteistön itäpuolella rannassa on venesatama (LV). Sen luoteisulmassa on raennusala huoltoraennuselle. Raennusoieus on 00 -m ja suurin sallittu errosluu I. Autopaioja on raennettava LV-orttelialueella ap / venepaiaa. Venepaioja saa raentaa 0. LV- ja MT-alueilla on veneiden talvisäilytys ielletty. Kartanon itä- ja länsipuoliset alueet ovat maatalousalueita (MT). Ne on hoidettava avoimena peltona, niittynä tai nurmiona (pe). Asemaaavassa on mainittu, että alueelle ei raenneta Kaarinan aupungin vesihuoltoa. Liiteartta muut suunnitelmat Kaupuniseudun raennemallissa alueen länsiosa on osa aluetta, uusi pientaloalue Lemunniemeen. Koo alueelle mitoitettu asuasmäärän lisäys on 00 henilöä, esimääräinen aluetehouus 0, ja uusi errosala 000. Suunnittelualueen itäosa on raennemallissa ehitettävää aupuniseudun vihervyöhyettä. Luonto ja luonnonympäristö Alueen luonnonympäristöä on selvitetty osittain aiempien aavatöiden yhteydessä. Rannan tervaleppävyöhye, jalopuulehto, artanon puutarha ja avoimet peltoalueet on huomioitu voimassa olevissa aavoissa (s. ohta aavoitustilanne).

5 A0..0 Tämän aavatyön aiana laaditaan luontoselvitys, johon sisältyy ainain rannan tervaleppävyöhye, artanon puutarha, jalopuulehto seä metsäiset alueet, jonne on suunnitteilla golf-entän toimintoja. Muut suojeluohteet Ala-Lemun artano piharaennusineen on voimassa olevassa yleisaavassa ja asemaaavassa meritty raennussuojeluohteisi. Alueen lounaisosassa jalopuulehdon eteläreunassa sijaitsee muinaisjäännösiä, jota on meritty myös Lemunniemen osayleisaavaan ja voimassa olevaan asemaaavaan (sm). Muinaismuistolain / rauhoittama iinteä muinaisjäännös. Aluetta osevista maanäyttösuunnitelmista ja hoitotoimista on neuvoteltava museoviranomaisten anssa. Alueella on tyipatteri, Ramsayn tammi ja mahdollinen tienpohja historialliselta ajalta. Maanpinnalla näyvät valli, maaumpu, iviringin ympäröimä tammi ja mahdollinen uluväylä. Lisäsi alue on Suomen sodan aiainen taistelupaia. Lisäsi Lemunniemen osayleisaavaan on meritty nyyisen Lemuntien pohjoispuolella olevalle metsäiselle alueelle asi muinaismuistoohdetta. Alue rajautuu asemaaavoitettavan alueen ulopuolelle, mutta on otettava huomioon golfentän suunnittelussa. Ympäristöhäiriöt Alueella ei ole pilaantuneita tai pilaantuneisi epäiltyjä maa-alueita. Yhdysuntateniset verostot Alueella ei ole unnallistenistä verostoa. Tarvittavat verostot suunnitellaan aavoitusen yhteydessä. Tavoitteet Kaavan taroitus Kaavan tavoitteena on muuttaa asemaaavaa siten, että golf-entän raentaminen Ala- Lemun alueelle on mahdollista. Kartanon yhteyteen osoitetaan lisäraentamista matailupalveluille. Maanomistajan tavoitteena on sijoittaa artanon lähiympäristöön uutta asuinraentamista. Kaavatyössä tutitaan Yli-Lemun puistotien linjausta ja siihen liittyvää atuveroa seä alueen evyen liienteen yhteysiä. Kartanon itäpuolelle on taroitus raentaa venesatama ja yleinen uimaranta. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET JA OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN Osalliset Kaava-alueen maanomistajat Kaava-alueen naapureina olevat asuaat, yrityset ja maanomistajat Kaupungin toimialat: raennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yhdysuntateniia, hyvinvointipalvelut, sivistyspalvelut, palvelupiste Valtion viranomaiset: Turun maauntamuseo, Varsinais-Suomen Ely-esus Muut yhteisöt: Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Fortum Sähönsiirto Oy

6 A0..0 Ne, jota ovat ilmoittaneet osoitteensa. Kaavatyön vaiheet ja osallistumisen järjestäminen Aloitusvaihe ja vireille tulo päätös rl..0 => hall..0 => valt..0 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rl..0 Asemaaavan vireille tulo Varsinais-Suomen ELY-esuselle ilmoitetaan aavatyön äynnistymisestä. asemaaava tulee vireille Kaarina-lehden uulutusella..0. asemaaavatyön aloittamisesta tiedotetaan suunnittelualueen asuaille ja maanomistajille, alueen naapureina oleville asuaille ja maanomistajille ja aupungin toimialoille. Tiedote sisältää aavoituspäätösen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Haneesta voi lähettää palautetta aavoitustoimeen. edellä mainittujen osallisten lisäsi osallisesi voi ilmoittautua antamalla yhteystiedot aavoitustoimeen. Valmisteluvaihe Osallistuminen valmisteluvaiheessa osallistumisoous..0 lo -.0 Ala-Lemun artanon talliravintolassa. Tilaisuudesta ilmoitettiin Kaarina-lehdessä..0 ja lisäsi irjeellä osallisille / yhteystietonsa ilmoittaneille. Tilaisuudesta on laadittu muistio. viranomaisneuvottelu..0 lo.0-.0 Kaarinan virastotalolla. Koousesta on laadittu muistio. Asemaaavan valmisteluvaihe aavan suunnittelija laatii aluetta osevan aavaluonnosen. Kaavaluonnos aavoitus- ja raennuslautaunta aavaluonnos nähtävillä aavaluonnos lähetetään tiedosi osallisille / yhteystietonsa ilmoittaneille. Kaavaluonnosesta voi antaa palautetta irjallisesti tai suullisesti Ehdotusvaihe Kaavaehdotusen laatiminen suunnittelija Viranomaisyhteistyö ehdotusvaiheessa tarvittava yhteistyö aupungin toimialojen anssa

7 Kaavaehdotusen hyväsyminen rl -> hall A0..0 Julinen nähtävillä olo ja lausuntojen pyytäminen uulutetaan Kaarina-lehdessä ja tavallisella irjeellä ulopaiauntalaisille osallisille aavaehdotus julisesti nähtävillä lausunnot: Turun museoesuselta, Varsinais-Suomen ELY-esuselta, ympäristönsuojelulautaunnalta, teniseltä lautaunnalta, sivistyslautaunnalta, ansalaistoiminnan lautaunnalta, terveystarastajalta, Fortum Sähönsiirto Oy:ltä, johtavalta raennustarastajalta, paiatietopäälliöltä ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoselta Hyväsymisvaihe Kaavan hyväsyminen rl -> hall -> valt ilmoitetaan niille, jota ovat sitä nähtävilläolon aiana pyytäneet ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-esuselle Kaavan voimaan tulo ilmoitetaan Kaarina-lehdessä valitusajan päätyttyä Yleinen tiedottaminen Kaarinan aavoitusesta on jatuvasti tietoja aavoitusen otisivulla seä maanäyttö- ja raennuslain muaisessa aavoitusatsausessa Kaavatyön arvioitu aiataulu vaihe ajanohta aavoituspäätös, va X/ OAS, rl I/ asemaaava vireille II/ aavaluonnos, rl IX/ aavaehdotus, hall III/ hyväsyminen, valt IX/ voimaan tulo X/ Suunnittelijat ja yhteystiedot Kaarinan aupungin aavoitustoimi Eveliina Eteläosi Lautaunnanatu B II rs. toimistoaritehti PL, 0 Kaarina puh. 0-0 Kaarinassa..0, täydennetty..0,..0 aupunginaritehti Pasi Aromäi

8 0::-M0 C 0 rp rp rp rp rp 0 0 bv rp rp rp I rp rp rp

9 0::-M0 0 rp rp rp rp rp 0 0 bv rp rp rp I rp rp rp

10 0 V 0. 0V rs 0V V 0V ::-M0 0 0 rp rp rp rp rp rp 0 0 bv rp rp rp I rp rp rp 0 rp O 0 j r

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

PIISPANRISTIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PIISPANRISTIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (9) Pasi Aromäki / PA DA:/2015 PIISPANRISTIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Aloite 2 Suunnittelualue 3 Lähtötiedot Lähtötilanne Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Liite 1 Asemakaava ja asemakaavan muutos Ryttylä, Kirkkomäki Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot