FSD2522. Nuorisobarometri kevät Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :54: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2522. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Nuorisobarometri kevät 1996 [elektroninen aineisto]. FSD2522, versio 1.0 ( ). Helsinki: Tilastokeskus [aineistonkeruu], Helsinki: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) & Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto [tuottajat], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 53 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorisobarometri kevät 1996 Aineiston nimi englanniksi: Finnish Youth Survey Spring 1996 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tilastokeskuksen sivuilta löytyvä laatuseloste sisältää tietoja työvoimatutkimuksen otannasta ja keruutavasta. 1 Tekijät Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sahi, Liisa (Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA)) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asenteet; musiikki; nuoret; oppisopimuskoulutus; sosiaaliturva; televisio; tiedonvälitys; tulevaisuudenodotukset; tulot; työpajat; työttömyys; vaikuttaminen; yrittäjyys Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: nuorisotutkimus; sosiologia; tiedotustutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: joukkoviestimet; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; tulot, omaisuus ja investoinnit/säästäminen; työttömyys Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Nuorisobarometrit Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) on teettänyt vuodesta 1994 alkaen nuorisobarometreja. Niissä kartoitetaan säännöllisesti vuotiaiden nuorten asenteiden ja odotusten kehittymistä. Barometreissa on sekä ajankohtaisia että toistuvia kysymyksiä, joiden avulla voidaan seurata pidemmän aikavälin asennemuutoksia. Barometreissa on selvitetty muun muassa nuorten koulutukseen, työhön, sosiaaliturvaan, kuluttamiseen, huumeisiin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kansalaisaktiivisuuteen liittyviä asenteita. Sisällönkuvaus Kevään 1996 nuorisobarometrin pääteemoja olivat työttömyys ja työllistyminen. Nuorille esitettiin kysymyksiä myös liittyen tiedonvälitykseen, tuloihin ja mielipidevaikuttamiseen. Ensin esitettiin taustakysymyksiä vastaajan koulutuksesta ja pääasiallisesta toiminnasta. Töissäkäyviltä kysyttiin lisää työsuhteen laadusta ja kestosta. Työttömiltä ja lomautetuilta puolestaan 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu tiedusteltiin kauanko nämä ovat olleet työttöminä ja millaisten tekijöiden he uskovat estävän omaa työllistymistään ja nuorten työllistymistä yleensä. Kysyttiin myös, olisivatko työttömät vastaajat valmiita lähtemään oppisopimuskoulutukseen työttömyyden vaihtoehtona, ja ovatko nämä kuulleet työttömille nuorille tarkoitetuista kunnallisista työpajoista tai osallistuneet niiden toimintaan. Vastaajilta haluttiin myös mielipiteitä työpajojen kehittämisestä. Nuorille esitettiin myös erilaisia väittämiä työelämästä, ja kysyttiin ovatko nämä väittämistä samaa vai eri mieltä. Väittämiä olivat muun muassa "koulutus parantaa olennaisesti työnsaantia", "työllisyystilanne paranee selvästi lähimmän viiden vuoden aikana" ja "työurallani tulen saavuttamaan paremman yhteiskunnallisen aseman kuin mitä vanhemmillani on". Kartoitettiin myös vastaajien tulevaisuudensuunnitelmia kysymällä, aikovatko nämä lähimmän viiden vuoden aikana hakeutua ulkomaille töihin tai opiskelemaan, perustaa oman yrityksen tai mennä ammatilliseen koulutukseen. Nuorilta kysyttiin myös mikä heidän mielestään on suurin este työttömien yrittäjäksi ryhtymiselle. Nuorisobarometrissa kartoitettiin myös tuloihin ja sosiaaliturvaan liittyviä asioita. Kysyttiin mikä on vastaajien tärkein käyttövarojen lähde, ja tiedusteltiin ovatko nämä saaneet viimeisen 12 kuukauden aikana erilaisia tukia (esim. opintoraha, toimeentulotuki, kotihoidontuki tai asumistuki). Kysyttiin myös kansalaispalkasta ja pyydettiin vastaajia arvioimaan, mikä heidän mielestään on vähimmäissumma, jolla tulee kuukauden toimeen. Lopuksi selvitettiin vastaajien mielipiteisiin vaikuttaneita tahoja ja tiedonvälityskanavien käyttöä. Kysyttiin miten paljon eri tahot (esim. vanhemmat, lehdistö, poliitikot tai opettajat) ovat vaikuttaneet vastaajien mielipiteisiin. Tiedusteltiin myös, mitä kautta vastaajat pääasiassa seuraavat Suomen ja maailman ajankohtaisia tapahtumia ja mistä lähteistä he kokevat saavansa luotettavimman kuvan maailmasta. Vastaajat saivat nimetä mielestään mielenkiintoisimman tiedonvälityksen kanavan ja kertoa, millaisia ohjelmia seuraavat televisiosta eniten. Lopuksi kysyttiin, mistä vastaajat pääasiassa kuuntelevat musiikkia (esim. Radio Mafia, äänitteet tai Music Television). Taustamuuttujia tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajien ikä, sukupuoli, kunta ja pääasiallinen toiminta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat suomessa asuvat suomenkieliset, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Tilastokeskus Aineiston tuottajat: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto Keruumenetelmä: Puhelinkysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston ajallinen kattavuus: 1996 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 90,3 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 70 muuttujaa ja 866 havaintoa. Otantamenetelmä: Kevään 1996 nuorisobarometrin haastattelut toteutti Tilastokeskus työvoimatutkimuksensa yhteydessä. Työvoimatutkimuksen otos poimitaan ositetulla satunnaisotannalla väestön keskusrekisteriin perustuvasta Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa. Tutkimus on paneelitutkimus, jossa samaa henkilöä haastatellaan viisi kertaa. Haastattelut tehdään kolmen kuukauden välein, paitsi neljäs haastattelu, joka tehdään kuuden kuukauden kuluttua kolmannesta haastattelusta. Ensimmäisen ja viimeisen haastattelun väli on 15 kuukautta. Joka kuukauden otokseen kuuluu noin henkilöä, keskimäärin noin joka 300. henkilö perusjoukosta. Otos koostuu viidestä rotaatioryhmästä, jotka ovat tulleet tutkimukseen mukaan eri kuukausina. Nuorisobarometreihin vastaajat on poimittu eri rotaatioryhmistä. Kevään 1996 nuorisobarometrin otoksena oli 936 suomenkielistä alle 30-vuotiasta vuosina syntynyttä nuorta. Haastatteluja saatiin kaikkiaan 863 ja kadoksi jäi 93 henkilöä (9,7 %). Suurin kadon syy oli tavoittamattomuus. Haastattelujen keskimääräinen kesto oli 11 minuuttia ja 96 % haastatteluista tehtiin puhelimitse. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Vastaajien iät datassa vuotiaita vastaajista on 2,1 %. Julkaisut Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) (1996). Nuorisobarometri 1/1996. Helsinki: Opetusministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Laatuseloste: Työvoimatutkimus (2010) [verkkodokumentti]. Helsinki: Tilastokeskus. [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 4

11 1.4. Aineiston käyttö Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 866 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 866 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 866 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [KOHDENO] Havaintotunnus Havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 864 minimi maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 K1C (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [K1A] Mikä on ammatillinen koulutuksesi? Oletko suorittanut: Mikä on ammatillinen koulutuksesi? Oletko suorittanut: Ammatillisen koulun Ammatillisen opiston tai ammattikorkeakoulun Korkeakoulututkinnon Ei mitään mainituista [K1B] Entä oletko suorittanut ylioppilastutkinnon? Entä oletko suorittanut ylioppilastutkinnon? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K1C] Entä vanhempiesi koulutus? Onko isäsi suorittanut tutkinnon: Entä vanhempiesi koulutus? Onko isäsi suorittanut tutkinnon: 9

16 2. Muuttujat Ammattikoulussa Ammatillisessa opistossa Korkeakoulussa Ei tutkintoa Ei isää/eos tieto puuttuu (SYSMIS) [K1D] Onko äitisi suorittanut tutkinnon: Onko äitisi suorittanut tutkinnon: Ammattikoulussa Ammatillisessa opistossa Korkeakoulussa Ei tutkintoa Ei äitiä/eos tieto puuttuu (SYSMIS) [K2] Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai oletko jossain muussa ammatillisessa koulutuksessa? Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai oletko jossain muussa ammatillisessa koulutuksessa? Ei Peruskoulussa Lukiossa Ammattikoulussa Ammattiopistossa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 K4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa Työvoima- tai työllisyyskoulutuksessa Oppisopimuskoulutuksessa EOS tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti JOS KYLLÄ, siirrytään kysymykseen K4 [K3] Oletko tyytyväinen nykyiseen koulutukseesi? Kysymyksen esiteksti Jos K2=0 Oletko tyytyväinen nykyiseen koulutukseesi, jos ajattelet työn saantia ja omaa tulevaisuuttasi? Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K4] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi? Oletko: Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi? Oletko: 11

18 2. Muuttujat Palkansaaja Yrittäjä tai avustava perheenjäsen yrityksessä Työtön tai lomautettu Koululainen tai opiskelija Varusmies Sairaus-, työkyvyttömyys- tms. eläkkeellä Kotityötä tekevä Vai teetkö jotain muuta tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos K4 = 3, siirrytään kysymykseen K7. Jos K4 = 1 tai 2, siirrytään kysymykseen K5A. Jos K4 on jotakin muuta, siirrytään kysymykseen K13. [K5A] Onko työsuhteesi: kokoaikainen vai osa-aikainen? Kysymyksen esiteksti TYÖLLISET (K5-K6), PALKANSAAJAT JA YRITTÄJÄT Onko työsuhteesi: kokoaikainen vai osa-aikainen? Kokoaikainen Osa-aikainen tieto puuttuu (SYSMIS) [K5B] Onko työsuhteesi: pysyvä vai määräaikainen? Kysymyksen esiteksti TYÖLLISET (K5-K6), PALKANSAAJAT JA YRITTÄJÄT Onko työsuhteesi: pysyvä vai määräaikainen? 12

19 K6 Pysyvä toistaiseksi voimassa oleva Määräaikainen tieto puuttuu (SYSMIS) [K5C] Onko määräaikainen työsi työllistämistukipaikka vai muu määräaikainen työ? Kysymyksen esiteksti TYÖLLISET (K5-K6), PALKANSAAJAT JA YRITTÄJÄT: JOS MÄÄRÄAIKAINEN Onko määräaikainen työsi työllistämistukipaikka vai muu määräaikainen työ? Työllistämistukipaikka Muu määräaikainen EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K6] Vastaavatko nykyiset työtehtäväsi koulutustasi? Kysymyksen esiteksti TYÖLLISET (K5-K6), PALKANSAAJAT JA YRITTÄJÄT Vastaavatko nykyiset työtehtäväsi koulutustasi? 13

20 2. Muuttujat Täysin Melko hyvin Jonkin verran Ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos kysymykseen on vastattu, siirrytään kysymykseen K13. [K7_1] Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna? (kuukaudet) Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna? Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT (K7-K12) Kuukaudet Ohjeet haastattelijalle MERKITSE TÄYDET KUUKAUDET Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 86 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 9.67 keskihajonta

21 K8A1 [K7_2] Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna? (+viikot) Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna? Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT (K7-K12) +Viikot Ohjeet haastattelijalle MERKITSE TÄYDET VIIKOT Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 41 minimi 0.00 maksimi 9.00 keskiarvo 1.95 keskihajonta 1.64 [K8A1] Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi (ensimmäinen) Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT (K7-K12) Erilaisten tekijöiden sanotaan estävän nuorten työllistymistä. Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi (ensimmäinen) 15

22 2. Muuttujat Ohjeet haastattelijalle KYSY JA MERKITSE KAKSI ASIAA KUMPAANKIN SARAKKESEEN. LUE B-KOHDASSA VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA UUDELLEEN. Jokin muu, EOS Puutteellinen koulutus Ylikoulutus Vähäinen työkokemus Työttömyystukijärjestelmä Työn puute asuinpaikkakunnalla Suomen EU-jäsenyys Ulkomaalaiset Suomessa Suuret ikäluokat työmarkkinoilla Suomessa harjoitettu talouspolitiikka tieto puuttuu (SYSMIS) [K8A2] Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi (toinen) Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT (K7-K12) Erilaisten tekijöiden sanotaan estävän nuorten työllistymistä. Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi (toinen) Ohjeet haastattelijalle KYSY JA MERKITSE KAKSI ASIAA KUMPAANKIN SARAKKESEEN. LUE B-KOHDASSA VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA UUDELLEEN. Jokin muu, EOS (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 K8B1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Puutteellinen koulutus Ylikoulutus Vähäinen työkokemus Työttömyystukijärjestelmä Työn puute asuinpaikkakunnalla Suomen EU-jäsenyys Ulkomaalaiset Suomessa Suuret ikäluokat työmarkkinoilla Suomessa harjoitettu talouspolitiikka tieto puuttuu (SYSMIS) [K8B1] Mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä? (ensimmäinen) Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT (K7-K12) Erilaisten tekijöiden sanotaan estävän nuorten työllistymistä. Entä mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä? (ensimmäinen) Ohjeet haastattelijalle KYSY JA MERKITSE KAKSI ASIAA KUMPAANKIN SARAKKESEEN. LUE B-KOHDASSA VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA UUDELLEEN. Jokin muu, EOS Puutteellinen koulutus Ylikoulutus Vähäinen työkokemus Työttömyystukijärjestelmä Työn puute asuinpaikkakunnalla Suomen EU-jäsenyys Ulkomaalaiset Suomessa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Suuret ikäluokat työmarkkinoilla Suomessa harjoitettu talouspolitiikka tieto puuttuu (SYSMIS) [K8B2] Mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä? (toinen) Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT (K7-K12) Erilaisten tekijöiden sanotaan estävän nuorten työllistymistä. Entä mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä? (toinen) Ohjeet haastattelijalle KYSY JA MERKITSE KAKSI ASIAA KUMPAANKIN SARAKKESEEN. LUE B-KOHDASSA VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA UUDELLEEN. Jokin muu, EOS Puutteellinen koulutus Ylikoulutus Vähäinen työkokemus Työttömyystukijärjestelmä Työn puute asuinpaikkakunnalla Suomen EU-jäsenyys Ulkomaalaiset Suomessa Suuret ikäluokat työmarkkinoilla Suomessa harjoitettu talouspolitiikka tieto puuttuu (SYSMIS)

25 [K9] Olisitko valmis lähtemään oppisopimuskoulutukseen työttömyyden vaihtoehtona? Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT (K7-K12) K10 Oppisopimuskoulutuksessa opiskelu ja työntekeminen on yhdistetty toisiaan tukevaksi. Opiskelu tapahtuu työpaikalla. Olisitko valmis lähtemään oppisopimuskoulutukseen työttömyyden vaihtoehtona? Kyllä Ei On nyt oppisopimuskoulutuksessa EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10] Oletko kuullut työttömille nuorille tarkoitetuista kunnallisista työpajoista tai osallistunut niiden toimintaan? Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT (K7-K12) Useilla paikkakunnilla toimii erityisesti työttömille nuorille tarkoitettuja kunnallisia työpajoja. Oletko kuullut näistä työpajoista tai osallistunut niiden toimintaan? On osallistunut On kuullut, mutta ei ole osallistunut Ei ole kuullut EOS (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos K10 = 1, siirrytään kysymykseen K12. Jos K10 = 9, siirrytään kysymykseen K13. [K11] Olisitko valmis osallistumaan työpajojen toimintaan? Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT (K7-K12). Jos K10 = 2 tai 3 Olisitko valmis osallistumaan työpajojen toimintaan? Kyllä Ehkä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K12] Mitä seuraavista pidät tärkeänä työpajojen toimintaa kehitettäessä? Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT (K7-K12) Työpajat ovat tarjonneet monenlaisia tehtäviä ja mahdollisuuksia niiden toimintaan osallistuville nuorille. Mitä seuraavista pidät tärkeänä työpajojen toimintaa kehitettäessä? 20

27 Tarjoaa yrittäjäkoulutusta Tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta Parantaa työnhakuvalmiuksia On väylä oppisopimuskoulutukseen Voi hankkia työkokemusta Jotakin muuta/eos tieto puuttuu (SYSMIS) K13_2 [K13_1] Työnsaantimahdollisuuksissa on viimeisen 6kk aikana tapahtunut käänne parempaan Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Kysymyksen esiteksti KAIKKI (K13 - K24) Viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana työnsaantimahdollisuuksissa on yleisesti tapahtunut käänne parempaan Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K13_2] Koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 21

28 2. Muuttujat Kysymyksen esiteksti KAIKKI (K13 - K24) Koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K13_3] Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Kysymyksen esiteksti KAIKKI (K13 - K24) Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 K13_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K13_4] Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin työttömyyskorvausta, jos tulo olisi yhtä suuri Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Kysymyksen esiteksti KAIKKI (K13 - K24) Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin työttömyyskorvausta, jos käteen jäävä tulo olisi yhtä suuri Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K13_5] Työttömyysturvan vastikkeeksi nuorten työttömien tulisi tehdä jotakin yhteiskuntaa hyödyttävää työtä Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 23

30 2. Muuttujat Kysymyksen esiteksti KAIKKI (K13 - K24) Työttömyysturvan vastikkeeksi nuorten työttömien olisi tehtävä jotakin yhteiskuntaa hyödyttävää työtä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K13_6] Työllisyystilanne paranee selvästi lähimmän viiden vuoden aikana Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Kysymyksen esiteksti KAIKKI (K13 - K24) Työllisyystilanne paranee selvästi lähimmän viiden vuoden aikana Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 K13_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K13_7] Työhön tulevan nuoren palkka voisi aluksi olla vähemmän kuin vastaavan tehtävän normaalipalkka Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Kysymyksen esiteksti KAIKKI (K13 - K24) Työhön tulevan nuoren palkka voisi aluksi olla vähemmän kuin vastaavan tehtävän normaalipalkka Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K13_8] Työurallani tulen saavuttamaan vanhempiani paremman yhteiskunnallisen aseman Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 25

32 2. Muuttujat Kysymyksen esiteksti KAIKKI (K13 - K24) Työurallani tulen saavuttamaan paremman yhteiskunnallisen aseman kuin mitä vanhemmillani on Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K14A] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Hakeutua töihin ulkomaille? Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Hakeutua töihin ulkomaille? Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Kyllä mahdollisesti Luultavasti ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 K14C (taulukko jatkuu ed. sivulta) Varmasti ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K14B] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Hakeutua opiskelemaan ulkomaille? Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Hakeutua opiskelemaan ulkomaille? Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Kyllä mahdollisesti Luultavasti ei Varmasti ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K14C] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Perustaa oman yrityksen? Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Perustaa oman yrityksen? 27

34 2. Muuttujat Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Kyllä mahdollisesti Luultavasti ei Varmasti ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K14D] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Mennä ammatilliseen koulutukseen? Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Mennä ammatilliseen koulutukseen parantaaksesi valmiuksia työmarkkinoilla? Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Kyllä mahdollisesti Luultavasti ei Varmasti ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

35 K16 [K15] Mikä on mielestäsi suurin este yrittäjäksi ryhtymiselle? Työttömyyden eräänä vaihtoehtona on esitetty yrittäjyyttä ja työttömiä on pyritty kannustamaan oman yritystoiminnan käynnistämiseen. Mikä on mielestäsi suurin este yrittäjäksi ryhtymiselle? Tiedon tai koulutuksen puute Kokemuksen puute Yrittäjyyteen liittyvät riskit Yrittäjyyden suuret vaatimukset Jokin muu/eos tieto puuttuu (SYSMIS) [K16] Mikä seuraavista on tärkein lähde, josta saat käyttövarasi? Mikä seuraavista on tärkein lähde, josta saat käyttövarasi? Ohjeet haastattelijalle MERKITSE VAIN YKSI, TÄRKEIN LÄHDE Säännöllinen palkka Tilapäistyö Taskurahat vanhemmilta Toimeentulotuki Opintotuki Työttömyysturva Sairauspäiväraha/eläke tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [K17_01] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Opintorahaa? Oletko viimeisten 12kk:n aikana saanut jotakin seuraavista tukimuodoista? Opintoraha Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_02] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Opintolainaa? Oletko viimeisten 12kk:n aikana saanut jotakin seuraavista tukimuodoista? Opintolaina Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_03] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Peruspäivärahaa/työmarkkinatukea? Oletko viimeisten 12kk:n aikana saanut jotakin seuraavista tukimuodoista? 30

37 K17_05 Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_04] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Työttömyyspäivärahaa? Oletko viimeisten 12kk:n aikana saanut jotakin seuraavista tukimuodoista? Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_05] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Toimeentulotukea? Oletko viimeisten 12kk:n aikana saanut jotakin seuraavista tukimuodoista? Toimeentulotuki 31

38 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_06] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Sairauspäivärahaa? Oletko viimeisten 12kk:n aikana saanut jotakin seuraavista tukimuodoista? Sairauspäiväraha Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_07] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Vanhempainpäivärahaa? Oletko viimeisten 12kk:n aikana saanut jotakin seuraavista tukimuodoista? Vanhempainpäiväraha Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

39 K17_10 [K17_08] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Kotihoidontukea? Oletko viimeisten 12kk:n aikana saanut jotakin seuraavista tukimuodoista? Kotihoidontuki Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_09] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Asumistukea? Oletko viimeisten 12kk:n aikana saanut jotakin seuraavista tukimuodoista? Asumistuki Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_10] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Muuta tukea? Oletko viimeisten 12kk:n aikana saanut jotakin seuraavista tukimuodoista? 33

40 2. Muuttujat Jotain muuta tukea Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K18] Suomessa on keskusteltu kansalaispalkasta. Mikä mielestäsi on vähimmäissumma, jolla tulee kuukauden toimeen? Suomessa on keskusteltu sosiaaliturvan eri muotojen yhdistämisestä kansalaispalkaksi. Mikä mielestäsi on vähimmäissumma, jolla tulee kuukauden toimeen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 743 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [K19_01] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Vanhemmat? Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi paljon, jonkin verran, vai vähän tai ei lainkaan? Vanhemmat 34

41 Paljon Jonkin verran Vähän tai ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) K19_03 [K19_02] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Sukulaiset? Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi paljon, jonkin verran, vai vähän tai ei lainkaan? Sukulaiset Paljon Jonkin verran Vähän tai ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K19_03] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Opettajat? Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi paljon, jonkin verran, vai vähän tai ei lainkaan? Opettajat Paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jonkin verran Vähän tai ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K19_04] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Lehdistö? Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi paljon, jonkin verran, vai vähän tai ei lainkaan? Lehdistö Paljon Jonkin verran Vähän tai ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K19_05] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Ystävät/kaverit? Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi paljon, jonkin verran, vai vähän tai ei lainkaan? Ystävät tai kaverit 36

43 Paljon Jonkin verran Vähän tai ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) K19_07 [K19_06] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Televisio/radio? Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi paljon, jonkin verran, vai vähän tai ei lainkaan? Televisio tai radio Paljon Jonkin verran Vähän tai ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K19_07] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Poliitikot? Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi paljon, jonkin verran, vai vähän tai ei lainkaan? Poliitikot Paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jonkin verran Vähän tai ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K19_08] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Viranomaiset? Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi paljon, jonkin verran, vai vähän tai ei lainkaan? Viranomaiset Paljon Jonkin verran Vähän tai ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K19_09] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Kirkko/uskonto? Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi paljon, jonkin verran, vai vähän tai ei lainkaan? Kirkko tai uskonto 38

45 K20 Paljon Jonkin verran Vähän tai ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K19_10] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Jokin muu taho? Ovatko seuraavat tahot vaikuttaneet ajatuksiisi paljon, jonkin verran, vai vähän tai ei lainkaan? Jokin muu taho Paljon Jonkin verran Vähän tai ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K20] Seuraatko Suomen ja maailman ajankohtaisia tapahtumia pääasiassa: Seuraatko Suomen ja maailman ajankohtaisia tapahtumia pääasiassa: Ohjeet haastattelijalle MERKITSE VAIN YKSI, PÄÄASIALLISIN 39

46 2. Muuttujat Televisiosta Radiosta Sanomalehdistä Viikkolehdistä Internetistä tai muista tietoverkoista Jostakin muualta tieto puuttuu (SYSMIS) [K21] Mistä seuraavista lähteistä saat mielestäsi luotettavimman kuvan maailmasta? Mistä seuraavista lähteistä saat mielestäsi luotettavimman kuvan maailmasta? Ohjeet haastattelijalle MERKITSE VAIN YKSI, LUOTETTAVIN Sanomalehdistä Viikkolehdistä Kotimaisilta televisiokanavilta Radiosta Ulkomaisilta televisiokanavilta Tietoverkoista Opettajilta Joistakin muista lähteistä tieto puuttuu (SYSMIS) [K22] Mikä on mielestäsi mielenkiintoisin tiedonvälityksen kanava? Mikä on mielestäsi mielenkiintoisin tiedonvälityksen kanava? 40

47 Lehdistö Radio Televisio Internet ja muut tietoverkot Kirjat Elokuvat tai videot CD-rom tieto puuttuu (SYSMIS) K23_2 [K23_1] Mainitse seuraavista kaksi eniten seuraamaasi televisio-ohjelmaa (ensimmäinen) Mainitse seuraavista kaksi eniten seuraamaasi televisio-ohjelmaa 1. maininta Uutiset Sarjaohjelmat Viihdeohjelmat Musiikkiohjelmat tai musiikkivideot Asia- tai ajankohtaisohjelmat Urheiluohjelmat Nuortenohjelmat Elokuvat Kulttuuriohjelmat tieto puuttuu (SYSMIS) [K23_2] Mainitse seuraavista kaksi eniten seuraamaasi televisio-ohjelmaa (toinen) Mainitse seuraavista kaksi eniten seuraamaasi televisio-ohjelmaa 41

48 2. Muuttujat 2. maininta Uutiset Sarjaohjelmat Viihdeohjelmat Musiikkiohjelmat tai musiikkivideot Asia- tai ajankohtaisohjelmat Urheiluohjelmat Nuortenohjelmat Elokuvat Kulttuuriohjelmat tieto puuttuu (SYSMIS) [K24] Mistä seuraavista kuuntelet musiikkia pääasiassa? Mistä seuraavista kuuntelet musiikkia pääasiassa? Ohjeet haastattelijalle MERKITSE VAIN YKSI, PÄÄASIALLISIN Radio Suomi Radio Mafia Kaupalliset radiokanavat (yksityiset paikallisradiot) Äänitteet (levyt, nauhat, cd:t, videot) TV:n musiikkikanavat kuten Music TV Ei kuuntele musiikkia EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

49 BV3 [BV1] Ikä Ikä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 865 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 4.70 [BV2] Sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen [BV3] Kunta Kunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 864 minimi 4.00 maksimi keskiarvo keskihajonta

50

51 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus [KOHDENO] Mikä on ammatillinen koulutuksesi? Oletko suorittanut: [K1A] Entä oletko suorittanut ylioppilastutkinnon? [K1B] Entä vanhempiesi koulutus? Onko isäsi suorittanut tutkinnon: [K1C] Onko äitisi suorittanut tutkinnon: [K1D] Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai oletko jossain muussa ammatillisessa koulutuksessa? [K2] Oletko tyytyväinen nykyiseen koulutukseesi? [K3] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi? Oletko: [K4] Onko työsuhteesi: kokoaikainen vai osa-aikainen? [K5A] Onko työsuhteesi: pysyvä vai määräaikainen? [K5B] Onko määräaikainen työsi työllistämistukipaikka vai muu määräaikainen työ? [K5C] Vastaavatko nykyiset työtehtäväsi koulutustasi? [K6] Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna? (kuukaudet) [K7_1] 14 Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna? (+viikot) [K7_2] Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi (ensimmäinen) [K8A1] Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi (toinen) [K8A2]

52 3. Hakemistot Mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä? (ensimmäinen) [K8B1] 17 Mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä? (toinen) [K8B2] Olisitko valmis lähtemään oppisopimuskoulutukseen työttömyyden vaihtoehtona? [K9] Oletko kuullut työttömille nuorille tarkoitetuista kunnallisista työpajoista tai osallistunut niiden toimintaan? [K10] Olisitko valmis osallistumaan työpajojen toimintaan? [K11] Mitä seuraavista pidät tärkeänä työpajojen toimintaa kehitettäessä? [K12] Työnsaantimahdollisuuksissa on viimeisen 6kk aikana tapahtunut käänne parempaan [K13_1] 21 Koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia [K13_2] Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu [K13_3] Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin työttömyyskorvausta, jos tulo olisi yhtä suuri [K13_4] Työttömyysturvan vastikkeeksi nuorten työttömien tulisi tehdä jotakin yhteiskuntaa hyödyttävää työtä [K13_5] Työllisyystilanne paranee selvästi lähimmän viiden vuoden aikana [K13_6] Työhön tulevan nuoren palkka voisi aluksi olla vähemmän kuin vastaavan tehtävän normaalipalkka [K13_7] Työurallani tulen saavuttamaan vanhempiani paremman yhteiskunnallisen aseman [K13_8] 25 Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Hakeutua töihin ulkomaille? [K14A] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Hakeutua opiskelemaan ulkomaille? [K14B] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Perustaa oman yrityksen? [K14C] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Mennä ammatilliseen koulutukseen? [K14D] Mikä on mielestäsi suurin este yrittäjäksi ryhtymiselle? [K15] Mikä seuraavista on tärkein lähde, josta saat käyttövarasi? [K16] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Opintorahaa? [K17_01] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Opintolainaa? [K17_02] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Peruspäivärahaa/työmarkkinatukea? [K17_03] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Työttömyyspäivärahaa? [K17_04] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Toimeentulotukea? [K17_05] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Sairauspäivärahaa? [K17_06] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Vanhempainpäivärahaa? [K17_07] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Kotihoidontukea? [K17_08] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Asumistukea? [K17_09] Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Muuta tukea? [K17_10]

53 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Suomessa on keskusteltu kansalaispalkasta. Mikä mielestäsi on vähimmäissumma, jolla tulee kuukauden toimeen? [K18] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Vanhemmat? [K19_01] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Sukulaiset? [K19_02] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Opettajat? [K19_03] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Lehdistö? [K19_04] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Ystävät/kaverit? [K19_05] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Televisio/radio? [K19_06] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Poliitikot? [K19_07] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Viranomaiset? [K19_08] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Kirkko/uskonto? [K19_09] Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Jokin muu taho? [K19_10] Seuraatko Suomen ja maailman ajankohtaisia tapahtumia pääasiassa: [K20] Mistä seuraavista lähteistä saat mielestäsi luotettavimman kuvan maailmasta? [K21] Mikä on mielestäsi mielenkiintoisin tiedonvälityksen kanava? [K22] Mainitse seuraavista kaksi eniten seuraamaasi televisio-ohjelmaa (ensimmäinen) [K23_1]. 41 Mainitse seuraavista kaksi eniten seuraamaasi televisio-ohjelmaa (toinen) [K23_2] Mistä seuraavista kuuntelet musiikkia pääasiassa? [K24] Ikä [BV1] Sukupuoli [BV2] Kunta [BV3]

54 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Hakeutua opiskelemaan ulkomaille? Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Hakeutua töihin ulkomaille? Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Mennä ammatilliseen koulutukseen? Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Perustaa oman yrityksen? Entä oletko suorittanut ylioppilastutkinnon? Entä vanhempiesi koulutus? Onko isäsi suorittanut tutkinnon: Havaintotunnus Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Ikä Koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Jokin muu taho? Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Kirkko/uskonto? Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Lehdistö? Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Opettajat? Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Poliitikot? Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Sukulaiset? Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Televisio/radio? Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Vanhemmat? Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Viranomaiset? Kuinka paljon ajatuksiisi ovat vaikuttaneet: Ystävät/kaverit? Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna? (kuukaudet) Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna? (+viikot) Kunta Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Mainitse seuraavista kaksi eniten seuraamaasi televisio-ohjelmaa (ensimmäinen) Mainitse seuraavista kaksi eniten seuraamaasi televisio-ohjelmaa (toinen) Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi (ensimmäinen) Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi (toinen) Mikä on ammatillinen koulutuksesi? Oletko suorittanut:

55 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mikä on mielestäsi mielenkiintoisin tiedonvälityksen kanava? Mikä on mielestäsi suurin este yrittäjäksi ryhtymiselle? Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi? Oletko: Mikä seuraavista on tärkein lähde, josta saat käyttövarasi? Mistä seuraavista kuuntelet musiikkia pääasiassa? Mistä seuraavista lähteistä saat mielestäsi luotettavimman kuvan maailmasta? Mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä? (ensimmäinen) Mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä? (toinen) Mitä seuraavista pidät tärkeänä työpajojen toimintaa kehitettäessä? Oletko kuullut työttömille nuorille tarkoitetuista kunnallisista työpajoista tai osallistunut niiden toimintaan? Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Asumistukea? Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Kotihoidontukea? Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Muuta tukea? Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Opintolainaa? Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Opintorahaa? Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Peruspäivärahaa/työmarkkinatukea? Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Sairauspäivärahaa? Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Toimeentulotukea? Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Työttömyyspäivärahaa? Oletko saanut viimeisen 12kk aikana: Vanhempainpäivärahaa? Oletko tyytyväinen nykyiseen koulutukseesi? Olisitko valmis lähtemään oppisopimuskoulutukseen työttömyyden vaihtoehtona? Olisitko valmis osallistumaan työpajojen toimintaan? Onko määräaikainen työsi työllistämistukipaikka vai muu määräaikainen työ? Onko työsuhteesi: kokoaikainen vai osa-aikainen? Onko työsuhteesi: pysyvä vai määräaikainen? Onko äitisi suorittanut tutkinnon: Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai oletko jossain muussa ammatillisessa koulutuksessa? Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin työttömyyskorvausta, jos tulo olisi yhtä suuri.23 Seuraatko Suomen ja maailman ajankohtaisia tapahtumia pääasiassa: Sukupuoli Suomessa on keskusteltu kansalaispalkasta. Mikä mielestäsi on vähimmäissumma, jolla tulee kuukauden toimeen?

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2521. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2521. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 1995 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2528. Nuorisobarometri kevät Koodikirja

FSD2528. Nuorisobarometri kevät Koodikirja FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1999 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2484. Nuorisobarometri 2009. Koodikirja

FSD2484. Nuorisobarometri 2009. Koodikirja FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2526 Nuorisobarometri kevät 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2523. Nuorisobarometri syksy Koodikirja

FSD2523. Nuorisobarometri syksy Koodikirja FSD2523 Nuorisobarometri syksy 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri syksy 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2529 Nuorisobarometri syksy 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Energia-asennetutkimus 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja FSD2257 Kirkkomonitor 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkkomonitor 2004 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot