FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1256. Masennuskysely Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :15: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1256. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Masennuskysely 2002 [elektroninen aineisto]. FSD1256, versio 2 ( ). Nyt-liite, Helsingin Sanomat [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Masennuskysely 2002 Aineiston nimi englanniksi: Depression 2002 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: html-tiedosto suomeksi Tekijät Räty, Reetta (Nyt-liite, Helsingin Sanomat) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Helsingin Sanomien Nyt-liite (Sanoma Osakeyhtiö) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat ahdistus; depressio; henkinen pahoinvointi; jaksaminen; masennus; mielenterveys; mielenterveyshäiriöt; psyykkinen kuormittavuus; stressi; tunne-elämä; tunteet; työn kuormittavuus; uupumus; väsymys Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: psykologia; sosiaalipolitiikka; sosiaalipsykologia; sosiologia; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sairaudet ja terveyteen liittyvät ongelmat Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Helsingin Sanomien Nyt-liitteen 2002 toteuttaman kyselyn strukturoidusta osuudesta muodostettu aineisto. Kysely on suunnattu masennuksesta kärsiville Nyt-liitteen lukijoille ja siihen on vastannut 1019 henkilöä. Vastaajista on naisia 73% ja nuoret ovat vastanneet kyselyyn eniten. Kysymyksissä on kartoitettu masennuksen fyysisiä oireita ja ensireaktioita siihen, kun ymmärtää sairastavansa masennusta. Vastaajilta on kysytty myös erilaisia kysymyksiä lääkärillä käynneistä, saadusta hoidosta ja mahdollisesta sairaslomasta. Kyselyssä on annettu valittavaksi valmiista vastausvaihtoehdoista sopivat kysymyksiin "Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena?" ja "Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa?". Taustamuuttujina kyselyssä ovat ikä, sukupuoli, ammatti, työsuhteen laatu, siviilisääty ja se, onko vastaajalla lapsia vai ei. Kysely sisältää lukuisia avokysymyksiä, jotka eivät ole mukana tässä aineistossa. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Helsingin Sanomien Nyt-liitteen masennuksesta kärsivät lukijat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Räty, Reetta (Nyt-liite, Helsingin Sanomat) Aineiston tuottajat: Sanoma Osakeyhtiö Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Puolistrukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2002 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 88 muuttujaa ja 1019 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Kysely on suunnattu kaikille Nyt-liitteen lukijoille, jotka kärsivät masennuksesta. Heistä halukkaat ovat siihen vastanneet. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Erilliset aihetta koskevat lukijakirjeet ja paperilomakkeelle täytetyt lukijavastaukset puuttuvat aineistosta. Internetin kautta toteutetuissa kyselyissä ei ole mahdollista kontrolloida, vastaavatko yksittäiset ihmiset kyselyyn vain kerran. Julkaisut Hänninen, Vilma (2004). Miten masennus muuttaa ihmistä? Teoksessa: Muuttuuko ihminen? (toim. Vilma Hänninen & Oili-Helena Ylijoki). Tampere: Tampere University Press. Hänninen, Vilma & Timonen, Senni (2004). Huoli ja masennus - kärsimyksiä ennen ja nyt. Teoksessa: Arki satuttaa: kärsimyksiä suomalaisessa nykypäivässä (toim. Marja-Liisa Honkasalo & Terhi Utriainen & Anna Leppo), Tampere: Vastapaino. Laine, Sofia (2006). Nuorten salattu masennus. Yhteisöttömyyttä vai leimautumisen pelkoa? Teoksessa: Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö (toim. Anne Puuronen), Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja; 63. Laine, Sofia (2005). Differences in the help-seeking behavior of depressed Finnish young adults with suicidal tendencies. In: Beyond Health Literacy. Youth Cultures, Prevention and Policy (eds. Tommi Hoikkala & Pekka Hakkarainen & Sofia Laine), Helsinki: Finnish Youth Research Network & STAKES. Finnish Youth Research Society, Publications; 52. 3

10 1. Aineiston kuvailu Laine, Sofia (2004). Puhuvat ja vaienneet. Nuorten aikuisten masennuksen sosiaalinen ilmeneminen. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Räty, Reetta (2002). Kansa joka pimeydessä vaeltaa. Helsingin Sanomat, Viikkoliite Nyt 47/ 2002, Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Aineiston saatavuus Saatavissa Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1019 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1019 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1019 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [HAVTUN] Havaintotunnus Havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1019 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1B (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1A] Vastaajan sukupuoli Kysymyksen esiteksti Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B] Vastaajan ikä Ikä yli tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1C] Vastaajan ammatti (avokysymys) Ammatti tai asema Ei valideja arvoja [Q1D] Vastaajan työsuhteen laatu Työsuhteen laatu Vakituinen Määräaikainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1F] Vastaajan siviilisääty Siviilisääty Sinkku Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski tieto puuttuu (SYSMIS)

15 Q2B_1 [Q1G] Onko sinulla lapsia? Onko sinulla lapsia? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2A] Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä elämäntilannettasi? Kysymyksen esiteksti Masennuksen ilmeneminen Mikä näistä kuvaa parhaiten tämänhetkistä elämäntilannettasi? Kärsin masennuksesta Olen parantunut Olen parantumassa En usko koskaan parantuvani Pelkään masennukseni uusivan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2B_1] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Päänsärky? Minkälaisia Fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? 9

16 2. Muuttujat Päänsärky Ei mainittu Mainittu [Q2B_2] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Selkäkivut? Minkälaisia Fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? Selkäkivut Ei mainittu Mainittu [Q2B_3] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Itkuisuus? Minkälaisia Fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? Itkuisuus 10

17 Ei mainittu Mainittu Q2B_5 [Q2B_4] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Unettomuus? Minkälaisia Fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? Unettomuus Ei mainittu Mainittu [Q2B_5] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Seksuaalinen haluttomuus? Minkälaisia Fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? Seksuaalinen haluttomuus Ei mainittu Mainittu

18 2. Muuttujat [Q2B_6] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Ruokahaluttomuus? Minkälaisia Fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? Ruokahaluttomuus Ei mainittu Mainittu [Q2B_7] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Laihtuminen? Minkälaisia Fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? Laihtuminen Ei mainittu Mainittu [Q2B_8] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Lihominen? Minkälaisia Fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? 12

19 Q2B1 Lihominen Ei mainittu Mainittu [Q2B_9] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Jotkin muut? Minkälaisia Fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? Muut, mitkä? Ei mainittu Mainittu [Q2B1] Millaisia muita fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? (Avokysymys) Muita fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut? Ei valideja arvoja [Q2D_1] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Häpeä? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? 13

20 2. Muuttujat Häpeä Ei mainittu Mainittu [Q2D_2] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Helpotus? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? Helpotus Ei mainittu Mainittu [Q2D_3] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Suru? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? Suru 14

21 Ei mainittu Mainittu Q2D_5 [Q2D_4] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Pelko? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? Pelko Ei mainittu Mainittu [Q2D_5] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Katkeruus? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? Katkeruus Ei mainittu Mainittu

22 2. Muuttujat [Q2D_6] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Viha? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? Viha Ei mainittu Mainittu [Q2D_7] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Katumus? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? Katumus Ei mainittu Mainittu [Q2D_8] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Itsesääli? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? 16

23 Q2D_10 Itsesääli Ei mainittu Mainittu [Q2D_9] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Epätoivo? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? Epätoivo Ei mainittu Mainittu [Q2D_10] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Jokin muu? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? Muut, mitkä? 17

24 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2D1] Mikä muu kuvaa ensireaktiotasi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? (Avokysymys) Mikä muu kuvaa ensireaktiotasi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? Ei valideja arvoja [Q3A] Oletko ollut masennuksen takia lääkärissä? Kysymyksen esiteksti Masennuksen hoito Oletko ollut masennuksen takia lääkärissä? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3B] Mikä on diagnoosi? (Avokysymys) Mikä on diagnoosi? Ei valideja arvoja [Q3C] Mille lääkärille kerroit ensimmäiseksi ongelmistasi? Mille lääkärille kerroit ensimmäiseksi ongelmistasi? 18

25 Q3FA_1 Yleislääkäri Työpaikan lääkäri Psykiatri Terveydenhoitaja Tuttu lääkäri Muu, mikä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3C1] Kenelle muulle kerroit ensimmäiseksi ongelmistasi? (Avokysymys) Kenelle muulle kerroit ensimmäiseksi ongelmistasi? Ei valideja arvoja [Q3E_A] Kuinka monella lääkärillä olet käynyt? Kuinka monella lääkärillä olet käynyt? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1019 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.52 keskihajonta 2.26 [Q3FA_1] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Lääkitys? Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut? Lääkitys 19

26 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q3FA_2] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Psykoterapia/psykoanalyysi? Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut? Psykoterapia/psykoanalyysi Ei mainittu Mainittu [Q3FA_3] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Sairaalahoito? Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut? Sairaalahoito Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q3F_A1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3FA_4] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Jotain muuta? Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut? Muu, mikä? Ei mainittu Mainittu [Q3F_A1] Muu masennukseen saamasi hoito (Avokysymys) Muu masennukseen saamasi hoito Ei valideja arvoja [Q3H] Oletko ollut masennuksen takia sairaslomalla? Oletko ollut masennuksen takia sairaslomalla? Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3I] Onko sinulla muita vakavia sairauksia? Onko sinulla muita vakavia sairauksia? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3J] Liittyykö masennukseesi päihdeongelmia? Liittyykö masennukseesi päihdeongelmia? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5E] Onko sinulla ollut itsetuhoisia ajatuksia? Kysymyksen esiteksti Masentuneen arki Onko sinulla ollut itsetuhoisia ajatuksia? 22

29 Q5F_2 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5F_1] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uni? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Uni Ei mainittu Mainittu [Q5F_2] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Suosikki tv-ohjelma? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Suosikki tv-ohjelma Ei mainittu Mainittu

30 2. Muuttujat [Q5F_3] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Perhe? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Perhe Ei mainittu Mainittu [Q5F_4] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Taide? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Taide Ei mainittu Mainittu [Q5F_5] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Luonto? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Luonto 24

31 Q5F_7 Ei mainittu Mainittu [Q5F_6] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uskonto? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Uskonto Ei mainittu Mainittu [Q5F_7] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Tietokonepelit? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Tietokonepelit Ei mainittu Mainittu

32 2. Muuttujat [Q5F_8] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Juhlapyhät? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Juhlapyhät Ei mainittu Mainittu [Q5F_9] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ystävien tapaaminen? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Ystävien tapaaminen Ei mainittu Mainittu [Q5F_10] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ulos meneminen? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? 26

33 Q5F_12 Ulos meneminen Ei mainittu Mainittu [Q5F_11] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Hengittäminen? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Hengittäminen Ei mainittu Mainittu [Q5F_12] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uudet vaatteet? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Uudet vaatteet 27

34 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q5F_13] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ruuanlaitto? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Ruuanlaitto Ei mainittu Mainittu [Q5F_14] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Syöminen? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Syöminen Ei mainittu Mainittu

35 [Q5F_15] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Humala? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Q5F_17 Humala Ei mainittu Mainittu [Q5F_16] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Peseytyminen? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Peseytyminen Ei mainittu Mainittu [Q5F_17] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Sängystä ylös pääseminen? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? 29

36 2. Muuttujat Sängystä ylös pääseminen Ei mainittu Mainittu [Q5F_18] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Musiikki? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Musiikki Ei mainittu Mainittu [Q5F_19] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Elokuvat? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Elokuvat 30

37 Ei mainittu Mainittu Q5F_21 [Q5F_20] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Kaunis kesätai syyspäivä? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Kaunis kesä- tai syyspäivä Ei mainittu Mainittu [Q5F_21] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Lemmikkieläin? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Lemmikkieläin Ei mainittu Mainittu

38 2. Muuttujat [Q5F_22] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Seksi? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Seksi Ei mainittu Mainittu [Q5F_23] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ei mikään? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? Ei mikään Ei mainittu Mainittu [Q6A] Uskotko tai uskoitko parantuvasi masennuksesta? Kysymyksen esiteksti Paraneminen ja tulevaisuus Uskotko tai uskoitko parantuvasi masennuksesta? 32

39 Q6C_2 Kyllä En Pelkään masennukseni uusivan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6C_1] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Raha? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Raha Ei mainittu Mainittu [Q6C_2] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Rakkaus? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Rakkaus Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q6C_3] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Lisääntynyt vapaa-aika? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Lisääntynyt vapaa-aika Ei mainittu Mainittu [Q6C_4] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Avioero? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Avioero Ei mainittu Mainittu [Q6C_5] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Muutto ulkomaille? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? 34

41 Q6C_7 Muutto ulkomaille Ei mainittu Mainittu [Q6C_6] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Ystävä? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Ystävä Ei mainittu Mainittu [Q6C_7] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Lastenhoitaja? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Lastenhoitaja 35

42 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q6C_8] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Jumala? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Jumala Ei mainittu Mainittu [Q6C_9] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Uusi harrastus? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Uusi harrastus Ei mainittu Mainittu [Q6C_10] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Työpaikka? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? 36

43 Q6C_12 Työpaikka Ei mainittu Mainittu [Q6C_11] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Arvostus? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Arvostus Ei mainittu Mainittu [Q6C_12] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Loma? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Loma 37

44 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q6C_13] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Eläkkeelle pääsy? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Eläkkeelle pääsy Ei mainittu Mainittu [Q6C_14] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Kauneusleikkaus? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Kauneusleikkaus Ei mainittu Mainittu [Q6C_15] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Läheisten tuki? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? 38

45 Q6E Läheisten tuki Ei mainittu Mainittu [Q6C_16] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Tieto sairaudesta? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? Tieto sairaudesta Ei mainittu Mainittu [Q6E] Onko masennuksesi uusinut? Onko masennuksesi uusinut? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

46

47 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus [HAVTUN] Vastaajan sukupuoli [Q1A] Vastaajan ikä [Q1B] Vastaajan ammatti (avokysymys) [Q1C] Vastaajan työsuhteen laatu [Q1D] Vastaajan siviilisääty [Q1F] Onko sinulla lapsia? [Q1G] Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä elämäntilannettasi? [Q2A] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Päänsärky? [Q2B_1] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Selkäkivut? [Q2B_2] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Itkuisuus? [Q2B_3] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Unettomuus? [Q2B_4] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Seksuaalinen haluttomuus? [Q2B_5] 11 Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Ruokahaluttomuus? [Q2B_6] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Laihtuminen? [Q2B_7] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Lihominen? [Q2B_8] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Jotkin muut? [Q2B_9] Millaisia muita fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? (Avokysymys) [Q2B1]

48 3. Hakemistot Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Häpeä? [Q2D_1] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Helpotus? [Q2D_2] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Suru? [Q2D_3] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Pelko? [Q2D_4] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Katkeruus? [Q2D_5].. 15 Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Viha? [Q2D_6] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Katumus? [Q2D_7] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Itsesääli? [Q2D_8] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Epätoivo? [Q2D_9] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Jokin muu? [Q2D_10]. 17 Mikä muu kuvaa ensireaktiotasi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? (Avokysymys) [Q2D1] 18 Oletko ollut masennuksen takia lääkärissä? [Q3A] Mikä on diagnoosi? (Avokysymys) [Q3B] Mille lääkärille kerroit ensimmäiseksi ongelmistasi? [Q3C] Kenelle muulle kerroit ensimmäiseksi ongelmistasi? (Avokysymys) [Q3C1] Kuinka monella lääkärillä olet käynyt? [Q3E_A] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Lääkitys? [Q3FA_1] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Psykoterapia/psykoanalyysi? [Q3FA_2] 20 Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Sairaalahoito? [Q3FA_3] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Jotain muuta? [Q3FA_4] Muu masennukseen saamasi hoito (Avokysymys) [Q3F_A1] Oletko ollut masennuksen takia sairaslomalla? [Q3H] Onko sinulla muita vakavia sairauksia? [Q3I] Liittyykö masennukseesi päihdeongelmia? [Q3J] Onko sinulla ollut itsetuhoisia ajatuksia? [Q5E] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uni? [Q5F_1] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Suosikki tv-ohjelma? [Q5F_2] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Perhe? [Q5F_3] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Taide? [Q5F_4] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Luonto? [Q5F_5] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uskonto? [Q5F_6] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Tietokonepelit? [Q5F_7] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Juhlapyhät? [Q5F_8]

49 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ystävien tapaaminen? [Q5F_9] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ulos meneminen? [Q5F_10] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Hengittäminen? [Q5F_11] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uudet vaatteet? [Q5F_12] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ruuanlaitto? [Q5F_13] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Syöminen? [Q5F_14] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Humala? [Q5F_15] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Peseytyminen? [Q5F_16] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Sängystä ylös pääseminen? [Q5F_17] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Musiikki? [Q5F_18] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Elokuvat? [Q5F_19] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Kaunis kesä- tai syyspäivä? [Q5F_20] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Lemmikkieläin? [Q5F_21] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Seksi? [Q5F_22] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ei mikään? [Q5F_23] Uskotko tai uskoitko parantuvasi masennuksesta? [Q6A] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Raha? [Q6C_1] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Rakkaus? [Q6C_2] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Lisääntynyt vapaa-aika? [Q6C_3] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Avioero? [Q6C_4] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Muutto ulkomaille? [Q6C_5] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Ystävä? [Q6C_6] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Lastenhoitaja? [Q6C_7] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Jumala? [Q6C_8] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Uusi harrastus? [Q6C_9] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Työpaikka? [Q6C_10] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Arvostus? [Q6C_11] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Loma? [Q6C_12] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Eläkkeelle pääsy? [Q6C_13] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Kauneusleikkaus? [Q6C_14] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Läheisten tuki? [Q6C_15] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Tieto sairaudesta? [Q6C_16] Onko masennuksesi uusinut? [Q6E]

50 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Itkuisuus? Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Jotkin muut? Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Laihtuminen? Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Lihominen? Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Päänsärky? Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Ruokahaluttomuus? Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Seksuaalinen haluttomuus? Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Selkäkivut? Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Unettomuus? Havaintotunnus Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Jotain muuta? Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Lääkitys? Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Psykoterapia/psykoanalyysi? Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Sairaalahoito? Kenelle muulle kerroit ensimmäiseksi ongelmistasi? (Avokysymys) Kuinka monella lääkärillä olet käynyt? Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Liittyykö masennukseesi päihdeongelmia? Mikä muu kuvaa ensireaktiotasi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? (Avokysymys).. 18 Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Arvostus? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Avioero? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Eläkkeelle pääsy? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Jumala? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Kauneusleikkaus? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Lastenhoitaja? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Lisääntynyt vapaa-aika? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Loma? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Läheisten tuki? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Muutto ulkomaille? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Raha?

51 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Rakkaus? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Tieto sairaudesta? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Työpaikka? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Uusi harrastus? Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Ystävä? Mikä on diagnoosi? (Avokysymys) Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä elämäntilannettasi? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Epätoivo? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Helpotus? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Häpeä? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Itsesääli? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Jokin muu? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Katkeruus? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Katumus? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Pelko? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Suru? Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Viha? Millaisia muita fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? (Avokysymys) Mille lääkärille kerroit ensimmäiseksi ongelmistasi? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ei mikään? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Elokuvat? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Hengittäminen? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Humala? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Juhlapyhät? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Kaunis kesä- tai syyspäivä? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Lemmikkieläin? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Luonto? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Musiikki? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Perhe? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Peseytyminen? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ruuanlaitto? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Seksi? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Suosikki tv-ohjelma? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Syöminen?

52 3. Hakemistot Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Sängystä ylös pääseminen? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Taide? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Tietokonepelit? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ulos meneminen? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uni? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uskonto? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uudet vaatteet? Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ystävien tapaaminen? Muu masennukseen saamasi hoito (Avokysymys) Oletko ollut masennuksen takia lääkärissä? Oletko ollut masennuksen takia sairaslomalla? Onko masennuksesi uusinut? Onko sinulla lapsia? Onko sinulla muita vakavia sairauksia? Onko sinulla ollut itsetuhoisia ajatuksia? Uskotko tai uskoitko parantuvasi masennuksesta? Vastaajan ammatti (avokysymys) Vastaajan ikä Vastaajan siviilisääty Vastaajan sukupuoli Vastaajan työsuhteen laatu

53 3.3. Muuttujaryhmät 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Minkälaisia Fyysisiä oireita masennuksestasi on aiheutunut? [Q2B_1] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Päänsärky? [Q2B_2] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Selkäkivut? [Q2B_3] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Itkuisuus? [Q2B_4] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Unettomuus? [Q2B_5] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Seksuaalinen haluttomuus?. 11 [Q2B_6] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Ruokahaluttomuus? [Q2B_7] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Laihtuminen? [Q2B_8] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Lihominen? [Q2B_9] Fyysisiä oireita, joita masennuksestasi on aiheutunut: Jotkin muut? Muuttujaryhmä Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen? [Q2D_1] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Häpeä? [Q2D_2] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Helpotus? [Q2D_3] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Suru? [Q2D_4] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Pelko? [Q2D_5] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Katkeruus?...15 [Q2D_6] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Viha? [Q2D_7] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Katumus? [Q2D_8] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Itsesääli? [Q2D_9] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Epätoivo? [Q2D_10] Millainen oli ensireaktiosi, kun tajusit sairastuneesi masennukseen: Jokin muu?. 17 Muuttujaryhmä Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut? [Q3FA_1] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Lääkitys? [Q3FA_2] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Psykoterapia/psykoanalyysi? [Q3FA_3] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Sairaalahoito? [Q3FA_4] Jos olet saanut masennukseen hoitoa, millaista se on ollut: Jotain muuta?

54 3. Hakemistot Muuttujaryhmä Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena? [Q5F_1] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uni? [Q5F_2] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Suosikki tv-ohjelma? [Q5F_3] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Perhe? [Q5F_4] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Taide? [Q5F_5] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Luonto? [Q5F_6] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uskonto? [Q5F_7] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Tietokonepelit? [Q5F_8] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Juhlapyhät? [Q5F_9] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ystävien tapaaminen? [Q5F_10] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ulos meneminen? [Q5F_11] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Hengittäminen? [Q5F_12] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Uudet vaatteet? [Q5F_13] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ruuanlaitto? [Q5F_14] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Syöminen? [Q5F_15] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Humala? [Q5F_16] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Peseytyminen? [Q5F_17] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Sängystä ylös pääseminen? [Q5F_18] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Musiikki? [Q5F_19] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Elokuvat? [Q5F_20] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Kaunis kesä- tai syyspäivä? [Q5F_21] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Lemmikkieläin? [Q5F_22] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Seksi? [Q5F_23] Mistä asioista pystyt nauttimaan masentuneena: Ei mikään? Muuttujaryhmä Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa? [Q6C_1] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Raha? [Q6C_2] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Rakkaus? [Q6C_3] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Lisääntynyt vapaa-aika? [Q6C_4] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Avioero? [Q6C_5] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Muutto ulkomaille?

55 3.3. Muuttujaryhmät [Q6C_6] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Ystävä? [Q6C_7] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Lastenhoitaja? [Q6C_8] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Jumala? [Q6C_9] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Uusi harrastus? [Q6C_10] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Työpaikka? [Q6C_11] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Arvostus? [Q6C_12] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Loma? [Q6C_13] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Eläkkeelle pääsy? [Q6C_14] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Kauneusleikkaus? [Q6C_15] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Läheisten tuki? [Q6C_16] Mikä olisi voinut auttaa masennuksessa: Tieto sairaudesta?

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002 1 of 8 19.7.2011 8:42 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1293 KOKEMUKSET MASENNUKSEN HOIDOSTA JA TOIPUMISESTA 2002 FSD1293 DEPRESSION TREATMENT AND RECOVERY 2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1293. Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta Aineisto-opas

FSD1293. Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta Aineisto-opas FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 [aineisto-opas]. Tampere

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1257. Alkoholikysely Koodikirja

FSD1257. Alkoholikysely Koodikirja FSD1257 Alkoholikysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholikysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1293. Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta Aineisto-opas

FSD1293. Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta Aineisto-opas FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2830. Jumalanpalveluskysely Koodikirja

FSD2830. Jumalanpalveluskysely Koodikirja FSD2830 Jumalanpalveluskysely 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Jumalanpalveluskysely 2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2688. Suomalainen päihdehoito: A-klinikoiden terapeutit Koodikirja

FSD2688. Suomalainen päihdehoito: A-klinikoiden terapeutit Koodikirja FSD2688 Suomalainen päihdehoito: A-klinikoiden terapeutit 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen

Lisätiedot

FSD1296. Elämä masentuneena Aineisto-opas

FSD1296. Elämä masentuneena Aineisto-opas FSD1296 Elämä masentuneena 2002 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Elämä masentuneena 2002 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2393. Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat Koodikirja

FSD2393. Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat Koodikirja FSD2393 Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava

Lisätiedot