tilavuudessa dr dk hetkellä t olevien elektronien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tilavuudessa dr dk hetkellä t olevien elektronien"

Transkriptio

1 Semiklassie johtavuusmalli Metalleissa vastus aiheutuu virrakuljettajie törmäyksistä, joita karakterisoi relaksaatioaika τ Oletetaa, että ifiitesimaalisella aikavälillä dt elektroi törmäystodeäköisyys o dt/τ kute Drude mallissaki relaksaatioaika τ riippuu elektroi vyöideksistä ja elektroi paikasta faasiavaruudessa, ts τ = τ r, k Määritellää jakaumafuktio g r, k, t site, että vyöllä hetkellä t faasiavaruude tilavuudessa dr pistee r, k ympäristössä olevie elektroie lukumäärä o g r, k, tdr /4π 3 ermisessä tasapaiossa jakaumafuktio redusoituu Fermi-distribuutiofuktioksi fe k, missä fe = e E µ/k B + Jakautumafuktio lasku Jakaumafuktiosta oletamme, että elektroi törmäykse jälkeie distribuutiofuktio o täysi riippumato törmäystä välittömästi edeltävästästä jakaumasta g r, k örmäyksessä elektroi siis uohtaa kaike se tiedo, joka sillä mahdollisesti oli termisestä epätasapaiosta 2 jos elektroi jakauma pistee r ympäristössä paikallisessa lämpötilassa r oudattaa tasapaiodistribuutiota g r, k, t = gr, 0 k = e Ek µr/k B r +, ii törmäykset eivät muuta jakaumafuktio muotoa örmäykset siis pitävät yllä paikallista termistä tasapaioa Jakautumafuktio differetiaali dg r, k, t esittää iitä elektroeja, jotka törmättyää hetkellä t ovat aikavälillä dt siroeet pistee r ympäristöö Huomataa, että dg ei riipu jakaumafuktio yksityiskohtaisesta muodosta oletus Se voidaa ii olle määrittää mitä tahasa jakaumaa käyttäe koska tasapaiojakauma muoto ei muutu törmäyksissä oletus 2, yksikertaisi tapa suuree dg määräämiseksi o käyttää jakaumaa g 0 r, k vyöllä paika r läheisyydessä olevista aaltovektori k omaavista elektroeista aikavälillä dt siroavie osuus o dt/τ r, k jotta tasapaiojakauma säilyisi törmäyksistä huolimatta muuttumattomaa, täytyy vyölle siroeide elektroie lukumäärä olla sama kui vyöltä siroeide elektroie lukumäärä Saamme siis relaatio dg r, k, t = dt τ r, k g0 r, k Vyöllä faasiavaruude pistee r, k lähistöllä tilavuudessa dr hetkellä t olevie elektroie lukumäärä o dr dn = g r, k, t 4π 3 2 Olkoo r t, k t se vyöhö liittyvie semiklassiste liikeyhtälöide ratkaisu, joka hetkellä t = t kulkee pistee r, k kautta: r t = r, k t = k Jaetaa hetkellä t pistee r, k ympäristössä tilavuudessa dr vyöllä olevat dn elektroia ryhmii se mukaa, milloi e viimeksi törmäsivät: Semiklassiste liikeyhtälöide perusteella elektroi, joka viimeie hetkeä t edeltävä törmäys sattui aikavälillä t, t +, o peräisi pistee r t, k t ympäristö tilavuuselemetistä dr Relaksaatioaika-aproksimaatio mukaa pistee r t, k t tilavuuselemetistä dr aikaa siroeide elektroie lukumäärä o dn = τ r t, k t g0 r t, k t dr 4π 3 Liouville teoreema mukaa semiklassiset liikeyhtälöt säilyttävät faasiavaruude tilavuude, jote dr = dr dr, ja siis dn = τ r t, k t g0 r t, k t dr 4π 3 Osa elektroeista dn siroaa ee hetkeä t Olkoo P r, k; t, t todeäköisyys sille, että elektroi ei siroa aikavälillä t, t Elektroeista dn päätyy siis τ r t, k t g 0 r t, k t P r, k; t, t kappaletta hetkellä t pistee r, k tilavuuselemettii dr dr 4π 3

2 Jokaie elektroeista dn o peräisi jostaki viimeisestä siroasta, ts dn = dr 4π 3 gr 0 t, k t P r, k; t, t τ r t, k t Vertaamalla tätä lausekkeesee 2 saadaa g r, k, t = gr 0 t, k t P r, k; t, t τ r t, k t Käytetää lyhyyde vuoksi merkitöjä gt = g r, k, t g 0 t = g 0 rt, kt τt = τ rt, kt P t, t = P r, k; t, t Distribuutiofuktio voidaa yt kirjoittaa muotoo gt = τt g0 t P t, t arkastellaa iitä vyö elektroeja, joide liikeradat hetkellä t kulkevat pistee r, k kautta Fuktio P t, t ilmoittaa, mikä o iide elektroie osuus, jotka eivät törmää aikavälillä t, t Koska aikavälillä t, t + törmäykse todeäköisyys o /τt, väheee P tällä samalla aikavälillä kute P t, t = P t, t + dt τt ästä saadaa todeäköisyydelle differetiaaliyhtälö Reuaehdo toteuttava ratkaisu o t P t, t = P t, t τt P t, t = P t, t = e t d t/τ t Sijoittamalla differetiaaliyhtälö distribuutiofuktio lausekkeesee saadaa gt = g 0 t t P t, t Ku itegroidaa osittai ja huomataa, että jokaie elektroi siroaa joskus, ts P t, = 0, saadaa distribuutiofuktiolle lauseke gt = g 0 t P t, t d g0 t Distribuutiofuktio gt o siis tasapaiojakauma fuktio g 0 t plus korjaustermi asapaiojakauma g 0 t oli g 0 r, k = e Ek µr/k B r + Se aikariippuvuus o siis termeissä E k t, r t ja µr t, jote dg 0 t = g0 k E + g0 r dr + g0 µ rµ dr Semiklassiste liikeyhtälöide mukaa o Nyt dr = v k = h ke h = e Er, t + c v k Hr, t k E = ev E + c v H = ev E, sillä opeus v o kohtisuorassa Loretz-voimaa v H vastaa Fermi-fuktio fe = e E µ/k B + avulla jakauma g voidaa yt kirjoittaa muotoo gt = g 0 t + f v P t, t ee µ E µ Yksikertaistuksia Piei sähkökettä ja lämpötilagradietti Oletetaa sähköketä oleva ii heiko ja lämpötilagradieti ii piee, että idusoituva virra laskemiseksi o tarpee ottaa huomioo vai äistä lieaarisesti riippuvat termit Koska ämä esiityvät jakaumafuktio gt lausekkeessa jo eksplisiittisesti lieaarisia, ei ketä E tai gradieti riippuvuutta ole tarpee eää ottaa mukaa todeäköisyytee P t, t ämä voidaa siis laskea ollaketässä ja vakiolämpötilassa 2 Paikasta riippumato kettä,lämpötilagradietti ja relaksaatioaika Distribuutio gt lausekkee itegradi o yt riippumato paikkavektorista r t Aioa ajasta t riippuva suure o k t mahdollisesti myös E ja, joka seki riippuu ajasta vai, jos systeemii vaikuttaa mageettikettä Fermifuktio f o seki ajasta riippumato, sillä se o aioastaa mageettiketässä säilyvä liikevakio E k fuktio Itegradi riippuvuus ajasta t o siis pelkästää termeissä P t, t ja vk t ja mahdollisesti ketässä E ja gradietissa 3 Eergiasta riippuva relaksaatioaika Jos elektroie sirota riippuu merkittävästi aaltovektorista k, ii koko relaksaatioaikamalli soveltuvuus o kyseealaista Siksi tässä mallissa usei oletetaa lisäksi, että τ riippuu aaltovektorista aioastaa eergia E k välityksellä Koska E k säilyy

3 magettiketässä, τt ei riipu ajasta t odeäköisyyde P t, t lauseke voidaa yt itegroida: P t, t d t = exp = e t t /τe k t τ t Sijoittamalla tämä jakauma g lausekkeesee saadaa gk, t = g 0 k + vkt e t t /τek eet µt Ek µ DC johtavuus Jos mageettikettä H o olla, ii kt ei riipu ajasta t Sähköketä ja lämpötilagradieti ollessa staattisia ja lämpötila lisäksi paikasta riippumato saadaa tällöi jakaumafuktioksi gk = g 0 k ee vkτek Määritelmä mukaa gkdr /4π 3 oli tietyllä vyöllä pistee r, k ympäristössä tilavuudessa dr olevie elektroie lukumäärä Paikassa r kyseise vyö kotribuutio virtatiheytee o siis j = e 4π 3 vkgk Virtatiheys riippuu siis lieaarisesti ketästä E g 0 k o isotrooppie, jote g 0 v = 0, ja voidaa kirjoittaa muotoo j = σ E Kokoaisvirtatiheys saadaa summaamalla yli kaikkie osittai täytettyje vöide Kirjoittamalla kokoaisvirtatiheys edellee yo muotoo johtavuustesori σ o summa Huom 3 Lämpötila ollessa olla Fermifuktio redusoituu askelfuktioksi ja se derivaatta deltafuktioksi: f = δe E F Koska semiklassiste liikeyhtälöide mukaa o vk = h kfek, voidaa johtavuustesori lausekkeessa itegroida osittai: σ = e 2 τe F 4π 3 h fek kvk Koska f o askelfuktio θe F E, itegroiti ulottuu vai miehitettyje tiloje yli Efektiivie massatesori määriteltii kute M k = h kvk Johtavuus voidaa siis kirjoittaa muotoo σ = e 2 τe F 4π 3 M k miehitetyt Koska M o periodise fuktio gradietti, se alkeiskopi yli laskettu itegraali häviää Voimme siis kirjoittaa myös σ = e 2 τe F miehittämättömät 4π 3 M k Voidaa siis ajatella, että virtaa kuljettavatki aukot, kuha vaihdetaa efektiivise massatesori merkki Huom 4 Jos M o diagoaalie, ts σ = σ M µν = m δ µν eri vöitä vastaavista johtavuustesoreista σ = = e 2 4π 3 τ E kv kv k E=E k Huom esori σ ei yleesä ole diagoaalie, ts virta ja sähkökettä eivät ole yhdesuutaisia O kuiteki helppo ähdä, että kuutiosymmetrisissä kiteissä virta ja idusoiva sähkökettä ovat yhdesuutaisia Huom 2 Fermifuktio derivaatta o huomattavasti ollasta poikkeava aioastaa Fermipia Ek = E F läheisyydessä ämä o yhteesopiva se aikaisemma havaio kassa, että täydet vyöt eivät kuljeta virtaa ja riippumato aaltovektorista k, redusoituu johtavuus Drude malli mukaiseksi lausekkeeksi σ µν = e2 τ m δ µν AC johtavuus Oletetaa, että sähköketä aikariippuvuus o muotoa Distribuutiofuktio o yt gk, t = g 0 k + vkt Et = Eωe iωt e t t /τek eeωe iωt µt Ek µ

4 Jos mageettikettä o olla ja ajasta ja paikasta riippumato, saadaa jakaumaksi gk = g 0 eeω vk k /τek iω Johtavuus lasketaa aiva samoi kui DC tapauksessaki Vyö kotribuutio johtavuutee riippuu yt frekvessistä kute σ ω = e 2 τ E kv kv k 4π 3 iωτ E k E=E k ämä o sama kui DC johtavuus jaettua termillä iωτ Semiklassise malli paikkasapitävyys voidaa tarkistaa rajalla ωτ Malli atama johtavuustesori o tällöi σ ω = e2 iω 4π 3 v kv k f E=E k Kirjoittamalla jällee hvk f/ = k fek ja itegroimalla osittai saadaa johtavuude kompoeteiksi σ µν ω = e2 iω 4π 3 fe k 2 E k h 2 k µ k ν Ehto ωτ voidaa tulkita ehdoksi τ, ts elektroit eivät törmäile oisaalta törmäyksettömässä tilateessa o suhteellise suoraviivaista laskea kvattimekaaisesti ulkoise sähköketä aiheuttamat lieaariset korjaukset Blochi tiloihi Ku korjatuissa Blochi tiloissa lasketaa virtaoperaattori odotusarvot pitäytye vai sähköketä lieaarisii termeihi, päädytää johtavuustesori kvattimekaaisee lausekkeesee Osoittautuu, että tämä o ekvivaletti semiklassise tulokse kassa edellyttäe, että hω o piei verrattua kaikkie miehitettyje vöide eergiarakoihi ermie johtavuus arkastellaa ii pietä kiiteä aiee aluetta, että lämpötila voidaa ajatella oleva siellä vakio ällä alueella lämpömäärä muutos o suoraa verraollie etropia muutoksee: dq = ds ermie virtatiheys j q o site lämpötila ja etropiavirtatiheyde j s tulo: j q = j s ermodyamiika esimmäise pääsääö mukaa o ds = du µ dn Etropia-, eergia- ja hiukkasvirtatiheyksille o siis vastaavasti voimassa j s = j E µj Aalogisesti varausvirtatiheyde j = 4π 3 ev kg k, ku elektroit kuljettavat varaukse e asemasta eergiaa E k tai lukumäärääsä, voidaa kirjoittaa j E = 4π 3 E kv kg k j = 4π 3 v kg k Sijoittamalla ämä termise virtatiheyde lausekkeesee saadaa j q = 4π 3 E k µv kg k Ku merkitää E = E + e µ, saadaa mageettiketässä H = 0 ja tasaisessa sähköketässä jakaumafuktiolle lauseke gk = g 0 k + τek vk ee + Ek µ Määritellää tesorit L α site, että L α = = e 2 4π 3 ja matriisit L ij site, että τekvkvkek µ α, L = L 0 L 2 = L 2 = e L L 22 = e 2 L2 Sekä varaus- että termie virtatiheys voidaa kirjoittaa äide matriisie avulla kute j = L E + L 2 j q = L 2 E + L 22 Määrittelemällä apusuure σe = e 2 τe δe Ekvkvk 4π3 voidaa L α kirjoittaa hiema yksikertaisempaa muotoo L α = de { E µ α σe Huom Metalleilla o f/ = δe E F tarkkuudella k B /E F 2 Metalli DC johtavuus o siis samalla tarkkuudella σe F

5 esori L α voidaa laskea soveltamalla Sommerfeldi kehitelmää HEfEdE µ lausekkeesee L α = = HEdE + π2 6 k B 2 H µ kb 6 + 7π4 360 k B 4 H µ + O µ Edellee huomioidaa, että defe d de E µα σe kemiallie potetiaali toteuttaa ehdo µ E F suure f/ poikkeaa merkittävästi ollasta vai alueella Ok B eergia E = µ ympäristössä tesoreissa L ja L 2 esiityvä tekijä saa iide itegradit häviämää pisteessä E = µ ällöi kertalukuu k B /E F 2 saakka saadaa matriiseille L lausekkeet missä L = σe F = σ L 2 = L 2 = π2 3e k B 2 σ L 22 = π2 3 k 2 B e 2 σ, σ = σe E=EF Nämä lausekkeet ovat voimassa myös useamma osittai miehitety vyö tapauksessa ällöi matriisielemetit σ ij E o laskettava summaa yli kaikkie osittai miehitettyje vöide Oletetaa koejärjestely oleva sellaise, että varausvirtaa j = L E + L 2 ei kulje, ts j = 0 Kettä E voidaa silloi kirjoittaa muotoo E = L L 2 Sijoitetaa tämä termise virra lausekkeesee Ku merkitää j q = L 2 E + L 22 j q = K, ähdää, että termie johtavuustesori K o K = L 22 L 2 L L 2 Metalleilla termi σ o tyypillisesti kertalukua σ/e F, jote tesori K jälkimmäie termi o kertalukua k B /E F 2 L 22 verrattua esimmäisee termii Useimmissa tapauksissa ei puolijohteissa pitää ii olle paikkasa 2 K = π2 kb σ 3 e ämä o Wiedema-Frazi laki

Kompleksiluvut. Johdanto

Kompleksiluvut. Johdanto Kompleksiluvut Johdato Tuomo Pirie tuomo.pirie@tut.fi Aikoje kuluessa o matematiikassa kohdattu tilateita, jolloi käytetyt määrittelyt ja rajoitukset (esimerkiksi käytetyt lukujoukot) eivät ole olleet

Lisätiedot

Tilastotieteen perusteet

Tilastotieteen perusteet VAASAN YLIOPISTO Tilastotieteeperusteet Luetoruko Christia Gustafsso SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Mitä tilastotiede o?... 3 1.. Tilastotietee historiaa... 4. HAVAINTOAINEISTO JA MITTAAMINEN...

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

Korkojen aikarakenteen ja tulevan inflaation välinen yhteys

Korkojen aikarakenteen ja tulevan inflaation välinen yhteys Korkoje aikaraketee ja tuleva iflaatio välie yhteys Perttu Tuomi Pro gradu -tutkielma Kasataloustietee laitos Tamperee yliopisto Toukokuu 2000 1 Tamperee yliopisto Kasataloustietee laitos TUOMI PERTTU:

Lisätiedot

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt Taivaanmekaniikkaa Liikeyhtälöt Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m 1 ja m 2 ja paikkavektorit jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r 1 ja r 2. Merkitään r:llä planeetan

Lisätiedot

Menetelmiä jauheen resistiivisyyden kosteusriippuvuuden tutkimiseksi

Menetelmiä jauheen resistiivisyyden kosteusriippuvuuden tutkimiseksi Menetelmiä jauheen resistiivisyyden kosteusriippuvuuden tutkimiseksi Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Fysiikka Syyskuu 2014 LuK Janne Peltonen Tarkastajat: dos. Matti

Lisätiedot

6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus

6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus 6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus Vapaaelektronimallin jokainen elektroni kokee taustavarauksen ja muiden elektronien Coulombin potentiaalin keskimääräistettynä

Lisätiedot

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18.1. Moottorikäytö valita ja mitoitus ABB: vakioituje moottorikäyttöje valitamahdollisuudet äkyvät taulukosta 18.1a. Erikoistapauksissa käytetää muita moottorikäyttöratkaisuja.

Lisätiedot

Sähkömagneettiset aallot

Sähkömagneettiset aallot Luku 10 Sähkömagneettiset aallot Sähkömagneettisten aaltojen spektri on erittäin laaja. Esimerkkejä löytyy hyvin matalista taajuuksista aina gammasäteisiin, joiden taajuudet ovat suuruusluokkaa 10 20 10

Lisätiedot

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK S-114250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK maaliskuu 2000 i Esittely iii Materiaalia iii Esitiedot ja edellytykset

Lisätiedot

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 1.1 Historiaa... 1 1. Klassisen sähkömagnetismin perusideoita... 4 1.3 Mustan kappaleen säteily... 7 1.4 Valosähköinen ilmiö... 1 1.5 Sähkömagneettisen säteilyn sironta

Lisätiedot

Q1: Mistä tietää varmasti että kappale on negatiivisesti varautunut?

Q1: Mistä tietää varmasti että kappale on negatiivisesti varautunut? 3 HKUKOKET Testataan hangattujen kappaleiden aikutusta toisiinsa. Kissannahka/muoi ilkki/lasi Edelliset keskenään attraktiiiset: Teflon Lasi Teflon Lisäksi nähdään että kissannahka hylkii lasia ja silkki

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia Luku 4 Sähköstaattinen energia oiman, työn ja energian käsitteet ovat keskeisiä fysiikassa. Sähkö- ja magneettikenttiä mitataan voimavaikutuksen kautta. Kun voima vaikuttaa varaukselliseen hiukkaseen,

Lisätiedot

Elektrodynamiikka. Hannu Koskinen ja Ari Viljanen

Elektrodynamiikka. Hannu Koskinen ja Ari Viljanen Elektrodynamiikka Hannu Koskinen ja Ari Viljanen Kevät 2002 2 Tämä luentomoniste on päivitetty versio Hannu Koskisen kevään 2001 luennoista. Joidenkin asioiden käsittelyjärjestystä on muutettu, joitain

Lisätiedot

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R.

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R. Luku 5 Jatkuvat jakaumat Sellaiset suureet kuten esimerkiksi aika, lämpötila, pituus ja paino ajatellaan tavallisesti jatkuviksi muuttujiksi, ts. muuttujiksi, jotka voivat saada mitä tahansa reaaliarvoja

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

Todennäköisyyslaskenta: Todennäköisyys ja sen laskusäännöt

Todennäköisyyslaskenta: Todennäköisyys ja sen laskusäännöt Todeäköisyys ja se laskusääöt Todeäköisyyslasketa: Todeäköisyys ja se laskusääöt 1. Johdato 2. Joukko opi peruskäsitteet 3. Todeäköisyyslaskea peruskäsitteet 4. Todeäköisyyslaskea peruslaskusääöt 5. Klassie

Lisätiedot

Liikkuvan varauksen kenttä

Liikkuvan varauksen kenttä Luku 13 Liikkuvan varauksen kenttä Tässä luvussa tutustutaan liikkuvan varauksen aiheuttamaan sähkömagneettiseen kenttään. Jokaisen sähködynaamikon on laskettava ainakin kerran elämässään Liénardin ja

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä S-4.40 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä Pohjautuen pääosin Allen Tafloven kirjaan Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method Sami Ilvonen S4 4483K

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

Laitteisto-opas. PCG-Z sarja

Laitteisto-opas. PCG-Z sarja Laitteisto-opas PCG-Z sarja Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2003 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa tai osittai toisitaa, käätää

Lisätiedot

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki 2 Keskeisvoimakenttä 2.1 Newtonin gravitaatiolaki Newton oletti, että kappale, jolla on massa m 1, vaikuttaa etäisyydellä r 12 olevaan toiseen kappaleeseen, jonka massa on m 2, gravitaatiovoimalla, joka

Lisätiedot