Termodynamiikan toinen pääsääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Termodynamiikan toinen pääsääntö"

Transkriptio

1 Termodynamiikan toinen pääsääntö Fysikaalisen ja kemiallisen tapahtuman spontaanisuus eli mihin suuntaan tapahtuma etenee spontaanisesti. Systeemin termodynaaminen ominaisuus, joka kertoo tapahtuman (prosessin) spontaanisuudesta, on Gibbs:in energia (tilanfuntio). Spontaaneja (suunta): Kaasun laajeneminen tilavuuteen, kuuma kappale luovuttaa lämmön ympäristöön, kemiallinen reaktio etenee tiettyyn suuntaan, Jos edellisiä tapahtumia viedään vastakkaiseen suuntaan tarvitaan työtä. Huom.: Spontaanisuus tarkoittaa siis luonnollista taipumusta asioiden etenemiseen johonkin suuntaan. Kuitenkin toteutuuko se, voi riippua muista seikoista (reaktiokinetiikka aktivoitumisenergia ; termodynamikka ei kerro, miten nopeasti spontaani prosessi tapahtuu ja mitä tietä).

2 2. PS (Kelvin) 2. Pääsääntö Kelvinin esittämässä muodossa: Mikään prosessi ei ole mahdollinen siten, että ainoa tapahtuma prosessissa olisi lämmön käyttäminen jostakin lämpölähteestä täydellisesti työksi. Osa lämmöstä menee aina lämpönä ympäristöön eikä täydellisesti työksi, siis kuvan Esittämä työ ei ole mahdollinen. (Työtä ei voi tehdä ilman energiaa.)

3 Spontaanin muutoksen suunta Mikä määrää suunnan? 1.PS esitti energian säilymisen, siis onko U? Ei! (ei systeemin kokonaisenergia U; eristetylle systeemille se on vakio) Väite: Systeemin energia pyrkii minimiin ja prosessi, joka johtaa siihen on spontaani.? Ei päde, sillä ideaalikaasun laajenemisessa energia ei muutu. Jos systeemin energia laskee prosessissa, niin ympäristön lisääntyy saman verran (1.PS). Ympäristön tapahtuma on samoin spontaani kuin systeeminkin, vaikka sen energia lisääntyy tässä prosessissa. Eristetyn systeemin kokonaisenergia on prosessissa vakio, mutta energia prosessissa jakautuu eri tavoin. Spontaanin prosessin suunta riippuukin energian jakautumisesta.

4 Energian jakautuminen Spontaanissa muutoksessa eristetyn systeemin energia jakautuu sattumanvaraisesti systeemin hiukkasten lämpöliikkeeksi. Kuvassa 3.2 pallo (systeemi) pomppii lattialla (ympäristö). Kullakin kosketuksella pallo menettää energiaa lattiaan ja sen oma liike-energia vähenee. Energia leviää lattiaan (ja ilmaan) niiden molekyylien liike-energiaksi. Lopuksi pallon liike-energia on muuttunut lattian (ja ilman) molekyylien satunnaiseksi liike-energiaksi ja pallo on paikallaan lattialla.

5 Järjestynyt järjestymätön liike Jos pallo alkaisi pomppia itsekseen pysähdyttyään edellä esitetysti lattialle, se vaatisi energian spontaania keskittymistä juuri pallon alle, eikä pelkkä lattian yleinen lämmittäminen saa sitä aikaan. Energian keskittymisen lisäksi molekyylien liikesuunta pitäisi olla sama eikä sattumanvarainen (Brownin liike). Kuva 3.3 a) pallo lattialla. b) ylöspäin ponnahtava pallo: lämpöliikkeen värähdysten pitäisi siis järjestyä samansuuntaisiksi, jotta pallo ponnahtaa.

6 Entropia 1. PS: Energian säilyminen - U (sisäenergia) osoittaa mahdolliset muutokset. 2. PS: Spontaanin prosessin suunta - S (Entropia) osoittaa spontaanit muutokset mahdollisista muutoksista. 2. PS. voidaan esittää entropian avulla: Eristetyn systeemin entropia lisääntyy spontaanissa muutoksessa: S tot > 0 S tot on systeemin ja sen ympäristön kokonaisentropia. Esim. systeemin jäähtyminen ympäristön lämpötilaan tai kaasun vapaa laajeneminen ovat spontaaneja prosesseja, joissa kokonaisentropia kasvaa.

7 Entropia termodynamiikassa Lämpö aiheuttaa satunnaisen molekyylien liikkeen lisääntymisen ympäristössä, kun systeemin energia siirtyy lämpönä. Jos energia siirtyy työnä, niin se aiheuttaa molekyylien järjestyneen liikkeen ympäristössä. Entropian määritellään: ds = dq rev /T (3.1) q rev reversiibelisti (T:n tasapainotilassa: T s = T y ) siirtynyt lämpö. Mitattava entropian muutos: S = i f dq rev /T (3.2) (yksikkö J/K ja moolientropialle (laatusuure) J K -1 mol -1 ; sama yksikkö kuin R:lla ja moolisella lämpökapasiteetilla)

8

9

10 V i = nrt/p i ja V f = nrt/p f V f /V i = p i /p f tulos (sijoitus edelliseen; ideaalikaasun Isoterminen laajeneminen)

11 Ympäristön entropia Kun pieni lämpömäärä dq sur siirtyy systeemistä ympäristöön, ympäristön entalpia muuttuu S sur. Jos ympäristö koostuu vakiotilavuudesta, niin du sur = dq sur. (Jos taas ympäristö on vakiopaineessa, niin dh sur = dq sur.) du sur (dh sur ) on tilanfunktio ja eksaktidifferentiaali ja siten riippumaton polusta (reversiibeli tai irreversiibeli). Koska du sur = dq sur (vakiotilavuus), niin siirtyvälle lämmölle pätee sama kuin sisäenergialle ja saadaan (3.1 ja 3.2): ds sur = dq sur,rev /T sur = dq sur /T sur (3.3a) S sur = dq sur /T sur (3.3b) Esimerkiksi adiabaattiselle prosessille q sur = 0 ja S sur = 0 (Kun ympäristö pysyy sisäisessä tasapainossa ei lämpötilaeroja sen tilavuuden sisällä.)

12

13 Tilastollinen näkemys entropiasta Boltzmannin jakaumalain mukaan systeemin molekyylit (atomit) voivat olla vain tietyissä energiatiloissa (Niillä on siis vain tietty energia.) eli ne voidaan jaotella tilansa mukaan kullekin energiatilalle kuuluvaksi (jakaumalaki) sen mukaan millainen lämpöenergiatila (lämpötila) niillä on. Boltzmann: Yhteys systeemin molekyylien jakaumien (energiatiloille) ja systeemin entropian välillä: S = k lnw (3.5) jossa Boltzmannin vakio k = x JK -1 ja W on mikrotilojen lukumäärä (tapojen lukumäärä, jolla molekyylit voivat asettua energiatiloille tuottamaan saman kokonaisenergian). (Kukin mikrotila kestää vain hetken dynaamisessa molekyylisysteemissä ja mitatessamme systeemin ominaisuuksia saamme keskiarvoja, joissa ovat mukana monet mikrotilat.)

14 Mikrotilat - epäjärjestys Mikrotilojen lukuisa joukko ja nopeat tilojen muutokset tuottavat käsitteet: epäjärjestys, satunnainen ja energian ja aineen jakaumat. Aineen ja energian epäjärjestynyttä jakautumista (epäjärjestyksen lisääntymistä)käytetään usein kuvaamaan entropiaa. Yhtälöä (3.5) ns. Boltzmannin kaavaa sanotaan myös tilastolliseksi entropiaksi. Kun W = 1, vastaten yhtä mikrotilaa (vain yksi tapa saavuttaa annettu energia kaikki molekyylit samassa tilassa), S = 0.

15 Mikrotilat - tilatiheys Jos on olemassa useampia tiloja, missä systeemi voi olla W > 1, S > 0. Mitä enemmän tiloja (suurempi tilatiheys), joille molekyylit miehittyvät, sitä useampia tapoja on saavuttaa koko molekyylijoukon haluttu (sama) kokonaisenergia (eli on olemassa suurempi mikrotilojen joukko kyseistä kokonaisenergiaa kohti). Tällöin W ja S ovat suurempia kuin jos mikrotilojen määrä on pienempi. (energian jakautuminen tasaisesti kaikkialle)

16 Tilavuuden muutos - tilatiheys Kuva 3.4 Hiukkanen laatikossa Kaasumolekyylien törmäily, kun tilavuus kasvaa: Keskimääräinen törmäysmatka (vapaamatka) molekyyleillä kasvaa, energiatilatiheys kasvaa [Vrt. hiukkanen laatikossa malli: E n = n 2 h 2 /(8mL 2 ), L on laatikon leveys], jolloin W ja siten S kasvavat.

17 Entropia 1/T:n funktio Boltzmannin tilastollinen käsittely selventää myös entropian käänteistä riippuvuutta lämpötilasta. Kun T on suuri mikrotilojen joukko on suuri ja tietty lämpötilan lisäys lisää mikrotilojen määrää tunnetun määrän verran. Kun T on pieni mikrotilojen joukko on pieni (T = 0 K, vain yksi mikrotila) ja sama lämpötilan lisäys kuin edellä lisää mikrotilojen määrää saman verran kuin edellä, mutta MILLÄ OLETUKSELLA? Tilatiheys on molempien lämpötilojen alueella sama!). Tällöin suhteellinen mikrotilojen lukumäärä on matalassa lämpötilassa suurempi kuin korkeassa ja S:n määritelmä ottaa sen huomioon (1/T).

18 S tilanfunktio Entropia on tilafunktio ei riipu siitä, miten tila saavutetaan. Osoitus: Jos yhtälön 3.1 integraali satunnaisen tapahtumasyklin ympäri takaisin lähtötilaan (merkintä ) on nolla, niin S on tilanfunktio (ds eksaktidifferentiaali) dq rev /T rev = 0 (3.6) 1.Osoitetaan todeksi ideaalikaasun Carnot syklille 2. Osoitetaan, että tulos on totta mille tahansa aineelle. 3. Osoitetaan, että se on tosi mille tahansa syklille.

19 Termodynaaminen sykli Kuva 3.5: Tilasta i tilaan f ja takaisin (i) muodostaa syklin, jonka tilafunktion kokonaismuutos on nolla.

20 Carnot-syklin rakenne (1.) Kuva 3.6: 1. A B reversiibeli, isoterminen laajeneminen T h :ssa, 2. B C reversiibeli, adiabaattinen laajeneminen, 3. C D reversiibeli, isoterminen kokoonpuristus T c :ssa, 4. D A reversiibeli, adiabaattinen puristuminen

21 Carnot-sykli Carnot-sykli muodostuu 4 reversiibelistä askeleesta, joissa entropian muutokset S ovat: 1. A B reversiibeli, isoterminen laajeneminen T h :ssa: S = q h /T h, jossa q h systeemiin tuotu lämpö kuumasta lämpölähteestä (h) 2. B C reversiibeli, adiabaattinen laajeneminen: q = 0 eli S = 0, jolloin T h T c [kylmä lämmön poistajan lämpötila, (c)] 3. C D reversiibeli, isoterminen kokoonpuristus T c :ssa:energia siirtyy kylmään lämmön poistajaan (q c, negatiivinen) ja S = q c /T c 4. D A reversiibeli, adiabaattinen kokoonpuristuminen: q = 0 eli S = 0, jolloin T c T h. Näistä saadaan: ds = q h /T h + q c /T c, jossa osoitetaan, että q h /q c = T h /T c, (3.7) jolloin ds = 0.

22 Carnot-sykli: q h /q c = T h /T c :n perustelu Syklin ominaispiirteet: (Huom. Ideaalikaasun (IK) reversiibeli, adiabaattinen ja isoterminen muutos, käsitelty aiemmin ) 1. Sama adiabaatti (q = 0 ks. esim. kuvat 2.18 ja 2.21) kulkee A:n ja D:n sekä B:n ja C:n [A (T h ) ja D (T c ) sekä B (T h ) ja C (T c )] kautta (kuva 3.6). 2. Energian siirto q:na IK:n isotermisissä askeleissa on: q h = nrt h ln (V B /V A ) ja q c = nrt c ln (V D /V C )

23

24 Edellinen pätee mille tahansa aineelle (2.) Lämpökoneen tehokkuus * hyötysuhde (positiivinen luku), määritelmä]: η =Tehty työ/lämpölähteestä saatu lämpö = w / q h (3.8) Kuva 3.7: η = ( q h q c )/ q h = 1 q c / q h (3.9) Yhtälöstä 3.7 (1. todistus) seuraa: η = 1 T c /T h (3.10) (= Carnot-hyötysuhde) Osoitus: Kaikkilla reversiibeleillä koneilla on sama tehokkuus riippumatta niiden rakenteesta. [Kahden reversiibelin koneen vertailu (Kuva 3.8)]

25 Koneiden tehokkuus vertailu (Atkins s.101) Kuva 3.8: Ajattelemalla kone A tehokkaammaksi kuin B tekemään työtä samassa lämpötilassa (T h ja T c ) olevien lämpövarastojen välillä johtaa ristiriitaan 2. pääsäännön (Kelvin) kanssa. (Atkins s.101) Siten koneet ovat yhtä tehokkaita ja yhtälö 3.10 pätee Carnotsyklin kaikille aineille.

26 Tosi mille tahansa syklille (3.) Väite: dq rev /T rev = 0 kaikille sykleille: Perustelu: Arvio mistä tahansa reversiibelistä syklistä voidaan laskea summan avulla joukosta Carnot-syklejä. Kuva 3.9 Tämä arvio paranee, kun Carnot-syklit pienennetään infinidesimaalisiksi (siirrytään summasta integraaliin). Koska kunkin Carnot-syklin ds = 0, on niiden summakin nolla ja väite on tosi. SIIS 1, 2 ja 3 ovat totta ja S on tilanfunktio

27 Termodynaaminen lämpötila Kone toimii reversiibelisti kahden lämpötilan välillä T h (lämmönlähde) ja T (kylmä lämmönpoistaja). Yhtälöstä 3.10 saadaan: T = (1 η) T h (3.11) Tällä yhtälöllä Kelvin määritteli termodynaamisen lämpötila-asteikon lämpökoneen hyötysuhteen avulla: Lämpölähde on korkeassa lämpötilassa T h ja tarkastelemme T:tä. Kelvinin asteikossa T h = K, veden triplettipiste. Jos esimerkiksi jonkin koneen η = 0.20, silloin kylmän lämmönpoistajan lämpötila on T = (1 0.2) K = 220 K. Tämä arvo ei riipu aineesta.

28 Clausiuksen epäyhtälö Reversiibeli työ on suurempi (tai yhtä suuri) kuin irreversiibeli: dw rev dw (negatiivisia systeemin kannalta) joten edellinen on sama kuin: - dw rev - dw eli dw - dw rev 0* Tilanfunktiona U on sama reversiibelille ja irreversiibelille muutokselle: du = dq + dw = dq rev + dw rev. Siten dq rev - dq = dw - dw rev 0 (*ks. edellä) tai dq rev dq ja dq rev /T dq/t eli ds = dq rev /T dq/t (Clausiuksen epäyhtälö) (3.12) Jos systeemi on eristetty, dq = 0 ja ds 0 (ed. perusteella): Eristetyssä systeemissä S ei voi pienentyä spontaanissa prosessissa.

29 Lämmönsiirto kuumasta kylmään Kuva 3.10: Energia siirtyy T h lähteestä lämpönä S pienenee (1/T h ). Kun sama energia siirtyy T c jäähdyttäjään S lisääntyy suuremmalla määrällä (1/T c ). Kokonaisentropia kasvaa eli prosessi on spontaani.

30 Lämmönsiirto kuumasta kylmään

31 Tekniset sovellutukset (Jähdyttäjän teho (hyötysuhde) samoin kuin aiemmin. ) Jäähdytys: Energia q c siirtyy T c jäähdyttäjästä huoneeseen (T h ): S = - q c /T c + q c /T h < 0 (3.14) Prosessi ei ole spontaani (jälkimmäinen tekijä pienempi) eli lämpimässä huoneessa entropia ei kasva riittävästi, jotta olisi suurempi kuin entropian pieneneminen kylmässä energialähteessä. Määritellään termodynaaminen hyötysuhde (coefficient of performance): c = lämpönä siirtynyt energia/työnä siirtynyt energia = q c / w (3.15)

32 Kuva 3.11: Jääkaapin toiminta a) Energiavirta kylmästä energialähteestä kuumaan luovutustilaan ei ole spontaani. Entropian lisäys kuumassa on pienempi kuin sen väheneminen kylmässä. Summa on negatiivinen. b) b) Jos lisätään energiaa työnä korvaamaan entropiaero, niin kokonaisentropia saadaan positiiviseksi ja prosessi voi tapahtua (tulee spontaaniksi).

33

34

35 Erityisprosessien entropianmuutos a) Ideaalikaasun isotermisen laajenemisen entropianmuutos b) Entropianmuutos aineen tilan (faasin) muutokselle muutoslämpötilassa (faasimuutosentropia) c) Aineen lämpenemisen entropianmuutos (lämpökapasiteetin avulla) d) Aineen entropianmuutos lämpötilamuutoksessa, joka sisältää myös faasimuutoksen ( kokonaismuutos ) a) Ideaalikaasun isotermisen laajeneminen: (Esim. 3.1) S = nr ln (V f /V i ) (3.17)

36 Ideaalikaasun isotermisen laajeneminen (V i V f ) S on tilafunktio ja S systeemille ei liity siirtymätiehen tilojen välillä eli ei riipu siitä tapahtuuko siirtymä reversiibelisti tai irreversiibelistä. Kuva 3.12: S = nr ln (V f /V i ) (3.17) Ideaalikaasun isotermisen laajeneminen on irreversiibeli tapahtuma, jossa tarkastelemme sekä systeemin, että ympäristön entropian muutosta.

37 Kokonaisentropia S tot riippuu siitä miten laajeneminen tapahtuu. Kaikille tapahtumille ympäristö ottaa vastaan lämpönä systeemin energian: dq sur = dq. * Reversiibelille muutokselle (esimerkki 3.1): q rev = nrt ln (V f /V i ), josta yhtälön 3.3b mukaan: S sur = q sur /T = q rev /T = nr ln (V f /V i ) (3.18) Systeemille muutos on negatiivinen (vastakkaismerkkinen), jolloin S tot = 0. * Toisaalta, jos ideaalikaasun vapaa laajeneminen (w = 0), niin q = 0 (koska U = 0). Siten S sur = 0 ja S tot saadaan yhtälöstä 3.17: S tot > 0 S tot = nr ln (V f /V i ) (3.19) (irreversiibeli)

38 Faasimuutoksen entropia Kun aine nesteytyy tai kiinteytyy, niin moolekyylien liike muuttuu ja samalla aineen ja energian jakautuminen systeemissä muuttuu ja myös entropia muuttuu: Nesteen höyrystyessä kaasuksi (tai kiinteän nesteytyessä), molekyylien vapausasteet lisääntyvät eli entropia kasvaa. Systeemi ja ympäristö ovat normaalissa faasisiirtymän lämpötilassa (kaksi faasia tasapainossa) esim. 0 o C (273 K) vesi/jää tasapainolle ja 100 o C (373 K) vesihöyry/vesi (neste) tasapainossa, kun p = 1 atm molemmissa tasapainoissa. Paine on vakio tasapainoille energian siirtyminen systeemin ja ympäristön välillä on lämmön siirto q = trs H ja molaarinen systeemin entropian muutos trs S = trs H/T trs (3.20)

39 Faasimuutoksen standardientropioita Eksotermiselle muutokselle trs H/T trs < 0 (systeemi luovuttaa energiaa, kun se kondensoituu) ja systeemin järjestys lisääntyy. Jos trs H/T trs > 0 (endoterminen), järjestys vähenee (esim. höyrystyminen). Ympäristön entropia vähenee saman verran kuin systeemin lisääntyy, joten trs S tot = 0

40 Standardihöyrystymisentropia Monien nesteiden standardihöyrystymisentropia on noin 85 JK -1 mol -1 (Troutonin sääntö; kokeellinen tulos samankaltainen tilavuuden muutos nesteille).

41

42 Yhtälöstä 3.2 saadaan: Lämmitys S(T f ) = S(T i ) + Ti Tf dq rev /T (3.21) Vakio paineessa dq rev = C p dt (yht. 2.22) ja S(T f ) = S(T i ) + Ti Tf C p dt/t (3.22) Vakio tilavuudessa: S(T f ) = S(T i ) + Ti Tf C V dt/t. Jos esim. C p ei riipu T:sta: S(T f ) = S(T i ) + C p Ti Tf dt/t = S(T i ) + C p ln(t f /T i ) (3.23) on samanlainen kuin lämmitykselle V vakiona. (kuva 3.13)

43 Kuva 3.13: Entropian logaritminen lisäys lämmitettäessä ainetta V vakiona. Eri käyrät vastaavat eri C V :n arvoja (C V,m /R). S/nR vs T f /T i

44

45

46

47 Entropian mittaukset Yhtälön 3.22 avulla voidaan S(T) liittää S(T = 0) mittaamalla aineen C p eri lämpötiloissa ja lisäämällä faasimuutosentropiat kussakin faasimuutos lämpötilassa. Muut suureet paitsi S m (0) voidaan mitata kalorimetrisesti ja integrointi lämpötilojen välillä joko graafisesti tai sovittamalla mittaustietoon polynoomi (Taulukko 2.2: C = a + bt +ct 2 ), jonka integrointi voidaan tehdä analyyttisesti (esimerkki).

48 Entropia mittausten avulla Kuva 3.14 esittää menettelyn: Pinta-ala käyrän (C p,m /T vs. T) alla on vaadittu integraali. Vaihtoehtoisesti voidaan laskea vastaava pinta-ala käyrälle C p,m vs. lnt, koska dt /T = lnt. Lämpötiloissa T f (sulaminen) ja T b (kiehuminen) tapahtuu faasisiirtymä (kaksi faasia tasapainossa). Muissa lämpötiloissa yksi faasi (kaasu, neste tai kiinteä) lämpenee. (Jos aine hajoaa ennen jotain em. faasimuutoksista, systeemissä täytyy hajoamisentropia huomioida ja tämän lämpötilan yläpuolella systeemi entropian määräävät hajoamistuotteiden entropiat.) Lähellä T = 0 K: C p = at 3 (perustelu luvussa 7, Debyen extrapolointi).

49

50

51

52 3. Termodynamiikan pääsääntö T = 0 :ssa täydellisessä kiteessä aineen rakenne on täysin järjestäytynyt ja siten sen entropia voidaan ajatella nollaksi. (S = 0, jos on olemassa vain yksi mahdollinen miehitystapa eli yksi mikrotila; Boltzmannin yhtälö 3.5: W = 1) Nerstin lämpöteoreema: Kaikkien fysikaalisten ja kemiallisten tapahtumien entropianmuutos lähestyy nollaa, kun T 0. ( S 0, kun T 0, jolloin aineella on täydellinen järjestys) Nerstin teoreema Jos alkuaineilla on täydellinen kidetila T = 0:ssa ja asetamme niille S = 0, niin kaikille täydellisille kiteille S = 0, kun T = termodynamiikan pääsääntö: Aineen täydellisen kidemuodon entropia on 0, kun T = 0. (Tämä helpottaa asian käsittelyä)

53

54 Molekyylien liittyminen aineeksi T = 0:ssa Esimerkiksi molekyyli AB voi (T = 0) muodostaa aineelle kaksi kiderakennetta: ABABABAB tai BABABABA, jolloin W > 1 ja S > 0 aineella on jäännösentropia T = 0:ssa. Vesijään jäännösentropia on 3.4 JK -1 mol -1 : Jäässä vetysidokset ovat sitomassa molekyylejä yhteen ja kukin O- atomi on sitoutunut kahdella lyhyellä sidoksella kahteen vetyyn ja (noin?) kahdella pitkällä sidoksella kahteen muuhun vetyyn (naapurimolekyylissä). Nämä vuorovaikutukset voinevat vaihdella satunnaisesti vielä T = 0:ssa jäännösentropia.

55 3. pääsäännön entropiaksi nimitetään entropioita, jotka perustuvat määritelmään: = 0, kun T = 0. Kun aine on standarditilassaan lämpötilassa T, merkitään (3. pääsäännön) standardientropia = S Θ (T). Reaktioentropia määritellään: r S Θ = Tuotteet νs mθ Lähtöaineet νs m Θ tai r S Θ = J ν J S mθ (J) 3. Pääsäännön entropia (3.25a) S (3.25b)

56 x69.9 ( x205.1) JK-1mol-1

57 Ionien standardientropia Kationeja ei voi tuottaa neutraalissa vesiliuoksessa ilman anioneja (vrt. Kappale 2.8), joten määritellään H + :lle S Θ (H +, aq) = 0 (3.26) Muita ioneja voidaan verrata tähän ja määräys aiheuttaa sen, että ionien standardientropiat voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Esimerkiksi: Cl - (aq) = + 57 JK -1 mol -1 ja Mg 2+ (aq) = JK -1 mol -1 (eli Cl - :n entropia on korkeampi kuin H + :n vedessä) Riippuu: ionien koosta ja varauksesta pieni koko ja suuri varaus vaikuttaa liuottinmolekyylien järjestykseen enemmän kuin yksinkertaisesti varattu suuri ioni.

58 Kiinteän aineen hilavirheet 3. lain mukaan täydelliselle kidehilalle T=0:ssa S = 0. Aineen ominaisuuksien muuttamiseksi (kovuus, sähkönjohtavuus, väri ) kidehilaan halutaan kuitenkin usein täydellistä kiderakennetta häiritsevä epäpuhtaus tai muu kiderakenteellinen muutos (hiili raudassa, seospuolijohteet, korukivi, raudan karkaisu ). Hilan pistevirhe (point defect, void, lattice vacancy, substitutional impurity atom, interstitial impurity atom, dopand site ) syntyy tyhjästä atomipaikasta tai muusta epäsäännöllisyydestä rakenteessa. Hilavirheet vaikuttavat entropiaan.

59 Kuva 3.15: Hilavirheenä H 2 ja D 2 niobiumissa vaikuttavat (lämpökapasiteettiin ja) entropiaan. Kuten aiemmin (3.22) havaittiin, käyrän ( C p /T T:n funktiona) avulla saadaan entropia laskettua tietyssä lämpötilamuutoksessa integroimalla alku- ja loppulämpötilojen välillä. Niobium (puhdas) on tärkeä metalli matalan lämpötilan superjohteissa Vaikutus materiaalikemiaan

Spontaanissa prosessissa Energian jakautuminen eri vapausasteiden kesken lisääntyy Energia ja materia tulevat epäjärjestyneemmäksi

Spontaanissa prosessissa Energian jakautuminen eri vapausasteiden kesken lisääntyy Energia ja materia tulevat epäjärjestyneemmäksi KEMA221 2009 TERMODYNAMIIKAN 2. PÄÄSÄÄNTÖ ATKINS LUKU 3 1 1. TERMODYNAMIIKAN TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ Lord Kelvin: Lämpöenergian täydellinen muuttaminen työksi ei ole mahdollista 2. pääsääntö kertoo systeemissä

Lisätiedot

Lämmityksen lämpökerroin: Jäähdytin ja lämmitin ovat itse asiassa sama laite, mutta niiden hyötytuote on eri, jäähdytyksessä QL ja lämmityksessä QH

Lämmityksen lämpökerroin: Jäähdytin ja lämmitin ovat itse asiassa sama laite, mutta niiden hyötytuote on eri, jäähdytyksessä QL ja lämmityksessä QH Muita lämpökoneita Nämäkin vaativat työtä toimiakseen sillä termodynamiikan toinen pääsääntö Lämpökoneita ovat lämpövoimakoneiden lisäksi laitteet, jotka tekevät on Clausiuksen mukaan: Mikään laite ei

Lisätiedot

- Termodynamiikka kuvaa energian siirtoa ( dynamiikkaa ) systeemin sisällä tai systeemien kesken (vrt. klassinen dynamiikka: kappaleiden liike)

- Termodynamiikka kuvaa energian siirtoa ( dynamiikkaa ) systeemin sisällä tai systeemien kesken (vrt. klassinen dynamiikka: kappaleiden liike) KEMA221 2009 TERMODYNAMIIKAN 1. PÄÄSÄÄNTÖ ATKINS LUKU 2 1 1. PERUSKÄSITTEITÄ - Termodynamiikka kuvaa energian siirtoa ( dynamiikkaa ) systeemin sisällä tai systeemien kesken (vrt. klassinen dynamiikka:

Lisätiedot

Muita lämpökoneita. matalammasta lämpötilasta korkeampaan. Jäähdytyksen tehokerroin: Lämmityksen lämpökerroin:

Muita lämpökoneita. matalammasta lämpötilasta korkeampaan. Jäähdytyksen tehokerroin: Lämmityksen lämpökerroin: Muita lämpökoneita Nämäkin vaativat ovat työtälämpövoimakoneiden toimiakseen sillä termodynamiikan pääsääntö Lämpökoneita lisäksi laitteet,toinen jotka tekevät on Clausiuksen mukaan: laiteilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Clausiuksen epäyhtälö

Clausiuksen epäyhtälö 1 Kuva 1: Clausiuksen epäyhtälön johtaminen. Clausiuksen epäyhtälö otesimme Carnot n koneelle, että syklissä lämpötiloissa H ja L vastaanotetuille lämmöille Q H ja Q L pätee Q H H oisin ilmaistuna, Carnot

Lisätiedot

Luku Pääsääntö (The Second Law)

Luku Pääsääntö (The Second Law) Luku 3 2. Pääsääntö (he Second Law) Some things happen naturally, some things don t Spontaneous must be interpreted as a natural tendency that may or may not be realized in prac=ce. hermodynamics is silent

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 4: Entropia Maanantai 21.11. ja tiistai 22.11. Ideaalikaasun isoterminen laajeneminen Kaasuun tuodaan määrä Q lämpöä......

Lisätiedot

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ] 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 7, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Sylinteri on ympäristössä, jonka paine on P 0 ja lämpötila T 0. Sylinterin sisällä on n moolia ideaalikaasua ja sen tilavuutta kasvatetaan

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 5: Termodynaamiset potentiaalit Maanantai 27.11. ja tiistai 28.11. Kotitentti Julkaistaan ti 5.12., palautus viim. ke 20.12.

Lisätiedot

T H V 2. Kuva 1: Stirling kiertoprosessi. Ideaalisen Stirlingin koneen sykli koostuu neljästä osaprosessista (kts. kuva 1):

T H V 2. Kuva 1: Stirling kiertoprosessi. Ideaalisen Stirlingin koneen sykli koostuu neljästä osaprosessista (kts. kuva 1): 1 c 3 p 2 T H d b T L 4 1 a V Kuva 1: Stirling kiertoprosessi. Stirlingin kone Ideaalisen Stirlingin koneen sykli koostuu neljästä osaprosessista kts. kuva 1: 1. Työaineen ideaalikaasu isoterminen puristus

Lisätiedot

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 2, ratkaisut (syyslukukausi 204). Kun sylinterissä oleva n moolia ideaalikaasua laajenee reversiibelissä prosessissa kolminkertaiseen tilavuuteen 3,lämpötilamuuttuuprosessinaikanasiten,ettäyhtälö

Lisätiedot

Luento 4. Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2. pääsääntö Termodynaamiset potentiaalit

Luento 4. Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2. pääsääntö Termodynaamiset potentiaalit Luento 4 Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2. pääsääntö Termodynaamiset potentiaalit Luento 4 Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2.

Lisätiedot

Luku 20. Kertausta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Lämpövoimakoneen hyötysuhde

Luku 20. Kertausta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Lämpövoimakoneen hyötysuhde Luku 20 Kertausta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Lämpövoimakoneen hyötysuhde Uutta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Jäähdytyskoneen hyötykerroin ja lämpöpumpun lämpökerroin Entropia Tilastollista termodynamiikkaa

Lisätiedot

Teddy 1. välikoe kevät 2008

Teddy 1. välikoe kevät 2008 Teddy 1. välikoe kevät 2008 Vastausaikaa on 2 tuntia. Kokeessa saa käyttää laskinta ja MAOL-taulukoita. Jokaiseen vastauspaperiin nimi ja opiskelijanumero! 1. Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin?

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Touko Herranen Luento 4: entropia Pe 3.3.2017 1 Aiheet tänään 1. Klassisen termodynamiikan entropia

Lisätiedot

Molaariset ominaislämpökapasiteetit

Molaariset ominaislämpökapasiteetit Molaariset ominaislämpökapasiteetit Yleensä, kun systeemiin tuodaan lämpöä, sen lämpötila nousee. (Ei kuitenkaan aina, kannattaa muistaa, että työllä voi olla osuutta asiaan.) Lämmön ja lämpötilan muutoksen

Lisätiedot

1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit

1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit 1 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka, kevät 2017 Emppu Salonen 1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit 1.1 Suurin mahdollinen hyödyllinen työ Tähän mennessä olemme tarkastelleet sisäenergian

Lisätiedot

1. Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta

1. Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 5, ratkaisut syyslukukausi 204). Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta E n n + ) ω, n 0,, 2,... 2 a) Oskillaattorin partitiofunktio

Lisätiedot

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua Ideaalikaasulaki Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua ja tilanmuuttujat (yhä) paine, tilavuus ja lämpötila Isobaari, kun paine on vakio Kaksi

Lisätiedot

6. Yhteenvetoa kurssista

6. Yhteenvetoa kurssista Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Vesa Apaja vesa.apaja@jyu.fi Huone: YN212. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2016 6. Yhteenvetoa kurssista 1 Keskeisiä käsitteitä I Energia TD1, siirtyminen lämpönä

Lisätiedot

Kemiallinen reaktio

Kemiallinen reaktio Kemiallinen reaktio REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Johdantoa: Syömme elääksemme, emme elä syödäksemme! sanonta on totta. Kun elimistömme hyödyntää ravintoaineita metaboliassa eli aineenvaihduntareaktioissa,

Lisätiedot

1 Clausiuksen epäyhtälö

1 Clausiuksen epäyhtälö 1 PHYS-C0220 ermodynamiikka ja statistinen fysiikka, kevät 2017 Emppu Salonen 1 Clausiuksen epäyhtälö Carnot n koneen syklissä lämpötilassa H ja L vastaanotetuille lämmöille Q H ja Q L pätee oisin ilmaistuna,

Lisätiedot

ln2, missä ν = 1mol. ja lopuksi kaasun saama lämpömäärä I pääsäännön perusteella.

ln2, missä ν = 1mol. ja lopuksi kaasun saama lämpömäärä I pääsäännön perusteella. S-114.42, Fysiikka III (S 2. välikoe 4.11.2002 1. Yksi mooli yksiatomista ideaalikaasua on alussa lämpötilassa 0. Kaasu laajenee tilavuudesta 0 tilavuuteen 2 0 a isotermisesti, b isobaarisesti ja c adiabaattisesti.

Lisätiedot

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen KEMA221 2009 PUHTAAN AINEEN FAASIMUUTOKSET ATKINS LUKU 4 1 PUHTAAN AINEEN FAASIMUUTOKSET Esimerkkejä faasimuutoksista? Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen Faasi = aineen

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon termodynamiikkaa 1 DEE-5400 Risto Mikkonen ermodynamiikan ensimmäinen pääsääntö aseraja Ympäristö asetila Q W Suljettuun systeemiin tuotu lämpö + systeemiin

Lisätiedot

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi. Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 2: Työ ja termodynamiikan 1. pääsääntö Maanantai 6.11. ja tiistai 7.11. Pohdintaa Mitä tai mikä ominaisuus lämpömittarilla

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 /

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 / ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 / 14.11.2016 v. 03 / T. Paloposki Tämän päivän ohjelma: Vielä vähän entropiasta... Termodynamiikan 2. pääsääntö Entropian rooli 2. pääsäännön yhteydessä

Lisätiedot

Ekvipartitioteoreema. Entropia MB-jakaumassa. Entropia tilastollisessa mekaniikassa

Ekvipartitioteoreema. Entropia MB-jakaumassa. Entropia tilastollisessa mekaniikassa Ekvipartitioteoreema lämpötilan ollessa riittävän korkea, kukin molekyylin liikkeen vapausaste tuo energian ½ kt sekä keskimääräiseen liike-energiaan ja kineettiseen energiaan energian lisäys ja riittävän

Lisätiedot

Ekvipartitioteoreema

Ekvipartitioteoreema Ekvipartitioteoreema lämpötilan ollessa riittävän korkea, kukin molekyylin liikkeen vapausaste tuo energian ½ kt sekä keskimääräiseen liike-energiaan ja kineettiseen energiaan energian lisäys ja riittävän

Lisätiedot

S , Fysiikka III (Sf) tentti/välikoeuusinta

S , Fysiikka III (Sf) tentti/välikoeuusinta S-114.45, Fysiikka III (Sf) tentti/välikoeuusinta.11.4 1. välikokeen alue 1. Osoita, että hyvin alhaisissa lämpötiloissa elektronin FD systeemin energia on U = (3/ 5) ε F. Opastus: oleta, että kaikki tilat

Lisätiedot

Lämpöopin pääsäännöt

Lämpöopin pääsäännöt Lämpöopin pääsäännöt 0. Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot tasoittuvat. Systeemin sisäenergia U kasvaa systeemin tuodun lämmön ja systeemiin tehdyn työn W verran: ΔU = + W 2. Eristetyn systeemin entropia

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Arttu Lehtinen Luento 5: Termodynaamiset potentiaalit Ke 9.3.2016 1 AIHEET 1. Muut työn laadut sisäenergiassa

Lisätiedot

Termodynamiikka. Termodynamiikka on outo teoria. Siihen kuuluvat keskeisinä: Systeemit Tilanmuuttujat Tilanyhtälöt. ...jotka ovat kaikki abstraktioita

Termodynamiikka. Termodynamiikka on outo teoria. Siihen kuuluvat keskeisinä: Systeemit Tilanmuuttujat Tilanyhtälöt. ...jotka ovat kaikki abstraktioita Termodynamiikka Termodynamiikka on outo teoria. Siihen kuuluvat keskeisinä: Systeemit Tilanmuuttujat Tilanyhtälöt...jotka ovat kaikki abstraktioita Miksi kukaan siis haluaisi oppia termodynamiikkaa? Koska

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Arttu Lehtinen Luento 6: Vapaaenergia Pe 11.3.2016 1 AIHEET 1. Kemiallinen potentiaali 2. Maxwellin

Lisätiedot

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt Physica 9 1. painos 1(7) : 12.1 a) Lämpö on siirtyvää energiaa, joka siirtyy kappaleesta (systeemistä) toiseen lämpötilaeron vuoksi. b) Lämpöenergia on kappaleeseen (systeemiin) sitoutunutta energiaa.

Lisätiedot

7 Termodynaamiset potentiaalit

7 Termodynaamiset potentiaalit 82 7 ermodynaamiset potentiaalit 7-1 Clausiuksen epäyhtälö Kappaleessa 4 tarkasteltiin Clausiuksen entropiaperiaatetta, joka määrää eristetyssä systeemissä (E, ja N vakioita) tapahtuvien prosessien suunnan.

Lisätiedot

2. Termodynamiikan perusteet

2. Termodynamiikan perusteet Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 2. Termodynamiikan perusteet 1 TD ja SM Statistisesta fysiikasta voidaan

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 5: Termodynaamiset potentiaalit Maanantai 28.11. ja tiistai 29.11. Kotitentti Julkaistaan to 8.12., palautus viim. to 22.12.

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 3: Lämpövoimakoneet ja termodynamiikan 2. pääsääntö Maanantai 13.11. ja tiistai 14.11. Milloin prosessi on adiabaattinen?

Lisätiedot

. Veden entropiamuutos lasketaan isobaariselle prosessille yhtälöstä

. Veden entropiamuutos lasketaan isobaariselle prosessille yhtälöstä LH- Kilo vettä, jonka lämpötila on 0 0 asetetaan kosketukseen suuren 00 0 asteisen kappaleen kanssa Kun veden lämpötila on noussut 00 0, mitkä ovat veden, kappaleen ja universumin entropian muutokset?

Lisätiedot

Ch 19-1&2 Lämpö ja sisäenergia

Ch 19-1&2 Lämpö ja sisäenergia Ch 19-1&2 Lämpö ja sisäenergia Esimerkki 19-1 Olet syönyt liikaa täytekakkua ja havaitset, että sen energiasisältö oli 500 kcal. Arvioi kuinka korkealle mäelle sinun pitää pitää kiivetä, jotta kuluttaisit

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

Entalpia - kuvaa aineen lämpösisältöä - tarvitaan lämpötasetarkasteluissa (usein tärkeämpi kuin sisäenergia)

Entalpia - kuvaa aineen lämpösisältöä - tarvitaan lämpötasetarkasteluissa (usein tärkeämpi kuin sisäenergia) Luento 4: Entroia orstai 12.11. klo 14-16 47741A - ermodynaamiset tasaainot (Syksy 215) htt://www.oulu.fi/yomet/47741a/ ermodynaamisten tilansuureiden käytöstä Lämökaasiteetti/ominaislämö - kuvaa aineiden

Lisätiedot

Kryogeniikan termodynamiikkaa DEE Kryogeniikka Risto Mikkonen 1

Kryogeniikan termodynamiikkaa DEE Kryogeniikka Risto Mikkonen 1 DEE-54030 Kryogeniikka Kryogeniikan termodynamiikkaa 4.3.05 DEE-54030 Kryogeniikka Risto Mikkonen Open ystem vs. Closed ystem Open system Melting Closed system Introduced about 900 Cryocooler Boiling Cold

Lisätiedot

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Arttu Lehtinen Toni Mäkelä Luento 8: Kemiallinen potentiaali, suurkanoninen ensemble Pe 18.3.2016 1 AIHEET 1. Kanoninen

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 6: Faasimuutokset Maanantai 5.12. Kurssin aiheet 1. Lämpötila ja lämpö 2. Työ ja termodynamiikan 1. pääsääntö 3. Lämpövoimakoneet

Lisätiedot

1. van der Waalsin tilanyhtälö: 2 V m RT. + b2. ja C = b2. Kun T = 273 K niin B = cm 3 /mol ja C = 1200 cm 6 mol 2

1. van der Waalsin tilanyhtälö: 2 V m RT. + b2. ja C = b2. Kun T = 273 K niin B = cm 3 /mol ja C = 1200 cm 6 mol 2 FYSIKAALINEN KEMIA KEMA22) Laskuharjoitus 2, 28..2009. van der Waalsin tilanyhtälö: p = RT V m b a Vm V 2 m pv m = RT V m b = RT = RT a ) V m RT a b/v m V m RT ) [ b/v m ) a V m RT Soveltamalla sarjakehitelmää

Lisätiedot

Luento 2: Lämpökemiaa, osa 1 Keskiviikko klo Termodynamiikan käsitteitä

Luento 2: Lämpökemiaa, osa 1 Keskiviikko klo Termodynamiikan käsitteitä Luento 2: Lämpökemiaa, osa 1 Keskiviikko 12.9. klo 8-10 477401A - ermodynaamiset tasapainot (Syksy 2018) ermodynamiikan käsitteitä - Systeemi Eristetty - suljettu - avoin Homogeeninen - heterogeeninen

Lisätiedot

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti Tehtävä 1 Selitä lyhyesti: a Mikä on Einsteinin ja Debyen kidevärähtelymallien olennainen ero? b Mikä ero vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa on kanonisella

Lisätiedot

Lämpöopin pääsäännöt. 0. pääsääntö. I pääsääntö. II pääsääntö

Lämpöopin pääsäännöt. 0. pääsääntö. I pääsääntö. II pääsääntö Lämpöopin pääsäännöt 0. pääsääntö Jos systeemit A ja C sekä B ja C ovat termisessä tasapainossa, niin silloin myös A ja B ovat tasapainossa. Eristetyssä systeemissä eri lämpöiset kappaleet asettuvat lopulta

Lisätiedot

kuonasula metallisula Avoin Suljettu Eristetty S / Korkealämpötilakemia Termodynamiikan peruskäsitteitä

kuonasula metallisula Avoin Suljettu Eristetty S / Korkealämpötilakemia Termodynamiikan peruskäsitteitä Termodynamiikan peruskäsitteitä The Laws of thermodynamics: (1) You can t win (2) You can t break even (3) You can t get out of the game. - Ginsberg s theorem - Masamune Shirow: Ghost in the shell Systeemillä

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 2: Työ ja termodynamiikan 1. pääsääntö Maanantai 7.11. ja tiistai 8.11. Kurssin aiheet 1. Lämpötila ja lämpö 2. Työ ja termodynamiikan

Lisätiedot

IX TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ JA ENTROPIA...208

IX TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ JA ENTROPIA...208 IX OINEN PÄÄSÄÄNÖ JA ENROPIA...08 9. ermodynaamisen systeemin pyrkimys tasapainoon... 08 9. ermodynamiikan toinen pääsääntö... 0 9.3 Entropia termodynamiikassa... 0 9.3. Entropian määritelmä... 0 9.3.

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 8 /

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 8 / ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 8 / 7.11.2016 v. 02 / T. Paloposki Tämän päivän ohjelma: Sisäenergia (kertaus) termodynamiikan 1. pääsääntö Entropia termodynamiikan 2. pääsääntö 1 Termodynamiikan

Lisätiedot

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required

Lisätiedot

Palautus yhtenä tiedostona PDF-muodossa viimeistään torstaina

Palautus yhtenä tiedostona PDF-muodossa viimeistään torstaina PHYS-A0120 Termodynamiikka, syksy 2018 Kotitentti Vastaa tehtäviin 1/2/3, 4, 5/6, 7/8, 9 (yhteensä viisi vastausta). Tehtävissä 1, 2, 3 ja 9 on annettu ohjeellinen pituus, joka viittaa 12 pisteen fontilla

Lisätiedot

Biofysiikka Luento Entropia, lämpötila ja vapaa energia. Shannonin entropia. Boltzmannin entropia. Lämpötila. Vapaa energia.

Biofysiikka Luento Entropia, lämpötila ja vapaa energia. Shannonin entropia. Boltzmannin entropia. Lämpötila. Vapaa energia. Biofysiikka Luento 7 1 6. Entropia, lämpötila ja vapaa energia Shannonin entropia Boltzmannin entropia M I NK P ln P S k B j1 ln j j Lämpötila Vapaa energia 2 Esimerkkiprobleemoita: Miten DNA-sekvenssistä

Lisätiedot

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006 m@hyl.fi 1 Lämpötila Suure lämpötila kuvaa kappaleen/systeemin lämpimyyttä (huono ilmaisu). Ihmisen aisteilla on hankala tuntea lämpötilaa,

Lisätiedot

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Arttu Lehtinen Toni Mäkelä Luento 7: Ekvipartitioteoreema, partitiofunktio ja ideaalikaasu Ke 16.3.2016 1 KURSSIN

Lisätiedot

Ohjeellinen pituus: 2 3 sivua. Vastaa joko tehtävään 2 tai 3

Ohjeellinen pituus: 2 3 sivua. Vastaa joko tehtävään 2 tai 3 PHYS-A0120 Termodynamiikka, syksy 2017 Kotitentti Vastaa tehtäviin 1, 2/3, 4/5, 6/7, 8 (yhteensä viisi vastausta). Tehtävissä 1 ja 7 on annettu ohjeellinen pituus, joka viittaa 12 pisteen fontilla sekä

Lisätiedot

Tämän päivän ohjelma: ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 7 /

Tämän päivän ohjelma: ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 7 / ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 7 / 30.10.2017 v. 03 / T. Paloposki Tämän päivän ohjelma: Entropia Termodynamiikan 2. pääsääntö Palautuvat ja palautumattomat prosessit 1 Entropia Otetaan

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

2 Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (First Law of Thermodynamics)

2 Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (First Law of Thermodynamics) 2 Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (First Law of Thermodynamics) 1 Tässä luvussa päästää käsittelemään lämmön ja mekaanisen työn välistä suhdetta. 2 Näistä molemmat ovat energiaa eri muodoissa, ja

Lisätiedot

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Termodynamiikka Fysiikka III 2007 Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Tilanyhtälö paine vakio tilavuus vakio Ideaalikaasun N p= kt pinta V Yleinen aineen p= f V T pinta (, ) Isotermit ja isobaarit Vakiolämpötilakäyrät

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka. Emppu Salonen

PHYS-A0120 Termodynamiikka. Emppu Salonen PHYS-A0120 ermodynamiikka Emppu Salonen 1. joulukuuta 2016 ermodynamiikka 1 1 Lämpötila ja lämpö 1.1 ilanyhtälö arkastellaan kolmea yksinkertaista fluidisysteemiä 1, jotka koostuvat kukin vain yhdentyyppisistä

Lisätiedot

Thermodynamics is Two Laws and a Li2le Calculus

Thermodynamics is Two Laws and a Li2le Calculus Thermodynamics is Two Laws and a Li2le Calculus Termodynamiikka on joukko työkaluja, joiden avulla voidaan tarkastella energiaan ja entropiaan lii2yviä ilmiötä kaikissa luonnonilmiöissä ja lai2eissa Voidaan

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Arttu Lehtinen Luento 1: Lämpötila ja Boltzmannin jakauma Ke 24.2.2016 1 YLEISTÄ KURSSISTA Esitietovaatimuksena

Lisätiedot

Integroimalla ja käyttämällä lopuksi tilanyhtälöä saadaan T ( ) ( ) H 5,0 10 J + 2,0 10 0,50 1,0 10 0,80 Pa m 70 kj

Integroimalla ja käyttämällä lopuksi tilanyhtälöä saadaan T ( ) ( ) H 5,0 10 J + 2,0 10 0,50 1,0 10 0,80 Pa m 70 kj S-4.35 Fysiikka (ES) entti 3.8.. ääritä yhden haikaasumoolin (O) (a) sisäenergian, (b) entalian muutos tilanmuutoksessa alkutilasta =, bar, =,8 m3 loutilaan =, bar, =,5 m3. ärähtelyn vaausasteet voidaan

Lisätiedot

1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T.

1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T. S-35, Fysiikka III (ES) välikoe Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (/V)(dV/d) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (/V)(dV/dp) ehtävän pisteyttäneen assarin kommentit: Ensimmäisen pisteen sai

Lisätiedot

19.6-7 Harvan kaasun sisäenergia ja lämpökapasiteetit

19.6-7 Harvan kaasun sisäenergia ja lämpökapasiteetit 19.6-7 Harvan kaasun sisäenergia ja lämpökapasiteetit Kokeelliset havainnot ja teoria (mm. luku 18.4) Ainemäärän pysyessä vakiona harvan kaasun sisäenergia riippuu ainoastaan sen lämpötilasta eli U = U(T

Lisätiedot

VIII KIERTOPROSESSIT JA TERMODYNAAMISET KONEET 196

VIII KIERTOPROSESSIT JA TERMODYNAAMISET KONEET 196 VIII KIERTOPROSESSIT JA TERMODYNAAMISET KONEET 196 8.1 Kiertoprosessin ja termodynaamisen koneen määritelmä... 196 8.2 Termodynaamisten koneiden hyötysuhde... 197 8.2.1 Lämpövoimakone... 197 8.2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

= 1 kg J kg 1 1 kg 8, J mol 1 K 1 373,15 K kg mol 1 1 kg Pa

= 1 kg J kg 1 1 kg 8, J mol 1 K 1 373,15 K kg mol 1 1 kg Pa 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 8, ratkaisut syyslukukausi 2014 1. 1 kg nestemäistä vettä muuttuu höyryksi lämpötilassa T 100 373,15 K ja paineessa P 1 atm 101325 Pa. Veden tiheys ρ 958 kg/m 3 ja moolimassa

Lisätiedot

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011 Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011 1. Systeemin käyttäytymistä faasirajalla kuvaa Clapeyronin yhtälönä tunnettu keskeinen relaatio dt = S m. (1 V m Koska faasitasapainossa reaktion Gibbsin

Lisätiedot

Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI

Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission

Lisätiedot

4. Termodynaamiset potentiaalit

4. Termodynaamiset potentiaalit Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) uomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 4. ermodynaamiset potentiaalit 1 asapainotila Mikrokanoninen ensemble Eristetty

Lisätiedot

infoa tavoitteet E = p2 2m kr2 Klassisesti värähtelyn amplitudi määrää kokonaisenergian Klassisesti E = 1 2 mω2 A 2 E = 1 2 ka2 = 1 2 mω2 A 2

infoa tavoitteet E = p2 2m kr2 Klassisesti värähtelyn amplitudi määrää kokonaisenergian Klassisesti E = 1 2 mω2 A 2 E = 1 2 ka2 = 1 2 mω2 A 2 infoa tavoitteet Huomenna keskiviikkona 29.11. ei ole luentoa. Oppikirjan lukujen 12-13.3. lisäksi kotisivulla laajennettu luentomateriaali itse opiskeltavaksi Laskarit pidetään normaalisti. Ymmärrät mitä

Lisätiedot

Mikrotila Makrotila Statistinen paino Ω(n) 3 Ω(3) = 4 2 Ω(2) = 6 4 Ω(4) = 1

Mikrotila Makrotila Statistinen paino Ω(n) 3 Ω(3) = 4 2 Ω(2) = 6 4 Ω(4) = 1 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 4, ratkaisut (syyslukukausi 204). (a) Systeemi koostuu neljästä identtisestä spin- -hiukkasesta. Merkitään ylöspäin olevien spinien lukumäärää n:llä. Systeemin mahdolliset

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 3: Lämpövoimakoneet ja termodynamiikan 2. pääsääntö Maanantai 14.11. ja tiistai 15.11. Kurssin aiheet 1. Lämpötila ja lämpö

Lisätiedot

Luento 2: Lämpökemiaa, osa 1 Torstai klo Termodynamiikan käsitteitä

Luento 2: Lämpökemiaa, osa 1 Torstai klo Termodynamiikan käsitteitä Luento 2: Lämpökemiaa, osa 1 orstai 11.10. klo 14-16 477401A - ermodynaamiset tasapainot (Syksy 2012) ermodynamiikan käsitteitä - Systeemi Eristetty - suljettu - avoin Homogeeninen - heterogeeninen Faasi

Lisätiedot

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos ympäristö ympäristö 15.12.2016 REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos Kaikilla aineilla (atomeilla, molekyyleillä) on asema- eli potentiaalienergiaa ja liike- eli

Lisätiedot

Vauhti = nopeuden itseisarvo. Nopeuden itseisarvon keskiarvo N:lle hiukkaselle määritellään yhtälöllä

Vauhti = nopeuden itseisarvo. Nopeuden itseisarvon keskiarvo N:lle hiukkaselle määritellään yhtälöllä S-4.35, Fysiikka III (ES) entti 8.3.006. Laske nopeuden itseisarvon keskiarvo v ave ja nopeuden neliöllinen keskiarvo v rms seuraaville 6 molekyylien nopeusjakaumille: a) kaikkien vauhti 0 m/s, b) kolmen

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Touko Herranen Luento 2: kineettistä kaasuteoriaa Pe 24.2.2017 1 Aiheet tänään 1. Maxwellin ja Boltzmannin

Lisätiedot

energian), systeemi on eristetty (engl. isolated). Tällöin sekä systeemiin siirtynyt

energian), systeemi on eristetty (engl. isolated). Tällöin sekä systeemiin siirtynyt 14 2 Ensimmäinen pääsääntö 2-1 Lämpömäärä ja työ Termodynaaminen systeemi on jokin maailmankaikkeuden osa, jota rajoittaa todellinen tai kuviteltu rajapinta (engl. boundary). Systeemi voi olla esimerkiksi

Lisätiedot

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta. K i n e e t t i s t ä k a a s u t e o r i a a Kineettisen kaasuteorian perusta on mekaaninen ideaalikaasu, joka on matemaattinen malli kaasulle. Reaalikaasu on todellinen kaasu. Reaalikaasu käyttäytyy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO 4

SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO 4 1 SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO 4 1 KEMIALLISESTI REAGOIVA TERMODYNAAMINEN SYSTEEMI 6 11 Yleistä 6 12 Standarditila ja referenssitila 7 13 Entalpia- ja entropia-asteikko 11 2 ENTALPIA JA OMINAISLÄMPÖ

Lisätiedot

Termodynaamiset syklit Todelliset tehosyklit

Termodynaamiset syklit Todelliset tehosyklit ermodynaamiset syklit odelliset tehosyklit Luennointi: k Kati Miettunen Esitysmateriaali: k Mikko Mikkola HYS-A00 ermodynamiikka (FM) 09..05 Syklien tyypit Sisältö Kaasusyklit s. höyrysyklit Suljetut syklit

Lisätiedot

Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, Luku 7 ENTROPIA

Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, Luku 7 ENTROPIA Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 7 ENTROPIA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction

Lisätiedot

13 KALORIMETRI. 13.1 Johdanto. 13.2 Kalorimetrin lämmönvaihto

13 KALORIMETRI. 13.1 Johdanto. 13.2 Kalorimetrin lämmönvaihto 13 KALORIMETRI 13.1 Johdanto Kalorimetri on ympäristöstään mahdollisimman täydellisesti lämpöeristetty astia. Lämpöeristyksestä huolimatta kalorimetrin ja ympäristön välinen lämpötilaero aiheuttaa lämmönvaihtoa

Lisätiedot

DEE Kryogeniikka

DEE Kryogeniikka DEE-54030 Kryogeniikka Kryogeniikan termodynamiikkaa Open ystem vs. Closed ystem Open system Melting Closed system Introduced about 900 Cryocooler Boiling Cold tip tirling aim com mod.jpg Introduced about

Lisätiedot

KULJETUSSUUREET Kuljetussuureilla tai -ominaisuuksilla tarkoitetaan kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän väliaineen kykyä siirtää ainetta, energiaa, tai jotain muuta fysikaalista ominaisuutta paikasta

Lisätiedot

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Juha Ahola juha.ahola@oulu.fi Kemiallinen prosessitekniikka Sellaisten kokonaisprosessien suunnittelu, joissa kemiallinen reaktio

Lisätiedot

Entrooppiset voimat. Entrooppiset voimat Vapaan energian muunnoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit

Entrooppiset voimat. Entrooppiset voimat Vapaan energian muunnoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit Entrooppiset voimat Entrooppiset voimat Vapaan energian muunnoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit Entrooppiset voimat 3 2 0 0 S k N ln VE S, S f ( N, m) Makroskooppisia voimia, jotka syntyvät pyrkimyksestä

Lisätiedot

6. Entropia, lämpötila ja vapaa energia

6. Entropia, lämpötila ja vapaa energia 6. Entropia, lämpötila a vapaa energia 1 Luento 6 24.2.2017: Shannonin entropia M I NK P ln P 1 Boltzmannin entropia S k B ln Lämpötila Vapaa energia 2 Probleemoita: Miten DNA-sekvenssistä määräytyvän

Lisätiedot

Luento 8 6.3.2015. Entrooppiset voimat Vapaan energian muunoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit

Luento 8 6.3.2015. Entrooppiset voimat Vapaan energian muunoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit Luento 8 6.3.2015 1 Entrooppiset voimat Vapaan energian muunoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit Entrooppiset voimat 3 2 0 0 S k N ln VE S, S f ( N, m) 2 Makroskooppisia voimia, jotka syntyvät pyrkimyksestä

Lisätiedot

kertausta Boltzmannin jakauma infoa Ideaalikaasu kertausta Maxwellin ja Boltzmannin vauhtijakauma

kertausta Boltzmannin jakauma infoa Ideaalikaasu kertausta Maxwellin ja Boltzmannin vauhtijakauma infoa kertausta Boltzmannin jakauma Huomenna itsenäisyyspäivänä laitos on kiinni, ei luentoa, ei laskareita. Torstaina laboratoriossa assistentit neuvovat myös laskareissa. Ensi viikolla tiistaina vielä

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 6: Faasimuutokset Maanantai 4.12. ja tiistai 5.12. Metallilangan venytys Metallilankaan tehty työ menee atomien välisten

Lisätiedot

η = = = 1, S , Fysiikka III (Sf) 2. välikoe

η = = = 1, S , Fysiikka III (Sf) 2. välikoe S-11445 Fysiikka III (Sf) välikoe 710003 1 Läpövoiakoneen kiertoprosessin vaiheet ovat: a) Isokorinen paineen kasvu arvosta p 1 arvoon p b) adiabaattinen laajeneinen jolloin paine laskee takaisin arvoon

Lisätiedot

6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin

6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin 67 6 Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet 6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin Lämpövoimakone (engl. heat engine) on laite, joka muuttaa lämpöenergiaa työksi. Tavallisesti laitteessa tapahtuu kiertoprosessi, jonka

Lisätiedot