8 Aineen olomuodot. 8-1 Olomuodon muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8 Aineen olomuodot. 8-1 Olomuodon muutokset"

Transkriptio

1 96 8 Aineen olomuodot 8-1 Olomuodon muutokset Vesi voi esiintyä eri lämpötiloissa hyvin erilaisissa tiloissa jäänä, nestemäisenä vetenä ja höyrynä. Tällaisia tiloja sanotaan aineen olomuodoiksi (engl. state of matter) tai faaseiksi (engl. phase). Tavallisimmat olomuodot ovat kiinteä, nestemäinen ja kaasumainen faasi. On kuitenkin olemassa aineita, joilla on useita erilaisia kiinteitä tai nestemäisiä faaseja. Esimerkiksi vedellä on havaittu hyvin suurissa paineissa vähintään kahdeksan erilaista kiinteää faasia, joiden kiderakenteet ja fysikaaliset ominaisuudet poikkeavat toisistaan. Nestekiteillä (engl. liquid crystal) on normaalin yksinkertaisen nestemäisen faasin lisäksi yksi tai useampia rakenteeltaan monimutkaisempia nestemäisiä faaseja. Aineen epäjatkuvaa olomuodon muutosta yhdestä faasista toiseksi sanotaan faasinmuutokseksi (engl. phase change) tai faasitransitioksi (engl. phase transition). Se tapahtuu tietyssä lämpötilassa, jonka arvo riippuu aineeseen kohdistuvasta paineesta. Samalla aine tavallisesti ottaa vastaan tai luovuttaa tietyn lämpömäärän ja sen tilavuus ja tiheys muuttuvat. Jos 0 C:n lämpötilassa ja yhden ilmakehän paineessa olevaan jäähän tuodaan hitaasti lämpöä, jään lämpötila ei nouse. Sen sijaan osa jäästä sulaa nestemäiseksi vedeksi, jonka lämpötila on 0 C. Tuotu lämpömäärä kuluu siis aineen olomuodon muutokseen kiinteästä faasista nestemäiseen faasiin, ei lämpötilan kohottamiseen. Tämä merkitsee sitä, että aineen lämpökapasiteetti divergoi sulamispisteessä (C = d Q/dT =, sillä dt = 0). Lämpökapasiteetti käyttäytyy samalla tavalla kaikissa sellaisissa olomuodon muutoksissa, joissa aine ottaa vastaan tai luovuttaa lämpöä (d Q 0). Tällaisia faasinmuutoksia sanotaan ensimmäisen kertaluvun (engl. first-order) faasitransitioiksi. Aineen sulamiseen kulunut lämpömäärä massayksikköä kohti, l 12, on ko. aineen sulamislämpö (engl. heat of fusion tai latent heat of fusion). Veden sulamislämpö on 0 C:n lämpötilassa ja yhden ilmakehän paineessa l 12 = 3, J/kg. Näin ollen tässä lämpötilassa ja paineessa olevan 1 kg:n painoisen jääkappaleen sulattamiseen samassa lämpötilassa ja paineessa olevaksi vedeksi kuluu 3, J:n verran lämpöenergiaa. Tämä prosessi on reversiibeli, joten 1 kg:n vesimäärän jäätyessä 0 C:n lämpötilassa ja yhden ilmakehän paineessa se luovuttaa ympäristöönsä 3, J:n lämpömäärän. Yleisesti vakiopaineessa tapahtuvassa reversiibelissä olomuodon muutoksessa faasista i faasiksi j aineeseen siirtyvä lämpömäärä, Q L ij, on yhtälön (7.23) mukaan sama kuin aineen entalpian muutos, H = H j H i. (Kiinteälle, nestemäiselle ja kaasumaiselle faasille (tässä järjestyksessä) käytetään normaalisti indeksejä i, j = 1, 2 ja 3.) Näin ollen faasinmuutokseen kuluva lämpömäärä massayksikköä kohti, faasinmuutoslämpö (engl. heat of transformation) l ij = L ij /M = Q/M, on sama kuin entalpian muutos massayksikköä kohti, H/M h. Faasinmuutoslämpö (esimerkiksi sulamislämpö) sisältää siis sekä

2 aineen sisäisen energian muutoksen E että sen tilavuuden muutoksesta V aiheutuvan työn P V vaatimat energiat. Tasapainotilassa olevan aineen sulamislämpötila on sama kuin sen jäätymislämpötila, jos paine on sama. Tässä lämpötilassa aineen kiinteä ja nestemäinen olomuoto esiintyvät ko. paineessa samanaikaisesti keskinäisessä tasapainotilassa, jota sanotaan faasitasapainoksi (engl. phase equilibrium). Nestemäisen ja kaasumaisen olomuodon välinen faasitransitio, kiehuminen (engl. boiling), haihtuminen tai höyrystyminen (engl. evaporation) käyttäytyy samalla tavalla kuin sulaminen. Siihen kuluva lämpömäärä massayksikköä kohti, l 23, on aineen höyrystymislämpö (engl. heat of vaporization). Esimerkiksi veden höyrystymislämpö on 100 C:n lämpötilassa ja yhden ilmakehän paineessa l 23 = 2, J/kg. Näin ollen tässä lämpötilassa ja paineessa olevan 1 kg:n vesimäärän haihduttamiseen samassa lämpötilassa ja paineessa olevaksi vesihöyryksi kuluu 2, J:n lämpömäärä. Käänteistä prosessia, kaasun tiivistymistä nesteeksi, sanotaan kondensoitumiseksi, nesteytymiseksi tai lauhtumiseksi (engl. condensation). Se tapahtuu samassa lämpötilassa kuin kiehuminen (paineen ollessa sama) ja palauttaa kiehumisen ottaman lämpömäärän takaisin ympäristöön. Taulukossa 1 annetaan useiden aineiden sulamis- ja kiehumislämpötilat sekä niiden sulamis- ja höyrystymislämmöt yhden ilmakehän paineessa. Kuva 1 osoittaa, miten veden höyrystymislämpö riippuu lämpötilasta. Kun lämpötila kohoaa, höyrystymislämpö pienenee. Se tulee nollaksi lämpötilassa 374 C (kriittisessä lämpötilassa), missä nesteen ja höyryn ominaisuudet tulevat samoiksi (kts. kappale 8-3). Kuva 2 osoittaa, miten tietyn vesimäärän lämpötila muuttuu, kun sitä lämmitetään yhden ilmakehän paineessa vakiona pysyvällä lämpövirralla. Vesi esiintyy aluksi jäänä, ja sen lämpötila kohoaa tasaisesti, kunnes saavutetaan sulamispiste 0 C. Tämän jälkeen alkaa jään sulaminen, jonka aikana lämpötila pysyy vakiona. Kun kaikki jää on sulanut, muodostuneen nestemäisen veden lämpötila kohoaa, kunnes tullaan kiehumispisteeseen 100 C. Tässä vaiheessa vesi alkaa kiehua ja sen lämpötilan nousu pysähtyy. Lämpötila alkaa kohota vasta, kun kaikki vesi on muuttunut höyryksi. On myös mahdollista, että aineen olomuoto muuttuu kiinteästä faasista suoraan kaasumaiseksi. Tätä sanotaan sublimoitumiseksi (engl. sublimation). Siihen kuluva lämpömäärä massayksikköä kohti, l 13, on aineen sublimoitumislämpö (engl. heat of sublimation). Esi- 97 Taulukko 1.

3 98 Kuva 1. merkiksi kiinteä hiilidioksidi hiilihappojää (engl. dry ice ) sublimoituu normaalissa ilmanpaineessa, sillä hiilidioksidi voi esiintyä nesteenä vain yli 5,1 atm:n paineessa (kts. taulukko 2). Käänteistä olomuodon muutosta kaasusta kiinteäksi aineeksi sanotaan härmistymiseksi (engl. deposition). Hyvin puhdas vesi voi hitaasti jäähtyessään säilyä nestemäisenä useita asteita 0 C:n alapuolelle. Näin syntyvää veden epästabiilia (ns. metastabiilia) tilaa sanotaan alijäähtyneeksi (engl. supercooled). Kun alijäähtynyttä vettä sekoitetaan tai siihen pudotetaan pieni jääkide, se siirtyy todelliseen (stabiiliin) tasapainotilaan ja jäätyy äkillisesti. Myös vesihöyry voi alijäähtyä, ja se kondensoituu pieniksi sumupisaroiksi pölyhiukkasten tai ionisoivan säteilyn vaikutuksesta. Joskus neste voidaan ylikuumentaa eli tulistaa (engl. superheat) normaalin kiehumispisteensä yläpuolelle. Pienet häiriöt, esimerkiksi nesteen sekoittaminen, aiheuttavat siinä kiehumisesta johtuvaa kuplimista. Kuva 2.

4 8-2 Tasapainoehdot 99 Tarkastellaan eristettyä systeemiä, joka muodostuu N:stä samanlaisesta molekyylistä. Kyseessä on siis yhdestä komponentista muodostuva puhdas aine, ei eri aineiden seos. Oletetaan, että aine on jakautunut kahteen eri alueeseen, joissa se on eri olomuodoissa. Nämä alueet muodostavat alasysteemit 1 ja 2, joiden hetkelliset energiat, tilavuudet ja hiukkasluvut ovat kuvan 3 mukaisesti E 1, V 1 ja N 1 sekä E 2, V 2 ja N 2. Tällainen systeemi on erikoistapaus kappaleessa 4-4 tarkastellusta yleisestä systeemistä. Kuten kappaleessa 4-4, systeemin tasapainotila löydetään maksimoimalla sen kokonaisentropia S = S 1 (E 1, V 1, N 1 ) + S 2 (E 2, V 2, N 2 ). Yhtälöiden (4.4) perusteella de 2 = de 1, dv 2 = dv 1 ja dn 2 = dn 1, joten S:n kokonaisdifferentiaaliksi tulee [ ( ) S1 ds = E 1 [ ( ) S1 + N 1 V 1,N 1 E 1,V 1 ( ) S2 E 2 ( ) S2 N 2 V 2,N 2 E 2,V 2 ] [ ( S1 ) de 1 + V 1 ] E 1,N 1 ( ) S2 V 2 E 2,N 2 ] dv 1 dn 1. (8.1) Tasapainotilassa ds on nolla kaikilla toisistaan riippumattomilla (infinitesimaalisilla) muutoksilla de 1, dv 1 ja dn 1. Tämä merkitsee sitä, että de 1 :n, dv 1 :n ja dn 1 :n edessä olevien hakasulkulausekkeiden on oltava erikseen nollia. Näin saadaan kappaleessa 4-4 johdetut tasapainoehdot (4.8), (4.11) ja (4.13) ilman mitään faasien 1 ja 2 välistä rajapintaa rajoittavia side-ehtoja (esimerkiksi alueiden 1 ja 2 tilavuuksien ei tarvitse pysyä vakioina). Määrittely-yhtälöiden (4.9), (4.12) ja (4.14) perusteella nämä ehdot merkitsevät sitä, että tasapainotilassa aineen molemmilla faaseilla on sama lämpötila T, paine P ja kemiallinen potentiaali µ: T 1 = T 2, P 1 = P 2 ja µ 1 = µ 2. (8.2) Kemialliselle potentiaalille saadaan faasitasapainon kannalta hyvin käyttökelpoinen lauseke tarkastelemalla homogeenisen aineen entropian lauseketta S = S(E, V, N). (Homogeenisuudesta seuraa, että tarkasteltava ainemäärä on kauttaaltaan samassa olomuodossa.) Kun sisäinen energia, tilavuus ja hiukkasluku muuttuvat de:n, dv :n ja dn:n verran, entropian muutos on Kuva 3.

5 100 ds = ( ) ( ) ( ) S S S de + dv + E V,N V E,N N E,V dn = 1 T de + P T dv µ dn. (8.3) T Tämä on yhtälöiden (5.26) ja (5.27) yleistys, jonka jälkimmäiseen muotoon päästään yhtälöitä (4.9), (4.12) ja (4.14) käyttämällä. Näin saadaan avoimen systeemin termodynamiikan perusrelaatio de = T ds P dv + µ dn. (8.4) Se redusoituu suljetun systeemin termodynamiikan perusrelaatioksi (5.25), jos hiukkasluku ei muutu (dn = 0). Jos lauseke (8.4) tulkitaan funktion E(S, V, N) kokonaisdifferentiaaliksi, saadaan aikaisempien tulosten (7.36) lisäksi kemialliselle potentiaalille lauseke ( ) E µ =. (8.5) N S,V Yhtälöt (8.4) ja (8.5) osoittavat, että kemiallinen potentiaali on systeemin sisäisen energian muutos prosessissa, jossa siihen tuodaan ulkopuolelta yksi molekyyli entropian ja tilavuuden pysyessä vakioina. Helmholtzin ja Gibbsin vapaan energian kokonaisdifferentiaalien lausekkeisiin (7.38) ja (7.41) tulee yleistettyä termodynamiikan perusrelaatiota (8.4) käytettäessä lisätermi µ dn: df = S dt P dv + µ dn, (8.6) dg = V dp S dt + µ dn. (8.7) Näistä yhtälöistä saadaan aikaisempien tulosten (7.39) ja (7.42) lisäksi kemialliselle potentiaalille vielä seuraavat kaksi uutta lauseketta: ( ) ( ) F G µ = =. (8.8) N T,V N T,P Kemiallinen potentiaali on siis myös systeemin Helmholtzin tai Gibbsin vapaan energian muutos isotermisessä prosessissa, jossa se vastaanottaa isokoorisesti tai isobaarisesti (tässä järjestyksessä) yhden uuden molekyylin. Sisäinen energia E, Helmholtzin vapaa energia F ja Gibbsin vapaa energia G ovat ekstensiivisiä suureita (ts., ne ovat suoraan verrannollisia systeemin kokoon). Koska yhdestä komponentista muodostuvan homogeenisen aineen Gibbsin vapaan energian lausekkeen G(T, P, N) muuttujista (T, P, N) vain N on ekstensiivinen, G(T, P, N):n täytyy olla suoraan verrannollinen tähän muuttujaan: G(T, P, N) = N g(t, P ). (8.9) Tällä yhtälöllä määritelty funktio g(t, P ) = G(T, P, N)/N on yhden molekyylin antama osuus tarkasteltavan ainemäärän Gibbsin vapaaseen energiaan. Se on intensiivinen suure, koska se on vain lämpötilan ja paineen funktio. Yhtälöstä (8.8) seuraa, että tällaisessa aineessa kemiallinen potentiaali on sama kuin Gibbsin vapaa energia molekyyliä kohti: ( ) G µ(t, P ) = = g(t, P ). (8.10) N T,P

6 Tässä kappaleessa tarkasteltavassa systeemissä yhdestä komponentista muodostuva aine on jakautunut alueisiin 1 ja 2, joissa se on eri olomuodoissa. Kummassakin alueessa oleva aine on itsessään homogeeninen, joten yhtälö (8.10) on molemmille erikseen voimassa. Faasit 1 ja 2 ovat keskinäisessä tasapainossa, jos niiden kemialliset potentiaalit ovat samat: µ 1 = µ 2. Näin ollen tasapainoehto saa muodon 101 g 1 (T, P ) = g 2 (T, P ), (8.11) missä g 1 ja g 2 ovat faaseissa 1 ja 2 olevan aineen Gibbsin vapaat energiat molekyyliä kohti. Vaikka yhtälö (8.11) johdettiin eristetyn systeemin faasitasapainolle, se on voimassa yleisesti. Jos systeemi pidetään esimerkiksi vakiolämpötilassa ja vakiopaineessa, tasapainotila löydetään epäyhtälön (7.32c) mukaan minimoimalla systeemin Gibbsin vapaa energia. Jos systeemi muodostuu faaseissa 1 ja 2 olevista homogeenisista osista, sen Gibbsin vapaa energia voidaan esittää lausekkeen (8.9) muotoisten termien summana: G(T, P, N 1, N 2 ) = N 1 g 1 (T, P ) + N 2 g 2 (T, P ). (8.12) Koska faaseissa 1 ja 2 olevien molekyylien lukumäärien N 1 ja N 2 summa on vakio (N 1 + N 2 = N), dn 2 = dn 1. Näin ollen hiukkasten siirtyessä vakiolämpötilassa ja vakiopaineessa (dt = dp = 0) faasista toiseen G(T, P, N 1, N 2 ):n muutos on dg(t, P, N 1, N 2 ) = [g 1 (T, P ) g 2 (T, P )] dn 1. (8.13) Tasapainotilassa dg on nolla, joten tässäkin tapauksessa päädytään yhtälöön (8.11). Tasapainoehto (8.11) määrittelee kuvan 4 mukaisesti kaksiulotteisessa (P, T )-koordinaatistossa olevan faasitasapainokäyrän (engl. phase equilibrium curve), jonka kaikissa pisteissä faasien 1 ja 2 kemialliset potentiaalit µ = g ovat samat: g 1 = g 2. Muissa pisteissä g 1 ja g 2 eroavat toisistaan: esimerkiksi käyrän vasemmalla puolella (tason alueella 1) g 1 < g 2 ja oikealla puolella (alueella 2) g 1 > g 2. Systeemin Gibbsin vapaan energian G minimi voidaan laskea kussakin (P, T )-tason pisteessä yhtälöä (8.12) käyttäen. Esimerkiksi kuvan 4 pisteen A osoittamassa lämpötilassa ja paineessa g 1 < g 2, joten G saa minimiarvonsa, kun N 1 = N ja N 2 = 0. Tämä merkitsee sitä, että pisteessä A systeemin koko ainemäärä on tasapainotilassa faasissa 1. Vastaavasti Kuva 4.

7 pisteessä B g 1 > g 2, joten G minimoituu, kun koko ainemäärä on faasissa 2 (N 1 = 0 ja N 2 = N). Näin ollen faasitasapainokäyrä jakaa (P, T )-tason kahteen alueeseen, joissa tasapainotilassa esiintyy vain toinen faasi (alueessa 1 vain faasi 1 ja alueessa 2 vain faasi 2). Sen sijaan niiden välisellä käyrällä sijaitsevissa pisteissä g 1 on sama kuin g 2, joten tällöin Gibbsin vapaa energia ei riipu N 1 :n eikä N 2 :n arvoista: G = (N 1 + N 2 )g 1 = Ng 1. Tästä seuraa, että näissä pisteissä molemmat faasit voivat esiintyä tasapainotilassa samanaikaisesti Faasidiagrammit Kuten kappaleen 8-2 analyysi osoittaa, aineen olomuodot ovat stabiileja vain tietyillä lämpötila- ja paineväleillä. Olomuodon muutokset tapahtuvat tavallisesti faasitasapainossa, ts. kyseisten faasien välisessä keskinäisessä tasapainotilassa. Tietyssä paineessa tällainen tasapaino esiintyy vain yhdessä lämpötilassa. Tämä voidaan esittää kuvan 5 mukaisesti graafisesti (P, T )-tasossa ns. faasidiagrammina (engl. phase diagram). Kussakin diagrammin pisteessä esiintyy vain yksi olomuoto, paitsi faasien välisillä käyrillä P = P (T ), joissa kaksi eri olomuotoa voivat esiintyä yhdessä keskinäisessä faasitasapainossa. Faasidiagrammin käyrät jakavat (P, T )-tason erillisiin alueisiin, joissa aine esiintyy eri olomuodoissa. Esimerkiksi sulamiskäyrä (engl. fusion curve tai melting curve) erottaa kiinteän ja nestemäisen olomuodon toisistaan ja kuvaa P :n riippuvuutta T :stä näiden olomuotojen välisessä faasitasapainossa. Samalla tavalla höyrystymiskäyrä (engl. vaporization curve) tai höyrynpainekäyrä (engl. vapor pressure curve) erottaa neste- ja höyryolomuodot toisistaan ja sublimoitumiskäyrä (engl. sublimation curve) erottaa kiinteän olomuodon höyryolomuodosta. Nämä kolme käyrää kohtaavat toisensa kolmoispisteessä, joka on ainoa piste, jossa kiinteä, nestemäinen ja kaasumainen olomuoto voivat kaikki esiintyä samanaikaisesti keskinäisessä faasitasapainossa. Taulukko 2 antaa useiden aineiden kolmoispisteen T :n ja P :n arvot. Jos kuvan 5 esittämää ainetta lämmitetään vakiopaineessa P a, sen tila muuttuu vaakasuoran viivan (a) kuvaamalla tavalla kiinteästä olomuodosta nestemäiseen ja lopulta kaasumaiseen faasiin. Tässä paineessa aineen sulamis- ja kiehumislämpötilat saadaan suoran Kuva 5.

8 103 Taulukko 2. (a) ja sulamis- ja höyrystymiskäyrien leikkauspisteistä. Alemmassa paineessa P s lämmitys aiheuttaa aineen sublimoitumisen, ts. kiinteän aineen muuttumisen suoraan höyryksi lämpötilassa T s, jossa suora (s) leikkaa sublimoitumiskäyrän. Jos paine on alempi kuin paine kolmoispisteessä, P 3, aine ei voi lainkaan esiintyä nesteenä, kuten kuva 5 osoittaa. Kuvan 5 suora (b) kuvaa aineen isotermistä paineen muutosta lämpötilassa T b. Painetta kasvatettaessa höyry muuttuu aluksi nesteeksi ja myöhemmin neste muuttuu kiinteäksi aineeksi pisteissä, joissa suora (b) leikkaa höyrystymis- ja sulamiskäyrän. Tällä tavalla käyttäytyvät kaikki ne aineet, joiden tilavuus pienenee jäätymisen aikana. Eräät aineet (kuten vesi) kuitenkin laajenevat jäätyessään. Niiden faasidiagrammeissa sulamiskäyrä suuntautuu kuvan 6 mukaisesti kolmoispisteestä ylös vasemmalle eikä oikealle. Tässä tapauksessa paineen nostaminen voi siis aiheuttaa kiinteän aineen sulamisen nesteeksi. Kuvan 5 suora (d) kuvaa paineen muutosta matalammassa lämpötilassa T d, jossa höyry muuttuu suoraan kiinteäksi aineeksi suoran (d) ja sublimoitumiskäyrän leikkauspisteessä. Höyrystymiskäyrä päättyy ylhäällä oikealla kriittiseen pisteeseen (engl. critical point). Sitä vastaavat T :n ja P :n arvot ovat kriittinen lämpötila T c ja kriittinen paine P c. Jos nesteen paine on pienempi kuin P c kuten kuvan 5 suoralla (a) se alkaa lämpötilaa kohotettaessa höyrystyä saavuttaessa vasemmalta suoran (a) ja höyrystymiskäyrän leikkauspisteeseen. Tällöin säiliöön alkaa muodostua höyryä, jonka määrä kuvan 7 mukaisesti Kuva 6.

9 104 Kuva 7. vähitellen lisääntyy nesteen määrän vähentyessä ja säiliön tilavuuden kasvaessa, kunnes säiliössä lopulta on pelkästään höyryä. Lämpötila pysyy koko faasitransition ajan vakiona ja alkaa kohota vasta, kun aine on muuttunut kokonaan höyryksi. Jos sen sijaan nesteen paine on suurempi kuin kriittinen paine, se ei lämpötilaa kohotettaessa missään vaiheessa jakaudu erillisiin neste- ja kaasufaaseihin. Sen sijaan sen ominaisuudet muuttuvat ilman faasitransitiota asteittain normaaleista nesteen ominaisuuksista (suuri tiheys, pieni kokoonpuristuvuus) kaasun ominaisuuksiksi (pieni tiheys, suuri kokoonpuristuvuus). Kun höyrystymiskäyrää pitkin lähestytään kriittistä pistettä, höyryn ja nesteen fysikaalisten ominaisuuksien erot pienenevät. Kun höyry ja neste esiintyvät yhdessä keskinäisessä faasitasapainossa (höyrystymiskäyrällä), niiden tiheydet, kokoonpuristuvuudet, viskositeetit ja muut ominaisuudet lähestyvät lämpötilan ja paineen kasvaessa toisiaan. Kriittiseen pisteeseen tultaessa niiden ominaisuudet tulevat täsmälleen samoiksi, jolloin kaasun ja nesteen ero katoaa. Myös höyrystymislämpö pienenee kriittistä pistettä lähestyttäessä ja menee tässä pisteessä nollaksi. Tällaistä käyttäytymistä voidaan yleensä havaita vain hyvin korkeissa paineissa. Esimerkiksi veden kriittinen lämpötila ja paine ovat T c = 647, 4 K ja P c = 221, Pa (218 atm). Sähkön tuotannossa käytetyissä korkeapaineisissa höyrykattiloissa veden lämpötila ja paine ovat kuitenkin tavallisesti selvästi kriittisen lämpötilan ja paineen yläpuolella. Kuva 8 osoittaa, miten keskinäisessä faasitasapainossa olevien nestemäisen veden ja vesihöyryn ominaistilavuudet (tilavuudet massayksikköä kohti) muuttuvat lämpötilan funktiona. Tällainen kahden faasin tasapaino esiintyy vain T c :n alapuolella. Korkeammissa lämpötiloissa vesi ei jakaudu erillisiin neste- ja kaasufaaseihin. Jos yhdestä komponentista muodostuvan aineen määrä on kiinnitetty (massa M = vakio), sen lämpötilan (T ), tilavuuden (V ) ja paineen (P ) sitoo toisiinsa aineen tilanyhtälö. Esimerkiksi aineen paine määräytyy tällöin yksikäsitteisesti sen tilavuudesta ja lämpötilasta: P = P (V, T ). (8.14) Kyseessä on kahden muuttujan funktio, joka voidaan esittää graafisesti kolmiulotteisen (P, V, T )-koordinaatiston pintana. Jokainen pinnan piste vastaa aineen mahdollista tasapainotilaa (P, V, T ) ja jokainen pintaa pitkin kulkeva viiva vastaa aineen mahdollista kvasistaattista prosessia. Esimerkiksi ideaalikaasun tilanyhtälö (1.11) voidaan esittää muodossa P = nrt V, (8.15)

10 105 Kuva 8. jota esittävä P V T -pinta nähdään kuvassa 9. Pinnalla olevat viivat kuvaavat ideaalikaasun kvasistaattisia isotermisiä (T = vakio, sininen), isokoorisia (V = vakio, punainen) ja isobaarisia (P = vakio, musta) prosesseja. Isotermit voidaan projisioida P V -tasolle, jolloin saadaan normaali isotermisten prosessien P V -diagrammi. Vastaavalla tavalla isokoorit voidaan projisioida P T -tasolle, jolloin saadaan joukko suoria P = αt, missä α = nr/v. Kuva 9.

11 106 Kuva 10. Todellisten aineiden tilanyhtälöt ja P V T -pinnat ovat paljon monimutkaisempia. Kuva 10 esittää tyypillistä P V T -pintaa aineelle, jonka tilavuus pienenee nesteen muuttuessa kiinteäksi aineeksi (esimerkiksi hiilidioksidi). Vastaavasti kuva 11 esittää veden kaltaisen aineen käyttäytymistä, joka laajenee jäätyessään. Niihin pinnan alueisiin, joissa aine voi esiintyä vain yhdessä olomuodossa joko kiinteänä aineena, nesteenä tai kaasuna Kuva 11.

12 (höyrynä) ko. faasi on merkitty kuvissa näkyviin. Niihin alueisiin, joissa kaksi eri olomuotoa voivat esiintyä yhdessä keskinäisessä faasitasapainossa joko kiinteänä aineena ja nesteenä (engl. solid-liquid), kiinteänä aineena ja höyrynä (engl. solid-vapor) tai nesteenä ja höyrynä (engl. liquid-vapor) molemmat faasit on merkitty näkyviin. Nämä kahden faasin alueet ovat ns. viivoitinpintoja (engl. ruled surface), joiden voidaan ajetella muodostuvan V -akselin suuntaisista janoista. Niiden yhtymäkohdassa on V -akselin suuntainen jana, kolmoisviiva (engl. triple line), jossa kaikki kolme faasia voivat esiintyä faasitasapainossa samanaikaisesti. Edellä olevasta seuraa, että isotermisessä olomuodon muutoksessa paine pysyy vakiona, koska isotermi kulkee P V T -pinnalla faasitasapainon alueella pitkin V -akselin suuntaista suoraa (esimerkiksi kuvassa 10 väleillä de, hj ja op). Jos P V T -pinnan kahden faasin alueet projisioidaan kuvan 10 mukaisesti P T -tasolle, niistä tulee kolme viivaa (sulamis-, höyrystymis- ja sublimoitumiskäyrä). Vastaavasti kolmen faasin alue, kolmoisviiva, projisioituu P T -tasolle yhtenä pisteenä (kolmoispisteenä). Tällöin muodostuu normaali kuvan 5 mukainen faasidiagrammi. Faasitasapainojen alueet voidaan projisioida myös P V -tasolle, mutta tällöin ne eivät redusoidu viivoiksi, vaan pinnoiksi. Kuva 12 esittää osaa näin muodostuvasta P V -diagrammista. Siinä nähdään nesteen ja höyryn välisen faasitasapainopinnan projektio ja lisäksi viisi isotermiä. Kuvaan 10 piirretty viiva abcdef kuvaa vakiopaineessa tapahtuvan lämmityksen aiheuttamia muutoksia, joihin kuuluu aineen sulaminen välillä bc ja höyrystyminen välillä de (molemmat faasitransitiot vakiolämpötilassa). Viiva ghjklm kuvaa vakiolämpötilassa tapahtuvaa aineen puristamista, joka aiheuttaa kaasun nesteytymisen välillä hj (vakiopaineessa) ja nesteen muuttumisen kiinteäksi aineeksi välillä kl (myös vakiopaineessa). Viiva nopq esittää aineen isotermistä puristamista alemmassa lämpötilassa (kolmoispisteen alapuolella), joka aiheuttaa höyryn muuttumisen suoraan kiinteäksi aineeksi välillä op (vakiopaineessa). Kuvaan 13 piirretty viiva abc kuvaa vakiopaineessa tapahtuvaa höyryn lämpötilan pienenemistä, joka johtaa alijäähtyneeseen tilaan c. Tässä prosessissa aine ei siis nesteydy (välillä be) vaan pysyy höyrynä. Koska metastabiili tila c ei ole aineen todellinen tasapainotila, sitä vastaava piste on P V T -pinnan yläpuolella. Vastaavasti viiva f ed kuvaa vakiopaineessa tapahtuvaa nesteen lämpenemistä, joka johtaa ylikuumentuneeseen tilaan d. Tätä tilaa kuvaava piste on P V T -pinnan alapuolella ja aine on siinä metastabiilissa nestefaasissa. 107 Kuva 12.

13 108 Kuva Clausius-Clapeyronin yhtälö Tarkastellaan jonkin aineen faasidiagrammissa (esimerkiksi kuva 5) esiintyviä faasien välisiä käyriä P = P (T ) (esimerkiksi sublimoitumis-, sulamis- ja höyrystymiskäyriä). Kaikissa näiden käyrien pisteissä esiintyy aineen kaksi eri olomuotoa keskinäisessä faasitasapainossa. Yhtälön (7.32c) mukaan vakiolämpötilassa ja -paineessa T ja P tapahtuvassa olomuodon reversiibelissä muutoksessa faasista 1 faasiksi 2 tarkasteltavan ainemäärän Gibbsin vapaa energia pysyy muuttumattomana: G = G 2 (T, P ) G 1 (T, P ) = 0. (8.16) Tällainen faasinmuutos tapahtuu faasidiagrammin yhdessä pisteessä (T, P ). Muunlaiset muutokset, joissa siirrytään faasidiagrammin pisteestä toiseen, johtavat yleensä myös Gibbsin vapaan energian muuttumiseen. Yleisesti, jos aineen paine ja lämpötila muuttuvat dp :n ja dt :n verran, Gibbsin vapaa energia muuttuu yhtälön (7.41) mukaan seuraavasti: dg = V dp S dt. (8.17) Jos muutos tapahtuu pitkin faasitasapainokäyrää, G:n muutoksen täytyy olla molemmille faaseille sama: dg 1 = V 1 dp S 1 dt = V 2 dp S 2 dt = dg 2. (8.18) Järjestelemällä termejä saadaan tulos josta saadaan välittömästi Clausius-Clapeyronin yhtälö (V 2 V 1 )dp = (S 2 S 1 )dt, (8.19) dp dt = S V, (8.20)

14 jonka tätä muotoa kutsutaan usein myös Clapeyronin yhtälöksi. Tässä yhtälössä V = V 2 V 1 ja S = S 2 S 1 ovat faasinmuutoksessa tapahtuvat tarkasteltavan ainemäärän tilavuuden ja entropian muutokset. Vakiolämpötilassa ja -paineessa tapahtuvassa reversiibelissä faasinmuutoksessa aineen entropian muutos on yhtälön (5.35) mukaan 109 S = Q T = L T, (8.21) missä Q = L = H on faasinmuutokseen kuluva lämpömäärä. Sijoittamalla lauseke (8.21) yhtälöön (8.20) saadaan Clausius-Clapeyronin yhtälölle (tai Clapeyronin yhtälölle) vaihtoehtoinen esitysmuoto dp dt = L T V. (8.22) Yhtälöt (8.20) ja (8.22) antavat funktion P (T ) derivaatan T :n suhteen, ts. faasitasapainokäyrän P = P (T ) kulmakertoimen. Ne ovat eksaktisti voimassa, koska niitä johdettaessa ei ole käytetty mitään approksimaatioita. Kun kiinteä aine sulaa nesteeksi, sen tilavuus yleensä kasvaa jonkin verran. Tällöin V on pieni ja positiivinen. Koska myös sulamislämpö L ja lämpötila T ovat positiivisia, sulamiskäyrän kulmakerroin on yhtälön (8.22) mukaan suuri ja positiivinen. Tämä merkitsee sitä, että sulamiskäyrä nousee yleensä (T, P )-tasolla jyrkästi kolmoispisteestä ylös oikealle. Veden ja eräiden muiden aineiden tilavuus kuitenkin pienenee niiden sulaessa. Näillä aineilla V on negatiivinen ja tästä syystä sulamiskäyrä suuntautuu yhtälön (8.22) mukaan kolmoispisteestä ylös vasemmalle (kuva 6). Kiinteän aineen tai nesteen muuttuessa kaasuksi tilavuus kasvaa voimakkaasti, joten V on näissä tapauksissa suuri ja positiivinen. Tästä syystä sublimoitumiskäyrän ja höyrystymiskäyrän kulmakertoimet ovat aina positiivisia (ja yleensä pienempiä kuin sulamiskäyrän kulmakertoimen itseisarvo). Nämä teoreettiset tulokset vastaavat hyvin havaintotuloksia, joiden yleispiirteitä kuva 5 esittää. Kun aine muuttuu kaasuksi, sen lopputilavuus V 2 (kaasun tilavuus) on yleensä hyvin paljon suurempi kuin alkutilavuus V 1 (kiinteän aineen tai nesteen tilavuus): V 2 V 1. Näin ollen tilavuuden muutokselle saadaan yleensä erittäin hyvä approksimaatio jättämällä V 1 huomiotta: V = V 2 V 1 V 2. Tästä aiheutuu esimerkiksi vedelle sen normaalissa kiehumispisteessä alle 0,1 %:n virhe. Lisäksi kaasun tilavuudelle saadaan yleensä hyvä approksimaatio käyttämällä ideaalikaasun tilanyhtälöä: V 2 = nrt P. (8.23) Kun näin saatu approksimaatio V = nrt/p sijoitetaan yhtälöön (8.22), saadaan tulos dp dt = L nr T 2 P = L m P, (8.24) R T 2 missä L m = L/n on aineen faasinmuutoslämpö moolia kohti. Usein Clausius-Clapeyronin yhtälöllä tarkoitetaan nimenomaan tätä sublimoitumis- ja höyrystymiskäyrän kulmakertoimen jonkin verran approksimatiivista lauseketta. Näissä tapauksissa kaikille faasitasapainokäyrille voimassaolevaa yleistä tulosta (8.20) tai (8.22) kutsutaan Clapeyronin yhtälöksi. Kulmakertoimen lausekkeesta saadaan itse käyrän lauseke kirjoittamalla yhtälö (8.24) ensin muotoon dp P = L m R dt T 2 (8.25)

15 ja integroimalla se puolittain. Rajoitetulla lämpötilavälillä, jossa L m voidaan olettaa vakioksi, tulokseksi saadaan ln P = L m R T C, (8.26) missä C on integroimisvakio. Näin ollen sublimoitumiskäyrän tai höyrystymiskäyrän approksimatiiviseksi lausekkeeksi saadaan ( P (T ) = A exp L ) m, (8.27) R T missä A = e C on vakio. Tämä yhtälö on hyvin hyödyllinen arvioitaessa höyrynpainetta P eri lämpötiloissa. Sen käyttö edellyttää P :n arvon tuntemista yhdessä lämpötilassa, jos moolisen faasinmuutoslämmön L m arvo tunnetaan. Jos sen sijaan höyrynpaine tunnetaan kahdessa lämpötilassa, mitään ylimääräistä tietoa ei tarvita, sillä sekä L m että kerroin A voidaan tällöin ratkaista yhtälöstä (8.27).

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen KEMA221 2009 PUHTAAN AINEEN FAASIMUUTOKSET ATKINS LUKU 4 1 PUHTAAN AINEEN FAASIMUUTOKSET Esimerkkejä faasimuutoksista? Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen Faasi = aineen

Lisätiedot

= 1 kg J kg 1 1 kg 8, J mol 1 K 1 373,15 K kg mol 1 1 kg Pa

= 1 kg J kg 1 1 kg 8, J mol 1 K 1 373,15 K kg mol 1 1 kg Pa 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 8, ratkaisut syyslukukausi 2014 1. 1 kg nestemäistä vettä muuttuu höyryksi lämpötilassa T 100 373,15 K ja paineessa P 1 atm 101325 Pa. Veden tiheys ρ 958 kg/m 3 ja moolimassa

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 6: Faasimuutokset Maanantai 5.12. Kurssin aiheet 1. Lämpötila ja lämpö 2. Työ ja termodynamiikan 1. pääsääntö 3. Lämpövoimakoneet

Lisätiedot

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ] 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 7, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Sylinteri on ympäristössä, jonka paine on P 0 ja lämpötila T 0. Sylinterin sisällä on n moolia ideaalikaasua ja sen tilavuutta kasvatetaan

Lisätiedot

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi. Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole

Lisätiedot

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011 Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011 1. Systeemin käyttäytymistä faasirajalla kuvaa Clapeyronin yhtälönä tunnettu keskeinen relaatio dt = S m. (1 V m Koska faasitasapainossa reaktion Gibbsin

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 6: Faasimuutokset Maanantai 4.12. ja tiistai 5.12. Metallilangan venytys Metallilankaan tehty työ menee atomien välisten

Lisätiedot

m h = Q l h 8380 J = J kg 1 0, kg Muodostuneen höyryn osuus alkuperäisestä vesimäärästä on m h m 0,200 kg = 0,

m h = Q l h 8380 J = J kg 1 0, kg Muodostuneen höyryn osuus alkuperäisestä vesimäärästä on m h m 0,200 kg = 0, 76638A Termofysiikka Harjoitus no. 9, ratkaisut syyslukukausi 014) 1. Vesimäärä, jonka massa m 00 g on ylikuumentunut mikroaaltouunissa lämpötilaan T 1 110 383,15 K paineessa P 1 atm 10135 Pa. Veden ominaislämpökapasiteetti

Lisätiedot

1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit

1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit 1 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka, kevät 2017 Emppu Salonen 1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit 1.1 Suurin mahdollinen hyödyllinen työ Tähän mennessä olemme tarkastelleet sisäenergian

Lisätiedot

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA Kevät 2017 Emppu Salonen Lasse Laurson Touko Herranen Toni Mäkelä Luento 11: Faasitransitiot Ke 29.3.2017 1 AIHEET 1. 1. kertaluvun transitioiden (esim.

Lisätiedot

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt Physica 9 1. painos 1(7) : 12.1 a) Lämpö on siirtyvää energiaa, joka siirtyy kappaleesta (systeemistä) toiseen lämpötilaeron vuoksi. b) Lämpöenergia on kappaleeseen (systeemiin) sitoutunutta energiaa.

Lisätiedot

Luento 4. Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2. pääsääntö Termodynaamiset potentiaalit

Luento 4. Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2. pääsääntö Termodynaamiset potentiaalit Luento 4 Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2. pääsääntö Termodynaamiset potentiaalit Luento 4 Termodynamiikka Termodynaamiset prosessit ja 1. pääsääntö Entropia ja 2.

Lisätiedot

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt

P = kv. (a) Kaasun lämpötila saadaan ideaalikaasun tilanyhtälön avulla, PV = nrt 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 2, ratkaisut (syyslukukausi 204). Kun sylinterissä oleva n moolia ideaalikaasua laajenee reversiibelissä prosessissa kolminkertaiseen tilavuuteen 3,lämpötilamuuttuuprosessinaikanasiten,ettäyhtälö

Lisätiedot

Teddy 1. välikoe kevät 2008

Teddy 1. välikoe kevät 2008 Teddy 1. välikoe kevät 2008 Vastausaikaa on 2 tuntia. Kokeessa saa käyttää laskinta ja MAOL-taulukoita. Jokaiseen vastauspaperiin nimi ja opiskelijanumero! 1. Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin?

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset

Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset Jukka Sorjonen sorjonen.jukka@gmail.com 8. helmikuuta 2017 Jukka Sorjonen (Jyväskylän Normaalikoulu) Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset 8. helmikuuta 2017 1

Lisätiedot

1. Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta

1. Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta 766328A Termofysiikka Harjoitus no. 5, ratkaisut syyslukukausi 204). Yksiulotteisen harmonisen oskillaattorin energiatilat saadaan lausekkeesta E n n + ) ω, n 0,, 2,... 2 a) Oskillaattorin partitiofunktio

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T.

1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T. S-35, Fysiikka III (ES) välikoe Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (/V)(dV/d) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (/V)(dV/dp) ehtävän pisteyttäneen assarin kommentit: Ensimmäisen pisteen sai

Lisätiedot

KULJETUSSUUREET Kuljetussuureilla tai -ominaisuuksilla tarkoitetaan kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän väliaineen kykyä siirtää ainetta, energiaa, tai jotain muuta fysikaalista ominaisuutta paikasta

Lisätiedot

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti Tehtävä 1 Selitä lyhyesti: a Mikä on Einsteinin ja Debyen kidevärähtelymallien olennainen ero? b Mikä ero vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa on kanonisella

Lisätiedot

. Veden entropiamuutos lasketaan isobaariselle prosessille yhtälöstä

. Veden entropiamuutos lasketaan isobaariselle prosessille yhtälöstä LH- Kilo vettä, jonka lämpötila on 0 0 asetetaan kosketukseen suuren 00 0 asteisen kappaleen kanssa Kun veden lämpötila on noussut 00 0, mitkä ovat veden, kappaleen ja universumin entropian muutokset?

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 5: Termodynaamiset potentiaalit Maanantai 27.11. ja tiistai 28.11. Kotitentti Julkaistaan ti 5.12., palautus viim. ke 20.12.

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Arttu Lehtinen Luento 6: Vapaaenergia Pe 11.3.2016 1 AIHEET 1. Kemiallinen potentiaali 2. Maxwellin

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon termodynamiikkaa 1 DEE-5400 Risto Mikkonen ermodynamiikan ensimmäinen pääsääntö aseraja Ympäristö asetila Q W Suljettuun systeemiin tuotu lämpö + systeemiin

Lisätiedot

Spontaanissa prosessissa Energian jakautuminen eri vapausasteiden kesken lisääntyy Energia ja materia tulevat epäjärjestyneemmäksi

Spontaanissa prosessissa Energian jakautuminen eri vapausasteiden kesken lisääntyy Energia ja materia tulevat epäjärjestyneemmäksi KEMA221 2009 TERMODYNAMIIKAN 2. PÄÄSÄÄNTÖ ATKINS LUKU 3 1 1. TERMODYNAMIIKAN TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ Lord Kelvin: Lämpöenergian täydellinen muuttaminen työksi ei ole mahdollista 2. pääsääntö kertoo systeemissä

Lisätiedot

ln2, missä ν = 1mol. ja lopuksi kaasun saama lämpömäärä I pääsäännön perusteella.

ln2, missä ν = 1mol. ja lopuksi kaasun saama lämpömäärä I pääsäännön perusteella. S-114.42, Fysiikka III (S 2. välikoe 4.11.2002 1. Yksi mooli yksiatomista ideaalikaasua on alussa lämpötilassa 0. Kaasu laajenee tilavuudesta 0 tilavuuteen 2 0 a isotermisesti, b isobaarisesti ja c adiabaattisesti.

Lisätiedot

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut Kaasut REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kaasu on yksi aineen olomuodosta. Kaasujen käyttäytymistä kokeellisesti tutkimalla on päädytty yksinkertaiseen malliin, ns. ideaalikaasuun. Määritelmä: Ideaalikaasu on yksinkertainen

Lisätiedot

1. van der Waalsin tilanyhtälö: 2 V m RT. + b2. ja C = b2. Kun T = 273 K niin B = cm 3 /mol ja C = 1200 cm 6 mol 2

1. van der Waalsin tilanyhtälö: 2 V m RT. + b2. ja C = b2. Kun T = 273 K niin B = cm 3 /mol ja C = 1200 cm 6 mol 2 FYSIKAALINEN KEMIA KEMA22) Laskuharjoitus 2, 28..2009. van der Waalsin tilanyhtälö: p = RT V m b a Vm V 2 m pv m = RT V m b = RT = RT a ) V m RT a b/v m V m RT ) [ b/v m ) a V m RT Soveltamalla sarjakehitelmää

Lisätiedot

Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään usein kuvaajina, joissa:

Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään usein kuvaajina, joissa: Lämpötila (Celsius) Luento 9: Termodynaamisten tasapainojen graafinen esittäminen, osa 1 Tiistai 17.10. klo 8-10 Termodynaamiset tasapainopiirrokset Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään

Lisätiedot

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Arttu Lehtinen Toni Mäkelä Luento 10: Reaalikaasut Pe 1.4.2016 1 AIHEET 1. Malleja, joissa pyritään huomioimaan

Lisätiedot

Lämmityksen lämpökerroin: Jäähdytin ja lämmitin ovat itse asiassa sama laite, mutta niiden hyötytuote on eri, jäähdytyksessä QL ja lämmityksessä QH

Lämmityksen lämpökerroin: Jäähdytin ja lämmitin ovat itse asiassa sama laite, mutta niiden hyötytuote on eri, jäähdytyksessä QL ja lämmityksessä QH Muita lämpökoneita Nämäkin vaativat työtä toimiakseen sillä termodynamiikan toinen pääsääntö Lämpökoneita ovat lämpövoimakoneiden lisäksi laitteet, jotka tekevät on Clausiuksen mukaan: Mikään laite ei

Lisätiedot

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Termodynamiikka Fysiikka III 2007 Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Tilanyhtälö paine vakio tilavuus vakio Ideaalikaasun N p= kt pinta V Yleinen aineen p= f V T pinta (, ) Isotermit ja isobaarit Vakiolämpötilakäyrät

Lisätiedot

- Termodynamiikka kuvaa energian siirtoa ( dynamiikkaa ) systeemin sisällä tai systeemien kesken (vrt. klassinen dynamiikka: kappaleiden liike)

- Termodynamiikka kuvaa energian siirtoa ( dynamiikkaa ) systeemin sisällä tai systeemien kesken (vrt. klassinen dynamiikka: kappaleiden liike) KEMA221 2009 TERMODYNAMIIKAN 1. PÄÄSÄÄNTÖ ATKINS LUKU 2 1 1. PERUSKÄSITTEITÄ - Termodynamiikka kuvaa energian siirtoa ( dynamiikkaa ) systeemin sisällä tai systeemien kesken (vrt. klassinen dynamiikka:

Lisätiedot

energian), systeemi on eristetty (engl. isolated). Tällöin sekä systeemiin siirtynyt

energian), systeemi on eristetty (engl. isolated). Tällöin sekä systeemiin siirtynyt 14 2 Ensimmäinen pääsääntö 2-1 Lämpömäärä ja työ Termodynaaminen systeemi on jokin maailmankaikkeuden osa, jota rajoittaa todellinen tai kuviteltu rajapinta (engl. boundary). Systeemi voi olla esimerkiksi

Lisätiedot

6. Yhteenvetoa kurssista

6. Yhteenvetoa kurssista Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Vesa Apaja vesa.apaja@jyu.fi Huone: YN212. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2016 6. Yhteenvetoa kurssista 1 Keskeisiä käsitteitä I Energia TD1, siirtyminen lämpönä

Lisätiedot

kuonasula metallisula Avoin Suljettu Eristetty S / Korkealämpötilakemia Termodynamiikan peruskäsitteitä

kuonasula metallisula Avoin Suljettu Eristetty S / Korkealämpötilakemia Termodynamiikan peruskäsitteitä Termodynamiikan peruskäsitteitä The Laws of thermodynamics: (1) You can t win (2) You can t break even (3) You can t get out of the game. - Ginsberg s theorem - Masamune Shirow: Ghost in the shell Systeemillä

Lisätiedot

Molaariset ominaislämpökapasiteetit

Molaariset ominaislämpökapasiteetit Molaariset ominaislämpökapasiteetit Yleensä, kun systeemiin tuodaan lämpöä, sen lämpötila nousee. (Ei kuitenkaan aina, kannattaa muistaa, että työllä voi olla osuutta asiaan.) Lämmön ja lämpötilan muutoksen

Lisätiedot

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö: A1 Seppä karkaisee teräsesineen upottamalla sen lämpöeristettyyn astiaan, jossa on 118 g jäätä ja 352 g vettä termisessä tasapainossa Teräsesineen massa on 312 g ja sen lämpötila ennen upotusta on 808

Lisätiedot

Z 1 = Np i. 2. Sähkömagneettisen kentän värähdysliikkeen energia on samaa muotoa kuin molekyylin värähdysliikkeen energia, p 2

Z 1 = Np i. 2. Sähkömagneettisen kentän värähdysliikkeen energia on samaa muotoa kuin molekyylin värähdysliikkeen energia, p 2 766328A Termofysiikka Harjoitus no., ratkaisut (syyslukukausi 24). Klassisen ideaalikaasun partitiofunktio on luentojen mukaan Z N! [Z (T, V )] N, (9.) missä yksihiukkaspartitiofunktio Z (T, V ) r e βɛr.

Lisätiedot

Muita lämpökoneita. matalammasta lämpötilasta korkeampaan. Jäähdytyksen tehokerroin: Lämmityksen lämpökerroin:

Muita lämpökoneita. matalammasta lämpötilasta korkeampaan. Jäähdytyksen tehokerroin: Lämmityksen lämpökerroin: Muita lämpökoneita Nämäkin vaativat ovat työtälämpövoimakoneiden toimiakseen sillä termodynamiikan pääsääntö Lämpökoneita lisäksi laitteet,toinen jotka tekevät on Clausiuksen mukaan: laiteilmalämpöpumppu

Lisätiedot

= 84. Todennäköisin partitio on partitio k = 6,

= 84. Todennäköisin partitio on partitio k = 6, S-435, Fysiikka III (ES) entti 43 entti / välikoeuusinta I Välikokeen alue Neljän tunnistettavissa olevan hiukkasen mikrokanonisen joukon mahdolliset energiatasot ovat, ε, ε, 3ε, 4ε,, jotka kaikki ovat

Lisätiedot

Luku 3 Puhtaiden aineiden ominaisuudet

Luku 3 Puhtaiden aineiden ominaisuudet Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 3 Puhtaiden aineiden ominaisuudet Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Arttu Lehtinen Luento 5: Termodynaamiset potentiaalit Ke 9.3.2016 1 AIHEET 1. Muut työn laadut sisäenergiassa

Lisätiedot

Luento 2: Lämpökemiaa, osa 1 Keskiviikko klo Termodynamiikan käsitteitä

Luento 2: Lämpökemiaa, osa 1 Keskiviikko klo Termodynamiikan käsitteitä Luento 2: Lämpökemiaa, osa 1 Keskiviikko 12.9. klo 8-10 477401A - ermodynaamiset tasapainot (Syksy 2018) ermodynamiikan käsitteitä - Systeemi Eristetty - suljettu - avoin Homogeeninen - heterogeeninen

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 2: Työ ja termodynamiikan 1. pääsääntö Maanantai 7.11. ja tiistai 8.11. Kurssin aiheet 1. Lämpötila ja lämpö 2. Työ ja termodynamiikan

Lisätiedot

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Arttu Lehtinen Toni Mäkelä Luento 8: Kemiallinen potentiaali, suurkanoninen ensemble Pe 18.3.2016 1 AIHEET 1. Kanoninen

Lisätiedot

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017 PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017 Emppu Salonen Lasse Laurson Toni Mäkelä Touko Herranen Luento 2: kineettistä kaasuteoriaa Pe 24.2.2017 1 Aiheet tänään 1. Maxwellin ja Boltzmannin

Lisätiedot

Clausiuksen epäyhtälö

Clausiuksen epäyhtälö 1 Kuva 1: Clausiuksen epäyhtälön johtaminen. Clausiuksen epäyhtälö otesimme Carnot n koneelle, että syklissä lämpötiloissa H ja L vastaanotetuille lämmöille Q H ja Q L pätee Q H H oisin ilmaistuna, Carnot

Lisätiedot

13 KALORIMETRI. 13.1 Johdanto. 13.2 Kalorimetrin lämmönvaihto

13 KALORIMETRI. 13.1 Johdanto. 13.2 Kalorimetrin lämmönvaihto 13 KALORIMETRI 13.1 Johdanto Kalorimetri on ympäristöstään mahdollisimman täydellisesti lämpöeristetty astia. Lämpöeristyksestä huolimatta kalorimetrin ja ympäristön välinen lämpötilaero aiheuttaa lämmönvaihtoa

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 5: Termodynaamiset potentiaalit Maanantai 28.11. ja tiistai 29.11. Kotitentti Julkaistaan to 8.12., palautus viim. to 22.12.

Lisätiedot

Faasi: Aineen tila, jonka kemiallinen koostumus ja fysikaalinen ominaisuudet ovat homogeeniset koko näytteessä. P = näytteen faasien lukumäärä.

Faasi: Aineen tila, jonka kemiallinen koostumus ja fysikaalinen ominaisuudet ovat homogeeniset koko näytteessä. P = näytteen faasien lukumäärä. FAASIDIAGRAMMIT Määritelmiä Faasi: Aineen tila, jonka kemiallinen koostumus ja fysikaalinen ominaisuudet ovat homogeeniset koko näytteessä. P = näytteen faasien lukumäärä. Esimerkkejä: (a) suolaliuos (P=1),

Lisätiedot

Entalpia - kuvaa aineen lämpösisältöä - tarvitaan lämpötasetarkasteluissa (usein tärkeämpi kuin sisäenergia)

Entalpia - kuvaa aineen lämpösisältöä - tarvitaan lämpötasetarkasteluissa (usein tärkeämpi kuin sisäenergia) Luento 4: Entroia orstai 12.11. klo 14-16 47741A - ermodynaamiset tasaainot (Syksy 215) htt://www.oulu.fi/yomet/47741a/ ermodynaamisten tilansuureiden käytöstä Lämökaasiteetti/ominaislämö - kuvaa aineiden

Lisätiedot

Luku 20. Kertausta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Lämpövoimakoneen hyötysuhde

Luku 20. Kertausta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Lämpövoimakoneen hyötysuhde Luku 20 Kertausta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Lämpövoimakoneen hyötysuhde Uutta: Termodynamiikan 2. pääsääntö Jäähdytyskoneen hyötykerroin ja lämpöpumpun lämpökerroin Entropia Tilastollista termodynamiikkaa

Lisätiedot

(l) B. A(l) + B(l) (s) B. B(s)

(l) B. A(l) + B(l) (s) B. B(s) FYSIKAALISEN KEMIAN LAUDATUTYÖ N:o 3 LIUKOISUUDEN IIPPUVUUS LÄMPÖTILASTA 6. 11. 1998 (HJ) A(l) + B(l) µ (l) B == B(s) µ (s) B FYSIKAALISEN KEMIAN LAUDATUTYÖ N:o 3 1. TEOIAA Kyllästetty liuos LIUKOISUUDEN

Lisätiedot

7 Termodynaamiset potentiaalit

7 Termodynaamiset potentiaalit 82 7 ermodynaamiset potentiaalit 7-1 Clausiuksen epäyhtälö Kappaleessa 4 tarkasteltiin Clausiuksen entropiaperiaatetta, joka määrää eristetyssä systeemissä (E, ja N vakioita) tapahtuvien prosessien suunnan.

Lisätiedot

4 Aineen olomuodot. 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI

4 Aineen olomuodot. 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI 4 Aineen olomuodot 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI 4-1. a) Vesi asettuu astiassa vaakatasoon Maan vetovoiman ja veden herkkäliikkeisyyden takia. Painovoima tekee työtä, kunnes veden potentiaalienergia

Lisätiedot

5. Faasitransitiot. Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi kl Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja.

5. Faasitransitiot. Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi kl Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 5. Faasitransitiot 1 Olomuodonmuutokset eli faasitransitiot Arkinen määritelmä

Lisätiedot

Luku 13 KAASUSEOKSET

Luku 13 KAASUSEOKSET Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2010 Luku 13 KAASUSEOKSET Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction

Lisätiedot

Chem-C2400 Luento 3: Faasidiagrammit Ville Jokinen

Chem-C2400 Luento 3: Faasidiagrammit Ville Jokinen Chem-C2400 Luento 3: Faasidiagrammit 16.1.2019 Ville Jokinen Oppimistavoitteet Faasidiagrammit ja mikrorakenteen muodostuminen Kahden komponentin faasidiagrammit Sidelinja ja vipusääntö Kolmen faasin reaktiot

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 2: Työ ja termodynamiikan 1. pääsääntö Maanantai 6.11. ja tiistai 7.11. Pohdintaa Mitä tai mikä ominaisuus lämpömittarilla

Lisätiedot

T H V 2. Kuva 1: Stirling kiertoprosessi. Ideaalisen Stirlingin koneen sykli koostuu neljästä osaprosessista (kts. kuva 1):

T H V 2. Kuva 1: Stirling kiertoprosessi. Ideaalisen Stirlingin koneen sykli koostuu neljästä osaprosessista (kts. kuva 1): 1 c 3 p 2 T H d b T L 4 1 a V Kuva 1: Stirling kiertoprosessi. Stirlingin kone Ideaalisen Stirlingin koneen sykli koostuu neljästä osaprosessista kts. kuva 1: 1. Työaineen ideaalikaasu isoterminen puristus

Lisätiedot

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua Ideaalikaasulaki Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua ja tilanmuuttujat (yhä) paine, tilavuus ja lämpötila Isobaari, kun paine on vakio Kaksi

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI

Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission

Lisätiedot

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006 m@hyl.fi 1 Lämpötila Suure lämpötila kuvaa kappaleen/systeemin lämpimyyttä (huono ilmaisu). Ihmisen aisteilla on hankala tuntea lämpötilaa,

Lisätiedot

2 Pistejoukko koordinaatistossa

2 Pistejoukko koordinaatistossa Pistejoukko koordinaatistossa Ennakkotehtävät 1. a) Esimerkiksi: b) Pisteet sijaitsevat pystysuoralla suoralla, joka leikkaa x-akselin kohdassa x =. c) Yhtälö on x =. d) Sijoitetaan joitain ehdon toteuttavia

Lisätiedot

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta. K i n e e t t i s t ä k a a s u t e o r i a a Kineettisen kaasuteorian perusta on mekaaninen ideaalikaasu, joka on matemaattinen malli kaasulle. Reaalikaasu on todellinen kaasu. Reaalikaasu käyttäytyy

Lisätiedot

Integroimalla ja käyttämällä lopuksi tilanyhtälöä saadaan T ( ) ( ) H 5,0 10 J + 2,0 10 0,50 1,0 10 0,80 Pa m 70 kj

Integroimalla ja käyttämällä lopuksi tilanyhtälöä saadaan T ( ) ( ) H 5,0 10 J + 2,0 10 0,50 1,0 10 0,80 Pa m 70 kj S-4.35 Fysiikka (ES) entti 3.8.. ääritä yhden haikaasumoolin (O) (a) sisäenergian, (b) entalian muutos tilanmuutoksessa alkutilasta =, bar, =,8 m3 loutilaan =, bar, =,5 m3. ärähtelyn vaausasteet voidaan

Lisätiedot

Gibbsin energia ja kemiallinen potentiaali määräävät seosten käyttäytymisen

Gibbsin energia ja kemiallinen potentiaali määräävät seosten käyttäytymisen KEMA221 2009 YKSINKERTAISET SEOKSET ATKINS LUKU 5 1 YKSINKERTAISET SEOKSET Gibbsin energia ja kemiallinen potentiaali määräävät seosten käyttäytymisen Seoksia voidaan tarkastella osittaisten moolisuureitten

Lisätiedot

V T p pv T pv T. V p V p p V p p. V p p V p

V T p pv T pv T. V p V p p V p p. V p p V p S-45, Fysiikka III (ES välikoe 004, RAKAISU Laske ideaalikaasun tilavuuden lämötilakerroin ( / ( ja isoterminen kokoonuristuvuus ( / ( Ideaalikaasun tilanyhtälö on = ν R Kysytyt suureet ovat: ilavuuden

Lisätiedot

Mikrotila Makrotila Statistinen paino Ω(n) 3 Ω(3) = 4 2 Ω(2) = 6 4 Ω(4) = 1

Mikrotila Makrotila Statistinen paino Ω(n) 3 Ω(3) = 4 2 Ω(2) = 6 4 Ω(4) = 1 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 4, ratkaisut (syyslukukausi 204). (a) Systeemi koostuu neljästä identtisestä spin- -hiukkasesta. Merkitään ylöspäin olevien spinien lukumäärää n:llä. Systeemin mahdolliset

Lisätiedot

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu.

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu. Tehtävä 1 Tarkastellaan paineen ajamaa Poisseuille-virtausta kahden yhdensuuntaisen levyn välissä Levyjen välinen etäisyys on 2h Nopeusjakauma raossa on tällöin u(y) = 1 dp ( y 2 h 2), missä y = 0 on raon

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö Funktion kasvavuus ja vähenevyys; paikalliset ääriarvot Jos derivoituvan reaalifunktion f derivaatta tietyssä pisteessä on positiivinen, f (x 0 ) > 0, niin funktion tangentti

Lisätiedot

Astrokemia Kevät 2011 Harjoitus 1, Massavaikutuksen laki, Ratkaisut

Astrokemia Kevät 2011 Harjoitus 1, Massavaikutuksen laki, Ratkaisut Astrokemia Kevät 2011 Harjoitus 1, Massavaikutuksen laki, Ratkaisut 1 a Kaasuseoksen komponentin i vapaa energia voidaan kirjoittaa F i (N,T,V = ln Z i (T,V missä on ko hiukkasten lukumäärä tilavuudessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO 4

SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO 4 1 SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO 4 1 KEMIALLISESTI REAGOIVA TERMODYNAAMINEN SYSTEEMI 6 11 Yleistä 6 12 Standarditila ja referenssitila 7 13 Entalpia- ja entropia-asteikko 11 2 ENTALPIA JA OMINAISLÄMPÖ

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 4: Entropia Maanantai 21.11. ja tiistai 22.11. Ideaalikaasun isoterminen laajeneminen Kaasuun tuodaan määrä Q lämpöä......

Lisätiedot

Kertaus. x x x. K1. a) b) x 5 x 6 = x 5 6 = x 1 = 1 x, x 0. K2. a) a a a a, a > 0

Kertaus. x x x. K1. a) b) x 5 x 6 = x 5 6 = x 1 = 1 x, x 0. K2. a) a a a a, a > 0 Juuri 8 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 8.9.07 Kertaus K. a) 6 4 64 0, 0 0 0 0 b) 5 6 = 5 6 = =, 0 c) d) K. a) b) c) d) 4 4 4 7 4 ( ) 7 7 7 7 87 56 7 7 7 6 6 a a a, a > 0 6 6 a

Lisätiedot

Käyttämällä annettua kokoonpuristuvuuden määritelmää V V. = κv P P = P 0 = P. (b) Lämpölaajenemisesta johtuva säiliön tilavuuden muutos on

Käyttämällä annettua kokoonpuristuvuuden määritelmää V V. = κv P P = P 0 = P. (b) Lämpölaajenemisesta johtuva säiliön tilavuuden muutos on 766328A ermofysiikka Harjoitus no. 3, ratkaisut (syyslukukausi 201) 1. (a) ilavuus V (, P ) riippuu lämpötilasta ja paineesta P. Sen differentiaali on ( ) ( ) V V dv (, P ) dp + d. P Käyttämällä annettua

Lisätiedot

Kaasu Neste Kiinteä aine Plasma

Kaasu Neste Kiinteä aine Plasma Olomuodot Kaasu: atomeilla/molekyyleillä suuri nopeus, vuorovaikuttavat vain törmätessään toisiinsa Neste: atomit/molekyylit/ionit liukuvat toistensa lomitse, mutta pysyvät yhtenä nestetilavuutena (molekyylien

Lisätiedot

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] A) p 1, V 1, T 1 ovat paine tilavuus ja lämpötila tilassa 1 p 2, V 2, T 2 ovat paine tilavuus ja

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 7. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + 5 + +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c) +

Lisätiedot

Faasitasapaino Ferromagneetti ja Isingin malli Clausius-Clapeyron Lisää faasimuunnoksista. Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241)

Faasitasapaino Ferromagneetti ja Isingin malli Clausius-Clapeyron Lisää faasimuunnoksista. Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Vesa Apaja vesa.apaja@jyu.fi Huone: YN212. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2016 5. Faasitransitiot 1 Olomuodonmuutokset eli faasitransitiot Arkisesti: kvalitatiivinen

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

1 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

1 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Ensimmäisen asteen polynomifunktio ENNAKKOTEHTÄVÄT. a) f(x) = x 4 b) Nollakohdassa funktio f saa arvon nolla eli kuvaaja kohtaa x-akselin. Kuvaajan perusteella funktion nollakohta on x,. c) Funktion f

Lisätiedot

Korkealämpötilakemia

Korkealämpötilakemia Korkealämpötilakemia Gibbsin faasisääntö, kuvaajien laadinta sekä1-komponenttipiirrokset To 23.11.2017 klo 8-10 SÄ114 Tavoite Tutustua faasipiirrosten kokeelliseen ja laskennalliseen laadintaan ja siten

Lisätiedot

Faasipiirrokset, osa 2 Binääristen piirrosten tulkinta

Faasipiirrokset, osa 2 Binääristen piirrosten tulkinta Faasipiirrokset, osa 2 Binääristen piirrosten tulkinta Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 1 - Luento 4 Tavoite Oppia tulkitsemaan 2-komponenttisysteemien faasipiirroksia 1 Binääriset

Lisätiedot

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2,

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2, MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 6. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + + + 4, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + 4 + 6 + +, b) 8 + 4 6 + + n n, c) + + +

Lisätiedot

FYSA240/3 (FYS242/3) HÖYRYNPAINE JA HÖYRYSTYMISLÄMPÖ

FYSA240/3 (FYS242/3) HÖYRYNPAINE JA HÖYRYSTYMISLÄMPÖ FYSA240/3 (FYS242/3) HÖYRYNPAINE JA HÖYRYSTYMISLÄMPÖ 1 Johdanto Höyrystyminen Tarkastellaan nesteen ja kaasun, esim. veden ja ilman rajapintaa. Nesteen molekyylit ovat lämpöliikkeessä toistensa vetovoimakentässä.

Lisätiedot

Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko klo 8-10

Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko klo 8-10 Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko 25.10 klo 8-10 Jokaisesta oikein ratkaistusta tehtävästä voi saada yhden lisäpisteen. Tehtävä, joilla voi korottaa kotitehtävän

Lisätiedot

IX TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ JA ENTROPIA...208

IX TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ JA ENTROPIA...208 IX OINEN PÄÄSÄÄNÖ JA ENROPIA...08 9. ermodynaamisen systeemin pyrkimys tasapainoon... 08 9. ermodynamiikan toinen pääsääntö... 0 9.3 Entropia termodynamiikassa... 0 9.3. Entropian määritelmä... 0 9.3.

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 5. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) 5 + 5 +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c)

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus HÖYRYTEKNIIKKA 1. Vettä (0 C) höyrystetään 2 bar paineessa 120 C kylläiseksi höyryksi. Laske

Lisätiedot