KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

2 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös muodostaa kiinteän osan menneen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua ja antaa pohjaa tulevalle suunnittelulle. Onnistuminen tässä työssä edellyttää tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä. Kaupungin palveluohjelmaan on kirjattu yhdeksi ratkaisevaksi menestystekijäksi se, että henkilöstöpolitiikka on suunnitelmallista ja turvallista. Kaupungin strategiassa yksi keskeisistä painoaloista on palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa huomioiden asiakasläheisyys ja suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka. Kuhmon kaupungin henkilöstötilinpäätökset on tehty aikaisemmin vuosilta 2000 ja Henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu vuodelta Henkilöstötilinpäätöksessä on näkyvissä tiedot vuosilta 2000, 2003 ja 2004 ja Lukumääriä vertailtaessa on erityisesti huomioitava se, että vuoden 2005 alusta Kuhmon kaupunki on liittynyt mukaan Kainuun maakunta kuntayhtymän hallintokokeiluun. Kaupungin henkilöstöstä on siirtynyt alkaen terveys- ja sosiaalipalvelujen, talouspalvelujen, Kainuun ammattiopiston ja lukion henkilöstöä maakunnan palvelukseen 295 työntekijää. 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Henkilöstön määrä ja rakenne (naiset ja miehet eriteltyinä ) Kaupungin palveluksessa olevien määrä on vähentynyt vuoteen 2004 verrattuna 325 työntekijällä. Vakinaisen henkilöstön osuus kaikista työntekijöistä on ollut vuonna 2004 n. 73 % ja vuonna 2006 osuus on ollut n. 70 % yht. n m yht. n m yht. n m yht. vakinaiset määräaikaiset työllistetyt oppisopimuskoulutus 1 1 yhteensä

3 3 Päätoimisuus n m yht. n m yht. n m yht. kokoaikatyössä osa-aikatyössä osa-aikaeläkkeellä sivutoimi yhteensä

4 4 Vuosien 2003, 2004 ja 2006 laskennassa työllistetyt on käsitelty osa-aikatyössä olevina, koska heidän työaikansa on 85% täydestä työajasta. Vuoden 2000 osalta työllistetyt on laskettu kokoaikatyötä tekeviksi. Ikä- ja sukupuolijakauma Vakituisen henkilöstön määrä oli 311 henkilöä Vuonna 2000 on kaupungin henkilöstöstä ollut yli 45-vuotiaita 64 % ja vuonna 2006 on yli 45-vuotiaiden osuus ollut 73,5 %. VAKINAISEN HENKILÖKUNNAN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA alle 20 v v v v v v v v v 60 v tai yli naiset miehet yhteensä naiset miehet yhteensä naiset miehet yhteensä

5 5 Yhteensä % 77,4 22, ,1 19, ,0 26,0 100 Eläkkeelle jääminen Vuoden 2005 eläkemuutokset toivat vanhuuseläkkeeseen joustavuutta. Halutessaan työntekijä voi jäädä eläkkeelle omassa henkilökohtaisessa eläkeiässään tai ennen sitä, mutta aikaisintaan 63-vuotiaana. Työntekijä voi kuitenkin jatkaa työssäoloaan ja jäädä vanhuuseläkkeelle 63 ja 68 ikävuoden välillä valitsemanaan ajankohtana. Työssä jatkaminen kartuttaa suurempaa eläkettä, kun taas eläkkeelle jääminen ennen henkilökohtaista vanhuuseläkeikää pienentää eläkettä. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle henkilö voi jäädä täytettyään 62 vuotta. Kaupungin organisaatiosta jäi eläkkeelle 12 työntekijää vuonna 2005, luvussa mukana koulupuolelta eläkkeelle jäänyt henkilöstö. Seuraavasta taulukosta voi nähdä, että vuosina on eläkkeelle siirtymisiä eniten. Eläkelistaus perustuu Kuntien eläkevakuutuksen rekisterissä olleisiin palvelussuhdetietoihin. Luettelo sisältää henkilöt, jotka välisenä aikana täyttävät henkilökohtaisen eläkeikänsä tai 65 vuotta. Luvuista puuttuvat peruskoulun opettajat. Vuosi Eläkkeelle jäävien määrä

6 yhteensä 75 Palvelussuhteen pituus Vakinaisen henkilöstön palveluksessa olovuodet ja Vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteet ovat henkilökunnan ikärakenteestakin johtuen pitkiä, kaikista työsuhteista on ollut vuoden 2006 lopussa kestoltaan yli 15 vuotta 62 % alle 2 v 37 6 % 28 9 % 2 4 v % 5 9 v % % v % 25 9 % v % % v % % v % %

7 7 30 v tai yli 54 9 % % yhteensä % % 2. POISSAOLOT POISSAOLOT TYÖPÄIVINÄ VUOSINA 2003, 2005 JA 2006 Henkilökunnan poissaolot jakaantuvat seuraavasti: sairaus työtapaturmat / ammattitaudit perhevapaat lomarahavapaat vuosilomat koulutus tilapäinen hoitovapaa lomautus vuorotteluvapaa yksityisasia / palkallinen yksityisasia / palkaton muut vapaat yhteensä työpäivää / vakinainen henkilö 65,1 65,8 49,3 3. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Sairauspoissaolot

8 8 Henkilöstön sairauspoissaolot ovat jonkin verran lisääntyneet edellisiin vuosiin verrattuna ottaen huomioon, että perusturvapalvelut ovat siirtyneet Kainuun maakunta kuntayhtymälle. Tämä ehkä johtuu henkilöstön ikääntymisestä ja työelämän vaatimusten lisääntymisestä. Työnantajan kannalta on kuitenkin edullista henkilöstön työssäolon tukeminen ja työn kehittäminen siten, että työntekijä jatkaa työelämässä vanhuuseläkeikäänsä saakka. Yksilöllisistä varhaiseläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä työnantaja joutuu aina maksamaan osuutensa vanhuuseläkeikään asti. SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT VUOSINA 2000, 2003, 2004 JA Kaup.hall.toimialat Tekn. ja ymp.palvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut YHTEENSÄ Sairauspoissaolopäivät/henkilö 8,9 8,3 7,8 10,4 Sairauspoissaolopäiviä on ollut vuonna 2004 henkilöä kohti 7,8 päivää ja vuonna 2006 niitä on ollut 10,4 päivää. Lukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että henkilömäärältään pienillä toimialoilla sairauspoissaolojen määrää nostavat jo yksittäisten henkilöiden pitkät sairauslomat. Tyky-toiminta Kaupungin tyky-toimintaa on suunnitellut eri hallinnonalojen edustajista koostuva 6-jäseninen tyky-työryhmä. Ryhmä on kokoontunut vuoden 2006 aikana 4 kertaa. Tyky-toimintaan tarkoitettuja määrärahoja käytettiin vuonna 2006 n Työpaikat ovat olleet itse aktiivisia ja toteuttaneet erilaisia tapahtumia tyky-määrärahoilla, joiden tavoitteena on ollut kehittää työyhteisöä ja vahvistaa osaamista virkistäytymisen lisäksi. Järjestetyt luento- ja koulutustilaisuudet: Olavi Haatajan luento Työn imu, luento on järjestetty yhteistyössä Kuhmon mielenterveysseuran ja kansalaisopiston kanssa. Pirkko Lahden luento Mistä ilo arkipäivään, luento on järjestetty yhteistyössä Kuhmon mielenterveysseuran kanssa. Maritta Palmun luento perhepäivähoitajille Naisen monet roolit työssä ja kotona. Asiakaspalvelukurssi vapaa-aikatoimen työntekijöille/osallistuminen kustannuksiin. Kontion koulun henkilöstölle Saara Kinnusen luento yhteistyössä Kuhmon seurakunnan kanssa. Päiväkoti Satumetsän työkokous yhdistettynä joogakurssiin. Opinto- ja virkistysmatkat: Kaupunginviraston, kirjaston, siivouspalvelujen ja pesulan henkilöstö ovat toteuttaneet opinto- ja virkistysmatkoja. Kuntoremonttikurssit:

9 9 Henkilöstöstä 10 on osallistunut vuonna 2006 kuntoremonttikurssille. Työterveyshuolto on tehnyt valinnat kuntoutukseen osallistuneista hakemusten perusteella. Kuntoutusjakson kustannuksista 50% on katettu Kuhmon kaupungin tyky-määrärahoista, 25% Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry:n avustuksella. Loppuosan kustannuksista ovat osallistujat maksaneet itse, tähän kustannusosaan työntekijät ovat voineet hakea Kelan korvausta. Kuntoremontteja on järjestetty vuodesta 1996 alkaen ja niille on osallistunut vuoteen 2006 mennessä 163 työntekijää. Liikkuminen: Kuntosali Kunnonpaikassa on käyntikertoja ollut 143 ja vaihtoehtona on ollut uimahalli, jossa käyntikertoja on ollut yhteensä 386. Lisäksi henkilöstö on voinut varata salivuoroja. 4. YHTEISTOIMINTA Yhteistoiminnasta säädetään yhteistoimintalaissa. Kunta-alalla toimintaa ohjaavat yleissopimus yhteistoimintamenettelystä sekä kunnallisen yhteistoiminta-asiain neuvottelukunnan yleisohje yhteistoiminnasta ja osallistumisesta kunnallisten palveluorganisaatioiden kehittämisessä. Kuhmon kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteistoimintamenettelyä koskevan yhteistoimintasopimuksen. Yhteistoimintaneuvottelutyöryhmään kuuluu yhteistoimintasopimuksen mukaan kaksi jäsentä jokaisesta pääsopijajärjestöstä sekä hallintojohtaja, talousjohtaja sekä henkilöstöasianhoitaja. Yt-ryhmä on kokoontunut vuoden 2006 aikana kaksi kertaa. Kokouksessa kaupunginjohtaja toi tiedoksi selostukset kaupunkikonsernin strategian ohjelmatyöstä, elinkeino- ja palveluohjelmasta. Lisäksi kokouksessa on sovittu, että henkilöstöohjelmaa laaditaan yhteistyössä henkilökuntaneuvoston ja yt-ryhmän kesken. Joulukuun 5. päivä pidetyssä kokouksessa on esitelty vuoden 2007 talousarvio, hallinto- ja johtosääntöjen päivitys ja sisäisen viestinnän kehittäminen. 5. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Henkilöstökulut ovat kehittyneet vuosittain tilinpäätösten perusteella seuraavasti: HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korvaukset , , , , , , , , , , , , , , , ,49 Yhteensä , , , ,09

10 10 Työnvaativuuden arviointi Kaupunki on ottanut käyttöön tehtäväkohtaisten palkan määräytymisperusteeksi työn vaativuuden arvioinnin. Vuosina 2005 ja 2006 on palkkoja korjattu paikallisten järjestelyvarojen avulla työnvaativuuden mukaisiksi tai ainakin mahdollisimman lähelle tva:n edellyttämää palkkaa. Henkilökohtaisen lisän käyttöönotto Kuhmon kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt KVTES:n :n 6 mukaisen henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet ja lisän suuruudeksi 30 /henkilö /kk. Ensimmäiset henkilökohtaista lisää koskevat arvioinnit on tehty huhtikuun 2006 aikana. Henkilökohtaista lisää on jaettu 80 työntekijälle. Työn suorituksen arvioinnin perusteena on kehityskeskustelussa sovitut tavoitteet. Työsuoritusta on arvioitu seuraavilla ominaisuuksilla: ammatinhallinta, työntuloksellisuus ja yhteistyökyky ja kehityskyky. Arvioinnin suoritustahoina on käytetty keskimääräistä, hyvää ja erinomaista. Kaksi lähintä esimiestä on tehnyt arvioinnit ja kaupunginjohtaja on tehnyt päätöksen lisistä. 6. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS LAADITAAN TULEVAISUUDESSA VUOSITTAIN Kuhmon kaupungille on hyväksytty henkilöstöohjelma, joka on käytännön syistä jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa ovat Kuhmon kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteet, kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ne kokouksessaan Toinen osa, jossa periaatteita on purettu käytännön ohjeiksi on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa Henkilöstöohjelma on koulutettu esimiehille Henkilöstöohjelman mukaan kaupungille laaditaan henkilöstötilinpäätös vuosittain. Kaupungin palveluohjelmaan on kirjattu, että henkilöstöpolitiikka on suunnitelmallista ja turvallista, tätä mitataan sisäisen ilmapiirin kartoituksella. Työilmapiirimittaukset tullaan toteuttamaan ensimmäisen kerran vuoden 2008 aikana. 7. PÄÄTELMÄT Kuhmon kaupungin työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan kaikin tavoin. Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation tulokset ovat hyviä. Henkilöstöä kannustetaan liikkumaan vapaa-ajalla. Kuhmossa puitteet liikkumiselle ovat erittäin hyvät. Henkilöstön keski-ikä on 48,6 vuotta. Varttuneille työntekijöille on kertynyt runsaasti ns. hiljaista tietoa eli tietoa hyvistä käytännöistä. Henkilökunta ansaitsee kiitoksen hyvin tehdystä työstä. Lisääntyneiden sairauspoissaolojen taustalla lienee ikääntyminen ja työelämän haasteellisuus. Osassa Kuhmon kaupungin työpisteistä henkilökunnan ikärakenne on vinoutunut, jolloin nuoria työntekijöitä ei ole juuri ollenkaan ja ikääntyneitä työntekijöitä on runsaasti. Ikärakenteen vinoutuminen saattaa estää ns. hiljaisen tiedon (=hyvät käytännöt) siirtymisen uusille työntekijöille. Optimaalisessa henkilöstörakenteessa on sopivassa suhteessa nuoria ja ikääntyneitä työntekijöitä. Lähitulevaisuudessa eläkkeelle jääminen nopeutuu myös Kuhmon kaupungissa. Organisaation menestystekijä on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Jotta parhaimmat tekijät saadaan Kuhmon kaupungin palvelukseen eläkkeelle siirtyvien tilalle, kaupungin kannattaa pitää huolta maineestaan ns. hyvänä työnantajana.

11 Kainuun maakuntahallintokokeilun aikana vuodesta 2005 vuoteen 2006 henkilöstön määrä on vähentynyt 16 henkilötyövuodella. Henkilöstön määrän vähentyminen on ollut luonnollista kaupungin väkiluvun vähentymisen myötä. 11

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2009

Henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2009 5 Koko henkilöstön määrä 2005-2009 6 Kunnassa työllistämistuella

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015 Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2014 Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 5 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT...5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI (Käännös) 1 SISÄLTÖ Sivu 1. Yleistä henkilöstöraportoinnista 2 2. Paraisten kaupungin organisaatio 31.12.2013 2 3. Kaupungin henkilöstö 3 4. Henkilöstörakenteen kuvaus (kuviot)

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 19 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 Khall 26.5.2014 116 Kvalt 16.6.2014 19 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Sisällys JOHDANTO... 2 Henkilöstövoimavaran muutokset... 2 Henkilöstöseurannan muutoksia... 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 3 Henkilöstötyön tuottavuus... 3 ENNAKOIVA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 21 VIRTAIN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu KAAVIO-JA TAULUKKOLUETTELO 3 1. JOHDANTO 5 KATSAUS VUOTEEN 21 6 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS JA KAUPUNGIN STRATEGIAT 7 VIRTAIN HENKILÖSTÖVISIO

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

VUODEN 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI

VUODEN 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODEN 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 1 (Käännös) SISÄLTÖ Sivu 1. Yleistä henkilöstöraportoinnista 2 2. Paraisten kaupungin organisaatio 31.12.2014 2 3. Kaupungin henkilöstö 3 4. Henkilöstörakenteen kuvaus (kuviot)

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 Hallintolautakunta 21.4.215 Yhteistyötoimikunta 23.4.215 Kaupunginhallitus 18.5.215 Kaupunginvaltuusto 25.5.215 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2 2.1 Henkilöstön määrä 2 2.2 Osa-aikaisuus 4 2.3 Henkilötyövuosien määrä 4 2.4 Henkilöstön määrään vaikuttava

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 Pääluottamusmiehet 31.3.2014 Johtoryhmä 7.4.2014 Yhteistyöryhmä 15.4.2014 Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöpäällikön

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 YT-toimikunta 30.3.2015 tsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 23.3.2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I Henkilöstöraportti 2013 Yhteistyötoimikunta 13.3.2014 Tarkastuslautakunta 24.3.2014 Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstöhallinnon organisaatio...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot