FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen, 2002 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :09: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1269. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Kinnunen, Taina: Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen, 2002 [elektroninen aineisto]. FSD1269, versio 1.0 ( ). Helsinki: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 227 B Kyselylomake englanniksi 237 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Aineiston nimi englanniksi: Foreign Students in Finland s Higher Education Institutions 2002 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Kinnunen, Taina (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus)) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat akkulturaatio; ammattikorkeakoulut; integraatio; kansainvälistyminen; korkeakouluopetus; korkeakouluopiskelu; korkeakoulupolitiikka; kulttuurierot; maahanmuuttajat; maahanmuutto; opiskelu ulkomailla; sopeutuminen; ulkomaalaiset; yliopistot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kulttuurintutkimus; sosiaalipolitiikka; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: kansallinen ja kulttuuri-identiteetti; vähemmistöt Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa selvitettiin ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia Suomesta opiskelumaana. Vastaajilta tiedusteltiin, olivatko he aiemmin olleet Suomessa sekä miksi he päättivät tulla Suomeen ja valitsemaansa korkeakouluun. Korkeakouluopiskelusta vastaajilta kysyttiin, ovatko he tyytyväisiä opetukseen ja palveluihin, saamaansa opastukseen sekä opintojensa edistymiseen. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin positiivisimpia ja negatiivisimpia asioita korkeakoulussa. Vastaajilta kysyttiin, montako opintoviikkoa heillä on, mille tutkintoasteelle he aikovat opiskella sekä aikovatko he jatkaa opintojaan muualla. Vastaajilta tiedusteltiin myös, opiskelisivatko he mieluummin muualla kuin Suomessa sekä opiskelisivatko he Suomessa, jos olisi lukukausimaksut. Vastaajilta tiedusteltiin, mistä heidän tulonsa koostuvat. Vastaajilta kysyttiin, käyvätkö he töissä ja ovatko he olleet töissä Suomessa. Niiltä vastaajilta, jotka olivat työskennelleet Suomessa kysyttiin, vastasiko työ heidän pätevyyttään, mistä he saivat tiedon työstä, mitä kieltä he käyttävät työssä, minkä ominaisuutensa ansiosta he saivat työtä sekä kuinka tyytyväisiä he ovat työhönsä. Vastaajilta kysyttiin, kuinka kauan he ovat olleet Suomessa. Suomessa oleskelusta vastaajilta tiedusteltiin, ovatko opiskelun syyt muuttuneet Suomessa ollessa, mitä hyötyä tai haittaa on ollut ulkomaalaisena olemista Suomessa sekä mitkä ovat posiitiivisimmat ja negatiivisimmat asiat suomalaisessa kulttuurissa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, milloin he tuntevat olevansa ulkomaalaisia sekä mitä he kaipaavat kotimaastaan eniten. Vastaajilta tiedusteltiin myös, miten he neuvoisivat Suomeen muuttaamassa olevaa ystäväänsä sekä aikovatko he jäädä opintojensa loputtua Suomeen. Vastaajien sosiaalisesta elämästä tiedusteltiin, keiden kanssa he ovat aktiivisimmin kanssakäymisessä, mitkä ovat heidän sosiaalisen kanssakäymisen muodot sekä ovatko he tyytyväisiä sosiaaliseen elämäänsä. Vastaajilta kysyttiin lisäksi elämänarvoista, viranomaisasioinnin laadusta sekä tyytyväisyydestä asuntoon. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Taustatiedoiksi vastaajilta kysyttiin ikä, sukupuoli, kansalaisuudet, siviilisääty, onko lapsia, missä korkeakoulussa opiskelee ja mitä, aiemmat tutkinnot sekä kielitaidot. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa, poislukien Helsingin yliopistossa opiskelevat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Kinnunen, Taina (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus)) Aineiston tuottajat: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Keruumenetelmä: Kirjekysely ja sähköpostikysely Keruuväline: Puolistrukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2002 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 35 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 414 muuttujaa ja 873 havaintoa. Otantamenetelmä: Aakkosjärjestyksessä poimittu joka toinen ulkomaalainen opiskelija korkeakoulujen opiskelijarekistereistä lukuunottamatta Helsingin yliopistoa Syksyllä 2002 lähetettiin kyselykaavake noin puolelle suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevista ulkomaalaisista, joihin kuuluivat sekä ammattikorkeakouluopiskelijat että yliopistoissa joko perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Tätä varten korkeakouluilta pyydettiin aakkosjärjestyksessä joka toisen ulkomaalaisen opiskelijan posti- ja sähköpostiyhteystiedot, jotta mahdollisimman moni innostuisi vastaamaan kyselyyn jommassa kummassa muodossa. Valtaosa korkeakouluista toimi näin, mutta osa korkeakouluista välitti vain sellaisten opiskelijoiden tiedot, jotka eivät erikseen olleet kieltäneet yhteistietojensa luovuttamista. Jotkut korkeakoulut puolestaan luovuttivat pelkästään postiosoitetiedot. Näin syntynyttä "vajetta" täydennettiin suuremmilla otoksilla muutamista muista korkeakouluista pyrkien 50 %:n kattavuuteen koko maan ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Kysymyksessä 9 tiedot yliopisto-opiskelijoiden pää- ja sivuaineista puuttuvat. 3

10 1. Aineiston kuvailu Julkaisut Kinnunen, Taina (2003). If I can find a good job after graduation, I may stay. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen. Helsinki: Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO & Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. Occasional Paper 2B/2003. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 873 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 873 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 873 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [VASTNO] Vastauksen numero Vastauksen numero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 873 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [KKTYYPPI] Korkeakoulun tyyppi Korkeakoulun tyyppi Yliopisto Ammattikorkeakoulu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1] Vastaajan ikä Kysymyksen esiteksti Osio A. Taustatiedot Vastaajan ikä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 853 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

14 2. Muuttujat [Q2] Vastaajan sukupuoli Vastaajan sukupuoli Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_A] Vastaajan nykyinen kansalaisuus (Avokysymys) Vastaajan nykyinen kansalaisuus Ei valideja arvoja [Q3_B] Vastaajan entinen kansalaisuus (Avokysymys) Vastaajan entinen kansalaisuus Ei valideja arvoja [Q4] Kuinka monta vuotta olet asunut Suomessa? Kuinka monta vuotta olet asunut Suomessa? Vuosi tai alle (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Vastaajan äidinkieli/äidinkielet (Avokysymys) Vastaajan äidinkieli/äidinkielet Ei valideja arvoja [Q6] Vastaajan siviilisääty Vastaajan siviilisääty Yksineläjä Suhteessa Naimisissa Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Onko sinulla lapsia? Onko sinulla lapsia? 9

16 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8A] Missä yliopistossa opiskelet? Missä yliopistossa opiskelet? Helsingin yliopisto Turun yliopisto Åbo Akademi Tampereen yliopisto Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Vaasan yliopisto Kuopion yliopisto Joensuun yliopisto Lapin yliopisto Lappenrannan teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu (Otaniemi) Helsingin kauppakorkeakoulu Svenska handelshögskolan Turun kauppakorkeakoulu Kuvataideakatemia Sibelius-Akatemia Taideteollinen korkeakoulu Teatterikorkeakoulu muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8B] Missä ammattikorkeakoulussa opiskelet? Missä ammattikorkeakoulussa opiskelet? 10

17 Q9A_A ARCADA Diakonia amk EVTEK LAUREA Etelä-Karjalan amk Haaga Instituutin amk HELIA STADIA Hämeen amk Jyväskylän amk Kajaanin amk Kemi-Tornion amk Keski-Pohjanmaan amk Kymenlaakson amk Lahden amk Mikkelin amk Oulun amk Pirkanmaan amk Pohjois-Karjalan amk Pohjois-Savon amk Rovaniemen amk Satakunnan amk Seinäjoen amk Svenska yrkeshögskolan Tampereen amk Turun amk Vaasan amk tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9A_A] Koulutusala Koulutusala (yliopisto) Kasvatustieteet Humanistiset tieteet (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kauppatieteet Yhteiskuntatieteet Luonnontieteet Teknilliset tieteet Taiteet Lääketiede ja terveydenhuolto Muut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9A_C_1] Opiskelemasi tutkinto Opiskelemasi tutkinto Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 446 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q9A_C_2] Opiskelemasi tutkinto (Avokysymys) Opiskelemasi tutkinto Ei valideja arvoja [Q9B_A] Koulutusohjelma (Avokysymys) Koulutusohjelma Ei valideja arvoja 12

19 Q10 [Q9B_A_1] Koulutusala Koulutusala (ammattikorkeakoulu) Tekniikka/liikenne Hallinto/kauppa Matk./rav./talous Sosiaali/terveys Kulttuuri Hum./opetus tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_D] Kuinka kauan olet opiskellut tutkintoa varten? Kuinka kauan olet opiskellut tätä tutkintoa varten? Vuosi tai alle tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Aiemmat tutkinnot (tai vastaavat) Aiemmat tutkinnot (tai vastaavat) 13

20 2. Muuttujat Ei mitään Joitain opintoja, ei tutkintoa Kandidaatti Maisteri Tohtori Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_F] Aiemmat tutkinnot (tai vastaavat) : Muu (Avokysymys) Muu Ei valideja arvoja [Q11] Missä suoritit aiemmat opinnot? Missä suoritit aiemmat opinnot? Kotimaa Suomi Muu tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Seuraavaksi osio B. Kielitaidot [Q12_1] Millä kielellä opiskelet? Tärkeysjärjestys: Suomi Millä kielellä/kielillä opiskelet? Listaa ne tärkeysjärjestyksessä. 14

21 Q12_3 Suomi Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] Millä kielellä opiskelet? Tärkeysjärjestys: Ruotsi Millä kielellä/kielillä opiskelet? Listaa ne tärkeysjärjestyksessä. Ruotsi Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] Millä kielellä opiskelet? Tärkeysjärjestys: Englanti Millä kielellä/kielillä opiskelet? Listaa ne tärkeysjärjestyksessä. Englanti 15

22 2. Muuttujat Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_4] Millä kielellä opiskelet? Tärkeysjärjestys: Muu Millä kielellä/kielillä opiskelet? Listaa ne tärkeysjärjestyksessä. Muu Tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_4_A] Millä kielellä opiskelet? Tärkeysjärjestys: Muu (Avokysymys) Muu Ei valideja arvoja [Q13_A] Taidot Suomen virallisissa kielissä kun saavuit Suomeen: Suomi Arvioi taitosi Suomen virallisissa kielissä kun saavuit Suomeen. 16

23 Q14_A Suomi Ei yhtään Aloittelija Alhaista keskitasoa Keskitasoa Hyvää keskitasoa Sujuva tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_B] Taidot Suomen virallisissa kielissä kun saavuit Suomeen: Ruotsi Arvioi taitosi Suomen virallisissa kielissä kun saavuit Suomeen. Ruotsi Ei yhtään Aloittelija Alhaista keskitasoa Keskitasoa Hyvää keskitasoa Sujuva tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_A] Kielitaitosi nyt: Suomi Arvioi kielitaitosi nyt (katso ylläoleva luokitus). 17

24 2. Muuttujat Suomi Ei yhtään Aloittelija Alhaista keskitasoa Keskitasoa Hyvää keskitasoa Sujuva tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_B] Kielitaitosi nyt: Ruotsi Arvioi kielitaitosi nyt (katso ylläoleva luokitus). Ruotsi Ei yhtään Aloittelija Alhaista keskitasoa Keskitasoa Hyvää keskitasoa Sujuva tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_A] Kuinka kauan olet opiskellut: Suomi Kuinka kauan olet opiskellut kyseisiä kieliä? 18

25 Q16 Suomi En yhtään Vuoden/alle tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_B] Kuinka kauan olet opiskellut: Ruotsi Kuinka kauan olet opiskellut kyseisiä kieliä? Ruotsi En yhtään Vuoden/alle tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? (Avokysymys) Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Ei valideja arvoja 19

26 2. Muuttujat [Q16_1] Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Perhe/tyttötai poikaystävä Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Perhe/tyttö- tai poikaystävä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Ystävät Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Ystävät Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_3] Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Opiskeluympäristö Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? 20

27 Q16_5 Opiskeluympäristö Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Työpaikalla Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Työpaikalla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_5] Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Julkisissa paikoissa Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Julkisissa paikoissa 21

28 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_6] Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Suomalaiset Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Suomalaiset Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_7] Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Kaikkialla Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Kaikkialla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q16_8_A [Q16_8] Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Muu Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Muu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_8_A] Kenen kanssa enimmäkseen puhut suomea/ruotsia? Muu (Avokysymys) Muu Ei valideja arvoja Kysymyksen jälkiteksti Seuraavaksi osio C. Suomeen muuttaminen [Q17_A] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Yliopisto/ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Yliopisto/ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen 23

30 2. Muuttujat Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_B] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Vaimo/tyttöystävä/mies/poikaystävä Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Vaimo/tyttöystävä/mies/poikaystävä asuu Suomessa Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_C] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Muu perheenjäsen asuu Suomessa Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Muu perheenjäsen asuu Suomessa 24

31 Q17_E Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_D] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Vieraan kielen oppiminen Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Vieraan kielen oppiminen Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_E] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Vieraan maan kokeminen Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Vieraan maan kokeminen Ei tärkeä Melko tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_F] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Urakehitys Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Urakehitys Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_G] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Koulutuksen taso Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Koulutuksen taso Ei tärkeä Melko tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q17_I (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_H] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Mahdollisuus opiskella ilman maksua Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Mahdollisuus opiskella ilman maksua Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_I] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Korkea elintaso Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Korkea elintaso Ei tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_J] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Tavoite työskennellä Suomessa Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Tavoite työskennellä Suomessa Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_K] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Vaikeudet kotimaassa Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi tulla Suomeen? Vaikeudet kotimaassa Ei tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q18_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_K_A] Tärkeys Suomeen tulopäätöksessä: Vaikeudet kotimaassa (Avokysymys) Kysymyksen esiteksti Jos K oli tärkeä, kerro syy tarkemmin. Vaikeudet kotimaassa Ei valideja arvoja [Q18] Ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? Olitko ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? En Kyllä. Miksi? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2] Ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? Kyllä. Miksi? (Avokysymys) Kyllä. Miksi? Ei valideja arvoja 29

36 2. Muuttujat [Q18_2_1] Ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? Kyllä. Miksi? Lomamatkalla Jos Suomessa aikaisemmin ennen opiskelua, miksi? Lomamatkalla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2_2] Ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? Kyllä. Miksi? Sukulaisten luona Jos Suomessa aikaisemmin ennen opiskelua, miksi? Sukulaisten luona Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2_3] Ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? Kyllä. Miksi? Puolison luona Jos Suomessa aikaisemmin ennen opiskelua, miksi? 30

37 Q18_2_5 Puolison luona Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2_4] Ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? Kyllä. Miksi? Ystävien luona Jos Suomessa aikaisemmin ennen opiskelua, miksi? Ystävien luona Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2_5] Ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? Kyllä. Miksi? Koulussa tai opiskelemassa Jos Suomessa aikaisemmin ennen opiskelua, miksi? Koulussa tai opiskelemassa 31

38 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2_6] Ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? Kyllä. Miksi? Työssä Jos Suomessa aikaisemmin ennen opiskelua, miksi? Työssä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2_7] Ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? Kyllä. Miksi? Asuin täällä Jos Suomessa aikaisemmin ennen opiskelua, miksi? Asuin täällä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q19_B [Q18_2_8] Ollut Suomessa aiemmin ennen opiskelua? Kyllä. Miksi? Muu Jos Suomessa aikaisemmin ennen opiskelua, miksi? Muu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_A] Kuinka helppoa oli saada tietoa viranomaisilta: Maahanmuuttopalvelut (UVI/poliisi) Kuinka helppoa sinun oli saada tietoa seuraavilta viranomaisilta? Maahanmuuttopalvelut (UVI/poliisi) Hyvin vaikeaa Melko vaikeaa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko helppoa Hyvin helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_B] Kuinka helppoa oli saada tietoa viranomaisilta: Veroviranomaiset Kuinka helppoa sinun oli saada tietoa seuraavilta viranomaisilta? 33

40 2. Muuttujat Veroviranomaiset Hyvin vaikeaa Melko vaikeaa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko helppoa Hyvin helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_C] Kuinka helppoa oli saada tietoa viranomaisilta: Yliopiston/ammattikorkeakoulun hallintovirkamiehet Kuinka helppoa sinun oli saada tietoa seuraavilta viranomaisilta? Yliopiston/ammattikorkeakoulun hallintovirkamiehet Hyvin vaikeaa Melko vaikeaa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko helppoa Hyvin helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_D] Kuinka helppoa oli saada tietoa viranomaisilta: Työvoimapalvelut Kuinka helppoa sinun oli saada tietoa seuraavilta viranomaisilta? 34

41 Q19_F Työvoimapalvelut Hyvin vaikeaa Melko vaikeaa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko helppoa Hyvin helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_E] Kuinka helppoa oli saada tietoa viranomaisilta: CIMO Kuinka helppoa sinun oli saada tietoa seuraavilta viranomaisilta? CIMO Hyvin vaikeaa Melko vaikeaa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko helppoa Hyvin helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_F] Kuinka helppoa oli saada tietoa viranomaisilta: Ylioppilaskunta/ Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistys Kuinka helppoa sinun oli saada tietoa seuraavilta viranomaisilta? 35

42 2. Muuttujat Ylioppilaskunta/Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistys Hyvin vaikeaa Melko vaikeaa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko helppoa Hyvin helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Seuraavaksi osio D. Opiskelu, toimeentulo ja työ Suomessa [Q20_A] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Mahdollisuus täydentää aiempia opintoja Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Mahdollisuus täydentää aiempia opintoja Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

43 Q20_C [Q20_B] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Mahdollisuus opiskella englanniksi Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Mahdollisuus opiskella englanniksi Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_C] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Helppo sisäänpääsy yliopistoon/ammattikorkeakouluun Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Helppo sisäänpääsy yliopistoon/ammattikorkeakouluun Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

44 2. Muuttujat [Q20_D] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Mahdollisuus opiskella kiinnostavaa erityisalaa Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Mahdollisuus opiskella minua kiinnostavaa erityisalaa Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_E] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Yliopiston/ammattikorkeakoulun hyvä maine Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Yliopiston/ammattikorkeakoulun hyvä maine Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q20_G [Q20_F] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Hyvät työllistymismahdollisuudet opiskelun jälkeen Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Hyvät työllistymismahdollisuudet opiskelun jälkeen Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_G] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Opiskelijaetujen/-palvelujen taso Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Opiskelijaetujen/-palvelujen taso Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

46 2. Muuttujat [Q20A_H] Tärkeys yliopiston valintapäätöksessä: Akateeminen vapaus Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Akateeminen vapaus/itsenäisyys Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20B_H] Tärkeys ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Mahdollisuus opiskella systemaattisesti Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Mahdollisuus opiskella systemaattisesti Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q20_J [Q20_I] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Yliopiston/ammattikorkeakoulun maantieteellinen sijai Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Yliopiston/ammattikorkeakoulun maantieteellinen sijainti Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_J] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Suomen/ruotsin kielen oppiminen Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Suomen/ruotsin kielen oppiminen Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

48 2. Muuttujat [Q20_K] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Tarve saada jotain tekemistä Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Tarve saada jotain tekemistä Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_L] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Muu Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat päätöksessäsi hakeutua juuri siihen yliopistoon, jossa opiskelet? Muu Ei tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

49 Q22 [Q20_L_A] Tärkeys yliopiston/ammattikorkeakoulun valintapäätöksessä: Muu (Avokysymys) Muu Ei valideja arvoja [Q21] Kuinka kauan olet kaikkiaan opiskellut Suomessa? Kuinka kauan olet kaikkiaan opiskellut Suomessa? Vuosi tai alle tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Kuinka monta opintoviikkoa sinulla on jo? Kuinka monta opintoviikkoa sinulla jo on? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 719 minimi 0.00 maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo keskihajonta [Q23_A] Kuinka tyytyväinen olet: Opetuksen taso Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Opetuksen taso Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_B] Kuinka tyytyväinen olet: Opetusmenetelmät Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Opetusmenetelmät Hyvin tyytymätön (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q23_D (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_C] Kuinka tyytyväinen olet: Arviointimenetelmät (tentit jne.) Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Arviointimenetelmät (tentit jne.) Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_D] Kuinka tyytyväinen olet: Englanninkielinen kurssitarjonta Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Englanninkielinen kurssitarjonta 45

52 2. Muuttujat Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_E] Kuinka tyytyväinen olet: Tutkintovaatimukset Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Tutkintovaatimukset Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_F] Kuinka tyytyväinen olet: Suomen/ruotsin kielen kurssit Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Suomen/ruotsin kielen kurssit 46

53 Q23_H Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_G] Kuinka tyytyväinen olet: ATK-palvelut Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? ATK-palvelut Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_H] Kuinka tyytyväinen olet: Kirjastopalvelut Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Kirjastopalvelut 47

54 2. Muuttujat Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_I] Kuinka tyytyväinen olet: Yliopiston/ammattikorkeakoulun hallinto Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Yliopiston/ammattikorkeakoulun hallinto Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_J] Kuinka tyytyväinen olet: Terveyspalvelut Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Terveyspalvelut 48

55 Q23_L Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_K] Kuinka tyytyväinen olet: Käytännön harjoittelujaksot opinnoissa (jos sinulla on ollut) Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Käytännön harjoittelujaksot opinnoissa (jos sinulla on ollut) Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_L] Kuinka tyytyväinen olet: Omat oppimiskykysi Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin? Omat oppimiskykysi 49

56 2. Muuttujat Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Tiedätkö kenen puoleen kääntyä opintoja koskevissa ongelmissa? Tiedätkö kenen puoleen kääntyä opintoja koskevissa ongelmissa? Kyllä En Epämääräisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_A] Kuinka tyytyväinen olet saamasi opastukseen: Opiskelijatuutorit Kuinka tyytyväinen olet seuraavilta tahoilta saamaasi opastukseen? Opiskelijatuutorit Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 50

57 Q25_C (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_B] Kuinka tyytyväinen olet saamasi opastukseen: Opettajatuutorit Kuinka tyytyväinen olet seuraavilta tahoilta saamaasi opastukseen? Opettajatuutorit Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_C] Kuinka tyytyväinen olet saamasi opastukseen: Suomalaiset opiskelijat Kuinka tyytyväinen olet seuraavilta tahoilta saamaasi opastukseen? Suomalaiset opiskelijat (taulukko jatkuu seur. sivulla) 51

58 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_D] Kuinka tyytyväinen olet saamasi opastukseen: Muut ulkomaalaiset opiskelijat Kuinka tyytyväinen olet seuraavilta tahoilta saamaasi opastukseen? Muut ulkomaalaiset opiskelijat Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_E] Kuinka tyytyväinen olet saamasi opastukseen: Gradun ohjaaja Kuinka tyytyväinen olet seuraavilta tahoilta saamaasi opastukseen? Gradun ohjaaja 52

59 Q25_G Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_F] Kuinka tyytyväinen olet saamasi opastukseen: Muut opettajat Kuinka tyytyväinen olet seuraavilta tahoilta saamaasi opastukseen? Muut opettajat Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_G] Kuinka tyytyväinen olet saamasi opastukseen: Yliopiston opiskelijapalvelut/ammattikorkeakoulun tietopalvelut Kuinka tyytyväinen olet seuraavilta tahoilta saamaasi opastukseen? Yliopiston opiskelijapalvelut/ammattikorkeakoulun tietopalvelut 53

60 2. Muuttujat Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_H] Kuinka tyytyväinen olet saamasi opastukseen: Opiskelijajärjestöt/Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistys Kuinka tyytyväinen olet seuraavilta tahoilta saamaasi opastukseen? Opiskelijajärjestöt/Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistys Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön En tyytymätön enkä tyytyväinen Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26] Oletko tyytyväinen opintojesi edistymiseen? Oletko tyytyväinen opintojesi edistymiseen? Kyllä En. Miksi et? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 54

61 Q26_B_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_B] Oletko tyytyväinen opintojesi edistymiseen? En. Miksi et? (Avokysymys) En. Miksi et? Ei valideja arvoja [Q26_B_1] Oletko tyytyväinen opintojesi edistymiseen? En. Miksi et? Huono opetus Miksi et (ole tyytyväinen opintojesi edistymiseen)? Huono opetus Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_B_2] Oletko tyytyväinen opintojesi edistymiseen? En. Miksi et? Kieliongelma Miksi et (ole tyytyväinen opintojesi edistymiseen)? Kieliongelma 55

62 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_B_3] Oletko tyytyväinen opintojesi edistymiseen? En. Miksi et? Henkilökohtaiset syyt Miksi et (ole tyytyväinen opintojesi edistymiseen)? Henkilökohtaiset syyt Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_B_4] Oletko tyytyväinen opintojesi edistymiseen? En. Miksi et? Töissä käyminen Miksi et (ole tyytyväinen opintojesi edistymiseen)? Töissä käyminen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 56

63 Q27 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q26_B_5] Oletko tyytyväinen opintojesi edistymiseen? En. Miksi et? Muu syy Miksi et (ole tyytyväinen opintojesi edistymiseen)? Muu syy Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? (Avokysymys) Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Ei valideja arvoja [Q27_1] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Varusteet ja palvelut Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Varusteet ja palvelut 57

64 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_3] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Fyysinen ympäristö (rakennus, luonto) Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Fyysinen ympäristö (rakennus, luonto) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 58

65 Q27_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q27_4] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Ilmapiiri Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Ilmapiiri Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_5] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Kansainvälisyys Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Kansainvälisyys Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

66 2. Muuttujat [Q27_6] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Opetuksen ja tutkimuksen laatu Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Opetuksen ja tutkimuksen laatu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_7] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Systemaattisuus ja organisaatio Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Systemaattisuus ja organisaatio Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_8] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Muu henkilökunta Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? 60

67 Q27_10 Muu henkilökunta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_9] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Ei lukukausimaksua Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Ei lukukausimaksua Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_10] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Joustavuus ja valinnanvapaus Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Joustavuus ja valinnanvapaus 61

68 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_11] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Englanninkielinen opetus Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Englanninkielinen opetus Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_12] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Pienet ryhmät Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Pienet ryhmät Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

69 Q28 [Q27_13] Positiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Muu Mitkä ovat olleet positiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Muu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? (Avokysymys) Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Ei valideja arvoja [Q28_1] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Opettajien huono englannin kielen taito Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Opettajien huono englannin kielen taito Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 63

70 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q28_2] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Vähän englanninkielistä opetusta Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Vähän englanninkielistä opetusta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_3] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Opetuksen muu laatu Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Opetuksen muu laatu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

71 Q28_6 [Q28_4] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Vaikea saada harjoittelupaikkaa Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Vaikea saada harjoittelupaikkaa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_5] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Ongelmia tiedonkulussa Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Ongelmia tiedonkulussa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_6] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Vuorovaikutus muiden opiskelijoiden kanssa Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? 65

72 2. Muuttujat Vuorovaikutus muiden opiskelijoiden kanssa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_7] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Suomen/ruotsin kurssit Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Suomen/ruotsin kurssit Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_8] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Palvelut Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Palvelut 66

73 Q28_10 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_9] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Järjestelmän sekavuus Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Järjestelmän sekavuus Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_10] Negatiivisimpia asioita yliopistossa/ammattikorkeakoulussa? Syrjintä Mitkä ovat olleet negatiivisimpia asioita yliopistossasi/ammattikorkeakoulussasi? Syrjintä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja FSD2481 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja FSD2915 Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehyskuntiin

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2473. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely. Koodikirja

FSD2473. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely. Koodikirja FSD2473 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004 : Oulunsalon asukaskysely [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3053 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2987. Diakoniabarometri Koodikirja

FSD2987. Diakoniabarometri Koodikirja FSD2987 Diakoniabarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Diakoniabarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3052 Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot